Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych"

Transkrypt

1 UKD : : P O L S K A N O R M A PN-70 B POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Projekty budowlane Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Zamiast: PN-60/B Grupa katalogowa VII 01 Building design. Graphical designations on architectural and building drawings Projets du bâtiments. Les symboles grafiques sur les dessins de bâtiment et d'architectures Ďđîĺęňű ńňđîčňĺëüíűĺ. Ăđŕôč ĺńęčĺ îáîçíŕ ĺíč äë ńňđîčňĺëüíűő ĺđňĺćĺč 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są jednobarwne oznaczenia graficzne oraz zasady ich stosowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych zwanych w dalszej treści normy rysunkami. Symbole zawarte w niniejszej normie odnoszą się do pierwszego i drugiego stopnia dokładności. Oznaczenia w skali większej niż 1:50 (trzeci stopień dokładności) należy rysować zależnie od potrzeby albo według stopnia drugiego albo zgodnie z kształtem (wyglądem) rzeczywistym. Inne oznaczenia nie ujęte niniejszą normą należy wyjaśniać w opisie rysunku. Przykłady zastosowania oznaczeń podano w załączniku Określenia Oznaczenia graficzne - zbiór umownych znaków (symboli) graficznych o określonym stopniu dokładności (uszczegółowienia), za pomocą których przedstawia się przedmiot projektowania na rysunku Stopień dokładności oznaczenia - graficzny sposób przedstawienia przedmiotu w określonym usytuowieniu zależnym od przyjętej skali oraz od przeznaczenia rysunku Ustalenia ogólne Stopnie dokładności oznaczeń 2. ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW Pierwszy stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach mniejszych niż 1: Drugi stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach 1:100 1: Trzeci stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach większych niż 1: Skale stosowane w zależności od przeznaczenia rysunków i wymaganego stopnia ich dokładności podano w tabl. 1. Tablica 1 Strona 1

2 Formaty arkuszy rysunkowych oraz zasady właściwego rozmieszczenia rysunków należy przyjmować według odpowiednich norm przedmiotowych Linie rysunkowe - wg tabl. 2. Tablica 2 Rodzaj Określenie Oznaczenie Zastosowanie Minimalne grubości mm I konturowe widoczne kontury obiektu lub jego elementów niewidoczne kontury obiektu lub jego elementów a min = 0,2 II przekrojowe obrysy przekrojów obiektów i ich elementów 2a min = 0,4 linie wymiarowe, odnośniki III pomocnicze osie W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność zastosowania specjalnej techniki wykonania rysunku, dopuszcza się inne grubości linii pod warunkiem wyjaśnienia w opisie ich znaczenia Numeracja pomieszczeń kondygnacji. Pomieszczenia uwidocznione na przekrojach poziomych kondygnacji należy numerować przyjmując jako podstawową pierwszą kondygnację nadziemną (parter). Zasady numeracji pomieszczeń odnoszą się do potrzeb projektowania budowlanego (ogrzewnictwo, instalacje itp.) i nie są obowiązujące dla potrzeb numeracji administracyjno-gospodarczych, np. numeracja mieszkań, pokojów Strona 2

3 hotelowych, biurowych itp. Zasady numeracji kondygnacji w kolejnym układzie podano w tabl. 3. Tablica 3 Kondygnacje nadziemna piąta - czwarte piętro nadziemna czwarta - trzecie piętro nadziemna trzecia - drugie piętro nadziemna druga - pierwsze piętro nadziemna pierwsza - parter przyziemna podziemna pierwsza podziemna druga itd. Numer kondygnacji Kondygnacje budynku w części nadziemnej należy numerować kolejno zaczynając od parteru w górę, Kondygnacje przyziemną i kondygnacje podziemne należy numerować kolejno zaczynając od kondygnacji przyziemnej w dół. Schematyczny układ kondygnacji w budynku podano na rys. 1. Rys. 1 Antresolę należy numerować w odniesieniu do kondygnacji, nad którą się znajduje, np. 2A - antresola nad drugą kondygnacją, 3A - antresola nad trzecią kondygnacją itd. Numerację pomieszczeń każdej kondygnacji oznacza się w kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itd. bez względu na rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń kondygnacji. W symbolu oznaczenia należy podać numer kondygnacji oraz numer kolejny pomieszczenia, np: 2/7 - druga kondygnacja nadziemna, pomieszczenie siódme, 30/26 - trzydziesta kondygnacja nadziemna, pomieszczenie dwudzieste szóste, 01/17 - pierwsza kondygnacja przyziemna, pomieszczenie siedemnaste, 02/36 - pierwsza kondygnacja podziemna, pomieszczenie trzydzieste szóste, itd. Klatki schodowe w przekrojach poziomych oznacza się literą K. W przypadku występowania większej liczby klatek schodowych po literze K dodaje się kolejny numer np. K1, K2, K3 itd. Dany numer klatki schodowej odnosi się do wszystkich kondygnacji, przez które ona przebiega. Kolejność numeracji pomieszczeń na danej kondygnacji powinna być liczona rozpoczynając od pomieszczenia znajdującego się najbliżej pierwszej klatki schodowej (K1) posuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 2). Strona 3

4 Pozostałe pomieszczenia komunikacyjne (przedsionki, korytarze, łączniki, przejścia itp.) należy numerować w kolejności pomieszczeń danej kondygnacji. Szyby dźwigów w przekrojach poziomych oznacza się literą D. W przypadku występowania większej liczby szybów po literze D dodaje się kolejny numer np. D1, D2, D3 itd. Dany numer szybu odnosi się do wszystkich kondygnacji, przez które szyb przebiega Strony świata - wg rys. 3 lub rys. 4. Rys.2 Rys. 3 Rys. 4 Strzałka północy powinna być zorientowana równolegle do pionowej krawędzi arkusza rysunkowego. W szczególnych przypadkach umotywowanych specjalnym umieszczeniem planu na arkuszu dopuszcza się inny układ kierunku północy Orientacja terenu lokalizacji (rys. 5). Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu osiedla w skali nie mniejszej niż 1: Orientację północy należy przyjmować wg Rys Koło orientacji budynku ze względu na nasłonecznienie - wg rys. 6. Strona 4

5 Rys. 6 Zaciemniona część pierścienia wyznacza wycinek koła (horyzontu), w granicach którego należy sytuować (możność przesuwania) przyjętą oś budynku. Kąt α charakteryzujący wielkość wycinka należy przyjmować według odpowiednich przepisów dla poszczególnych rodzajów budownictwa. Orientację północy należy przyjmować wg Na rysunku średnica okręgu zewnętrznego powinna wynosić około 5 cm, odstęp między okręgami współśrodkowymi - minimum 3 mm, długość zaciemnionych części pierścienia powinna być uregulowana wartością kąta, a główne wejścia do budynku oznaczone zaciemnionymi trójkątami Przekroje budynku Przekrój poziomy budynku powinien być wykonywany na takiej wysokości od podłogi (posadzki) danej kondygnacji, aby było możliwe uwidocznienie charakterystycznych szczegółów oraz przedstawienie w sposób najbardziej czytelny funkcji użytkowej pomieszczenia (rys. 7). Rys Przekrój pionowy budynku. Płaszczyzny przekrojów należy prowadzić tak, aby możliwym było pokazanie jak największej liczby charakterystycznych części budynku. W przypadku konieczności pokazania na tym samym przekroju kilku fragmentów nie leżących w jednej płaszczyźnie dopuszcza się stosowanie łamanych linii przekroju (rys. 8) Odnośniki Rys. 8 Strona 5

6 Odnośnik skrótowy w postaci symbolu literowego (mała litera alfabetu) lub liczbowego (cyfra rzymska lub arabska) (rys. 9) odnosi się do opisu rysunku podanego w załączniku do arkusza rysunkowego lub do objaśnienia w legendzie rysunku. Rys Odnośnik szczegółu oznaczony dużą literą alfabetu odnosi się do oddzielnego rysunku danego fragmentu przedstawionego w dużej skali (rys. 10 lub rys. 11). Symbol odnośnika może być umieszczony w linii odnoszącej lub obok okręgu opisanego na szczególe. Rys. 10 Rys Odnośnik elementów wielowarstwowych należy stosować przy oznaczeniu materiałów składających się z kilku różnych warstw lub przy oznaczeniu oddzielnych, różnych elementów ułożonych warstwowo. Kolejność opisu warstw w odnośniku powinna być zgodna z ich kolejnością rzeczywistą, licząc warstwy od góry do dołu w układach poziomych oraz od strony lewej ku prawej w układach pionowych. Oznaczenie warstw w odnośniku może być opisowe lub za pomocą symboli odnośnika skrótowego (rys. 12 i rys. 13). Rys. 12 Rys Odnośnik elementów powtarzalnych należy stosować przy oznaczeniu szeregu powtarzających się obok siebie elementów. Nad kreską wymiarową rozciągającą się między skrajnymi osiami symetrii powtarzających się Strona 6

7 elementów należy podać ich symbol liczbowy lub literowy umieszczony wewnątrz okręgu. Cyfra lub liczba podana na zewnątrz okręgu określa liczbę sztuk elementów. Przykładowe oznaczenie podano na rys Oznaczenie rzędnych Rys Rzędne w przekrojach pionowych i poziomych podają wysokości charakterystycznych poziomów w budynku, odniesionych do stanu wykończonego lub do stanu surowego. Wartości liczbowe rzędnych należy podać w milimetrach z dokładnością do 1 mm. Symbol oznaczenia poziomu z przykładowo podanymi wartościami rzędnych przedstawia dla stanu surowego rys. 15 a dla stanu wykończonego rys. 16. Rys. 15 Rys Rzędne zwierciadła wody należy podawać w milimetrach. Wartości rzędnych podano przykładowo na rys. 17 dla zwierciadła wód otwartych, na rys. 18 dla zwierciadła wód gruntowych. Rys. 17 Rys Oznaczenia wzniesień i spadków. Wzniesienia traktów komunikacyjnych (schody, pochylnie, ześlizgi, drabiny itp.) należy oznaczać strzałką skierowaną w kierunku wznoszenia (rys. 19). Strona 7

8 Rys. 19 Spadki odwadniające (połacie dachowe, chodniki, kanały, place postojowe itp.), należy oznaczać strzałką skierowaną w kierunku spływu wód: dla spadku dachu w przekroju pionowym - wg rys. 20, dla spadku połaci dachowych w widoku z góry - wg rys. 21, dla spadku chodnika w przekroju pionowym - wg rys. 22. Rys. 20 Rys. 21 Rys Nachylenie skarp wykopów i nasypów. Wielkości wzniesień lub spadków należy określać w wielkościach liczbowych jednym z trzech sposobów: a) stosunek a:h, np. 1:2, tj. stosunek odciętej (poziomej) do rzędnej (pionowej), b) w procentach, np. 50%, c) w stopniach, np. 45. W rzucie poziomym krawędzie z odchodzącymi krótkimi kreskami oznaczają górną krawędź stoku. Przykłady oznaczenia wykopu i nasypu w przekroju pionowym i poziomym podano na rys. 23 i 24. Rys. 23 Strona 8

9 Rys. 24 Ukształtowanie terenu o powierzchni nierównej należy oznaczać warstwicami według zasad kartografii Wejścia Wejścia usytuowane na poziomie zerowym lub powyżej tego poziomu - wg rys. 25 i rys. 26. Rys. 25 Rys Wejścia usytuowane poniżej poziomu zerowego - wg rys. 27 i rys. 28. Rys. 27 Rys Położenie liter i cyfr na liniach wymiarowych. Litery, cyfry lub opisy wykonane według znormalizowanych wzorów powinny być umieszczane nad liniami wymiarowymi (rys. 29). Rys OZNACZENIA GRAFICZNE USTROJÓW BUDOWLANYCH 3.1. Dylatacje w pierwszym i drugim stopniu dokładności należy oznaczyć dwiema liniami równoległymi leżącymi obok Strona 9

10 siebie. Dylatacje ściany w przekroju poziomym podano na rys. 30, dylatacje konstrukcji budynku w przekroju pionowym na rys. 31, a dylatacje budynku w widoku na rys. 32. Rys. 30 Rys. 31 Rys. 32 W trzecim stopniu uszczegółowienia dylatację należy przedstawiać według kształtu i wymiarów rzeczywistych w przyjętej skali Izolacja przeciwwilgociowa. Oznaczenie izolacji przeciwwilgociowej w drugim i trzecim stopniu dokładności należy podać w postaci linii. W odnośniku należy określić słownie rodzaj izolacji. Przykład oznaczenia podano na rys. 33. Rys Fundamenty. Przykłady niektórych rozwiązań fundamentów przedstawionych w pierwszym i drugim stopniu dokładności w przekroju pionowym i w przekroju poziomym podano w tabl. 4. Tablica 4 Strona 10

11 Przekrój pierwszy Stopień dokładności drugi Pionowy Poziomy 3.4. Mury i ściany. Przekroje poziome i pionowe murów i ścian należy przedstawiać w obrysach według stanu rzeczywistego w przyjętej skali. Symbole murów i ścian istniejących (rys. 34a), przeznaczonych do wyburzenia (rys. 34b) i projektowanych (rys. 34c), powinny być rozróżnione grubością linii obrysu (konturu) niezależnie od stopnia dokładności. Rys. 34 Obrys murów lub ścian wykonanych z tego samego materiału należy oznaczyć jedną grubością linii. Materiał, z którego są wykonane mury lub ściany, należy oznaczyć według właściwych, znormalizowanych symboli. Ściany w rzucie poziomym w zależności od metod wykonania dla najczęściej stosowanych rozwiązań podano przykładowo w tabl. 5. Tablica 5 Strona 11

12 Metody wykonania pierwszy Stopień dokładności drugi Ściany osłonowe (warstwowe) Ściany z elementów średnio- i wielkowymiarowych Ściany murowane i monolityczne Ściany szklane (z tafli lub kształtek) Elementy prefabrykowane należy oznaczyć właściwym symbolem literowym lub cyfrowym według obowiązujących katalogów lub norm. W drugim stopniu dokładności poszczególne elementy konstrukcji budowlanej prefabrykowanej należy oddzielać krótkimi kreskami pionowymi do płaszczyzny licowej Podciągi, żebra, nadproża (rzuty poziome) należy oznaczyć w drugim i trzecim stopniu dokładności. Sposób oznaczenia żebra stropu oraz nadproża leżącego poniżej płaszczyzny przekroju podano na rys. 35, sposób oznaczenia żebra stropu oraz nadproża leżącego powyżej płaszczyzny przekroju podano na rys. 36. Rys. 35 Rys Przekrycia. Przykłady oznaczeń konstrukcji najczęściej stosowanych: Strona 12

13 a) rzuty poziome (widoki) - wg tabl. 6. Tablica 6 Przekrycia Drugi stopień dokładności Zbrojone jednokierunkowo Krzyżowo-zbrojone Pneumatyczne (materacowe, powłokowe, powłokowo-dętkowe) b) przekroje pionowe - wg tabl. 7. Tablica 7 Przekrycia pierwszy Stopień dokładności drugi Elementy prefabrykowane Żelbetowe wylewane Żebrowe Pneumatyczne Wiszące (na cięgnach) wg stanu rzeczywistego Przekrycia o innych rozwiązaniach konstrukcyjnych należy oznaczyć w sposób odtwarzający ich właściwy charakter z zachowaniem powyższych zasad Otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych a) Otwory w ścianach sięgające do podłogi - wg tabl. 8. Tablica 8 Strona 13

14 Otwory nie zabudowane (bez stolarki) zabudowane (ze stolarką) stopień dokładności pierwszy 1) i drugi przekroje poziome pionowe poziome pionowe bez węgarka z węgarkiem 1) W pierwszym stopniu dokładności węgarków nie oznacza się. b) Otwory w ścianach nie sięgające do podłogi - wg tabl. 9. Tablica 9 Strona 14

15 Otwory nie zabudowane (bez stolarki) zabudowane (ze stolarką) stopień dokładności pierwszy 1) i drugi przekroje poziome pionowe poziome pionowe bez węgarka z węgarkiem i z wnęką podokienną 1) W pierwszym stopniu dokładności węgarków nie oznacza się. c) Otwory w stropach (zakryte i odkryte) znajdujące się bezpośrednio nad płaszczyzną danego przekroju poziomego podano na rysunkach 37 i 38. Rys. 37 Rys. 38 d) Otwory w stropach (zakryte i odkryte) znajdujące się bezpośrednio poniżej płaszczyzny danego przekroju poziomego podano na rysunkach 39 i 40. Rys. 39 Strona 15

16 Rys. 40 e) Drzwi - wg tabl. 10. Tablica 10 Stopień dokładności Rodzaje drzwi jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe wieloskrzydłowe (trzy i powyżej) I oznaczenie ogólne niezależne od rodzaju drzwi drzwi rozwierane (z wyjątkiem balkonowych) drzwi składane drzwi harmonijkowe drzwi rozwierane balkonowe 1) II drzwi fałdowe drzwi wahadłowe drzwi przesuwane drzwi obrotowe 1) Na osi należy wpisać właściwy symbol lub oznaczenie stolarki. f) Okna w widoku oraz kierunki obrotu skrzydeł w zależności od potrzeby należy oznaczyć na rysunkach sporządzanych dla celów technologicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp. Strona 16

17 Wierzchołki kątów opierające się na środkach krawędzi obrysu okien oznaczają miejsce zamocowania mechanizmów zamykających. Krawędzie leżące naprzeciw wierzchołków kątów oznaczają osie obrotu. Strzałka oznacza skrzydło przesuwne i wskazuje kierunek zamykania. Ramiona kąta wykonane linią kreskową, oznaczają kierunek obrotu od patrzącego, linią ciągłą kierunek do patrzącego. Sposób oznaczenia okien podano w tabl. 11. Tablica 11 Rodzaj okna Oznaczenie Okno jednoskrzydłowe pojedyncze rozwierane Okno dwuskrzydłowe pojedyncze rozwierane Okno jednoskrzydłowe pojedyncze obracane Okno jednoskrzydłowe przesuwne Okno jednoskrzydłowe pojedyncze uchylne Okno jednoskrzydłowe podwójne rozwierane g) Przebicia (w ścianach lub w stropach) w płaszczyźnie przekroju poziomego lub pionowego należy oznaczyć wg rys. Strona 17

18 41, poniżej płaszczyzny przekroju poziomego wg rys. 42, powyżej przekroju poziomego wg rys. 43. Rys. 41 Rys. 42 h) Kominy centralnego ogrzewania - wg rys. 44. Rys. 43 i) Czopuchy - wg rys. 45. Rys. 44 Rys. 45 k) Kanały dymowe (rys. 46), spalinowe gazowe (rys. 47) oraz wentylacyjne (rys. 48) należy oznaczyć w drugim stopniu dokładności. Wartości liczbowe podane w postaci ułamka oznaczają wymiary przekroju przewodu (w centymetrach). Cyfra lub liczba umieszczona pojedynczo przy symbolu oznacza kondygnację obsługiwaną przez dany kanał. Rys. 46 Rys. 47 Rys. 48 Strona 18

19 l) Bruzdy i wnęki należy oznaczać w drugim stopniu dokładności. Sposób oznaczenia bruzdy, wnęki w płaszczyźnie przekroju, wnęki usytuowanej poniżej płaszczyzny przekroju oraz wnęki usytuowanej powyżej płaszczyzny przekroju podano na rysunkach Rys. 49 Rys. 50 Rys Komunikacja i transport pionowy Komunikacja Rys. 52 a) Pochylnie i ześlizgi należy oznaczać w pierwszym i drugim stopniu dokładności. Sposób oznaczenia podano na rys. 53 (rzut poziomy) i na rys. 54 (rzut pionowy). Rys. 53 Rys. 54 Wartości liczbowe wzniesień w procentach podano przykładowo. b) Klatka schodowa (biegi) powinna być oznaczona w pierwszym stopniu dokładności w przekroju pionowym wg rys. 55 a w przekroju poziomym dla poszczególnych kondygnacji wg rys. 56: piwnice - rys. 56a), parter - rys. 56b), kondygnacja powtarzalna - rys. 56c), kondygnacja ostatnia (najwyższa) - rys. 56d). Wartości liczbowe podano przykładowo. Strona 19

20 Rys. 55 Rys. 56 Klatka schodowa w drugim stopniu dokładności (skala 1:100) powinna być oznaczona w przekroju pionowym I-I wg rys. 57, w przekroju poziomym dla poszczególnych kondygnacji wg rys. 58: piwnice - rys. 58a), parter - rys. 58b), kondygnacja powtarzalna - rys. 58c), kondygnacja ostatnia (najwyższa) - rys. 58d). Wartości liczbowe podano przykładowo. Rys. 57 Strona 20

21 Rys. 58 Klatka schodowa w drugim stopniu dokładności (skala 1:50) powinna być oznaczona w przekroju poziomym II-II wg rys. 59 a w przekroju pionowym wg rys. 60. Wartości liczbowe podano przykładowo. Rys. 59 Strona 21

22 Rys. 60 c) Drabiny i schody drabiniaste - wg tabl. 12. Tablica 12 Stopień dokładności pierwszy drugi pierwszy drugi widok z góry przekrój pionowy Drabina Schody drabiniaste Drabina Schody drabiniaste Drabina Schody drabiniaste d) Dźwigi. W drugim stopniu dokładności w obrysie kabiny należy podać znormalizowany symbol oznaczający jej rodzaj (tabl. 13). Tablica 13 Strona 22

23 Przekrój pierwszy Stopień dokładności drugi Pionowy Poziomy I-I Transport pionowy (niektóre urządzenia) - wg tabl. 14. Tablica 14 Strona 23

24 Stopień dokładności Nazwa urządzenia pierwszy przekroje drugi poziomy pionowy poziomy pionowy Przewód zsypowy nie oznacza się Żuraw przyścienny Suwnica 3.9. Instalacje - urządzenia Urządzenia ogrzewcze (tabl. 15). Typy urządzeń należy rozróżniać odpowiednimi symbolami. Widoki lub przekroje pionowe urządzeń należy rysować według kształtów rzeczywistych w przyjętej skali. Tablica 15 Lp. Nazwa urządzenia pierwszy Stopień dokładności drugi 1 Piec ogrzewczy stały 2 Piec ogrzewczy przenośny 3 Kominek ogrzewczy Strona 24

25 4 Trzon kuchenny stały z wbudowaną wężownicą 5 Trzon kuchenny węglowy stały 6 Trzon kuchenny węglowy przenośny 7 Trzon kuchenny przenośny węglowo-gazowy 8 Trzon kuchenny przenośny na gaz lub na paliwo płynne 9 Trzon kuchenny elektryczny przenośny Strona 25

26 10 Grzejnik c.o. 11 Podgrzewacz c.w. na paliwo stałe 12 Podgrzewacz c.w. na paliwo gazowe 13 Podgrzewacz elektryczny c.w. nie oznacza się 14 Kocioł c.o. 15 Suszarnie kulisowe Urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne (tabl. 16). Widoki lub przekroje pionowe urządzeń należy rysować według kształtów rzeczywistych w przyjętej skali. Tablica 16 Lp. Nazwa urządzenia Stopień dokładności drugi 1 Hydrofor 2 Pompa ręczna 3 Ustęp 4 Miska ustępowa 5 Miska ustępowa stopowa (turecka) Strona 26

27 6 Bidet 7 Wpust podłogowy (procent spadku podano przykładowo) 8 Pisuar muszlowy ścienny 9 Pisuar grupowy ścienny 10 Pisuar stojący 11 Zlew owalny 12 Zlew prostokątny 13 Zlewozmywak kuchenny (dwukomorowy) 14 Umywalka prostokątna z jednym punktem czerpalnym 15 Umywalka prostokątna z dwoma punktami czerpalnymi 16 Umywalka zbiorowa - szeregowa przyścienna 17 Umywalka zbiorowa dwuszeregowa wolnostojąca 18 Umywalka zbiorowa okrągła 19 Wanna wolnostojąca 20 Wanna do obmurowania 21 Brodzik natryskowy Strona 27

28 22 Kadź zamokowa 23 Zawór wodociągowy czerpalny 24 Zawór wodociągowy czerpalny z końcówką do węża 25 Hydrant przeciwpożarowy w szafce naściennej 26 Hydrant przeciwpożarowy we wnęce ściennej Węzeł kuchenno-łazienkowy w pierwszym stopniu dokładności podano przykładowo na rys. 61, w drugim stopniu dokładności - na rys. 62. Rys. 61 Rys. 62 W drugim stopniu dokładności należy wrysować symbole urządzeń sanitarnych i instalacyjnych w odpowiedniej skali Urządzenia instalacji elektrycznych elementy najczęściej stosowane (tabl. 17). Tablica 17 Strona 28

29 Lp. Nazwa urządzenia Stopień dokładności drugi 1 Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy 2 Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy wodoszczelny 3 Przełącznik instalacyjny dwugrupowy 4 Gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe 5 Gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe wodoszczelne 6 Gniazdo wtyczkowe trójbiegunowe 7 Punkt świetlny sufitowy 8 Punkt świetlny sufitowy z oprawą 9 Punkt świetlny ścienny 10 Świetlówka ze stabilizatorem 11 Zegar elektryczny 12 Zespół przycisków sygnalizacyjnych (np. trzy) 13 Przycisk pożarowy 14 Aparat telefoniczny 15 Dzwonek przyzewowy 16 Pralka elektryczna 17 Licznik elektryczny Strona 29

30 18 Telewizor 19 Lodówka Meble wbudowane - wg tabl. 18. Tablica 18 Stopień dokładności Lp. Nazwa mebla pierwszy drugi przekrój poziomy 1 Szafa jednodrzwiowa 2 Szafa dwudrzwiowa 3 Pawlacz nie oznacza się 4 Szafka podokienna Obrysy i wymiary gabarytowe wybranych, najczęściej stosowanych elementów wyposażenia i pojazdów oraz wymiary gabarytowe niektórych elementów powszechnego użytku podano w załączniku 2. KONIEC Przykłady oznaczeń graficznych na rysunkach architektoniczno-budowlanych Załącznik 1 do PN-70/B Przykłady oznaczeń graficznych na rysunkach w pierwszym stopniu dokładności w przekroju poziomym podano na rys. Z1-1, w przekroju pionowym na rys. Z1-2. Strona 30

31 Rys. Z1-1 Strona 31

32 Rys. Z1-2 Przykłady oznaczeń graficznych na rysunkach w drugim stopniu dokładności w przekroju poziomym podano na rys. Z1-3, w przekroju pionowym na rys. Z1-4. Strona 32

33 Rys. Z1-3 Rys. Z1-4 Załącznik 2 do PN-70/B Wymiary i oznaczenia mebli i sprzętów wolnostojących oraz wymiary gabarytowe elementów powszechnego użytku, w cm Przedmiot oznaczenia Oznaczenie Strona 33

34 Łóżko lub tapczan jednoosobowy 90 x 200 x 40 Taboret (stołek) 35 x 35 x 42 Krzesło 40 x 40 x 42 Fotel 60 x 70 x 35 Stół 65 x 75 x 72 lub 65 x 130 x 72 Meble i sprzęty wolnostojące Regał biblioteczny 30 x 90 x 180 lub 60 x 120 x 180 Szafa ubraniowa 60 x 60 x 180 lub 30 x 120 x 180 Fortepian 150 x 160 x 100 Pianino 70 x 150 x 140 Wieszak 18 x a. 20 (a - ilość wieszaków Wózek dziecinny 65 x 108 x 90 Rower 50 x 200 x 110 Pojazdy Motocykl, motorower 80 x 200 x 100 Samochód osobowy 160 x 480 x 160 Strona 34

35 Elementy powszechnego użytku Nosze sanitarne składane 55 x 220 x 16 Trumna 70 x 200 x 90 Wózek inwalidzki 70 x 100 x 105 INFORMACJE DODATKOWE do PN-70/B Istotne zmiany w stosunku do PN-60/B a) wprowadzono nowe symbole w nowym układzie graficznym i treściowym, b) symbole zmodernizowano i uproszczono, c) zmieniono stadia na stopnie dokładności, d) wprowadzono nowy układ skal, e) usunięto oznaczenia materiałów, f) zmieniono załącznik elementów wyposażenia, g) wprowadzono przykłady zastosowania oznaczeń. 1 PN-70/B Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. VII 01 W siódmym wierszu od góry w punkcie po: 1 mm podaje się następującą treść: Dopuszcza się, w przypadkach uzasadnionych, podawanie wartości liczbowych rzędnych w centymetrach lub w metrach z wymaganą dla danego rysunku dokładnością. zmiana r. (Biuletyn PKNiM nr 10/72, poz.126) Strona 35

14/ RODZAJE OZNACZEŃ W RYSUNKU TECHNICZNYM

14/ RODZAJE OZNACZEŃ W RYSUNKU TECHNICZNYM 14/ RODZAJE OZNACZEŃ W RYSUNKU TECHNICZNYM Norma : PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Wg normy oznaczenia graficzne dzieli się na: a/ oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Temat nr 4: Oznaczenia na rysunkach budowlanych. Rysunek techniczny

Temat nr 4: Oznaczenia na rysunkach budowlanych. Rysunek techniczny Temat nr 4: Oznaczenia na rysunkach budowlanych Rysunek techniczny Rodzaje oznaczeń w rysunku technicznym Według normy PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Rodzaje oznaczeń graficznych

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA WYKŁAD 2 dr inŝ. Beata Sadowska 1. Zasady rzutowania elementów i obiektów budowlanych 2. Rzuty budynku 3. Wymiarowanie rysunków architektoniczno-budowlanych Normy

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów

dla symboli graficznych O bardzo dużej liczbie szczegółów 0,18 0,35 0,70 0,25 A3 i A4 O dużej liczbie szczegółów 6/ LINIE RYSUNKOWE Normy rysunkowe PN-EN ISO 128-20:2002 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady. Widoki WPROWADZENIE Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki, przekroje, kłady Widoki obrazują zewnętrzną czyli widoczną część przedmiotu Przekroje przedstawiają

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy test nr 1

1. Przykładowy test nr 1 1. Przykładowy test nr 1 Nr Treść zad. zad. 1 Proszę podać wymiary formatu arkusza A1 Odpowiedź 2 Proszę podać przykład typowej podziałki zwiększającej 3 Proszę podać zastosowanie linii ciągłej, cienkiej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje.

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. Tworzenie z formatu A4 formatów podstawowych. Rodzaje linii Najważniejsze zastosowania linii: - ciągła gruba do rysowania widocznych krawędzi

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INŻYNIERSKA WYKŁAD 2 1. Zasady rzutowania elementów i obiektów budowlanych. 2. Rzuty budynku, przekroje i elewacje budynków wiadomości ogólne. 3. Klatka schodowa, schody wiadomości

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY PRZEKROJE OZNACZENIA NA RYSUNKACH INFORMACJE NA RYSUNKACH

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY PRZEKROJE OZNACZENIA NA RYSUNKACH INFORMACJE NA RYSUNKACH RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY PRZEKROJE OZNACZENIA NA RYSUNKACH INFORMACJE NA RYSUNKACH MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone UKD 744.43:69.001.2:624.012.4 P O L S K A N O R M A PN-88 B-01041 POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI Rysunek konstrukcyjny budowlany Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Zamiast: PN-64/B-01041

Bardziej szczegółowo

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego wymiary (długość, szerokość, grubość). Wymiary te

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA wykład 1 dr inż. Beata Sadowska Wykorzystano w prezentacji portal inżynierski www.dorha.pl oraz pozycje literaturowe: 1. Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE (w rys. technicznym maszynowym) 1. Co to jest wymiarowanie? Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Oznaczenie, wymiarowanie, lista części

ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Oznaczenie, wymiarowanie, lista części ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH Oznaczenie, wymiarowanie, lista części WYTYCZNE Norma PN-89/B-01410 Rysunek Techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. Katalog budownictwa KB1-37.5.-37.8.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie: -jedna z najważniejszych rzeczy na rysunku technicznym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Zapis i Podstawy Konstrukcji Widoki i przekroje przedmiotów 1 WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ*

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ* PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/ZDANIA* MIEJSCA W INTERNACIE/KWATERZE INTERNATOWEJ* Spisany w dniu... w sprawie przyjęcia/zdania* kwatery internatowej/miejsca w internacie* przez Pana/Panią*... na podstawie skierowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Problem I. Model UD Dana jest bryła, której rzut izometryczny przedstawiono na rysunku 1. (W celu zwiększenia poglądowości na rysunku 2. przedstawiono

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA. SPIśARKA KUCHNIA. Obudowa instalacyjna pod sufitem wysokość obudowy = 64cm. Kratka wentylacyjna ścienna. Rewizja obudowy instalacyjnej

ŁAZIENKA. SPIśARKA KUCHNIA. Obudowa instalacyjna pod sufitem wysokość obudowy = 64cm. Kratka wentylacyjna ścienna. Rewizja obudowy instalacyjnej Obudowa instalacyjna pod sufitem wysokość obudowy = 64cm Kratka wentylacyjna ścienna Rewizja obudowy instalacyjnej 20 SPIśARKA 31 ponad istniejącą szafką wiszącą Szafka wisząca, Wykonanie otworu o średnicy

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przedstawiające zewnętrzne kształty przedmiotów jak i przekroje, które pokazują budowę wewnętrzną przedmiotów wydrążonych. Rys.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Tolerancja kształtu i położenia

Tolerancja kształtu i położenia Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia Tolerancje kształtu określają wymagane dokładności wykonania kształtu powierzchni i składają się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki. Zasadnicze

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

Salon z aneksem kuchennym 31,4 m 2

Salon z aneksem kuchennym 31,4 m 2 INSPIRACJE E-03 90 1 97 75 448 3 5 36 1 1 587 90 68 7,6 m 313 100 61 1 30 80 10 1 80 385 353 393 1 30 7 90 08 10 11 585 1 365 17,6 m 31,4 m 85 135 100 145 10 5 1 1 63 90 1 10 180 300 3,0 m 48 3 Mieszkanie,4m

Bardziej szczegółowo

RZUT CECHOWANY DACHY, NASYPY, WYKOPY

RZUT CECHOWANY DACHY, NASYPY, WYKOPY WYZNACZANIE DACHÓW: RZUT CECHOWANY DACHY, NASYPY, WYKOPY Ograniczymy się do dachów złożonych z płaskich wielokątów nazywanych połaciami, z linią okapu (linią utworzoną przez swobodne brzegi połaci) w postaci

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady

GRAFIKA KOMPUTEROWA Przekroje Kłady Przekroje Przekroje służą do przedstawiania wewnętrznej budowy obiektów. Wybór odpowiedniego przekroju zależy od stopnia złożoności wewnętrznej budowy przedmiotu.. Przekroje całkowite to rzuty przedstawiające

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy Temat 14 : Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. Prezentacja Pismo techniczne.pps 1. - język porozumiewawczy między inżynierem a konstruktorem. Jest znormalizowany, tzn. istnieją normy (przepisy)

Bardziej szczegółowo

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne 2. Rzutowanie prostokątne 2.1. Wiadomości wstępne Rzutowanie prostokątne jest najczęściej stosowaną metodą rzutowania w rysunku technicznym. Reguły nim rządzące zaprezentowane są na rysunkach 2.1 i 2.2.

Bardziej szczegółowo

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Zajęcia nr 3 Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Instalacje elektryczne niskiego napięcia są powszechnie stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach przemysłowych. Instalacja ta

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska

RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA. wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY i GRAFIKA INŻYNIERSKA wykład 1 dr inż. Beata Sadowska RYSUNEK TECHNICZNY uniwersalna forma porozumiewania się przedstawicieli zawodów technicznych, umożliwiająca szybki i jednoznaczny

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD II WĘZŁOWYM PRZEKRÓJ BRYŁY PŁASZCZYZNĄ ELZBIETA RUDCZYK-MALIJEWSKA

WYKŁAD II WĘZŁOWYM PRZEKRÓJ BRYŁY PŁASZCZYZNĄ ELZBIETA RUDCZYK-MALIJEWSKA WYKŁAD II TWIERDZENIE O PUNKCIE WĘZŁOWYM PRZEKRÓJ BRYŁY PŁASZCZYZNĄ ELZBIETA RUDCZYK-MALIJEWSKA WZAJEMNE POŁOŻENIE PŁASZCZYZN l 3 k 2 1 1 2 3 WZAJEMNE POŁOŻENIE PŁASZCZYZN cd... 2 k 3 m l 1 1 3 lm WZAJEMNE

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna.

1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. 1. Rozpoczęcie nowego projektu. Siatka konstrukcyjna. Rozpocząć nowy projekt z szablonem: RAC_WK.rte. Ustawić jednostki długości: centymetry. Utworzyć osie pionowe w odstępach 600, 300, 600, 600, 300.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

MATERIAŁY POMOCNICZE. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie MATERIAŁY POMOCNICZE do ćwiczeń projektowych z przedmiotu Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 1. Rozpiętości modularne stropów Stosowane w budownictwie mieszkaniowym rozpiętości modularne Lm: 2,40;

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY INFORMACJE PODSTAWOWE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM DLA KLAS 3 GIMNAZJUM ROLA RYSUNKU W TECHNICE Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje Rysunek techniczny jest to informacja techniczna podana na nośniku informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce. Rysunek Techniczny Podstawowe definicje Szkic

Bardziej szczegółowo

rysunkowej Rys. 1. Widok nowego arkusza rysunku z przeglądarką obiektów i wywołanym poleceniem edycja arkusza

rysunkowej Rys. 1. Widok nowego arkusza rysunku z przeglądarką obiektów i wywołanym poleceniem edycja arkusza Ćwiczenie nr 12 Przygotowanie dokumentacji rysunkowej Wprowadzenie Po wykonaniu modelu części lub zespołu kolejnym krokiem jest wykonanie dokumentacji rysunkowej w postaci rysunków części (rysunki wykonawcze)

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia na rysunkach

Oznaczenia na rysunkach Rysunek techniczny Wykład nr: 4 Data wykładu: 24.01.2017 Oznaczenia na rysunkach Załącznik nr 1 Załącznik do wykładu uzupełnienie. 2. Oznaczenia urządzeń instalacji budowlanych 3. Oznaczenia mebli wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Znormalizowane elementy rysunku technicznego

Znormalizowane elementy rysunku technicznego Znormalizowane elementy rysunku technicznego WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rysunek techniczny 2 Rola rysunku w technice Rysunek techniczny konstruktor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego

Materiały pomocnicze do projektowania z Budownictwa Ogólnego Maciej Niedostatkiewicz Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska BUDOWNICTWO OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2.

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2. WYKŁAD 1 Wprowadzenie. Różne sposoby przedstawiania przedmiotu. Podstawy teorii zapisu konstrukcji w grafice inżynierskiej. Zasady rzutu prostokątnego. PUNKT Punkt w odwzorowaniach Monge a rzutujemy prostopadle

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 10,01 zł zł Stopy fundamentowe B-20 2,40 zł zł Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA C U D Z I Ł O A R C H I T E K T U R A I B U D O W N I C T W O ul. Świętokrzyska 46, 26-400 Przysucha DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA budynku przy ul. Waryńskiego 17 w Szczecinie ZAM AWIAJĄCY : POLSKA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu D05 bez garażu

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu D05 bez garażu 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 4 a Ławy fundamentowe B-20 13,80 Stopy fundamentowe B-2,36 Ściany fundamentowe 60,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 136,96 bloczki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO

WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO WYMIAROWANIE ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO 1 Zarys przedmiotu (widoczne krawędzie) rysujemy zawsze linią grubą 2 Wszystkie linie wymiarowe, linie pomocnicze i osie symetrii rysujemy linią cienką

Bardziej szczegółowo

W N = zł Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych.

W N = zł Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych. Opis przedmiotu wyceny Oszacowana wartość rynkowa Data sporządzenia operatu Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Zacisze II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Zacisze II mb m2 m3 szt Cena Wartość 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,4 Stopy fundamentowe B-20 2,92 Ściany fundamentowe 96,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(2)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "NATALIA 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU NATALIA 2 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,79 Stopy fundamentowe B-20 2,46 Ściany fundamentowe 82,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR Dolnośląski Odział Doskonalenia Nauczycieli 53-025 Wrocław ul.skarbowców 8a KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pokoi na potrzeby biurowe ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.skarbowców

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja B

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja B 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 10,01 Stopy fundamentowe B-20 2,40 Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00 bloczki

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu 1. Wykonać zdjęcia zaczynając od lewego rogu dowolnej ściany i przesuwając się w prawo. Po kaŝdym zdjęciu ogólnym ściany wykonać

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE BG08 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 3,50 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 19,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 359,04 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE D-03 z garażem wr.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE D-03 z garażem wr.a 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,68 Stopy fundamentowe B-20 1,71 Ściany fundamentowe 43,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 820,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Gargamel

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Domu Gargamel 1 mb m m3 szt 1 3 4 a Ławy fundamentowe B-0 8,43 Stopy fundamentowe B-,9 Ściany fundamentowe 0,16 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 937,99 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Spis treści 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe 3. Wyposażenie budynku 1. Dane ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Wymiarowanie, tolerowanie wymiarów, oznaczanie chropowatości. Linie, znaki i liczby stosowane w wymiarowaniu 2. Zasady wymiarowania 3. Układy wymiarów. Tolerowanie wymiarów. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna lokalu nr 82A Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Wiatrołap 3,38 m 2 2. Hol+klatka schodowa 8,90 m 2 3. Salon 20,17 m 2 4. Aneks kuchenny 6,89 m 2 5. Jadalnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Szczygieł"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Szczygieł 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 11,76 Stopy fundamentowe B-20 1,58 Ściany fundamentowe 47,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 0,00 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA CAŁEGO OBIEKTU ADRES KONTROLOWANEGO OBIEKTU: UL...

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA CAŁEGO OBIEKTU ADRES KONTROLOWANEGO OBIEKTU: UL... Wrocław... PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA CAŁEGO OBIEKTU ADRES KONTROLOWANEGO OBIEKTU: UL.... NAZWA WŁAŚCICIELA OBIEKTU: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pchełka z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pchełka z garażem 1 m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 14,42 Stopy fundamentowe B-2,61 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SOSENKA III 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-20 0,66 Ściany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja C

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambrozja C 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,26 Stopy fundamentowe B-20 2,40 Ściany fundamentowe 50,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 944,35 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Zgrabny II 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 14,48 Stopy fundamentowe B-20 1,31 Ściany fundamentowe 57,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rodzinny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rodzinny 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 a Ławy fundamentowe B-2 26, zł zł Stopy fundamentowe B-2,64 zł zł Ściany fundamentowe 4,8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Słoneczny wr E

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Słoneczny wr E 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 a Ławy fundamentowe B-20 10,19 Stopy fundamentowe B-2,92 Ściany fundamentowe 1,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 9,7 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "FAWORYT 3" -bliżniak

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU FAWORYT 3 -bliżniak 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 35,04 Stopy fundamentowe B-20 4,16 Ściany fundamentowe 155,0 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 911,59

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE D03 clasic strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE D03 clasic strop drewniany 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,89 Stopy fundamentowe B-20 1,71 Ściany fundamentowe 29,34 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0, bloczki betonowe na ścianę o gr.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

LEGENDA: 2 Istniejąca rura spustowa. ELEWACJA FRONTOWA -projekt

LEGENDA: 2 Istniejąca rura spustowa. ELEWACJA FRONTOWA -projekt Projektowane stopnie kominiarskie Projektowane zakończenie pionu powietrzno-spalinowego daszkiem z blachy ocynkowanej Projektowany komin zbiorczy wentylacji łazienek z mieszkań 3,5 i 7 oraz pionu powietrzno

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo