Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Instrukcje do ćwiczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Instrukcje do ćwiczeń"

Transkrypt

1 Ćwiczenie nr: 2 Temat: Stanowisko badawcze spalinowego i cechowanie hamulca Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze stanowiskiem badawczym spalinowego i jego standardowym wyposaŝeniem pomiarowym oraz nabycie umiejętności cechowania hamulca. Pomiary dla wycechowania hamulca przeprowadza się za pomocą odwaŝników wzorcowych, które kolejno układa się na szali ramienia pomiarowego zwiększając obciąŝenie (zaciąŝanie). KaŜdorazowo po zmianie obciąŝenia dokonuje się odczytu wskazania siły na urządzeniu pomiarowym. Następnie zdejmuje się kolejno odwaŝniki zmniejszając obciąŝenie (odciąŝanie) i równieŝ odczytuje wskazania. Uwaga: odwaŝniki naleŝy układać i zdejmować ostroŝnie, aby nie zmienić kierunku ruchu ramienia pomiarowego. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: wskazanie hamulca W z przy zaciąŝaniu, wskazanie hamulca W o przy odciąŝaniu. Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). ObciąŜenie wzorcowe Wskazanie na hamulcu Wskazanie średnie Siła obciąŝająca układ pomiarowy hamulca Błąd bezwzględny wskazania Błąd względny wskazania Q ZaciąŜanie W z OdciąŜanie W o W P δ [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [%] itd. Następnie, korzystając z równania momentów, naleŝy obliczyć rzeczywistą siłę działającą na układ pomiarowy (wagę) oraz określić błąd bezwzględny i względny w kaŝdym punkcie pomiarowym. Uwaga: ramię działania siły P naleŝy obliczyć wykorzystując stałą cechowanego hamulca, której wartość podano w tabeli: Dane techniczne stanowisk badawczych. zamontować ramię pomiarowe (wzorcowe) na hamulcu, włączyć układ pomiarowy, za pomocą odwaŝników obciąŝać ramię hamulca i dokonywać odczytu wskazań siły dla kolejnych zwiększających się obciąŝeń, po osiągnięciu obciąŝenia maksymalnego, zdejmować odwaŝniku odczytując wskazania siły na hamulcu. wyłączyć układ pomiarowy, po zakończeniu pomiarów zdemontować ramię pomiarowe. opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykresy: W=f(P), =f(w), δ=f(w)

2 Dane techniczne stanowisk badawczych Stanowisko Hamulec Wskazanie Schenck Dynas 2 Schenck D-630e Heanen-Frode Mark II Schenck D-630e ment [Nm] ment [Nm] Siła [kg] Siła [N] Stała hamulca Wartość Jednostka Silnik 1 [-] Renault G9T 1 [-] Polonez MPFI [kg*obr kw*min] [N*obr kw*min] Polonez GLI SB3.1CR

3 Ćwiczenie nr: 3 Temat: 3. Przygotowanie do badań. Badanie stopnia rozruchu spalinowego Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest określenie właściwości rozruchowych samochodowego spalinowego obejmujące sprawdzenie moŝliwości rozruchu w danej temperaturze otoczenia oraz zapoznanie się zakresem czynności niezbędnych do przygotowania do badań. Przed przystąpieniem do badania własności rozruchowych, który powinien być odpowiednio przygotowany naleŝy wyłączyć sprzęgło (jeŝeli próbie poddaje się zespół napędowy - silnik ze skrzynią biegów) i ustawić urządzenia sterujące pracą w połoŝeniu przewidzianym w instrukcji obsługi dla rozruchu w danej temperaturze otoczenia (dawka paliwa, urządzenie rozruchowe, zapłon itp.). Następnie naleŝy przeprowadzić próbę obejmującą maksimum 3 cykle rozruchu (3-krotne włączenie i wyłączenie rozrusznika) i przerwy po 60 s między cyklami, przy czym czas kaŝdego z cykli powinien wynosić: 10 s dla silników o zapłonie iskrowym, 15 s dla silników o zapłonie samoczynnym. Z chwilą rozpoczęcia przez silnik samodzielnej pracy rozrusznik naleŝy natychmiast wyłączyć. Przyjmuje się, Ŝe samodzielna praca rozpoczyna się w chwili, gdy natęŝenie prądu pobieranego przez rozrusznik obniŝy się do wartości występującej przy pracy rozrusznika nieobciąŝonego. Podczas próby powinny być rejestrowane w funkcji czasu z zaznaczeniem przez znacznik zdarzeń rejestratora chwili kaŝdego włączenia i wyłączenia rozrusznika oraz urządzenia rozruchowego, co najmniej: napięcie na zaciskach rozrusznika, natęŝenie prądu pobieranego przez rozrusznik. Ponadto naleŝy zanotować: temperaturę cieczy chłodzącej, temperaturę oleju, prędkość obrotową wału korbowego osiąganą podczas rozruchu, włączyć pulpit sterowniczy oraz aparaturę rejestrującą, odłączyć wał od wału hamulca bieg luzem, włączyć urządzenie rozruchowe silnia (jeśli wymagane), uruchomić rejestrację parametrów, dokonać rozruchu za pomocą rozrusznika, w przypadku, gdy silnik nie uruchomi się, odczekać 60 s i ponownie dokonać próby uruchomienia (maksymalna liczba prób wynosi 3), po uruchomieniu i osiągnięciu przez silnik stabilnej prędkości obrotowej, silnik wyłączyć, odczytać czas rozruchu z zarejestrowanych przebiegów, po zakończeniu próby wyłączyć układ rejestrujący i pulpit sterowniczy. schemat stanowiska pomiarowego, zarejestrowany sygnał napięciowy i prądowy wraz z zaznaczonym czasem rozruchu

4 Ćwiczenie nr: 4 Temat: Ocena procesu spalania w silniku na podstawie wykresu indykatorowego Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem indykowania wysokopręŝnego oraz nabycie umiejętności wykonania, opracowania i oceny wykresu indykatorowego spalinowego. W celu opracowania wykresu indykatorowego naleŝy dokonać pomiarów ciśnienia w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Pomiarów naleŝy dokonać dla ustalonej wartości prędkości obrotowej i wybranym obciąŝeniu. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych oraz zarejestrowaniu przebiegów szybkozmiennych zmienia się wybrane parametry regulacyjne (kąt wyprzedzenia wtrysku, kąt wyprzedzenia dawki pilotującej), które mogą mieć wpływ na proces spalania i ponownie odczytuje się wskazania przyrządów pomiarowych oraz rejestruje przebiegi ciśnienia. Pomiary niezbędne do wykonania wykresu indykatorowego i jego oceny obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp. Ponadto naleŝy zarejestrować ciśnienie w cylindrze oraz dodatkowe przebiegi tj.: przebieg napięcia i prądu wtryskiwacza. włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const, uruchomić układ rejestrujący, uruchomić silnik oraz niezbędne układy w tym system chłodzenia czujnika w komorze spalania, ustalić odpowiednią prędkość obrotową i obciąŝenie, ustawić parametry regulacyjne, dokonać pomiaru i rejestracji przebiegów, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, ustawić nowe parametry regulacyjne i ponownie dokonać pomiarów, schłodzenia i hamulca, opracowany jeden wykres indykatorowy, wykonanie wykresu indykatorowego porównawczego, ocenę procesu spalania na podstawie wykonanych wykresów celem wyboru optymalnych parametrów regulacyjnych poddanych badaniom,

5 Ćwiczenie nr: 5 Temat: Pomiar sprawności mechanicznej Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności określania sprawności mechanicznej. Pomiary dla określenia sprawności mechanicznej metodą kolejnego wyłączania cylindrów przeprowadza się przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym. W pierwszej kolejności wykonuje się pomiary dla wszystkich cylindrów pracujących, a następnie kolejno wyłącza się poszczególne cylindry dokonując pomiarów. Dla wykreślenia charakterystyki sprawności mechanicznej w funkcji prędkości obrotowej pomiarów naleŝy dokonać przy wybranych prędkościach obrotowych z całego zakresu pracy. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości prędkości obrotowej. Pomiary powinny być wykonywane po ustaleniu stanu cieplnego. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). Prędkość obrotowa Dla całego Wskazanie na hamulcu Numer wyłączonego cylindra Dla całego c indykowana Średnia moc cylindra nr całego Sprawność mechaniczna n P P P P P P śr Ni 1 Ni 2 Ni 3 Ni 4 Ni η m [obr/min] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [-] włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią prędkość obrotową, powoli zwiększać obciąŝenie do maksymalnego, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić prędkość obrotową, powtórzyć pomiary dla wszystkich przewidzianych prędkości obrotowych, wyłączyć pierwszy cylinder i dokonać pomiarów dla wszystkich prędkości obrotowych, powtórzyć procedurę dla kolejnych cylindrów, ponownie dokonać pomiarów dla wszystkich wybranych prędkości obrotowych przy wszystkich cylindrach pracujących, schłodzenia i hamulca,

6 opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki sprawności mechanicznej η m =f(n),

7 Ćwiczenie nr: 6 Temat: Pomiar stopnia napełniania Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki stopnia napełniania spalinowego. Pomiary dla wyznaczenia stopnia napełniania przeprowadza się przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym i róŝnych obciąŝeniach dla wybranych prędkości obrotowych z całego zakresu pracy. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości prędkości obrotowej. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się prędkość obrotową poprzez zmianę nastaw hamulca. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: wysokość słupka cieczy h w celu określenia róŝnicy ciśnień na zwęŝce, godzinowe paliwa G h, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). Prędkość obrotowa n Wysokość słupka cieczy h paliwa G h t o Ciśnienie p b RóŜnica ciśnień na zwęŝce p Gęstość ρ pow Strumień teoretyczny m& t Strumień rzeczywisty m& r Współczynnik składu mieszanki λ Stopień napełniania η v [obr/min] [mm] [kg/h] [ºC] [mmhg] [Pa] [kg/m 3 ] [kg/s] [kg/s] [-] [-] włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią prędkość obrotową, powoli zwiększać obciąŝenie do maksymalnego, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić prędkość obrotową, powtórzyć pomiary, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową, jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki stopnia napełniania η v =f(n),

8 Ćwiczenie nr: 7 Temat: Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki zewnętrznej spalinowego. Pomiary dla charakterystyki zewnętrznej przeprowadza się przy całkowicie otwartej przepustnicy w silniku z zapłonem iskrowym lub przy skrajnym ustawieniu dźwigni sterowania odpowiadającym pełnej dawce paliwa w silniku z zapłonem samoczynnym i róŝnych obciąŝeniach dla wybranych prędkości obrotowych z całego zakresu pracy. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości prędkości obrotowej. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się prędkość obrotową poprzez zmianę nastaw hamulca. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp, parametry (temperaturę to i ciśnienie pb). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią prędkość obrotową, powoli zwiększać obciąŝenie do maksymalnego, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić prędkość obrotową, powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

9 : Obroty n Wskazania na hamulcu Stała Gh Charakterystyka zewnętrzna o zapłonie iskrowym POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Objętość skokowa : PrzełoŜenie h-s dm 3 Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Liczba cylindrów: : Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx CO Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% Nr karty Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych [obr/min] [Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm 2 ] [ppm] [ppm] [%] [kw] [g/kwh] [ - ] [ - ] [kw] [Nm] [kg/h] c Jedno-stkowe Współczynnik korekcji Ka Sprawność ogólna ηo c korygowana ment obrotowy korygowany korygowane Gh : Obroty n Wskazania na hamulcu Stała Charakterystyka zewnętrzna o zapłonie samoczynnym POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Objętość skokowa : Gh PrzełoŜenie h-s dm3 Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Liczba cylindrów: Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% Nr karty Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych : Toksyczność spalin c Współczynnik Jedno-stkowe Sprawność c ment Jednostkowe Ciśnienie ogólna obrotowy spalin oleju oleju HC NOx D korekcji korygowana korygowany korygowane Ka ηo [obr/min] [Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm 2 ] [ppm] [ppm] [º H ] [kw] [g/kwh] [ - ] [ - ] [kw] [Nm] [kg/kwh]

10 Ćwiczenie nr: 8 Temat: Wyznaczanie charakterystyki obciąŝeniowej Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki obciąŝeniowej spalinowego. Pomiary dla charakterystyki obciąŝeniowej przeprowadza się przy załoŝonych ustawieniach przepustnicy lub urządzenia sterującego dawką przy stałej prędkości obrotowej. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości obciąŝenia. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się obciąŝenie przez zwiększenie dawki paliwa. Dla zachowania stałej prędkości obrotowej moment hamujący silnik musi zostać zwiększony, wobec czego wzrasta obciąŝenie hamulca. Zazwyczaj przyjmuje się następujące obciąŝenia : 10%, 25%, 50%, 75% i 100%. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp, parametry (temperaturę to i ciśnienie pb). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią obciąŝenie, ustalić odpowiednie obroty, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić obciąŝenie, powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

11 : Lp : Lp Wskazania na hamulcu Charakterystyka obciąŝeniowa o zapłonie iskrowym dla prędkości obrotowej n = POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Stała Gh Objętość skokowa : PrzełoŜe-nie h-s dm3 Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Liczba cylindrów: Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx CO Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: obr/min Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych [Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm2] [ppm] [ppm] [ % ] [kw] [g/kwh] [ - ] [kw] [Nm] [kpa] [kg/h] Wskazania na hamulcu P Stała PrzełoŜe-nie h-s dm3 Liczba cylindrów: c Jednostkowe Współczynnik korekcji Ka c korygowana Charakterystyka obciąŝeniowa o zapłonie samoczynnym dla prędkości obrotowej n = POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Gh Objętość skokowa : Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx D Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: ment obrotowy korygowany obr/min Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% c Nr karty Srednie ciśnienie uŝyteczne pe Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych [N] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm2] [ppm] [ppm] [º H ] [kw] [g/kwh] [ - ] [kw] [Nm] [kpa] [kg/h] Jednostkowe Współczynnik korekcji Ka c korygowana ment obrotowy korygowany Nr karty Srednie ciśnienie uŝyteczne pe korygowane Ge Jednostkowe korygowane

12 Ćwiczenie nr: 9 Temat: Wyznaczanie charakterystyki granicy dymienia Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów zadymienia spalin na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki granicy dymienia spalinowego. Charakterystykę granicy dymienia wykonuje się na podstawie kompletu charakterystyk obciąŝeniowych z gałęzią zadymienia. Pomiary dla charakterystyki obciąŝeniowej przeprowadza się przy załoŝonych ustawieniach przepustnicy lub urządzenia sterującego dawką przy stałej prędkości obrotowej. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości obciąŝenia. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się obciąŝenie przez zwiększenie dawki paliwa. Dla zachowania stałej prędkości obrotowej moment hamujący silnik musi zostać zwiększony, wobec czego wzrasta obciąŝenie hamulca. Zazwyczaj przyjmuje się następujące obciąŝenia : 10%, 25%, 50%, 75% i 100%. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp, zadymienie D, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli - jak dla charakterystyki obciąŝeniowej). Po wykreśleniu charakterystyk obciąŝeniowych naleŝy odczytać z nich moc, moment, godzinowe i jednostkowe paliwa odpowiadające zadymieniu granicznemu i nanieść na opracowywaną charakterystykę granicy dymienia. włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią obciąŝenie, ustalić odpowiednie obroty, dokonać pomiarów, jak dla typowej charakterystyki obciąŝeniowej, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, dokonać pomiaru zadymienia, kaŝdorazowo zerując urządzenie pomiarowe, zmienić obciąŝenie, powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

13 Ćwiczenie nr: 10 Temat: Wyznaczanie charakterystyki ogólnej Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki ogólnej spalinowego. Charakterystykę ogólną wykonuje się na podstawie kompletu charakterystyk obciąŝeniowych. Pomiary dla charakterystyki obciąŝeniowej przeprowadza się przy załoŝonych ustawieniach przepustnicy lub urządzenia sterującego dawką przy stałej prędkości obrotowej. Pomiar zaczyna się zazwyczaj od najmniejszej wartości obciąŝenia. Następnie po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się obciąŝenie przez zwiększenie dawki paliwa. Dla zachowania stałej prędkości obrotowej moment hamujący silnik musi zostać zwiększony, wobec czego wzrasta obciąŝenie hamulca. Zazwyczaj przyjmuje się następujące obciąŝenia : 10%, 25%, 50%, 75% i 100%. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli - jak dla charakterystyki obciąŝeniowej). Po wykreśleniu charakterystyk obciąŝeniowych, na opracowywanej charakterystyce ogólnej przeprowadza się najpierw krzywe stałej mocy uŝytecznej, które stanowię rodzinę hiperbol. Następnie przez punkty o współrzędnych (p e, n), w zaleŝności od i współrzędnej n, które znajduje się na poszczególnych charakterystykach obciąŝeniowych dla przyjmowanych kolejno wartości jednostkowego zuŝycia paliwa, przeprowadza się krzywe (warstwice) stałego jednostkowego zuŝycia paliwa. Krzywą średniego ciśnienia uŝytecznego pe = f(n) przeprowadza się jako odpowiednik krzywej = f (n) charakterystyki zewnętrznej. włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić odpowiednią obciąŝenie, ustalić odpowiednie obroty, dokonać pomiarów, jak dla typowej charakterystyki obciąŝeniowej, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić obciąŝenie, powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład wyznaczenia punktów o współrzędnych (p e, n) z wybranej charakterystyki obciąŝeniowej dla wybranej wartości jednostkowego zuŝycia paliwa, graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

14 Ćwiczenie nr: 11 Temat: Wyznaczanie charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki regulacyjnej kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku). Pomiary dla charakterystyki regulacyjnej kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) przeprowadza się przy załoŝonych ustawieniach przepustnicy lub urządzenia sterującego dawką przy stałej prędkości obrotowej. W pierwszej kolejności naleŝy dokonać regulacji i pomiaru kata wyprzedzenia zapłonu lub wtrysku. Po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się wartość kąta wyprzedzenia zapłonu (wtrysku) i ponownie dokonuje pomiarów. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, temperaturę spalin t sp, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić załoŝone obciąŝenie, ustalić załoŝone obroty, wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu lub wtrysku na Ŝądaną wartość, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu lub wtrysku, powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

15 : zapłonu αwz Wskazania na hamulcu Stała Charakterystyka kąta wyprzedzenia zapłonu o ZI dla prędkości obrotowej n = POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Objętość skokowa : paliwa Gh PrzełoŜenie h-s dm 3 Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Liczba cylindrów: Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx CO Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: obr/min Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% c Nr karty Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych Jedno-stkowe Kąt wyprzedzenia Współczynnik korekcji Ka c korygowana ment obrotowy korygowany Srednie ciśnienie uŝyteczne pe korygowane Gh [ºOWK] [ Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm 2 ] [ppm] [ppm] [ % ] [kw] [g/kwh] [ - ] [kw] [Nm] [kpa] [kg/h] : Kąt wyprzedzenia zapłonu αwz Wskazania na hamulcu Stała Charakterystyka kąta wyprzedzenia wtrysku o ZS dla prędkości obrotowej n = POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Objętość skokowa : paliwa Gh PrzełoŜenie h-s dm 3 Parametry zmierzone na stanowisku badawczym Liczba cylindrów: Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx D Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: obr/min Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% c Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych Jedno-stkowe Współczynnik korekcji Ka c korygowana ment obrotowy korygowany Nr karty Srednie ciśnienie uŝyteczne pe Jednostkowe korygowane [ºOWK] [ Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm 2 ] [ppm] [ppm] [º H ] [kw] [g/kwh] [ - ] [kw] [Nm] [kpa] [kg/kwh]

16 Ćwiczenie nr: 12 Temat: Wyznaczanie charakterystyki składu mieszanki Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania charakterystyki regulacyjnej składu mieszanki. Pomiary dla charakterystyki składu mieszanki przeprowadza się przy załoŝonym ustawieniu przepustnicy przy stałej prędkości obrotowej oraz przy zmiennym kącie wyprzedzenia zapłonu, zapewniającym kaŝdorazowo uzyskanie mocy maksymalnej. Po ustaleniu stanu cieplnego i odczytaniu wskazań przyrządów pomiarowych, zmienia się regulację układu zasilania zmieniając dawkę paliwa i ponownie dokonuje pomiarów. Pomiary niezbędne do wykreślenia charakterystyki obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, wysokość słupka cieczy h wskazującej róŝnicę ciśnień na zwęŝce w celu określenia strumienia rzeczywistego przez silnik, temperaturę spalin t sp, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić połoŝenie przepustnicy, ustalić odpowiednie obroty, wyregulować wielkość dawki paliwa, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, zmienić regulację układu zasilania i powtarzać pomiary dla uzyskania wystarczającej liczby punktów pomiarowych na charakterystyce, schłodzenia i hamulca, opracowaną kartę pomiarową (przykład tabele), jeden pełny przykład obliczeniowy (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykreślenie charakterystyki,

17 Charakterystyka kąta wyprzedzenia zapłonu o zapłonie iskrowym dla prędkości obrotowej n = POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ : dm 3 Liczba Objętość skokowa : cylindrów: Stała [kg*obr PrzełoŜenie h-s kw*min ] Parametry zmierzone na stanowisku badawczym RóŜnica ciśnień na zwęŝce h Wskazania na hamulcu paliwa Gh Toksyczność spalin Ciśnienie spalin oleju oleju HC NOx CO Wartość opałowa paliwa: kj/kg Stanowisko: obr/min Ciśnienie otoczenia Tr kpa Wilgotność: 50% Wielkości obliczone na podstawie parametrów zmierzonych Jedno-stkowe [mm] [ Nm] [kg/h] [ºC] [ºC] [ºC] [kg/cm 2 ] [ppm] [ppm] [ % ] [kw] [g/kwh] [ - ] [kw] [Pa] [kpa] [kg/h] c Współczynnik korekcji Ka c korygowana Rzeczywisty strumień mr Nr karty Współczynnik składu mieszanki λ korygowane Gh

18 Ćwiczenie nr: 13 Temat: Bilans cieplny Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką pomiarów podstawowych parametrów na hamowni silnikowej oraz nabycie umiejętności wykonania i opracowania zewnętrznego bilansu cieplnego. Pomiary dla wyznaczenia zewnętrznego bilansu cieplnego przeprowadza się przy załoŝonym ustawieniu przepustnicy lub urządzenia sterującego dawką i załoŝonej prędkości obrotowej. Po ustaleniu stanu cieplnego naleŝy odczytać wskazania przyrządów pomiarowych. Pomiary niezbędne do wyznaczenia bilansu obejmują: siłę obciąŝającą P lub moment obrotowy M o (w zaleŝności od rodzaju hamulca), godzinowe paliwa G h, wysokość słupka cieczy h wskazującej róŝnicę ciśnień na zwęŝce w celu określenia strumienia rzeczywistego przez silnik, temperaturę spalin t sp, temperatury czynnika chłodzącego: na wejściu t we i wyjściu i t wy do chłodnicy, strumień objętościowy czynnika chłodzącego oraz jego gęstość, parametry (temperaturę t o i ciśnienie p b ). Odczytane parametry naleŝy zanotować w tabeli (przykład tabeli pomiarowej przedstawiono poniŝej). Prędkość obrotowa Wskazanie na hamulcu paliwa Wysokość słupka cieczy Ciśnienie spalin cieczy chłodzącej na wejściu cieczy chłodzącej na wyjściu Strumień czynnika chłodzącego n M o G h h t o p b t sp t we t wy V & ch [obr/min] [kg] [kg/h] [mm] [ºC] [mmhg] [ºC] [ºC] [ºC] [dm 3 /min] włączyć hamulec i ustawić tryb pracy na n=const uruchomić silnik, ustalić połoŝenie przepustnicy, ustalić odpowiednie obroty, dokonać pomiaru, po uzyskaniu stabilnych wartości parametrów dla ustalonego punktu pracy, schłodzenia i hamulca, kartę pomiarową, obliczenia (uŝyte wzory, podstawienia, przeliczenia jednostek itp.), graficzne opracowanie uzyskanych wyników wykres Sankeya,

19 Ćwiczenie nr: 14 Temat: Ocena parametrów pracy aparatury wtryskowej Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami aparatury wtryskowej, istotnymi dla pracy oraz nabycie umiejętności oceny wysokociśnieniowej pompy układu wtryskowego typu Common Rail na stanowisku probierczym EPS-815. Pomiary dla oceny parametrów wysokociśnieniowej pompy systemu Common Rail przeprowadza się na stole probierczym w ustalonych warunkach temperaturowych pompy i oleju probierczego Pomiary niezbędne do oceny pompy wysokociśnieniowej zapisywane do raportu obejmują: wydatek oleju probierczego Q, ciśnienie w szynie p rail, przebieg zmian ciśnienia oleju w szynie podczas pracy pompy, temperaturę oleju probierczego w zbiorniku t ol. włączyć stanowisko probiercze oraz komputer sterujący, odczytać oznaczenie pompy zamontowanej na stanowisku, uruchomić program zarządzający pracą stanowiska, wybrać z bazy danych badaną pompę wysokociśnieniową, wyregulować ciśnienie zasilania pompy i powrotu zgodnie z danymi dla badanej pompy, wykonać kolejne kroki zgodnie z procedurą badawczą pompy zapisując kolejne kroki pomiarowe do raportu, po zakończeniu badania wydrukować raport z badań, zakończyć program i wyłączyć komputer i stanowisko probiercze. raport z badań popy ciśnieniowej, ocenę parametrów badanej pompy wykonaną na podstawie otrzymanego raportu,

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Wykonywanie charakterystyk silnika wg BN-79/1374-03 Silniki samochodowe Badania stanowiskowe Wykonywanie charakterystyk Charakterystyka silnika -

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Przygotowanie silnika do badań. Badanie stopnia rozruchu silnika spalinowego Celem ćwiczenia jest określenie właściwości rozruchowych samochodowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLSKA NORMA PN-92/S-04051 (zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motorowery

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku

Bardziej szczegółowo

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AKU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 5.b. WYZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AHU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 37

Bardziej szczegółowo

Pomiar wysokich napięć

Pomiar wysokich napięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badane silniki BLCD są silnikami bezszczotkowymi prądu stałego (odpowiednikami odwróconego konwencjonalnego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1 - protokół Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie wymiany ciepła w przeponowym płaszczowo rurowym wymiennika ciepła i porównanie wyników z obliczeniami teoretycznymi.

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 3.b. WPŁYW ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW LABORATORIU TECHNOLOGII NAPRAW ONTAś SILNIKA SPALINOWEGO, DIAGNOZOWANIE SILNIKA PO NAPRAWIE 2 1. Cel ćwiczenia: Dokonać montaŝu silnika spalinowego i zweryfikować jakość naprawy podczas diagnozowania silnika

Bardziej szczegółowo

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości. Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E3 - protokół Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2011 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Silniki tłokowe Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Podstawowe typy silnika tłokowego ze względu na zasadę działania Silnik czterosuwowy Silnik dwusuwowy Silnik z wirującym tłokiem silnik Wankla Zasada pracy silnika

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut InŜynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 11.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Pomiary wilgotności /. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Augusta 1. 2. 3. Rys. 1. Psychrometr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9 Temat: Charakterystyki i parametry tranzystorów PNFET Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych oraz parametrów tranzystorów PNFET.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI ĆWICZENIE NR 3 L3-1

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI ĆWICZENIE NR 3 L3-1 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-10 L3-11 L3-12 L3-13 L3-14 L3-15 L3-16 L3-17 L3-18 L3-19 OPIS WYKONYWANIA ZADAŃ Celem pomiarów jest sporządzenie przebiegu charakterystyk temperaturowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) AGR, AHF, ALH I ASV Numer bloku Opis Wartość wymagana

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH Krzysztof BALAWENDER, Kazimierz LEJDA 1 W artykule zostało przedstawione modelowanie zużycia paliwa w silniku

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH UKŁAD ZAPŁONOWY

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń

Bardziej szczegółowo

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny W5 Samowzbudny generator asynchroniczny Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych generatora przy wzbudzeniu pojemnościowym i obciąŝeniu rezystancyjnym, przy stałych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Motoryzacyjne skażenie środowiska Ćwiczenie nr 3 Imię i nazwisko Rok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Grupa: WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: CZJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Temat: Przetworniki tensometryczne /POMIARY SIŁ I CIŚNIEŃ PRZY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Temat: Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowonapięciowych i wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Pomiar zadymienia spalin

Pomiar zadymienia spalin Pomiar zadymienia spalin Zajęcia laboratoryjne w pracowni badao silników spalinowych Katedra Mechatroniki Wydział Nauk Technicznych UWM Opiekun Naukowy : mgr Maciej Mikulski Pomiar zadymienia spalin Zadymienie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek MOTROL, 2006, 8, 5 11 WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Karol Franciszek Abramek Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego 1. Cel ćwiczenia Poznanie typowych układów pracy przetworników pomiarowych o zunifikowanym wyjściu prądowym. Wyznaczenie i analiza charakterystyk

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT RÓśYCKI Andrzej 1 Stuk, Zadymienie spalin, Common rail STUK I ZADYMIENIE SPALIN JAKO KRYTERIA DOBORU PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Škoda Fabia

Schemat elektryczny Škoda Fabia Schemat elektryczny Škoda Fabia data aktualizacji: 2018.11.08 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że w jeszcze większym stopniu ułatwią one Państwu naprawę

Bardziej szczegółowo

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Dwiczenie nr 5 Temat 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Cel: Pomiar elektryczny obwodu niskiego i wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4Bt Badania

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODZIAŁU DAWKI PALIWA NA WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM

WPŁYW PODZIAŁU DAWKI PALIWA NA WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Jerzy MERKISZ 1 Marek IDZIOR 2 Maciej BAJERLEIN 3 Paweł DASZKIEWICZ 4 Paweł STOBNICKI 5 silnik spalinowy, dawka paliwa, wtrysk bezpośredni, zapłon samoczynny WPŁYW PODZIAŁU DAWKI PALIWA NA WSKAŹNIKI PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10 Temat: Charakterystyki i parametry tranzystorów MIS Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych i parametrów tranzystorów MOS oraz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM.

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM. Dr inŝ. Zbigniew Kneba 1. Wstęp WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kierownik katedry: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Balcerski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 2 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do pomiaru napięcia i prądu ETT 011.00 Tester napięcia i prądu ETT 011.00 1. Informacje ogólne Urządzenie jest przeznaczone do pomiarów napięcia i prądu przy sprawdzaniu wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin.

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5 Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ocena skuteczności

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPOSÓB OCENY STANU TECHNICZNEGO UKŁADU WYDECHOWEGO I POMIARU POZIOMU HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS POSTOJU POJAZDU ORAZ SPOSÓB KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO PODCZAS PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Fiat Bravo. data aktualizacji:

Fiat Bravo. data aktualizacji: Fiat Bravo data aktualizacji: 2015.08.05 Legenda elementów wtrysk silnika Samochody osobowe/fiat/bravo [07>13] (198)/1.9 MJ 150/Sedan 2-bryłowy/937 A 5.000 (110 kw) / [--/07>--/13] Bosch/EDC/16 C 39/-/Z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ . Cel ćwiczenia Pomiar współrzędnych powierzchni swobodnej w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła przy zmianach obciążenia aparatu.

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru z wykorzystaniem wzorca grawitacyjnego Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń

Bardziej szczegółowo