System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 40 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wprowadzony system weryfikacji dotyczy wszystkich wydziałów i obejmuje w szczególności: I. Opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. II. Proces weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. III. Sposoby monitorowania efektów kształcenia. jak w załącznikach: A. Procedura i sposób potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia prace zaliczeniowe, projektowe, egzaminacyjne. B. Protokół weryfikacji efektów kształcenia. C. Protokół analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z założonymi do realizacji efektami kształcenia dla przedmiotu. D. Procedura i sposób potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia - praktyki. E. Procedura i sposób potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia proces dyplomowania. F. Procedura i udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. G. Procedura zapewniająca publiczną dostępność opisu efektów kształcenia, systemu ich oceny oraz weryfikacji. H. Procedura i system zapobiegania zjawiskom patologicznym związanych z procesem kształcenia. I. Ankieta ewaluacyjna nr 1. J. Ankieta ewaluacyjna nr 2. K. Ankieta ewaluacyjna nr 3.

2 Opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia dla określonego kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia ( 8.1.). W związku z powyższym niezbędnym jest ustalenie procedury weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych wydziałach uczelni. 1. Cel procedury: Celem procedury jest ujednolicenie sposobu weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wszystkich wydziałach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445). 2. Zakres procedury: Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli ch prowadzących zajęcia dydaktyczne bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć, pracowników administracyjnych dziekanatów wydziałów oraz wszystkich studentów Uczelni, którzy rozpoczynają studia od roku ego 2012/2013 i w latach następnych. 3. Odpowiedzialność: 1. Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu realizujący zajęcia dydaktyczne w zakresie: a) realizacji treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych efektów kształcenia, 2. Dziekani wydziałów w zakresie: 4. Definicje: a) nadzoru nad nauczycielami mi oraz pracownikami dziekanatów, którzy będą brać bezpośredni udział w czynnościach objętych procedurą, b) przekazania analiz i sprawozdań dotyczących weryfikacji założonych efektów kształcenia Radom Wydziałów, Wydziałowym Komisjom ds. Jakości Kształcenia i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia, c) przestrzeganie przez nauczycieli ch niniejszej procedury, d) wprowadzenie korekt w procesie dydaktycznym w kolejnych cyklach kształcenia, w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia. a) Efekty kształcenia, to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się ( art. 2.1, pkt. 18 c, Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

3 b) Weryfikacja - potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania 5. Źródła weryfikacji efektów kształcenia: Źródła i metody weryfikacji założonych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ilustruje poniższy schemat: WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ŹRÓDŁA WERYFIKACJI nauczyciele akademiccy studenci/ Samorząd studencki opiekunowie studenckich praktyk zawodowych w miejscu praktyki absolwenci WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. Analiza wytworów prac studentów w czasie trwania i po zakończeniu realizacji przedmiotu/modułu. 2. Udział w badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, dotyczącym realizacji założonych efektów kształcenia (ankieta w semestrze lub na zakończenie roku ego). 3. Opis przedmiotu/modułu zawierający metody oceny studenta i założone efekty kształcenia. 1. Udział w badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, dotyczącym realizacji zamierzonych efektów kształcenia, na początku i na końcu każdego z semestrów. 2. Udział w kołach naukowych, konferencjach (inf. o wystąpieniach publicznych), konkursach, (informacje o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach) 3. Publiczna obrona pracy dyplomowej. 1. Opinie opiekunów sprawujących pieczę nad studentami w miejscach odbywania praktyki studenckiej, o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych jakie student posiada lub nabył podczas realizacji praktyki. 1. Wnioski z badania losów absolwentów uzyskane z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.

4 Mierniki ilościowe weryfikacji efektów kształcenia 1. Oceny z egzaminów i zaliczeń (analiza sesji egzaminacyjnej). 2. Procentowy współczynnik zaliczeń przedmiotów w pierwszym terminie (dotyczy poszczególnych przedmiotów). 3. Odsetek studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku. 4. Odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających semestr 5. Odsetek odsiewu studentów. 6. Oceny uzyskane na egzaminie dyplomowym (analiza na poszczególnych wydziałach i kierunkach). 7. Odsetek studentów, którzy obronili pracę dyplomową w terminie. 8. Odsetek prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu na najlepszą prace dyplomową na poszczególnych wydziałach i kierunkach. 9. Odsetek prac zweryfikowanych pozytywnie przez system antyplagiatowy Uczelni. 10. Odsetek prac, które nie przeszły pozytywnie procedury antyplagiatowej. 11. Odsetek studentów zrzeszonych w kołach naukowych (analiza na poszczególnych wydziałach i kierunkach). 12. Odsetek studentów biorących udział w konferencjach. 13. Odsetek studentów publikujących artykuły. Mierniki jakościowe weryfikacji efektów kształcenia 1. Wnioski z hospitacji zajęć i oceny zajęć dydaktycznych przez studentów Uczelni. 2. Wyniki ankiet ewaluacyjnych dotyczących weryfikacji założonych efektów kształcenia przeprowadzanych wśród studentów i nauczycieli ch. 3. Protokół weryfikacji efektów kształcenia. 4. Wnioski z okresowej oceny poziomu przygotowania prac dyplomowych. 5. Dostosowanie pytań na egzaminie dyplomowym do weryfikacji założonych efektów kształcenia. 6. Wyniki badań ankietowych dotyczących losów absolwentów. 7. Opinie pracodawców o studentach Uczelni odbywających praktyki.

5 6. Proces weryfikacji efektów kształcenia: Schemat sposobu weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wydziałach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu: PROCES REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ JEGO OBSERWACJA PROCES WERYFIKACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA nauczyciel Czy udało się osiągnąć zamierzone efekty kształcenia? NIE TAK Rozpoznanie przyczyny ( analiza własna i analiza wyników badania studentów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) Korekta działań ( przygotowanie propozycji zmiany efektów kształcenia w opisach przedmiotu/modułu) System doradczy ( Dziekan, Rada Wydziału, Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia)

6 7. Tok postępowania w ramach procedury dotyczący nauczyciela ego. Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/sposób wykorzystania informacji 1. Przekazanie studentom szczegółowej informacji o warunkach i wymogach nauczyciel pierwsze zajęcia z określonego Zaznajomienie studentów z warunkami i wymogami weryfikacji założonych efektów kształcenia i kompetencji. sprawdzania założonych efektów przedmiotu w kształcenia w oparciu o przygotowane przez nauczyciela ego opisy nowym roku m przedmiotów/modułów. Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o wytwory prac studentów w czasie trwania i po zakończeniu realizacji przedmiotu/modułu. Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o przebieg uczestnictwa studentów w seminariach, recenzję pracy dyplomowej oraz wyniki egzaminu dyplomowego. Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o informacje uzyskane z Samorządu studenckiego o działalności w kołach naukowych, udziale w konferencjach, konkursach i zdobytych nagrodach. nauczyciel nauczyciel nauczyciel 1. okres semestru zimowego i zimowej sesji egzaminacyjnej 2. okres semestru letniego i letniej sesji egzaminacyjnej 1. okres semestru zimowego i zimowej sesji egzaminacyjnej 2. okres semestru letniego i letniej sesji egzaminacyjnej 1. okres semestru zimowego i zimowej sesji egzaminacyjnej 2. okres semestru letniego i letniej sesji egzaminacyjnej Uzyskanie wiedzy na temat osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia w czasie trwania semestru zimowego, po jego zakończeniu oraz po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Pobranie z dziekanatu protokołów egzaminów i zaliczeń. nauczyciel na tydzień przed początkiem zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej Przygotowanie do sesji egzaminacyjnej: 1. Formułowanie pytań dotyczących poszczególnych założonych efektów kształcenia z uwzględnieniem zapisów w opisie przedmiotu/modułu. 2. Przypomnienie studentom szczegółowej informacji o warunkach i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia.

7 Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/sposób wykorzystania informacji Przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń. nauczyciel zimowa i letnia sesja egzaminacyjna Przebieg sesji egzaminacyjnej: Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w ramach zaliczeń i egzaminów i wykorzystanie tej analizy do Wypełnienie protokołów egzaminów i zaliczeń. nauczyciel do 15 marca w semestrze zimowym/do 15 września w semestrze letnim weryfikacji założonych efektów kształcenia. Przekazanie do dziekanatów wydziałów kompletnie wypełnionych protokołów egzaminów i zaliczeń w terminie najdalej do tygodnia od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego/letniego. Dokonanie analizy sesji egzaminacyjnej. nauczyciel do 15 marca w semestrze zimowym/do 15 września w semestrze letnim Przekazanie do Dziekana Wydziału analizy sesji egzaminacyjnej. Zapoznanie się z wynikami badania studentów przeprowadzonego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, dotyczącego realizacji zamierzonych efektów kształcenia. Wyniki badania sporządzone, przeanalizowane i usystematyzowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zostaną przekazane przez Dziekana na radzie wydziału, na początku i na końcu każdego z semestrów. nauczyciel koniec semestru letniego/zimowego 2. Sporządzenie sprawozdania i propozycji nowych opisów przedmiotów/modułów wraz z metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia z uwzględnieniem: a) analizy wytworów prac studentów wraz z egzaminem dyplomowym, b) wyników badania ankietowego studentów, c) opinii opiekunów praktyk studenckich w miejscu odbywania studenckich praktyk zawodowych, d) informacji z Samorządu studenckiego o działalności w kołach naukowych (inf. o wystąpieniach publicznych), udziale w konferencjach, konkursach, (informacje o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach) uzyskanych przez studentów właściwego wydziału, e) wyników badania losów absolwentów celem dokonania zmian w opisach przedmiotów/modułów.

8 Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/sposób wykorzystania informacji Przechowywanie w przeznaczonym do tego nauczyciel kolejny rok Udokumentowanie osiągnięcia przez studentów określonych celu pomieszczeniu przez okres trzech lat, nie dłużej jednak niż przez rok po zakończeniu danego cyklu kształcenia, w formie papierowej, elektronicznej lub innej, wykazu pytań i tematów oraz wytworów prac studentów lub innych następujący po minionym efektów kształcenia lub kompetencji społecznych. dowodów na osiągniecie określonych efektów kształcenia lub kompetencji społecznych. Opracowanie nowych opisów przedmiotów/modułów wraz z metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia po zakończeniu semestru zimowego i letniego. nauczyciel 1. semestr zimowydo 15 marca, 2. semestr letni do 20 sierpnia (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) Opracowanie i przekazanie do Dziekana Wydziału opisów przedmiotów/modułów celem sprawdzenia przez członków Wydziałowych Rad Programowych zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji lub/i Standardami kształcenia oraz weryfikacji zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia.

9 8. Tok postępowania w ramach procedury dotyczący Dziekana Wydziału. Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/ Sposób wykorzystania informacji dziekan w czasie trwania roku Notatka służbowa z przeprowadzonych czynności. Sprawowanie nadzoru nad nauczycielami wydziału ego mi oraz pracownikami dziekanatów, którzy będą brać bezpośredni udział w czynnościach objętych procedurą. Powołanie przez Dziekana na wniosek Prorektora ds. Nauczania na Radzie Wydziału, Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. dziekan wydziału przed rozpoczęciem kolejnego roku ego (do połowy września) Przekazanie informacji o powołaniu i składzie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia do: 1. Prorektora ds. Kształcenia, 2. Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Zapoznanie się z wynikami badania studentów, przeprowadzonego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, dotyczącego realizacji założonych efektów kształcenia, przeanalizowanych, usystematyzowanych i spisanych w formie sprawozdania przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. dziekan wydziału przed pierwszą Radą Wydziału, nie wcześniej niż na miesiąc po zakończeniu semestru zimowego/letniego Przekazanie informacji na Radę Wydziału. Zapoznanie się z nowoopracowanymi opisami przedmiotu/modułu wraz z metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia złożonymi przez nauczycieli ch. Zapoznanie członków Rady Wydziału, po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Programowej z propozycjami dotyczącymi doskonalenia procesu kształcenia, w oparciu o osiągnięte przez studentów efekty kształcenia. dziekan wydziału dziekan wydziału w miarę potrzeb od 21 sierpnia do 31 sierpnia (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) w miarę potrzeb od 21 sierpnia do 31 sierpnia (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) Przekazanie członkom Wydziałowej Rady Programowej zgromadzonych opisów przedmiotów/modułów celem sprawdzenia zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji lub/i Standardami kształcenia oraz weryfikacji zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia. Zaopiniowanie przez Wydziałową Radę Programową nowoopracowanych opisów przedmiotu/modułu. Sprawdzenie zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji lub/i Standardami kształcenia oraz weryfikacji zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia i przekazanie ich Dziekanowi.

10 Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem sporządzonym i złożonym przez Wydz. Komisję ds. Jakości Kształcenia. dziekan wydziału 20 września (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) Przekazanie rocznego sprawozdania sporządzonego przez Wydziałową Komisje ds. Jakości Kształcenia do: 1. Rady Wydziału, 2. Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

11 9. Tok postępowania w ramach procedury dotyczący Rady Wydziału. Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/ Sposób wykorzystania informacji rada wydziału do 1 września do 5 Analiza przygotowanych przez nauczycieli Przekazanie sprawdzonych opisów przedmiotów/modułów do: września (przed 1. Prorektora ds. Kształcenia, ch a przekazanych przez Dziekana rozpoczęciem 2. Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. wydziału, opisów przedmiotów/modułów pod kolejnego roku kątem ich zgodności z wymogami Krajowych ego) Ram Kwalifikacji lub/i Standardami kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem sporządzonym przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia a przekazanym przez Dziekana Wydziału Zapoznanie się z przekazanymi przez dziekana Wydziału wynikami badania studentów, przeprowadzonego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, dotyczącego realizacji założonych efektów kształcenia, przeanalizowanych, usystematyzowanych i spisanych w formie sprawozdania przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia rada wydziału rada wydziału do 25 września (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) pierwsza Rada Wydziału, nie wcześniej niż na miesiąc po zakończeniu semestru zimowego/letniego Wyrażenie opinii na piśmie i przekazanie jej Prorektorowi ds. Kształcenia. Wykorzystanie informacji do doskonalenia jakości kształcenia.

12 10. Tok postępowania w ramach procedury dotyczący Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia Zadania Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/ Sposób wykorzystania informacji Zapoznanie się ze sprawozdaniem i przygotowanymi przez nauczycieli ch, opisami przedmiotów/modułów przygotowanymi przez nauczyciela ego, z którymi zapoznała się Rada Wydziału a przekazanymi przez Dziekana wydziału, celem uwzględnienia ich w rocznym sprawozdaniu Wydziałowego Systemu ds. Jakości Kształcenia członkowie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia do 1 września do 5 września (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego) Opracowanie i przekazanie rocznego sprawozdania Wydziałowego Systemu ds. Jakości Kształcenia do Dziekana wydziału celem wykorzystania sprawozdania do weryfikacji i ewaluacji założonych efektów kształcenia w terminie przed 20 września, (przed rozpoczęciem kolejnego roku ego). 11. Tok postępowania w ramach procedury dotyczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia Zadania Odpowiedzialny Termin wykonania Następstwo działania/ Sposób wykorzystania informacji Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia celem wykorzystania sprawozdania do weryfikacji i ewaluacji założonych efektów kształcenia i sporządzenia rocznego sprawozdania z działań w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. członkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia do 15 listopada kolejnego roku ego Opracowanie i przekazanie do Prorektora ds. Kształcenia rocznego sprawozdania z działań w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

13 A. PROCEDURA I SPOSÓB POTWIERDZANIA EFEKTÓW NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA PROCEDURA I SYSTEM OCENY PRAC ZALICZENIOWYCH, PROJEKTOWYCH, EGZAMINACYJNYCH (termin realizacji zgodny z założeniami 3 letniego planu studiów) Określenie kierunkowych efektów kształcenia Obszarowe efekty kształcenia Opis przedmiotu/modułu (sylabus) Wiedza Przedmiotowe efekty Umiejętności Kompetencje społeczne Metody weryfikacji założonych efektów kształcenia Weryfikacja Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Projekt Esej Sprawozdanie Prezentacja Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia Inne Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wraz z wytworami prac studentów Nie osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia Osiągnięcie przez studentów na danym poziomie kształcenia zakładanych efektów kształcenia Weryfikacja założonych przedmiotowych efektów kształcenia: Analiza ilościowa osiągniętych przez studentów ocen Analiza jakościowa (ankiety studenckie dotyczące zebrania opinii na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych) Istnieje konieczność potrzeby zmian w przedmiotowych efektach kształcenia Nie ma potrzeby zmian w przedmiotowych efektach kształcenia

14 OPIS PROCEDURY I SYSTEMU OCENY PRAC ZALICZENIOWYCH, PROJEKTOWYCH, EGZAMINACYJNYCH Zadanie 1. Przekazanie studentom szczegółowej informacji o warunkach i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia w oparciu o przygotowane przez nauczyciela ego opisy przedmiotów/modułów (sylabusy) Odpowiedzialna osoba nauczyciel Termin wykonania pierwsze zajęcia z określonego przedmiotu/modułu w nowym roku m Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania Zaznajomienie studentów z warunkami i wymogami weryfikacji założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 2. Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o wytwory prac studentów w trakcie trwania przedmiotu/modułu nauczyciel okres trwania semestru zimowego oraz letniego Uzyskanie wiedzy na temat osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia w czasie trwania semestru i po jego zakończeniu 3. Weryfikacja założonych efektów kształcenia poprzez zastosowanie wybranych form zaliczenia, tj.: egzamin ustny, egzamin pisemny, kolokwium, projekt, esej, sprawozdanie, prezentacja i inne oraz następujących ocen: 2, 3, 4, 5 nauczyciel okres trwania semestru zimowego oraz letniego Uzyskanie wiedzy na temat osiągniętych przez studentów założonych efektów kształcenia, tzn. czy student osiągnął zakładane efekty kształcenia, czy konieczna będzie potrzeba i ponowna weryfikacja w przedmiotowych efektach kształcenia 4. Przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów z przedmiotów w danym semestrze nauczyciel zimowa/letnia sesja egzaminacyjna Bieżąca analiza osiąganych przez studentów przedmiotowych efektów kształcenia 5. Wypełnienie protokołów z zaliczeń i przeprowadzonych egzaminów (dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia) nauczyciel koniec zimowej/letniej sesji egzaminacyjnej Przekazanie do dziekanatu wydziału kompletnie wypełnionych protokołów z wszystkich prowadzonych przez danego nauczyciela ego przedmiotów

15 B. Protokół weryfikacji efektów kształcenia (dotyczy: egzaminu ustnego oraz innych niż pisemna metod weryfikacji efektów kształcenia) Wydział: Kierunek:.. Rok :.. Przedmiot:.. Data przeprowadzenie egzaminu/innej ustnej metody weryfikacji: Nazwisko i imię studenta:. Nr albumu:... L.p. Treść pytania Ocena cząstkowa Ocena ostateczna:.... Podpis osoby egzaminującej

16 C. Protokół analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z założonymi do realizacji efektami kształcenia dla przedmiotu Wydział: Kierunek studiów:.. Rok : Semestr:. Nazwa przedmiotu:.. Ogólny wymiar godzin:. w tym liczba godzin: wykładu:. ćwiczeń :.. laboratoriów:.. Imię i nazwisko egzaminatora:. Analiza zgodności zagadnień egzaminacyjnych z założonymi do realizacji efektami kształcenia dla przedmiotu I. Wiedza maksymalnie 8 punktów L.p. Analizowane elementy Punkty 1. Ocena trafności dobranych zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) 2. Ocena proporcji zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) Suma punktów z pozycji 1 i 2 II. Umiejętności L.p. Analizowane elementy Punkty 3. Ocena trafności dobranych zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) 4. Ocena proporcji zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) Suma punktów z pozycji 1 i 2 III. Kompetencje społeczne L.p. Analizowane elementy Punkty 5. Ocena trafności dobranych zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) 6. Ocena proporcji zagadnień egzaminacyjnych do przedmiotowych efektów kształcenia (liczba punktów: 1-4) Suma punktów z pozycji 1 i 2

17 Legenda: Liczba punktów Ocena 1 brak zgodności z przedmiotowymi efektami kształcenia 2 niska zgodność z przedmiotowymi efektami kształcenia 3 wysoka zgodność z przedmiotowymi efektami kształcenia 4 pełna zgodność z przedmiotowymi efektami kształcenia Punkty ogółem (pozycje 1-6): Ocena: (data i podpis przeprowadzającego analizę)

18 D. PROCEDURA I SPOSÓB POTWIERDZANIA EFEKTÓW NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA PROCEDURA I WERYFIKACJA EFEKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU ODBYCIA PRAKTYK (termin realizacji zgodny z założeniami 3 letniego planu studiów) Regulamin studiów Cele, zakres, warunki i wymiar praktyk (spotkania instruktażowe z opiekunem dydaktycznym uczelni) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 23 maja r. poz. Wybór miejsca odbywania praktyki (otrzymanie oświadczenia od pracodawców potwierdzające przyjęcie studenta na praktyki) Sporządzanie umowy na podstawie porozumień grupowych zawartych pomiędzy Uczelnią a instytucjami Odbywanie i przebieg praktyk Dyrektor instytucji Opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyki Sporządzanie umowy na podstawie indywidualnych umów z wybraną przez studenta Dzienniczek praktyk Dziekan Wydziału Prorektor ds. kształcenia (powołuje 1. X. każdego r.ak.) Regulamin odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zał. do uchwały nr 28/2015 PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) Na podstawie złożonego przez studenta podania wraz z załącznikami Dziekan dokonuje weryfikacji zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia dotyczących praktyk Opiekun dydaktyczny Ocena w dzienniczku praktyk dokonana przez opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyki wraz z opiekunem dydaktycznym uzyskanych efektów w zakresie wiedzy i kompetencji 1/4 Ocena z egzaminu ustnego dokonana na podstawie odpowiedzi na zadane pytania przez egzaminującego opiekuna dydaktycznego oraz przedstawiciela interesariuszy zewnętrznych z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk zawartych w dzienniczku praktyk Prawidłowo wypełniony dzienniczek z praktyk z uwzględnieniem zawartych treści. 1/2 1/4 Ocena końcowa z praktyk Dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zakładanych efektów kształcenia z praktyk Ocena końcowa z praktyk Osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia w zakresie praktyk

19 OPIS PROCEDURY I WERYFIKACJI EFEKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU ODBYCIA PRAKTYK Zadanie 1. Przedstawienie celu, zakresu, warunków oraz wymiar i termin praktyk zawodowych 2. Wybór miejsca odbywania praktyki 3. Odbywanie i przebieg praktyk 4. Weryfikacja efektów kształcenia dotyczących praktyk (dzienniczek praktyk) 5. Ocena końcowa z praktyk Odpowiedzialna osoba opiekun dydaktyczny uczelni wyznaczony przez Dziekana Wydziału a powołany 1 października każdego roku ego przez Prorektora ds. kształcenia nauczyciel dydaktyczny w porozumienie w Działem Praktyk opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyki przez studenta powołany przez dyrektora/prezesa instytucji opiekun dydaktyczny jako osoba kontrolująca jakość odbywanych praktyk opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyki opiekun dydaktyczny opiekun dydaktyczny Termin wykonania czerwiec tuż przed zakończeniem roku ego w trakcie roku ego zgodnie z planem studiów w czasie trwania praktyk koniec praktyk oraz podczas egzaminu z praktyk w trakcie roku ego zgodnie z planem studiów Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania Zapoznanie się z warunkami oraz zasadami panującymi w wybranych instytucjach Otrzymanie oświadczenia od pracodawców potwierdzające przyjęcie studenta na praktyki oraz podpisanie stosownej umowy zawartej z wybraną przez siebie instytucją lub na podstawie porozumień grupowych zawartych pomiędzy uczelnią a instytucjami Bieżąca analiza i weryfikacja efektów kształcenia dotyczących praktyk oraz kontrola jakości odbywania praktyk przez studentów poprzez rozmowy opiekunem praktyk lub dyrektorem/prezesem instytucji Ocena w dzienniczku praktyk wpisana przez opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyki z uzyskanych efektów w zakresie wiedzy i kompetencji. Ocena z egzaminu ustnego dokonana na podstawie odpowiedzi na zadane pytania przez egzaminującego opiekuna dydaktycznego oraz przedstawiciela interesariuszy zewnętrznych z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk zawartych w dzienniczku praktyk. Prawidłowość wypełnionego dzienniczka praktyk oraz kontrola zawartych w nim treści. Osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia w zakresie praktyk

20 E. PROCEDURA I SPOSÓB POTWIERDZANIA EFEKTÓW NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA PROCEDURA I SYSTEM SPRAWDZANIA KOŃCOWYCH EFEKTÓW PROCESU DYPLOMOWANIA (termin realizacji procesu dyplomowania po zakończeniu 3 letniego toku kształcenia) Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego Regulamin studiów PWSZ Terminowe złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów Uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów i programie nauczania Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów w przewidzianych w planie studiów Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS Osiągnięcie przez studenta kierunkowych efektów kształcenia Dziekan Wydziału Powołanie Komisji Egzaminacyjnej (osoby odpowiedzialne za proces dyplomowania) Przewodniczący Komisji Promotor Recenzent Interesariuszy zewnętrzny * Dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zakładanych efektów kształcenia wraz z wytworami prac studentów Forma i przebieg egzaminu dyplomowego Ustna Pisemna Pisemna i ustna Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń całego toku studiów O 1/2 Ocena z egzaminu dyplomowego uwzględniająca: sposób zreferowania i obronę pracy przez studenta odpowiedzi na pytania potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte a całym toku studiów Ocena pracy dyplomowej 1/4 1/4 Ostateczny wynik studiów (osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia)

21 OPIS PROCEDURY I SYSTEMU SPRAWDZANIA KOŃCOWYCH EFEKTÓW PROCESU DYPLOMOWANIA Zadanie 1. Przedstawienie warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (regulamin studiów) Odpowiedzialna osoba Termin wykonania promotor wybrany przez studenta na początku semestru na pierwszych zajęciach z seminarium dyplomowego Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania Osiągnięcie przez studenta kierunkowych efektów kształcenia 2. Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o przebieg uczestnictwa studentów w seminariach promotor okres trwania semestru zimowego/letniego Uzyskanie wiedzy na temat osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia w czasie trwania semestru zimowego/letniego i po jego zakończeniu 3. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu dyplomowania Dziekan Wydziału na miesiąc przed planowaną obroną Skład powołanej Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w egzaminie dyplomowym 4. Forma i przebieg egzaminu dyplomowego Komisja Egzaminacyjna po zakończeniu całego 3 letniego toku kształcenia, termin nie przekraczający dwóch miesięcy od złożenia pracy dyplomowej Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń całego toku studiów (1/2), sposób zreferowania i obronę pracy przez studenta oraz odpowiedzi na pytania potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte a całym toku studiów (1/4), jak również ocena pracy dyplomowej (1/4) 5. Ostateczny wynik studiów studenta Komisja Egzaminacyjna oraz Dziekan Wydziału po obronie pracy dyplomowej Osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia

22 F. PROCEDURA I UDZIAŁ INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W PROCESIE OKREŚLANIA I WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Zadanie Odpowiedzialna osoba Termin wykonania Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania 1. Rozesłanie ankiet do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących oczekiwanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Dziekan Wydziału wrzesień październik Odpowiedzi od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych z rozesłanych im ankiet 2. Powołanie przedstawiciela spośród interesariuszy wchodzącego w skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Dziekan Wydziału wrzesień Uczestnictwo przedstawiciela interesariuszy w weryfikacji efektów kształcenia 3. Weryfikacja efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie zebranych informacji (podczas spotkań z interesariuszami) oraz uwag przedstawionych przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Dziekan Wydziału w czasie trwania roku ego Dostosowanie efektów kształcenia do informacji i uwag przedstawionych przez zaproszonych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 5. Wskazanie i przedstawienie aktualnych efektów kształcenia do publicznej wiadomości Dziekan Wydziału wrzesień następnego roku Dostępność efektów kształcenia dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Uczelni w zakładkach poszczególnych Wydziałów

23 G. PROCEDURA ZAPEWNIAJĄCA PUBLICZNĄ DOSTĘPNOŚĆ OPISU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, SYSTEMU ICH OCENY ORAZ WERYFIKACJI Zadanie Odpowiedzialna osoba Termin wykonania Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania 1. Przedstawienie efektów kształcenia na Radzie Wydziału, następnie zaprezentowanie na Senacie Dziekan Wydziału luty marzec Przyjęcie efektów kształcenia przez Radę Wydziału oraz Senat 2. Podanie aktualnych efektów kształcenia do publicznej wiadomości Dziekan Wydziału oraz administrator strony internetowej uczelni wrzesień Dostępność efektów kształcenia dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Uczelni w zakładkach poszczególnych Wydziałów

24 H. PROCEDURA I SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA Zadanie Odpowiedzialna osoba Termin wykonania Wynik, następstwo działań i sposób wykorzystania 1. Zebranie informacji na temat nieprawidłowości występujących podczas realizacji procesu dydaktycznego i zaproponowanie skutecznych rozwiązań. Nauczyciel okres trwania semestru zimowego/letniego Sporządzenie sprawozdania i przekazanie Dziekanowi Wydziału oraz Radzie Wydziału do 14 dni od zakończenia semestru zimowego/letniego. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem oraz podjęcie dyskusji nad trafnością i skutecznością wprowadzonych rozwiązań. Rada Wydziału Dziekan Wydziału do miesiąca od zakończenia semestru zimowego/letniego Zaakceptowanie już istniejących lub wypracowanie nowych, skutecznych sposobów, metod i rozwiązań w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym związanych z procesem kształcenia. 3. Skierowanie informacji zwrotnej (nowe, skuteczne sposoby, metody i rozwiązania w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym związanych z procesem kształcenia. Dziekan Wydziału na początku nowego roku ego Usprawnienie procesu dydaktycznego pod względem jakości kształcenia 4. Wykorzystanie przez nauczyciela ego systemu antyplagiatowego w procesie weryfikacji efektów kształcenia Nauczyciel okres trwania semestru zimowego/letniego Zapobieganie zjawiskom patologicznym związanych z procesem kształcenia

25 I. Ankieta ewaluacyjna nr 1 Szanowna Studentko! Szanowny Studencie! Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych z zajęciami dydaktycznymi. Zgromadzone opinie będą wykorzystywane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uprzejmie prosimy o rzetelne i przemyślane odpowiedzi. Badanie wraz z uzyskanymi tą drogą opiniami mają charakter poufny. Ankieta składa się z 3 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat efektów kształcenia. Rok... Data przeprowadzenia ankiety... Wydział... Kierunek:.. Przedmiot... Prowadzący zajęcia (imię i nazwisko)... Rodzaj studiów... Semestr.. ( S stacjonarne, N niestacjonarne) (Z-zimowy, L-letni) Dla każdego stwierdzenia dotyczącego opisu przedmiotu/modułu proszę zaznaczyć X jedną odpowiedź, zgodną z Pana(i) opinią na jego temat. 1. Czy nauczyciel przedstawił Panu(i) wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych? o tak, o nie, o częściowo, o poinformował, gdzie można się z nimi zapoznać. 2. Czy nauczyciel przedstawił Panu(i) metody weryfikacji efektów kształcenia (egzamin, zaliczenie, praca pisemna, prezentacja multimedialna, itp.)? o tak, o nie, o częściowo, o poinformował, gdzie można się z nimi zapoznać. 3. Czy efekty kształcenia są dla Pana(i) zrozumiałe? o zdecydowanie tak o raczej tak o zdecydowanie nie o raczej nie o nie mam zdania

26 J. Ankieta ewaluacyjna nr 2 Szanowna Studentko! Szanowny Studencie! Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych z zajęciami dydaktycznymi. Zgromadzone opinie będą wykorzystywane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uprzejmie prosimy o rzetelne i przemyślane odpowiedzi. Badanie wraz z uzyskanymi tą drogą opiniami mają charakter poufny. Ankieta składa się z 6 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat efektów kształcenia. Rok... Data przeprowadzenia ankiety... Wydział... Kierunek:.. Przedmiot... Prowadzący zajęcia (imię i nazwisko)... Rodzaj i rok studiów... Semestr.. ( S stacjonarne, N niestacjonarne) (Z-zimowy, L-letni) Dla każdego stwierdzenia dotyczącego opisu przedmiotu/modułu proszę zaznaczyć X jedną odpowiedź, zgodną z Pana(i) opinią na jego temat. 1. Proszę ocenić liczbę efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach: Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne o zbyt wiele o zbyt wiele o zbyt wiele o dużo o dużo o dużo o optymalnie o optymalnie o optymalnie o mało o mało o mało o zbyt mało o zbyt mało o zbyt mało 2. Czy Pana(i) zdaniem treści programowe przedmiotu pozwalały na osiągniecie wszystkich założonych efektów kształcenia? o zdecydowanie tak o raczej tak o zdecydowanie nie o raczej nie o nie mam zdania

27 3. Proszę zaznaczyć w jakim procencie Pana/i zdaniem udało się osiągnąć założone w ramach efektów kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne? Proszę zakreślić wybrane odpowiedzi. L.p. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne % 100% 100% 2. 75% 75% 75% 3. 50% 50% 50% 4. 25% 25% 25% 5. 0% 0% 0% 4.Które z podanych niżej metod nauczania Pan/i ceni najwyżej w kontekście osiągnięcia założonych efektów kształcenia? Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. o wykład o pokaz o instruktaż o dyskusja o odczyt o film o prezentacja multimedialna o metoda projektów o warsztaty o laboratoria o wizyty studyjne o inne:

28 K. Ankieta ewaluacyjna nr 3 Szanowni Państwo! Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Zgromadzone opinie będą wykorzystywane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Uprzejmie prosimy o rzetelne i przemyślane odpowiedzi. Ankieta składa się z 3 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego przez Państwa w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat efektów kształcenia. Rok... Data przeprowadzenia ankiety... Wydział... Kierunek:.. Przedmiot... Prowadzący zajęcia (imię i nazwisko)... Rodzaj i rok studiów... Semestr.. ( S stacjonarne, N niestacjonarne) (Z-zimowy, L-letni) Dla każdego stwierdzenia dotyczącego opisu przedmiotu/modułu proszę zaznaczyć X jedną odpowiedź, zgodną z Pana(i) opinią na jego temat. 1. Proszę ocenić liczbę efektów kształcenia w poszczególnych kategoriach: Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne o zbyt wiele o zbyt wiele o zbyt wiele o dużo o dużo o dużo o optymalnie o optymalnie o optymalnie o mało o mało o mało o zbyt mało o zbyt mało o zbyt mało 2. Czy Pana(i) zdaniem treści programowe przedmiotu pozwalały na osiągniecie wszystkich założonych efektów kształcenia? o zdecydowanie tak o raczej tak o zdecydowanie nie o raczej nie o nie mam zdania

29 3. Proszę zaznaczyć w jakim procencie Pana/i zdaniem udało się osiągnąć założone w ramach efektów kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne? Proszę zakreślić wybrane odpowiedzi. L.p. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne % 100% 100% 2. 75% 75% 75% 3. 50% 50% 50% 4. 25% 25% 25% 5. 0% 0% 0%

Opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Opis procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia nr 14/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach z dnia 11 lipca 2013 roku System weryfikacji osiągnięcia zakładanych

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES

1. CEL 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie W Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie wprowadzony system weryfikacji dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy Wprowadzony system dotyczy wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania oraz Pielęgniarstwa i obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK System weryfikacji efektów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK 1. System weryfikacji efektów na Wydziale Nauk o Zdrowiu obejmuje ocenę osiągnięcia przez studentów efektów, przewidzianych

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 72/2017 Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia Zasady monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określają:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY

ZAWARTOŚC KARTY PROCEDURY WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-K3 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O-U5 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA ORAZ OCENIANIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydanie 1 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów

System weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów System weryfikacji efektów na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK kierunek lekarski 1. System weryfikacji efektów na Wydziale Lekarskim obejmuje ocenę osiągnięcia przez studentów efektów,

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROCEDURA weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Procedura weryfikowania efektów kształcenia w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor

Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor Strona: 1 z 5 Opracował: Zatwierdził: Imię i nazwisko Anna Baraniak Łukasz Fojutowski Stanowisko Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prorektor 1. Cel procedury Procedura ma na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/11 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć oraz odpowiedzialności związanych z procesem weryfikacji efektów kształcenia, dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1.PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 22/2012 roku Rektora Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 65/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu

Procedura systemu jakości Wydział Zarządzania i Transportu 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów i słuchaczy Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku RAPORT z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Matematyka rok akademicki 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 58/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N B I U R A S T U D E N C K I

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni - oznacza to Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 10/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia dla studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY weryfikacja efektów nr WKPiI/P4/2014 Wydanie 1 kształcenia oraz okresowy przegląd programów Z dnia: 14.01.2014 r. Ważny od: 1.09.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie W trosce o zbudowanie kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. System Weryfikacji Efektów Kształcenia. I. Cel i zakres systemu weryfikacji efektów kształcenia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. System Weryfikacji Efektów Kształcenia. I. Cel i zakres systemu weryfikacji efektów kształcenia Zarządzenie nr 9/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2016 roku w sprawie ustanowienia: Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ

PROCEDURA HOSPITACJE ZAJĘĆ 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: a) 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Załącznik do Uchwały nr 60/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2018 r. EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 1 do Procedury Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Instrukcja nr 1 do Procedury Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie INSTRUKCJE DO PROCEDURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Instrukcja nr 1 do Procedury Jakości Weryfikacja ogólna lub szczegółowa efektów kształcenia Na Wydziale Technologii Drewna weryfikacja efektów kształcenia ma

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia A. Dla zajęć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ul. Mokra 13/19, 26 600 Radom REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH RADOM, 2013 Podstawa prawna 1 Podstawowa jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA OCENY REALIZACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad realizacji zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Załącznik do uchwały nr 30 /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do zarządzenia nr 02/2013 Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z dnia 15 stycznia 2013 roku. UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-128/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2016

Zarządzenie Nr 46/2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu monitoringu i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w Pomorskim

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia Strona 1/11 Spis treści 1. Cel, przedmiot i zakres działań... 1 2. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze... 2 3. Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą... 3 4.... 4 5. Opis postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26/11/15 z dnia 15 marca 2012 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Samoocena wydziałowa

Samoocena wydziałowa Samoocena wydziałowa 1 R A P O R T WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale 2 Wydział Prawa i Administracji N** studentów stacjonarnych (I, II st., /jednolite

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału może przyjąć w formie uchwały inne formy dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia.

Rada Wydziału może przyjąć w formie uchwały inne formy dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia. Zarządzenie Nr R 0161/34/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie tworzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

23 1. W danym roku akademickim trzem najlepszym absolwentom jednolitych studiów magisterskich na każdym wydziale, którzy ukończyli studia w planowym

23 1. W danym roku akademickim trzem najlepszym absolwentom jednolitych studiów magisterskich na każdym wydziale, którzy ukończyli studia w planowym Uchwała Nr 47/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Numer WSZiOJK/WBiO/1 Wydanie: 4/2018 PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY z dnia 29 września 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik nr 4 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne Regulamin praktyk opracowany został w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo