ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO"

Transkrypt

1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Doxycyclinum 20%, 200 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Doksycykliny hyklan 200 mg/g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek do sporządzania roztworu doustnego. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Docelowe gatunki zwierząt Kura, indyk Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Preparat przeznaczony jest dla kur i indyków do zwalczania chorób wywołanych przez drobnoustroje wraŝliwe na działanie doksycykliny. W dawkach terapeutycznych działa bakteriostatycznie w stosunku do licznych drobnoustrojów Gram-dodatnich, G-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, między innymi na: Clostridium perfringens, E. coli, Haemophilus paragallinarum, Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Skuteczny jest równieŝ w zakaŝeniach wywołanych przez Mycoplasma spp. Doxycyclinum 20% wykazuje duŝą skuteczność w leczeniu infekcji dróg oddechowych, dróg moczowych oraz narządów rozrodczych u drobiu. Jest lekiem z wyboru w leczeniu stanów zapalnych zatok, worków powietrznych i stawów na tle zakaŝeń mykoplazmami oraz zakaŝeń okołolęgowych na tle E. coli i Salmonella spp. Ze względu na szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego nadaje się do zwalczania zakaŝeń mieszanych Przeciwwskazania Nie stosować w przypadku nadwraŝliwości na tetracykliny. Ze względu na immunosupresyjne działanie tetracyklin nie stosować preparatu na krótko przed i po zastosowaniu szczepień ochronnych Specjalne ostrzeŝenia dotyczące stosowania u kaŝdego z docelowych gatunków zwierząt Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną niewydolnością wątroby lub nerek Specjalne środki ostroŝności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostroŝności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Specjalne środki ostroŝności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego naleŝy uŝywać osobistej odzieŝy ochronnej i sprzętu ochronnego (rękawice, fartuch, gogle), aby uniknąć kontaktu produktu ze skórą i błonami śluzowymi. Po przypadkowym połknięciu, naleŝy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

3 - Specjalne środki ostroŝności dotyczące stosowania u zwierząt Z uwagi na zróŝnicowaną (zaleŝną od czasu, połoŝenia geograficznego) wraŝliwość bakterii na doksycyklinę zaleca się pobieranie próbek bakteriologicznych od chorych ptaków na farmach i wykonywanie badań wraŝliwości drobnoustrojów. Zaobserwowano wysoki stopień oporności E.coli wyizolowanej od kurcząt na tetracykliny. Dlatego w leczeniu zakaŝeń wywołanych przez E. coli produkt naleŝy stosować wyłącznie po przeprowadzeniu badań wraŝliwości. PoniewaŜ nie zawsze uzyskuje się eradykację patogenów docelowych, leczenie powinno być skojarzone z dobrą praktyką postępowania polegającą na zachowaniu odpowiedniej higieny, właściwej wentylacji, unikaniu przeładowania Działania niepoŝądane (częstotliwość i stopień nasilenia) Nie obserwowano Stosowanie w ciąŝy, laktacji lub w okresie nieśności Nie stosować u stad rodzicielskich i/lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji Doksycykliny nie moŝna łączyć z antybiotykami bakteriobójczymi takimi jak penicyliny, cefalosporyny i aminoglikozydy. Tetracykliny tworzą nierozpuszczalne chelaty z jonami dwu- i trójwartościowymi co zmniejsza ich biodostępność. TakŜe kaolin, pektyny, wodorowęglan sodu mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin jeśli podawane są równocześnie z nimi Dawkowanie i droga(-i) podania Do stosowania w wodzie pitnej. NaleŜy przestrzegać następujących zasad dotyczących dawkowania: 10 mg hyklanu doksycykliny/kg masy ciała/dobę, co odpowiada 50 mg Doxycyclinum 20% na kg masy ciała przez 3-5 kolejnych dni. Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ptaków, które mają być leczone, naleŝy obliczyć dokładną ilość dobową Doxycyclinum 20% za pomocą następującego wzoru: 50 mg Doxycyclinum 20%/kg masy ciała/dobę Średnie dzienne spoŝycie wody (l) na ptaka x Średnia masa ciała (kg) leczonych ptaków = mg Doxycyclinum 20% na l wody pitnej Aby zapewnić właściwe dawkowanie, naleŝy jak najdokładniej ocenić masę ciała. SpoŜycie wody z lekiem zaleŝy od stanu klinicznego ptaka. Aby uzyskać właściwą dawkę, moŝe istnieć potrzeba dostosowania stęŝenia leku w wodzie pitnej. W przypadku zastosowania części zawartości opakowania zaleca się wykorzystanie odpowiednio skalibrowanych przyrządów mierniczych. Dawkę dobową naleŝy dodać do wody pitnej w taki sposób, aby cała ilość leku została spoŝyta w ciągu 24 godzin. Wodę do picia z lekiem naleŝy przygotowywać na świeŝo, co 24 godziny. Zaleca się przygotowanie stęŝonego roztworu (około 100 gramów produktu na 1 litr wody do picia), a następnie

4 rozcieńczanie w razie potrzeby do stęŝenia leczniczego. StęŜony roztwór moŝe być równieŝ podany za pomocą odpowiedniego urządzenia do rozprowadzania leku w wodzie Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeŝeli niezbędne Dawka doksycykliny 2 razy większa od zalecanej nie powoduje klinicznych objawów chorobowych oraz zmian w wartościach badanych parametrów hematologicznych i biochemicznych u drobiu Okres(-y) karencji Tkanki jadalne: Kury 14 dni Indyki 14 dni Nie stosować u niosek jaj konsumpcyjnych, produkujących jaja przeznaczone do spoŝycia przez ludzi. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego. Tetracykliny. Kod ATCvet: QJ01A 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Doksycyklina jest antybiotykiem z grupy półsyntetycznych tetracyklin o szerokim spektrum działania. Jej aktywność przeciwbakteryjna polega na hamowaniu wewnątrzkomórkowej syntezy białek na skutek blokady podjednostki 30S rybosomów bakteryjnych. W dawkach terapeutycznych działa bakteriostatycznie w stosunku do licznych drobnoustrojów Gramdodatnich, G-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: Actinobacillus spp., Actinomyces spp., Bacillus spp., Bacteroides spp., Bordetella spp., Borrelia spp., Brucella spp., Campylobacter fetus, Clostridium spp., Corynebacterium spp., E. coli, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Francisella tularensis, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Yersinia spp. Działa równieŝ na Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., oraz na niektóre pierwotniaki (Entamoeba histolytica i Plasmodium). 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Doksycyklina po doustnym podaniu u drobiu dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i juŝ po około 30 min. osiąga w osoczu krwi stęŝenie powyŝej MIC dla wraŝliwych drobnoustrojów. U kur dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi od 40% do 80% w zaleŝności od wieku oraz stanu zdrowia. U osobników starszych i w złej kondycji zdrowotnej biodostepność jest niŝsza. U indyków biodostepność silnie zaleŝy od wieku osobników. U 12 tyg. ptaków wynosi około 25%, u 6 tyg. około 37%, a 3 tyg. dochodzi do. 63%. Biodostępność doksycykliny spada u ptaków głodzonych. Przy podawaniu doksycykliny w wodzie do picia Tmax i Cmax w duŝym stopniu zaleŝą od warunków środowiskowych wpływających na wielkość spoŝycia wody (cykl świetlny, temperatura otoczenia). U kurcząt, po podaniu dawki 20 mg/kg m.c., Cmax = 7,8 µg/ml osiągane jest po czasie Tmax = 2,5 godz. U kurcząt zakaŝonych M. gallisepticum Cmax spada do wartości 4,1

5 µg/ml i osiągane jest po czasie Tmax = 1,6 godz. Doksycyklina zastosowana doustnie w dawce 25 mg/kg m.c. u 3-dniowych indyków osiąga stęŝenie Cmax, na poziomie 3,8 µg/ml, po czasie 4,7 godz. Natomiast u indyków 6-tygodniowych stęŝenie Cmax jest 2-krotnie większe (7,4 µg/ml) i pojawia się juŝ po 2,8 godz. Ze względu na duŝą lipofilność doksycyklina charakteryzuje się wysoką objętością dystrybucji, która u młodych indyków i kur zwykle przekracza 1 L/kg m.c. Jednak u osobników starszych moŝe spaść poniŝej 1 L/kg m.c. (0,8 L/kg m.c. u indyków w wieku 12 tyg.) a nawet do 0,3 L/kg. U ptaków chorych objętość dystrybucji moŝe wzrosnąć nawet o 50%. W płucach, nerkach i wątrobie stwierdza się wyŝsza koncentrację doksycykliny niŝ w osoczu krwi. W mięśniach stęŝenie to moŝe być równe lub nieznaczne mniejsze niŝ w osoczu. We krwi ptaków, doksycyklina w duŝym stopniu wiązana jest z białkami osocza 70-95%. Biologiczny okres półtrwania doksycyckliny wynosi u drobiu od 4,5 do 8 godz. i w większym stopniu zaleŝny jest od stanu zdrowia niŝ wieku ptaków. U chorych kurcząt T1/2 ulega skróceniu o około 30%, ale MRT moŝe być nawet 2-krotnie niŝszy u ptaków chorych, niŝ zdrowych. U indyków eliminacja doksycykliny przebiega wolniej niŝ u kur: T1/2 wynosi około 10 godz. Nawet przy długotrwałym podawaniu niie obserwuje się zjawiska kumulacji doksycykliny w organizmie ptaków. Metabolizm doksycykliny w organizmie ptaków nie jest w pełni poznany. Przypuszcza się, Ŝe doksycyklina nie jest rozkładana, a ulega jedynie sprzęganiu w wątrobie. W porównaniu z innymi tetracyklinami, doksycyklina zdecydowanie w większym stopniu wydala się z kałem aniŝeli z moczem, przy czym w kale przewaŝają nieaktywne konjugaty. Ewentualne zaburzenia filtracji nerkowej nie wpływają na farmakokinetykę doksycykliny. 6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych Kwas cytrynowy jednowodny Laktoza jednowodna. 6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne Nieznane 6.3 Okres waŝności (w tym jeŝeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej) 3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaŝy. Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego 8 dni. Po rekonstytucji produktu leczniczego 24 godziny zgodnie z instrukcją. 6.4 Specjalne środki ostroŝności przy przechowywaniu i transporcie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Zawartość otwartego opakowania naleŝy zuŝyć w ciągu 8 dni. Po rekonstytucji produktu leczniczego 24 godziny zgodnie z instrukcją. Nie uŝywać po upływie terminu waŝności podanego na etykiecie. 6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym. 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g

6 6.6 Szczególne środki ostroŝności dotyczące unieszkodliwiania nie zuŝytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeŝeli ma to zastosowanie Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe naleŝy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Biofaktor Sp. z o.o. ul. Czysta Skierniewice 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1013/00 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUśENIA TERMINU WAśNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ZAKAZ SPRZEDAśY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEśELI DOTYCZY Nie dotyczy.

7 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Doxycyclinum 20%, 200 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Doksycykliny hyklan 200 mg/g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek do sporządzania roztworu doustnego. 4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 50 g,100 g, 250 g, 500 g, 1000 g 5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Kura, indyk 6. WSKAZANIA LECZNICZE Preparat przeznaczony jest dla kur i indyków do zwalczania chorób wywołanych przez drobnoustroje wraŝliwe na działanie doksycykliny. W dawkach terapeutycznych działa bakteriostatycznie w stosunku do licznych drobnoustrojów Gram-dodatnich, G-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, między innymi na: Clostridium perfringens, E. coli, Haemophilus paragallinarum, Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Skuteczny jest równieŝ w zakaŝeniach wywołanych przez Mycoplasma spp. Doxycyclinum 20% wykazuje duŝą skuteczność w leczeniu infekcji dróg oddechowych, dróg moczowych oraz narządów rozrodczych u drobiu. Jest lekiem z wyboru w leczeniu stanów zapalnych zatok, worków powietrznych i stawów na tle zakaŝeń mykoplazmami oraz zakaŝeń okołolęgowych na tle E. coli i Salmonella spp. Ze względu na szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego nadaje się do zwalczania zakaŝeń mieszanych. 7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA W wodzie do picia Przed uŝyciem naleŝy przeczytać ulotkę 8. OKRES(-Y) KARENCJI Tkanki jadalne: Kury 14 dni Indyki 14 dni Nie stosować u niosek jaj konsumpcyjnych produkujących jaja przeznaczone do spoŝycia.

8 9. SPECJALNE OSTRZEśENIA JEŚLI KONIECZNE Przed uŝyciem naleŝy przeczytać ulotkę. 10. TERMIN WAśNOŚCI SERII Termin waŝności: Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego naleŝy zuŝyć w ciągu 8 dni. 11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Zawartość otwartego opakowania naleŝy zuŝyć w ciągu 8 dni. Po rekonstytucji produktu leczniczego 24 godziny zgodnie z instrukcją. Nie uŝywać po upływie terminu waŝności podanego na etykiecie. 12. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUśYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEśELI MA TO ZASTOSOWANIE Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe naleŝy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 13. NAPIS WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA Wyłącznie dla zwierząt Wydawany na podstawie recepty 14. NAPIS PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci 15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Biofaktor Sp. z o.o. ul. Czysta Skierniewice 16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1013/ NUMER SERII Nr serii

9 ULOTKA INFORMACYJNA Doxycyclinum 20%, 200 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEśELI JEST INNY Biofaktor Sp. z o.o. ul. Czysta Skierniewice 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Doxycyclinum 20%, 200 mg/g, proszek do sporządzania roztworu dla kur i indyków. 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Doksycykliny hyklan 4. WSKAZANIA LECZNICZE 200 mg/g Preparat przeznaczony jest dla kur i indyków do zwalczania chorób wywołanych przez drobnoustroje wraŝliwe na działanie doksycykliny. W dawkach terapeutycznych działa bakteriostatycznie w stosunku do licznych drobnoustrojów Gram-dodatnich, G-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, między innymi na: Clostridium perfringens, E. coli, Haemophilus paragallinarum, Pasteurella multocida, Salmonella spp. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Skuteczny jest równieŝ w zakaŝeniach wywołanych przez Mycoplasma spp. Doxycyclinum 20% wykazuje duŝą skuteczność w leczeniu infekcji dróg oddechowych, dróg moczowych oraz narządów rozrodczych u drobiu. Jest lekiem z wyboru w leczeniu stanów zapalnych zatok, worków powietrznych i stawów na tle zakaŝeń mykoplazmami oraz zakaŝeń okołolęgowych na tle E. coli i Salmonella spp. Ze względu na szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego nadaje się do zwalczania zakaŝeń mieszanych. 5. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować w przypadku nadwraŝliwości na tetracykliny. Ze względu na immunosupresyjne działanie tetracyklin nie stosować preparatu na krótko przed i po zastosowaniu szczepień ochronnych. 6. DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Nie obserwowano. O wystąpieniu działań niepoŝądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym równieŝ objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), naleŝy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy naleŝy pobrać ze strony internetowej (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

10 7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Kura, indyk 8. DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA Do stosowania w wodzie pitnej. NaleŜy przestrzegać następujących zasad dotyczących dawkowania: 10 mg hyklanu doksycykliny/kg masy ciała/dobę, co odpowiada 50 mg Doxycyclinum 20% na kg masy ciała przez 3-5 kolejnych dni. 9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA NaleŜy przestrzegać następujących zasad dotyczących dawkowania: 10 mg hyklanu doksycykliny/kg masy ciała/dobę, co odpowiada 50 mg Doxycyclinum 20% na kg masy ciała przez 3-5 kolejnych dni. Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ptaków, które mają być leczone, naleŝy obliczyć dokładną ilość dobową Doxycyclinum 20% za pomocą następującego wzoru: 50 mg Doxycyclinum 20%/kg Średnia masa ciała (kg) x masy ciała/dobę leczonych ptaków Średnie dzienne spoŝycie wody (l) na ptaka = mg Doxycyclinum 20% na l wody pitnej Aby zapewnić właściwe dawkowanie, naleŝy jak najdokładniej ocenić masę ciała. SpoŜycie wody z lekiem zaleŝy od stanu klinicznego ptaka. Aby uzyskać właściwą dawkę, moŝe istnieć potrzeba dostosowania stęŝenia leku w wodzie pitnej. W przypadku zastosowania części zawartości opakowania zaleca się wykorzystanie odpowiednio skalibrowanych przyrządów mierniczych. Dawkę dobową naleŝy dodać do wody pitnej w taki sposób, aby cała ilość leku została spoŝyta w ciągu 24 godzin. Wodę do picia z lekiem naleŝy przygotowywać na świeŝo, co 24 godziny. Zaleca się przygotowanie stęŝonego roztworu (około 100 gramów produktu na 1 litr wody do picia), a następnie rozcieńczanie w razie potrzeby do stęŝenia leczniczego. StęŜony roztwór moŝe być równieŝ podany za pomocą odpowiedniego urządzenia do rozprowadzania leku w wodzie. 10. OKRES(-Y) KARENCJI Tkanki jadalne: Kury 14 dni Indyki 14 dni Nie stosować u kur niosek jaj konsumpcyjnych produkujących jaja przeznaczone do spoŝycia przez ludzi. 11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Zawartość otwartego opakowania naleŝy zuŝyć w ciągu 8 dni. Po rekonstytucji produktu leczniczego 24 godziny zgodnie z instrukcją. Nie uŝywać po upływie terminu waŝności podanego na etykiecie.

11 12. SPECJALNE OSTRZEśENIE (A) Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną niewydolnością wątroby lub nerek. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego naleŝy uŝywać osobistej odzieŝy ochronnej i sprzętu ochronnego (rękawice, fartuch, gogle), aby uniknąć kontaktu produktu ze skórą i błonami śluzowymi. Po przypadkowym połknięciu, naleŝy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie stosować u stad rodzicielskich i/lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności. Doksycykliny nie moŝna łączyć z antybiotykami bakteriobójczymi takimi jak penicyliny, cefalosporyny i aminoglikozydy. Tetracykliny tworzą nierozpuszczalne chelaty z jonami dwu- i trójwartościowymi co zmniejsza ich biodostępność. TakŜe kaolin, pektyny, wodorowęglan sodu mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin jeśli podawane są równocześnie z nimi. Dawka doksycykliny 2 razy większa od zalecanej nie powoduje klinicznych objawów chorobowych oraz zmian w wartościach badanych parametrów hematologicznych i biochemicznych u drobiu. Z uwagi na zróŝnicowaną (zaleŝną od czasu, połoŝenia geograficznego) wraŝliwość bakterii na doksycyklinę zaleca się pobieranie próbek bakteriologicznych od chorych ptaków na farmach i wykonywanie badań wraŝliwości drobnoustrojów. Zaobserwowano wysoki stopień oporności E.coli wyizolowanej od kurcząt na tetracykliny. Dlatego w leczeniu zakaŝeń wywołanych przez E. coli produkt naleŝy stosować wyłącznie po przeprowadzeniu badań wraŝliwości. PoniewaŜ nie zawsze uzyskuje się eradykację patogenów docelowych, leczenie powinno być skojarzone z dobrą praktyką postępowania polegającą na zachowaniu odpowiedniej higieny, właściwej wentylacji, unikaniu przeładowania. 13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUśYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEśELI MA TO ZASTOSOWANIE Leków nie naleŝy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezuŝytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. 14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI INNE INFORMACJE W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, naleŝy kontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: Biofaktor Sp. z o.o. ul. Czysta Skierniewice Dostępne opakowania: Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym. 50 g,100 g, 250 g, 500 g, 1000 g

12

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO DOXYFORT 500, 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia dla bydła, świń i kur 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO AMOXICILLINUM 80%, 800 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ichtioxan, 750 mg/g proszek do sporządzania roztworu dla karpi i pstrągów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO AMOXICILLINUM 10%; 100 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO FORTAMOX 500, 500 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, kaczek i świń 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Amotaks wet tabletki 40 mg dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: 40

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Neomycinum 70%, 700 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, owiec, kóz, świń, kur

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Doxycyclinum wet proszek; 0,2 g/g proszek do podawania w wodzie do picia dla świń, kur, indyków. 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Lincocin Forte S (330 mg + 100 mg) /10 ml roztwór dowymieniowy dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO. ENDOCOX, 25 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO. ENDOCOX, 25 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ENDOCOX, 25 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Effydral tabletki musujące dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Parvoruvax, zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ERYSIN SINGLE SHOT, emulsja do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Baytril flavour 15 mg, tabletki dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO AUROFAC 100 GRANULAR 100 mg/1g premiks leczniczy dla świń, kur, indyków i kaczek 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ampiclox L.C., (75 mg + 200 mg)/3 g zawiesina dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Gleptosil, 200 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml produktu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO BIOXYMUTIN, (25 mg + 80 mg)/g; proszek do podania w wodzie do picia dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Tylofort, 900 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń, bydła, kur i indyków 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Orbenin D.C., 500 mg / 3 g zawiesina dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO VERMISOL; 75 mg/1g, proszek do sporządzenia roztworu dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Oestrophan 0,25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Suvaxyn M.Hyo zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ditrivet 120, (100 mg + 20 mg)/ tabletki dla bydła, owiec, świń, koni, psów, kotów, lisów, nutrii i norek

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny: ScanVet Poland Sp. z o.o. Skiereszewo ul. Kiszkowska 9 62-200 Gniezno

Podmiot odpowiedzialny: ScanVet Poland Sp. z o.o. Skiereszewo ul. Kiszkowska 9 62-200 Gniezno Akceptuję Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Gletvax 6 zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Subastancje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rimadyl Palatable Tablets 100 100 mg, tabletki dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Tarcefal 250 tabletki powlekane dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rimadyl Iniekcja 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Catosal 10%, roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i koni 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA ULOTKA INFORMACYJNA Tiamogen, 450 mg/g, proszek do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Linco Spectin, (50 mg + 100 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń, psów, kotów, kur i indyków

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO INCURIN 1 mg tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Bioxymutin, (25 mg + 80 mg)/g; proszek do podania w wodzie do picia dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rheumocam 1 mg tabletki do żucia dla psów Rheumocam 2, mg tabletki do żucia dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Każda tabletka zawiera:

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 13 ULOTKA INFORMACYJNA Biomox, 10 g/100g, proszek do sporządzania roztworu dla bydła, świń, kur, indyków, gołębi 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Lydium-KLP, 5 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vanguard Plus 5, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Zylexis, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Leukocell 2 zawiesina do wstrzykiwań dla kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja

Bardziej szczegółowo

Scanoflox 10% Oral 1.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Scanoflox 10% Oral 1.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Akceptuję Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rispoval 3 BRSV PI3 BVD Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla bydła. 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Neotarchocin granulat; (0,36 g + 0,25 g)/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Synulox Iniekcja, (140 + 35) mg / ml; zawiesina do wstrzykiwań dla psów, kotów, bydła i świń.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Valbazen 10%, 10 g / 100 ml, zawiesina doustna dla bydła i owiec 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

Equinor 370 mg/g pasta doustna dla koni

Equinor 370 mg/g pasta doustna dla koni Akceptuję Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Synulox Tabletki 50 mg, (40 mg + 10 mg)/tabletkę, tabletki dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Revertor 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Chlorowodorek atypamezolu

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Revertor 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Chlorowodorek atypamezolu Revertor 5 mg/ml 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: CP-Pharma

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, maść 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum)

Bardziej szczegółowo

Nr identyfikacyjny: S245 PL Wersja: 11 Data wejścia w życie: 27.09.2006 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nr identyfikacyjny: S245 PL Wersja: 11 Data wejścia w życie: 27.09.2006 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 2.09.2006 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Canidryl 50 mg tabletki dla psów Karprofen 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ECOPORC SHIGA zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda dawka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Equip EHV 1,4 zawiesina do wstrzykiwań dla koni 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Alzane 5 mg/ ml, roztwór do dla psów i kotów. (W Finlandii i Szwecji Alzane vet. 5mg/ml, solution for

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Suvaxyn MH-One Emulsja do wstrzykiwań dla świń Suvaxyn M.Hyo Mono (Francja i Dania) Emulsja do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Enrofloxan 10% roztwór, enrofloksacyna 100 mg/ml, roztwór do podawania w wodzie do picia dla świń, kur

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Tetravet L.A., 20 mln j.m./100 ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec, kóz i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Orbeseal 2,6 g, pasta dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 1 mg tabletki do żucia dla psów Metacam 2,5 mg tabletki do żucia dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jedna tabletka do żucia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zineryt 40 mg/ml + 12 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Tetra-Delta, zawiesina dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne: 1 tubostrzykawka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ubrostar Dry Cow zawiesina dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Porcilis AR-T DF zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Antisedan 5 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Banminth pasta dla psów, 21,62 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Embonian

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 090017ff80abaa4a 2.0,CURRENT Public Valid 1 5 DNO Strona 1 z 5 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO COMFORION VET 100 mgml roztwór do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Clamoxyl L.A. 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, owiec, świń, psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rispoval RS+PI3 IntraNasal 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1 dawka (2 ml) zawiera:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vetmedin 5 mg, kapsułki twarde dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań. 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Suvaxyn M.hyo - Parasuis, zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Zawiesina doustna Zawiesina o barwie żółtawej z zielonkawym odcieniem i lepkiej konsystencji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO. Zawiesina doustna Zawiesina o barwie żółtawej z zielonkawym odcieniem i lepkiej konsystencji. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna : Meloksykam 15 mg Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Netvax emulsja do wstrzykiwań dla kur 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jedna

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA. Entemulin 450 mg/g granulat do podania w wodzie do picia

ULOTKA INFORMACYJNA. Entemulin 450 mg/g granulat do podania w wodzie do picia ULOTKA INFORMACYJNA Entemulin 450 mg/g granulat do podania w wodzie do picia 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNA Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Poulvac IB QX liofilizat do sporządzania zawiesiny do aerozolu dla kurcząt 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Versifel CVR liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/19 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Neocolipor zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 1 ULOTKA INFORMACYJNA Versifel FeLV 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Zoetis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Buscopan compositum VET (0,4 g + 50 g)/100 ml roztwór do wstrzykiwań dla koni i bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/12

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/12 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/12 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO HALOCUR 0,5 mg/ml roztwór doustny dla cieląt 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Meloxidyl 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Skład dla 1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO BioBos Respi 4, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vetaraxoid 10 mg + 5 mg, tabletki dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vetmedin 5 mg, kapsułki twarde dla psów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna : Meloksykam

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Pyrantel Vetos-Farma, 35 g/100 g, pasta doustna dla koni 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Poulvac IB Primer liofilizat dla kur 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1 dawka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Rimadyl Cattle 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, HU, IE, IT, LT, LV, NL,

Bardziej szczegółowo

[Version 7.1,10 /2006] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO. DNO 090017ff80e0c6ef / 1.0,CURRENT Public Valid 1 / 5

[Version 7.1,10 /2006] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO. DNO 090017ff80e0c6ef / 1.0,CURRENT Public Valid 1 / 5 [Version 7.1,10 /2006] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO DNO 090017ff80e0c6ef / 1.0,CURRENT Public Valid 1 / 5 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO PRILBEN vet 5 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ingelvac MycoFLEX zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Inaktywowana Mycoplasma

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Ingelvac PRRS MLV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Synulox L.C. (200 mg+50 mg+10 mg)/3g, zawiesina dowymieniowa dla bydła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jeden ml zawiera: Substancja czynna: Meloksykam

Bardziej szczegółowo

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Respiporc FLU3 zawiesina do wstrzykiwań dla świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda dawka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Cevaxel-RTU 50 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden

Bardziej szczegółowo

Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów

Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Scanofol 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Bardziej szczegółowo