Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.b współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla 10 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze, młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, będącej wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej a także osób niepełnosprawnych, w tym jedna osoba głuchoniema, nosząca aparat słuchowy za pomocą, którego porozumiewa się z otoczeniem). W razie potrzeby Zamawiający zapewni obecność tłumacza języka migowego na szkoleniu. Wśród osób niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2010r. Ze względu na to, że wśród uczestników kursu będą osoby uczące się, zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie od poniedziałku do piątku po godzinie Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych z możliwością zwiększenia ilości godzin szkolenia w tym dniu, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zajęcia praktyczne zostaną dostosowane indywidualnie do uczestników kursu. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 30 h po 45 minut zajęcia teoretyczne wykłady, - 30 h po 60 minut zajęcia praktyczne jazda. 4) Liczba dni szkolenia do14 dni szkoleniowych zajęć teoretycznych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia Oława. 6) Zakres programowy: Program szkolenia musi odpowiadać programowi szkolenia określonemu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania 1

2 i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, i instruktorów i egzaminatorów. ( Dz. U. Nr 217, poz.1834 z późn. zm.). 7) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób uczestniczących w kursie do uzyskania uprawnień do kierowania samochodami osobowymi, jak również przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia uczestników kursu na egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. B, w uprawnionym ośrodku egzaminacyjnym i dokonania opłaty pierwszego egzaminu. 8) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestników i przekaże je uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 10 sztuk - Format A4. 9) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 10) Wykonawca zapewni salę szkoleniową i plac manewrowy do zajęć praktycznych oraz catering dla uczestników szkolenia i tłumacza języka migowego (w czasie jego obecności na zajęciach) w postaci serwisu kawowego (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka) w każdym dniu szkolenia. 11) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 10 osób. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25%, ale wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 11 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 2

3 12) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymują uczestnicy szkolenia. 13) Koszty materiałowe i dydaktyczne, przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych a także cateringu pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich dla uczestników, które będą wymagane do przeprowadzenia kursu*/szkolenia* *. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osoby szkolące się materiałów szkoleniowych wydanych przez wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej. - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, - protokołu odbioru usługi, -listy potwierdzającej korzystanie uczestników z cateringu w każdym dniu szkolenia. - dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań lekarskich wymaganych do przeprowadzenia kursu**/szkolenia** - dokumentów potwierdzających dokonania opłaty pierwszego egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B, w uprawnionym ośrodku egzaminacyjnym. 16) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu * muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego) * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania. ** nie potrzebne skreślić. 3

4 Część II: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.c współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla jednej osoby nieaktywnej zawodowo i uczącej się, w wieku do 25 roku życia. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 17 grudnia 2010r. Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w dni robocze. Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zajęcia praktyczne zostaną dostosowane indywidualnie do uczestnika kursu. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 20 h po 45 minut zajęcia teoretyczne wykłady, - 30 h po 60 minut zajęcia praktyczne jazda. 4) Liczba dni szkolenia do14 dni szkoleniowych zajęć teoretycznych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia zajęcia teoretyczne preferowane miasto Oława, zajęcia praktyczne - Wrocław. 6) Zakres programowy: Program szkolenia musi odpowiadać programowi szkolenia określonemu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, i instruktorów i egzaminatorów. ( Dz. U. Nr 217, poz.1834 z późn. zm.). 7) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osoby usamodzielnianej do uzyskania uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, jak również przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.c. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia uczestnika kursu na egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. C, w uprawnionym ośrodku egzaminacyjnym i dokonania opłaty pierwszego egzaminu. 8) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestnika i przekaże je uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 1 sztuk - Format A4. 9) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 4

5 10) Wykonawca zapewni salę szkoleniową i plac manewrowy do zajęć praktycznych. 11) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 1 osoba. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 11 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymuje uczestnik szkolenia. 13) Koszty materiałowe i dydaktyczne oraz koszty przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich dla uczestnika, które będą wymagane do przeprowadzenia kursu*/szkolenia* *. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osobę szkolącą się materiałów szkoleniowych wydanych przez wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej. - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, - protokołu odbioru usługi, - dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dla uczestników badań lekarskich wymaganych do przeprowadzenia kursu**/szkolenia** - dokumentów potwierdzających dokonania opłaty pierwszego egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. C, w uprawnionym ośrodku egzaminacyjnym. 16) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. 5

6 Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikowi i Zamawiającemu* muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego). * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania ** nie potrzebne skreślić. Część III: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs obsługi wózka widłowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla 3 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze, młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, będącej wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej a także osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2010r. Ze względu na to, że wśród uczestników kursu będą osoby uczące się, zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się w wymiarze 4-5 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00. Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych do 6 godzin lekcyjnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 67 h po 45 minut zajęcia teoretyczne wykłady i zajęcia praktyczne jazda. 4) Liczba dni szkolenia do17 dni szkoleniowych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia Oława. 6) Zakres programowy: Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Program szkolenia winien zawierać następujące bloki tematyczne: 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych. 2. Budowa wózka. 3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami. 4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami. 6

7 5. Wiadomości z zakresu bhp. 6. Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa. 7. Wiadomości o dozorze technicznym. 8. Wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. 9. Nauka jazdy i manewrowania wózkami naładownymi i podnośnikami. 7) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestników i przekaże je uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 3 sztuk - Format A4. 8) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 9) Wykonawca zapewni salę szkoleniową i plac manewrowy do zajęć praktycznych oraz catering dla uczestników szkolenia w postaci serwisu kawowego (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka) w każdym dniu szkolenia w czasie zajęć teoretycznych. 10) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 3 osoby. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25% ale wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 10 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymują uczestnicy szkolenia. 12) Koszty materiałowe i dydaktyczne, cateringu oraz koszty przeprowadzenia egzaminów pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 7

8 13) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich dla uczestników, które będą wymagane do przeprowadzenia kursu*/szkolenia* *. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osoby szkolące się materiałów szkoleniowych wydanych przez wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej. - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego - jeżeli został przeprowadzony, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, - protokołu odbioru usługi, -listy potwierdzającej korzystanie uczestników z cateringu w każdym dniu szkolenia. - dokumentów potwierdzających przeprowadzenie dla uczestników badań lekarskich wymaganych do przeprowadzenia kursu**/szkolenia** 15) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu * muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego) * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania. ** nie potrzebne skreślić. Część IV: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla 4 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, młodzieży w wieku od 15 do 25 roku 8

9 życia, będącej wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej a także osób niepełnosprawnych, w tym osoba głuchoniema, nosząca aparat słuchowy za pomocą, którego porozumiewa się z otoczeniem). W razie potrzeby Zamawiający zapewni obecność tłumacza języka migowego na szkoleniu). Wśród osób niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 17 grudnia 2010r. Ze względu na to, że wśród uczestników kursu będą osoby uczące się, zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 16:30. Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych do 6 godzin zegarowych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 30 h po 60 minut zajęcia teoretyczne wykłady i zajęcia praktyczne. 4) Liczba dni szkolenia 10 dni szkoleniowych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia Oława. 6) Zakres programowy: Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Program szkolenia winien zawierać następujące bloki tematyczne: 1. Część teoretyczna - podstawy kosmetologii - pielęgnacja twarzy przed makijażem - analiza kolorystyczna - rodzaje i techniki makijażu - podstawy stylizacji fryzur, ubioru i paznokci 2. Część praktyczna - nauka i wykonywanie różnych rodzajów makijażu, pokaz makijażu na uczestnikach - stylizacja fryzur, dobieranie koloru włosów i rodzaju uczesania do typu twarzy i urody - stylizacja ubioru, dobieranie stroju do typu urody i rodzaju sylwetki - stylizacja paznokci, technika prawidłowego lakierowania płytki paznokcia, klasyczne malowanie paznokci, używanie różnorodnych ozdób, farbek akrylowych, nauka pracy z frezarką. 7) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestników i przekaże je uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 3 sztuk - Format A4. 9

10 8) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 9) Wykonawca zapewni salę szkoleniową oraz catering dla uczestników szkolenia i tłumacza języka migowego (w czasie jego obecności na zajęciach) w postaci serwisu kawowego (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka) w każdym dniu szkolenia. 10) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 3 osoby. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25% ale wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 10 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymują uczestnicy szkolenia. 12) Koszty materiałowe i dydaktyczne, cateringu a także koszty przeprowadzenia egzaminów pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osoby szkolące się materiałów szkoleniowych wydanych przez Wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej, - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego - jeżeli został przeprowadzony, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, 10

11 - protokołu odbioru usługi, -listy potwierdzającej korzystanie uczestników z cateringu w każdym dniu szkolenia. 14) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu * muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego) * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania. Część V: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,nowoczesny pracownik biurowy. Kurs z elementami księgowości komputerowej, kadr i płac współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla 5 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w tym osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 03 grudnia 2010r. Zajęcia powinny odbywać się w wymiarze 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych do 8 godzin lekcyjnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 70 h po 45 minut zajęcia teoretyczne wykłady i zajęcia praktyczne. 4) Liczba dni szkolenia do 10 dni szkoleniowych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia Oława. 6) Zakres programowy: Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Program szkolenia winien zawierać następujące bloki tematyczne: 1. Zadania i obowiązki pracownika administracyjno - biurowego 11

12 2. Obsługa kadrowa Prawo pracy wg kodeksu pracy. Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Naliczanie płac i rozliczenia ZUS Obsługa programu kadrowo płacowego Płatnik 3. Rachunkowość w Małym i Średnim Przedsiębiorstwie Elementy rachunkowości Rozliczenia z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany, księga podatkowa, VAT) Analiza, statystyka, sprawozdawczość ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4. Obsługa komputera, programów komputerowych i urządzeń biurowych. 7) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestników i przekaże je uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 4 sztuk - Format A4. 8) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 9) Wykonawca zapewni salę szkoleniową i catering dla uczestników szkolenia w postaci serwisu kawowego (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka) oraz obiadu (do wyboru spośród minimum dwóch zaproponowanych dań ciepłych przez Wykonawcę tj. jednodaniowego posiłku mięsnego lub jarskiego (bez zupy) w każdym dniu szkolenia. 10) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 5 osób. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25% ale wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). 12

13 O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 10 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymują uczestnicy szkolenia. 12) Koszty materiałowe i dydaktyczne, cateringu oraz koszty przeprowadzenia egzaminów pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osoby szkolące się materiałów szkoleniowych wydanych przez Wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej, - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego - jeżeli został przeprowadzony, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, - protokołu odbioru usługi, -listy potwierdzającej korzystanie uczestników z cateringu w każdym dniu szkolenia. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu * muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego) 14) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania. Część VI: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs obsługi komputera i Internetu - poziom podstawowy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. SAN- Samodzielność. Aktywność. Niezależność (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ) dla 5 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, będącej 13

14 wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej a także osób niepełnosprawnych). Wśród osób niepełnosprawnych nie ma osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2) Termin szkolenia od dnia zawarcia umowy do 03 grudnia 2010r. Ze względu na to, że wśród uczestników kursu będą osoby uczące się, zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00. Dopuszcza się w razie potrzeby przeprowadzenie zajęć w sobotę w godzinach przedpołudniowych do 4 godzin zegarowych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i określony w zawartej umowie. 3) Liczba godzin szkolenia: - 40 h po 60 minut zajęcia teoretyczne wykłady i zajęcia praktyczne. 4) Liczba dni szkolenia 14 dni szkoleniowych. 5) Miejsce przeprowadzenia szkolenia Oława. 6) Zakres programowy: Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas szkolenia. Program szkolenia winien zawierać następujące bloki tematyczne: 1. System operacyjny Microsoft Windows XP. 2. Microsoft Word. 3. Microsoft Excel. 4. Internet i poczta elektroniczna. 7) Wykonawca przygotuje zaświadczenia, potwierdzające odbycie szkolenia przez uczestników i przekaże je uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia powinny być oznakowane, zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego), w ilości 5 sztuk - Format A4. 8) Na czas szkolenia Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć kopię polisy przekaże Zamawiającemu. 9) Wykonawca zapewni salę szkoleniową oraz catering dla uczestników szkolenia w postaci serwisu kawowego (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka) w każdym dniu szkolenia. 10) Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Maksymalna ilość uczestników szkolenia 5 osób. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25% ale wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w szkoleniu. Rozpoczynając przetarg Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. 14

15 Zamawiający zastrzega sobie że w przypadku: a) nieukończenia przez uczestnika szkolenia z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów szkolenia w/w osoby, b) gdy uczestnik przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). O każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 10 oraz o rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowych jakie otrzymują uczestnicy szkolenia. 12) Koszty materiałowe i dydaktyczne, cateringu oraz koszty przeprowadzenia egzaminów pokrywa jednostka szkoląca - wchodzą w ogólny koszt szkolenia. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia: - list obecności, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, - kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia, - dokumentów potwierdzający odbiór przez osoby szkolące się materiałów szkoleniowych wydanych przez Wykonawcę, - uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej, - uwierzytelnionej kopii protokołu egzaminacyjnego - jeżeli został przeprowadzony, - ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - dokumentów potwierdzający odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez Zleceniobiorcę, - jednego kompletu materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkolenia, - protokołu odbioru usługi, -listy potwierdzającej korzystanie uczestników z cateringu w każdym dniu szkolenia. 14) Wykonawca przedstawi w terminie najpóźniej do 2 dni od dnia podpisania umowy harmonogram i program zajęć. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu * muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Planu Komunikacji PO KL (informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego) * Wyjątek stanowią dokumenty państwowe, na których nie można dokonywać ww. oznakowania. 15

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D I. Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E dla 2 osób (w tym jedna osoba

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Rozprza, r.

Rozprza, r. Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,pracownik kadrowo- płacowy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy:

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: - WZÓR- Załącznik nr 3 U M O W A Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach reprezentowanym przez p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Zał. nr 4 do SIWZ. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPSIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Część I kształtowanie umiejętności psychologicznych i kompetencji kluczowych niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy. CPV - 80500000-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pabianice, dnia 10.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zorganizowanie i przeprowadzenie poniżej wskazanych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Wyrównajmy szanse wg podziału:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zorganizowanie i przeprowadzenie poniżej wskazanych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Wyrównajmy szanse wg podziału: Projekt Wyrównajmy szanse współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mogilno, dnia 29.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz PCFE.042.16..2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownikiem NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Województwo: mazowieckie Tel.: ,

Województwo: mazowieckie Tel.: , OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOBCZYCE styczeń 2019 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.1.2019 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego Krośniewice, 24.07.2013r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór)

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór) UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P.... 9343.../2012 (wzór) Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012

Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 WZÓR Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr /2012 o organizację szkolenia pn. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zawarta w dniu., pomiędzy Powiatem Milickim-Starostą Milickim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin

Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin Część E - Magazynier z uprawnieniami operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej - Koszalin 1) Organizacja szkolenia: a) Szkolenie odbędzie się dla 8 osób, rozpocznie się w terminie 11.04.2016-06.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Konin, dnia r PCPR-POKL/4085//2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Konin, dnia r PCPR-POKL/4085//2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Szczegółowy przedmiot zamówienia: Konin, dnia 01.08.2014r PCPR-POKL/4085//2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach realizacji projektu MOGĘ PRACOWAĆ wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ucz się,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 24.10.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych 1. Zamawiający: (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin tel./fax: 25-684-34-41, e-mail: mops@garwolin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MOPS.0841-2.2.2013 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl OPS.012.10.2014.AM Jakubowice Murowane, dnia 28 maja 2014r. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 29.04.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo