Biuletyn Informacyjny 11/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny 11/2010"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny 11/2010 Warszawa, 2011

2 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2011 ISSN

3 Spis treści 1. Przegląd gospodarczy Przegląd monetarny Bilans płatniczy w listopadzie 2010 r Ujemne saldo rachunku bieżącego Ujemne saldo transferów z Unią Europejską Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą Oficjalne aktywa rezerwowe Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej Aneks statystyczny Tabele Wykresy Szeregi czasowe Uwagi metodyczne

4 Przegląd gospodarczy 1 1 Przegląd gospodarczy Listopad 2010 r. był kolejnym miesiącem dobrych danych makroekonomicznych. Nadal utrzymywał się szybki wzrost produkcji przemysłowej, która wzrosła o 10% r/r wobec 8% r/r miesiąc wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana była wyższa o 7,3% r/r. Wzrost sprzedaży o 11,8% r/r odnotowano w przetwórstwie przemysłowym. Spadła natomiast sprzedaż w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,3% r/r) oraz w przedsiębiorstwach górniczych (o 2,1% r/r). Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do tego samego okresu 2009 r. wystąpił w 2 (spośród 34) działach przemysłu. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia 1, wzrosła sprzedaż wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 24,8% r/r), wyrobów z metali (o 23,9% r/r), z gumy i tworzyw sztucznych (o 22% r/r), artykułów spożywczych (o 11,7% r/r), maszyn i urządzeń (o 7,% r/r) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,7% r/r). Spadła natomiast o 2,2% r/r sprzedaż mebli. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w listopadzie 2010 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 14,2% wyższa w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 9,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja wzrosła o 10,9% r/r. Roczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniósł w listopadzie 2010 r. 4,7% wobec 3,9% miesiąc wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 3,% r/r, w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o,1% r/r oraz o 19,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Według danych GUS dostępnych za październik 2010 r. 2 wśród działów przetwórstwa przemysłowego liczących się pod względem zatrudnienia, spadek cen odnotowano w przypadku produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,7% r/r), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,1% r/r), maszyn i urządzeń (o 3,3% r/r), mebli (o 1,9% r/r) oraz wyrobów z metali (o 0,3% r/r). Wzrosły natomiast ceny produkcji artykułów spożywczych (o 2,7% r/r) i wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,7% r/r). Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2010 r. nie zmieniły się w stosunku do tego samego okresu ub.r. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten był dodatni na poziomie o 0,1% r/r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrosły w listopadzie 2010 r. o 2,7% r/r wobec 2,8% w poprzednim miesiącu. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 4,3% r/r, użytkowanie mieszkania i nośniki energii o 4,3% r/r, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 3,8% r/r, usługi transportowe o 3,7% r/r oraz opieka zdrowotna o 2,9% r/r. Obniżki cen objęły odzież i obuwie (o 3% r/r) oraz usługi związane z łącznością (o 1,2% r/r). 1 Uwzględniono działy przetwórstwa przemysłowego, w których przeciętne zatrudnienie wyniosło powyżej 100 tys. osób. 2 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu ogółem oraz dla trzech głównych sekcji: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę są publikowane przez GUS z wyprzedzeniem w stosunku do informacji o cenach w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Przegląd gospodarczy Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w listopadzie 2010 r. na poziomie 381 tys. i było o 2,2% (o 116 tys.) wyższe niż rok wcześniej. W przemyśle wzrost miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (o 1,8% r/r) oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o,4% r/r). Spadło natomiast o 6,3% r/r zatrudnienie w górnictwie. 1 Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w rynku pracy wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 6,7% r/r), wyroby z metali (o,6% r/r), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto III IV I II III IV I II III Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI Produkcja sprzedana przemysłu ogółem Przetwórstwo przemysłowe VII VIII Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę IX X XI Wykres 3. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ceny produkcji sprzedanej przemysłu Przetwórstwo przemysłowe Produkcja budowlano-montażowa Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Biuletyn Informacyjny 11/2010

6 Przegląd gospodarczy 1 Wykres 4. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Towary i usługi konsumpcyjne ogółem Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii Transport Żywność i napoje bezalkoholowe Odzież i obuwie Opieka zdrowotna Łączność Wykres. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo Wykres 6. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Stopa bezrobocia (%) 13, 13,0 12, 12,0 11, 11,0 100 XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 10, Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia (prawa skala) 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Przegląd gospodarczy Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Budownictwo XI 1 (o,1% r/r), z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,7% r/r) oraz artykuły spożywcze (o 2,8% r/r). Zmianie nie uległa liczba pracujących w przedsiębiorstwach wytwarzających meble. Spadło natomiast o,6% r/r zatrudnienie przy produkcji maszyn i urządzeń. Poza przemysłem zatrudnienie wzrosło w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 14,% r/r), zakwaterowanie i gastronomia (o,7% r/r), w budownictwie (o 2,6% r/r), w grupach transport i gospodarka magazynowa (o 1,3% r/r) oraz handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 0,9% r/r). Spadek zatrudnienia o 1,4% r/r wystąpił natomiast w grupie informacja i komunikacja. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła w listopadzie 2010 r. 188,3 tys. i była o 47,2 tys. (2,6%) wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 11,7% o 0,3 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się w listopadzie 2010 r. na poziomie 32,7 zł, tj. o 3,6% wyższym niż rok wcześniej. Płace wzrosły o,6% r/r w przetwórstwie przemysłowym, o 16,3% r/r w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz o 1,2% r/r w przedsiębiorstwach górniczych. Z pozaprzemysłowych sekcji przedsiębiorstw, wynagrodzenia wzrosły w grupach administrowanie i działalność wspierająca (o 6% r/r), transport i gospodarka magazynowa (o,6% r/r), informacja i komunikacja (o 3,% r/r), w budownictwie (o 2,7% r/r) oraz w grupach handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,3% r/r) i zakwaterowanie i gastronomia (o 2,1% r/r). W okresie styczeń listopad 2010 r. dochody budżetu państwa wyniosły 226,9 mld zł przy wydatkach na poziomie 269, mld zł. Dochody i wydatki były niższe w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 9,% oraz 2,1%. Kwoty dochodów i wydatków stanowiły odpowiednio 91,1% oraz 89,% planu założonego w ustawie budżetowej na 2010 r. Deficyt budżetowy wyniósł po listopadzie 2010 r. 42, mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 2,2 mld zł. Niższe od ubiegłorocznych były wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (o 11,9%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 0,7%). Wzrost dochodów odnotowano natomiast w przypadku podatków pośrednich (o 6,7%). Biuletyn Informacyjny 11/2010 7

8 Przegląd monetarny 2 2 Przegląd monetarny Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dniach listopada 2010 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 3,% w skali rocznej; stopa lombardowa % w skali rocznej; stopa depozytowa 2% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 3,7% w skali rocznej. W listopadowym okresie rezerwowym 3 stawka POLONIA charakteryzowała się większym odchyleniem od stopy referencyjnej NBP oraz większą zmiennością w porównaniu z miesiącem poprzednim. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej NBP wyniosło 77 punktów bazowych 4, zaś zmienność stawki mierzona odchyleniem standardowym różnicy pomiędzy tą stawką a stopą referencyjną NBP 32 punkty bazowe (w poprzednim miesiącu było to odpowiednio: 0 punktów bazowych i 26 punktów bazowych). W omawianym okresie średnia wartość regularnych operacji otwartego rynku była niższa niż w poprzednim miesiącu 79,8 mld zł wobec 81,2 mld zł. Niższe było również saldo podstawowych i dostrajających operacji NBP. Wyniosło ono 79,7 mld zł wobec 81,1 mld zł w październiku 2010 r. Przez cały okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały w NBP depozyt na koniec dnia średnio w miesiącu na poziomie 1,1 mld zł. W październiku 2010 r. było to 1 mld zł. Największe jego wykorzystanie (na poziomie 6, mld zł) wystąpiło w ostatnim operacyjnym dniu okresu utrzymywania rezerwy. W listopadzie 2010 r. średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla przedsiębiorstw spadło o 0,1 pkt proc. do 6,2%. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych koszt udzielonych kredytów był wyższy o 1,9 pkt proc. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych złotowych dla gospodarstw domowych pozostało na poziomie 14,6%. Obniżeniu uległo natomiast oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe w tym kredytów złotowych o 0,1 pkt proc. do 6,2% oraz denominowanych we frankach szwajcarskich o 0,2 pkt proc. do 2,9%. W tym okresie banki utrzymały na poziomie 3,1% średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw oraz podniosły o 0,1 pkt proc. do 3,6% oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych. W listopadzie 2010 r. wartość agregatu M3 wzrosła o 6,8 mld zł (0,9%) do 763,4 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 2,7 pkt proc. do 9,1% r/r. 3 Omawiany okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozliczenia wykonania płynności dotyczy przedziału czasowego od r. do r. 4 Stawki porównano według jednolitej bazy 36 dni; odchylenia od stopy referencyjnej NBP liczone są w wielkościach absolutnych. Oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych dotyczy nowych umów zawartych w danym miesiącu sprawozdawczym. Poprzez nowe umowy rozumie się również aneksy do już istniejących umów. w przypadku kredytów przedsiębiorstw uwzględniono umowy kredytowe o wysokości od 1 do 4 mln zł włącznie. Sposób wyliczenia średniego oprocentowania został opisany w Instrukcji użytkownika statystyki stóp procentowych na stronie w dziale Statystyka\ Statystyka pieniężna i bankowa\ Statystyka stóp procentowych. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Przegląd monetarny Wykres 8. Stopy rynku międzybankowego na tle podstawowych stóp NBP %,,0 4, 4,0 3, 3,0 2, 2 2,0 1, Stawka referencyjna POLONIA Stopa referencyjna WIBOR ON Stopa lombardowa WIBOR 3M Stopa depozytowa Wykres 9. Średnie oprocentowanie nowych umów depozytowych (w złotych) % % XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII X2008XI XII I II III IV V2009VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V2010VI VIII IX X XI VII VIII IX X Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 10. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych (w złotych) % XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Kredyty dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne Kredyty dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe Kredyty dla przedsiębiorstw Wpływ czynników nietransakcyjnych związanych ze zmianami kursu złotego względem głównych walut był w tym okresie istotny. W wyniku ich działania walutowe komponenty pieniądza zwiększyły się o około 2 mld zł. Biuletyn Informacyjny 11/2010 9

10 Przegląd monetarny Wykres 11. Udział gotówki poza kasami banków i zobowiązań bieżących sektorów krajowych w agregacie M3 na tle dynamiki pieniądza M1 i M3 M1 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) Dynamika Udział w % XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 0 M3 M1 M1 Udział gotówki i zobowiązań bieżących w M3 Wykres 12. Udział gotówki poza kasami banków w agregacie M1 % XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Wykres 13. Zobowiązania MIF wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wskaźnik zmian komponentów podaży pieniądza o wysokim stopniu płynności, wchodzących w skład agregatu M1, zwiększył się o 1,4 pkt proc. do 12,4% r/r. Pozostałe składniki szerokiego pieniądza rosły w tempie,1% r/r, tj. o 3,9 pkt proc. szybciej niż w poprzednim miesiącu. Wartość pieniądza gotówkowego poza kasami MIF spadła w listopadzie 2010 r. o 0, mld zł (0,6%) do 91, mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 0,8 pkt proc. do 3,7%. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Przegląd monetarny Wykres 14. Należności MIF od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zaliczane do pieniądza M3 (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Wykres 1. Należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ogółem Mieszkaniowe Konsumpcyjne Wskaźnik płynności pieniądza M3, mierzony udziałem gotówki i zobowiązań bieżących w pieniądzu M3, wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,7 pkt proc. do 6,2%. Wskaźnik płynności pieniądza M1, mierzony udziałem gotówki w obiegu poza kasami MIF w pieniądzu M1, spadł o 0,6 pkt proc. do 21,3%. Depozyty i inne zobowiązania zaliczane do pieniądza M3 wzrosły w listopadzie 2010 r. o 7 mld zł (1,1%) do 663,2 mld zł. Ich tempo zmian zwiększyło się o 1,6 pkt proc. do 9,3% r/r. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 4,2 mld zł (1%), przedsiębiorstw o 4 mld zł (2,6%) oraz niemonetarnych instytucji finansowych o 2,2 mld zł (,9%). Spadły natomiast o 2,8 mld zł (10%) depozyty funduszy ubezpieczeń społecznych oraz o 0,3 mld zł (1,2%) depozyty instytucji samorządowych. Głównym czynnikiem kreacji pieniądza w listopadzie 2010 r. był wzrost zadłużenia sektorów krajowych 6 o 20,9 mld zł (2,8%) do 78,1 mld zł. Do wzrostu pieniądza przyczynił się również przyrost zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 7,3 mld zł (7,1%) do 110,1 mld zł oraz spadek długoterminowych zobowiązań finansowych o 0, mld zł (0,2%) do 196,8 mld zł. W kierunku obniżenia zasobów pieniężnych oddziaływał natomiast spadek aktywów zagranicznych netto o 3,2 mld zł (3,1%) do 101,1 mld zł oraz wzrost ujemnego salda pozycji netto o 17,7 mld zł (36,2%) do -66, mld zł. 6 Zadłużenie w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) z tytułu kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Kategoria ta nie obejmuje odsetek zapadłych i należności z tytułu papierów wartościowych. Do sektorów krajowych zaliczono niemonetarne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Biuletyn Informacyjny 11/

12 Przegląd monetarny Wykres 16. Należności od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Ogółem Powyżej 1 roku do lat włącznie Do 1 roku (z rachunkami bieżącymi) Powyżej lat Wykres 17. Udział agregatów monetarnych oraz zadłużenia sektorów krajowych w PKB % III IV I II III IV I II 2010 III M1/PKB M3/PKB Zadłużenie/PKB Zadłużenie przedsiębiorstw w monetarnych instytucjach finansowych (MIF) wzrosło w listopadzie 2010 r. o 1 mld zł (0,4%) do 218,7 mld zł. Jego ujemne roczne tempo zmian zmniejszyło się o 1,3 pkt proc. do -1,1% r/r. Kredyty do 1 roku włącznie wraz z zadłużeniem w rachunku bieżącym spadły o 0,7% r/r; kredyty od 1 roku do lat włącznie spadły o 8,8% r/r; wzrosły natomiast o 4,1% r/r kredyty powyżej lat. W poprzednim miesiącu roczne wskaźniki zmian tych kategorii wyniosły odpowiednio -0,1%, -10% oraz +1,3%. Zadłużenie gospodarstw domowych w MIF wzrosło w listopadzie 2010 r. o 14,7 mld zł (3,2%) do 477,8 mld zł. Jego roczne tempo zmian zwiększyło się o 4,4 pkt proc. do 14,4% r/r. Kredyty bankowe na cele mieszkaniowe rosły w tempie 22,7% r/r (wzrost o 6,6 pkt proc.). Tempo kredytów konsumpcyjnych wyniosło 2,6% r/r (wzrost o 0,1 pkt proc.). Według danych dostępnych za III kwartał 2010 r. wskaźniki określające stopień monetyzacji gospodarki krajowej wykazały różne kierunki zmian. Stosunek zasobów pieniądza M1 do PKB w ujęciu procentowym spadł w okresie kwartału o 0,1 pkt proc. do 30,2%; o tyle samo do 4,2% wzrósł udział szerokiego pieniądza M3 w PKB. W tym czasie udział zadłużenia sektorów krajowych w PKB zmniejszył o 0,2 pkt proc. do 3%. W listopadzie 2010 r. średni kurs złotego w NBP 7 stracił w stosunku do euro 2%, do dolara amerykańskiego 8,4%, do franka szwajcarskiego 7,3% oraz,8% do funta brytyjskiego. 7 Zmiany kursowe liczone w okresie pomiędzy końcem października i końcem listopada 2010 r. w oparciu o średnie kursy NBP. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Bilans płatniczy w listopadzie 2010 r. 3 Bilans płatniczy w listopadzie 2010 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą oraz z badań statystyki publicznej. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie Ujemne saldo rachunku bieżącego W listopadzie 2010 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło mln EUR. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1.24 mln EUR), dochodów (1.218 mln EUR) i transferów bieżących (24 mln EUR) oraz dodatnie saldo usług (440 mln EUR). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r. deficyt na rachunku bieżącym pogłębił się o 649 mln EUR. Eksport towarów w listopadzie 2010 r. oszacowano na poziomie mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z danymi za listopad 2009 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 1.73 mln EUR, tj. o 16,9%, a import towarów zwiększył się o 2.61 mln EUR, tj. o 26,8%. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 1.24 mln EUR i było o 988 mln EUR gorsze niż w analogicznym okresie 2009 r. Przychody z tytułu usług w listopadzie 2010 r., w porównaniu z listopadem 2009 r., zwiększyły się o 483 mln EUR, tj. 27,%, i wyniosły mln EUR, a wartość rozchodów wzrosła o 320 mln EUR, tj. o 21,7%, i wyniosła mln EUR. Saldo usług w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 440 mln EUR. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (21 mln EUR), podróży zagranicznych (199 mln EUR) oraz pozostałych usług (26 mln EUR). Ujemne saldo dochodów w listopadzie 2010 r. wyniosło mln EUR. W analogicznym miesiącu 2009 r. saldo to również było ujemne i wyniosło mln EUR. Na saldo to, w omawianym okresie, złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (207 mln EUR) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1.42 mln EUR). O wysokości ujemnego salda dochodów od inwestycji w głównej mierze zadecydowały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach w wysokości mln EUR (w tym: reinwestowane zyski 3 mln EUR, dywidendy 322 mln EUR oraz odsetki od dłużnych instrumentów finansowych 162 mln EUR). Na wysokość ujemnego salda dochodów wpłynęły również dochody nierezydentów z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych (330 mln EUR) oraz z tytułu odsetek od kredytów otrzymanych (200 mln EUR). Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od grudnia 2009 r. do listopada 2010 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło mln EUR, natomiast w poprzednim okresie (grudzień 2008 r. listopad 2009 r.) deficyt rachunku bieżącego wyniósł mln EUR. W ujęciu płynnego roku ujemne saldo rachunku bieżącego pogłębiło się o 3.38 mln EUR. Na pogorszenie tego salda wpłynęło przede wszystkim zwiększenie się ujemnego salda obrotów towarowych (z mln EUR w poprzednim okresie do.728 mln EUR), dochodów (z 11.7 mln EUR do mln EUR), zmniejszenie się dodatniego salda usług (z 3.71 mln EUR do mln EUR) oraz zmniejszenie się dodatniego salda transferów bieżących (z mln EUR do mln EUR). Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł mln EUR, a import mln EUR. W porównaniu z poprzednim okresem (grudzień 2008 listopad Biuletyn Informacyjny 11/

14 Bilans płatniczy w listopadzie 2010 r. 2009) eksport zwiększył się o mln EUR, tj. o 20,1%, a import towarów zwiększył się o mln EUR, tj. o 20,4% Ujemne saldo transferów z Unią Europejską 3 W listopadzie 2010 r. saldo transferów z Unią Europejską było ujemne i wyniosło 414 mln EUR. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących 38 mln EUR, a w transferach kapitałowych 164 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła 616 mln EUR do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich. Najwyższa w tym roku wartość wpłaconej do UE składki wynikała z przyjętej korekty do budżetu ogólnego Unii na 2010 r. W wyniku tej korekty zwiększył się udział Polski w finansowaniu budżetu Unii Europejskiej. Zwiększone części składek przypadające na poprzednie miesiące 2010 r. zostały wpłacone jednorazowo, łącznie ze składką za listopad Wzrost inwestycji nierezydentów w Polsce Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 3.26 mln EUR. O wysokości tego salda zadecydował przede wszystkim napływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było ujemne i wyniosło 634 mln EUR. Na saldo to złożyły się: dodatnie reinwestowane zyski (3 mln EUR), odpływ netto środków zmniejszających kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (699 mln EUR) oraz odpływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (488 mln EUR). Obserwowany odpływ kapitału spowodowany był jednostkową transakcją polegającą na sprzedaży udziałów przez zagranicznego inwestora bezpośredniego zagranicznym inwestorom portfelowym. W listopadzie 2010 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 1.08 mln EUR. Były to głównie inwestycje nierezydentów w udziałowe papiery wartościowe, których wartość netto wyniosła mln EUR, o czym zadecydowała wspomniana wyżej jednostkowa transakcja. Inwestycje nierezydentów w dłużne papiery wartościowe emisji polskich podmiotów wyniosły netto 21 mln EUR (napływ kapitału z tytułu zakupu przez nierezydentów obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych na rynek krajowy został zrekompensowany odpływem kapitału z tytułu wykupu obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych na rynku zagranicznym). Zobowiązania polskich podmiotów wobec zagranicy w kategorii pozostałe inwestycje zwiększyły się o 2.62 mln EUR. Na saldo tej pozycji wpłynęło przede wszystkim zwiększenie zobowiązań sektora bankowego (o 820 mln EUR), głównie z tytułu przyjętych przez polskie banki depozytów od nierezydentów, oraz sektora rządowego (o 761 mln EUR) z tytułu kredytów otrzymanych Spadek inwestycji polskich podmiotów za granicą W pozycji polskie inwestycje za granicą zanotowano spadek aktywów o 94 mln EUR. Rezydenci zmniejszyli swoje aktywa z tytułu pozostałych inwestycji o 284 mln EUR oraz z tytułu inwestycji portfelowych o 173 mln EUR. W tym samym czasie rezydenci zwiększyli swoje aktywa z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą o 363 mln EUR. 3.. Oficjalne aktywa rezerwowe Transakcje własne NBP oraz transakcje zrealizowane na rzecz klientów NBP spowodowały spadek wartości aktywów rezerwowych o 271 mln EUR. Różnice kursowe oraz zmiany z wyceny spowodowały wzrost rezerw o mln EUR. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Bilans płatniczy w listopadzie 2010 r. Bilans płatniczy (w mln EUR) Wyszczególnienie Dane skumulowane** XI X* XI* XII 2008 XI 2009 XII 2009 XI 2010* A. Rachunek bieżący Saldo obrotów towarowych Eksport f.o.b Import f.o.b Saldo usług Przychody Rozchody Saldo dochodów Przychody Rozchody Saldo transferów bieżących Przychody Rozchody B. Rachunek kapitałowy Przychody Rozchody C. Rachunek finansowy Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Inwestycje portfelowe aktywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe inwestycje aktywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pozostałe inwestycje pasywa Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Monetarne instytucje finansowe (z wyłączeniem NBP) Pozostałe sektory Pochodne instrumenty finansowe D. Saldo błędów i opuszczeń Razem A D E. Oficjalne aktywa rezerwowe * Dane wstępne. ** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec listopada 2010 r. wyniósł mln EUR. Biuletyn Informacyjny 11/2010 1

16 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4 Najważniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej 1. Uchwała Nr 9/2004 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Aneks statystyczny Aneks statystyczny BIULETYN INFORMACYJNY 11/

18 Aneks statystyczny. Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne Okres w cenach bieżących 1. Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 w cenach bieżących 2. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 ten sam miesiąc poprzedniego roku = Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych poprzedni miesiąc = 100 grudzień poprzedniego roku = Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = 100 mln zł % % mln zł % % % % % % % XII ,0 109,6 98,7.774,0 108,2 11, 100,7 99,8 100,7 100,2 99,3 I ,4 109,8 92, ,9 92,2 27,8 100,6 100,2 100,2 100,3 100,2 II 4.3,3 110,2 100, ,3 96, 113,1 100,7 100,0 100,2 100,7 99,9 III ,0 116,4 116,4 2.43,4 11, 134,0 100,4 99,9 100,1 100,9 100,7 IV 8.06,7 10,7 90, ,3 104,1 112,4 100,7 100,7 100,8 101,7 101, V ,4 119,1 107, ,1 113,4 133,3 100,9 100, 101,3 102,3 100,4 VI ,7 112,2 102, ,0 11,7 124,6 100,8 99,7 101,0 103,0 100,9 VII ,7 114,3 93, , 104,9 88,8 101,1 100,0 101,0 103, 100,7 VIII ,6 112,7 102, ,9 114,8 112,9 101,6 100,3 101,3 103,0 99,8 IX 67.42,6 111,4 108,6.46,6 122,7 118, 101,6 100,2 101, 103,4 99,9 X ,6 114,0 104, ,8 129,8 110, 101,2 100,1 101,6 102,9 99,4 XI ,8 111,2 97, 4.883,9 12,4 79,1 101,4 100,0 101,6 102,2 99,3 XII ,8 106, 94, ,3 120,3 14,2 101,4 99,8 101,4 102,4 99, I ,9 114,1 99, ,6 14,1 37,8 101,6 100,4 100,4 103,0 100,7 II ,9 112,1 97, , 14,2 110,6 101,9 100,3 100,7 103,4 100,3 III 72.02,4 110,9 114, ,6 139,4 120,4 102, 100, 101,1 103,1 100, IV 66.34, 112, 91,7 4.02,0 136,3 108,9 102,3 100, 101,6 101,9 100,4 V ,6 108,2 102, ,4 11,4 112,7 102,3 100, 102,2 101,9 100,4 VI ,7 10,7 100,1.196,3 104,1 112, 102,6 100,0 102,2 101,3 100, VII ,1 110,6 98,1.297,7 118,9 100,9 102,3 99,7 101,9 100,8 100,2 VIII 68.40,1 108,4 100,1.780,7 114,7 109,0 101, 99,6 101,6 101,4 100,4 IX 71.73,7 10,4 10,6 6.09,0 101,3 104,7 102,3 100,8 102,3 101, 99,9 X 78.43, 110,9 109, ,6 10, 11,0 103,0 100,6 103,0 101,6 99,6 XI ,9 108, 9, ,1 112,1 84,0 103,6 100,7 103,7 102,2 99,9 XII ,8 10,8 91, ,9 114,0 147,7 104,0 100,3 104,0 101,9 99,2 I ,4 110, 104, ,1 108,6 36,0 104,0 100,7 100,7 102, 101,3 II ,8 114,7 101, 4.106, 121,3 123,6 104,2 100,4 101,1 102,8 100, III ,1 100,7 100, ,1 116,8 11,8 104,1 100,4 101, 102, 100,2 IV 7.716,2 114,4 104,1.396,9 120,9 112,8 104,0 100,4 101,8 101,9 99,8 V 69.21,7 101,4 90,9.836,6 11,9 107,9 104,4 100,8 102,6 102,4 100,8 VI ,1 106, 10, ,8 119,4 11,9 104,6 100,2 102,9 102,2 100,3 VII ,1 104,8 97,3 6.10,1 113,4 9,8 104,8 100,0 102,8 101,7 99,8 VIII 6.42,2 9,6 91,2 6.49,7 102,9 98,9 104,8 99,6 102,4 101,4 100,1 IX 7.674,2 10, 116, ,1 109,6 111,4 104, 100,3 102,8 102,0 100,4 X ,1 98,0 101, ,2 10,6 110,8 104,2 100,4 103,2 102,4 100,0 XI , 89,4 86, ,9 100,4 79,9 103,7 100,2 103,4 102,2 99,8 XII 6.023,9 94,4 96,9 9.43,6 102,0 10,1 103,3 99,9 103,3 102,7 99,6 I ,7 84,7 93, , 107,4 37,9 102,8 100, 100, 103,6 102,3 II 6.264,4 8,4 102,4 4.24,1 101,9 117,2 103,3 100,9 101,3 10,7 102,6 III 7.180,0 98,1 11, , 101,2 11,1 103,6 100,7 102,0 10, 100,0 IV ,0 87,8 93,1.46,0 100, 112,0 104,0 100,7 102,7 104,8 99,1 V 67.88,4 94,8 98,2.863,3 100,3 107,7 103,6 100, 103,2 103,7 99,7 VI ,2 9, 106, ,1 100, 116,2 103, 100,2 103,4 104,1 100,8 VII ,0 9,6 97, ,4 110,7 10, 103,6 100,1 103, 102,8 98, VIII 66.09,3 100,1 9, ,1 111,0 99,2 103,7 99,6 103,1 102,2 99,6 IX 7.33,0 98,7 11,0 7.41,6 10,7 106,1 103,4 100,0 103,1 101,6 99,8 X ,0 98,7 101, ,2 102,7 107,6 103,1 100,1 103,3 102,0 100,4 XI 74.4,1 109,9 96, ,1 109,9 8, 103,3 100,3 103, 101,9 99,6 XII ,4 107,4 94, ,6 103,2 141,0 103, 100,0 103, 102,1 99,8 I ,0 108, 94, ,1 84,7 31,1 103, 100,6 100,6 100,2 100,4 II ,6 109,2 103, ,3 7,3 104,2 102,9 100,2 100,9 97,6 99,9 III ,0 112, 119, ,7 89,1 136,2 102,6 100,3 101,2 97,4 99,8 IV ,4 109,7 90,8.094,6 93,7 117,8 102,4 100,4 101,6 99,6 101,4 V ,0 113, 101,6.994,8 102,3 117, 102,2 100,3 101,9 101,9 102,0 VI 82.6,0 114,3 106, ,8 109,6 124, 102,3 100,3 102,2 102,1 101,0 VII ,2 110, 94, ,8 100,8 97,0 102,0 99,8 102,0 103,8 100,1 VIII ,7 113,6 98, ,9 108,4 106,7 102,0 99,6 101, 104,0 99,8 IX ,3 111,8 113,1 8.70,9 113,4 111,0 102, 100,6 102,1 104,3 100,1 X 8.403,3 108,0 98, , 109,4 103,8 102,8 100, 102,6 103,9 100,0 XI 84.11,0 110,0 98, ,3 114,2 89,2 102,7 100,1 102,8 104,7 100,4 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ten sam miesiąc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiąc = Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ogółem 7. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw 11. Wyniki finansowe budżetu państwa dochody budżetu państwa wydatki budżetu państwa wynik budżetu państwa i saldo kredytów zagranicznych % % tys. osób tys. osób tys. osób % zł mln zł mln zł mln zł XII ,3 100, , , ,0 17, , , , ,2 I ,3 100,1.049, , ,7 18, , , , ,4 II 102,2 100,1.09, ,0 2.86,9 18,0 2.26, , , ,7 III 102,2 100,2.071, , ,0 17, , , , ,4 IV 102,2 100,3.088, , ,6 17,2 2.70, , , ,0 V 102,3 100,3.108, ,0 2.83,0 16, 2.49, , , , VI 102, 100,4.126, , ,6 1, , , , ,1 VII 102,6 100,4.134, , ,4 1, , , , ,7 VIII 103,2 100,6.149, , ,6 1, 2.611, , , ,9 IX 103,8 100,7.19,0 4.97, ,6 1, , , ,9-9.44,9 X 104,3 100,6.178, , ,8 14,9 2.67, , , ,8 XI 104,4 100,3.19, , ,3 14,8 2.79, , ,3-12.0,0 XII 104,6 100,4.171,0 4.99, ,4 14, , , , ,9 I ,0 100,.23,0.048,0 2.36,8 1, , , , ,8 II 10,6 100,7.271,0.070, ,1 14, , , , ,0 III 106,4 100,9.294,0.089, , 14,3 2.82,71.396, 60.73, -2.70,9 IV 107,1 101,0.303,0.10, ,1 13, , , , 1.319,0 V 107,8 101,0.320,0.116,0 1.98,1 12, , , ,4-89, VI 108,3 100,9.342,0.144,0 1.89,1 12, , , ,3-76,8 VII 108, 100,6.36,0.160,0 1.86,1 12, , , , ,8 VIII 108,4 100,.381,0.182, ,9 11,9 2.88, , , ,4 IX 108,1 100,4.38,0.192, ,8 11,6 2.88, , , ,7 X 107,9 100,4.417,0.220, ,9 11,3 2.91, , ,3-24,6 XI 107,8 100,2.431,0.233, ,4 11, , , , ,7 XII 107,6 100,2.407,0.237, ,6 11,2 3.24, , , ,2 I ,4 100,3.37,0.339, ,4 11, 2.97,4 22.6, ,1 4.33,7 II 107,0 100,4.63,0.363, , 11, , , , 33,8 III 106, 100,4.70,0.376, ,2 10,9 3.12, , 62.86,6 422, IV 106,0 100,.79,0.382,0 1.60,7 10, , , ,3-42,8 V 10,2 100,3.77,0.383,0 1.2,6 9, , , , ,8 VI 104,7 100,3.81,0.383,0 1.4,3 9, , , ,6-3.74,9 VII 104,3 100,3.87,0.392, ,9 9, , , , ,2 VIII 104,0 100,2.78,0.391, ,4 9, , , , ,8 IX 103,7 100,1.88,0.39, ,6 8, , , ,4-901,0 X 103,4 100,1.90,0.397,0 1.32,3 8, , , , ,9 XI 103,2 100,0.72,0.386, , 9, , , , ,4 XII 102,9 99,9.17,0.33, ,8 9, 3.428, , , ,8 I ,4 99,9.47,0.374, ,4 10,4 3.21, , ,8 800,3 II 101,8 99,8.27,0.32, ,8 10,9 3.19,6 46.7,0 2.00, ,0 III 101,3 99,9.498,0.32,0 1.78,8 11, , , , ,2 IV 100,7 99,9.487,0.309, ,9 10, , , , ,2 V 100,3 99,8.472,0.292, ,4 10, , , , , VI 99,9 100,0.463,0.280,0 1.68,7 10, , , , ,7 VII 99,6 99,9.43,0.273, ,1 10, , , , , VIII 99,3 99,9.40,0.270, ,0 10, , , , ,2 IX 99,2 100,0.40,0.267,0 1.71,9 10, , , , ,8 X 99,1 100,1.449,0.267, ,3 11, , , , ,1 XI 99,2 100,1.449,0.26, ,1 11, , , , ,3 XII 99,3 100,0.418,0.2, ,7 12,1 3.62, , , -.288,7 I ,3 99,8.474,0.301,0 2.02, 12, , , ,7-9.88,6 II 99,4 99,9.468,0.293, , 13, , ,1.042, ,4 III 99, 100,0.478,0.294, ,7 13, , , , , IV 99,7 100,1.49,0.308, ,8 12, , , ,6-14.6,9 V 100,0 100,1.0,0.320, ,9 12, , , , ,7 VI 100,1 100,1.23,0.336, ,9 11, , , , ,6 VII 100,2 99,9.33,0.30, ,8 11, 3.433, ,2 174., ,9 VIII 100,2 100,0.37,0.32, ,2 11, , , , ,2 IX 100,2 100,0.0,0.364, ,6 11, 3.403, , , ,7 X 100,1 100,0.6,0.37, ,6 11, 3.440, , , ,0 XI 100,0 100,0.68,0.381,0 1.88,3 11,7 3.2, , , , BIULETYN INFORMACYJNY 11/

20 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne Okres przychody koszty uzyskania przychodów wynik finansowy brutto (saldo) 12. Wyniki finansowe przedsiębiorstw obciążenia wyniku finansowego brutto wynik finansowy netto (saldo) wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wskaźnik rentowności obrotu netto wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe ogółem należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem w tym przychody ze sprzedaży produktów ogółem w tym koszt własny sprzedanych produktów mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł % % % mln zł mln zł mln zł XII , , , , ,8 13.4, ,7 9,1 3,9 97, , , , I II III , , , , , , ,4 9,2 3,6 100, , , ,0 IV V VI 691.8, , , , , , ,9 94,4 4, 99, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,2 4,7 103, , , ,3 X XI XII , , , , , , ,8 94,2 4,7 101, , , ,0 I II III , , , , , , ,4 93,9 4,9 100, , , ,4 IV V VI , , , , , 9.72, ,7 93,,3 99, , , ,6 VII VIII IX , , , , , , ,2 93,6,2 100, , , , X XI XII , , , , , , ,0 93,9,0 98, , , ,8 I II III , , , , ,6.313, ,1 94,1 4,6 100, , , ,8 IV V VI , , ,6 0.31, , , , 94,0 4,8 98, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,2 94,3 4, 100, , , ,1 X XI XII , , , , , , ,9 9,8 3,3 9, , , ,9 I II III 43.49, , , , , , , 97,1 2,2 94, , , , IV V VI , , , , , ,3 37.0,6 9,1 4,0 97, , , ,0 VII VIII IX , , , , , , ,9 94,8 4,2 101, , , ,8 X XI XII , , , , 9.914, , ,4 9,0 4,1 102, , , ,2 I II III , , , , ,2 4.46, ,4 9,0 4,0 10, , , ,2 IV V VI , , , ,9 0.7, , ,4 94,7 4,4 103, , , ,3 VII VIII IX , , , , , , ,4 94, 4,6 10, , , ,1 X XI N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Aneks statystyczny. Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje Okres stopa lombardowa 1. Stopy procentowe NBP 2. Rezerwy obowiązkowe banków stopa depozytowa stopa redyskonta weksli stopa dyskonta weksli stopa rezerwy stopa rezerwy od wkładów od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie terminowych w walutach obcych (równowartość w złotych) płatnych na każde żądanie terminowych stopa rezerwy od uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wielkość rezerwy obowiązkowej ogółem na rachunku bieżącym % % % % % % % % % % % mln zł mln zł mln zł XII 200 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. I ,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IV 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. VI 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , 12.98,. VII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. VIII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. IX 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. X 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. XI 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. XII 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. I ,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 4,00,0 2, 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. IV 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. V 4,2,7 2,8 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VI 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, ,8 1.10,8. VII 4,0 6,00 3,0 4,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VIII 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. IX 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. X 4,7 6,2 3,3,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XI,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. XII,00 6,0 3,,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,2. I 2008,2 6,7 3,8,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,1. II,0 7,00 4,0,7. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. III,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,7. IV,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. V,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,8. VI 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,6. VII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. VIII 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,3. IX 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,. X 6,00 7,0 4, 6,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XI,7 7,2 4,3 6,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. XII,00 6,0 3,0,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. I ,2,7 2,7 4,0. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. II 4,00,0 2,0 4,2. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,4. III 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,0. IV 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. V 3,7,2 2,2 4,00. 3, 3, 3, 3, 0,0 0, , ,9. VI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. VII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VIII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,6. IX 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. X 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. XI 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,9. XII 3,0,00 2,00 3,7. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. I ,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. II 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. III 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. IV 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,8. V 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,4. VI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. VIII 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,2. IX 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. X 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,0. XI 3,0,00 2,00 3,7 4,00 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0, , ,1. z tego: stopa referencyjna zadeklarowana kwota gotówki 1 stopy redyskontowe weksli BIULETYN INFORMACYJNY 11/

22 Aneks statystyczny. Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) Okres liczba przetargów w ciągu miesiąca ogółem z tego bonów o terminie wykupu: 1-tygodniowym 2-tygodniowym 3-tygodniowym -tygodniowym 6-tygodniowym 8-tygodniowym mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł XII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 I ,00 0,00 0, ,00. 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VI ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 1 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 IV , ,00 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 bony 2-dniowe 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2011

Biuletyn Informacyjny 12/2011 Biuletyn Informacyjny 12/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2010

Biuletyn Informacyjny 8/2010 Biuletyn Informacyjny 8/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.10.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2011

Biuletyn Informacyjny 2/2011 Biuletyn Informacyjny 2/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2011

Biuletyn Informacyjny 6/2011 Biuletyn Informacyjny 6/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2011

Biuletyn Informacyjny 5/2011 Biuletyn Informacyjny /2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 1.07.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2010

Biuletyn Informacyjny 10/2010 Biuletyn Informacyjny 10/2010 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 30.12.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 4/2011

Biuletyn Informacyjny 4/2011 Biuletyn Informacyjny 4/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.06.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2010

Biuletyn Informacyjny 9/2010 Biuletyn Informacyjny 9/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.11.2010 r. Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s.c. Zdjęcie na okładce:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.08.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2011

Biuletyn Informacyjny 7/2011 Biuletyn Informacyjny 7/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.04.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2013

Biuletyn Informacyjny 2/2013 Biuletyn Informacyjny 2/2013 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 19.04.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2013 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.06.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 www.nbp.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2013 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.07.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.05.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.01.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.10.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.03.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Nr 8/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 8/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 8/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 8/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.10.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.08.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.06.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.05.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na: Bilans płatniczy 29.09.2017 r. Statystyka

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 5/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 5/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 5/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Rozdział 1. Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.07.2018 r. Wydał: 00

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.11.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 6/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 6/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 6/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 6/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.08.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.09.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.06.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2019. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2019. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2019 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2019 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.03.2019 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2018. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2018. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2018 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2018 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2018 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.03.2018 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2010

Biuletyn Informacyjny 5/2010 Biuletyn Informacyjny /2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.07.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2009

Biuletyn Informacyjny 12/2009 Biuletyn Informacyjny 12/2009 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 4/2010

Biuletyn Informacyjny 4/2010 Biuletyn Informacyjny 4/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.06.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo