RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R."

Transkrypt

1 RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych krajowych zakładów ubezpieczeń za okres czterech kwartałów 2002 r. W niektórych aspektach uwzględnia również wyniki głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Podstawę porównań stanowiły wyniki zakładów ubezpieczeń na analogiczny okres roku Zmiana z początkiem 2002 r. uregulowań dotyczących rachunkowości zakładów ubezpieczeń oraz ich sprawozdawczości uniemożliwia bezpośrednią wielookresową analizę szeregu pozycji sprawozdawczych, których definicje uległy zasadniczym zmianom. 1. Podmioty rynku ubezpieczeniowego Według stanu na 31 grudnia 2002 zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadały 72 krajowe zakłady ubezpieczeń oraz 2 oddziały główne zagranicznych zakładów ubezpieczeń, z czego 70 zakładów krajowych i 2 oddziały główne prowadziły sprzedaż polis ubezpieczeniowych. W fazie organizacyjnej pozostawały 2 zakłady ubezpieczeń działu II: LINK4 TU S.A. oraz Pocztowe TUW, które zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej otrzymały odpowiednio: 28 listopada 2002 oraz 23 grudnia W dziale I Vienna Life oraz TU Compensa Życie połączyły się tworząc TUnŻ Compensa S.A. Wśród krajowych zakładów ubezpieczeń działalność operacyjną prowadziły odpowiednio: 35 zakładów ubezpieczeń na życie oraz 35 zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych (w tym 1 zakład reasekuracyjny), 50 zakładów ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego oraz 20 zakładów z przewagą kapitału polskiego, 64 spółki akcyjne i 6 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wśród oddziałów głównych zagranicznych zakładów ubezpieczeń działalność prowadzi po jednym zakładzie w każdym dziale ubezpieczeń. 2. Przychody zakładów ubezpieczeń Podstawowe źródło przychodów zakładów ubezpieczeń stanowi składka przypisana brutto. W okresie czterech kwartałów 2002 r. składka ta dla krajowych zakładów osiągnęła wartość 23,14 mld zł i była o 754,41 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie 2001 r. (wskaźnik dynamiki 3,37%). Przychody ze składek głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń wyniosły 1,66 mln zł. 1

2 Wykres 1. Wartość (w mld zł) oraz dynamika składki przypisanej brutto 35% 3 25% % 1 5% 12-98/ / / / / I I Ogółem Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na życie stanowiła 42,8% składki ogółem, czyli 9,90 mld zł i była wyższa niż po IV kwartałach 2001 o 6,93%. Dynamikę składki poniżej rynkowej zanotowało 9 zakładów ubezpieczeń na życie, przy czym w 5 zakładach składka nominalnie zmniejszyła się. Największy spadek sprzedaży odnotowały: UNIVERSUM-ŻYCIE (o 31,54%), GARDA LIFE (o 6,32%) oraz NORDEA Życie (4,07%). Przypis składki brutto w dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych krajowych zakładów ubezpieczeń, osiągając w ciągu czterech kwartałów 2002 wartość 13,24 mld zł, zwiększył się w porównaniu z wielkością uzyskaną w analogicznym okresie 2001 r. jedynie o 0,86%. Nadal aż 13 zakładów ubezpieczeń odnotowało nominalny spadek wartości składki brutto w stosunku do analogicznego okresu 2001 r. Największy spadek miał miejsce w zakładach: MTU (z 985 tys. zł do 14 tys. zł), PARTNER (o 50,31%), DAEWOO (o 25,73). Jedynie 1,6 (1,74% w analogicznym okresie ub. r.) składki działu II (czyli ok. 0,21 mld zł) pochodziło z reasekuracji czynnej. W ciągu IV kwartałów br. udział reasekuratorów w składce przypisanej zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 0,19 mld zł, natomiast pozostałych osobowych i majątkowych 2,22 mld zł, (21,73% składki). Poziom reasekuracji od 1999 r. systematycznie zmniejsza się. Wykres 2. Wartość (w mld zł) składki cedowanej oraz jej relacja do składki przypisanej brutto 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 35% 3 25% 2 15% 1 5% I I Ogółem 2

3 2.1 Struktura ubezpieczeń bezpośrednich Analiza składki działu I Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Wśród ubezpieczeń bezpośrednich dominują nadal klasyczne ubezpieczenia na życie (grupa 1). Stanowią one 48,13% łącznej składki działu, lecz ich udział stopniowo zmniejsza się. Kolejne pozycje zajmują ubezpieczenia na życie związane z funduszem inwestycyjnym (grupa 3) stanowiące 32,26% składki działu oraz uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5) stanowiące 17,96%. Najwyższy wzrost składki miał miejsce w ubezpieczeniach grupy 2, czyli posagowych, i wyniósł 44,29%. Wartość składki tych ubezpieczeń jest jednak ciągle niewielka (0,14 mld zł). 10 Analiza składki działu II Osobow e (gr. 1,2) Komunikacyjne (gr. 3,10) Transportow e (gr. 4,5,6,7,11,12) Majątku (gr. 8,9) Ogólne OC (gr. 13) Finansow e (gr. 14,15,16) Inne (gr. 17,18) Mimo kłopotów branży samochodowej niewielkie zmiany zachodzą w strukturze bezpośrednich ubezpieczeń działu II. Dominują ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i 10) stanowiące 66,01% składki działu II, przy czym w stosunku do wyników po czterech kwartałach 2001 r. udział ubezpieczeń auto casco spadł o ok. 6,5, natomiast OC zwiększył się o 0,63%. Drugą pozycję zajmują ubezpieczenia majątku (grupy 8 i 9), z tytułu których przypisane zostało 18,72% łącznej składki (w 2001 r. 18,0). Należy również wymienić ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupy 1 i 2) o udziale w rynku wynoszącym 5,79% oraz ubezpieczenie OC (grupa 13) o udziale 3,47%. Udział pozostałych grup ubezpieczeń wyniósł 6,01% (rok wcześniej 5,51%). Nominalny spadek wartości przypisanych składek brutto w stosunku do wyników po IV kwartałach roku 2001 miał miejsce w przypadku 5 grup ubezpieczeń: grupy 3 (spadek o 5,55%), grupy 7 (o 2,82%), grupy 9 (o 0,69%), grupy 11 (o 2,65%) oraz grupy 15 (o 14,37%). Z kolei największy wzrost składki zanotowano w grupach o bardzo niskim, nie przekraczającym 1,3% udziale w ubezpieczeniach bezpośrednich: w grupie 17 (o 132,97%), grupie 4 (o 32,85%), grupie 16 (o 28,05%), grupie 14 (o 25,99) oraz grupie 6 (o 21,92%). 3

4 2.2 Koncentracja rynku ubezpieczeń Pięć największych zakładów ubezpieczeń pod względem składki zebrało w IV kwartałach 2002 r. 88,69% składki brutto działu I oraz 82,11% składki działu II. W stosunku do roku 2001 z pierwszej piątki zakładów wypadł ALLIANZ ŻYCIE na korzyść PRUMERICA. Awans PRUMERICA należy tłumaczyć znacznym udziałem składki z reasekuracji czynnej, bez której udział w rynku zakładu wyniósłby 0,19%. 9 zakładów ubezpieczeń na życie oraz 13 zakładów majątkowych zmniejszyło swój udział w rynku, przy czym największy spadek udziału zanotowały: UNIWERSUM ŻYCIE, GARDA LIFE, NORDEA ŻYCIE, MTU, PARTNER, DAEWOO, COMPENSA, INTER. Tabela 1. Udział w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń Udział na Udział na DZIAŁ I PZU ŻYCIE S.A. 50,88% PZU ŻYCIE S.A. 49,47% COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. 18,84% COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. 17,72% AMPLICO-LIFE S.A. 10,41% AMPLICO-LIFE S.A. 10,38% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A 10,27% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A 9,36% ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. 1,53% PRUMERICA TU na Życie S.A. 1,76% DZIAŁ II PZU S.A. 57,32% PZU S.A. 55,87% WARTA S.A. 12,99% WARTA S.A. 13,52% ERGO HESTIA S.A. 5,55% ERGO HESTIA S.A. 6,29% ALLIANZ POLSKA S.A. 3,84% ALLIANZ POLSKA S.A. 3,72% SAMOPOMOC S.A. 2,38% SAMOPOMOC S.A. 2,71% 3. Koszty działalności ubezpieczeniowej Główny koszt działalności zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z realizacją zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych. W ciągu czterech kwartałów 2002 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 12,08 mld zł odszkodowań i świadczeń. Wartość ta wzrosła o 9,42% w porównaniu z analogicznym okresem 2001 roku. Wykres 3. Wartość (w mld zł) oraz dynamika odszkodowań wypłaconych brutto I 35% 3 25% 2 15% 1 5% I Ogółem W dziale I zostało wypłaconych 4,31 mld zł odszkodowań brutto (35,65% łącznych odszkodowań sektora ubezpieczeń), czyli o 30,0 więcej niż na analogiczny okres roku Za podstawową przyczynę wysokiej dynamiki odszkodowań w ubezpieczeniach na 4

5 życie uznać można zwiększoną rezygnację z polis ubezpieczeniowych, szczególnie tych związanych z funduszem inwestycyjnym. Ogólna liczba polis anulowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 732,98 tys, przy czym tylko w IV kwartale 158,5 tys. Dynamikę odszkodowań brutto wyższą niż przeciętna wykazało 22 zakłady ubezpieczeń, natomiast 8 zakładów odnotowało wzrost odszkodowań o ponad 10. W dziale II odszkodowania wypłacone brutto wyniosły 7,77 mld zł i w porównaniu z IV kwartałem 2001 wzrosły o 0,6. Dynamika odszkodowań brutto dla 19 zakładów była wyższa od rynkowej, natomiast wzrost odszkodowań o ponad 10 wykazały 4 zakłady. Wskaźnik szkodowości brutto działu II zmniejszył się o 3,36 pkt. proc. i osiągnął poziom 67,99%. Szkodowość na udziale własnym wyniosła 69,9 (spadek o 1,29 pkt. proc.). Najwyższą szkodowością brutto charakteryzują się ubezpieczenia ochrony prawnej (136,75%), auto casco (79,71%) oraz OC komunikacyjne (76,89%). Kolejne miejsce wśród kosztów działalności ubezpieczeniowej zajmują koszty związane z pozyskaniem i obsługą klienta (koszty akwizycji) i funkcjonowaniem zakładów (koszty administracyjne). Koszty te po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów wyniosły za trzy kwartały br. 5,32 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to o 8,0 mniej. Taki wynik wskazywać mógłby na znaczne ograniczenie i cięcia kosztów dokonane przez zakłady ubezpieczeń, należy jednak wziąć pod uwagę wpływ zmian rachunkowych wprowadzonych w 2002 r. uniemożliwiających takie bezpośrednie porównanie i wnioskowanie. Wykres 4. Wartość (w mld zł) oraz dynamika kosztów działalności ubezpieczeniowej 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I / / / / I Ogółem 12-02/ Wydatki zakładów ubezpieczeń na koszty akwizycji zamknęły się kwotą 2,51 mld zł (1,08 mld zł w dziale I oraz 1,43 mld zł w dziale II), co stanowi 10,85% (10,94% w dziale I oraz 10,78% w dziale II) odpowiedniej składki przypisanej brutto. Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń wyniosły 3,30 mld zł (koszty zakładów działu I były równe 1,38 mld zł., koszty zakładów działu II 1,91 mld zł). Wartości wskaźnika kosztów administracyjnych kształtują się na poziomie 14,25% (łącznie), 13,98% (w dziale I) oraz 14,45% (dla działu II). 5

6 4. Wyniki zakładów ubezpieczeń Mimo trudności z pozyskiwaniem nowych klientów w wyniku wprowadzanych przez zakłady oszczędności rośnie zysk sektora ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń wykazały w 2002 r. dodatni wynik techniczny w wysokości 563,43 mln zł, w tym zysk techniczny 752,44 mln zł w dziale I oraz stratę 189,01 mln zł w dziale II. Wśród zakładów ubezpieczeń na życie zysk techniczny na łączną kwotę 1 070,74 mln zł osiągnęło 7 zakładów ubezpieczeń. Stratę techniczną w łącznej wysokości 318,30 mln zł wykazało 28 zakładów. W dziale II dodatni wynik techniczny osiągnęło 8 zakładów ubezpieczeń. Łączna suma zysków technicznych wyniosła 233,15 mln zł. Łączna strata techniczna 27 zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniosła 422,16 mln zł. Zysk techniczny został wypracowany w 4 grupach ubezpieczeń na życie, przy czym najlepszy wynik osiągnęły ubezpieczenia grupy 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe). W ubezpieczeniach majątkowych najbardziej rentowne okazały się ubezpieczenia w grupach 1 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, zysk 113,71 mln zł) i 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, zysk 27,46 mln zł). Z drugiej strony zakłady ubezpieczeń ponoszą największe straty na działalności w grupie 3 (ubezpieczenia autocasco, strata 234,65 mln zł). Tabela 2. Wynik techniczny (w mln zł) zakładów ubezpieczeń według grup ubezpieczeń DZIAŁ I grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa ,38-72,06-71,62-1,89 459, ,97-30,83 72,29 12,16 506,63 DZIAŁ II grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 grupa 7 grupa 8 grupa ,29-8,25-306,90 0,18-1,90-8,91 26,82 93,12 30, ,71-1,23-234,65 0,39-2,29-6,97 18,23-51,85 27,46 DZIAŁ II grupa 10 grupa 11 grupa 12 grupa 13 grupa 14 grupa 15 grupa 16 grupa 17 grupa ,63-6,91 13,42-21,44-10,14-10,94-2,10-3,13 1, ,97-5,14 13,81 6,78 3,93-18,02-38,04-2,57 11,07 Dodatnie wyniki z działalności technicznej oraz utrzymanie - mimo spadku stóp procentowych - wysokich zysków z lokat spowodowały ogólną poprawę wyników finansowych sektora ubezpieczeń. Wynik finansowy netto wyniósł łącznie 1,47 mld zł i wzrósł o 42,55% w stosunku do analogicznego okresu ub. r. Wynik finansowy netto działu I wyniósł 0,57 mld zł, w dziale II 0,89 mld zł. 6

7 Wykres 5. Wynik techniczny oraz finansowy netto (w mld zł) zakładów ubezpieczeń 1,0 1,0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 I I Zysk finansowy netto osiągnęło 9 zakładów ubezpieczeń na życie (0,91 mld zł) oraz 21 zakładów ubezpieczeń majątkowych (1,06 mld zł). Stratę finansową netto w łącznej wysokości -0,51 mld zł wykazało 39 zakładów ubezpieczeń (25 w dziale ubezpieczeń na życie na sumę -0,33 mld zł oraz 14 zakładów działu II za sumę -0,17 mld zł). Tabela 3. Pięć najlepszych wyników finansowych netto (w mln zł): Wynik za Wynik za dział I 376,34 PZU ŻYCIE S.A. 302,39 PZU ŻYCIE S.A. 193,26 COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. 275,17 COMMERCIAL UNION POLSKA - TUnŻ S.A. 163,22 AMPLICO-LIFE S.A. 222,27 AMPLICO-LIFE S.A. 55,94 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A. 60,98 ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA S.A. 0,65 UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A. 36,54 PRUMERICA TU na Życie S.A. dział II 676,92 PZU S.A. 866,58 PZU S.A. 58,44 WARTA S.A. 64,76 WARTA S.A. 40,37 ERGO HESTIA S.A. 30,02 ERGO HESTIA S.A. 24,31 DAEWOO TU S.A. 24,58 ALLIANZ POLSKA S.A. 9,81 EUROPA S.A. 17,09 DAEWOO TU S.A. 5,78 GERLING POLSKA TU S.A. 9,20 EUROPA S.A. 5. Aktywa zakładów ubezpieczeń Aktywa zakładów ubezpieczeń wyniosły 57,50 mld zł, co stanowi wzrost o 21,63% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2001 r. Główną pozycją aktywów są lokaty stanowiące 87,49% (łącznie lokatami środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający). 7

8 Wykres 6. Wartość (w mld) i dynamika sumy bilansowej / / / / / I I Ogółem Aktywa zakładów ubezpieczeń na życie równe 33,12 mld zł wzrosły o 25,59% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów działu I dominują lokaty - 93,97%, należności zakładów ubezpieczeń na życie stanowią 2,2 aktywów. Aktywa działu II wyniosły 24,38 mld zł i zwiększyły się o 16,63%. Mino, że w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń majątkowych również dominują lokaty (78,7), to w porównaniu ze strukturą aktywów zakładów ubezpieczeń na życie, znacznie większy jest udział pozostałych składników majątku: należności stanowią 12,52% aktywów, inne składniki aktywów 4, Lokaty zakładów ubezpieczeń Lokaty zakładów ubezpieczeń według stanu na 31 grudnia 2002 roku wyniosły 50,31 mld zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 20,79%. W kwocie tej 4,22 mld zł stanowią lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (wzrost o 36,79%). Lokaty działu I wyniosły 31,13 mld zł (wzrost w odniesieniu do wartości po IV kwartałach o 25,4), natomiast w dziale II osiągnęły wartość 19,19 mld zł i wzrosły w ciągu roku o 14,01%. 10 Tabela 7. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń według działów I Nieruchomości Jednostki pow iązane Akcje i udziały Dłużne papiery w artościowe Depozyty bankow e Lokaty z ryzykiem Inne Nieruchomości Jednostki pow iązane Akcje i udziały Dłużne papiery w artościowe Depozyty bankow e Inne 6. Pasywa zakładów ubezpieczeń Dominującą rolę w strukturze pasywów odgrywają rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe. Stanowią one 77,98% pasywów (wzrost o ok. 19,02%). 71,13% pasywów stanowią rezerwy 8

9 techniczno- ubezpieczeniowe na udziale własnym. Coraz większego znaczenia nabiera również kapitał własny (18,87% udział w pasywach). Udział reasekuratorów w rezerwach stanowi 6,84% struktury. 6.1 Kapitały zakładów ubezpieczeń Do pozytywnych tendencji występujących w analizowanym okresie należy zaliczyć wzrost kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń (o 28,34%) znacznie przekraczający wzrost składki. Wartość kapitałów własnych osiągnęła kwotę 10,85 mld zł. 17 zakładów działu I oraz 25 zakładów działu II podwyższyło kapitały własne. Z drugiej strony aż 17 zakładów ubezpieczeń na życie oraz 10 zakładów działu II zmniejszyło poziom kapitałów własnych (głównie za sprawą wysokich strat z lat ubiegłych i roku bieżącego ) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a 4 zakłady ubezpieczeń wykazało na koniec 2002 r. ujemne kapitały własne, chociaż niedobór kapitałowy wynikał z przeciągających się procedur rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Wzrost kapitałów własnych spowodował zwiększenie się z 17,84% (po IV kw. 2001) do 18,87% udziału kapitałów własnych w majątku zakładów ubezpieczeń. Dla klientów zakładów ubezpieczeń oznacza to lepsze zabezpieczenie i większą możliwość wywiązywania się zakładu ubezpieczeń ze zobowiązań. Finansowanie aktywów kapitałem własnym w dziale II jest znacznie większe niż w dziale I i wynosi 25,89% (w dziale I - 13,71%). Kapitały własne niższe niż 2 aktywów wykazało 7 zakładów ubezpieczeń działu II oraz 12 zakładów ubezpieczeń na życie. Ogólna kwota kapitałów podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2002r zakładów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej była równa 4,14 mld zł, czyli o 10,34% więcej niż na analogiczny dzień ubiegłego roku. Kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń działu I wyniosły 2,07 mld zł i wzrosły w stosunku rocznym o 11,24%. Nieco mniej, bo o 9,45% wzrosły natomiast kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń majątkowych i osiągnęły wartość około 2,07 mld zł. Stopień opłacenia kapitałów podstawowych wyniósł ogółem 99,0 (98,01% w dziale I oraz 99,99% w dziale II). Kapitał zagraniczny stanowił na koniec grudnia ub. roku ogółem dla rynku, jak i w podziale na poszczególne działy ubezpieczeń, ok. 72% kapitału zakładowego (na koniec 2001 r. o kilka punktów procentowych mniej: ogółem 67,1, w dziale I 65,84%, natomiast w dziale II 68,38%). W podziale na kraje pochodzenia kapitału dominują inwestycje niemieckie (1,21 mld zł) obecne w 21 zakładach. W czołówce są również inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych (inwestycje w 7 zakładach na kwotę 0,34 mld zł) oraz z Austrii (inwestycje w 10 zakładach na kwotę 0,24 mld zł). Wykres 8. Struktura inwestycji zagranicznych według krajów ,4% 2,3% 1,7% 6,5% 2,9% 6, 4,2% 4,4% 5,1% 6,6% 2,7% 3,5% 5,5% 9,4% 5,1% 0, 1,6% 6,6% 8,1% 11,9% 8,1% 10,9% 11,4% 40,6% 16, 10, 17,6% 22,2% 5,1% 59,4% Ogółem I Inne IT CH DK GB NL FI AT US DE 9

10 6.2 Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe Na koniec IV kwartału 2002 roku rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe brutto wyniosły 44,84 mld zł, natomiast rezerwy na udziale własnym 40,90 mld zł. W porównaniu z wartością na 31 grudnia 2001 r. rezerwy brutto wzrosły o 19,02% (na udziale własnym o 21,58%). Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto działu I wyniosły 27,25 mld zł, co stanowi 60,78% rezerw ogółem i w stosunku do stanu po IV kwartałach 2001 r. rezerwy te wzrosły o 25,23%. W strukturze rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto działu I dominuje rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie stanowiąca 79,21%. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto w dziale II były równe 17,59 mld zł, co stanowi wzrost o 10,53% w porównaniu ze stanem na r. Głównymi pozycjami w strukturze rezerw brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych były: rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 58,6 i rezerwa składek - 33,71%. 7. Spełnienie ustawowych wskaźników wypłacalności Wynik analizy ustawowych wskaźników bezpieczeństwa, czyli pokrycia marginesu wypłacalności lub kapitałów gwarancyjnych środkami własnymi (wskaźnik monitorowania działalności) oraz rezerw techniczno - ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami, mogą świadczyć o poprawiającej się kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń. Wyniki czterech kwartałów br. wskazują na znaczny wzrost wartości wskaźnika monitorowania działalności (środki własne do maksimum z marginesu wypłacalności bądź kapitału gwarancyjnego). Dla zakładów ubezpieczeń na życie wskaźnik ten wyniósł 206,6% (rok wcześniej 175,09%). Jeszcze korzystniejsza sytuacja ma miejsce w dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, gdzie wartość wskaźnika analizowanego okresu sprawozdawczego kształtowała się na poziomie 336,9% i wzrosła o ponad 58,01 pkt. proc. Poprawa wartości wskaźnika nastąpiła dla 13 zakładów działu I oraz 19 w dziale II. Pomimo zaostrzenia w 2002 r. wymagań w zakresie konieczności wykazania wyższej wartości aktywów na pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych wartość wskaźnika pozostała na zbliżonym poziomie do wyników za cztery kwartały 2001 r. i wyniosła odpowiednio 111, dla działu I (zmiana o 1,22 pkt. proc. w stosunku rocznym) oraz 113, dla działu II (spadek o -3,52 pkt. proc. w stosunku rocznym). Większość zakładów ubezpieczeń dysponuje środkami zapewniającymi nie tylko ich bezpieczne funkcjonowanie i wywiązywanie się ze zobowiązań wobec ubezpieczonych, ale również dalszy rozwój. Jednakże w przypadku 6 zakładów ubezpieczeń obserwuje się: Niespełnienie żadnego z powyższych warunków wypłacalności (2 zakłady ubezpieczeń) Brak pokrycia marginesu wypłacalności (bądź kapitału gwarancyjnego w przypadku, gdy wartość marginesu wypłacalności jest niższa od minimalnego kapitału gwarancyjnego) środkami własnymi (4 zakłady ubezpieczeń) W przypadku 3 10

11 zakładów niedobory związane są z przedłużającymi się procedurami rejestracyjnymi podwyższenia kapitału, zaś jeden zakład z uwagi na niedobór kapitału na pokrycie kapitału gwarancyjnego zobowiązany został do przedłożenia krótkoterminowego planu wypłacalności). Organ nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem zwracał zakładowi uwagę na możliwość zaistnienia naruszenia prawa w tym zakresie z uwagi na obserwowane pogorszenie wyników działalności, ze względu jednak na zmiany właścicielskie w ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zakład, ewentualne czynności naprawcze nie zostały jeszcze ostatecznie określone. 11

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 18 stycznia, 2018 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 Warszawa, 18.12.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 W dniu 30 września 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r.

111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE i finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku 10.04.2018 r. 111,4 Dynamika składki przypisanej brutto w 2017 r. i finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. Autorzy: Tomasz Filak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Mariusz

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ W I PÓŁROCZU 20010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. Autorzy: Andrzej Kozak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Olga

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku 17 Maj 2010 Podsumowanie Znaczący wpływ na wyniki finansowe PZU w I kwartale 2010 roku miały czynniki i zdarzenia jednorazowe. Składki przypisane brutto spadły o

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Aktywa zakładu ubezpieczeń

Aktywa zakładu ubezpieczeń Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 304 517,27 262 204,57 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Departament Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Warszawa 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2006 Spis treści: Liczba zakładów ubezpieczeń...5 Bilans zakładów

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze

1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpieczeń początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego A. Wartości niematerialne i prawne 146 88 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2018 roku Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto Komunikat prasowy Warszawa, 30 sierpnia 2018 roku Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto To był rekordowy kwartał w historii Grupy PZU pod względem sprzedaży. Składka przypisana brutto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2017 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2009 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W LATACH

DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W LATACH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH W LATACH 1998-22 Departament Pośrednictwa i Akwizycji Warszawa, wrzesień 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Warszawa, 15 marca 2017 roku Komunikat prasowy Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r.

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r. Nr 60 (2207) 2009-03-26 Marta Kasperek 38,98 mld zł składki zebrali ubezpieczyciele Ŝyciowi w 2008 r. Jest to wynik ponad 53% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę, Ŝe największy udział w tym wzroście

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo