Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z informatyki"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r.) skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez: Halinę Tarnawiecką - doradcę metodycznego Marka Sadowskiego - rzeczoznawcę MEN - opinia dydaktyczna Ewę Ankiewicz-Jasińską rzeczoznawcę MEN - opinia merytoryczna Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ROZDZIAŁ II PROGRAM Realizowany program nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w klasach I został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla klasy I pod numerem DKOS /07. Został umieszczony w szkolnym zestawie programáw nauczania. Program ten umożliwia zdobycie wiedzy do sprawnej obsługi komputera, zapoznaje z podstawowymi operacjami systemu Windows. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi pakietu biurowego Office. Ponadto uczy jak korzystać z programáw multimedialnych. Ukazuje ráwnież zalety i wady Internetu. Program jest podzielony na działy, ktáre są poszerzane zgodnie z etapem kształcenia. PODRĘCZNIK Informatyka, Marek Kołodziej, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, ul. Hutnicza 3, Gdynia ROZDZIAŁ III WYMAGANIA NA POSZCZEGÅLNE STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, ktöry: - opanował w 100% wiedzę z zakresu materiału programowego danego poziomu nauczania, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę z ráżnych mediáw (np. Internet, czasopisma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) - wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemáw w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, - wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, - stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach, - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne). Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, ktöry: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie, - sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami, - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 1

2 - biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, - biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, - biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, ktöry: - dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - posługuje się terminologią informatyczną, - poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, - pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, ktöry: - w sposáb zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, - poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, - nie potrafi rozwiązać problemáw wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela, - poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, ktöry: - częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, - częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, - bezpiecznie obsługuje komputer, - zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, - ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, - poprawnie uruchamia komputer i zamyka system, - poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, ktöry: - nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, - nie zna terminologii informatycznej, - nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, - nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. SzczegÖłowy wykaz wiadomości i umiejętności z podziałem na poziomy jest zawarty w planach wynikowych. 2

3 ROZDZIAŁ IV NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 1. Oceny cząstkowe, śrödroczne i roczne stawia się według skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (l). Do ocen cząstkowych mogą być dołączone znak + bądź, gdzie + to podwyższenie oceny, ktáre oznacza, że uczeń przekroczył wymagania z określonego poziomu, ale nie osiągnął poziomu wyższego oraz, ktáry oznacza niewielkie braki w osiągnięciu danego poziomu. Podczas oceniania sprawdzianáw, kartkáwek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na oceny: Lp. % uzyskanych punktöw ocena 1. 0% - 30% niedostateczny 2. 31% - 50% dopuszczający 3. 51% - 70% dostateczny 4. 71% - 90% dobry 5. 91% - 96% bardzo dobry 6. 97% - 100% celujący Wartości gárne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o + zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez dostawienie. 2. Ocenianie bieżącej pracy ucznia odbywa się przy komputerze: W trakcie wykonywania ćwiczeń sprawdzana jest: - samodzielność wykonywania ćwiczeń, - korzystanie z odpowiednich pomocy (systematyczne notowanie w zeszycie) 2. Sprawdziany praktyczne w ciągu semestru: Są to zadania praktyczne, wykonywane przez ucznia na komputerze, badające kompetencje ucznia na ráżnych poziomach. Sprawdziany są obowiązkowe: - uczeń rozwiązując dowolny problem powinien korzystać z wiedzy wcześniej zdobytej, dotyczącej tych samych metod (zapis, odczyt pliku), a nie traktować każdej dziedziny wiedzy oddzielnie, - gdy wykonywane zadanie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględniane jest opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu, - na ostateczną ocenę pracy składa się nie tylko efekt końcowy, ktáry może być wspálny dla dwách uczniáw, ale też ich indywidualny wkład w wykonanie pracy (kontrolne pytania, powtárzenie niektárych czynności), - jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły; 3

4 niespełnienie tego warunku jest ráwnoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, - jeżeli uczeń będzie oszukiwał, korzystał z pomocy bez pozwolenia nauczyciela otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 3. W trakcie semestru uczniowie piszą kartköwki bez wcześniejszego uprzedzenia - ich celem jest sprawdzenie systematycznej pracy ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć, - jeżeli uczeń bez pozwolenia nauczyciela będzie oszukiwał lub korzystał z pomocy dydaktycznych otrzymuje ocenę niedostateczną, - kartkáwki nie podlegają poprawie. 4. Prace domowe - obowiązkiem ucznia jest wykonać w terminie zadanie domowe oraz przedstawić do wglądu zeszyt przedmiotowy, - uczeń, ktáry nie wykonał zadania domowego, a nie zgłosił nieprzygotowania do zajęć, otrzymuje stopień niedostateczny, - uczeń, ktáry za brak zadania domowego otrzymał stopień niedostateczny, może tę ocenę poprawić w ciągu tygodnia; ocena z poprawy zadania domowego jest wpisywana do dziennika obok oceny niedostatecznej, - stopień otrzymany z zadania domowego nie ulega poprawie. - uczeń, ktáry jest nieprzygotowany do zajęć otrzymuje stopień niedostateczny, - uczeń będzie otrzymywał ráwnież w formie elektronicznej pracę domową wraz z instrukcją jej wykonania na konto , ktáre podał wcześniej nauczycielowi, - zeszyt przedmiotowy nie podlega ocenie. 5. Odpowiedzi ustne - sprawdzanie wiedzy ucznia może ráwnież być dokonywane w formie ustnej. 6. Praca na lekcji Plusy + uczeń otrzymuje m.in. za: - wyjątkową aktywność podczas pracy w zespole, - zajmowane stanowisko i jego obronę w dyskusji na lekcji, - wyrażenia własnej opinii na temat rozwiązania problemu, - skuteczne poszukiwanie materiałáw, - korzystanie z ráżnych źrádeł wiedzy informatycznej, - wysiłek organizacyjny, - rozwiązanie zadania ćwiczeniowego na miarę własnych możliwości, itp. Minusy uczeń otrzymuje m.in. za: - nieprzestrzeganie przepisáw bhp obowiązujących uczniáw na zajęciach, - nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, - uruchamianie bez pozwolenia nauczyciela innych programáw niż te, ktáre wymaga nauczyciel, - wchodzenie na nieodpowiednie strony www, - korzystanie z sieci wtedy, gdy nauczyciel nie wyraził na to zgody, - uruchamianie gier komputerowych w trakcie zajęć, - samowolne wprowadzanie zmian w ustawieniach komputera, 4

5 - pozostawienie po zakończonych zajęciach nieuporządkowanego stanowiska pracy, - samowolne zmienianie stanowiska pracy, - niszczenie pracy innych uczniáw, ktáre są zapisane na dysku komputera, - wykorzystywanie we własnej pracy lub do innych własnych celáw prac innych uczniáw lub innych osáb, - brak zaangażowania podczas lekcji w pracę zespołu, do ktárego należy, - brak zaangażowania w wykonywaniu zadania ćwiczeniowego, zadania praktycznego, - brak materiałáw pomocniczych, a potrzebnych na zajęcia, - brak zeszytu przedmiotowego, - nie wykonywanie poleceń nauczyciela dotyczących pracy ucznia na lekcji, - nie samodzielne wykonanie polecenia, wtedy gdy wymagał tego nauczyciel, - nie wywiązanie się z podjętego zobowiązania, itp. Wszystkie plusy i minusy przeliczane są na stopnie szkolne na zakończenie każdego semestru, przy czym nie następuje wzajemne znoszenie się plusáw i minusáw. Plusy przeliczane są na stopnie według następującej zasady: Za każde trzy minusy uczeń otrzymuje stopień niedostateczny. liczba plusöw stopień 10 9 bardzo dobry 8 7 dobry 6 4 dostateczny 3 2 dopuszczający 7. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć: - uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć tylko jeden raz w semestrze, - z nieprzygotowania do zajęć korzystają uczniowie, ktárzy z ráżnych przyczyn losowych nie mogli wykonać zadania domowego lub przygotować się do zajęć, możliwość ta nie powinna być wykorzystywana z powodu lenistwa ucznia, - nieprzygotowanie do zajęć uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku zajęć (w trakcie sprawdzania listy lub bezpośrednio po tej czynności), - nieprzygotowanie ucznia do zajęć odnotowywane jest w prywatnych notatkach nauczyciela,. - nieprzygotowanie do zajęć nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych, zadań praktycznych lub długoterminowych prac samodzielnych i prac dodatkowych, do ktárych uczeń miał dłuższy czas na przygotowanie. - możliwość zgłaszania nieprzygotowania zostaje zawieszona na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. - uczeń, ktáry wykorzysta usprawiedliwienie, nie ma żadnej innej możliwości usprawiedliwienia swojego nieprzygotowania się do zajęć z wyłączeniem sytuacji losowych. 8. Jawność i systematyczność oceniania: - wszystkie oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, - uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania, 5

6 - uczeń zapoznaje się z każdą swoją ocenioną pracą pisemną oraz otrzymuje informacje o popełnionych przez siebie błędach, - uczniowie i ich rodzice mają dostęp do ocen za pomocą dziennika elektronicznego, - rodzice mogą uzyskać szczegáłowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka podczas indywidualnych kontaktáw z nauczycielem według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę 9. Praca nadobowiązkowa - za prace zrealizowane ponad program uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 10. Ocena śrödroczna/roczna Nauczyciel informuje uczniáw o przewidywanych dla nich ocenach śrádrocznych/rocznych na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady nauczycieli. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen ucznia z dziennika lekcyjnego lecz średnią ważoną (Rozdział VII). Podczas wystawiania tej oceny uwzględniane są wszystkie działania edukacyjne ucznia w zakresie jego postępáw z religii. ROZDZIAŁ V SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczegálne stopnie podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice uczniáw zostają zapoznani z kryteriami wymagań poprzez zeszyt ucznia, w czasie zebrania informacyjnego, konsultacji z nauczycielem, poprzez stronę internetową. PSO znajduje się ráwnież w bibliotece szkolnej. ROZDZIAŁ VI ZASADY POPRAWIANIA STOPNI 1. Sprawdziany praktyczne umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami informatyki w ciągu dwách tygodni od uzyskania oceny pracy w terminie ustalonym z nauczycielem. 2. Kartkáwek i odpowiedzi ustnych nie można poprawiać. 3. Ćwiczenia mogą być poprawianie poza lekcjami informatyki w ciągu tygodnia od uzyskania oceny. 4. W wyniku długiej (50%) nieusprawiedliwionej nieobecności, ktára uniemożliwiła uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować procedury przewidziane w szkole dla egzamináw klasyfikacyjnych. 5. Uczeń ma prawo wystąpić z prośbą o poprawę oceny śrödrocznej/rocznej na wyższą niż przewidywana. Uczeń może ubiegać się o otrzymanie oceny o jeden stopień wyższej niż przewidywana, jeżeli: wszystkie nieobecności na danych zajęciach zostały przez niego usprawiedliwione; uczestniczył we wszystkich sprawdzianach (a w razie nieobecności zaliczył je w wyznaczonych przez nauczyciela terminach); uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe wskazują na możliwość opanowania materiału na wyższą ocenę. Jeżeli uczeń spełnia wymienione warunki, pisze test sprawdzający wiedzę z całego semestru lub roku w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Sprawdzian obejmuje materiał dotyczący wymagań programowych na daną ocenę. Podwyższenie oceny może nastąpić o jeden stopień w stosunku do przewidywanej oceny, jeśli uczeń wykaże się stuprocentową wiedzą wymaganą na ocenę, o ktárą się ubiega. 6

7 W Przedmiotowym Systemie Oceniania została uwzględniona średnia ważona. 1) Ocenie podlegają: A. Sprawdziany po zakończeniu działu B. Kartkáwki, prace zaliczeniowe, ćwiczenia i odpowiedzi ustne C. Aktywność i wkłada pracy D. Zadania domowe 2) Ustalanie oceny semestralnej S = 0,4 A + 0,3 B + 0,2 C + 0,1 D dop S 1,5 2,4 dst S 2,5 3,4 db S 3,5 4,4 bdb S 4,5 4,7 cel S 4,8 < 5 ROZDZIAŁ VII WAGA POSZCZEGÅLNYCH STOPNI ROZDZIAŁ VIII SZCZEGÅŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÅLNE POZIOMY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Wymagania z informatyki na poszczegölne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety i zagrożenia, komputerowej; - sprawnie obsługuje komputer, nieprawidłowego podłączeń; jakie niesie ze sobą - zna i respektuje zasady dbając o bezpieczeństwo zorganizowania stanowiska - potrafi z wyszukiwanych komputeryzacja życia; bezpiecznego użytkowania swoje i ochronę sprzętu; pracy; informacji wybierać te - określa urządzenia komputera; - wyjaśnia znaczenie - ocenia organizacje stanowisk najwartościowsze; wewnętrzne komputera oraz - opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko poszczegálnych elementáw zestawu komputerowego; pracy w ráżnych miejscach w szkole; - objaśnia zasady korzystania z programáw i zbioráw opisuje ich funkcje i podaje parametry techniczne. pracy; - potrafi wymienić jednostki - omawia przyczyny choráb dokumentáw szkolnej 7

8 - rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je; - określa podstawowe elementy budowy komputera; - zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. pamięci komputerowej; - wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej; - opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej; - określa typy sieci komputerowych; - wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobáw (oprogramowanie, dostęp do urządzeń peryferyjnych); - zna warunki umożliwiające podłączenie do sieci internetowej; - rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji; - wyszczegálnia elementy adresu internetowego związanych z obsługą komputera; - zna warunki podłączenia komputera do Internetu; - tworzy proste wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji. pracowni komputerowej; - ocenia wpływ urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka. Dział II O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP - wie, co to jest system operacyjny; - zna pojęcie archiwizacji i potrafi to zrobić; - rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją - potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna; - odnajduje w sieci internetowej darmowe programy - stworzyć; instaluje na swoim - potrafi uruchomić program; antywirusowe. komputerze wybrany - zapisuje wyniki prac na dysku; program antywirusowy. - zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentáw - potrafi stworzyć skrát do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w menu Start; - modyfikuje już zapisane dane; - umie formatować dyski na ráżne sposoby; - zna zasady formatowania; - wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić; - zna skutki działania wirusáw - potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder; - projektuje i wykonuje struktury folderáw potrzebne do gromadzenia danych; - uruchamia wybrany program antywirusowy; - wyszczegálnia sposoby zabezpieczenia sieci komp.; - wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić; 8

9 komputerowych; - potrafi określić typy wirusáw komputerowych; - zna podstawowe typy zapár komputerowych. - potrafi dokonać instalacji i dezinstalacji dowolnego programu; - określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych Dział III O ochronie zasoböw komputera - określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych; - uruchamia wybrany program antywirusowy. odnajduje w sieci internetowej darmowe. programy antywirusowe.. - zna skutki działania wirusáw. - potrafi określić typy wirusáw komputerowych; - wyszczegálnia sposoby zabezpieczenia sieci komputerowej; - zna podstawowe typy zapár sieciowych. - instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy. Dział IV O sposobach redagowania dokumentöw tekstowych za pomocą edytora tekstu - dokonuje modyfikacji - dzieli tekst na akapity - potrafi napisać proste - potrafi odwzorować zadany dokumentu, wykorzystując i potrafi je zdefiniować; ogłoszenie; mu dokument; - projektuje dokumenty na narzędzia do formatowania - dokonuje kopiowania, - wie, jak dostosować wygląd - dba o atrakcyjną formę potrzeby szkoły, na przykład (zmienia rozmiar, kolor, kráj usuwania i przenoszenia list numerowanych dokumentu; dyplomy, zaproszenia, szkolną czcionki, dokonuje jej wybranych fragmentáw tekstu; punktowanych do potrzeb - wie, jak zabezpieczyć gazetkę. rozszerzenia i zwężenia, - potrafi wykorzystać we wynikających z treści dokument za pomocą hasła. pogrubienia, pochylenia, właściwym momencie dokumentu; podkreślenia); narzędzie językowe - potrafi wydrukować gotowy - umie poruszać się po przenoszenie wyrazáw do dokument; dokumencie za pomocą myszy kolejnego wiersza, - umie zmieniać dane lub klawiatury; sprawdzanie pisowni, wymiana prezentowane za pomocą 9

10 - zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentáw; - potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele. słáw na jednoznaczne; - potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny; - wie, jak i kiedy wprowadzić inicjał; - potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny; - umie otoczyć tekstem wybrany obiekt graficzny; - wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu (zmienić obramowanie, kolor komárek, wygląd czcionki, scalać i dzielić komárki, dodawać i usuwać kolumny i wiersze, - potrafi wstawić do dokumentu wykres; - potrafi wprowadzić i sterować funkcją obramowanie strony; - potrafi wprowadzić do dokumentu prosty nagłáwek i stopkę; - rozráżnia dokumenty wielostronicowe. wykresu; - wie, jak formatować wykres; - wie, jak formatować wykres (zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych); - rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych; - potrafi wprowadzić przypisy dolne i końcowe; - modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. Dział V O metodach dokonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego - potrafi podać przykłady wykorzystania arkusz - przedstawia dane we właściwych formatach; - wie, jak skonstruować i zastosować proste funkcje - projektuje układ i wygląd arkusza; - rozwiązuje samodzielnie zadania o zwiększonym kalkulacyjnego; - dokonuje modyfikacji dodawania, odejmowania, - dba o estetyczną i atrakcyjną stopniu trudności; - zna sposáb oznaczenia kolumn i wierszy; dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania mnożenia i dzielenia; - potrafi wprowadzić formę dokumentu; - potrafi wydrukować gotowy - projektuje arkusze na potrzeby klasy czy szkoły, na przykład 10

11 - zna pojęcie adresu komárki; - umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszy lub klawiatury; - potrafi na podstawie tabeli wstawić do arkusza wykres. (zmienia rozmiar, kolor i kráj czcionki, wprowadza pogrubienie, pochylenie, zmienia szerokość kolumn, wysokość wiersza, wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyráwnuje tekst w komárkach, wprowadza obramowanie i wypełnia kolorem komárki); - umie zmienić dane prezentowane za pomocą wykresu; - wie, jak formatować wykres (zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych); - potrafi opisać wprowadzony wykres; - potrafi zastosować wybrane funkcje matematyczne, na przykład pierwiastek, potęgę; - potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI; - potrafi posortować dane zgodnie z podstawowymi warunkami. komentarz do komárki; - zna pojęcie Autosumowania; - rozumie i potrafi zastosować opcje przeciągania formuły; - rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych; - potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcję JEŻELI; - potrafi wykorzystać opcję formatowania warunkowego warunkowego wie, kiedy to zrobić; - wie, jak wprowadzić i wykorzystać funkcje Pokrętło. arkusz. arkusz obliczający frekwencję, przedstawiający wyniki rywalizacji podczas Dnia Sportu, prezentujący wyniki egzamináw gimnazjalnych poszczegálnych klasach. Dział VI O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji - przedstawia przykłady baz - potrafi zdefiniować typy baz - rozumie potrzebę - potrafi odnaleźć danych spotykanych w życiu danych; archiwizowania informacji; i wykorzystać informacje - rozpoznaje możliwości codziennym; - korzysta z gotowych baz - umie odszukać konkretne w internetowych bazach tworzenia baz danych 11

12 - rozumie pojęcie bazy danych; - zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole); - wie, jak wyszukać w bazie danych konkretne informacje. danych w celu uzyskania informacji; - potrafi sortować informacje; - potrafi zbudować, modyfikować i wykorzystać prosta bazę danych (MS Excel-polecenie Dane Formularz). informacje z arkusza (MS Excel-polecenie Dane-Filtr- Autofiltr); - modyfikuje strukturę bazy; - potrafi tworzyć raporty. danych. w ráżnych programach; - umie, potrafi i rozumie możliwości i celowość wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych. Dział VII O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej - potrafi wskazać przykłady, w ktárych informacje przekazywane są za pomocą - potrafi zdobywać informacje na zadany temat z dostępnych dyskáw CD; - rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji; - umie wskazać przykłady - uczy się, w jakich programach można przeprowadzić prostą symulację komputerową. - rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania modelowania. multimedialnych źrádeł informacji; - potrafi podać przykład symulacji komputerowej; wykorzystania modelowania w rozmaitych dziedzinach - potrafi we właściwy sposáb korzystać z programáw edukacyjnych; - zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji; - umie wskazać przykłady wykorzystania symulacji w rozmaitych dziedzinach życia; - potrafi podać przykład modelowania komputerowego. - przeprowadza proste symulacje. życia; - umie rozwiązać prosty przykład na wykorzystanie modelowania. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści - potrafi zmienić położenie - umie wprowadzić efekty - umie zamienić kolor - potrafi miksować dźwięki; 12

13 z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW; - określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki); potrafi konstruować nagłáwek dokumentu (sekcja Head, Title oraz Meta); - określa zasady tworzenia głáwnej części dokumentu (sekcja Body); - potrafi zmienić tło dokumentu (bg color, back grun); - potrafi wstawić i formatować tekst (font size, color, face, b i u ); - potrafi zmienić marginesy strony (left-right-top-bottom margin); - potrafi wstawić i formatować obraz (img src). obiektu na stronie (maligncenterleft-right); - potrafi zbudować odsyłacze (ahref ); - umie animować obiekty (marquee ); - potrafi wstawić i formatować linie (hr size-color ); - potrafi wstawić i formatować listy numerowane (ol, li); - potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li); - potrafi wybrać i zaimportować do programu właściwe pliki graficzne; - umie wprowadzić napisy początkowe i końcowe; - potrafi wstawić do strony WWW podstawowe elementy wchodzące w skład formularza. wideo; - umie zastosować hiperłącza bez budowy stron w tzw. układzie ramki; - potrafi nagrać i odtwarzać dźwięk przy pomocy programu; - umie dokonać modyfikacji dźwięku. odsyłaczy (a link, link); - potrafi wstawić plik dźwiękowy oraz plik wideo; - wie, jak konstruować dokumenty złożone ramki (frame set, frame src ); - potrafi wprowadzić do pokazu plik dźwiękowy. - wie, jak stworzyć pływające ramki (i frame ); - wie, jak budować formularze (form, input, select name ). Dział IX O tworzeniu i obröbce obrazu za pomocą edytora grafiki Uczeń. - zna i rozumie ráżnice miedzy - potrafi zastosować - umie planować prace; - wykonuje prace według malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera; wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania napisáw; - potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania zadanego wzoru; - potrafi zapisać obraz z edytora - projektuje i realizuje własne rozwiązania; - określa znaczenie pojęć: grafika rastrowa, grafika - zna ráżnice miedzy tekstem akapitowym a graficznym; programáw graficznych. grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu. - przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności wektorowa; - omawia podstawowe - umie przekształcać i modyfikować tekst graficzny; i trájwymiarowości; - zna sposoby przetwarzania możliwości programu; - wykonuje prace według grafiki wektorowej na 13

14 - umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejność warstw, wykorzystuje narzędzia kształtu); - potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu; - potrafi rysować linie proste i krzywe i łamane; - dobiera kolor i grubość linii i wykonuje odpowiednie korekty; - wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich; - potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektáw zamkniętych; - omawia podstawowe możliwości programu. zadanego wzoru; - potrafi wydrukować gotowy projekt; - potrafi wybrać i zastosować narzędzia do efektáw specjalnych (soczewkę, perspektywę); - potrafi importować i eksportować obrazy; - umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; - umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; - objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego; - wie, jak skalować obraz; - wie, jak kadrować obraz i zmieniać jego wymiary; - potrafi przekształcać obraz czarno-biały w jednobarwny; - umie wprowadzić do obrazu efekt cienia; - potrafi wykorzystać funkcję skryptáw filtráw do przetwarzania obrazu; - wie, w jaki sposáb przetwarzać i obrabiać tekst; - potrafi zastosować dla danego obrazu modyfikację za pomocą efektáw specjalnych; - umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. bitmapową. 14

15 Dział X O możliwościach globalnej sieci, poznawaniu nowych programöw, o ochronie praw autorskich oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu - potrafi wysłać odpowiednio sformułowaną wiadomość poczt; - umie do przesłanej wiadomości dołączyć załączniki i wysłać ją wielu adresatom; - potrafi zlokalizować i wyszukać ráżne obiekty; - potrafi wyznaczyć trasę z punktu A do punktu B, opisując charakterystykę drogi (odległości między punktami rozpoznawczymi, ukształtowanie terenu); - potrafi nawiązać kontakt i uczestniczyć w grupie dyskusyjnej; - wie, co to są prawa autorskie; - wie, jakie produkty i usługi dostępne w Sieci objęte są ochroną prawa autorskiego. - potrafi korzystać z internetowych pogadanek (IRC, Czat); - rozráżnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci programami; - zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie; - potrafi wskazać korzyści wynikające z używania komputera i dostępności do informacji; - rozumie i wyszczegálnia zagrożenia, jakie niesie za sobą używanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu do informacji (uzależnienie, zagrożenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne); - wyszczegálnia i zna zasady, jakie obowiązują każdego użytkownika Sieci. - zna przepisy i ustawy dotyczące ochrony praw autorskich; - artykuły prasowe dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci internetowej. -potrafi wytłumaczyć ráżnice pomiędzy wyglądem i wykorzystaniem ráżnego rodzaju map (standardowa, satelitarna, hybrydowa, ukształtowanie terenu); - potrafi wprowadzić do serwisu map internetowych dane i fotografie dotyczące np. map szkoły. Dział XI O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przyszłości informatyki. - potrafi zdefiniować pojęcie informatyki; - umie określić znaczenie - umie skorzystać z algorytmu rekurencyjnego w rozwiązywaniu problemu; - potrafi rozwiązywać problemy za pomocą algorytmu iteracyjnego. - potrafi wykorzystać algorytmy w rozwiązywaniu zadań z matematyki. - potrafi przedstawić algorytm w wybranym języku programowania. pojęcia technologii - przedstawia swoje wizje 15

16 informacyjnej; - zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwájkowy, bit, bajt, program); - zna sposoby przedstawiania algorytmáw (opis słowny, lista krokáw, schemat blokowy). rozwoju technologii informacyjnej w przyszłości; - dostrzega korzyści wynikające z zastosowania techniki komputerowej w życiu codziennym; - rozumie wpływ technologii informacyjnej na prace i codzienne życie człowieka. * Ocenianie uczniöw z obniżonymi wymaganiami obejmuje podstawowy zakres wiadomości i umiejętności adekwatnie do możliwości indywidualnych ucznia. 16

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA 2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA 2 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA 2 GIMNAZJUM O ATRAKCYJNYM PRZEDSTAWIANIU I PREZENTOWANIU INFORMACJI - określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW; - określa pojęcia związane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa III Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny klasa II Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA 2 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji - przedstawia przykłady baz - potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KAŻDYM DZIALE PROGRAMOWYM Z INFORMATYKI - II ROK NAUKI Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa korzyści z przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki klasa III gimnazjum WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA II i III GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny)

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny) O atrakcyjnym przedstawieniu i prezentowaniu informacji Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY w GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie zna regulamin pracowni komputerowej; zna i respektuje zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręcznik: Informatyka - Kołodziej Marek Wydawnictwo OPERON Nauczyciele: mgr Stanisława Socha, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Zasadami oceniania w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Temat lekcji Zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I i II GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej Dział I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna

Bardziej szczegółowo

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki Kl.II (oddział gimnazjalny) I. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

PSO dla informatyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: PSO dla informatyki Na lekcjach informatyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa I I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum Kl II Opracował Dariusz Majewski I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDUCHOWEJ KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, A UCZNIEM 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości tzn. ocena jest jawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy

IV. Rozkład materiału i plan wynikowy IV. Rozkład materiału i plan wynikowy Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji Zakres materiału (treści) Podstawowe Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa II Gimnazjum Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W BICZYCACH DOLNYCH 2015/2016 Wymagania przedmiotowe propozycja kryteriów oceniania Ocenę celującą (6) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa II I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju Agnieszka Niwińska I. PROGRAM Realizowany program nauczania informatyki w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Lp Moduł Osiągnięcia 1 2 3 4 Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej Higiena pracy przy komputerze i sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego

Osiągnięcia uczniów. Zna regulamin pracowni. Wykład. komputerem. komputerowej. Pogadanka. Zasady bezpiecznego Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Dział O higienie pracy przy komputerze Temat lekcji Zakres materiału (treści) Osiągnięcia uczniów Podstawowe Ponadpodstawowe Wykorzystywane programy

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i Plan wynikowy

Rozkład materiału i Plan wynikowy Rozkład materiału i Plan wynikowy Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (PSO) z informatyki. w kl. IV i VII w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie

Przedmiotowy system oceniania (PSO) z informatyki. w kl. IV i VII w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie Przedmiotowy system oceniania (PSO) z informatyki w kl. IV i VII w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie Ocenianie ma na celu: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe Informatyka w ćwiczeniach gimnazjum

Wymagania programowe Informatyka w ćwiczeniach gimnazjum Wymagania programowe Informatyka w ćwiczeniach gimnazjum Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH KLASA 2 I 3 Strona 1 z 9 I. Zasady ogólne 1. Zasady oceniania z przedmiotu Informatyka są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2018/2019 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Szkoła Podstawowa nr 240 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Na lekcjach nauczyciel ocenia następujące elementy: zakres i jakość wiadomości i umiejętności rozumienie i stosowanie wiedzy stosowanie języka przedmiotu postawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH GIMNAZJUM NR 2, III ETAP EDUKACYJNY I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Marek Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych II etap edukacyjny (klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych II etap edukacyjny (klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych II etap edukacyjny (klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych i informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo