Załącznik nr 10 do Ogłoszenia. CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 10 do Ogłoszenia. CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia WSTĘP"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Ogłoszenia CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia WSTĘP 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu usługi szkoleniowej pod nazwą: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E wraz z testem kwalifikacyjnym, zwana dalej szkoleniem. Kod CPV: Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych i będzie: 1) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego , Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie: 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Tytuł projektu: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III, zwanego dalej Projektem, lub 2) realizowane w ramach środków Funduszu Pracy. 3. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E, po zdanym uprzednio teście kwalifikacyjnym. UCZESTNICY SZKOLENIA 4. Szkoleniem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie (zwane dalej także uczestnikami szkolenia ). Przed rozpoczęciem szkolenia, każda osoba bezrobotna zostanie skierowana przez Zamawiającego na badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 5. Zakres zamówienia obejmuje przeszkolenie maksymalnie 7 osób bezrobotnych, w trybie indywidualnym. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w Rozdziale I Ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej Ogłoszeniem ). 6. Przez szkolenie osób w trybie indywidualnym rozumie się, w szczególności, szkolenie wskazane przez osoby uprawnione, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 645 ze zm.). Szkolenie osób w trybie indywidualnym uznaje się za zrealizowane po przeszkoleniu i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków związanych z realizacją, oceną i rozliczeniem szkolenia oraz pozostałych obowiązków wynikających z Ogłoszenia, dla każdej osoby oddzielnie. 7. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia objętego przedmiotem zamówienia w połączeniu z innymi osobami z wolnego naboru, bądź kierowanymi przez inne podmioty. Dopuszcza się kierowanie przez Zamawiającego osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy w ramach środków pochodzących z innych funduszy. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 8. Szkolenie obejmuje: 1) kurs kwalifikacyjny (zwany także dalej kursem ) składający się z: a) części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, b) części specjalistycznej dla prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E, oraz 2) test kwalifikacyjny, (zwany dalej testem ). 9. Liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia (bez testu) musi wynosić: 1) 140 godzin zegarowych w zakresie kursu z podziałem na teorię i praktykę lub 2) 139 godzin zegarowych w zakresie kursu z podziałem na teorię i praktykę w przypadku realizacji zajęć praktycznych w warunkach specjalnych przy użyciu urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (zwanego także dalej symulatorem ). Przy czym symulator wykorzystany do realizacji przedmiotowych szkoleń musi spełniać wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 1

2 dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 444). 10. Szkolenie (kurs kwalifikacyjny wraz z testem) dla osób bezrobotnych, należy przeprowadzić w ośrodku szkolenia w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.), położonym w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z zastrzeżeniem pkt. 15 i Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego należy przeprowadzić wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej. 12. Kurs kwalifikacyjny należy przeprowadzić zgodnie z zakresem tematycznym zawartym w Tabeli nr 1 i 3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j. Dz. U r., poz zwanego dalej także rozporządzeniem w sprawie szkolenia ). 13. Zajęcia teoretyczne w ramach części podstawowej i specjalistycznej muszą zostać przeprowadzone w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 14. Wymaga się, aby zajęcia praktyczne, w ramach części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego, obejmowały zajęcia z jazdy w ruchu drogowym oraz jazdy w warunkach specjalnych. 15. Zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym muszą zostać przeprowadzone w granicach administracyjnych województwa Zachodniopomorskiego. 16. Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych należy przeprowadzić w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych, czyli w ośrodku doskonalenia techniki jazdy lub przy wykorzystaniu symulatora jazdy autobusem. 17. Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu symulatora jazdy autobusem muszą zostać przeprowadzone w granicach administracyjnych miasta Szczecin. 18. W przypadku przeprowadzania zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie tych zajęć poza granicami miasta Szczecin, z zastrzeżeniem pkt Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpłatnie: 1) dojazd osób skierowanych na szkolenie do miejsca do jazdy w warunkach specjalnych i z powrotem, tylko w sytuacji, o której mowa w pkt 18, 2) nocleg i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla skierowanych osób bezrobotnych, w przypadku, jeżeli uczestnictwo w zajęciach praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, związane będzie z koniecznością spędzenia nocy poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin. 20. Szkolenie musi zakończyć się testem dla osób, które ukończyły kurs. Test musi być przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia. 21. Wykonawca po zakończeniu kursu prześle do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o przeprowadzenie testu, dla osób które ukończyły kurs, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia oraz dokona opłaty za test. 22. Wykonawca poinformuje wszystkich uczestników szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym o wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z testem. 23. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów testów poprawkowych związanych z uczestnictwem osób skierowanych na szkolenie, a także kosztów dodatkowych godzin zajęć nie ujętych w programie szkolenia. 24. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów związanych z przestojem pojazdu/symulatora. 25. Koszty, o których mowa w pkt 19 i 24, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy obliczaniu ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę tych kosztów nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. ZAKRES CZASOWY 26. Zamawiający będzie kierował osoby bezrobotne w trybie indywidualnym, sukcesywnie, od dnia zawarcia umowy, do wyczerpania przewidzianego limitu osób, o którym mowa w pkt 5. Przewidywany termin zakończenia realizacji wszystkich szkoleń r. Dopuszcza się zmianę przewidywanego terminu zakończenia wszystkich szkoleń za obopólną zgodą stron. 27. Rzeczywista liczba kierowanych osób dostosowana będzie do potrzeb Zamawiającego i uzależniona w szczególności od składanych przez osoby bezrobotne wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 645 ze zm.). 28. Ilość osób wskazana w pkt 5, nie określa realnej bądź deklarowanej wielkości kierowanych przez Zamawiającego osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skierowania żadnej osoby bądź skierowania takiej 2

3 liczby osób, która będzie odzwierciedlała faktyczne zapotrzebowanie, do wyczerpania przewidzianego limitu osób. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania w jednym terminie przewidzianym na rozpoczęcie szkolenia maksymalnie 10 osób bezrobotnych. Za zgodą obu stron dopuszcza się skierowanie jednorazowo większej liczby osób bezrobotnych. 30. Szkolenie należy przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 11 tygodni od dnia każdorazowego rozpoczęcia szkolenia, z zastrzeżeniem pkt Zajęcia teoretyczne, należy zrealizować według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, w myśl art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 645 ze zm.), chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 32. Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć szkolenia w soboty, niedziele bądź dni ustawowo wolne od pracy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez osobę bezrobotną. 34. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego. Rozpoczęcie szkolenia musi nastąpić nie wcześniej niż w 10 i nie później niż w 15 dniu od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia szkolenia (w tym dopuszcza się rozpoczęcie szkolenia, wcześniej niż w 10 lub później niż w 15 dniu od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego), za obopólną zgodą stron. Zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia szkolenia, nie wymaga sporządzenia aneksu. OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35. Wszystkie zajęcia teoretyczne muszą być przeprowadzone z wykładowcą/trenerem. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć teoretycznych w formie kształcenia na odległość, w formie eksternistycznej itp. 36. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) w zakresie zajęć teoretycznych wykładowców/trenerów posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia, w ilości zapewniającej prawidłową realizację zajęć; 2) w zakresie zajęć praktycznych z jazdy w warunkach drogowych osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.), w ilości zapewniającej prawidłową realizację zajęć; 3) w zakresie zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.), w ilości zapewniającej prawidłową realizację zajęć. 37. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. HARMONOGRAM SZKOLENIA 38. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu, dla każdej skierowanej osoby: 1) nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia, harmonogramu zajęć, obejmującego pełną realizację programu szkolenia w rozbiciu na poszczególne dni lub 2) harmonogramu zajęć części podstawowej, który należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć części podstawowej. Harmonogram części specjalistycznej należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni po zakończeniu zajęć części podstawowej, ale nie później niż do 3 dnia roboczego następnego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania harmonogramu osobie bezrobotnej. 39. W harmonogramie każdy dzień szkolenia musi być opisany w szczególności poprzez wskazanie: tematyki zajęć i ilości godzin zegarowych, dokładnej godziny rozpoczęcia zajęć. W harmonogramie, Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania wszystkich dodatkowych informacji, zgodnych z żądaniami Zamawiającego. 3

4 BAZA LOKALOWA 40. Ośrodek szkolenia musi spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szkolenia. 41. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji każdego szkolenia zapewni i wykorzysta: 1) salę wykładową, spełniającą wymagania, o których mowa w 3 ust 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016r., poz. 280 ze zm.); 2) sprzęt i wyposażenie dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przebiegu szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia; 3) miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j. Dz. U r., poz. 151) lub symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem, spełniający wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r., Nr 81, poz. 444). 4) pojazdy samochodowe w liczbie zapewniającej należytą i terminową realizację szkolenia, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U r., poz. 2022) oraz w 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia; 5) swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarno - higienicznych (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody) oraz niezbędnych środków czystości (tj. papier toaletowy, mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarka do rąk) w budynku, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne szkolenia. 42. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, wykazu wszystkich pojazdów samochodowych przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, które muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U r., poz. 2022) oraz w 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia. Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy musi uwzględniać w szczególności: markę/model, numer rejestracyjny pojazdu; 2) niezwłocznie po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkolenia (ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od terminu ustalenia rozpoczęcia szkolenia) informację o sposobie realizacji zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Przy czym w przypadku, gdy Wykonawca zamierza: a) wykorzystać do realizacji zajęć praktycznych w zakresie jazdy w warunkach specjalnych symulator zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego, iż symulator spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r., Nr 81, poz. 444). Oświadczenie to musi uwzględniać w szczególności: formę dysponowania symulatorem (np. posiadanie na własność, użyczenie, wynajem). W przypadku użyczenia lub wynajmu symulatora należy wskazać adres i nazwę przedsiębiorcy udostępniającego symulator; numer aktualnego certyfikatu zgodności, wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; informacje umieszczone na tabliczce znamionowej, zawierające co najmniej: nazwę lub znaki identyfikujące producenta oraz importera, nazwę/typ/model symulatora, rok produkcji, numer seryjny, dokładny adres realizacji zajęć przy wykorzystaniu symulatora. b) przeprowadzić zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu informacji o dokładnym adresie realizacji tych zajęć. PROGRAM SZKOLENIA 43. Szczegółowy zakres szkolenia (w tym: plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej oraz opis treści kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych), wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, czas trwania szkolenia, sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte 4

5 w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy, Wykonawca zobowiązany będzie określić i zawrzeć w Programie szkolenia, po zawarciu umowy, według wzoru określonego przez Zamawiającego, zwanego dalej Programem szkolenia. 44. Tytuły książek wraz z ich autorami oraz wydawnictwem i datą wydania książek, materiały dydaktyczne, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność, Wykonawca zobowiązany będzie podać w Programie szkolenia. MATERIAŁY SZKOLENIOWE 45. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność wyczerpujące materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia, w tym co najmniej: 1) książkę (podręcznik) z zakresu transportu krajowego i międzynarodowego pojazdami samochodowymi, 2) teczkę skrzydłową formatu A4, szerokość grzbietu minimum 30mm, wykonaną z wytrzymałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, 3) notes format A4, minimum 50 kartek w kratkę, 4) długopis, 5) zakreślacz. 46. Wykonawca może zaoferować taką liczbę książek, aby łącznie zawierały zakres tematyczny, o którym mowa w pkt 45 ppkt 1), niezbędny do prawidłowej realizacji szkolenia. 47. W ramach pozycji książkowej, o której mowa w pkt 45 ppkt 1), Zamawiający nie dopuszcza skryptów, jako zbiorów wykładów czy opracowań, drukowanych na potrzeby danego szkolenia czy też jako autorskie materiały przygotowane w formie drukowanej prezentacji multimedialnej. Dokumenty te mogą stanowić jedynie dodatkowe materiały dydaktyczne, o których mowa w pkt Komplet materiałów dydaktycznych, o których mowa w pkt 45, należy przekazać uczestnikom szkolenia niezwłocznie w dniu, w którym osoby bezrobotne przystąpiły do szkolenia. 49. Wszelkie materiały dydaktyczne, które na własność otrzyma uczestnik szkolenia muszą być w języku polskim, nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. 50. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: obowiązujące akty prawne, wzory dokumentów i formularzy z zakresu objętego tematem szkolenia, skrypty i materiały ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być czytelne, estetycznie wykonane i dobrej jakości. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą (np. zbindowane, zszyte, oprawione itp.). Dodatkowym materiałem szkoleniowym może być również segregator (skoroszyt) - dostarczony uczestnikom na początku szkolenia i stopniowo uzupełniany kolejnymi fragmentami materiałów. Wszelkie dodatkowe materiały dydaktyczne, mogą być przekazywane w trakcie zajęć, zgodnie z ich tematyką. 51. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia uczestników szkolenia, na własny koszt, w niezbędne materiały dydaktyczne wymagane do prawidłowej realizacji szkolenia, w trakcie jego trwania. 52. Dodatkowo, uczestnicy mogą dostać zamieszczoną na pamięci USB (Pendrive), czy CD-ROM-ie elektroniczną wersję wcześniej przekazanych materiałów szkoleniowych. 53. Nie dopuszcza się przekazania materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia wyłącznie w formie elektronicznej, na pamięci USB (Pendrive), czy CD-ROM-ie. 54. Nie dopuszcza się pobierania od uczestników szkolenia jakichkolwiek opłat za materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas realizacji szkolenia. ZAŚWIADCZENIA I/LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI LUB KWALIFIKACJI 55. Każdy uczestnik po pozytywnym ukończeniu szkolenia, musi otrzymać zaświadczenie i/lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tj.: 1) zaświadczenie zawierające: a) numer z rejestru, b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, d) formę i nazwę szkolenia, e) okres trwania szkolenia; 5

6 f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie, 2) certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, spełniający wymogi informacyjne o współfinansowaniu szkolenia z Unii Europejskiej, z wyjątkiem osób skierowanych w ramach środków pochodzących z innych funduszy, 3) stosowne świadectwo kwalifikacji zawodowej, w myśl obowiązujących przepisów (w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego). 56. Dopuszcza się wystawienie jednego zaświadczenia i/lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, w zakresie wymagań określonych w pkt 55 ppkt 1) i ppkt 2). REALIZACJA UMOWY/OBOWIĄZKI WYKONAWCY 57. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia; 2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się co najmniej z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia (osoby bezrobotnej). Dziennik zajęć edukacyjnych oraz lista obecności, muszą być prowadzone na bieżąco, w miejscu prowadzenia szkolenia i uzupełniane danymi na każdych zajęciach (począwszy od pierwszych zajęć do ostatnich zrealizowanych zajęć) oraz udostępniane każdorazowo osobie przeprowadzającej wizytację zajęć ze strony Zamawiającego; b) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu (dotyczy egzaminów wyłącznie przeprowadzonych przez Wykonawcę); c) rejestru wydanych zaświadczeń i/lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 55 ppkt 1) i 2) (zwanego dalej rejestrem ), z zastrzeżeniem pkt 56, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia (osoby bezrobotnej), a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia; 3) dostarczenia Zamawiającemu listy obecności, o której mowa w pkt 2 lit. a), za każdy miesiąc (oddzielną dla każdego uczestnika szkolenia), w którym odbywa się szkolenie, nie później niż do 3-go dnia każdego następnego miesiąca; 4) prowadzenia rejestru wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik szkolenia, 5) przeprowadzenia anonimowych ankiet wśród uczestników szkolenia, bezpośrednio po zakończeniu ostatnich zajęć szkolenia według wzoru Zamawiającego, przy czym wzór ankiet Zamawiający dostarczy w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści wzoru ankiet; 6) przekazania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w szkoleniu osób bezrobotnych, a także wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 58. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wzoru zaświadczenia i/lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 55 ppkt 1) i 2), z zastrzeżeniem pkt 56. 2) bezzwłocznego (tj. w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości) informowania Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, o nieobecnościach na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu osób bezrobotnych oraz innych istotnych dla szkolenia zdarzeniach pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób. 59. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przestrzegania, w ramach niniejszej umowy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), 2) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej, 3) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, 4) poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione 6

7 do przeprowadzania kontroli i audytu zadań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 5) umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia, 6) umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach dydaktycznych (z wyjątkiem osób skierowanych w ramach środków pochodzących z innych funduszy), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 7) oznaczenia logo RPO WZ i UE pomieszczeń, w których będzie odbywał się kurs (przez cały okres trwania szkolenia). ROZLICZENIE SZKOLENIA 60. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1) w terminie 7 dni roboczych po ukończeniu szkolenia: a) oryginał rejestru wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzymał uczestnik szkolenia, b) oryginały anonimowych ankiet, o których mowa w pkt 57 ppkt 5); c) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) zaświadczeń i/lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 55 ppkt 1) i 2), z zastrzeżeniem pkt 56; d) potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń i/lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o których mowa w pkt 55, z zastrzeżeniem pkt 56; e) informację z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego, zawierającą w szczególności listę osób bezrobotnych, które przystąpiły do testu kwalifikacyjnego wraz z wynikiem uzyskanym przez każdą z tych osób oraz listę osób, które nie przystąpiły do testu; 2) w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu: a) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw kwalifikacji zawodowej, o których mowa w pkt 55 ppkt 3). 7

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 10 do siwz CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje się: organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych pod nazwą: Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 9 do siwz CZĘŚĆ 1: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje się: organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych pod nazwą: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 9 do siwz CZĘŚĆ 1: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Handlowiec-sprzedawca, zwanego dalej szkoleniem,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 12 do siwz CZĘŚĆ 4: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Brukarz, w ramach projektu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 10 do siwz CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia

Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Załącznik nr 10 do Ogłoszenia CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia 1 WSTĘP 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 10 do siwz CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Kompleksowa obsługa biura, zwanego dalej szkoleniem,

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Umowa nr zawarta w dniu Załącznik nr 8 do SIWZ CAZ- 633/01/02/MZ/2014/ZP pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu

Umowa nr zawarta w dniu Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul. Kolejowej 22, 62-100 Wągrowiec, nr NIP 7661013842,

Bardziej szczegółowo

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu.. w Kępnie pomiędzy: 1. Starostą Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016 CAZUM 945-4-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski dn.09.03.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1,C1+E,C,C+E dla 4 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D, Prawo jazdy kat. C+E, Szkolenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl UMOWA SZKOLENIOWA NR Załącznik nr 3 zawarta dnia. pomiędzy: 1. Powiatem Nidzickim

Bardziej szczegółowo

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2015 o przeprowadzenie szkolenia

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2015 o przeprowadzenie szkolenia CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2015 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu.. w Kępnie pomiędzy: 1. Starostą Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie -, działającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro CKU.072-4-1/14 Wg rozdzielnika Żnin, dnia 1 grudnia 2014r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14

Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Trójstronna umowa szkoleniowa nr CAZ.542- /14 Zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim, w imieniu którego działa Krystyna Wawrzyniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl wzór UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta.. r. pomiędzy: Starostą Nidzickim, w którego imieniu

Bardziej szczegółowo

Część I - Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG Szczecin

Część I - Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG Szczecin Część I - Spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 - Szczecin 1) Organizacja szkolenia: a) Szkolenie odbędzie się dla 8 osób, szkolenie powinno być zrealizowane i zakończone najpóźniej do 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I /20..

WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I /20.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA P.I.... 9343.../20.. Załącznik nr 7 Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (pieczątka instytucji) Załącznik nr 1 OFERTA SZKOLENIOWA I. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku bankowego..

FORMULARZ OFERTOWY. (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku bankowego.. Włodawa,..r. /pieczątka instytucji szkoleniowej/ FORMULARZ OFERTOWY Instytucja szkoleniowa :.... (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin. 1) Organizacja szkolenia:

Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin. 1) Organizacja szkolenia: Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin 1) Organizacja szkolenia: a) Szkolenie odbędzie się dla 6 osób, szkolenie powinno być zrealizowane w terminie 31.05.2016 07.06.2016. b) Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór)

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór) UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P.... 9343.../2012 (wzór) Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 Znak sprawy: Szczecin, dn. 20.08.2012 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ NA: KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 551.2.2016.MK OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia przeprowadzenie szkoleń grupowych: CZĘŚĆ I: Cukiernik dla 10 osób bezrobotnych CZĘŚĆ II: Ślusarz dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr

UMOWA SZKOLENIOWA Nr Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia UMOWA SZKOLENIOWA Nr zawarta w dniu r. pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/...

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... Załącznik Nr 8 do Formularza oferty ( WZÓR ) UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... pomiędzy: Starostą Brzeskim, w którego imieniu działa Pan Andrzej Mleczko - Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok Garwolin

Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok Garwolin Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.4.2015 Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok. 12 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr CIRZIV-551-4/KL/17

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr CIRZIV-551-4/KL/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr CIRZIV-551-4/KL/17 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (zwany dalej PUP ), w związku z realizacją programu specjalnego pn.: Droga do zatrudnienia, zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Wizaż i stylizacja paznokci. W związku z powyższym zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia zawarta w dniu..w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce w zakresie działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach z siedzibą: ul. Szymanowskiego 6, 25-361

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Na podstawie art. 40 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Żuraw stacjonarny kat. II Ż.... 2. Adres instytucji szkoleniowej:

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Żuraw stacjonarny kat. II Ż.... 2. Adres instytucji szkoleniowej: Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O F E R T A na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Marketing internetowy. W związku z powyższym zapraszamy instytucje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 22.05.2013 r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Tczew, dnia 10.02.2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie działając w imieniu Starosty Tczewskiego informuje, iż zamierza udzielić zlecenia w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O F E R T A na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: 1. Nazwa instytucji szkoleniowej... 2. Adres...... 3. Telefon... faks.... 4. E-mail.... 5.

Bardziej szczegółowo

CAZ /12 Załącznik nr 1

CAZ /12 Załącznik nr 1 CAZ -554-3/12 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA PLATFORMY E-BIZNESOWEJ SKLEP INTERNETOWY DLA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu: 1) Prawo jazdy kat. B, 2) Instruktor techniki jazdy, 3) Doskonalenie techniki jazdy, w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Załącznik nr 15 do siwz Istotne postanowienia umowy: CZĘŚĆ 2-5 1 1. Przedmiotem umowy jest: usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń osób w trybie indywidualnym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr

Załącznik nr 2. Umowa Nr Załącznik nr 2 Szkolenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA UMOWA NR zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Goleniowskim, z upoważnienia którego działa: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie zwanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza 30 000 euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM 1 Niniejsze Zasady opracowane są w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia

Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia Wzór / umowa dotycząca organizacji szkolenia Zawarta w dniu... w Węgorzewie pomiędzy Starostą Węgorzewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie Leszka

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR/EFS/IX/2/2017 Strzelin, 03.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN: PRAWO JAZDY KAT. B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie...

Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... Załącznik nr 3 do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w dniu. (Znak: PUP-CI-6386.../.../2012) WZÓR UMOWY Znak: PUP-CI-638 /.../20 Umowa na wykonanie szkolenia grupowego o nazwie... W wyniku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza Płużnica, 10.07.2018 r. do składania ofert na przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego Kierowca kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu

Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu Wzór umowy Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo NIP 5820004643 Regon 001072817 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejsze kryteria opracowano

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 WZÓR Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 o organizację szkolenia pn. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zawarta w dniu., pomiędzy Powiatem Milickim-Starostą Milickim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik Nr 14. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt CZAS NA DZIAŁANIE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta dnia.pomiędzy: 1. Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr. z dnia Pani., zwanym dalej Zamawiającym a 2. Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu.

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu. Wypełnia PUP Załącznik Nr 1 do bonu szkoleniowego Nr z dnia. Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks 017

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks 017 Mielec: Usługa przeprowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 10 osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 367086-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: O UA Łapy, dnia

Znak sprawy: O UA Łapy, dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel 857152550, 857152718 Znak sprawy: O.26.13.2017.UA Łapy, dnia 10.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ucz się,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 tel. : (61) 653 66 36 64-600 Oborniki Wlkp. fax.: (61) 653 66 31 e-mail: poob@praca.gov.pl www.pup.oborniki.info CAZ.2413.16.2015.mz Oborniki, dn. 01.07.2015

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr / 2017

-projekt- UMOWA nr / 2017 znak sprawy: ZSR/2911/-9/2017 Załącznik nr 8 -projekt- UMOWA nr / 2017 Zawarta w dniu w Leśnej Podlaskiej pomiędzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo