LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH"

Transkrypt

1 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Wykonywanie charakterystyk silnika wg BN-79/ Silniki samochodowe Badania stanowiskowe Wykonywanie charakterystyk Charakterystyka silnika - graficzne przedstawienie wzajemnych zaleŝności poszczególnych parametrów pracy silnika. Charakterystyka prędkościowa - charakterystyka przedstawiająca zaleŝność wybranych parametrów pracy silnika od prędkości obrotowej silnika. Charakterystyka obciąŝeniowa - charakterystyka przedstawiająca zaleŝność wybranych parametrów pracy silnika od jego obciąŝenia. Charakterystyka regulacyjna - charakterystyka przedstawiająca zaleŝność wybranych parametrów pracy silnika od wielkości regulowanej. Charakterystyki prędkościowe: - charakterystyka zewnętrzna, - charakterystyka mocy częściowej, - charakterystyka biegu luzem, - charakterystyka mocy maksymalnej, - charakterystyka granicy dymienia, - charakterystyka ogólna (uniwersalna), - charakterystyka zewnętrzna, Charakterystyka zewnętrzna - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e, momentu obrotowego M o, (średniego ciśnienia uŝytecznego p e ), godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od prędkości obrotowej n przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania, odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od prędkości obrotowej, w szczególności temperatury t sp i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka mocy częściowej - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność parametrów jak w charakterystyce zewnętrznej przy załoŝonym, częściowym otwarciu przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub pośrednim ustawieniu dźwigni sterowania w silniku z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka biegu luzem - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność godzinowego zuŝycia paliwa G e od prędkości obrotowej n przy pracy silnika bez oddawania mocy uŝytecznej (bez obciąŝenia zewnętrznego). Charakterystyka mocy maksymalnej - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność parametrów jak w charakterystyce zewnętrznej w silniku z zapłonem iskrowym przy połoŝeniu przepustnicy, regulacji gaźnika i zapłonu, zapewniających kaŝdorazowo uzyskanie mocy maksymalnej. Charakterystyka granicy dymienia - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność parametrów jak w charakterystyce zewnętrznej w silniku z zapłonem samoczynnym przy połoŝeniu dźwigni sterowania, odpowiadającym kaŝdorazowo granicy dymienia.

2 Charakterystyka ogólna (uniwersalna) - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca w układzie współrzędnych średnie ciśnienie uŝyteczne p e (moment obrotowy M o ) - prędkość obrotowa n, krzywe stałej mocy uŝytecznej N e (mocy jednostkowej N e /V ss ) i stałego jednostkowego zuŝycia paliwa g e oraz krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego p e (momentu obrotowego M o ), odpowiadającą charakterystyce zewnętrznej. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać krzywe stałych wartości innych parametrów pracy silnika, a w szczególności temperatur t sp i zadymienia spalin D oraz krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego (momentu obrotowego) odpowiadającą charakterystyce granicy dymienia silnika z zapłonem samoczynnym. Charakterystyki obciąŝeniowe: - typowa charakterystyka obciąŝeniowa, - charakterystyka regulatorowa. Charakterystyka obciąŝeniowa (typowa) - charakterystyka przedstawiająca zaleŝność godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o, średniego ciśnienia uŝytecznego p e ) przy załoŝonej prędkości obrotowej n. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od mocy uŝytecznej, a w szczególności temperatury t sp,) i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka regulatorowa - charakterystyka obciąŝeniowa przedstawiająca zaleŝność prędkości obrotowej n momentu obrotowego M o, godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od mocy uŝytecznej N e w zakresie działania regulatora prędkości obrotowej. Charakterystyki regulacyjne: - charakterystyka kąta wyprzedzania zapłonu (wtrysku), - charakterystyka składu mieszanki, - charakterystyka ciśnienia wtrysku. Charakterystyka kąta wyprzedzania zapłonu (wtrysku) - charakterystyka regulacyjna przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o średniego ciśnienia uŝytecznego pe) i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od kąta wyprzedzenia zapłonu α wz (wtrysku α ww ) przy załoŝonym godzinowym zuŝyciu paliwa G e i załoŝonej prędkości obrotowej n. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku), a w szczególności temperatury t sp i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka składu mieszanki - charakterystyka regulacyjna przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o średniego ciśnienia uŝytecznego p e ) i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od godzinowego zuŝycia G e (regulacji układu zasilania) w silniku z zapłonem iskrowym przy załoŝonym połoŝeniu przepustnicy i załoŝonej prędkości obrotowej n oraz przy zmiennym kącie wyprzedzenia zapłonu α wz, zapewniającym kaŝdorazowo uzyskanie mocy maksymalnej. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od godzinowego zuŝycia paliwa, Charakterystyka ciśnienia wtrysku - charakterystyka regulacyjna przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o średniego ciśnienia uŝytecznego p e ) i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od ciśnienia wtrysku p wt w silniku z zapłonem samoczynnym przy załoŝonym godzinowym zuŝyciu paliwa G e i załoŝonej prędkości obrotowej n. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od ciśnienia wtrysku, a w szczególności temperatury t sp i zadymienia spalin D.

3 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA CHARAKTERYSTYK Warunki pomiarów Pomiary powinny być prowadzone przy zachowaniu następujących warunków, jeŝeli ze specyfiki badań nie wynikają inne wymagania: a) temperatura zasysania i ciśnienie otoczenia powinny być maksymalnie zbliŝone do wartości normalnych wg PN-ISO 15550:2009 w celu uzyskania współczynnika korekcji zbliŝonego do 1, b) pomiary poszczególnych wielkości powinny być przeprowadzane w ustabilizowanych warunkach pracy silnika, to jest gdy moment obrotowy (siła obciąŝająca), prędkość obrotowa, temperatura cieczy chłodzącej, powietrza chłodzącego, oleju i spalin są w zasadzie stałe przez co najmniej 1 min, c) prędkość obrotowa wału korbowego nie powinna zmieniać się w czasie pomiarów więcej niŝ w granicach ±1% lub ±10 obr/min od wartości załoŝonej, przy czym przyjmuje się większą z tych granic, d) pomiary prędkości obrotowej i zuŝycie paliwa powinny trwać co najmniej 30 s przy pomiarze sterowanym automatycznie oraz co najmniej 60 s przy pomiarze sterowanym ręcznie, e) pomiary momentu obrotowego (siły obciąŝającej), zuŝycie paliwa i temperatury zasysania powinny być przeprowadzane jednocześnie, przy czym za wynik przyjmuje się średnią z dwóch stabilnych wartości róŝniących się od siebie nie więcej niŝ o 2%, f) liczba punktów pomiarowych powinna być dostateczna dla uzyskania, przy wykreślaniu charakterystyk, właściwego kształtu i charakteru przebiegu poszczególnych wykresów; w okolicy ekstremów i innych charakterystycznych miejsc krzywych, punkty pomiarowe powinny być zagęszczone, Wykreślanie charakterystyk Krzywe parametrów zasadniczych dla danej charakterystyki, wykreślane w pierwszej kolejności, powinny stanowić wynik aproksymacji punktów pomiarowych. Krzywe parametrów pochodnych przeprowadza się przez punkty obliczone na podstawie wykreślonych juŝ krzywych parametrów zasadniczych. Liczba i rozmieszczenie punktów obliczonych powinny spełniać wymagania dla punktów pomiarowych wg p.f). Krzywe poszczególnych parametrów powinny być w miarę moŝliwości umiejscowione tak, aby się nie przecinały i nie zaciemniały obrazu całej charakterystyki. W zaleŝności od rodzaju badań i przeznaczenia charakterystyki: wykreśla się krzywe parametrów korygowanych lub nie, bądź teŝ obie krzywe, pozostawia się lub usuwa punkty pomiarowe naniesione w celu aproksymacji. Opis charakterystyki powinien obejmować: nazwę charakterystyki, określenie badanego silnika - producent, typ, nr, wyposaŝenie silnika - netto (brutto) lub dostosowane do specyfiki przeprowadzanych badań, temperaturę zasysania, ciśnienie otoczenia, współczynnik korekcji lub informację o niestosowaniu korekcji, dane uzaleŝnione od rodzaju charakterystyki, jak np. załoŝoną prędkość obrotową, załoŝone połoŝenie przepustnicy (dźwigni sterowania), inne dane istotne dla wyników pomiarów, skale wartości poszczególnych parametrów oznaczone odpowiednimi symbolami z podaniem jednostek miar, oznaczenie kaŝdej krzywej symbolem literowym danego parametru, zaznaczone w zaleŝności od potrzeby punkty charakterystyczne poszczególnych krzywych, datę wykonania charakterystyki, wykonawcę charakterystyki.

4 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej silnika Charakterystyka zewnętrzna - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e, momentu obrotowego M o, (średniego ciśnienia uŝytecznego p e ), godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od prędkości obrotowej n przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania, odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od prędkości obrotowej, w szczególności temperatury t sp i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Wykonanie charakterystyki zewnętrznej Pomiary przeprowadza się przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania, odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym i róŝnych obciąŝeniach silnika. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: prędkość obrotową n, siłę obciąŝającą P, zuŝycie paliwa G e, temperatura spalin t sp, Dodatkowo, w celu określenia współczynnika korekcji, naleŝy dokonać następujących pomiarów: temperatury powietrza w kolektorze dolotowym t y, ciśnienia atmosferycznego powietrza p y, wilgotności względnej powietrza ϕ y. Warunki pomiarów patrz p. Warunki pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów oblicza się dla poszczególnych prędkości obrotowych n moment obrotowy M o i godzinowe zuŝycie paliwa G e oraz wykreśla się krzywe M o = f(n) i G e = f(n). Następnie na podstawie wykreślonych juŝ krzywych oblicza się parametry pochodne - moc uŝyteczną N e i jednostkowe zuŝycie paliwa g e oraz przeprowadza się krzywe N e = f(n) i g e = f(n). Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z p. Wykreślanie charakterystyk. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 1. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne pomiary przeprowadza się równolegle z powyŝszymi, a krzywe wykreśla się na podstawie uzyskanych wyników, w funkcji prędkości obrotowej. Dla silników wyposaŝonych w regulator prędkości obrotowej wykonuje się charakterystykę zewnętrzną z gałęzią regulatorową. Sposób postępowania - jak podano wyŝej z tym, Ŝe w zakresie działania regulatora pomiary przeprowadza się przy róŝnych obciąŝeniach silnika i samoczynnie zmienianych przez regulator róŝnych połoŝeniach przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub róŝnych dawkach paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 2.

5 Opracował: Adam Ustrzycki Instytucja Charakterystyka zewnętrzna Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... Mo [Nm] Ne [kw] Ge [kg/h] ge [g/kwh] n [obr/min] Data Wykonawca Rys.1. Charakterystyka zewnętrzna

6 Instytucja Charakterystyka zewnętrzna z gałęzią regulatorową Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... Mo [Nm] Ne [kw] Ge [kg/h] ge [g/kwh] n [obr/min] Data Wykonawca Rys.2. Charakterystyka zewnętrzna z gałęzią regulatorową

7 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki obciąŝeniowej Charakterystyka obciąŝeniowa (typowa) - charakterystyka przedstawiająca zaleŝność godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o, średniego ciśnienia uŝytecznego p e ) przy zaleŝnej prędkości obrotowej n. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od mocy uŝytecznej, a w szczególności temperatury t sp,) i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Wykonanie charakterystyki obciąŝeniowej (typowej) Pomiary przeprowadza się przy róŝnych skojarzeniach połoŝenia przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub dźwigni sterowania w silniku z zapłonem samoczynnym i obciąŝenia silnika, przy których występuje załoŝona prędkość obrotowa. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki, przeprowadzane przy załoŝonej prędkości obrotowej n, obejmują: siłę obciąŝającą P, zuŝycie paliwa G e. temperatura spalin t sp, Dodatkowo, w celu określenia współczynnika korekcji, naleŝy dokonać następujących pomiarów: temperatury powietrza w kolektorze dolotowym t y, ciśnienia atmosferycznego powietrza p y, wilgotności względnej powietrza ϕ y. Warunki pomiarów patrz p. Warunki pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów oblicza się odpowiadające sobie wartości mocy uŝytecznej N e i godzinowego zuŝycia paliwa G e oraz wykreśla się krzywą G e = f(n e ). Następnie, na podstawie wykreślonej juŝ krzywej oblicza się parametr, pochodny - jednostkowe zuŝycie paliwa g e i przeprowadza się krzywą g e = f(n e ), Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z wytycznymi. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne pomiary przeprowadza się równolegle z powyŝszymi, a krzywe wykreśla się na podstawie uzyskanych wyników, w funkcji mocy uŝytecznej. W celu uzyskania pełnego obrazu pracy silnika wykonuje się szereg charakterystyk przy załoŝonych, róŝnych prędkościach obrotowych.

8 Opracował: Adam Ustrzycki Instytucja Charakterystyka obciąŝeniowa Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia... Silnik... Współczynnik korekcji... Prędkość obrotowa... ge [g/kwh] Ge [kg/h] Ne [kw] Data Wykonawca Rys.3. Charakterystyka obciąŝeniowa

9 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki granicy dymienia Charakterystyka granicy dymienia - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e, momentu obrotowego M o, (średniego ciśnienia uŝytecznego p e ), godzinowego G e i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od prędkości obrotowej n w silniku z zapłonem samoczynnym przy połoŝeniu dźwigni sterowania, odpowiadającym kaŝdorazowo granicy dymienia. Wykonanie charakterystyki granicy dymienia Charakterystykę opracowuje się dla silników z zapłonem samoczynnym na podstawie kompletu charakterystyk obciąŝeniowych zawierających krzywą zadymienia spalin. Przez punkty naniesione na pole opracowanej charakterystyki, odpowiadające na poszczególnych charakterystykach obciąŝeniowych zadymieniu spalin uznanemu za graniczne, przeprowadza się krzywe mocy uŝytecznej N e = f(n), godzinowego G e = f(n), jednostkowego zuŝycia paliwa g e = f(n) i zadymienia spalin D = f(n). Następnie na podstawie krzywej N e = f(n) oblicza się parametr pochodny - moment obrotowy M o ze wzoru i przeprowadza się krzywą M o = f(n). Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z wytycznymi. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne krzywe przeprowadza się na podstawie charakterystyk obciąŝeniowych zawierających te parametry, w sposób analogiczny do wyŝej opisanego.

10 Opracował: Adam Ustrzycki Instytucja Charakterystyka granicy dymienia Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... Granica dymienia... Mo [Nm] Ne [kw] D [ H] Ge [kg/h] ge [g/kwh] n [obr/min] Data Wykonawca Rys. 4. Charakterystyka granicy dymienia

11 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki ogólnej Charakterystyka ogólna (uniwersalna) - charakterystyka prędkościowa przedstawiająca w układzie współrzędnych średnie ciśnienie uŝyteczne p e (moment obrotowy M o ) - prędkość obrotowa n, krzywe stałej mocy uŝytecznej N e (mocy jednostkowej N e /V ss ) i stałego jednostkowego zuŝycia paliwa g e oraz krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego p e (momentu obrotowego M o ), odpowiadającą charakterystyce zewnętrznej. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać krzywe stałych wartości innych parametrów pracy silnika, a w szczególności temperatur t sp i zadymienia spalin D oraz krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego (momentu obrotowego) odpowiadającą charakterystyce granicy dymienia silnika z zapłonem samoczynnym. Wykonanie charakterystyki ogólnej (uniwersalnej) Charakterystykę ogólną opracowuje się na podstawie kompletu charakterystyk obciąŝeniowych lub charakterystyk mocy częściowej oraz charakterystyki zewnętrznej, przy czym ze względu na bardziej regularne pokrycie pola pracy silnika zaleca się posługiwanie charakterystykami obciąŝeniowymi. Najpierw przeprowadza się krzywe stałej mocy uŝytecznej N e, które stanowią rodzinę hiperbol o równaniu: pe n = τ Ne = C Vss w którym: p e - średnie ciśnienie uŝyteczne, kpa, n - prędkość obrotowa, obr/min, τ - liczba suwów silnika, V ss - pojemność skokowa silnika, dm 3, N e - moc uŝyteczna, kw, C - stała przybierająca dla poszczególnych hiperbol róŝne wartości, uzaleŝnione od przyjmowanych kolejno wartości mocy uŝytecznej N e. Następnie przez punkty o współrzędnych (p e, n), w zaleŝności od N e i współrzędnej n, które znajduje się na poszczególnych charakterystykach obciąŝeniowych dla przyjmowanych kolejno wartości jednostkowego zuŝycia paliwa g e, przeprowadza się krzywe (warstwice) stałego jednostkowego zuŝycia paliwa. W przypadku posługiwania się charakterystykami mocy częściowej współrzędną p e oblicza się wg wzoru w zaleŝności od M o, którą, łącznie ze współrzędną n znajduje się na poszczególnych charakterystykach częściowych. Krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego p e = f(n) przeprowadza się jako odpowiednik krzywej M o = f (n) z charakterystyki zewnętrznej. Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z wytycznymi. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne krzywe przeprowadza się na podstawie charakterystyk obciąŝeniowych lub mocy częściowych zawierających te parametry oraz na podstawie charakterystyki zewnętrznej w sposób analogiczny do wyŝej opisanego.

12 Opracował: Adam Ustrzycki Instytucja Charakterystyka ogólna Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... pe [kpa] n [obr/min] Data Wykonawca Rys. 5. Charakterystyka ogólna

13 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) Charakterystyka kąta wyprzedzania zapłonu (wtrysku) - charakterystyka regulacyjna przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o średniego ciśnienia uŝytecznego pe) i jednostkowego zuŝycia paliwa ge od kąta wyprzedzenia zapłonu α wz (wtrysku α ww ) przy załoŝonym godzinowym zuŝyciu paliwa G e i załoŝonej prędkości obrotowej n. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku), a w szczególności temperatury t sp i zadymienia spalin D silnika z zapłonem samoczynnym. Wykonanie charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) Pomiary przeprowadza się dla róŝnych kątów wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) przy połoŝeniu przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym (dźwigni sterowania w silniku z zapłonem samoczynnym) odpowiadającym załoŝonemu godzinowemu zuŝyciu paliwa i róŝnych obciąŝeniach silnika, przy których występuje załoŝona prędkość obrotowa. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki, przeprowadzane przy załoŝonej prędkości obrotowej n, obejmują: siłę obciąŝającą P, zuŝycie paliwa G e. temperatura spalin t sp, Dodatkowo, w celu określenia współczynnika korekcji, naleŝy dokonać następujących pomiarów: temperatury powietrza w kolektorze dolotowym t y, ciśnienia atmosferycznego powietrza p y, wilgotności względnej powietrza ϕ y. Warunki pomiarów patrz p. Warunki pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów oblicza się dla poszczególnych kątów wyprzedzania zapłonu α wz (wtrysku α ww ) moc uŝyteczną N e i godzinowe zuŝycie paliwa G e, które powinno być stałe oraz wykreśla się krzywą N e = f(α wz ) (Ne =f(α ww ). Następnie, na podstawie wykreślonej juŝ krzywej i wartości G e oblicza się parametr pochodny - jednostkowe zuŝycie paliwa g e i przeprowadza się krzywą g e = f(α wz ) (g e = f f(α ww ). Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z wytycznymi. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 6. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne pomiary przeprowadza się równolegle z powyŝszymi, a krzywe wykreśla się na podstawie uzyskanych wyników, w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku). W celu uzyskania pełnego obrazu wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) na pracę silnika wykonuje się szereg charakterystyk przy załoŝonych, róŝnych połoŝeniach przepustnicy (dźwigni sterowania) i prędkościach obrotowych.

14 Instytucja Charakterystyka kąta wyprzedzenia zapłonu Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... Godzinowe zuŝycie paliwa... Prędkość obrotowa... Ne [kw] ge [g/kwh] αwz [ OWK] Data Wykonawca Rys. 6. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia wtrysku

15 LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Wyznaczanie charakterystyki składu mieszanki Charakterystyka składu mieszanki - charakterystyka regulacyjna przedstawiająca zaleŝność mocy uŝytecznej N e (momentu obrotowego M o, średniego ciśnienia uŝytecznego p e ) i jednostkowego zuŝycia paliwa g e od godzinowego zuŝycia G e (regulacji układu zasilania) w silniku z zapłonem iskrowym przy załoŝonym połoŝeniu przepustnicy i załoŝonej prędkości obrotowej n oraz przy zmiennym kącie wyprzedzenia zapłonu α wz, zapewniającym kaŝdorazowo uzyskanie mocy maksymalnej. Charakterystyka moŝe dodatkowo przedstawiać zaleŝność innych parametrów pracy silnika od godzinowego zuŝycia paliwa, Wykonanie charakterystyki składu mieszanki Pomiary przeprowadza się dla róŝnych regulacji układu zasilania przy załoŝonym połoŝeniu przepustnicy i róŝnych obciąŝeniach silnika z zapłonem iskrowym, przy których występuje załoŝona prędkość obrotowa oraz przy zmiennym kącie wyprzedzenia zapłonu, zapewniającym uzyskanie mocy maksymalnej w kaŝdym punkcie pomiarowym. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki, przeprowadzane przy załoŝonej prędkości obrotowej n, obejmują: siłę obciąŝającą P, zuŝycie paliwa Ge. temperatura spalin tsp, Dodatkowo, w celu określenia współczynnika korekcji, naleŝy dokonać następujących pomiarów: temperatury powietrza w kolektorze dolotowym t y, ciśnienia atmosferycznego powietrza p y, wilgotności względnej powietrza ϕ y. Warunki pomiarów patrz p. Warunki pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów oblicza się dla poszczególnych regulacji układu zasilania moc uŝyteczną N e i godzinowe zuŝycie paliwa G e oraz wykreśla się krzywą N e = f (G e ). Następnie na podstawie wykreślonej juŝ krzywej oblicza się parametr pochodny jednostkowe zuŝycie paliwa g e i przeprowadza się krzywą g e = f(g e ). Charakterystyka powinna być wykreślona zgodnie z wytycznymi. Wzór charakterystyki przedstawiono na rys. 7 i 8. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania w charakterystyce dodatkowych parametrów pracy silnika, to odnośne pomiary przeprowadza się równolegle z powyŝszymi, a krzywe wykreśla się na podstawie uzyskanych wyników, w funkcji godzinowego zuŝycia paliwa (regulacji układu zasilania). W celu uzyskania pełnego obrazu wpływu regulacji układu zasilania na pracę silnika wykonuje się szereg charakterystyk przy załoŝonych, róŝnych połoŝeniach przepustnicy i prędkościach obrotowych.

16 Instytucja Charakterystyka składu mieszanki Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... PołoŜenie przepustnicy... Ne [kw] Prędkość obrotowa... ge [g/kwh] Ge [kg/h] Data Wykonawca Rys. 7. Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki

17 Instytucja Charakterystyka składu mieszanki Silnik... Temperatura zasysania... WyposaŜenie silnika... Ciśnienie otoczenia Współczynnik korekcji... PołoŜenie przepustnicy... Ne [kw] Prędkość obrotowa... ge [g/kwh] λ Data Wykonawca Rys. 8. Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki (w funkcji współczynnika λ)

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Instrukcje do ćwiczeń

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Instrukcje do ćwiczeń Ćwiczenie nr: 2 Temat: Stanowisko badawcze spalinowego i cechowanie hamulca Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stanowiskiem badawczym spalinowego i jego standardowym wyposaŝeniem pomiarowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW LABORATORIU TECHNOLOGII NAPRAW ONTAś SILNIKA SPALINOWEGO, DIAGNOZOWANIE SILNIKA PO NAPRAWIE 2 1. Cel ćwiczenia: Dokonać montaŝu silnika spalinowego i zweryfikować jakość naprawy podczas diagnozowania silnika

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLSKA NORMA PN-92/S-04051 (zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motorowery

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Przygotowanie silnika do badań. Badanie stopnia rozruchu silnika spalinowego Celem ćwiczenia jest określenie właściwości rozruchowych samochodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Silniki tłokowe Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Podstawowe typy silnika tłokowego ze względu na zasadę działania Silnik czterosuwowy Silnik dwusuwowy Silnik z wirującym tłokiem silnik Wankla Zasada pracy silnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AKU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AHU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 37

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10 Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM.

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM. Dr inŝ. Zbigniew Kneba 1. Wstęp WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kierownik katedry: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Balcerski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) AGR, AHF, ALH I ASV Numer bloku Opis Wartość wymagana

Bardziej szczegółowo

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości. Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E3 - protokół Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - protokół Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Data

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Temat: Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowonapięciowych i wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH Zakład Napędów Lotniczych Instytutu Lotnictwa prowadzi prace pomiarowobadawcze w następujących dziedzinach: - badania silników tłokowych i turbowałowych,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

Bardziej szczegółowo

PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO

PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO Janusz Mysłowski Politechnika Szczecińska,Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Al.Piastów 19,70-310 Szczecin,Polska Tel.+ 48 91 4494811,

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ObciąŜenia usterzenia PROJEKTOWANIE I BUDOWA OBIEKTÓW LATAJĄCYCH I ObciąŜenia usterzenia W. BłaŜewicz Budowa samolotów, obciąŝenia St. Danilecki Konstruowanie samolotów, wyznaczanie ociąŝeń R. Cymerkiewicz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników w układzie zapłonowym systemu Motronic Opracowanie: dr inż. S. DUER 5.9. 2 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4Bt Badania

Bardziej szczegółowo

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Dwiczenie nr 5 Temat 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Cel: Pomiar elektryczny obwodu niskiego i wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp 7 1. Podstawowe wiadomości o silnikach 9 1.1.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

ĆW 6. aparatu czterokulowego dotycząą oceny własno. ci smarnych olejów i smarów zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy [8].

ĆW 6. aparatu czterokulowego dotycząą oceny własno. ci smarnych olejów i smarów zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy [8]. ĆW 6 POMIAR TRWAŁOŚCI TRWAŁOŚCI WARSTWY GRANICZNEJ OLEJÓW I SMARÓW WYBRANA METODA BEDAŃ. BEDA Badania laboratoryjne przeprowadzane za pomocą pomoc aparatu czterokulowego dotycząą oceny własno własności

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU I STOPNIA RECYRKULACJI SPALIN NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN I ZUśYCIE PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

BADANIA WPŁYWU ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU I STOPNIA RECYRKULACJI SPALIN NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN I ZUśYCIE PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Anna M. Bocheńska, Cezary I. Bocheński BADANIA WPŁYWU ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU I STOPNIA RECYRKULACJI SPALIN NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN I ZUśYCIE PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2)

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) data aktualizacji: 2015.10.26 Kontynuujemy tematykę związaną z wpływem składu mieszanki λ na skład spalin w silniku o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania

Bardziej szczegółowo

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych.

Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka hydrologiczna i prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych. Statystyka zajmuje się prawidłowościami zaistniałych zdarzeń. Teoria prawdopodobieństwa dotyczy przewidywania, jak często mogą zajść

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek MOTROL, 2006, 8, 5 11 WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Karol Franciszek Abramek Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badane silniki BLCD są silnikami bezszczotkowymi prądu stałego (odpowiednikami odwróconego konwencjonalnego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Charakterystyka rozdzielacza hydraulicznego. Opracowanie: Z.Kudźma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wiadomości wstępne Rozdzielacze

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-18 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2)

Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) Analiza spalin silników o zapłonie iskrowym (2) data aktualizacji: 2015.10.01 Kontynuujemy tematykę związaną z wpływem składu mieszanki λ na skład spalin w silniku o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH CIĄGNIKA URSUS 1134

ANALIZA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH CIĄGNIKA URSUS 1134 Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 ANALIZA PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH CIĄGNIKA URSUS 1134 Jan R. Kamiński Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1 - protokół Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (80/1269/EWG)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (80/1269/EWG) 13/t. 6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 87 31980L1269 L 375/46 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 31.12.1980 DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,.. " 60

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,..  60 SPIS TREŚCI 1. SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM. 11 1.1. Historia rozwoju. 11 1.2. Porównanie silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i o zapłonie iskrowym (Zl) 14 1.3. Obiegi pracy 20 1.3.1. Silnik czterosuwowy..

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2011 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Jacek Wasilewski WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych godzinowego i jednostkowego zuŝycia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia: Dokonać weryfikacji elementów przeniesienia napędu oraz pojazdu. W wyniku opanowania treści ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

Pomiar zadymienia spalin

Pomiar zadymienia spalin Pomiar zadymienia spalin Zajęcia laboratoryjne w pracowni badao silników spalinowych Katedra Mechatroniki Wydział Nauk Technicznych UWM Opiekun Naukowy : mgr Maciej Mikulski Pomiar zadymienia spalin Zadymienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego 0 V L L+ + Łącznik tablicowy V A A m R r R md Autotransformator E 0 V~ E A M B 0 0 V Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny W5 Samowzbudny generator asynchroniczny Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych generatora przy wzbudzeniu pojemnościowym i obciąŝeniu rezystancyjnym, przy stałych

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINĄ OLEJU NAPĘDOWEGO Z BIOBUTANOLEM NA JEGO EFEKTYWNE WSKAŹNIKI PRACY

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINĄ OLEJU NAPĘDOWEGO Z BIOBUTANOLEM NA JEGO EFEKTYWNE WSKAŹNIKI PRACY Piotr ORLIŃSKI 1 Stanisław ORLIŃSKI 2 silnik spalinowy, wskaźniki pracy silnika, paliwa ekologiczne, ochrona środowiska WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINĄ OLEJU NAPĘDOWEGO Z BIOBUTANOLEM NA

Bardziej szczegółowo

Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni

Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni Metody bezpośrednie metoda wolumetryczna Metody bezpośrednie przelewy (przegrody) Metody bezpośrednie cd. Iniekcja ciągła znacznika Wprowadzanym do wód

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy 1. Zapoznanie się z konstrukcją, zasadą działania i układami sterowania

Bardziej szczegółowo