2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz"

Transkrypt

1 CIECH Pianki sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz 1. Zamawiający: CIECH Pianki sp. z o.o Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 NIP: , REGON: KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. 2. Kupiec prowadzący postępowanie 2.1 Imię i nazwisko Kupca: Angelika Gawronek 2.2 Stanowisko: Starszy Specjalista ds. Zakupów Telefon: (+48) Miejsce realizacji zadania 3.1 Miejsce realizacji zadania- Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego Nazwa Spółki Zamawiającego- CIECH Pianki Sp. z o.o. 4. Kluczowe daty w procesie 4.1 Termin składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej LOGINTRADE w nieprzekraczalnym terminie do dnia do godz. 15: Całość prac objętych niniejszym postępowaniem wraz z ich odbiorem przez Zamawiającego: preferowany termin- w przeciągu 3 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający bierze pod uwagę przyjęcie innych terminów zaproponowanych przez Oferentów. 5. Wizja lokalna 5.1 Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna miejsca realizacji zadania celem dokonania obmiarów przedmiotu zapytania. 5.2 Miejsce wizji lokalnej: CIECH Pianki Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 (wjazd od ulicy Hutniczej). 1

2 5.3 Termin: Udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do kupca prowadzącego: tel. (+48) Wymagania dotyczące ofert: 6.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń w imieniu Oferenta. 6.2 Odroczony termin płatności (co do zasady w CIECH Pianki Sp. z o.o. w relacji z kontrahentem stosuje się termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu rzetelnej, prawidłowej i wystawionej we właściwym terminie faktury VAT). 7. Złożenie oferty częściowej, wariantowość: 7.1 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 7.2 Zamawiający wymaga złożenia różnych wariantów oferty. Oferty powinny być przygotowane w 2 wariantach: 1) wariant podstawowy 2) wariant rozbudowany. Szczegółowy opis i zakres wariantów został zawarty w zał. nr 1. - Opis przedmiotu zapytania. 8. Podział oferty na część handlową i merytoryczną: 8.1 Oferta powinna składać się z dwóch części: Plik 1- Część handlowa oferty zawierająca: Proponowana cena, Podpisane oświadczenia Oferenta (zał. nr 2), Termin płatności i inne informacje finansowe dot. składanej oferty, Termin realizacji, Termin ważności oferty (preferowane 90 dni), Projekt umowy (propozycja Oferenta) Plik 2- Część merytoryczna oferty zawierająca: Specyfikacje techniczne, Merytoryczne i techniczne elementy oferty zgodnie z wymaganiami przedmiotu SIWZ zawartymi w zał. nr 1- Opis przedmiotu zapytania, Termin realizacji (harmonogram prac), Warunki serwisowe, Warunki gwarancji, Certyfikaty, Referencje, W części merytorycznej nie mogą się znaleźć elementy dotyczące ceny. 9. Kryteria oceny ofert: 9.1 Cena: 75 % 9.2 Termin realizacji: 10 % 9.3 Referencje: 15 % 2

3 10. Warunki udziału w postepowaniu: 10.1 W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie koniecznym do wykonania Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień albo zatrudniają osoby posiadające takie uprawnienia na podstawie umowy o pracę, stałej umowy zlecenia albo świadczenia usług, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, zrealizowali co najmniej 3 projekty o zbliżonym charakterze, potwierdzone referencjami, protokołami odbioru lub oświadczeniami poprzednich Inwestorów dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi należyte wykonanie Zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Zamówienia. 11. Warunki odbioru: 11.1 Podpisany przez obie Strony końcowy protokół odbioru, 11.2 Dostarczenie atestów, certyfikatów etc. 12. Tryb udzielania wyjaśnień i wydawania materiałów uzupełniających Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym zamówieniem są: W sprawach handlowych: Angelika Gawronek (+48) Wszelkie pytania dot. aspektów technicznych proszę kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Informacji udziela się codziennie w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach Informacje i zastrzeżenia 13.1 Warunkiem uczestnictwa w akcji ofertowej jest niezbędna wiedza i doświadczenie do wykonania zadania. Oświadczenie o spełnieniu tego wymagania Oferent składa wraz z ofertą Z zastrzeżeniem ust poniżej, ofertę składa się pod rygorem nieważności poprzez Platformę Zakupową CIECH Po wcześniejszej akceptacji Kupca prowadzącego dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej, w miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym w 2 zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta handlowa / Oferta merytoryczna dla postępowania <<Nazwa postępowania z Platformy Zakupowej CIECH>> prowadzonego przez <<Nazwa Zamawiającego>>, <<Imię i Nazwisko Kupca Prowadzącego>>. Nie otwierać przed <<Data i godzina>>. Wszystkie wpisy zgodnie z informacjami umieszczonymi na Platformie Zakupowej CIECH. Oferta w wersji pisemnej powinna być złożona na adres Zamawiającego wskazany w ogłoszeniu, po jednym egzemplarzu z podziałem na część handlową i część merytoryczną. Oferty złożone w otwartych kopertach, a także przesłane faksem Zamawiający może odrzucić, a Oferent który je złożył może zostać wykluczony z postępowania. Do ofert złożonych wyłącznie w wersji papierowej należy dołączyć kopię oferty w formie elektronicznej. 3

4 13.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie rozbieżności, wiążąca jest wersja w języku polskim Do oferty należy dołączyć projekt umowy proponowany przez Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów zawartych w propozycji Umowy Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Oferent przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem 90 dniowego terminu ważności oferty, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako ostatni dzień składania ofert Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie udziela zaliczek ani przedpłat na poczet realizowanego zadania Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Oferent nie ma dostępu do treści ofert pozostałych uczestników postępowania Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym SIWZ oraz udostępniane Oferentom w trakcie postępowania, przekazywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody CIECH S.A. na publikację takich informacji Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ Zamawiający może odrzucić złożoną przez Oferenta Ofertę, w szczególności, gdy Ofertę złożono po terminie lub Oferta nie spełnia wymagań określonych w niniejszym SIWZ Zamawiający może wykluczyć Oferenta z udziału w postępowaniu w szczególności w przypadku, w którym Oferent umyślnie złożył nieprawdziwe informacje. W przypadku wykluczenia Oferenta, jak i odrzucenia jego Oferty, Zamawiający nie jest zobowiązany do składania wyjaśnień, a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego Wynagrodzenie zaproponowane w ofercie powinno być wynagrodzeniem ryczałtowym, wyrażonym w polskich złotych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w EUR. Dla celów porównania ofert, wartość EUR zostanie przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert Wszystkie ceny winny być wskazywane w ofercie cyfrowo i słownie. 4

5 13.20 W ofercie wszystkie ceny winny być wskazywane w kwotach obejmujących kwoty podatku od towarów i usług (VAT) (kwoty brutto) oraz bez uwzględnienia kwot tego podatku (kwoty netto), wraz ze wskazaniem procentowej stawki należnego podatku od towarów i usług W razie rozbieżności pomiędzy cyfrowym a słownym wskazaniem ceny, wiążąca jest kwota wskazana słownie Oferent musi ustalić i uwzględnić wszystkie koszty i opłaty związane z charakterem prac, wynikające z lokalnych warunków i ograniczeń oraz uwzględnić wszystkie inne czynniki mogące wpłynąć na koszty realizacji przedmiotu umowy Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta, a całość połączona i opatrzona datą złożenia oferty Oferta powinna być podpisana przez osoby należycie do tego umocowane. W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez osoby, które nie są wskazane w aktualnym odpisie KRS jako upoważnione do reprezentacji Oferenta, wymagane jest załączenie do oferty pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę udzielonego przez osoby wskazane w aktualnym odpisie KRS do reprezentacji Oferenta Załączane do oferty harmonogramy powinny zawierać terminy wyrażone w tygodniach liczonych od momentu rozpoczęcia prac lub dostaw, wysłania Zamówienia, podpisania Umowy lub innego momentu wskazanego w SIWZ. Nie dopuszcza się, chyba że inaczej określono w SIWZ, wskazywania dat kalendarzowych dla poszczególnych etapów Zamawiający bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznych w celu wyłonienia Wykonawcy, a Oferent przez fakt złożenia oferty zgadza się na taki sposób wyłonienia Wykonawcy Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może odrzucić ofertę tego Oferenta i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim wypadku Zamawiający zawiadamia o tym Oferenta, którego oferta została odrzucona i Oferenta, którego oferta została w wybrana na mocy powyższego postanowienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, 2) nierozpatrywania oferty złożonej po terminie, 3) odstąpienia od wybrania oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, 4) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, 5) uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia. 14. Załączniki Zał. nr 1- Opis przedmiotu zapytania Zał. nr 2- Oświadczenia Oferenta 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1818 Bydgoszcz, 10.07.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1818 Wymiana instalacji odgromowej na budynku nr 5 i 8 CIECH Pianki Bydgoszcz Spis treści INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_2481 Bydgoszcz, 17.09.2018 r. Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_2481 Remont powierzchni dachu hali nr 8 z wykonaniem instalacji odgromowej_

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017_CP_2366 Bydgoszcz, 24.11.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017_CP_2366 Modernizacja instalacji związana z montażem urządzeń-nowa technologia produkcji pianek

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa,

Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa, Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa, 30.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przegląd okresowy rozszerzony o zakresie poziomu P4 lokomotywy spalinowej SM 42 2626 zgodnie z zapisami DSU dla potrzeb CIECH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1194 Bydgoszcz, 09.05.2018 r. Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1194 Odtworzenie połaci dachu w miejscach łączenia płyt budynku magazynowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017_CP_2036 Bydgoszcz, 27.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017_CP_2036 Dostawa i montaż namiotu/hali magazynowej Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW... 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1452 Bydgoszcz, 12.06.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1452 Modernizacja pomieszczeń laboratorium w Bydgoszczy Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, 09.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Spis treści 1. Przedmiot postępowania przetargowego:... 2 2. Zamawiający... 2 3. Kupiec prowadzący postępowanie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/3283 Iłowa, 08 listopad 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Wykonanie, dostawa i montaż linii załadunku szkliwa do autoklawów. Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/0214 Iłowa 23.01.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Zakup kruszarki szczękowej na potrzeby laboratorium zakładu Ciech Vitrosilicon S.A. w Iłowej. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/0819 Iłowa 19.01.2018. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Zakup mebli laboratoryjnych na wyposażenie Laboratorium zakładu w Iłowej. Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej.

Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej. CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda Nr projektu: 2018/CSP/2675 Warszawa, 26.09.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/3546 Iłowa, 30.11.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CV_3546 Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji szklistego krzemianu sodu o wydajności nominalnej

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj.

Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj. Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, 30.11.2017 r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj. lubuskie) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Prace budowlane

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż formy regulowanej do produkcji bloków pianki regenerowanej

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż formy regulowanej do produkcji bloków pianki regenerowanej CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu Nr sprawy: 2017/CC/0051 Warszawa, 16.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu Spis treści 1. Zamawiający:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1995 Warszawa, 25.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1995_Przebudowa odcinka 170 m drogi za portiernią nr 3 na stawy odpadowe w Janikosodzie CIECH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1900 Warszawa, 12.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1900_Modernizacja infrastruktury drogowej wokół magazynu soli CIECH Soda Polska S.A. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/1683 Iłowa 02.07.2018. Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 18-K-CV-OTHR-1-1 Wdrożenie Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w CV - modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce realizacji zadania 4.1. Miejsce realizacji zadania: zakłady należące do GK Ciech 6 lokalizacji w Polsce

4. Miejsce realizacji zadania 4.1. Miejsce realizacji zadania: zakłady należące do GK Ciech 6 lokalizacji w Polsce Nr projektu: 2017/CSA/2003 Warszawa, 22.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/2003_ OPRACOWANIE ZOPTYMALIZOWANEJ KONCEPCJI, ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie

Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, 24.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PREZENTACJI FIRMY związanym z wyborem firmy oferującej dostawę / dzierżawę i serwisowanie wózków widłowych oraz powiązanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1888 Warszawa, 11.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1888_Wzmocnienie konstrukcji istniejącego magazynu wysokiego składowania soli CIECH Soda Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CN/1349 Warszawa, 28.05.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CN/1349 Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku w Poznaniu na potrzeby Laboratorium na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce realizacji zadania 4.1. Miejsce realizacji zadania: zakłady należące do GK Ciech 6 lokalizacji w Polsce

4. Miejsce realizacji zadania 4.1. Miejsce realizacji zadania: zakłady należące do GK Ciech 6 lokalizacji w Polsce Nr projektu: 2017/CSA/2003 Warszawa, 09.10.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/2003_ OPRACOWANIE ZOPTYMALIZOWANEJ KONCEPCJI, ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CSA/0321 Warszawa, 2018.02.02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CSA/0321 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z adaptacją istniejących pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia Nr 2017/CN/0328 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego pn.: 2017/CN/0328_Remont pomieszczeń w budynku Ciech Nieruchomości SA przy ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. Nr projektu: 2018/CC/2655 Warszawa, 24.09.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. 2018/CC/2655 Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 silnika spalinowego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Dostawa 2szt. pompy do przepompowni ścieków ZATWIERDZAM Bydgoszcz, dnia... 1 SPECYFIKACJA WARUKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2017

Warszawa, 5 stycznia 2017 Warszawa, 5 stycznia 2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PREZENTACJI FIRMY związanym z wyborem wykonawcy usług projektowania instalacji dla zakładów produkcyjnych z Grupy Ciech S.A.. Złożenie jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr projektu: 2017/CSP/0865 Janikowo, 25.04.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na generalne wykonawstwo inwestycji pn.: 2017/CSP/0865_Wykonanie przebudowy drogi transportowej przesiewu kamienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CN/0645 Warszawa, 15.03.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CN/0645 Remont pomieszczenia węzła C.O w budynku nr 2201 w Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1395 Warszawa, 29.06.2017 Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1395_Odbudowa toru kolejowego nr 152 Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) FJ 91 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa kosza załadunkowego służącego do wyżarzania blach w piecu kołpakowym zgodnie z załączoną dokumentacją w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa

Specyfikacja przetargowa załącznik do zaproszenia Specyfikacja przetargowa 1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu montażu szyb w istniejących balustradach balkonowych w ilości 972 szt. w Hotelu Interferie Medical SPA, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

V. Sposób przygotowania oferty:

V. Sposób przygotowania oferty: Kraków, dnia 17.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0369/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK Kraków, dnia 04.07.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 64/SK/2014/WG

Zapytanie ofertowe nr 64/SK/2014/WG Skawina, dnia 07.03.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 64/SK/2014/WG Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/WZ/ 2 /2018 29.01.2018r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Warunki zamówienia dla zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CRD/3669 Warszawa, 17.12.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CRD/3669 Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium Smart Fluid Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CS/1338 Warszawa, 25.05.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CS/1338 Budowa przepławki dla ryb przy jazie w Nowej Sarzynie Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CS/1622 Warszawa, 25.06.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018/CS/1622 Budowa przepławki dla ryb przy jazie w Nowej Sarzynie Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

ZP Słupia

ZP Słupia ZP.271.3.2017 Słupia 2017.01.11 Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności w zakresie termoizolacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka ) tj. budynek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 214/SK/2013/GS

Zapytanie ofertowe nr 214/SK/2013/GS Skawina, dnia 18.11.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 214/SK/2013/GS Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 98/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 98/SK/2014/KN Skawina, dnia 09.04.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 98/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 16 sierpień 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Kod CPV: 79970000-4) I. ZLECENIODAWCA DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań KRS: 60682 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW HOTELOWYCH DO OBIEKTÓW AMW HOTELE

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW HOTELOWYCH DO OBIEKTÓW AMW HOTELE OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ TEKSTYLIÓW HOTELOWYCH DO OBIEKTÓW AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, tel. (12) 618-40-10, www.hotelewam.pl I.

Bardziej szczegółowo

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zielona 19 41-215 Sosnowiec WYMAGANIA OFERTOWE. do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na:

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zielona 19 41-215 Sosnowiec WYMAGANIA OFERTOWE. do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Zielona 19 41-215 Sosnowiec WYMAGANIA OFERTOWE do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na: Obsługę Spółdzielni w 2016r. w zakresie robót remontowo-budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 87/SK/2013/TZ

Zapytanie ofertowe nr 87/SK/2013/TZ Skawina, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 87/SK/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Skawina, dnia 24.02.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 266/SK/2012/GS

Zapytanie ofertowe nr 266/SK/2012/GS Skawina, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 266/SK/2012/GS Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 260/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 260/SK/2012/TZ Skawina, dnia 23.11.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 260/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2011/051/AW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2011/051/AW Kraków, 07.07.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2011/051/AW w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB Kraków, 01 luty 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK Kraków, dn. 27.08.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Józefów, dn. 10 października 2017r.

Józefów, dn. 10 października 2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7 tel. /22/ 789-21-21 fax./22/ 789-52-30 www.spzozjozefow.pl NIP 532-16-43-282, REGON: 010045302-00020

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Boronów, dnia 24 październik 2016r. UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 114/SK/2013/WG

Zapytanie ofertowe nr 114/SK/2013/WG Skawina, dnia 12.07.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 114/SK/2013/WG Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR Skawina, dnia 21.03. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) FJ 91 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wymiana wymurówek pieców w roku 2019 w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający: W a l c o w n i a M e t a l i N i e ż e l a z n y c h Ł a b

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Warunki udziału w postępowaniu: Kraków, dnia: r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Warunki udziału w postępowaniu: Kraków, dnia: r. Kraków, dnia: 18.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 209/ELC/2013/MR

Zapytanie ofertowe nr 209/ELC/2013/MR Skawina, dnia 18.10.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 209/ELC/2013/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

WYŁONIENIA WYKONAWCY MEDYCZNYCH KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH GERIATRYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szpital Domowy w Katowicach

WYŁONIENIA WYKONAWCY MEDYCZNYCH KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH GERIATRYCZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szpital Domowy w Katowicach Katowice, 2.11.2018r. Warunki udzielenia zamówienia (WUZ) o wartości szacunkowej przekraczającej 20 tys. PLN i nie przekraczającej 50 tys. PLN netto (tryb: porównanie ofert) dotyczące WYŁONIENIA WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Warunki udziału w postępowaniu: Warszawa DO.OH.1C

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Warunki udziału w postępowaniu: Warszawa DO.OH.1C Warszawa 14.03.2018 DO.OH.1C.29.2018.KR ZAPYTANIE OFERTOWE AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG

Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG Skawina, dnia 10.09.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN Kraków, dnia 30 maj 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN Kraków, dnia 04.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa

Specyfikacja przetargowa Przedmiot zamówienia: Specyfikacja przetargowa Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji restauracji w Hotelu Malachit w Świeradowie Zdroju - - ul. Kościuszki 1, 59-850 Świeradów Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 5/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Usługa czyszczenia kontenerów IBC dla Zakładu ORLEN OIL w Trzebini

Usługa czyszczenia kontenerów IBC dla Zakładu ORLEN OIL w Trzebini Kraków, 09 luty 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/009/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU ZFE-I.042.15.10.2017 Kielce, 10.10.2017r. Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Na przygotowanie od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM Kraków, dnia 14 listopada 2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTOWE Z316. spółki pod firmą. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.

WARUNKI OFERTOWE Z316. spółki pod firmą. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. WARUNKI OFERTOWE Z316 spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy Dostawa i sprzedaż: na wykonanie zamówienia pn.:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014

SIWZ. do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Nowa Sól, 09.12.2014 r. SIWZ do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr: 14/2014 Dotyczącego zadania inwestycyjnego Regały magazynowe w ramach projektu pt. Uzyskanie nowych wyrobów poprzez izolację lizozymu z białka jaja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta ) Wykonanie monitoringu geodezyjnego na platformie Baltic Beta

Zapytanie ofertowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta ) Wykonanie monitoringu geodezyjnego na platformie Baltic Beta Zapytanie ofertowe Gdańsk, 23.02.2017r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta 103026950) Wykonanie monitoringu geodezyjnego na platformie Baltic Beta LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017 1. Przedmiot zamówienia a. Przedmiot zamówienia Szczegółowy Opis Zamówienia Warszawa, 24.07.2017 Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej sztuki fabrycznie

Bardziej szczegółowo