Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900"

Transkrypt

1 BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 CZESŁAW GOSS, PAWEŁ MARECKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn, Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zmęczeniowych i niszczących pojedynczej koleiny mostu MS-20 oraz badań statycznych i zmęczeniowych próbek ze stali WELDOX 900 w zakresie małej liczby cykli przy różnych rodzajach obciążeń. Stal ta wykazuje zmienne właściwości zmęczeniowe w zależności od rodzaju obciążenia. Słowa kluczowe: niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa, metaloznawstwo wytrzymałości konstrukcji Symbole UKD: Wstęp W Katedrze Budowy Maszyn WAT przeprowadzone zostały badania zmęczeniowe i niszczące prototypów pojedynczych kolein przęsła mostu towarzyszącego MS-20, przeznaczonego dla pododdziałów inżynieryjno-drogowych Sił Zbrojnych RP. Wyniki tych badań wykazały konieczność poprawy parametrów wytrzymałościowych przegubu głównego węzła konstrukcyjnego w celu podniesienia trwałości całego mostu. Z dostępnej literatury nie można uzyskać żadnych informacji na temat stali WELDOX 900, dotyczących badań jej własności zmęczeniowych. W związku z tym przeprowadzono próby niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 w różnych warunkach obciążenia. Artykuł zawiera wyniki badań zmęczeniowych i niszczących pojedynczej koleiny mostu oraz wyniki badań statycznych i zmęczeniowych próbek ze stali WELDOX 900.

2 90 Cz. Goss, P. Marecki 2. Metodyka i wyniki wstępnych badań zmęczeniowych i niszczących pojedynczej koleiny mostu MS-20 Przedmiotem badań był prototyp pojedynczej koleiny mostu samochodowego MS-20 zaprojektowany i wykonany zgodnie z Założeniami Taktyczno-Technicznymi Mostu Samochodowego MS-20 opracowanymi w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej [1]. Celem badań wykonanego prototypu była weryfikacja poprawności założeń konstrukcyjnych dźwigarów mostowych poprzez sprawdzenie ich wytrzymałości doraźnej oraz wytrzymałości zmęczeniowej, określenie obciążenia niszczącego, ustalenie słabych ogniw zaprojektowanej konstrukcji oraz określenie jej trwałości zmęczeniowej. Badania wytrzymałości doraźnej zostały przeprowadzone dla trzech prób obciążenia statycznego zgodnie z metodyką zawartą w ZTT[1] i normie STANAG 2021: 1 obciążenie podstawowe M gpodst [MLC 70(T)] = 3130 knm 0,5 = 1565 knm, 2 obciążenie nominalne M gmax [MLC 110(W)] = 4300 knm 0,5 = 2150 knm, 3 przeciążenie M gprzec 1.2 [MLC 110(W)] = 5160 knm 0,5 = 2580 knm. Pomiary naprężeń były realizowane metodą tensometrii oporowej. Po każdej próbie obciążenia dokonano pomiaru strzałki ugięcia oraz przeglądu badanej konstrukcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan połączeń spawanych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że dla maksymalnego obciążenia zgodnie z normą STANG 2021, naprężenia w pasie dolnym osiągnęły wartości MPa. Oznacza to, że w warunkach obciążenia statycznego nie dochodzi do przekroczenia naprężeń dopuszczalnych, które przyjęto na poziomie 500 MPa. Następnie przeprowadzono badania zmęczeniowe koleiny mostu, których przebieg i metodykę szczegółowo opisano w pracy [2]. Cykl obciążenia odwzorowano w dwóch blokach pomiarowych po 2500 cykli obciążenia w każdym wg programu przedstawionego poniżej. Obciążenie w bloku pomiarowym zostało odwzorowanie dla czterech wielkości (rodzaju) obciążenia z uwzględnieniem procentowego udziału w całkowitej liczbie cykli. I a obciążenie podstawowe 40% liczby cykli obciążenia w bloku pomiarowym; I b obciążenie średnie 20% liczby cykli obciążenia w bloku pomiarowym; I c obciążenie nominalne 30% liczby cykli obciążenia w bloku pomiarowym; I d przeciążenie 10% liczby cykli obciążenia w bloku pomiarowym. W żadnym przypadku obciążenia dźwigarów mostowych, naprężenia nie osiągnęły wartości przyjętej jako niedopuszczalna 580 MPa oraz nie przekroczyły poziomu sporadycznie dopuszczalnego 500 MPa.

3 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX Po przekroczeniu 5000 cykli dokonano obserwacji stanu spoin oraz całej konstrukcji nośnej badanych zespołów i nie stwierdzono uszkodzeń ani odkształceń. Ponieważ próba wytrzymałości zmęczeniowej nie spowodowała trwałego uszkodzenia badanego zespołu, a więc nie nastąpiło przekroczenie wytrzymałości zmęczeniowej, przeprowadzona została próba niszcząca bloku koleinowego mostu. Próby dokonano na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku. Obciążenie stanowiły trzy czołgi. Złamanie koleiny nastąpiło przy momencie gnącym wynoszącym 6230 knm, co spełnia wymagania normy STANG Przeprowadzone badania doświadczalne koleiny mostu MS-20 wykazały, że analizowana konstrukcja zapewnia przenoszenie wymaganych obciążeń eksploatacyjnych w zakresie przyjętej liczby cykli, to jest powyżej Zarejestrowane wartości naprężeń w elementach kolein nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego, tj. 500 MPa. Jednakże, po dokładnej analizie pęknięć w pasie dolnym koleiny mostu po próbie niszczącej, stwierdzono, że wystąpiły pęknięcia zmęczeniowe, których nie wykryto podczas wstępnych obserwacji (rys. 1 i 2). Rys. 1. Widok pęknięcia pasa dolnego koleiny mostu: a) widok od strony blachy dolnej koleiny; b) widok od strony blachy bocznej: 1 strefy pęknięć zmęczeniowych, 2 pęknięcia podczas próby niszczącej, 3 uszy przegubu głównego Przyjęto zatem, że zniszczenie koleiny było następstwem rozwoju pęknięć zmęczeniowych w pasie dolnym powstałych na skutek koncentracji naprężeń w wyniku działania karbu. Niezbędne okazało się przeprowadzenie analizy niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych w miejscu uszkodzenia przęsła. Konieczne do tego było szczegółowe określenie parametrów wytrzymałościowych materiału rodzimego. W tym celu przeprowadzono próby statycznego rozciągania, a także badania wytrzymałości zmęczeniowej w zakresie małej liczby cykli.

4 92 Cz. Goss, P. Marecki Rys. 2. Widok pęknięcia zmęczeniowego spowodowanego koncentracją naprężeń na granicy złącza spawanego w pasie dolnym koleiny połączenie blachy dennej z blachą mocującą uszy przegubu: a) widok od strony lica spoiny; b) widok od strony grani spoiny: 1 strefa pęknięcia zmęczeniowego 3. Wyniki badań statycznych stali WELDOX 900 Przedmiotem badań były próbki wykonane ze stali WELDOX 900. Konieczność wykonania tego badania wynikała z faktu, że producent podaje tylko część niezbędnych parametrów wytrzymałościowych (tab. 1) [3]. Właściwości wytrzymałościowe stali WELDOX 900 (dane producenta) Tabela 1 grubość blachy [mm] R 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] W pierwszej kolejności przeprowadzono badania statycznego rozciągania próbek płaskich wykonanych zgodnie z rysunkiem 3. Badania zostały zrealizowane na maszynie zmęczeniowej Instron 8501 o zakresie obciążeń do 100 kn. Odkształcenia mierzono ekstensometrem statycznym. Wartości średnie uzyskanych wyników z próby statycznego rozciągania zamieszczono w tabeli 2. Przykładowy wykres statycznego rozciągania przedstawiono na rysunku 5, a widok próbki po zerwaniu na rysunku 4. Rys. 3. Próbka płaska stosowana do badań statycznego rozciągania

5 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX Rys. 4. Widok zerwanej próbki płaskiej po próbie statycznego rozciągania Wartości średnie uzyskanych wyników prób statycznego rozciągania Tabela 2 R 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] Z [%] Dla tej stali stwierdzono małą różnicę między granicą plastyczności R 0,2 i wytrzymałością doraźną R m (rys. 5). Rys. 5. Wykres statycznego rozciągania dla stali WELDOX 900

6 94 Cz. Goss, P. Marecki Na podstawie wyników statycznego rozciągania określono moduł Younga oraz wykładnik statycznego umocnienia n, zgodnie z zależnością (1) za [4]: Ru lg Re n =, (1) 100 ln lg 100 Z Re E gdzie: R u naprężenie rozrywające; R e granica plastyczności; Z przewężenie; E moduł Younga (dla stali WELDOX 900 określono E = 190 GPa). Dla badanej stali uzyskano n = 0,08. Na podstawie przeprowadzonej próby statycznego rozciągania określono wartość k współczynnika C występującego we wzorze Mansona-Coffina N f pl = C, z zależności (2) [5, 6]: F C = (2) 1 ln 0, 2 Fu gdzie: F 0 pole przekroju początkowego próbki; F u pole przekroju po zerwaniu. Dla badanej stali uzyskano C = 0,32. Współczynnik k przyjęto wstępnie k = 0,5. 4. Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX 900 Po przeprowadzeniu prób statycznego rozciągania wykonano badania wstępne niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej próbek płaskich ze stali WELDOX 900 (rys. 6) [6]. Badania przeprowadzono przy obciążeniu odzerowo-tętniącym o stałej Rys. 6. Próbka płaska stosowana do badań zmęczeniowych

7 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX wartości naprężenia maksymalnego (co jest zgodne warunkami pracy konstrukcji mostu MS-20) oraz przy obciążeniu symetrycznym o stałej wartości amplitudy odkształcenia ε ac. Częstotliwość obciążeń wynosiła 0,5 Hz. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano przebiegi zmian naprężenia i odkształcenia wraz ze zmianą liczby cykli na wykresach σ ε (rys. 7 i 8) oraz przebiegi zmian odkształcenia na wykresach ε N f (rys. 9 i 10). Rys. 7. Wykres zmian naprężeń i odkształceń w funkcji liczby cykli przy stałej wartości naprężeń σ max = 999 MPa pierwsze 40 cykli (próbka nr 2) Rys. 8. Wykres zmian naprężeń i odkształceń w funkcji liczby cykli przy stałej wartości naprężeń σ max = 990 MPa pierwsze 50 cykli (próbka nr 3)

8 96 Cz. Goss, P. Marecki Rys. 9. Wykres zmian amplitudy całkowitych odkształceń ε ac w funkcji liczby cykli przy stałej wartości naprężeń σ max (próbka nr 3) Rys. 10. Wykres zmian amplitudy odkształceń plastycznych ε apl w funkcji liczby cykli przy stałej wartości naprężeń σ max (próbka nr 3)

9 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX Wyniki badań zmęczeniowych przy stałej wartości naprężenia σ max i obciążeniu odzerowo tętniącym wskazują, że stal WELDOX 900 wykazuje cykliczne umocnienie. Trwałość zmęczeniowa badanych próbek zawierała się w zakresie 5500 (próbka nr 2) i 7500 (próbka nr 3) cykli. Amplituda odkształceń plastycznych szybko maleje, utrzymując prawie stałą wartość, aż do chwili zmęczeniowego zniszczenia próbki. Natomiast wyniki badań przy obciążeniu symetrycznym o stałej wartości odkształcenia wykazały cykliczne osłabienie stali WELDOX 900. Przy odkształceniu 0,8% i naprężeniach maksymalnych wynoszących 984 MPa trwałość zmęczeniowa wynosiła około 450 cykli (rys. 11). Rys. 11. Wykres zmian σ ε w funkcji liczby cykli przy stałej wartości amplitudy odkształceń ε ac = 0,8% (σ max = 984 MPa) Przy odkształceniu 0,6% i naprężeniach maksymalnych wynoszących 980 MPa trwałość zmęczeniowa wynosiła około 600 cykli (rys. 12). Przeprowadzone badania umożliwiły również określenie wykładnika cyklicznego umocnienia n = 0,06 dla krzywej cyklicznego odkształcenia materiału.

10 98 Cz. Goss, P. Marecki Rys. 12. Wykres zmian σ ε w funkcji liczby cykli przy stałej wartości amplitudy odkształceń ε ac = 0,6% (σ max = 980 MPa) 5. Podsumowanie Stal WELDOX 900 wykazuje różne zachowania zmęczeniowe w zależności od charakteru obciążeń. Podczas badania przy obciążeniu odzerowo-tętniącym o stałej wartości naprężenia σ max wykazuje cykliczne umocnienie z tendencją do szybkiej stabilizacji. Zaobserwowano zmniejszanie się szerokości pętli histerezy i amplitudy odkształcenia plastycznego. Natomiast przy obciążeniu symetrycznym o stałej wartości amplitudy odkształcenia całkowitego ε ac badana stal wykazuje cykliczne osłabienie, tzn. szerokości pętli wzrastają, a amplituda naprężenia maleje. Wyniki badań dowiodły konieczności głębszego poznania charakterystyki zmęczeniowej stali WELDOX 900 w zakresie małej liczby cykli przy różnych rodzajach obciążenia. Własności te mają duży wpływ na trwałość zmęczeniową połączeń spawanych badanego mostu, a więc także na niezawodność konstrukcji. W przypadku mostu mamy do czynienia głównie z obciążeniami o cyklu zbliżonym do odzerowo-tętniącego, a zatem ma miejsce wzmocnienie materiału, co jest korzystne dla trwałości konstrukcji. Zagadnienie różnego zachowania stali WELDOX 900 w obszarze małej liczby cykli w zależności od rodzaju obciążenia jest przedmiotem dalszych badań. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w marcu 2008 r.

11 Wyniki badań niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej stali WELDOX LITERAURA [1] Departament Polityki Zbrojeniowej MON, Założenia Taktyczno-Techniczne Most Samochodowy MS-20,Warszawa, [2] F. Kuczmarski, P. Marecki, Badania wytrzymałościowe i trwałościowe kolein mostu towarzyszącego MS-20, V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo [3] [4] Cz. Goss, S. Kłysz, W. Wojnowski, Problemy niskocyklowej trwałości zmęczeniowej wybranych stali i połączeń spawanych, ITWL, Warszawa, [5] S. Kocańda, Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, [6] S. Kocańda, A. Kocańda, Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa metali, PWN, Warszawa, CZ. GOSS, P. MARECKI Test results of low cycle fatigue life of WELDOX 900 steel Abstract. The paper presents selected results of fatigue strength of WELDOX 900 steel and fracture tests of the MS-20 bridge. Experimental data of static and low cycle fatigue behaviour of the material were performed in form of diagrams for different load conditions. The cyclic hardening under the conditions of constant amplitude loading and cyclic softening, when testing under a constant strain amplitude, were observed in the examined material. Keywords: low cycle fatigue, metal science, structural strength Universal Decimal Classification:

12

Problemy trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wykonanych ze stali S890QL

Problemy trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wykonanych ze stali S890QL Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 2, 2012 Problemy trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wykonanych ze stali S890QL Czesław Goss, Paweł Marecki Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe i trwałościowe prototypu mostu samochodowego MS-20

Badania wytrzymałościowe i trwałościowe prototypu mostu samochodowego MS-20 BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Badania wytrzymałościowe i trwałościowe prototypu mostu samochodowego MS-20 ADAM BARTNICKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn, 01-480

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji Integralność konstrukcji Wykład Nr 3 Zależność między naprężeniami i odkształceniami Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 2 3.. Zależność

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU TEMPERATUR PODWYŻSZONYCH NA WŁAŚCIWOŚCI CYKLICZNE STALI P91

BADANIE WPŁYWU TEMPERATUR PODWYŻSZONYCH NA WŁAŚCIWOŚCI CYKLICZNE STALI P91 POSTĘPY W INŻYNIERII MECHANICZNEJ DEVELOPMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING 4(2)/2014, 33-43 Czasopismo naukowo-techniczne Scientiic-Technical Journal BADANIE WPŁYWU TEMPERATUR PODWYŻSZONYCH NA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE CYKLICZNEGO UMOCNIENIA LUB OSŁABIENIA METALI W WARUNKACH OBCIĄŻENIA PROGRAMOWANEGO

ZAGADNIENIE CYKLICZNEGO UMOCNIENIA LUB OSŁABIENIA METALI W WARUNKACH OBCIĄŻENIA PROGRAMOWANEGO acta mechanica et automatica, vol.5 no. () ZAGADNIENIE CYKLICZNEGO UMOCNIENIA LUB OSŁABIENIA METALI W WARUNKACH OBCIĄŻENIA PROGRAMOWANEGO Stanisław MROZIŃSKI *, Józef SZALA * * Instytut Mechaniki i Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Metoda odkształcenia lokalnego EN-1. Krzywa S-N elementu konstrukcyjnego pracującego przy obciążeniach zginających o współczynniku działania karbu kf=2.3 ma równanie: S

Bardziej szczegółowo

13. ZMĘCZENIE METALI *

13. ZMĘCZENIE METALI * 13. ZMĘCZENIE METALI * 13.1. WSTĘP Jedną z najczęściej obserwowanych form zniszczenia konstrukcji jest zniszczenie zmęczeniowe, niezwykle groźne w skutkach, gdyż zazwyczaj niespodziewane. Zniszczenie to

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych TEMAT PRACY: Badanie właściwości mechanicznych płyty "BEST" wykonanej z tworzywa sztucznego. ZLECENIODAWCY: Dropel Sp. z o.o. Bartosz Różański POSY REKLAMA Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU USZKODZEŃ ZMĘCZENIOWYCH W STALACH EKSPLOATOWANYCH W ENERGETYCE.

OCENA ROZWOJU USZKODZEŃ ZMĘCZENIOWYCH W STALACH EKSPLOATOWANYCH W ENERGETYCE. I I K O N G R E S M E C H A N I K I P O L S K I E J P O Z N A Ń 2011 Dominik KUKLA, Lech DIETRICH, Zbigniew KOWALEWSKI, Paweł GRZYWNA *, *Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN OCENA ROZWOJU USZKODZEŃ

Bardziej szczegółowo

Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych

Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych BIULETYN WAT VOL. LV, NR 4, 2006 Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych JAN GODZIMIRSKI, SŁAWOMIR TKACZUK Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Techniki Lotniczej, 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2. Ocena Laboratorium Dydaktyczne Zakład Wytrzymałości Materiałów, W2/Z7 Dzień i godzina ćw. Imię i Nazwisko ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA 1. Protokół próby rozciągania 1.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS JAN GODZIMIRSKI, MAREK ROŚKOWICZ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA TWORZYW ADHEZYJNYCH FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS S t r e s z c z e n i e A b s t a r c t W badaniach wykazano, Ŝe w mechanizmie zniszczenia zmęczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1. Energetyka - sem. 3

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA A RODZAJ POŁĄCZENIA SPAWANEGO STALI S650MC I S700MC

TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA A RODZAJ POŁĄCZENIA SPAWANEGO STALI S650MC I S700MC POSTĘPY W INŻYNIERII MECHANICZNEJ DEVELOPMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING 5(3)/2015, 59-68 Czasopismo naukowo-techniczne Scientific-Technical Journal Ali Osman SUIÇMEZ, Michał PIOTROWSKI, Maciej KOTYK TRWAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Próby zmęczeniowe. 13.1. Wstęp

Próby zmęczeniowe. 13.1. Wstęp Próby zmęczeniowe 13.1. Wstęp Obciążenia działające w różnych układach mechanicznych najczęściej zmieniają się w czasie. Wywołują one w materiale złożone zjawiska i zmiany, zależne od wartości tych naprężeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji w eksploatacji

Integralność konstrukcji w eksploatacji 1 Integralność konstrukcji w eksploatacji Wykład 0 PRZYPOMNINI PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z WYTRZYMAŁOŚCI MATRIAŁÓW Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Właściwości Fizyczne (gęstość, ciepło właściwe, rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC ) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15

Bardziej szczegółowo

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R,5, umownej granicy plastyczności R,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E 3.1. Wstęp Nie wszystkie materiały posiadają wyraźną granicę plastyczności

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH

PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH 1-06 PROBLEMY EKSPLOATACJI 233 Beata ŚWIECZKO-ŻUREK, Andrzej ZIELIŃSKI Politechnika Gdańska PRZYCZYNY PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ROZDZIELACZY PALIWA W SILNIKACH OKRĘTOWYCH Słowa kluczowe Korozja

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA RÓWNANIA DO OPISU KRZYWYCH WÖHLERA

MODYFIKACJA RÓWNANIA DO OPISU KRZYWYCH WÖHLERA Sylwester KŁYSZ Janusz LISIECKI Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Tomasz BĄKOWSKI Jet Air Sp. z o.o. PRACE NAUKOWE ITWL Zeszyt 27, s. 93 97, 2010 r. DOI 10.2478/v10041-010-0003-0 MODYFIKACJA RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalowych złączach spawanych doczołowo

Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalowych złączach spawanych doczołowo Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24 (2018), 367 372 DOI: 10.17512/znb.2018.1.56 Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalowych złączach spawanych doczołowo Krzysztof Werner 1 STRESZCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia niskocyklowego zmęczenia metali

Zagadnienia niskocyklowego zmęczenia metali Sylwester KŁYSZ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Czesław GOSS Wojskowa Akademia Techniczna Zagadnienia niskocyklowego zmęczenia metali W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień niskocyklowego

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MATERIAŁOZNAWSTWA Statyczna próba rozciągania stali Wyznaczanie charakterystyki naprężeniowo odkształceniowej. Określanie: granicy sprężystości, plastyczności, wytrzymałości na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ zaleŝności energii dyssypacji od amplitudy i prędkości obciąŝania podczas cyklicznego skręcania stopu aluminium PA6.

WYNIKI BADAŃ zaleŝności energii dyssypacji od amplitudy i prędkości obciąŝania podczas cyklicznego skręcania stopu aluminium PA6. WYNIKI BADAŃ zaleŝności energii dyssypacji od amplitudy i prędkości obciąŝania podczas cyklicznego skręcania stopu aluminium PA6. Przedstawione niŝej badania zostały wykonane w Katedrze InŜynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC)

Eksperymentalne określenie krzywej podatności. dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W Lucjan BUKOWSKI, Sylwester KŁYSZ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Eksperymentalne określenie krzywej podatności dla płaskiej próbki z karbem krawędziowym (SEC) W pracy przedstawiono wyniki pomiarów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Laboratorium wytrzymałości materiałów Politechnika Lubelska MECHANIKA Laboratorium wytrzymałości materiałów Ćwiczenie 1 - Statyczna próba rozciągania Przygotował: Andrzej Teter (do użytku wewnętrznego) Statyczna próba rozciągania Statyczną

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Laboratorium wytrzymałości materiałów Politechnika Lubelska MECHANIKA Laboratorium wytrzymałości materiałów Ćwiczenie 19 - Ścinanie techniczne połączenia klejonego Przygotował: Andrzej Teter (do użytku wewnętrznego) Ścinanie techniczne połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Cel ćwiczenia STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA autor: dr inż. Marta Kozuń, dr inż. Ludomir Jankowski 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Aniela GLINICKA 1 badania materiałów, stal, własności mechaniczne BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MATERIAŁOWE DLA STALI ZBROJENIOWEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANIA MOSTÓW

WYMAGANIA MATERIAŁOWE DLA STALI ZBROJENIOWEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANIA MOSTÓW Magdalena PIOTROWSKA 1 WYMAGANIA MATERIAŁOWE DLA STALI ZBROJENIOWEJ WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANIA MOSTÓW 1. Wstęp Dobór stali do zbrojenia betonowych obiektów mostowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

Badania niskocyklowego zmęczenia stopu tytanu WT3-1 w warunkach zmiennych sekwencji obciążeń

Badania niskocyklowego zmęczenia stopu tytanu WT3-1 w warunkach zmiennych sekwencji obciążeń Sylwester KŁYSZ Badania niskocyklowego zmęczenia stopu tytanu WT3-1 w warunkach zmiennych sekwencji obciążeń W pracy przedstawiono wpływ sekwencji obciążeń cyklicznych oraz obciążeń wstępnych o różnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3 Zadanie 1 Obliczyć naprężenia oraz przemieszczenie pionowe pręta o polu przekroju A=8 cm 2. Siła działająca na pręt przenosi obciążenia w postaci siły skupionej o wartości P=200 kn. Długość pręta wynosi

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WASZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTYCZNY INSTYTUT ELEKTOTECHNIKI TEOETYCZNEJ I SYSTEMÓW INOMACYJNO-POMIAOWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTOMAGNETYCZNEJ PACOWNIA MATEIAŁOZNAWSTWA ELEKTOTECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NISKOCYKLOWEJ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ WYBRANYCH STALI I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

PROBLEMY NISKOCYKLOWEJ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ WYBRANYCH STALI I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH Praca zbiorowa pod redakcją Czesława GOSSA PROBLEMY NISKOCYKLOWEJ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ WYBRANYCH STALI I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa 004 Autorzy poszczególnych rozdziałów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

... Definicja procesu spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (TIG):...

... Definicja procesu spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (TIG):... KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-5.1 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Student: Grupa lab.: Prowadzący: Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą,

Bardziej szczegółowo

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.)

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.) NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.) 1 ZMĘCZENIE ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW obciążenia zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych Obciążenia eksploatacyjne którym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości Centrum Promocji Jakości Stali Ciągliwość stali Ciągliwość stali To jej zdolność do uzyskiwania dużych odkształceń przy bardzo niewielkim wzroście naprężeń

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne. Zdeterminowane. Sinusoidalne. Okresowe. Rys Rodzaje obciążeń elementów konstrukcyjnych

Obciążenia zmienne. Zdeterminowane. Sinusoidalne. Okresowe. Rys Rodzaje obciążeń elementów konstrukcyjnych PODSTAWOWE DEFINICJE I OKREŚLENIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ Rodzaje obciążeń W warunkach eksploatacji elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń medycznych poddane mogą być obciążeniom statycznym lub zmiennym.

Bardziej szczegółowo

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:...

... Definicja procesu spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną (MMA):... Definicja - spawalniczy łuk elektryczny:... KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-2 LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną Student: Grupa lab.: Prowadzący: Data wykonania ćwicz.: Ocena:

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych Piotr Tarasiuk Cel pracy Poprawa jakości wytwarzanych kół jezdnych - zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIK RZEZOWK im. IGNCEGO ŁUKIEWICZ WYDZIŁ BUDOWNICTW I INŻYNIERII ŚRODOWIK LBORTORIUM WYTRZYMŁOŚCI MTERIŁÓW Ćwiczenie nr 1 PRÓB TTYCZN ROZCIĄGNI METLI Rzeszów 4-1 - PRz, Katedra Mechaniki Konstrkcji

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie

Rys. 1. Próbka do pomiaru odporności na pękanie PL0500343 METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE DO OKREŚLENIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH, NA PRZYKŁADZIE NOWEJ WYSOKOWYTRZYMAŁEJ STALI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA PĘKANIE JAN WASIAK,* WALDEMAR BIŁOUS,*

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał Leszek CHODOR dr inż. bud, inż.arch. leszek@chodor.pl Literatura: [1] Piechnik St., Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych,, PWN, Warszaw-Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą

Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą 1 Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą Wykład Nr 9 Wzrost pęknięć przy obciążeniach zmęczeniowych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji http://zwmik.imir.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEOZŁĄCZNYCH W artykule została przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna połączeń nierozłącznych. W oparciu o założone

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 16 (styczeń marzec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Badania Materiałów Statyczna próba rozciągania

Laboratorium Metod Badania Materiałów Statyczna próba rozciągania Robert Gabor Laboratorim Metod Badania Materiałów Statyczna próba rozciągania Więcej na: www.tremolo.prv.pl, www.tremolo.pl dział laboratoria 1 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Statyczna próba rozciągania ocenia właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W STOPIE AL 2024-T4

OPIS PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W STOPIE AL 2024-T4 ENERGIA W NAUCE I TECHNICE Suwałki 2014 Kłysz Sylwester 1,2, Lisiecki Janusz 1, Nowakowski Dominik 1, Kharchenko Yevhen 2 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Księcia Bolesława 6, 00-494 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY ZAKRES PRACY

CEL PRACY ZAKRES PRACY CEL PRACY. Analiza energetycznych kryteriów zęczenia wieloosiowego pod względe zastosowanych ateriałów, rodzajów obciążenia, wpływu koncentratora naprężenia i zakresu stosowalności dla ałej i dużej liczby

Bardziej szczegółowo

STRENGTH DEVELOPMENT OF ENGINEER BRIDGES

STRENGTH DEVELOPMENT OF ENGINEER BRIDGES Adam BARTNICKI 1 Arkadiusz RUBIEC 2 Piotr SPRAWKA 3 hydrostatyczne układy napędowe, mosty towarzyszące i szturmowe, klasa MLC BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZĘSEŁ MOSTÓW SKŁADANYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU. Kurowska Anna

BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU. Kurowska Anna BADANIE OBSZARU KONCENTRACJI NAPRĘśEŃ W DRUTACH ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCĄ METODY MAGNETYCZNEJ PAMIĘCI METALU 1 Kurowska Anna WSTĘP 2 W trakcie procesu wytwarzania elementów drucianych ( klamer grotowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo

Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../2 z dnia.... 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 20/204 Mechanika

Bardziej szczegółowo