Biuletyn Informacyjny 9/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 9/2012"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2012 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2012 r Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Transfery z Unią Europejską Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Według opublikowanych przez GUS danych miesięcznych spadek produkcji przemysłowej wyniósł we wrześniu br.,2% r/r wobec wzrostu o 0,% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana była niższa o 1,6% r/r. Spadek sprzedaży odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o,6% r/r), w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4% r/r) oraz w przedsiębiorstwach górniczych (o 3,4% r/r). Spadek produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2011 r. wystąpił w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego istotnych pod względem zatrudnienia 1 spadek sprzedaży odnotowano w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,8% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 12,7% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,1% r/r), maszyn i urządzeń (o 2% r/r), wyrobów z metali (o 1,6% r/r) oraz mebli (o 0,4% r/r). Wzrosła natomiast o 0,6% r/r sprzedaż artykułów spożywczych. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana we wrześniu br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 17,8% niższa w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł -%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 9,% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł we wrześniu br. 1,8% r/r wobec 3% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen produkcji odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 1,% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,8% r/r). Spadek cen o 1,9% r/r wystąpił w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za sierpień br. 2 wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia wzrost cen odnotowano w produkcji artykułów spożywczych (o 3,9% r/r), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,1% r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,8% r/r), maszyn i urządzeń (o 2,4% r/r) oraz mebli (o 1,8% r/r). Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,3% r/r) oraz wyrobów z metali (o 0,2% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły we wrześniu br. o 0,7% r/r wobec 0,3% r/r w poprzednim miesiącu. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł we wrześniu br. 3,8% r/r podobnie jak w poprzednim miesiącu. Usługi transportowe podrożały o 8% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o,% r/r, żywność i napoje bezalkoholowe o,3% r/r, opieka zdrowotna o 3,4% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 3,7% r/r oraz usługi związane z łącznością o 0,1% r/r. Potaniały natomiast o % r/r ceny odzieży i obuwia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się we wrześniu br. na poziomie 14 tys. podobnie jak rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach górniczych (o 1,1% r/r). Spadło natomiast zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 0,% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,2% r/r). 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy zwiększenie przeciętnego zatrudnienia wystąpiło w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 3,6% r/r), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 2,4% r/r) oraz wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,3% r/r). Spadek zatrudnienia odnotowano przy produkcji mebli (o 4,8% r/r), artykułów spożywczych (o 2,% r/r), maszyn i urządzeń (o 0,3% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,1% r/r). 1 Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w grupach: informacja i komunikacja (o 3,2% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,% r/r) oraz w budownictwie (o 0,1% r/r). Spadek zatrudnienia odnotowano natomiast Wykres 1.1. Dynamika realna produktu krajowego brutto (ceny średnioroczne poprzedniego roku; analogiczny okres poprzedniego roku = 100) II III 2010 IV I II III 2011 IV I 2012 II Wykres 1.2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Przetwórstwo przemysłowe VI Górnictwo i kopalnictwo VII VIII Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Wykres 1.3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 9/2012

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 1.4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres 1.. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 1.6. Bezrobotni zarejestrowani (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, ,0 100 X XI XII I II III IV V VI VII VIII 11, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 1.7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI XII I II III IV V VI VII VIII Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo w grupach: zakwaterowanie i gastronomia (o,2% r/r) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 1,4% r/r). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła we wrześniu br tys. i była o 117,3 tys. (6,3%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 12,4%, czyli o 0,6 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu br ,8 zł, tj. o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Wzrost średnich płac odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 2,1% r/r) oraz w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,1% r/r). Spadły natomiast o 0,3% r/r wynagrodzenia w przedsiębiorstwach górniczych. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnego wynagrodzenia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z metali (o 2% r/r), maszyny i urządzenia (o 1,7% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,6% r/r), artykuły spożywcze (o 1,4% r/r) oraz pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 0,3% r/r). Zmniejszyły się natomiast wynagrodzenia przy produkcji mebli (o 1% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,6% r/r). W pozaprzemysłowych sekcjach przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły w grupach: administrowanie i działalność wspierająca (o 4,1% r/r), handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 3,1% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,1% r/r), informacja i komunikacja (o 0,9% r/r) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,1% r/r). Spadek wynagrodzeń o 1,% r/r odnotowano w budownictwie. W okresie styczeń wrzesień br. dochody budżetu państwa wyniosły 213,9 mld zł przy wydatkach na poziomie 23 mld zł. Dochody i wydatki były wyższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 4,4% oraz 3,6%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 72,8% oraz 71,% planu założonego w ustawie budżetowej na 2012 r. Deficyt budżetowy po wrześniu br. wyniósł 21,1 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości około 3 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich przewyższały ubiegłoroczne o 0,2%. Wzrosły również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 10,9%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 6,1%). Biuletyn Informacyjny 9/2012 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4- września br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,7% w skali rocznej, stopa lombardowa 6,2% w skali rocznej, stopa depozytowa 3,2% w skali rocznej, stopa redyskonta weksli % w skali rocznej. We wrześniowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej 3 średnie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 11 punktów bazowych wobec 13 punktów bazowych w poprzednim miesiącu. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego, liczona jako suma operacji podstawowych NBP, dostrajających, operacji typu repo oraz operacji depozytowo-kredytowych, wyniosła we wrześniu br. 103,2 mld zł i była o 3,7 mld zł wyższa niż w poprzednim miesiącu. Średni poziom operacji otwartego rynku wyniósł 102,8 mld zł (w sierpniu br. 99, mld zł), w tym operacji podstawowych 102,1 mld zł. We wrześniowym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie około 420 mln zł wobec 48 mln zł miesiąc wcześniej. We wrześniu br. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw wzrosło z 6,7% do 6,8% 4. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów zwiększył się z 9,3% do 9,7%. W przypadku kredytów złotowych dla gospodarstw domowych oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe wzrosło z 7% do 7,1%, zaś oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych spadło z 16,% do 16,2%. Średnie oprocentowanie depozytów złotowych dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie z poprzedniego miesiąca, tj. odpowiednio 4,8% i 4,6%. We wrześniu br. wartość pieniądza M3 spadła o 2,9 mld zł (0,3%) do 892,7 mld zł. Jego roczne tempo uległo obniżeniu o 2,2 pkt proc. do 7,6%. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej pieniądza M3 wyniosła -1,1 mld zł. Tempo zmian składników podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład pieniądza M1, zwiększyło się w stosunku do sierpnia br. o 0,8 pkt proc. do 2,8% r/r. Tempo pozostałych składników szerokiego pieniądza spadło o 6,1 pkt proc. do 13,2% r/r. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 4 Oprocentowanie kredytów i depozytów dotyczy nowych umów. Szczegółowe informacje o sposobie wyliczania średniego oprocentowania kredytów i depozytów znajdują się na stronie w dziale Statystyka i sprawozdawczość/statystyka monetarna i finansowa/statystyka stóp procentowych/nowa statystyka stóp procentowych, w dokumencie Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych. Metoda wyliczania zmian transakcyjnych polega na wyeliminowaniu z różnicy stanów zmian o charakterze nietransakcyjnym, tj. wynikających z różnic kursów walutowych pomiędzy okresami sprawozdawczymi, zmian wyceny, reklasyfikacji i innych korekt, np. błędów w sprawozdaniach przesyłanych przez banki. Szczegółowy opis metodyki został przedstawiony w ramce STATYSTYKA TRANSAKCJI. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 2.1. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP % 6, 6,0,,0 4, 4,0 2 3, 3, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 2.2. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych),0 % 4, 4,0 3, 3,0 2, X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.3. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami monetarnych instytucji finansowych (MIF) wzrosła we wrześniu br. o 0,1 mld zł (0,1%) do 103,2 mld zł. Jego roczne tempo zmian zmniejszyło się o 2,1 pkt proc. do 3,9%. Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, pozostał na poziomie 1,2%. Biuletyn Informacyjny 9/2012 9

10 Przegląd monetarny Wykres 2.4. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % X XI XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI 2012 VII VIII 0 M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 2.. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % 23,0 22, 22,0 21, 21,0 20, 20,0 X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Wykres 2.6. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, wzrósł o 0,1 pkt proc. do 22,6%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły we wrześniu br. o 1, mld zł (0,2%) do 771,4 mld zł. Ich tempo zmian zmniejszyło się o 1,6 pkt proc. do 7,9% r/r. Wzrosły depozyty niemonetarnych instytucji finansowych (o 3,1 mld zł, 6,%), instytucji samorządowych (o 1,7 mld zł, 7%), gospodarstw domowych (o 0,9 mld zł, 0,2%) oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 0,2 mld zł, 1,1%). Spadła nato- 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 2.7. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 2.8. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne miast wartość środków na rachunkach przedsiębiorstw (o 3,6 mld zł, 2%) oraz funduszy ubezpieczeń społecznych (o 0,8 mld zł, 26%). Po stronie czynników kreacji pieniądza wzrosło zadłużenie sektorów krajowych 6 o 2,3 mld zł (0,3%) do 911,1 mld zł. Ujemny wpływ na podaż pieniądza miały natomiast spadki zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 7,2 mld zł (7,8%) do 86 mld zł i aktywów zagranicznych netto o 2,6 mld zł (1,6%) do 161,2 mld zł oraz wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o 2,4 mld zł (1%) do 26 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) wzrosło we wrześniu br. o 0,9 mld zł (0,4%) do 262,6 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej tej kategorii wyniosła 2,3 mld zł. Roczne tempo zadłużenia przedsiębiorstw spadło o 2,9 pkt proc. do 7,7%. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym zwiększyły się o 4,3% r/r (spadek tempa o 1,2 pkt proc.); kredyty od 1 roku do lat włącznie wzrosły o 7,7% r/r (spadek tempa o 1,9 pkt proc.); kredyty powyżej lat wzrosły o 10,4% r/r (spadek tempa o 4,9 pkt proc.). Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF spadło we wrześniu br. o 2,7 mld zł (0,%) do 37,4 mld zł. Wartość miesięcznej zmiany transakcyjnej wyniosła 2,2 mld zł. Roczne tempo zadłużenia gospodarstw domowych zmniejszyło się o 2,3 pkt proc. do 1,2%. 6 Kategoria obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych, papierów wartościowych z prawem do kapitału i udziałów oraz z tytułu innych należności, tj. skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Do sektorów krajowych zaliczono przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny 9/

12 Przegląd monetarny Wykres 2.9. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) X XI 2010 XII I II III IV V VI VII VIII X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (włącznie z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres Relacja agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych do PKB % II III IV I II III IV I II M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Kredyty na cele mieszkaniowe rosły w tempie 2,% r/r (spadek tempa o 3,7 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych było ujemne i wyniosło -4,9% r/r wobec -4,6% r/r miesiąc wcześniej. Według danych dostępnych za II kwartał br. wzrósł stopień monetyzacji gospodarki krajowej. Stosunek zasobów pieniądza M1 do PKB w ujęciu procentowym zwiększył się w drugim kwartale br. o 0,2 pkt proc. do 29,6%; wskaźnik ten liczony dla pieniądza M3 pozostał na poziomie 6,6%. W tym okresie relacja zadłużenia sektorów krajowych do PKB wzrosła o 0, pkt proc. do,7%. We wrześniu br. złoty 7 umocnił się w stosunku do euro (o 1,7%), do dolara amerykańskiego (o 4,7%), do franka szwajcarskiego (o 2,4%) oraz do funta brytyjskiego (o 2,2%). 7 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem sierpnia br. i końcem września br. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2012 r. 3 Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2012 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego Deficyt rachunku bieżącego we wrześniu 2012 r. wyniósł mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1 42 mln EUR) i transferów bieżących (17 mln EUR) oraz dodatnie salda usług (338 mln EUR) i obrotów towarowych (84 mln EUR). W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1 39 mln EUR. Zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego wynikało, przede wszystkim, ze zmiany kierunku, z ujemnego na dodatnie, salda towarów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 70 mln EUR. Eksport towarów we wrześniu 2012 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za wrzesień 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 36 mln EUR, tj. o 0,3%, natomiast import towarów zmniejszył się o 388 mln EUR, tj. o 3,0%. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 84 mln EUR i w porównaniu z wrześniem 2011 r. poprawiło się o 32 mln EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły mln EUR i, w porównaniu z wrześniem 2011 r., zwiększyły się o 228 mln EUR, tj. 10,1%. Wartość rozchodów wyniosła mln EUR i była wyższa o 13 mln EUR, tj. o 7,7%. Na dodatnie saldo usług, w wysokości 338 mln EUR, złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (304 mln EUR), podróży zagranicznych (3 mln EUR) oraz ujemne saldo pozostałych usług (19 mln EUR). Ujemne saldo dochodów we wrześniu 2012 r. wyniosło 1 42 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2011 r. było ono również ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo dochodów we wrześniu 2012 r. złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (146 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1 688 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów z inwestycji zadecydowały, w głównej mierze, dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości 980 mln EUR (w tym: dodatnie reinwestowane zyski w wysokości 443 mln EUR, wypłacone dywidendy w kwocie 31 mln EUR oraz zapłacone odsetki od dłużnych instrumentów 186 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu ich inwestycji portfelowych w papiery wartościowe (69 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych przez polskie podmioty (241 mln EUR) Transfery z Unią Europejską We wrześniu 2012 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 229 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, w transferach bieżących wyniósł w 146 mln EUR i, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększył się o 113 mln EUR (wyższy napływ środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Napływ środków w transfe- Biuletyn Informacyjny 9/

14 Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2012 r. rach kapitałowych wyniósł 440 mln EUR i zwiększył się o 12 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 37 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich (wyższa składka o 7 mln EUR niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) Inwestycje nierezydentów w Polsce 3 Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3 92 mln EUR. Wysokość tego salda została ukształtowana, w głównej mierze, przez napływ netto kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji portfelowych i pozostałych inwestycji. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 361 mln EUR. Na saldo to złożył się napływ netto środków, zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (119 mln EUR), dodatnie reinwestowane zyski (443 mln EUR) oraz odpływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (201 mln EUR). We wrześniu 2012 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 2 04 mln EUR. Wynikało ono, przede wszystkim, z inwestycji nierezydentów w dłużne papiery wartościowe. Napływ netto kapitału w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane na rynek krajowy wyniósł 686 mln EUR, w papiery rządowe wyemitowane na rynek zagraniczny nierezydenci zainwestowali netto mln EUR. W tym samym czasie nierezydenci wycofali z inwestycji w udziałowe papiery wartościowe netto 76 mln EUR. Zobowiązania polskich podmiotów wobec nierezydentów w kategorii pozostałe inwestycje zwiększyły się o mln EUR. O wysokości salda tej pozycji zadecydowało zwiększenie zobowiązań sektora bankowego o 466 mln EUR (w głównej mierze z tytułu otrzymanych kredytów) oraz przedsiębiorstw o 372 mln EUR (w zdecydowanej części były to otrzymane kredyty handlowe). Zobowiązania NBP wzrosły o 294 mln EUR (przede wszystkim z tytułu wzrostu środków na rachunkach nierezydentów) Inwestycje polskich podmiotów za granicą Polskie inwestycje za granicą wzrosły o mln EUR. O wysokości tego salda zadecydowały pozostałe inwestycje. Inwestycje bezpośrednie polskich podmiotów za granicą (odpływ netto kapitału) zwiększyły się o 63 mln EUR. Pozostałe inwestycje za granicą polskich podmiotów wzrosły o mln EUR. Aktywa sektora bankowego zwiększyły się o mln EUR (głównie w wyniku wzrostu wartości lokat w bankach za granicą). W tym samym czasie przedsiębiorstwa zwiększyły swoje aktywa o 406 mln EUR (przede wszystkim był to wzrost wartości udzielonych nierezydentom kredytów handlowych). 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP oraz transakcje własne NBP spowodowały wzrost wartości aktywów rezerwowych o 774 mln EUR. Natomiast różnice kursowe oraz zmiany wyceny spowodowały ich spadek o 1 9 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2012 r. wyniósł mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2012 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie skumulowane** VIII* * X X * A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * wstępne. ** skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Biuletyn Informacyjny 9/2012 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała nr 7/2012 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY 9/

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4 106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7 716,2 114,4 104,1 396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69 21,7 101,4 90,9 836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6 10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6 42,2 9,6 91,2 6 49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100, ,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6 023,9 94,4 96,9 9 43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6 264,4 8,4 102,4 4 24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7 180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1 46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67 88,4 94,8 98,2 863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66 09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 7 33,0 98,7 11,0 7 41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74 4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8 094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6 994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82 6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99, ,3 111,8 113,1 8 70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8 403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84 11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 XII ,7 111,4 9, ,1 112,3 138,7 103,1 100,4 103,1 106,2 101,2 I ,0 110,3 93, ,4 111,0 30,7 103,6 101,2 101,2 106,2 100,4 II ,6 110, 103, ,6 118,7 111, 103,6 100,2 101,4 107, 101,2 III , 106,8 11,2 389,1 124,2 142,4 104,3 100,9 102,3 109, 101,6 IV 86 63, 106,7 90,7 912,2 11,6 109,7 104, 100, 102,9 108,8 100,7 V ,1 107,8 102,7 7 44, 123,9 12,9 10,0 100,6 103, 106,3 99,7 VI 89 99, 102,0 101, ,6 117,0 117,6 104,2 99,6 103,1 10,6 100,3 VII ,6 101,8 94,0 8 10,8 116,4 96, 104,1 99,7 102,8 10,9 100,4 VIII ,0 107,9 104, ,2 110,8 101, 104,3 100,0 102,7 106,8 100, ,8 107,4 112, ,0 118,1 118,3 103,9 100,1 102,8 108,4 101,7 X ,1 106,4 97, , 108,9 9,7 104,3 100,7 103, 108, 100,1 XI ,2 108, 100, 9 103,2 113,0 92, 104,8 100,7 104,2 109,1 100,9 XII 9 696,7 107,7 9, ,6 114,6 140,6 104,6 100,4 104,6 108,2 100,4 I ,4 109,1 9,0 4 36,7 132,2 3, 104,1 100,7 100,7 107,9 100,1 II ,2 104,8 99, ,4 112,0 94, 104,3 100,4 101,1 106,0 99, III 99 28,1 100,8 110,7 633,1 103, 131,6 103,9 100, 101,7 104,4 100,1 IV 92 80,3 102,8 92, ,1 108,1 114,6 104,0 100,6 102,2 104,4 100,7 V ,3 104,3 104, ,1 106,2 123,7 103,6 100,2 102,4 10,2 100,4 VI , 101,2 98, ,3 94,8 10,0 104,3 100,2 102,6 104,4 99, VII 92 23,4 10,4 97, ,7 91,3 92,9 104,0 99, 102,1 103,6 99,6 VIII ,2 100,6 99, , 9,0 10,7 103,8 99,7 101,8 103,0 100, ,3 94,8 106, ,2 82,2 102,2 103,8 100,1 101,9 101,8 100, 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,6 100, ,6 11,2 3 24, , , ,2 I ,4 100, ,4 11, 2 97,4 22 6, ,1 4 33,7 II 107,0 100, , 11, , , , 33,8 III 106, 100, ,2 10,9 3 12, , 62 86,6 422, IV 106,0 100, ,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100, ,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100, ,3 9, , , ,6-3 74,9 VII 104,3 100, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100, ,4 9, , , , ,8 103,7 100, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100, ,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99, ,8 9, 3 428, , , ,8 I ,4 99, ,4 10,4 3 21, , ,8 800,3 II 101,8 99, ,8 10,9 3 19,6 46 7,0 2 00, ,0 III 101,3 99, ,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99, ,4 10, , , , , VI 99,9 100, ,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99, ,0 10, , , , ,2 99,2 100, ,9 10, , , , ,8 X 99,1 100, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100, ,7 12,1 3 62, , , - 288,7 I ,3 99, , 12, , , ,7-9 88,6 II 99,4 99, , 13, , ,1 042, ,4 III 99, 100, ,7 13, , , , , IV 99,7 100, ,8 12, , , ,6-14 6,9 V 100,0 100, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99, ,8 11, 3 433, ,2 174, ,9 VIII 100,2 100, ,2 11, , , , ,2 100,2 100, ,6 11, 3 403, , , ,7 X 100,1 100, ,6 11, 3 440, , , ,0 XI 100,0 100, ,3 11,7 3 2, , , , XII 100,0 100, ,7 12, , , , , I ,3 100, ,0 13, , , , ,6 II 100,4 100, ,2 13, , , , ,0 III 100,6 100, ,9 13, , , , ,0 IV 100,6 100, , 12,8 3 97, , , ,1 V 100,7 100, ,6 12, , , , ,8 VI 100,8 100, ,3 11, , , , ,2 VII 101,1 100, ,2 11, , , ,2-1 38,4 VIII 101,4 100, ,3 11,8 3 91, , , ,0 101,6 100, ,7 11,8 3 81, , , , X 101,6 100, ,6 11, , , , ,8 XI 101,7 100, ,9 12, , , , ,8 XII 101,8 100, ,7 12, 4 01, , , ,3 I , 99, , 13, , , , ,8 II 101,4 99, ,2 13,4 3 68, , , ,3 III 101,3 100, ,9 13, , , , ,4 IV 101,1 100, ,6 12, , , , ,1 V 100,9 99, ,9 12, ,98 113, , ,1 VI 100, 99, ,4 12,3 3 74, , ,4-6 46, VII 100,1 99, ,2 12, , , , ,8 VIII 99,7 99, ,7 12, , , ,4-7 19,4 99,3 99, ,0 12, , , , ,7 BIULETYN INFORMACYJNY 9/

20 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.1. Podstawowe dane statystyczne (cd.) Okres 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przychody koszty uzyskania przychodów wynik obciążenia wynik wskaźnik należności zobowiązania finansowy wyniku finansowy poziomu wskaźnik wskaźnik aktywa i roszczenia krótkoterminowe w tym w tym koszt brutto finansowego netto kosztów rentowności płynności obrotowe z tytułu (saldo) brutto (saldo) z całokształtu obrotu netto II stopnia ogółem dostaw z tytułu ogółem przychody ogółem własny ze sprzedaży sprzedanych działalności i usług dostaw produktów produktów i usług mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6 313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0 31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43 49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37 0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9 914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4 46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0 7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,7 VII VIII , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI XII , , , , , , , 94,7 4,4 10, , , ,4 I II III , , , , ,4 339, ,8 94,7 4,3 106, , , ,0 IV V VI , , , , , ,3 6 16,0 93,8,2 104, , , ,9 VII VIII , , , , ,2 1 37, ,7 94,4 4,7 104, , , ,7 X XI XII , , , , , , ,3 94,6 4, 102, , , ,7 I II III , , , , ,2 349, 23 60,7 9,0 4,1 100, , , ,7 IV V VI , , , ,9 631,1 9 43, , 9,2 4,0 97, , , ,9 VII VIII N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa referencyjna stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej % % % % % % % % % % % mln zł XII 2007,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,2 I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,3 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,4 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,6 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,9 XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,8 V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,4 VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,2 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,0 XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, ,1 XII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 I ,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 II 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 IV 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 V 4,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 VI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 VII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 VIII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,7 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , X 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 XI 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 XII 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 I ,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,1 II 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , III 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , IV 4,0 6,00 3,00 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,6 V 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VI 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,9 VII 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , VIII 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 4,7 6,2 3,2,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,0 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY 9/

22 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 3. Przetargi na bony skarbowe Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,22, ,18 I ,00 0,00 0,00 0, ,43 II 1 00, ,46 00,00, ,22 III , , ,82 6, ,23 IV , , ,41 6, ,0 V , , ,21 6, ,30 VI , , ,17 6, ,99 VII , ,9 6 60,1 6, ,94 VIII , , ,00 6, , , , ,89 6, ,40 X , , ,14 6, ,49 XI , , ,93 6, ,3 XII , , ,20 6, ,44 I , , ,00 4, ,93 II , , ,3, ,92 III , , ,01 4, ,73 IV , , ,38 4, ,26 V , ,8 6 29,10 4, ,04 VI 7 400, , ,86 4, ,37 VII 4 000, ,39 026,09 4, ,34 VIII 800, ,38 439,30 4, , , , ,74 4,42 73,84 X ,00 4, ,3 4, ,64 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,93 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,16 I , , ,00 3, ,36 II 4 200, ,38 042,44 3, ,42 III 6 700, , ,83 3, ,77 IV , ,7 2 86,00 3, ,43 V , , 3 330,00 3, ,7 VI 4 600, ,9 017,4 3, ,31 VII , , ,00 4, ,04 VIII , , ,29 3, , , , ,40 3, ,40 X , ,8 822, 4, ,66 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,66 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,48 I , , ,20 4, ,0 II , ,72 793,4 4, ,00 III , , ,99 4, ,89 IV , , ,9 4, ,33 V , ,0 2 12,00 4, ,83 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,0 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,90 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0 0,00 0,00 0,00 0, ,13 X 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,6 XII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,20 I , ,40 811,32 4, ,31 II , , ,87 4, ,7 III , , ,92 4, ,46 IV , , ,11 4, ,46 V 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VI 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,79 VIII 0 0,00 0,00 0,00 0, ,8 0 0,00 0,00 0,00 0, ,8 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Aneks statystyczny. Tabele Tabela.1.2. Rynek finansowy podstawowe informacje (cd.) 4. Przetargi na bony pieniężne NBP Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) średni ważony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiąca bonów pochodzących z przetagów i będących w obiegu (wg kosztów zakupu) mln zł mln zł mln zł % mln zł XII , , ,3, ,2 I , , ,40, ,60 II , , ,00, ,22 III , , ,20, ,67 IV , , ,70, ,48 V , , ,87, ,83 VI , , ,40, ,6 VII , ,63 732,73 6, ,96 VIII 9 800, , ,10 6,00 7 1, , , ,60 6, ,1 X , , ,10 6, ,86 XI 0, , ,2, ,68 XII 0, , ,11, ,4 I , , ,60 4, ,34 II , , ,61 4, ,0 III , , ,00 3, ,97 IV , , ,00 3, ,26 V , , ,86 3, ,9 VI , , ,31 3, ,11 VII 19 00, , ,6 3, ,20 VIII , , ,47 3, , , , ,3 3, ,40 X , ,9 2 7,6 3, ,61 XI , , ,07 3, ,16 XII , , ,63 3, ,8 I , , ,43 3, ,32 II , , ,0 3, ,19 III , , ,94 3, ,94 IV , , ,36 3, ,00 V , , ,06 3, ,2 VI , , ,23 3, ,86 VII , , ,62 3, ,39 VIII , , ,64 3, , , , ,6 3, ,0 X , , ,9 3, ,40 XI , , ,31 3, ,46 XII , , ,70 3, ,93 I , , ,8 3, ,34 II , , ,87 3, ,99 III 39 00, , ,78 3, ,49 IV , , ,03 3, ,99 V , , ,82 4, ,1 VI , , ,10 4, ,76 VII , , ,13 4, ,63 VIII , , ,41 4, , , , ,86 4, ,49 X , , ,66 4, ,99 XI , , ,83 4, ,64 XII , , ,09 4, ,94 I , , ,48 4, ,18 II , , ,9 4, ,99 III , , ,18 4, ,73 IV , , ,1 4, ,8 V , , ,39 4, ,6 VI , , ,23 4, ,09 VII , , ,14 4, ,72 VIII , , ,92 4, , , , ,2 4, ,42 BIULETYN INFORMACYJNY 9/

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2011

Biuletyn Informacyjny 12/2011 Biuletyn Informacyjny 12/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.08.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.04.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2011

Biuletyn Informacyjny 6/2011 Biuletyn Informacyjny 6/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2013

Biuletyn Informacyjny 2/2013 Biuletyn Informacyjny 2/2013 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 19.04.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2011

Biuletyn Informacyjny 2/2011 Biuletyn Informacyjny 2/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2010

Biuletyn Informacyjny 8/2010 Biuletyn Informacyjny 8/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.10.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2011

Biuletyn Informacyjny 5/2011 Biuletyn Informacyjny /2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 1.07.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2013 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.06.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 4/2011

Biuletyn Informacyjny 4/2011 Biuletyn Informacyjny 4/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.06.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2010

Biuletyn Informacyjny 11/2010 Biuletyn Informacyjny 11/2010 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2010

Biuletyn Informacyjny 9/2010 Biuletyn Informacyjny 9/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.11.2010 r. Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s.c. Zdjęcie na okładce:

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2011

Biuletyn Informacyjny 7/2011 Biuletyn Informacyjny 7/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 www.nbp.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2010

Biuletyn Informacyjny 10/2010 Biuletyn Informacyjny 10/2010 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 30.12.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2013 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.05.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.01.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.10.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.08.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.06.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.03.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.10.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.11.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na: Bilans płatniczy 29.09.2017 r. Statystyka

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.05.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Rozdział 1. Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.07.2018 r. Wydał: 00

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.08.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.09.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.06.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.03.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.03.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2010

Biuletyn Informacyjny 5/2010 Biuletyn Informacyjny /2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.07.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 4/2010

Biuletyn Informacyjny 4/2010 Biuletyn Informacyjny 4/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.06.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2015 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo