SŁOWNIK TOPONIMÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNIK TOPONIMÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Słownik SŁOWNIK TOPONIMÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Układ Słownika Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego został podzielony na osiem części (w zależności od klasy nazywanych obiektów): 1. Słownik nazw miejscowości; 2. Słownik nazw części wsi; 3. Słownik nazw pól i łąk; 4. Słownik nazw wodnych (mikrohydronimów); 5. Słownik nazw górskich (mikrooronimów); 6. Słownik nazw leśnych; 7. Słownik nazw obiektów kultury materialnej; 8. Słownik nazw traktów komunikacyjnych (hodonimów i plateonimów). W obrębie każdej części hasła zostały ułożone w porządku alfabetycznym. Hasłem jest nazwa własna w formie oficjalnej, współczesnej 1 (zapisana pogrubionym drukiem). Po niej [w kwadratowym nawiasie] jest podany skrót źródła, z którego nazwa była odnotowana. Kolejno został określony rodzaj nazywanego obiektu, dalej jest zamieszczone objaśnienie motywacji nazwy oraz (italikiem) analiza struktury onimów (liczby w nawiasach odsyłają do kolejnych podrozdziałów rozdziału 6.2, w których nazwy o takiej samej budowie zostały omówione dokładniej). Jeśli bazą apelatywną onimów były wyrazy rzadziej używane (lub używane w innym znaczeniu) albo gwarowe, archaiczne lub też będące przymiotnikami odrzeczownikowymi, wówczas drobniejszą czcionką zostało podane ich znaczenie leksykalne. Przykładowe hasło wygląda następująco: Na Sitach [W] łąka H.G podmokła łąka porośnięta sitowiem (sitem); n. wieloskładnikowa, niederywowana, onimizacja (2.1.1); wyrażenie przyimkowe Nieco inną budowę ma pierwsza i ósma część słownika. Układ tych części jest przedstawiony na początku każdej z nich. Przy opracowywaniu Słownika zastosowałam następujące zasady: 1. Jeśli nazwa występuje w kilku wariantach, najpierw jest podany wariant główny, a po dwukropku wszystkie warianty w kolejności chronologicznej (w przypadku nazw zanotowanych w tym samym czasie alfabetycznej), np.: Bartoszowe Łąki: 1375 Barthossowelanky [F 16 za dok. z r.]; Łąki Bartoszowe [KD 9; W]; Bartoszowe Łąki [W] łąki Fry tereny należące do Bartosza; w tej okolicy początkowo było ulokowane miasto Frysztak; n. wieloskładnikowa, niederywowana, propr.-ap. /dzierżawcza n.os./ (2.1.3); zestawienie nominalne 1 Zdarzają się więc sytuacje, że hasłem podstawowym jest derywat od nazwy starszej. 1

2 Słownik 2. Za wariant główny uznałam formę współczesną; w przypadku, gdy współcześnie funkcjonuje kilka wariantów, za główny został uznany ten, który wykazuje najwyższą frekwencję (jest potwierdzony w największej ilości źródeł). Jeśli nazwa figuruje w publikacji pt. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych [1966], wariantem głównym został uznany ten, który jest potwierdzony w tym wykazie. 3. Realizacje gwarowe nie zostały uznane za warianty i nie ma ich w odsyłaczach; zrezygnowałam z odsyłaczy również w przypadkach, kiedy różnice pomiędzy wariantami dotyczyły wyłącznie fonetyki, a warianty nie były odległe w alfabecie. 4. Zamieszczona na końcu hasła analiza strukturalna dotyczy wariantu głównego nazwy. Budowa słowotwórcza wariantów została przedstawiona przy odsyłaczach do hasła podstawowego, np.: Łopuszka [B; UN; W; MK 46]; Łopuszanka [SG XIV 270]; Opuszka [EG 1968; JB 137; T] Zab teren koło rzeki; rosną tam łopuchy; łopuch łopian; roślina żółto kwitnąca, zwana w kraju północno-zachodnim świerzopem SGPK 78; łopuch, łopian roślina, łopian szeroko liście rozpościera SL II 658; tak samo SW II 815; łopuch gatunek łopianu, łopian większy SJP II 75; podobnie SD IV 310 ; n. jednoskładnikowa, derywowana, odapelatywna (1.2.1); der. sufiksalna: Łopusz-k(a), tow. jej alternacja ch:sz Łopuszanka zob. Łopuszka n. jednoskładnikowa, derywowana, odapelatywna (1.2.1); der. sufiksalna: Łopusz-ank(a), tow. jej alternacja ch:sz Opuszka zob. Łopuszka n. jednoskładnikowa, derywowana, odapelatywna (1.2.1); der. sufiksalna: Opusz-k(a), tow. jej alternacja ch:sz 2 5. Przy nazwach poświadczonych w źródłach historycznych (starszych niż XX-wieczne) hasło stanowi forma współczesna; jeśli nazwa nie występuje współcześnie, hasłem jest transkrypcja fonetyczna zapisu źródłowego poprzedzona krzyżykiem. Zapis źródłowy w transliteracji jest podany po dwukropku. Przed zapisami historycznymi został podany ponadto rok (lub tylko wiek) ich potwierdzenia w źródłach. Jeśli nazwa jest przytaczana za dokumentem, którego autentyczność jest poddawana w wątpliwość, przy dacie znajduje się znak zapytania. 6. W przypadku nazw pochodzących od apelatywów rzadziej używanych, drobniejszym drukiem jest podane objaśnienie znaczenia tych apelatywów i skrót źródła, z którego pochodzi wyjaśnienie. Podaję również znaczenie przymiotników odrzeczownikowych, aby uniknąć niejednoznaczności przy analizie formalnej nazw. Przy objaśnianiu znaczenia leksykalnego apelatywów będących podstawą nazwy zrezygnowałam z podawania wszystkich znaczeń leksemu, przytaczałam tylko te, które mogą motywować nazwę. 7. Jeśli nazwa jest przeniesiona lub ponowiona z innego obiektu, nie tłumaczę jej semantyki została ona objaśniona przy obiekcie, z którego nazwa została przetransponowana, zaś przy omawianym haśle znajduje się odsyłacz, np.: 2 Nazwa Opuszka jest hiperpoprawną formą w zakresie realizacji spółgłosek protetycznych. 2

3 Słownik Barciówka [UN; W] pole N.W pola w przys. Barciówka (zob. Słownik nazw części wsi); n. jednoskładnikowa, niederywowana, ponowiona z n. przys. (1.1.2) Barciówka: 1. Barciówka [UN; W; MK 45] N.W też n. pola; 2. Barciówka [B; UN; MK 45] Poł nazwa niejednoznaczna, współcześni mieszkańcy jej nie znają; może pochodzić od nazwy os. (na tym terenie częste jest nazwisko Barć) lub od apelatywu (niegdyś bujnie rozwijało się tu bartnictwo, por. rozdz. 1.3); barć dziupla w drzewie leśnym, w którym gnieżdżą się pszczoły, obszar lasu z barciami SS I 62-63; barć 1. miejsce, w którym żyją pszczoły, dziupla lub sztucznie wydrążony przez ludzi otwór w rosnącym drzewie, 2. pasieka, 3. gruba sosna, 4. kloc z grubej sosny, 5. rodzaj pojemnika z wydrążonego kloca, 6. kadłub żaren SGPR I 388; barć przytułek dla pszczół nieruchomy, w żywych drzewach w lesie; otwór w ulu SL I 57; n. jednoskładnikowa, derywowana, od n. os. (1.2.2); der. sufiksalna: Barć-ów-k(a), lub n. jednoskładnikowa, derywowana, odapelatywna (1.2.1); der. sufiksalna: Barć-ów-k(a), 8. Jeśli takie same nazwy występują w odniesieniu do różnych obiektów i mają takie same motywy nominacji, zostały omówione w obrębie jednego hasła słownikowego, np.: Baranek: 1. Baranek [KAT 1905] Niew; 2. Baranek [W] Wiś obydwa przysiółki są położone po dwóch stronach wzgórza Baranek (zob. Słownik nazw górskich); n. jednoskładnikowa, niederywowana, ponowiona z n. górskiej (1.1.2) Browar: 1. XIX Browar [KAT 1893] Bar; 2. XIX Browar [KAT 1897] Twi; 3. XIX Browar [KAT 1897] Wiś na terenie wszystkich trzech przys. dawniej były browary; 9. Jeśli takie same nazwy występują w odniesieniu do różnych obiektów i mają różne motywy nominacji, stanowią odrębne hasła słownikowe, np.: Kamionki [EG 1969; W] Cie na polach położonych na terenie przys. jest dużo kamieni (są to podobno pozostałości naniesione przez lodowiec); Kamionki [W] Gro-Zaw są tam pola o nazwie Kamionki (zob. Słownik nazw pól i łąk); n. jednoskładnikowa, niederywowana, ponowiona z n. pól (1.1.2) 10. Jeśli analizowana nazwa określa też inny obiekt (obiekty), informacja ta jest podana po objaśnieniu motywacji (po średniku), np.: Bakońka [UN; W] pole Róż pole, na którym rósł bakoń; też n. drogi, n. przys. i n. lasu; n. jednoskładnikowa, derywowana, odapelatywna (1.2.1); der. sufiksalna: Bakoń-k(a) 11. Jeśli obiekt leży na terenie kilku miejscowości, skróty tych miejscowości są rozdzielane pauzami, np.: Stępinka : Stępinka [SiO 60; BL 12; W; EG]; XIX Stępina [SG XI 335]; Stępina [WS 658]; Stępia [SG XI 335] potok Gog-H.G-Stę-Cie bierze początek w obrębie Gogołowa, na północ od Huty Gogołowskiej, na południowym stoku Rybiej Góry, płynie na południe, opływając od zachodu stopy Kamiennej Góry, po czym zwraca się u stóp tej góry na wschód i północny wschód, wchodząc na obszar wsi Stępiny (zob. Słownik nazw miejscowości), płynie na wschód, a w obrębie Cieszyny wpada do Wisłoka z lewego brzegu; dł. 10 km [SG]; n. jednoskładnikowa, derywowana, od n. wsi /Stępina/ (1.2.2); der. sufiksalna: Stępin-k(a) 12. Przy cytatach ze starszych opracowań (zwłaszcza słowników) zachowałam pisownię oryginałów. 3

4 Słownik Wykaz skrótów Wykaz skrótów źródeł i opracowań wykorzystywanych w Słowniku: AGZ Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie, Lwów AO A. Orzechowska, Nazwy miejscowe dawnego powiatu pilźnieńskiego, Wrocław AP A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno statystycznym. Małopolska. Źródła dziejowe, t. XIV-XV, Warszawa B Mapy wojskowe. BL B. Lubojemska, Frysztak. Zarys monograficzny, Krosno CB Księgi sądowe grodzkie, bieckie, rękopis. CL Księgi sądowe grodzkie, lubelskie, rękopis. DC ks. W. Gwoździcki, Dzieje miasteczka i parafii Czudec, Przemyśl DD 3 T. Szetela, Dzieje Dobrzechowa opowieść o rodzinnej wsi, Rzeszów DR W. Daszykowska-Ruszel, Nazwy wodne w dorzeczu Wisłoka [w:] Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturalnym regionu, red. K. Ruszel, Rzeszów 1995, s HO H. Olechowa, Topografia i rozwój przestrzenny Strzyżowa w XVII i XVIII w. [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s EB E. Bilut, Nazwy terenowe przyrodnicze z województwa rzeszowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 14, 1981, s EG Mapy ewidencji gruntów wsi; skala 1:2880; przechowywane w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie; Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami. F J. Piętniewicz, Z przeszłości Frysztaka, maszynopis, (1894) JB Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem, ułożył Jan Bigo, (drukarnia O. Zukerkandla i syna), Złoczów JD J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. I-III, wyd. A. Przeździecki, KAT Mapy katastralne powiatu podatkowego Strzyżów, litografowano w zakładzie litograficznym katastru, Kraków KD K. Data, Zarys dziejów Frysztaka do 1939 r., praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. F. Kiryka, Rzeszów 1978, maszynopis. KMłp Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków KR K. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław KT Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, I-II, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów M K. Przystaś, Markuszowa. Nasza wspólna wieś, Kraków MiG S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław MJ Metryka Józefińska z lat W zbiorach Państwowego Archiwum Historycznego (dawn. Archiwum Bernardyńskiego) we Lwowie. 3 Skrót [DD m] oznacza nazwę podaną na mapce we wklejce. 4

5 5 Słownik MK M. Karaś, Nazwy miejscowe byłego powiatu strzyżowskiego [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s MN S. Rospond, Mówią nazwy, Warszawa MPV Monumenta Poloniae Vaticana, Kraków 1913 i następne. Matr Matriculum Regni Poloniae summaria, t. I-IV, wyd T. Wierzbowski, Warszawa NŁ J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa NP Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, t. I-VI, red. K. Rymut, Kraków NW J. Rieger, Nazwy wodne dorzecza Sanu, Wrocław OR Okolice Rzeszowa mapa turystyczna, Rzeszów PSDP S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław SD Słownik języka polskiego, t. I-XI, red. W. Doroszewski, Warszawa SEB A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa SES F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I-V, Kraków SG Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XVI, Warszawa , SGPK J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków SiO Z. Leśniak, S. Kłos, J. Nowakowski, Strzyżów i okolice, Warszawa SJP Słownik języka polskiego, t. I-III, red. M. Szymczak, Warszawa SL S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I-VI, Lwów SNP J. Piprek, J. Ippoldt, Wielki słownik niemiecko-polski, t. I-II, Warszawa SNW Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, t. I-X, Kraków SPP Starodawne prawa polskiego pomniki, I-II, wyd. A. Helcel, Warszawa 1856, Kraków 1870 i następne. SRP A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Wielki słownik rosyjsko-polski, t. I-II, Moskwa-Warszawa SS Słownik staropolski, t. I-X, red. S. Urbańczyk, Wrocław SSNO Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I-VI, red. W. Taszycki, Kraków , t. VII, z. 1-3, red. M. Malec, Kraków SW Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa T Mapy topograficzne. TC Księgi sądowe ziemskie, czchowskie, rękopis. TP Księgi sądowe ziemskie, pilzneńskie, rękopis. UN Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, red. W. Taszycki, t. 72, 1966, Powielarnia Urzędu Rady Ministrów. W Współczesna nazwa (pochodząca z eksploracji terenowej). WL W. Lubaś, Nazwy miejscowe województwa krośnieńskiego [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, red. S. Cynarski, Rzeszów 1995, s WS ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło ZDM Zbiór dokumentów Małopolski, wyd. S. Kuraś, cz. 1-8, Kraków-Wrocław ZK T. Szetela, Zarys dziejów Kożuchowa, Rzeszów 1985.

6 Słownik Wykaz skrótów nazw miejscowości: Bab - Babica, Bar Baryczka, Bli Blizianka, Bon Bonarówka, Brze Brzeżanka, Cie Cieszyna, Czu Czudec, Dob Dobrzechów, Fry Frysztak, Gbi Gbiska, Gl.C Glinik Charzewski, Gl.D Glinik Dolny, Gl.G Glinik Górny, Gl.Ś Glinik Średni, Gl.Z Glinik Zaborowski, God Godowa, Gog Gogołów, Gro Grodzisko, Gwo Gwoździanka, Gw.D Gwoźnica Dolna, Gw.G Gwoźnica Górna, H. G Huta Gogołowska, Jasz Jaszczurowa, Jaw Jawornik Niebylecki, Jaz Jazowa, Kal Kalembina, Kob Kobyle, Kon Konieczkowa, Koz Kozłówek, Koż Kożuchów, Wykaz innych użytych skrótów: ap. apelatyw, apelatywny bd brak danych bułg. bułgarski czes. czeski dial. dialektalny dł. długość dok. dokument gw. gwarowy i. imię łemk. łemkowski m. n.p.m. metrów nad poziomem morza n. nazwisko, nazwa niem. niemiecki n.m. nazwa miejscowa n.os. nazwa osobowa n.w. nazwa wodna Lub Lubla, Lut Lutcza, Łęt Łętownia, Mał Małówka, Mar Markuszowa, Nieb Niebylec, Niew Niewodna, N.W Nowa Wieś, Opa Oparówka, Poł Połomia, P.Cz Przedmieście Czudeckie, Pst Pstrągowa, P-ka Pstrągówka, Puł Pułanki, Róż Różanka, Stę Stępina, Strz Strzyżów, Szu Szufnarowa, Tro Tropie, Tuł Tułowice, Twi Twierdza, Wid Widacz, Wiś Wiśniowa, Wy.S Wysoka Strzyżowska, Wyż Wyżne, Zab Zaborów, Zaw Zawadka, Żar Żarnowa, Żyz Żyznów pol. polski propr. proprialny przym. przymiotnik przys. przysiółek ps. - prasłowiański ros. rosyjski rp. rękopis semant. semantyka, semantyczny słoweń. słoweński stp. staropolski strukt. struktura, strukturalny tow. towarzyszy ukr. ukraiński wg według wys. wysokość 6

7 1. Słownik nazw miejscowości Część 1 SŁOWNIK NAZW MIEJSCOWOŚCI Budowa tej części słownika odbiega od pozostałych. Hasłem jest nazwa miejscowości we współczesnym (oficjalnym) brzmieniu. Następnie jest podana lokalizacja i krótka charakterystyka wsi, dalej najstarsze zapisy źródłowe nazwy z podaniem roku i skrótu źródła. Kolejno podany jest źródłosłów nazwy (oraz wszystkie hipotezy dotyczące jej pochodzenia). Hasło kończy klasyfikacja według podziału semantycznego W. Taszyckiego [1946] i strukturalno-gramatycznego S. Rosponda [1957] 1. BABICA wieś w gminie Czudec, położona na terenie pagórkowatym; przepływa przez nią potok Babica; wieś powstała prawdopodobnie z części nieistniejącej dziś wsi Prochna 2. Najstarsze zapisy: 1390 Babicze [AO 9]; 1392 Babycza [ZDM I 256]; Babicza [JD II 256]; 1536 Babycza [AP 517]; 1581 Babycza [AP 516]; XVI Babicze [Matr IV/3, 346]. Źródłosłów: nazwa Babica występuje dość często na oznaczenie obiektów terenowych. Autorzy Słownika geograficznego [SG I 67] przypuszczają, że wiąże się ona z kultem Baby bóstwa słowiańskiego. Ślady kultu Baby można znaleźć w postaci kamiennych posągów; nie jest znana rola, jaką w pojęciach religijnych Słowian ona odegrała. A. Orzechowska [AO 9] wywodzi nazwę wsi od n.os. Baba. W źródłach średniowiecznych pojawiają się nazwy osobowe: Baba (poświadczona w 1364 r.), Babic (poświadczona już w 1260 r. na Pomorzu i w 1398 r. w dokumentach łęczyckich), Babicki (poświadczona w 1446 r. w dokumentach warszawskich) [SSNO I/1/74], jednak nie wydaje się, żeby nazwa Babica była nazwą odantroponimiczną. Słownik staropolski poświadcza istnienie apelatywu babica w znaczeniu gatunek wierzby [SS III 255]. W tym kontekście można by uznać nazwę wsi za n. topograficzną, ale i ta teza nie jest przekonująca. K. Rymut [NP I 45] uważa, że nazwa wsi pochodzi od n. rzeki Babicy (notowanej już w XIV-wiecznych źródłach por. Słownik nazw wodnych), nad którą wieś leży, z kolei J. Rieger [NW 19] zwraca uwagę, że rzeczka Babica wypływa spod stoków Babiej Góry (zob. Słownik nazw górskich), a przymiotnik babi bardzo często stanowił podstawę tworzenia nazw górskich (a nie wodnych czy miejscowych, por. liczne w całej Polsce nazwy: Babia Góra). Fakt, że nazwa górska jest notowana w źródłach później, niż nazwy wodne i miejscowe, nie przesądza o jej wieku (wszak mikrotoponimy z reguły pojawiają się w źródłach później, niż oficjalne nazwy miejscowości i rzek). Najbardziej prawdopodobna wydaje się więc teza, że nazwa miejscowa wywodzi się od nazwy wodnej, a ta z kolei od nazwy górskiej. Forma Babice (notowana w XIV i XVI w.) pojawiła się prawdopodobnie na wzór nazw patronimicznych z sufiksem -ice (< -icy). Klasa semant. i strukt.: n. relacyjna (ponowiona z n. wodnej), niederywowana BARYCZKA mała wieś w gminie Niebylec, położona na terenie pagórkowatym. Najstarsze zapisy: 1498 Baricz [TP 24, 305]; 1497 in Baricze [Matr II, 929]; 1508 Barycz [AP 469]; 1536 Baricz [AP 517]; 1581 Barycz [AP 257]. Źródłosłów: nazwa Barycz utrzymywała się do XVII w., później przybrała formę zdrobniałą (A. Orzechow- 1 Obie klasyfikacje są szczegółowo opisane w rozdz , zaś syntetyczne opracowanie semantyki i struktury nazw miejscowości zostało przedstawione w rozdz. 7. (Nazewnictwo miejscowości powiatu strzyżowskiego). 2 Ks. W. Gwoździcki opisując dzieje parafii Czudec stwierdza, że: Należała ona do własności dworskiej wsi Próchny, dziś nieistniejącej a będącej w posiadaniu Procheńskich najstarszych dziedziców, którzy obszary leżące na wschód od dworu skolonizowali i nazwali Babicą [DC 144]. 7

8 1. Słownik nazw miejscowości ska [1975: 9] przypuszcza, że pod wpływem bliskiego sąsiedztwa z wsią Baryczka w pow. brzozowskim). Jest to nazwa odapelatywna, charakteryzująca topografię (barycz błoto, mokradło MK 56; por. bara bagno SEB 15; ps. *baryčь, *barъ, *bara moczar, bagno, woda stojąca NP I 96-97) 3. Klasa semant. i strukt.: n. topograficzna, niederywowana, z czasem nastąpiła w niej deminutywizacja 4 /der. sufiksalna: Barycz-k(a)/ BLIZIANKA wieś w gminie Niebylec, zwana też Bliźnianka, Bliźniaki. Położona w pobliżu wsi Blizne pod Krosnem, nad rzeką Blizianką. Najstarsze zapisy: 1581 Blyzna [AP 256]. Źródłosłów: K. Rymut wywodzi nazwę wsi od nazwy miejscowej Blizne, a tę z kolei od przymiotnika blizny bliski [NP I 215], podobnie J. Rieger [NW 24]. Apelatywy: bliz, blizi są poświadczone w staropolszczyźnie i w gwarach (bliz 1. o miejscu, niedaleko, obok, non procul, prope, iuxta, 2. w przybliżonym określeniu około, prawie, circiter, fere SS I; bliz blisko SW I 166; blizi bliski, sąsiedni, vicinus SS I, SPSz II 185; blizo blisko SGPK I 99). Źródła średniowieczne poświadczają również istnienie nazw osobowych: Bliz (1136 r.) i Bliźnic (1393) [SSNO I/2/ ], jednak to raczej nie od nich wieś ma swoją nazwę. Możliwe, że nazwa wsi została ponowiona z nazwy rzeki Blizianki (notowanej w źródłach z połowy XV w. por. Słownik nazw wodnych), jednak bardziej prawdopodobne jest, że osada (jak również rzeka) nosi nazwę od n. pobliskiej wsi Blizne. Klasa semant. i strukt.: n. relacyjna, derywowana /der. sufiksalna: Bliźni-ank(a) > Blizi-ank(a)/ 5 BONARÓWKA wieś położona w gminie Strzyżów, w niedostępnych górach, na mało urodzajnych glebach, przez wiele lat jej właścicielami był ród Bonerów 6. Najstarsze zapisy: 1581 Bonarowka... Severini Bonar [AP XIV 256]. Źródłosłów: nazwa wsi pochodzi od n. osobowej. Słownik geograficzny [SG I 304] podaje, że została utworzona od imienia Bon, które miałoby być skróconą formą imienia Bonisław. Źródła średniowieczne potwierdzają jednak istnienie nazwy osobowej Boner (dokumenty krakowskie z 1413 i 1483 r. oraz listy generalnego starosty ziem ruskich z 1499 r.) [SSNO I/2/214]. Wiadomo też, że Bonerowie byli w XVI w. właścicielami części Strzyżowa, Niewodnej, Jazowej, Pstrągówki, oraz pojawiającej się w tym okresie po raz pierwszy w dokumentach Bonarówki. Z całą pewnością od tego właśnie rodu wieś wzięła swą nazwę. Mimo, że ród nazywał się Bonerowie, w dokumencie z 1581 roku jako właściciel wsi został zapisany Bonar, a nie Boner, z kolei wieś widnieje jako Bonarówka, nie zaś Bonerówka. Oboczność sufiksów ar i er jest znana polskiej antroponimii, choć, jak pisze B. Greszczuk [1999: 86], nie jest zjawiskiem częstym. Owe sufiksy można nawet potraktować jako warianty morfologiczne. Sufiks er pochodzi z jęz. niem., zaś przyrostek ar ma niewątpliwie słowiańskie pochodzenie 7. Jest to przyrostek typowy dla terenów Małopolski południowo-wschodniej [tamże: 83-84]. Być może zamiana germańskiego sufiksu er na rodzimy ar w nazwisku Boner > Bonar była podyktowana chęcią spolszczenia nazwy. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Bonar-ów-k(a)/ 3 W okolicy jest kilka rzeczek o nazwie Barycz, Baryczka; J. Rozwadowski podaje, że nazwa pochodzi od ap. bara, funkcjonującego w wielu językach, np. bułg. bara kałuża, moczar, bagno, kanał wodny, słoweń. bára bagno, moczar ; w tym samym znaczeniu w jęz. czes., słowackim, pol., staroruskim; małoruskie bara wilgotne miejsce między dwoma wzgórzami ; wspomina też, że rzeki płyną całymi łąkami. Badacz odnotowuje wieś Barycz, leżącą nad dopływem Sanu, jednak, jak pisze: co wcześniejsze, nazwa osady czy rzeki, trudno orzec [Rozwadowski 1948: 28]. 4 O nazwach tego typu (czyli z wtórną deminutywizacją) zob. rozdz W formie współczesnej obserwujemy uproszczenie grupy spółgłoskowej źń- > -ź-. 6 Ród ten zapoczątkował Seweryn Boner, który nabył dobra w tych stronach w 1528 r. Pod koniec XVI w. Bonerowie byli w tych okolicach jednymi z największych posiadaczy ziemskich [Gawęda 1980: 106]. 7 Dawniej sufiks ar miał znaczenie augmentatywne i tworzył również derywaty apelatywne, np. ciężar, dźwigar, suchar [Greszczuk 1999: 84]. 8

9 1. Słownik nazw miejscowości BRZEZINY niegdyś wieś, współcześnie przys. w Połomii (por. Słownik nazw części wsi). Najstarsze zapisy: 1581 parochia Brzezyny [AP 257]. Źródłosłów: nazwa została utworzona od elementu topografii na tym terenie liczne były laski, zagajniki i pojedyncze drzewa brzozowe (brzezina las, zarośla brzozowe SJP I 209) 8. Klasa semant. i strukt.: n. topograficzna, niederywowana BRZEŻANKA wieś w gminie Strzyżów, położona nad rzeczką o tej samej nazwie, u podnóża pasma górskiego. Najstarsze zapisy: 1480 Brzezyanka [JD II 258]; 1508 Brzezanka [AP 469]; 1581 Brzezanka [AP 256]. Źródłosłów: A. Orzechowska nazwę odczytuje jako Brzezianka i wywodzi od ap. brzoza, a w późniejszej zmianie ź > ż widzi chęć usunięcia mazurzenia [1975: 14]. Tezy tej nie da się podtrzymać choćby z tego powodu, że gwara tutejsza nie zna mazurzenia 9. K. Rymut podaje, że wieś została nazwana od n. rzeki Brzeżanki, nad którą jest położona (zob. Słownik nazw wodnych) [NP I 394], z kolei J. Rieger nazwę rzeki wywodzi od nazwy wsi, a tę z kolei od ap. brzeg [NW 29]. Rzeczka Brzeżanka jest niewielka i niezbyt głęboka (dlatego mało prawdopodobne, by rzeka wzięła nazwę od apelatywu brzeg). Z kolei wieś leży u podnóża pasma górskiego, a apelatyw brzeg w gwarach oznaczał urwisko, bok wąwozu, koniec, pagórek, wzgórze, także skraj, krawędź [SGPK I 126; SW I ]. Pozwala to wysunąć tezę, że nazwa osady nie jest nazwą relacyjną (odhydronimiczną), lecz topograficzną. Klasa semant. i strukt.: n. topograficzna, derywowana /der. sufiksalna: Brzeż-ank(a), towarzyszy jej alternacja g:ż/ CIESZYNA wieś w gminie Frysztak, położona na terenie pagórkowatym. Najstarsze zapisy: 1366 Czeschunyn [KMłp III 795]; 1415 de Czirzimia [TP 1A, 26]; 1421 Czeszemya [KMłp III 1198]; 1423 de Czeszemia [TP 22, 482]; 1436 de Czeszemia [TP 21, 308]; 1436 de Czeszyn [ZDM V, 1420]; 1448 de Czyszenya [TP 34, 235]; 1496 in Czeschemya [TP 20, 52]; 1508 Czeszenya [AP 467]; 1536 Czeschenia [AP 536]; 1581 Czesemia [AP 248]. Źródłosłów: autor monografii o Frysztaku i okolicznych miejscowościach podaje, że nazwa wsi pochodzi od niem. miasta Cieszyn: Teschen. Za Kromerem historyk podaje, że ok. XI w. przybyli na te tereny osadnicy niemieccy trudniący się uprawą roli i tkactwem. Od nich wzięły początek nazwy miejscowości: Cieszyna, Frysztak i Gogołów [F 9-10]. Nie jest to jednak przekonujące wyjaśnienie (zwłaszcza, że tezom o przybyciu na te tereny osadników niemieckich przeczą badania historyków). Źródła średniowieczne poświadczają istnienie nazwy osobowej Cieszek Czeszek już w 1310 r. (Księga henrykowska) i w 1311 r. (dokumenty krakowskie); w drugiej połowie XIV w. nazwa pojawia się często w dokumentach krakowskich. Występują tam ponadto imiona z tym samym rdzeniem: Cieszen, Cieszka, Cieszon, Cieszyk, Cieszym i inne. W II połowie XIV w. pojawia się w dokumentach nazwa osobowa Cieszyn, notowana po raz pierwszy w r w księgach radzieckich kazimierskich, później licznie poświadczona w dokumentach krakowskich z XV w. [SSNO I/3/ ]. Z pewnością wieś zawdzięcza swoją nazwę założycielowi lub/i właścicielowi, który mógł nosić imię Cieszyn, ewentualnie Cieszon, Cieszen lub podobnie. Jest to nazwa dzierżawcza, utworzona sufiksem *-ja (Cieszymia, Cieszynia). Współczesna nazwa (z twardym tematem) powstała w wyniku adideacji do nazw miejscowych z sufiksem -ina -yna [por. NP II 144]. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Cieszyn-j(a) > Cieszyń(a) > Cieszyn(a)/ 8 Jest to zresztą bardzo częsta nazwa w toponimii polskiej; S. Rospond obliczył, że powtarza się ponad 600 razy w odniesieniu do różnych obiektów [MiG 41]. 9 Por.: Karaś 1969: Poza tym mazurzenie polegało na zastępowaniu szeregu dziąsłowego przez zębowy, a nie palatalny. 9

10 1. Słownik nazw miejscowości CZUDEC wieś nad Wisłokiem na Pogórzu Dynowskim, siedziba władz gminy. Osada powstała prawdopodobnie w XIII w., wzmiankowana po raz pierwszy w 1277 r. W 1427 r. Czudec uzyskał prawa miejskie. W wiekach XVI i XVII był ruchliwym miasteczkiem, ośrodkiem lokalnego handlu i rzemiosła. Prawa miejskie utracił po I wojnie światowej. Do dziś jest zachowany dawny rynek i drewniane małomiasteczkowe domy z XIX i początku XX wieku, a także barokowy kościół i zabytkowy zespół pałacowy. Wcześniej prawdopodobnie funkcjonowała na określenie osady nazwa Nowogródek, do której próbowano wrócić w XV w. [DC 70-80]. Najstarsze zapisy: 1277 (?) Szugez [KMłp I 303]; 1282 Czudza [KMłp II 292]; 1303 Chuch [AO 17]; de Czudecz [MPV I 157]; 1355 Czudecz [KMłp III 298]; 1376 Czudecz [KMłp 883]; ok Tzus, Czuz [CL]; 1418 de Szudecz [TC 2, 238]; 1457 Czudecz [TP 3, 56]; Czucz [JD I 650]; 1508 Czudecz [AP 469]; 1536 Czudecz [AP 516]; 1581 Czudecz [AP 252]. Źródłosłów: nazwa doczekała się wielu opracowań popularnych i naukowych, bardziej i mniej prawdopodobnych: 1. Legenda miejscowa głosi, że nazwa pochodzi od apelatywu cud: w czasie oblężenia tutejszego zamku przez Tatarów strzała puszczona z zamku miała trafić dowódcę tatarskiego, co widząc oblężeni mieli wołać: toż to cud. 2. Ks. W. Gwoździcki autor monografii o Czudcu wywodzi nazwę od słowa czucz w znaczeniu cudzy, obcy, które jest poświadczone np. w Biblii Szaroszpatackiej. Dlaczego owo miasteczko miało być obce? Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi. Ks. Gwoździcki przypuszcza, że sąsiadujący Rusini: ujrzawszy nową osadę, bądź założoną przez Cystersów z Koprzywnicy, bądź przy okazji budowy zamku przez Gryfitów tu osiadłych, cudzą, tj. obcą ją nazwali [DC 8]. 3. Ten sam autor podaje jeszcze inne wyjaśnienie nazwy: nazwa poszła stąd, że jeden z rycerzy Bolesława Śmiałego przywiózł z wyprawy jeńców z plemienia Czudów i tu ich osadził, co dało początek tej osadzie [DC 8-9]. 4. Jeszcze inna hipoteza głosi, iż miejscowość istniała w czasach przedsłowiańskich i była osadą bądź scytyjską, bądź celtycką, o czym mogą świadczyć odkryte tu cmentarze jamowe z okresu rzymskiego oraz ziemianki, a także nazwa terenowa Wpelsz, co w jęz. scytyjskim oznacza stojącą wodę, bagno [DC 8-9]. 5. Zdaniem W. Lubasia [1968 c]: Nazwa miejscowości pochodzi od przezwiska osobowego Czud lub Czudo poświadczonego w języku staropolskim ze znaczeniem dzisiejszym cudak, dziwak, a może człowiek cudowny (...). Pierwotna Czudza, a także Czudz, Czudzin i Czudec oznaczają miejscowość, która należała do osobnika imieniem Czudo. Wszystkie te teorie nie są jednak przekonujące. Językoznawcy onomaści (np. A. Orzechowska [AO 17], S. Rospond [MiG 66] i K. Rymut [NP II 239]) są jednomyślni: wywodzą nazwę od n. osobowej Czudek. Istnienie takiej nazwy potwierdzają źródła średniowieczne z 1339 r. [SSNO I/3]. Nazwa miasta została utworzona sufiksem jь (przejście wygłosowego č > -c jest spowodowane dysymilacją: Č...č > Č...c). Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Čudek-jь > Czudeč > Czudec; synchronicznie towarzyszy jej alternacja k:c/ DOBRZECHÓW stara wieś w gminie Strzyżów, położona na pagórkowatym terenie; parafia istniała tam już w 1326 r., wieś przez wiele stuleci należała do opactwa koprzywnickiego. Najstarsze zapisy: 1277 (?) Dobrzechow [KMłp I 93, ]; 1279 de Dobrecow [KMłp II 486, 144]; 1282 Dobrzegow [CL 284]; 1284 Dobrzechow [KMłp I 103, 123]; de Dobrechow [MPV I 157]; 1377 Dobrzechow [KMł III 890]; Dobrzechow [JD II 293]; 1536 Dobrzechow [AP 520]; 1581 Dobrechow [AP 245]. Źródłosłów: nazwę tę następująco objaśnił Witold Taszycki: Nazwa miejscowa Dobrzechów jest tak zwaną dzierżawczą nazwą miejscową i oznacza posiadłość człowieka, który nosił imię Dobrzech. Fakt, że imię Dobrzech nie jest o ile mogłem sprawdzić w źródłach historycznych poświadczone, nie przemawia przeciw 10

11 1. Słownik nazw miejscowości podanemu objaśnieniu. Nie wszystkie bowiem ongiś używane imiona zostały w dokumentach utrwalone, wiele ich przetrwało tylko w nazwach miejscowych, ich podstawę stanowiąc. Do ich rzędu należy Dobrzech [DD 17 cytat z listu W. Taszyckiego do autora monografii]. Źródła średniowieczne nie notują wprawdzie nazwy osobowej Dobrzech, poświadczają jednak istnienie wielu antroponimów opartych na rdzeniu Dobrz-, np.: Dobrzęta, Dobrzyna (1136), Dobrzych (1265) 10, Dobrzyn (1317), Dobrzesz (1383), Dobrzysz (1387), Dobrzej (1419), Dobrzegniew (1476) i inne [SSNO I/3/ ]. Nazwa *Dobrzech mogła być zdrobnieniem któregoś z imion złożonych. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Dobrzech-ów/ DOBRZECHÓWKA nieistniejąca dziś wieś, niegdyś należąca do parafii Niewodna. Najstarsze zapisy: 1472 Dobrzechowka [AO 19]; 1449 in Dobrzechowca [TP 23, 285]; 1454 Dobrzechowka [Mart I 198]; 1508 Dobrzechowka [AP 468]; 1536 Dobrzechowka [AP 519]; 1581 Dobrzechowka [AP 256]. Źródłosłów: osada była ulokowana w pobliżu starej wsi Dobrzechów i z pewnością od niej wzięła swą nazwę [por. NP II 384 i AO 19]. Klasa semant. i strukt.: n. relacyjna, derywowana /der. sufiksalna: Dobrzechów-k(a)/ DOMARADZ niegdyś wieś, współcześnie przys. w Lutczy, czasem utożsamiany z wsią Zakobyle (por.); zwany też Niżnym Domaradzem. Najstarsze zapisy: 1390 Domaracz [Matr IV 3, 346]; 1536 Damaracz inferior seu Zakobile, villa nobilis Stanislai Domaraczski [AP 515]; 1581 Domaradz Hedvigis Domaraczka [AP 256]. Źródłosłów: w dokumentach wielokrotnie wspomina się, że właścicielami niewielkiej wsi byli Domaradzcy, właściciele starszego i większego miasta Domaradz w ziemi sanockiej (którego nazwa jest utworzona od imienia Domarad). Nazwa osady mogła być przeniesiona z pobliskiego miasteczka, lub co byłoby sytuacją dość nietypową utworzona od nazwiska odmiejscowego: Domaradzki. Klasa semant. i strukt.: n. relacyjna (przeniesiona), niederywowana FRYSZTAK duża wieś nad Wisłokiem na Pogórzu Strzyżowskim; niegdyś miasteczko, obecnie siedziba władz gminy. Wieś istniała już prawdopodobnie w XIII w. Miasto było lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego w 1366 r. pod nazwą Wisłok, od 1374 r. zwane Frysztak. W wiekach XIV i XV było własnością klasztoru koprzywnickiego, później osób prywatnych (m.in. rodu Frysztackich). Od XIV w. było silnym ośrodkiem rzemieślniczym. Okres rozkwitu przeżywał Frysztak w XVI XVIII w. Jeszcze w XIX w. odbywały się tu ruchliwe targi i jarmarki, później podupadł i w 1934 r. utracił prawa miejskie. Podczas ostatniej wojny został w połowie zniszczony. Obecnie jest lokalnym ośrodkiem usługowo gospodarczym o charakterze miasteczka [OR]. Najstarsze zapisy: 1277 (?) Fristak [KMłp I 110]; 1374 Frienstat [KMłp III 281]; 1375 Fristath [KMłp III 869, 283]; 1391 Freystat [ZDK I 181]; 1392 in oppido Frienstat [KMłp IV 1018, 38]; 1400 Freynstadt [KMłp IV 71]; 1408 Freynstat [AGZ VIII 61]; 1425 de Fraystath [ZDM V 293]; de Fristat [TP 21, 279]; 1432/46 de Fristhat [CB 2, 280]; 1469 de Frystath [TC 4, 362]; 1477 de Fristat [TB 2, 8]; 1479 Fryst [Matr I 1532]; Frystath [JD III 390]; 1491 Fristak [AGZ XVI 2025]; 1493 Fristatth [Matr III 232]; 1496 de Fristhatt [TP 20, 52]; 1504 de Frysthath [TP 24, 539]; de Freystath [SPP IX 184, 195]; 1535 Fristak, oppidum generosi Pauli Fristaczki [AP 535]. Źródłosłów: nazwa pochodzi bez wątpienia z języka niemieckiego, istnieje jednak kilka (bardziej lub mniej prawdopodobnych) hipotez co do źródłosłowu: 1. Miejscowa legenda głosi, że podróżujący do Biecza król miał się tu zatrzymać na śniadanie; osada miała otrzymać nazwę upamiętniającą owo wydarzenie (por. niem. Frühstück). Ślady pobytu króla Kazimierza 10 Od tego imienia wywodzi nazwę wsi A. Orzechowska [1975: 19]. 11

12 1. Słownik nazw miejscowości Wielkiego w tych stronach można odnaleźć w nazwach topograficznych (np. Studzienka Królewska); 2. Według innej teorii nazwa miałaby pochodzić od najstarszych mieszkańców osady kolonistów z Freistadtu [KD 11]; 3. Piętniewicz, autor monografii o Frysztaku, podaje, że nazwa pochodzi z niem. Fristoh, Fristadt i miała być nadana przez osadników niemieckich [F 9-10]; 4. Frysztak był lokowany jako miasto królewskie na prawie magdeburskim. W akcie lokacji miał zapewnione liczne przywileje i długie okresy wolnizny (np. zwolnienie z tzw. opola, pozwolenie na wolny wyrąb drzewa, uwolnienie od sądów królewskich i pozwolenie ich sprawowania przez opata) [WS ]; najprawdopodobniej właśnie z tego tytułu zyskał miano wolnego miasta, z niem. frei Stadt (Freistadt wolne miasto SNP I 620). Ostatnia z wymienionych hipotez jest najbardziej przekonująca. Po lokacji miasto istotnie zyskiwało wiele przywilejów i wolnizn mówią o tym dokumenty z 1366 i 1374 r. Nie jest wykluczone, że osada już wcześniej miała liczne przywileje. W początkach swego istnienia nie była jak okoliczne wsie w posiadaniu klasztoru koprzywnickiego, lecz była wolnym miastem królewskim. Na pochodzenie nazwy z niem. frei Stadt wskazują też najstarsze zapisy (poza kwestionowanym zapisem z 1277 r.), które mniej lub bardziej udolnie oddają wymowę niemieckiej nazwy. Tezę o pochodzeniu nazwy miasta z niem. frei Stadt potwierdzją: W. Lubaś [1968 b], S. Rospond [MiG 85] i K Rymut [NP III 52], który dodaje, że wygłosowe -t przeszło w -k na skutek dysymilacji. Klasa semant. i strukt.: n. kulturowa, niederywawana (podczas polonizacji doszło do dysymilacji: t...t > t...k) GBISKA wieś w gminie Strzyżów, położona na terenie pagórkowatym; za czasów Długosza własność Mikołaja Strzyżowskiego. Najstarsze zapisy: 1428 Gbysko [TP 21, 679]; Gbysska [JD II 258]; 1476 de Gbyszka [TP 21]; 1508 Gbyszka [AP 469]; 1536 Gbyszka [AP 527]; 1581 Gbiska [AP 255]. Źródłosłów: nazwa niejednoznaczna; A. Orzechowska wywodzi ją od ap. gbeł duże naczynie na płyny, kubeł [AO 19], nie jest to jednak przekonywająca hipoteza; nazwy raczej nie motywuje również staropolski apelatyw gbit powiat, włość, który jest pożyczką z języka niemieckiego (por. gbur do XVI w. zamożny i dumny gospodarz SEB 137); bardziej prawdopodobne, że jest to nazwa topograficzna, wywodząca się z ps. *gъb-, który oznaczał miejsce nierówne [por. NP III 110]. Klasa semant. i strukt.: n. topograficzna, derywowana /der. sufiksalna: Gb-isk(a)/ GLINIK CHARZEWSKI wieś w gminie Strzyżów; do XIX w. przysiółek Zaborowa; człon odróżniający został dodany do nazwy dopiero w XIX w. Najstarsze zapisy: 1447 in Glinik [ZDM III 763]; 1475 Glynnyk [TP 23, 30-31]; 1536 Glinnik [AP 516]; 1581 Glinnik [AP 257]; 1594 Glynnyky [Matr II 334, 471]. Źródłosłów: tutejsze ziemie są gliniaste, ciężkie (stąd duża ilość cegielni w powiecie), toteż wiele wsi i przys. nazwano Glinikami (glinnik ziemia gliniasta SW I 835; gliniki ziemia gliniasta SGPK II 82). Aby odróżnić je od siebie, z czasem zaczęto dodawać człony określające. Nazwa tej osady otrzymała człon określający dopiero w XIX w.; utworzono go od nazwiska jednego ze znaczniejszych posiadaczy ziemskich, właściciela wsi w XIX w., Wacława Charzewskiego [NP III 147]. Klasa semant. i strukt.: n. z pierwszym członem topograficznym, drugim dzierżawczym, derywowana /der. sufiksalna w drugim członie: Charzewsk-sk(i) 11 / (zestawienie z dwoma członami imiennymi) 11 Można też przyjąć, że drugi człon nazwy powstał przez przesunięcie nazwy osobowej do klasy nazw własnych miejscowych; w niniejszym opracowaniu nazwy tego typu sklasyfikowano jako derywaty sufiksalne. Ponieważ podstawa słowotwórcza analizowanych nazw kończy się na -sk-, zgodnie z prawem haplologii dochodzi do uproszczenia i powstania węzła morfologicznego (Charzewsk-sk(i) > Charzewski). W analizie synchronicznej (w efekcie perintegracji) należałoby wydzielić rdzeń Charzew- oraz sufiks -sk(i) [por. A. Nagórko 1998: 183]. 12

13 1. Słownik nazw miejscowości GLINIK DOLNY wieś w gminie Frysztak, dawniej przysiółek Frysztaka, położony nad Starą Rzeką (dopływem Wisłoka); niegdyś z nadania królowej Jadwigi własność klasztoru koprzywnickiego. Drugi człon pojawił się przy nazwie dopiero w dokumentach z 1794 r. [NP III 147]. Najstarsze zapisy: 1277 (?) Glinik [KMłp I 93]; 1389 Glinnik [KMłp III 89]; 1408 Glinnik [AO 21]; 1442 Glynik [ZDM III, 51]; Glynnyky Glynnyk [JD III 382, 391]; 1474 Glynnyk [Matr I 1162]; 1535 Glinnik [AP 535]; 1581 Glinnik [AP 248]. Źródłosłów: pierwszy człon nazwy jest motywowany rodzajem gleby (por. n. Glinik Charzewski), drugi położeniem (leży niżej, niż sąsiednie Gliniki: Średni i Górny). Klasa semant. i strukt.: n. z obydwoma członami topograficznymi, niederywowana (zestawienie z dwoma członami imiennymi) GLINIK GÓRNY rozległa wieś w gminie Frysztak, położona na pagórkach Pasma Klonowej Góry; drugi człon nazwy po raz pierwszy pojawił się w dokumencie z 1794 r. [NP III 148]. Najstarsze zapisy: 1374 (?) Glynnyky [KMłp III 281]; 1475 de Glynnyk [Mp V/IV 395]; 1497 Glynnik [Matr II 700]; 1508 Glynyk [AP 466]; 1521 Glynnyk [Matr IV/1, 3848]; 1536 Glinnik [AP 529]; 1581 Glinnik [AP 245]. Źródłosłów: pierwszy człon nazwy jest motywowany rodzajem gleby (por. n. Glinik Charzewski), drugi położeniem (leży wyżej, niż sąsiednie Gliniki: Średni i Dolny). Klasa semant. i strukt.: n. z obydwoma członami topograficznymi, niederywowana (zestawienie z dwoma członami imiennymi) GLINIK ŚREDNI niewielka wieś w gminie Frysztak; drugi człon nazwy po raz pierwszy pojawił się w dokumencie z 1794 r. [NP III 148]. Najstarsze zapisy: nazwa pojawiła się dopiero w XVIII w. 12 Źródłosłów: pierwszy człon nazwy jest motywowany rodzajem gleby (por. n. Glinik Charzewski), drugi położeniem (leży wyżej, niż Gliniki Dolny, a niżej, niż Glinik Górny). Klasa semant. i strukt.: n. z obydwoma członami topograficznymi, niederywowana (zestawienie z dwoma członami imiennymi) GLINIK ZABOROWSKI wieś w gminie Strzyżów; niegdyś był to przys. wsi Zaborów; osada zyskała samodzielność administracyjną w XIX w. Najstarsze zapisy: nazwy brak w źródłach do XVIII w.; wieś nie jest też notowana przez SG. Źródłosłów: pierwszy człon nazwy jest motywowany rodzajem gleby (por. n. Glinik Charzewski), drugi położeniem przy wsi Zaborów (niegdyś część tej wsi). Klasa semant. i strukt.: n. z pierwszym członem topograficznym, drugim relacyjnym, niederywowana (zestawienie z dwoma członami imiennymi) GODOWA wieś w gminie Strzyżów, w dolinie rzeki Stobnicy na Pogórzu Strzyżowskim; powstała na przełomie XIV i XV w.; znajduje się tam zabytkowy dwór Dydyńskich z XVIII w. Najstarsze zapisy: 1445 de Godowa [TP 22, 104]; 1449 Godawa [Matr I 75]; Godawa [JD II 257]; 1508 Godowa [AP 469]; 1536 Godowa [AP 526]; 1581 Godowa [AP 255]. Źródłosłów: wieś zawdzięcza swą nazwę założycielowi lub pierwszemu osadnikowi. Źródła średniowieczne potwierdzają istnienie nazwy osobowej God już w 1136 r. Później pojawia się wiele antroponimów z rdzeniem God-, np. Godak (1265), Godasz (1265), Godacz (1426) oraz bardzo liczne: Godko Godek (od 1204 r.). Możliwe też, że jest to zdrobnienie od dwuczłonowych, np. Mirogod, Nagod [SSNO II/1/ ]. 12 A. Orzechowska przytacza zapis z Kodeksu dyplomatycznego klasztoru tynieckiego z 1408 r., ale ten sam zapis przytacza przy Gliniku Dolnym, nie ma więc żadnej pewności, której z tych dwóch miejscowości zapis dotyczy [AO 21]. 13

14 Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: God-ow(a)/ 1. Słownik nazw miejscowości GOGOŁÓW rozległa, górzysta wieś w gminie Frysztak, przy drodze z Brzostka do Frysztaka; przepływa tamtędy Potok Gogołowski; wieś została założona na prawie niemieckim dokumentem wydanym w Niepołomicach 13. kwietnia 1360 roku [WS ]; do dziś stoi tam drewniany zabytkowy kościół z XV w. Najstarsze zapisy: 1353 Gogolowa [KMłp III 701, 89]; 1360 Gogolouo [KMłp I 255]; Gogolow [JD III 203]; 1497 Gogoliew [Matr II 700]; 1508 Gogolow [AP 466]; 1536 Gogolow [AP 529]; 1581 Gogoliow [AP 245]. Źródłosłów: nazwa doczekała się kilku interpretacji: 1. Słownik geograficzny podaje, że pochodzi ona od apelatywu gogoł w znaczeniu: dawne przezwisko, które, sądząc z wyrazu gogółka, oznaczającego dotąd niewyrośniętą należycie, a przedwcześnie dojrzałą jagodę lub owoc, odnosiło się zapewne do ludzi małego wzrostu [SG II 650]; 2. Według J. Piętniewicza nazwa pochodzi od niem. miasta Glogau (za Kromerem historyk podaje, że ok. XI w. przybyli na te tereny osadnicy niemieccy i to oni przynieśli z sobą nazwy: Cieszyna, Frysztak i Gogołów) [F 9-10]; 3. Ks. Sarna odnotowuje, że: nazwa pochodzi według hipotezy Piekosińskiego od założyciela Gogola [WS ]. To samo twierdzenie znajdujemy u A. Orzechowskiej, wywodzącej nazwę od n. os. Gogoł [1975: 23]. Najtrafniejsza wydaje się ostatnia hipoteza. Źródła średniowieczne potwierdzają ją w pełni. Nazwa osobowa Gogoła pojawiła się już w Bulli gnieźnieńskiej w 1136 r., z kolei nazwa Gogoł jest licznie notowana w piętnastowiecznych dokumentach krakowskich [SSNO II/1/149]. Tezę o pochodzeniu nazwy wsi od n. osobowej potwierdza też K. Rymut [NP II 211]. Klasa semant. i strukt.: nazwa dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Gogoł-ów/ GOLCÓWKA niegdyś wieś, dziś przys. Wysokiej Strzyżowskiej (por. Słownik nazw części wsi). Najstarsze zapisy: 1277 (?) Golczowa [KMłp 93]; 1410 Golczowam vola [KMłp IV 183]; 1420 Golczowa wola [KMłp 1191]; 1425 de Golczowa [ZDM II 54]; 1466 Golczowa Wola [MK 33 za rp.]; Golczowa Wolya [JD III 393]; 1480 Golczowska Wolya [JD II 264], Golczowa [JD II 294]; 1536 Golyczowa [AP 521]; 1581 Golyczowa [AP 246]. Żródłosłow: Wieś została nazwana od n. właściciela: Golec 13. Nazwę osobową Golec notują źródła średniowieczne od XII wieku (głównie dokumenty krakowskie [SSNO II/1/152]). Pierwotnie wieś nazywała się Golcowa Wola 14, potem Golcowa, w końcu Golcówka. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Golc-ow(a) (Wola) Golc-ow(a) > Golc-ów-k(a) 15 ; towarzyszy jej alternacja e:ø/ GRODECZNA niegdyś samodzielna wieś 16, dziś przys. w Wysokiej Strzyżowskiej (por. Słownik nazw części wsi). Najstarsze zapisy: nazwy brak w źródłach do XVII w., nie notuje jej też SG; w mapach geodezyjnych z 1968 zapisana jako Grodena Grudeczna [EG]. Źródłosłów: archeolodzy odkryli na terenie powiatu strzyżowskiego kilka bardzo starych grodzisk (por. n.m. 13 Podobnie wyjaśnia pochodzenie nazwy miasta Golczewo w szczecińskiem S. Rospond [MiG 97]. Historia ludowa głosi, że wieś została założona w 1448 r. jako Piotrawin, mieszkańcy zmienili jednak nazwę na Golcowa, od Macieja Golca, pierwszego sołtysa. 14 Na temat nazw z członem Wola zob. hasło Wola Czudecka. 15 Nazwa pierwotnie była dwuczłonową z pierwszym członem dzierżawczym, drugim kulturowym, z czasem drugi człon uległ zanikowi, nazwa stała się eliptyczną, później dodano do niej przyrostek deminutywny -ka (por. rozdz. 7.2). 16 W dziele Długosza trzykrotnie jest opisywana parafia Dobrzechów, do której należała wieś Grodeczna, jednak Długosz owej wsi nie wymienia ani raz. 14

15 1. Słownik nazw miejscowości Grodzisko); prawdopodobnie i na terenie tej miejscowości był jakiś niewielki gród warowny (gródek), od którego osada wzięła nazwę 17. Klasa semant. i strukt.: n. kulturowa, derywowana /der. sufiksalna: Grodecz-n(a); towarzyszy jej alternacja k:cz/ GRODZISKO wieś w gminie Strzyżów, nad potokiem Grodzisko; niegdyś własność klasztoru koprzywnickiego. Najstarsze zapisy: 1428 de Grodczysco [TP 22, 688]; 1448 de Grodzyska [TP 22, 498]; 1474 Grodzysko [Matr I 1162]; Grodzysko Grodzyszko [JD II 263, III 381]; 1536 Grodzisko [AP 521]; 1581 Grodzisko [AP 246]. Źródłosłów: nazwę tę trafnie wyjaśnia Słownik geograficzny: (...) grodzisko jest mianem, które się często powtarza w nazwach geograficznych. Wyraża ono pospolicie miejscowości, gdzie był lub jeszcze się znajduje obronny wał, zamknięty, większy lub mniejszy, gdzie ludność szukała schronienia w czasie wojny. Dużo tych wałów pochodzi z okresu najazdów Karola X i XII, stąd często nazywano je okopami szwedzkimi. Często wsi o tej lub podobnych nazwach jest dużo blisko siebie tak, jak ciągną się wały [SG II 843]. Apelatyw grodzisko jest różnie objaśniany w słownikach: grodzisko szpetny, nieforemny gród, mieścisko SL II 125; grodzisko gród SW I 909; grodzisko wielki gród, zamek obronny, miejsce, teren, na którym dawniej wznosił się gród, ruiny, wykopaliska grodu; grodzisko miejsce, gdzie kiedyś był gród (może też zdatne do zbudowania grodu) SPSz VIII 130; grodzisko zespół wałów i rowów, stanowiących pozostałości po obronnym grodzie; wielki gród, zamek obronny SJP I 698. Klasa semant. i strukt.: nazwa kulturowa, niederywowana GWOŹDZIANKA wieś w gminie Niebylec, nad rzeką Gwoździanką. Najstarsze zapisy: 1581 Gwozdzyanka [AP 256]; 1650 in villa Gwozdzianka ruthenicali [MK 34 za rp.]. Źródłosłów: wieś jest położona nieopodal starszej i większej wsi Gwoźnicy, nad rzeką Gwoździanką (zob. Słownik nazw wodnych); z pewnością pochodzi od innego toponimu: albo nazwy wodnej, albo co bardziej prawdopodobne od nazwy miejscowości [por. NP III 3 i NW 57]. Klasa semant. i strukt.: n. relacyjna, derywowana /der. sufiksalna: Gwoździ-ank(a)/ GWOŹNICA duża wieś w gminie Niebylec, położona w dolinie rzeki Gwoźnicy na Pogórzu Dynowskim, dzieląca się na Gwoźnicę Dolną i Górną, wzmiankowana od 1462 r.; pochodzi stamtąd i tam jest pochowany poeta Julian Przyboś. Najstarsze zapisy: 1462 Gwozdziecz [TP 3, 71]; 1464 Gwoznica [MK 34 za rp]; 1504 Gwosznycza [TP 26]; 1581 Gwoznycza [AP 255]; 1650 ex villa Gwoznica seu Sporna [MK 34 za rp.]. Źródłosłów: wśród mieszkańców utrzymuje się pogląd, że nazwa wsi ma motywację kulturową: niegdyś rosło tu dużo grabów (a to najtwardsze drzewo), z których robiono gwoździe na użytek własny i na sprzedaż. Z kolei K. Rymut wywodzi nazwę wsi od nazwy wodnej Gwoźnica (zob. Słownik nazw wodnych), poświadczonej w źródłach XV-wiecznych. W średniowieczu funkcjonował apelatyw gwozd, który oznaczał drzewo, gałąź, ostro zakończony kawałek drewna (stp. gwozd las NW 57; stp. gwozd cienisty, mroczny las Daszkowska-Ruszel 1995: 135; por. współczesne: gwóźdź, zagwoździć coś). Ponieważ wieś jest położona wśród lasów (w których między innymi rosą graby) i ponieważ trudno wskazać związek pomiędzy rzeką i apelatywem gwozd, wydaje się, że nazwę wodną należy wywodzić od miejscowej, a nie odwrotnie [por. DR 135, NW 57], z kolei nazwę wsi należy wywodzić bezpośrednio od ap. gwozd. Współczesna forma powstała w wyniku upodobnienia i uproszczenia 17 Być może budowle owe mają jakiś związek z odkrytymi na Lubelszczyźnie (w okolicach Józefowa) śladami Grodów Czerwieńskich. Ponieważ do końca nie wiadomo, gdzie się one znajdowały, można przyjąć, ze jakieś odległe fragmenty tej kultury mogły się znajdować na badanym terenie (por. Greszczuk 2000 a). 15

16 1. Słownik nazw miejscowości grupy spółgłoskowej (-zdń- > -źń-). Klasa semant. i strukt.: n. topograficzna, derywowana /der. sufiksalna: Gwozd-nic(a) > Gwoźnica/ HUTA GOGOŁOWSKA wieś w gminie Frysztak, w górzystym terenie, dawniej przys. Gogołowa, jako samodzielna miejscowość pojawia się w źródłach z końca XVIII w.; na tym terenie niegdyś była usytuowana huta [WS 523]. Najstarsze zapisy: nazwy brak w źródłach do XVIII w.; wieś nie jest też notowana przez SG. Źródłosłów: pierwszy człon nazwy ma motywację kulturową (od istniejącej tu huty), drugi wskazuje na położenie w sąsiedztwie wsi Gogołów. Klasa semant. i strukt.: n. z pierwszym członem kulturowym, drugim relacyjnym, niederywowana (zestawienie z obydwoma członami imiennymi) JASZCZUROWA wieś w gminie Wiśniowa, położona na terenie pagórkowatym. Najstarsze zapisy: 1479 Jastzorow [CB 2, 17]; 1493 de Jasczorowa [TC 5, 314], Jaschczorowa [TC 7, 139]; 1502 Jaschczorowa [AO 27]; 1581 Wolya Jasczurowa [AP 257]. Źródłosłów: nazwa pochodzi od imienia pierwszego właściciela lub osadnika: Jaszczur [por. NP IV 134]. Miana tego brak wprawdzie w źródłach średniowiecznych, ale to jak wiadomo nie wyklucza istnienia takiej nazwy osobowej; zwłaszcza, że poświadczone są inne nazwy z rdzeniem Jaszcz-: Jaszczorka (w dokumentach krakowskich z 1299 i 1334 r. oraz w odpisie dokumentu z 1277 r), Jaszczek (1390 r.), Jaszczon (1397 r.), Jaszczko (1400 r.), Jaszczo (1407 r.), Jaszcz (1420 r.) [SSNO II/3/ i VII/1/93]. Klasa semant. i strukt.: nazwa dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Jaszczur-ow(a)/ JAWORNIK NIEBYLECKI wieś w gminie Niebylec, położona na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Gwoźnicą. Osada wzmiankowana w dokumentach od 1414 r., w 1472 r. posiadała już prawa miejskie. Jeszcze w XIX w. było to dość ruchliwe miasteczko, ale później prawa miejskie utraciło. O miejskiej przeszłości wsi świadczy obszerny plac dawnego rynku z budynkiem ratusza. Jest tam późnobarokowy kościół z 1839 r. Najstarsze zapisy: 1414 Jaworznik [KT 142]; 1418 Jaworsznik [NP. IV 143]; 1418 Jaworsznik [AO 27]; 1462 de Jaworzczyk [TP 24, 228]; Jaworznik [JD II 258]; 1499 de Jaworznyk [TP 22, 639]; 1508 Iawornyk [AP 469]; 1536 Iaworznik [AP 520]. Źródłosłów: pierwszy człon nazwy jest motywowany tutejszą roślinnością (jawornik miejsce, gdzie rośnie dużo jaworów NP IV 143 za kartoteką do SGPR; por. jawor klon SGPK II 240; jawor las jaworowy KR 95), drugi został dołączony później i wskazuje na sąsiedztwo z wsią (dawniej miastem) Niebylec. Klasa semant. i strukt.: n. z pierwszym członem topograficznym, drugim relacyjnym 18, niederywowana (zestawienie z dwoma członami imiennymi) JAZOWA wieś w gminie Wiśniowa, na prawym brzegu Wisłoka, w okolicy pagórkowatej. Najstarsze zapisy: 1443 de Iaszowa [AGZ VII 44]; 1448 in Iazowa [TP 22, 198]; 1451 Iezowa [TP 3, 52]; 1498 Jazova [Matr II 1206]; 1508 Iazowa [AP 465]; 1536 Iazowa [AP 518]; 1581 Iazowa [AP 256]. Źródłosłów: Piekosiński wywodzi nazwę od imienia założyciela wsi Jaza [WS 667]. Nazwa ta nie znajduje wprawdzie potwierdzenia w źródłach średniowiecznych, ale to oczywiście nie wyklucza jej istnienia. Zwłaszcza, że SSNO przytacza inne nazwy z rdzeniem Jaz-: Jaziło (1420), Jazuk (1459 r.), a także z rdzeniem Jazd-: Jazd (1399 r.), Jazdon (1232 r), Jazdek (1401 r.), Jazdko (1388 r.), Jazdocha (1357 r.) [por. SSNO II/3/ ]. Z kolei A. Orzechowska wywodzi nazwę od ap. jaz [AO 28] (jaz płot w poprzek rzeki lub stawu do zatrzymywania i łowienia ryb, tama, grobla SS III 128). Podobnie twierdzi K. Rymut, który jednak dodaje, że nazwa może być dzierżawczą, utworzoną od im. Jasz [NP IV 150]. Wobec faktu, że na terenie pow. strzyżowskiego jest bardzo dużo nazw dzierżawczych z przyrostkiem -owa 18 Drugi człon pojawił się późno; w średniowieczu to Jawornik był większą (i starszą) miejscowością, niż Niebylec. 16

17 1. Słownik nazw miejscowości (struktura rzadka w nazwach kulturowych), bardziej prawdopodobna jest teza o odantroponimicznym, niż odapelatywnym pochodzeniu nazwy tej miejscowości. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Jaz-ow(a)/ KALEMBINA wieś w gminie Wiśniowa, na lewym brzegu Wisłoka. Najstarsze zapisy: 1425 Kąląbyancha [ZDM V 1358]; 1425 (1516) Calambina [ZDM II 54]; 1430 Kabuabanya, 1447 Kalambyna [TP 29]; 1447 de Kalambyna [TP 24, 79]; 1464 de Caląnbyanka [TP 22, 168], 1508 Kalebina [AP 466]; 1536 Kalanbina [AP 529]; 1581 Kaliembina [AP 245]. Źródłosłów: według Piekosińskiego Kalembina nosi nazwisko od swego założyciela, Kalemby [WS 673]. Tezę tę potwierdza K. Rymut [NP IV 255]. Źródła średniowieczne notują nazwy osobowe: Kalęba (1491 r.) oraz Kalębin (1443 r.; Stanisław Kalębin kmieć z ziemi czerskiej) [SSNO II/3/520 i VII/2/99]. W gwarach istnieje apelatyw kalęba oznaczający starą i chudą krowę [SGPK II 294, SW 209], wyraz ten mógł być wykorzystany przez nazewnictwo osobowe. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Kalemb-in(a)/ KOBYLE wieś w gminie Frysztak, położona pośród lasów nad Wisłokiem, lokowana na prawie niemieckim r. przez Kazimierza Wielkiego; od XV w. własność klasztoru koprzywnickiego z nadania Elżbiety, królowej węgierskiej [F 21]. Najstarsze zapisy: 1352 Kobila [KMłp III 83]; 1366 Cobile [KMłp III 195]; 1461 Cobyle [TP 22, 22]; Cobilye [JD III 82]; 1489 de Kobyle [TP 24, 387]; 1508 Kobile [AP XV 467]; 1536 Kobile [AP XV 531]; 1581 Kobelie [AP XIV 248]. Źródłosłów: wyjaśnienie pochodzenia nazwy tej wsi nastręcza wiele trudności, które potęguje fakt, że w średniowieczu istniały zarówno nazwy osobowe oparte na rdzeniu Kobyl-, jak i wieloznaczny apelatyw kobyła 19. W tej sytuacji nie może dziwić spora ilość hipotez na temat źródłosłowu nazwy: 1. Słownik geograficzny [SG IV, 231] wywodzi nazwę od apelatywu kobyła, nie analizuje jednak jej związku z desygnatem. 2. Według miejscowej legendy, jest to nazwa typu kulturalnego, związana z urządzeniami obronnymi (kobylicą, kobyliną nazywa się drewnianą zaporę zakładaną jako przeszkodę blokującą przejście na drodze ). Kobylenie urządzało się przeważnie z sośniny lub dębiny z ostrymi gałęziami dla obrony przed nieprzyjacielem [SP 14, WL 14]. Nie wiadomo tylko, jakież to urządzenia obronne miały się znajdować w miejscowości, która nigdy nie była żadnym punktem strategicznym. 3. Najczęściej wśród mieszkańców słyszy się tezę o pochodzeniu nazwy od ap. kobyła samica konia, klacz. Podaje się liczne dowody na związki wsi z kobyłami: dawniej ludzie, przeprawiając się przez rzekę Wisłok, korzystali z kobyły, która służyła im za przewoźnika z jednego brzegu rzeki na drugi; kiedyś po niszczycielskich najazdach hord Tatarów, którzy spustoszyli i ograbili te okolice, wieś zagrożona głodem miała się ratować spożywaniem mleka kobylego. Znaczenie rodowodu nazwy Kobyle od kobyły może poświadczać argument, że ongiś konie cieszyły się większymi względami u gospodarzy wiejskich niż inne zwierzęta domowe dla nich przeznaczano i wydzielano pastwiska [por. SP 14-15]; ongiś ludność Kobyla zajmowała się na dworskim hodowlą koni, a dowodem na to są m.in. zachowane nazwy: w pobliskich Łękach znajduje się obiekt fizjograficzny Koniuchy (koniuch koniarek, chłopak do pasienia źrebiąt, parobek stajenny ), w Kobylu zaś występuje obiekt o nazwie Pasternik; do 19 Tylko Słownik gwar polskich podaje siedem znaczeń: kobyła 1. ławka z pedałem do podtrzymywania struganych rzeczy; 2. narzędzie bednarskie, ława 4 łokcie długa; na niej, jak na koniu, siedzi bednarz; 3. gatunek śliwek; 4. haftka; 5. pętlica; 6. płachta rozpięta w polu na drążkach, służąca w czasie lata za kołyskę dla dzieci; 7. każda rzecz duża [SGPK II ]; jeszcze więcej znaczeń wymienia Słownik języka polskiego [SW II 384]. 17

18 1. Słownik nazw miejscowości takiem motywacji zdaje się przychylać K. Rymut, który przypuszcza, że osady o nazwie Kobyle (utworzonej od ap. kobyli) mogły powstać po elipsie członu nadrzędnego z pierwotnmych, analitycznych struktur: *Kobyle Pole; jak zauważa: terminem kobyle pole określano w średniowieczu pewne grunty wiejskie, na których odbywał się chów klaczy [NP V 16-17]. 4. Nazwę próbowano też wywodzić od n. os. Kobyła [np. AO 31]. Antroponimy z tym rdzeniem są dość licznie reprezentowane z źródłach średniowiecznych. Miano Kobyłka, Kobylica pojawia się już w Bulli gnieźnieńskiej z 1136 r., nazwy: Kobel i Kobil są licznie poświadczone w źródłach od 1399 r., również z końca XIV w. pochodzą nazwy: Kobyłka Kobełka, Kobielica, Kobyle. Wiele nazw z rdzeniem Kobylnotują źródła piętnastowieczne: Kobelan, Kobełka Kobyłka, Kobylarz, Kobylic, Kobylina, Kobyła [SSNO III/1/32-33]. Budowa nazwy może istotnie wskazywać na to, że jest to nazwa dzierżawcza (Kobyl > Kobyle /np. sioło/). 5. Bardzo prawdopodobne, że nazwa wsi jest n. topograficzną: wieś jest położona w górzystej okolicy, ukształtowanie terenu przypomina kopy siana (por. kobyła kopa siana ); na Podkarpaciu częste są nazwy górskie i terenowe z tym rdzeniem, np. Kobyla Góra, Kobylica itp. [por. NW 76]. Mimo, iż nazwa wsi ma jasną, poświadczoną źródłowo podstawę, konieczne jest prowadzenie dalszych badań (nie tyle językoznawczych, ile etnograficznych), które mogłyby dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o jej pochodzenie. Klasa semant. i strukt.: n. wieloznaczna: topograficzna lub dzierżawcza (ew. kulturowa), derywowana /der. sufiksalna: kobyła > Kobyl-j(e) > Kobyle, towarzyszy jej alternacja ł:l/ KONIECZKOWA malownicza wieś w gminie Niebylec, nad rzeką Gwoźnicą, położona w górzystej i lesistej okolicy. Najstarsze zapisy: 1460 Kunieczkowa [MK 34 za rp.]; 1464 Kunieczkowa [MK 34 za rp.]; 1519 de Nyzyny et Konyeczkova [TP 25, 73]; 1508 Konyeczkowa [AP XV 469]; 1536 Conieczkowa [AP 520]; 1581 Konieczkowa [AP 255]. Źródłosłów: wieś zawdzięcza swą nazwę założycielowi lub pierwszemu osadnikowi [por. NP V 102]. Źródła średniowieczne potwierdzają istnienie nazwy osobowej Konieczko (dokumenty krakowskie z lat 1474, 1477, 1490) [SSNO III/1/65]. Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Konieczk-ow(a)/ KOZŁÓWEK wieś w gminie Wiśniowa, na prawym brzegu Wisłoka, w okolicy pagórkowatej, otoczona wzgórzami Wierzchowinami, pokrytymi lasami. Najstarsze zapisy: 1419 Kosslow [TP 20, 9]; 1424 de Coslow [TP 22, 479]; 1428 de Coszlowa [TP 21, 679]; 1460 de Coszlow [TP 24, 346]; 1478 de Coslowa [TP 21, 450]; 1536 Kozlow [AP 521]; 1581 Kozlow [AP 246]. Źródłosłów: ks. Sarna podaje, że Kozłówek ma swą nazwę od założyciela Kozła [WS 675] 20 Ku tej tezie skłania się tez K. Rymut [NP V 251] 21. Nazwa osobowa Kozioł Kozieł pojawia się w dokumentach krakowskich od XIV wieku, licznie występuje w dokumentach XV-wiecznych. Jeszcze wcześniej źródła notują nazwę Koziełek Koziołek (już w 1238 r.) [SSNO III/1/120]. Osada pierwotnie nazywała się Kozłów, później w nazwie zaszła wtórna deminutywizacja (por. rozdz ) i została przekształcona na Kozłówek. Klasa semant. i strukt.: nazwa dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Kozł-ów > Kozł-ów-ek, towarzyszy jej alternacja e:ø/ KOŻUCHÓW wieś w gminie Wiśniowa, nad Wisłokiem, przy drodze Strzyżów Frysztak; położona w lesistej i pagórkowatej okolicy; jedna z najstarszych osad w powiecie (wspomniana w przywileju z r. 1282, w 20 S. Rospond podobnie wyjaśnia nazwę Kozłów w woj. kieleckim. 21 K. Rymut dopuszcza także motywację apelatywną nazwy (od ap. kozieł). 18

19 1. Słownik nazw miejscowości którym Leszek Czarny nadał biskupowi lubuskiemu 22 egzemcyę sądową i podatkową dla ludzi w jego dobrach zamieszkałych [WS 674]). Po rozbiorach pojawiła się w dokumentach nazwa wsi zapisywana przez rz; ten stan trwał do międzywojnia [ZK 15]. Najstarsze zapisy: 1279 Cozucow [KMłp II 486]; 1366 de Koschuchow [KMłp III 202]; 1377 Koschuchow [KMłp 890]; ok Kozegow [MK 34 za rp.]; 1409 de Cozuchow [TP 34, 358]; 1415 de Cuszuchow [TP 34, 158]; 1417 Kosuchow [KMłp IV 162]; 1418 de Chossuchow [TP 34, 192]; 1419 de Koschwchow [TP 20, 11]; 1428 Coszuchova [TP 22, 686]; 1444 de Kozochow [TP 21, 576]; 1477 de Kozuchow [TP 24, 406]; 1508 Koszuchowa [AP 466]; 1536 Kozuchow [AP 522]; 1581 Kozuchowa [AP 245]; 1899 Korzuchów [KAT]. Źródłosłów: według Piekosińskiego nazwa pochodzi od założyciela Kożucha [WS 674]. Tezę tę potwierdzają też S. Rospond [MiG 164], K. Rymut [NP V 261] i A. Orzechowska [AO 34]. Nazwa osobowa Kożuch pojawia się w dokumentach krakowskich w latach: 1388, 1397, 1399 i później, z kolei nazwa Kożuszek występuje już w Bulli gnieźnieńskiej z 1136 r. [SSNO III/1/127]. Klasa semant. i strukt.: nazwa dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Kożuch-ów/ KROŚNIA nieistniejąca współcześnie wieś położona niegdyś w okolicy Szufnarowej. Najstarsze zapisy: 1508 Kroszna [AP 468]; 1536 Krossna [AP 515]; 1681 Krosnya [AP 256]; Źródłosłów: nazwa ma wprawdzie jasną podstawę, ale niejednoznaczną motywację. K. Rymut nazwę pobliskiego miasta Krosna wywodzi od ap. krosta oznaczającego parchy, strupy oraz nierówności, wertepy [KR 122]. S. Rospond [MiG 171] dodaje, że ps. *krost- i współczesny chróst to wyrazy spokrewnione, a pochodzące od tego rdzenia nazwy topograficzne oznaczają najczęściej teren nadwodny, krzaczasty. Nie można wykluczyć pochodzenia nazwy osady od n. osobowej, choć to mało prawdopodobne. Źródła średniowieczne poświadczają istnienie nazw osobowych Krosna (1465 r.), Krosno (1482 r.) oraz Krosta (1384 r.) i Krostawiec (1136 r.) [SSNO III/1/148]. W tej okolicy liczne były zakłady tkackie, pobliski Strzyżów słynął z niezwykle prężnego cechu tkackiego istniejącego już w XVI w.; w sąsiedniej Szufnarowej do dziś utrzymują się nazwy bardzo starych przysiółków: Krosno oraz Blich, przez wieś przepływa potok Krościenka, w nieodległej Lutczy jest pole W Krościenkach. W tej sytuacji możliwa wydaje się interpretacja nazwy jako kulturowej, pochodzącej od apelatywu krosno w znaczeniu warsztat tkacki. Klasa semant. i strukt.: n. kulturowa, ewentualnie topograficzna lub dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Krosn-j(a) > Krośni(a)/ LUBLA wieś w gminie Frysztak, w okolicy pagórkowatej i lesistej, nad potokiem Lubla, przy gościńcu z Kołaczyc do Frysztaka i z Frysztaka do Jasła; niegdyś wieś należała do diecezji krakowskiej i była własnością opactwa koprzywnickiego. W aktach parafialnych znajdują się kopie fundacji kościoła z 3 lipca 1314 r. przez W. Bonara (ale ten dokument może być falsyfikatem). Najstarsze zapisy: 1277 (?) Lubla [KMłp I 109]; 1279 de Lublna [KMłp II 144]; 1397 Lubla [TP 24, 320]; Lublya [JD II 278]; Lublna [JD III 381]; 1508 Lubna [AP 467]; 1536 Lublia [AP 522], 1581 Liublia [AP 243]. Źródłosłów: objaśnienie etymologii tej nazwy nastręcza wiele trudności, które potęguje fakt, że w zapisach źródłowych pojawia się kilka wariantów nazwy: Lubla, Lublna, Lublia, Lubna; Ks. Sarna nazwę wsi wywodzi od założyciela Lubli [WS ]. Mimo, iż nazwa osobowa Lubla nie pojawia się w źródłach średniowiecznych (które notują inne miana oparte na rdzeniu Lub-: Luba Łuba, Lubaj, Luban, Lubasz, Lubcza, Lubcyc, Lubek Lubko, Lubelczyk, Lubelski, Lubianek, Lubiański, Lu- 22 Biskupi lubuscy w pierwszej połowie XIII w. otrzymali z nadania książęcego ziemie na terenie działu wodnego między Wisłoką i Wisłokiem. Właśnie m. in. Kożuchów (a także Dobrzechów, Tułkowice i Czudec) znalazł się w dokumencie określającym granice posiadłości biskupstwa [Baczkowski 1980: 64]. 19

20 1. Słownik nazw miejscowości bicz, Lubiec, Lubiesz, Lubik, Lubin oraz Lublin [SSNO III/2/ ]), językoznawcy potwierdzają jej istnienie. S Rospond [1962] wywodzi n.os. Lubla z *Lubja albo *Lubьlь, zaś K. Rymut [KR 134] podaje, że nazwa osobowa Lubla została utworzona od imion złożonych typu Lubomir przy użyciu dawnego przyrostka deminutywnego -la 23. Na istnienie nazw osobowych z sufiksem -l- zwraca uwagę M. Karpluk [1964: 29-37]. Badaczka dowodzi, że takie antroponimy mogły powstawać na dwa sposoby: 1. gdy do nazwy zakończonej na spółgłoskę wargową dołączano sufiks -jь, -ja (istnienie nazw z tymi sufiksami, np. Budz, Budza, potwierdzają źródła staropolskie; po jotacyzacji spółgłoski wargowej w nazwie osobowej powstawało l epentetyczne); 2. gdy do pierwszego członu nazw złożonych lub do apelatywów dodawano sufiksy: -el, -la (<*-ъl-jь, *ъl-ja), np. Drogel, Godel, Chrostla, Dłotla [Karpluk 1964: 47-48]. Wobec powyższego nie można wykluczyć istnienia imienia *Lubel lub *Lubla, od którego wieś mogłaby otrzymać nazwę 24. Zwłaszcza, że spotykamy w źródłach zapisy nazw miejscowych z -e- ruchomym (Lyubeł 1568 Lubelin 1231 zapisy za Karpluk 1964: 37), które jest pozostałością po jerach. Wywodząc nazwę Lubla od imienia *Lubel *Lubla trzeba uznać, że pojawiające się w zapisach -n- jest przyrostkiem, który utworzył nazwę miejscową; późniejszy jego zanik mógł być spowodowany uproszczeniem grupy spółgłoskowej. Nazwę Lubla można też objaśniać jako utworzoną od imienia niederywowanego Luba (licznie poświadczonego w materiałach staropolskich) przyrostkiem -j-, powodującym powstanie l epentetycznego (które w języku literackim uległo zanikowi, utrzymało się w reliktach apelatywnych typu: grobla, kropla, czapla, oraz niektórych nazwach miejscowych). Tak interpretują nazwę m.in. B. Greszczuk [2000: 86] i W. Daszykowska-Ruszel [1995: 134]. Forma Lublna w myśl tej tezy mogła być utworzona formantem złożonym *-jь-na lub formantem powstałym w wyniku kontaminacji dwóch przyrostków: -ja i -na. Taką interpretację dopuszcza też M. Karpluk w swoim studium na temat polskich nazw z l epentetycznym, jednak zaznacza, że nie można wykluczyć, iż -l- było już w rdzeniu nazwy osobowej [Karpluk 1964: 54]. Ta druga teza staje się tym bardziej prawdopodobna, że po przebadaniu nazw zawierających grupy blj, plj, mlj, vlj okazało się, że w większości z nich mamy do czynienia z l wtórnym bądź sufiksalnym, a przypadków niewątpliwego l epentetycznego jest stosunkowo niewiele. Jak stwierdza badaczka: (...) tworzenie grup blj, plj, mlj, wlj z podstawowych bj, pj, mj, vj było na gruncie polskim słabą tendencją językową, która pozostawiła tylko nikłe ślady [Karpluk 1964: 61]. W opuplikowanej w 2005 r. książce K. Rymyt podaje, iż nazwa Lubla pochodzi prawdopodobnie od imienia *Lub, *Lubel (będących skróceniami imion typu Lubomir, Luborad), ale dopuszcza także możliwość etymologizowania nazwy od praindoeuropejskiego rdzenia *leub(h) zdzierać korę, łyko, łupić, łuskać [NP VI 206]. Motywacja odapelatywna wydaje się jednak mniej pawdopodobna, niż motywacja odantroponimiczna (od n. os. Lub Luba Lubel). Klasa semant. i strukt.: n. dzierżawcza, derywowana /der. sufiksalna: Lubl-n(a); mniej prawdopodobne: *Lub-jь-n(a)/ LUTCZA długa wieś w gminie Niebylec, rozłożona po obu stronach rzeki Stobnicy; leży przy drodze z Domaradza do Strzyżowa, w okolicy falistej, wznoszącej się od 294 do 369 m. n.p.m.; wieś jest bardzo stara, ale lokowana była dopiero w 1425 r. przez Janusza de Lubeń, biskupa przemyskiego. Długosz wymienia Lutczę jako należącą do patronatu Jakuba Gryfa Ciepielowskiego [SG IV, 487]. Najstarsze zapisy: 1390 Lustscha [Matr IV 3, 346]; 1392 Luczcza [ZDM I 201, 254-5]; 1443 de Domaradzicze vel de Luthcza [TP 22, 512]; 1450 de Ludcza [TP 22, 183]; 1462 de Lutecz [TP 24, 227]; 1476 de Luthcza [TP 24, 404]; Lyuthcza [JD II 259]; 1480 de Lyvtcza [TP 22, 281]; 1508 Luthcza [AP 469]; 1536 Ludcza [AP 515]; 1581 Ludcza [AP 256]. Źródłosłów: wśród mieszkańców dominuje pogląd, że nazwa wsi wywodzi się od słowa luter; wieś była 23 Podobnie stanowisko zajmuje H. Górnowicz [1968: 90], który nazwę Luble klasyfikuje wśród pochodzących od słowiańskich hipokorystyków i wywodzi ją od antroponimów typu Lubogost. 24 Właśnie od imienia *Lub, *Lubel 20

na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r.

na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. Historia Gminę Lipie utworzono 1 stycznia 1973r. na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. Gmina skupia miejscowości o bogatej i pięknej przeszłości, które od dawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 3

Załącznik aplikacyjny No 3 Załącznik aplikacyjny No 3 wnioski o ustalenie/zmianę nazw obiektów geograficznych Projekt odnowy wsi Załączniki aplikacyjne Na kolejnych stronach zamieszczono metryczki poszczególnych obiektów geograficznych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest etymologia nazw miejscowości naszej gminy?

Jaka jest etymologia nazw miejscowości naszej gminy? Jaka jest etymologia nazw miejscowości naszej gminy? Projekt edukacyjny 2012/2013r. realizowany przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku Skład zespołu: Karolina

Bardziej szczegółowo

W wyniku pierwszego rozbioru Polski pod panowanie austriackie dostały się południowe ziemie Rzeczpospolitej po Wisłę i San na północy, i po Zbrucz na wschodzie. Z ziem tych została utworzona nowa dzielnica

Bardziej szczegółowo

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki

Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy. Zabytki Artykuł pochodzi ze strony: Miastecki Portal Internetowy Zabytki Zniszczenia będące skutkiem pożarów, które trzykrotnie strawiły prawie cale miasto oraz działań wojennych spowodowały, że nie ma w Miastku

Bardziej szczegółowo

projekt Fundacji Zawsze Warto w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wolontariat dla dziedzictwa

projekt Fundacji Zawsze Warto w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wolontariat dla dziedzictwa KOLONIA JÓZEFA projekt Fundacji Zawsze Warto w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wolontariat dla dziedzictwa Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wolontariat

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu brzozowskiego

Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu brzozowskiego Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Katedra Katastru i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni Określenie pilności potrzeb wykonania prac scalenia i wymiany gruntów na przykładzie powiatu

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskie, powiat Ostrzeszów, Gmina Kobyla Góra

woj. wielkopolskie, powiat Ostrzeszów, Gmina Kobyla Góra KOLOROWE MAKOSZYCE Historia Mąkoszyc woj. wielkopolskie, powiat Ostrzeszów, Gmina Kobyla Góra Teren, na którym znajduję się wieś Mąkoszyce, nosi ze względu na ukształtowanie powierzchni nazwę Wzgórz Ostrzeszowskich,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Michałowi

Mojemu synowi Michałowi Mojemu synowi Michałowi Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki przedstawia gospodarza Izby Żywej Kultury, Stefana Romanyka, w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY Wrocław, dnia 12.04.2017 r. Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja Zawoja 1307 Zawoja 34-222 WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY 1. Przedmiot ochrony: lipa 2. Nazwa projektowanego pomnika (proponowana lub istniejąca

Bardziej szczegółowo

Znany językoznawca pochodzący z tej miejscowości, ksiądz Piotr Gołąb wywodzi jej nazwę od wschodu. Według jego opinii założycielami i pierwszymi mieszkańcami byli gospodarze ze Szczedrzyka, którzy wybudowani

Bardziej szczegółowo

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2)

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2) Anna Longa Gdańsk 02.06.2015 ul. Ostrołęcka 16/8 80-180 Gdańsk Tel. 501 275753 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Słupsku u. Jaracza 6 76-200 Słupsk Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Numer poświęcony wycieczce. Wycieczka do Białegostoku i Tykocina. Numer 1 10/18. red. red.

Numer poświęcony wycieczce. Wycieczka do Białegostoku i Tykocina. Numer 1 10/18. red. red. ORGANIZATOR PROJEKTU Szkoła Podstawowa w Szelkowie Szelków 38 06-220, Stary Szelków Numer 1 10/18 PARTNER Wycieczka do Białegostoku i Tykocina Numer poświęcony wycieczce Wycieczka odbyła się 26-ego października

Bardziej szczegółowo

W czasach Jezusa Chrystusa Palestyna liczyła ok. mln mieszkańców.

W czasach Jezusa Chrystusa Palestyna liczyła ok. mln mieszkańców. 1 Zanim wyruszysz w wędrówkę śladami Chrystusa, przygotuj ważne informacje o Ziemi Zbawiciela. Opracuj podręczny Przewodnik po Ziemi Świętej, uzupełniając brakujące informacje. Położenie Palestyny Ziemia

Bardziej szczegółowo

Zespół I. Karta pracy

Zespół I. Karta pracy 01 Zespół I 1. Na podstawie legendy o Popielu i Piaście (tekst źródłowy nr 1 i nr 2) oraz historyjki obrazkowej ustal przebieg wydarzeń i napisz pod każdym obrazkiem swój krótki komentarz: 01 2. Ustal

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto Elbląg. Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Nasze miasto Elbląg. Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka Nasze miasto Elbląg Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka Historia miasta Nie ma chyba w Polsce miasta, miasteczka lub wioski, które nie miałyby własnego podania, bajki czy też opowiastki.

Bardziej szczegółowo

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem

Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Maria Pawlak Skała Podolska / Skała nad Zbruczem Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Cięcina dawniej i dziś

Cięcina dawniej i dziś Cięcina dawniej i dziś Projekt edukacyjny przygotowany przez uczniów klasy II a i II b Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie Cięcina Krótka legenda o powstaniu Cięciny. Kilka

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi

Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi 1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Teren znajduje się na zalesionym stoku o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej wzgórza Raszówka. Grzbiet wzgórza ma w tym rejonie wysokość względną

Bardziej szczegółowo

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, 273-276 2012 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Transformacja tekstu

Transformacja tekstu Transformacja tekstu Jarosław Kubiak IV r., gr. I Środki dydaktyczne: Podręcznik: M. Koczerska, U źródeł współczesności. Historia - Średniowiecze. Podręcznik do klasy 1 gimnazjum, cz.2, [wyd. WSiP], Warszawa

Bardziej szczegółowo

Historia wsi Wólka Krosnowska

Historia wsi Wólka Krosnowska Historia wsi Wólka Krosnowska Wieś Wólka Krosnowska powstała przed 1579 rokiem brak jest źródła podającego dokładny rok powstania wsi. 1579 r. Wieś część Macieja 1 łan, część Mikołaja 1 łan. Razem 2 łany.

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Pogórza Beskidzkie Jerzy Antychowicz Położenie Jest niższa północna partia (1)Zewnętrznych Karpat Zachodnich na terenie Polski i Czech Podział Pogórze Zachodniobeskidzkie

Bardziej szczegółowo

Środowisko lokalne jako mała a ojczyzna

Środowisko lokalne jako mała a ojczyzna Środowisko lokalne jako mała a ojczyzna Tomasz A. Winiarczyk zagadnienia czym jest środowisko lokalne? jakimi cechami odznacza się środowisko lokalne? czym jest sąsiedztwo? na czym polega stosunek sąsiedzki?

Bardziej szczegółowo

Systemy adresowe oparte na GIS. Tomasz Salata

Systemy adresowe oparte na GIS. Tomasz Salata Systemy adresowe oparte na GIS Tomasz Salata Kiedy zaczynamy interesować się systemem adresowym? - miasta... tutaj sytuacja wygląda lepiej - miejscowości i wsie - numeracja ciągła nie wystarcza - konieczna

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

Badania archeologiczne mogą potwierdzić lub zaprzeczyć tego typu lokalizację.

Badania archeologiczne mogą potwierdzić lub zaprzeczyć tego typu lokalizację. Pan Burmistrz 1. XI.2013 r. Urząd Gminy w Żychlinie Uprzejmie prosimy Pana Burmistrza o zainteresowanie się tematyką średniowiecznego gródka, określonego przez pisane źródła historyczne z 1394 i 1424 roku

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Beskidy Zachodnie część wschodnia

Beskidy Zachodnie część wschodnia Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich klasa III Beskidy Zachodnie część wschodnia 27.02003 r. część pisemna Uzupełnij: Piewcą piękna Gorców był (podaj jego imię, nazwisko oraz pseudonim)... Urodzony

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne)

Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne) Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne) Genealogia żydowskich nazwisk rodowych w myśl przepisów o księgach stanu cywilnego (w tym metrykalnych) nie jest tak odległa jak by się początkowo

Bardziej szczegółowo

Zofia Antkiewicz. Satanów

Zofia Antkiewicz. Satanów Zofia Antkiewicz Satanów Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze 27.09-29.11.2013. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze w ramach Projektu Klucz do Przyszłości:

PREZENTACJA. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze 27.09-29.11.2013. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze w ramach Projektu Klucz do Przyszłości: PREZENTACJA Zajęcia turystyczno-krajoznawcze 27.09-29.11.2013 Zajęcia turystyczno-krajoznawcze w ramach Projektu Klucz do Przyszłości: Turystyka zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane

Bardziej szczegółowo

Kraków. 3. Proszę wymienić i zlokalizować konsulaty generalne znajdujące się w Krakowie.

Kraków. 3. Proszę wymienić i zlokalizować konsulaty generalne znajdujące się w Krakowie. Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich Kraków 10.07.2006 r. część ustna Zestaw V 1. Kraków za panowania Wazów. 2. Legendy związane z Rynkiem Głównym. 3. Kabarety współczesnego Krakowa. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; Geografia październik Liceum klasa I, poziom rozszerzony X Mapa (praktyka) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW I OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO GMINA JASTRZĘBIA Opracowany przez zespół ECO-ART Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r.

Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie i zmianę urzędowych nazw

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Zofia Antkiewicz. Olesko

Zofia Antkiewicz. Olesko Zofia Antkiewicz Olesko Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

polski ENCYKLOPEDIA W TABELACH Wydawnictwo Adamantan

polski ENCYKLOPEDIA W TABELACH Wydawnictwo Adamantan polski / ENCYKLOPEDIA W TABELACH Wydawnictwo Adamantan SPIS TREŚCI FONETYKA Narządy mowy 13 Klasyfikacja głosek i fonemów 14 Samogłoski 16 Spółgłoski 17 Pisownia fonetyczna 19 Fonemy języka polskiego 20

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

Język wykładowy polski

Język wykładowy polski Nazwa przedmiotu ŚRODOWISKO NATURALNE W UJĘCIU HISTORYCZNYM Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-Pedagogiczny/ Instytut Historii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Powiat jeleniogórski położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego granicząc od zachodu i północnego-zachodu z powiatem lwóweckim, od północy z powiatem złotoryjskim,

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII PROCEDURA UZNANIA ZABYTKU ZA POMNIK HISTORII Podstawa prawna Art. 15 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kolonie józefińskie: Barcice. Biczyce Dolne. Biegonice. Chełmiec. Dąbrówka. Gaboń. Gaj. Gołkowice. Juraszowa. Kadcza. Łącko. Mokra Wieś.

Kolonie józefińskie: Barcice. Biczyce Dolne. Biegonice. Chełmiec. Dąbrówka. Gaboń. Gaj. Gołkowice. Juraszowa. Kadcza. Łącko. Mokra Wieś. [1] [2] KOLONIE JÓZEFA to tytuł projektu edukacyjnego, który swoją nazwę zawdzięcza kolonizacji józefińskiej, a ta była planową akcją osadniczą, prowadzoną przez cesarza Józefa II w końcu XVIII w., głównie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Maria Pawlak. Grzymałów

Maria Pawlak. Grzymałów Maria Pawlak Grzymałów Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny, Muzeum Historii Polski,

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne :46:55

Atrakcje turystyczne :46:55 Atrakcje turystyczne 2016-05-24 20:46:55 2 Nigdzie poza tym regionem nie występuje w Polsce tak dużo gatunków wielkich drapieżników, włącznie z niedźwiedziem, a także największych roślinożerców, na czele

Bardziej szczegółowo

MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR.1 MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92, stanowiący

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA Z ZAKRESU ENERGETYKI CIEPLNEJ DOT. WYBORU NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I WSKAŹNIKÓW MONITORINGU PROCESU OSADNICZEGO W AGLOMERACJI

EKSPERTYZA Z ZAKRESU ENERGETYKI CIEPLNEJ DOT. WYBORU NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I WSKAŹNIKÓW MONITORINGU PROCESU OSADNICZEGO W AGLOMERACJI EKSPERTYZA Z ZAKRESU ENERGETYKI CIEPLNEJ DOT. WYBORU NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I WSKAŹNIKÓW MONITORINGU PROCESU OSADNICZEGO W AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/990/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/990/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1944 UCHWAŁA NR XLVIII/990/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XY73111 Rady Powiatu w Strzyiowie z dnia 27 lipca 2011 r.

Uchwala Nr XY73111 Rady Powiatu w Strzyiowie z dnia 27 lipca 2011 r. Uchwala Nr XY73111 Rady Powiatu w Strzyiowie z dnia 27 lipca 2011 r. w sgp-wi.-ny uchwaiy budietowej na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorqdzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym)

Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę (w XII-XIII w. oraz w okresie międzywojennym) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce

Bardziej szczegółowo

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Utworzenie rzymskokatolickiej parafii w Jazowsku należy datować w przybliżeniu na drugą połowę XIII wieku. Zapewne w tym samym okresie wybudowano

Bardziej szczegółowo

Rowerem Wokół Słońca

Rowerem Wokół Słońca Rowerem Wokół Słońca Nowy Folwark to miejscowość położona zaledwie pięć kilometrów od Buska-Zdroju. Łączy je trasa rowerowa, przeprowadzona przez Wełecz i Kameduły. Powstała ona przy dofinansowaniu w ramach

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Dolina mlekiem i miodem płynąca

Dolina mlekiem i miodem płynąca Dolina mlekiem i miodem płynąca Ludzie mają swoje ulubione miejsca na Ziemi. Lubią spędzać tam wolny czas, ponieważ dobrze się tam czują. Dla mnie, takim właśnie zakątkiem jest moja rodzinna wieś. Kędzie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ Powiat Strzyżowski ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów NIP 8191466273, REGON 690581399 1. Budynek Starostwa Strzyżów Przecławczyk a 15 38-100 Strzyżów 2. Ośrodek Zdrowia Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w ) - wójt tykociński

Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w ) - wójt tykociński Piotr z Gumowa [Gumowski] (k. XIV w. - 1459) - wójt tykociński Urodził się przypuszczalnie w końcu XIV w. Pochodził ze szlachty osiadłej w Gumowie, najprawdopodobniej w powiecie łomżyńskim, parafii lubotyńskiej.

Bardziej szczegółowo

RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY

RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY RZEKI I JEZIORA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZYGOTOWANIE MAPY Jakub Kędziora Zawidz Kościelny wrzesień 2010 1 1. Gmina Zawidz. Gmina Zawidz położona jest w północnej części województwa mazowieckiego w odległości

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem wyceny jest nieruchomość położona w Andrychowie, gmina Andrychów, powiat wadowicki, objęta księgą wieczystą KR1W/00061723/9- nieruchomość obejmująca

Bardziej szczegółowo

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 23.07.2015 Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na Starym Mieście w Kaliszu w sezonie 2015. Wykopaliska te są wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Archeologii i Etnologii

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Tradycje. 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach

Tradycje. 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach Tradycje 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach 1918 1975 Tradycje administracji wojskowej w Rzeszowie sięgają początku naszej niepodległości. 20 listopada 1918 roku z rozkazu gen. Stanisława

Bardziej szczegółowo

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski Robert Czub Grzegorz Skorupski GOSTYŃSKIE RATUSZE Ratusz (niem. Rathaus) dom rady, reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Pojawił się w średniowiecznych

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 2 czerwca 2011 r.

Wejście w życie: 2 czerwca 2011 r. Prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Dz.U.2011.113.661 z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE

WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE Znak: S.0113.2.2011 WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE Łapsze Niżne, dnia 05 marca 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/200/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 26 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/200/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 26 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/200/2009 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic miasta Chocianów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Żarów. Na podstawie art. 4 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1421 UCHWAŁA NR XXXIV.236.2014 RADY GMINY ZABÓR w sprawie ustanowienia pomników ożywionej. Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK Piotr Pachół WODGiK Katowice PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik): zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3 1 2 Rybno wczoraj 3 Rys historyczny miejscowości Historia Rybna sięga czasów średniowiecza. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu sięgają 1378 roku. Wtedy po raz pierwszy w dokumencie biskupa płockiego

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse ) na Księżu Małym ( Klein Tschansch ) we Wrocławiu Widok na aleję główną Cmentarza Parafialnego przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim

Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim Zagadnienia i pytania do Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim 1. Wymień kilka wcześniejszych wariantów nazw naszego miasta. 2. Na jakim prawie lokowano Solec? 3. Co stało się z oryginalnym dokumentem lokacyjnym

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

Temat A (przeznaczony do wykonania na posterze) Panorama (widok) wpływ działalności człowieka na krajobraz wybranego obszaru

Temat A (przeznaczony do wykonania na posterze) Panorama (widok) wpływ działalności człowieka na krajobraz wybranego obszaru Temat A (przeznaczony do wykonania na posterze) Panorama (widok) wpływ działalności człowieka na krajobraz wybranego obszaru Wybierz kulminację terenu położoną w granicach Twojego województwa, dokonaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod

Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod Załącznik 1 HISTORIA SŁOTWIN Słotwiny powstały na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 141 roku, gdzie zapisano wieś pod nazwą Sloczecz. Żył w tym czasie rycerz Stanisław ze Słotwin.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 1 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK PRACE GEOGRAFICZNE NR 253 2 GEOGRAPHICAL STUDIES No. 253 CULTURAL LANDSCAPES OF POLAND AND THEIR

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo