SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m KTM Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje od numeru: 1001 CE Wydanie luty 2008

2 SPIS TREŚCI 1 Zasady bezpieczeństwa pracy Dokładne określenie przeznaczenia Zasady podstawowe Konserwacja Układ hydrauliczny Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku Jazda transportowa Dane techniczne Informacje ogólne Budowa i zasada działania Przygotowanie siewnika do pracy Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi Próba kręcona Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu Sprawdzenie den nastawnych Obliczanie wysięgu znaczników Przerzutnik znaczników UŜytkowanie i obsługa siewnika Transport siewnika Wykonywanie siewu Prowadzenie siewnika w polu Napełnienie i opróŝnienie skrzyni nasiennej Smarowanie Konserwacja i przechowywanie DemontaŜ i kasacja Orientacyjne Tabele Wysiewu UWAGA! Do napraw stosować tylko oryginalne części wymienne UNIA-FAMAROL. Tylko one spełniają wymogi bezpieczeństwa i gwarantują długotrwałe uŝytkowanie maszyn. Na rynku dostępnych jest duŝo nieoryginalnych części wymiennych. Zastosowanie tych części moŝe pogorszyć bezpieczeństwo uŝytkowania i moŝe być przyczyną uszkodzenia maszyny. UNIA-FAMAROL nie bierze odpowiedzialności za naprawy i nie uznaje roszczeń gwarancyjnych dla maszyn, w których zostały zastosowane nieoryginalne części wymienne.

3 Szanowni uŝytkownicy! Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Zdecydowaliście się Państwo na zakup nowej wersji siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego Poznaniak firmy UNIA-FAMAROL a tym samym wybraliście siewnik ekonomiczny i nowoczesny. MoŜecie Państwo długo korzystać ze wszystkich zalet siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego i poznawać szczególne jego moŝliwości, jeśli uwaŝnie przeczytacie tę instrukcję obsługi i konserwacji, jak równieŝ w razie potrzeby weźmiecie ją do rąk. Zwróćcie Państwo uwagę na to, Ŝe zamawianie części zamiennych moŝe odbywać się tylko na podstawie numeru części zamiennej. Adres producenta: UNIA- FAMAROL ul. Przemysłowa 100, tel. cent.(059) Słupsk tel. dział sprzedaŝy (059) fax. (059) tel. serwis (059)

4 1 Zasady bezpieczeństwa pracy. Szanowni uŝytkownicy, W interesie Waszego własnego bezpieczeństwa, a takŝe w celu bezawaryjnej eksploatacji maszyny przez długi okres czasu, prosimy Państwa, abyście nie odkładali instrukcji obsługi bez przeczytania. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na te fragmenty instrukcji obsługi, które dotyczą zasad bezpieczeństwa. Prosimy Państwa o przestrzeganie tych wskazań, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i uniknąć uszkodzeń maszyny. Prosimy równieŝ o przekazanie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa innym uŝytkownikom Dokładne określenie przeznaczenia. Siewnik rzędowy zawieszany Poznaniak przeznaczony jest wyłącznie do wykonywania prac w rolnictwie. UŜycie maszyny w celach niezgodnych z przeznaczeniem jest niedopuszczalne. Za wynikające stąd szkody producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności. Całe ryzyko w tym wypadku spada na uŝytkownika. Do przyjętych postanowień naleŝy takŝe przestrzeganie zalecanych przez producenta zasad obsługi, konserwacji i utrzymania maszyny w naleŝytym stanie. Siewnik rzędowy zawieszany moŝe być uŝytkowany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa obsługi. Obowiązują równieŝ stosowne przepisy dotyczące zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom jak teŝ ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy i ruchu drogowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z samowolnych zmian konstrukcyjnych maszyny. Pierwsze uruchomienie maszyny, moŝe nastąpić dopiero po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, a podczas uŝytkowania ściśle je przestrzegać. 4

5 1.2. Zasady podstawowe. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Przed kaŝdym uruchomieniem sprawdzić maszynę pod względem bezpieczeństwa i eksploatacji. NaleŜy przy tym przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Ze względu na przekroczenie szerokości gabarytowej 3,0 m - zakaz przejazdu po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. Przed rozpoczęciem pracy naleŝy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami roboczymi oraz ich funkcjami. Przed ruszeniem z miejsca sprawdzić najbliŝsze otoczenie (dzieci!). Zwrócić uwagę na właściwą widoczność! Niedozwolone jest przewoŝenie osób na narzędziach podczas przejazdów roboczych i transportowych! Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy! Przed zejściem z ciągnika narzędzie opuścić na ziemię, silnik wyłączyć i wyjąć kluczyki ze stacyjki! Zabronione jest przebywanie w pobliŝu agregatu podczas pracy! Przy łączeniu i rozłączaniu narzędzi z ciągnikiem zachować szczególną ostroŝność! Podczas sterowania układem zawieszenia nie wolno wchodzić pomiędzy ciągnik i narzędzie! W czasie jazdy transportowej z podniesionym narzędziem, dźwignia sterowania musi być zablokowana. W połoŝeniu transportowym narzędzia naleŝy zawsze zwracać uwagę na właściwe ustawienie ograniczników wychylenia dolnych cięgien układu zawieszenia ciągnika! W przypadku współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM nie wolno wykonywać siewu na polach o nachyleniu powyŝej 8 stopni oraz nie wolno transportować siewnika z napełnioną skrzynią nasienną. Przy współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM naleŝy dodatkowo obciąŝyć przednią oś ciągnika. Na czas transportu- znaczniki podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem. W czasie pracy i przejazdów jałowych nie przebywać w zasięgu znaczników. W czasie transportu i pracy nie przebywać na siewniku i innych elementach dołączonych do niego ze względu na moŝliwość zagroŝenia Ŝycia ludzkiego oraz zatrucia środkami do zaprawiania nasion. Zwracać uwagę na dokładne załoŝenie osłon przekładni bocznej. Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości transportowej i roboczej. Regulowanie oraz konserwacja mogą być dokonywane wyłącznie w czasie postoju, przy unieruchomionym silniku ciągnika oraz przy opuszczonym siewniku wspartym na podłoŝu. W czasie siewu nasionami zaprawionymi naleŝy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wskazanych przez producenta środków chemicznych, 5

6 uŝywać ochrony osobiste (odzieŝ pyłoszczelną, ochrony dróg oddechowych). Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów, Stosować ciągnik wskazany przez producenta, Stosować obciąŝniki osi przedniej, Siewnik odłączony od ciągnika naleŝy ustawiać na powierzchni równej i twardej, Po zakończeniu siewu, przed odłączeniem siewnika od ciągnika, naleŝy bezwzględnie redlice podnieść do góry, Dla uniknięcia kumulowania się skutków zmęczenia pracą naleŝy stosować przerwy, nie naleŝy podejmować pracy w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniŝonej sprawności psychofizycznej organizmu, siewnik podniesiony podnośnikiem naleŝy odpowiednio zabezpieczyć przed opadnięciem i ewentualnym przygnieceniem osób naprawiających lub postronnych, w czasie agregowania, skręcić maksymalnie śruby cięgien ciągnika, w wypadku wystąpienia duŝego zapylenia stosować ochrony dróg oddechowych, przy obsłudze siewnika moŝe pracować tylko osoba dorosła i zdrowa, nie wolno pracując na pochyłości wyłączać biegu i gasić silnika ciągnika, maszynę uŝytkować tylko do celów określonych niniejszą instrukcją. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa poŝaru maszynę naleŝy utrzymywać w stanie czystości! 1.3. Bezpieczeństwo podczas uŝytkowania. Przebywanie na pomostach, dozwolone tylko przy wyłączonym zapłonie, podczas eksploatacji agregatu przewoŝenie osób jest zabronione! Nie pozostawiać Ŝadnych części w zbiorniku siewnika! Nie przekraczać dopuszczalnego napełnienia zbiornika! Nie przegarniać nasion w skrzyni nasiennej przy włączonym zapłonie ciągnika i nie wyjętym kluczyku! 1.4. Konserwacja. Ciecze przepływające pod wysokim ciśnieniem (paliwo, olej hydrauliczny) mogą przeniknąć pod skórę, doprowadzić do cięŝkich obraŝeń ciała. W przypadku zranienia natychmiast wezwać lekarza. Niebezpieczeństwo zakaŝenia! Oleje i smary przechowywać i stosować zgodnie z przepisami! Wszystkie połączenia śrubowe regularnie sprawdzać a w przypadku poluzowania dokręcić! Podczas napraw instalacji elektrycznej odłączyć dopływ prądu! 6

7 Podczas konserwacji podniesionego narzędzia zabezpieczyć je na stałe przez włoŝenie odpowiednich elementów podporowych! Podczas wymiany elementów roboczych posiadających ostre krawędzie uŝywać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych! Podczas wykonywania spawania elektrycznego konstrukcji ciągnika lub zniszczonych narzędzi, odłączyć przewody od prądnicy i akumulatora! 1.5. Układ hydrauliczny. Olej w układzie hydraulicznym znajduje się pod wysokim ciśnieniem! Przy ustalaniu miejsc nieszczelności, ze względu na niebezpieczeństwo zranienia, naleŝy uŝywać odpowiednich środków pomocniczych! Przed przystąpieniem do napraw układu hydraulicznego naleŝy narzędzia opuścić, zwolnić nadciśnienie w układzie i wyłączyć silnik ciągnika! Przy podłączaniu przewodów hydraulicznych agregatu do układu hydraulicznego ciągnika naleŝy zwrócić uwagę na to, czy układ hydrauliczny ciągnika i agregatu nie znajduje się pod ciśnieniem! Przy funkcjonalnych połączeniach hydraulicznych ciągnika i narzędzia gniazda i wtyczki powinny być oznaczone kolorami, aby uniknąć błędnych połączeń! Zmiana połączeń prowadzi do odwrócenia funkcji (np.podnoszenie/opuszczanie) Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku. Tabliczka znamionowa siewnika znajduje się na tylnej ścianie skrzyni nasiennej. Na tabliczce podano kompletne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować maszynę, tj. nazwę i adres producenta, rok produkcji typ i numer maszyny, znak CE. UWAGA! NaleŜy przeczytać wszystkie tabliczki z symbolami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie znajdują się na maszynie i postępować zgodnie z instrukcją. JeŜeli okaŝe się, Ŝe naklejek ostrzegawczych brakuje lub zostały uszkodzone (nieczytelne) naleŝy je zastąpić nowymi, które moŝna zamówić (nabyć) u producenta maszyn. 7

8 C Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługowych! -Przeczytać instrukcję obsługi! C Nie jeździć na pomostach, zagarniaczach i drabinach! C Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły nie zatrzymają się! B Nie naleŝy sięgać ani wchodzić do zbiornika maszyny dopóki silnik jest w ruchu! - Nie naleŝy sięgać do siewnika podczas pracy Niebezpieczeństwo pochwycenia dłoni przez mieszadło siewnika! 8

9 1.7. Jazda transportowa. Na czas przejazdów transportowych z siewnikiem zawieszanym na ciągniku: OpróŜnić skrzynię nasienną siewnika, w przypadku współpracy z ciągnikiem o mocy niniejszej niŝ 60 KM, Znaczniki przejazdów podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem, Siewnik unieść za pomocą podnośnika hydraulicznego układu zawieszenia ciągnika, tak aby prześwit pod maszyną wyniósł min. 25 cm, Dźwignię sterowania zablokować, Trójpunktowy układ zawieszenia zabezpieczyć łańcuchem, aby uniknąć opadania maszyny, Usztywnić dolne cięgła ciągnika, aby maszyna nie kołysała się na boki. Prędkość jazdy dostosować do warunków drogowych, nie przekraczać jednak 20km/h. Siewnik Poznaniak przekracza dopuszczalną w ruchu drogowym szerokość 3,0 m, w związku z tym zakaz jazdy po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. Siewnik przewozić naleŝy po drogach publicznych innym środkiem transportu np. na przyczepie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Jednak w razie konieczności przejazdu z siewnikiem zawieszonym na ciągniku po drodze publicznej naleŝy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządu dróg, w którym rozpoczyna się przejazd i przestrzegać warunków podanych w tym zezwoleniu. Dotyczy maszyn, które przekraczają szerokość transportową 3,0m Zgodnie z art. 50 ust. 8 pkt. 5 prawa o ruchu drogowym przejazd po drogach publicznych tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia od właściwego zarządu dróg w którym rozpoczyna się przejazd. Ciągnik musi być wyposaŝony w światło Ŝółte błyskające w przypadku zagregowania go z maszyną, której szerokość transportowa jest większa niŝ 3.0 m. Wszelkie zapytania - pomoc w zakresie eksploatacji i obsługi naleŝy kierować na adres producenta maszyny. 9

10 2. Dane techniczne. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK System wysiewu kołeczkowy Typ redlic stopkowe talerzowe stopkowe talerzowe stopkowe talerzowe Szerokość robocza 3.0 m 2.7 m 2.5 m Liczba aparatów wysiewających Rozstaw międzyrzędzi 11.1 cm 12 cm 10.8 cm 11.7 cm 10.8 cm 11,9 Rozstaw kół biegowych 3000 mm 2700mm 2500mm Średnica koła biegowego 576 mm 576 mm 576 mm Obwód koła biegowego 1646 mm 1646 mm 1646 mm Obsługa 1 osoba 1 osoba 1 osoba Wydajność teor. przy 8km/h 2.5 ha/h 2.3 ha/h 2.1 ha/h Pojemność skrzyni nasiennej 410 dm dm dm 3 Zapotrzebowanie mocy 60KM 45KM 45KM Ciśnienie w ogumieniu 0.22 MPa 0.22 MPa 0.22 MPa Max. prędkość robocza 10 km/h 10 km/h 10 km/h Max. prędkość transportowa 20 km/h 20 km/h 20 km/h Wymiary siewnika -szerokość 3200 mm 2900 mm 2700mm -wysokość 1210 mm 1210 mm 1210 mm -długość 1050 mm 1050 mm 1050 mm Masa siewnika 490 kg 630kg 450kg 580kg 420kg 10

11 3. Informacje ogólne. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Siewnik Poznaniak o szerokości roboczej 3,0; 2,7; i 2.5m jest maszyną zawieszaną, przystosowaną do współpracy z ciągnikiem wyposaŝonym w II kategorię zawieszenia. Przeznaczony jest do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych, za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Ilość wysiewu na 1 hektar reguluje się za pomocą dźwigni skrzynki przekładniowej bezstopniowej (rys. 4 poz. 1). Siewnik zboŝowy Poznaniak charakteryzuje się dokładnym wysiewem w kaŝdych warunkach glebowych. Siewnik jest maszyną zawieszaną, co umoŝliwia manewrowanie nią w polu oraz dogodny transport. MoŜliwość odejmowania redlic pozwala zmieniać szerokość międzyrzędzi. Siewnik jest wyposaŝony w ręczny lub hydrauliczny przerzutnik znaczników sterowany za pomocą dźwigni z kabiny ciągnika, po odchyleniu tylnej szyby. Przepisy postępowania gwarancyjnego są podane w karcie gwarancyjnej dołączonej do kaŝdego siewnika. WYKAZ STAŁEGO WYPOSAśENIA Instrukcja stanowi podstawowe wyposaŝenie maszyny. Wzornik 3037/ /00 1 szt. Korba 3043/ szt. Miernik 3043/ szt. Karta gwarancyjna Poznaniak 1 szt. Instrukcja obsługi Poznaniak 1 szt. 11

12 4. Budowa i zasada działania Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Siewnik jest maszyną ciągnikową, jednotorową, o konstrukcji ramowej. Głównymi częściami roboczymi siewnika są przyrządy wysiewające i redlice. W kaŝdym przyrządzie wysiewającym znajduje się uniwersalne kółko wysiewające. Kółka są osadzone na wspólnym wałku wysiewającym wykonanym z pręta okrągłego. W siewniku zastosowano nowy uniwersalny zespół kółek wysiewających do siewu nasion zbóŝ i nasion drobnych, zamontowany na stałe. Eliminuje to pracochłonną operację demontaŝu wałka wysiewnego i wymiany kółek. Zespół składa się z następujących części: (rys. 1) - kółko wysiewające do nasion drobnych 1 (W) zamontowane jest na stałe na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŝna wysiewać nasiona drobne np: rzepak. - kółko wysiewające do nasion zbóŝ 2 zamontowane jest obrotowo na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŝna wysiewać nasiona zbóŝ oraz nasiona grube. Podczas wysiewu nasion zbóŝ obraca się razem z kółkiem 1 (W+S); - zabierak 3 słuŝy do sprzęgania kółek podczas wysiewu zbóŝ oraz do blokowania o ścianę aparatu wsiewającego kółka 2 podczas wysiewu nasion drobnych, - podkładka 4 zmniejsza opory tarcia podczas pracy tylko kółkiem 1 (W); - popychacz słuŝy do zmiany połoŝenia zabieraka w kółku wysiewającym 2; W celu rozłączenia obu kółek wysiewających naleŝy tak ustawić wałek wysiewny 7, by płaszcz aparatu wysiewającego nie przesłaniał otworu w kółku wysiewającym 1.Wałek wysiewający otrzymuje napęd pośrednio od prawego koła biegowego 1 /rys.3/.moment obrotowy z koła biegowego siewnika przez przekładnie łańcuchową 2 jest przenoszony na układ kół łańcuchowych 3 z mechanizmem zapadkowym, a następnie przekładnie łańcuchową 4 na bezstopniową skrzynkę przekładniową 5 o ciągłym przełoŝeniu, stąd na tuleję sprzęgającą na wałek wysiewny. Mieszadło otrzymuje moment obrotowy równieŝ z prawego koła biegowego przez przekładnię łańcuchową Rys. 1- Elementy składowe kółek wysiewając 1.- Kółko wysiewające do nasion drobnych; 2- Kółko wysiewające do nasion zbóŝ oraz grubych; 3.-Zabierak; 4.- Podkładka; 5- Popychacz; 7.- Wałek wysiewny;

13 Rys.2 1,2,3,4,5- Wgłębienia na zastawce Rys.3. Schemat przenoszenia napędu. 1.- koło biegowe, 2.- łańcuch 08B, 3.- układ kół łańcuchowych, 4.- łańcuch 08B, 5.- skrzynka przekładniowa bezstopniowa. Rys.4. Skrzynka przekładniowa z przekładnią boczną. 1.- dźwignia nastawna spawana, 2.- skala, 3- korba, 4,- łańcuch 08B 68 PS, 5.-łańcuch 10B98PS, 6- skrzynka przekładniowa bezstopniowa, 7. - korek wlewowy. Konstrukcja siewnika umoŝliwia zamknięcie dopływu nasion ze skrzyni nasiennej do poszczególnych aparatów wysiewających za pomocą zastawek 6 (rys.5). Daje to moŝliwość wykonania siewu mniejszą ilością redlić. Zastosowanie odchylnych den nastawnych oraz podsuwanych rynien pozwala na szybkiej łatwe opróŝnianie skrzyni nasiennej z pozostawionego ziarna. W celu usunięcia ze skrzyni pozostałych nasion naleŝy podsunąć rynny 3 pod aparaty wysiewające oraz za pomocą dźwigni den 5 (rys.5) opuścić dna nastawne 4 (rys. 10). Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi dokonuje się za pomocą wzornika rozstawienia redlić. Zbyteczne redlice wraz z przewodami naleŝy odjąć, a otwory wylotowe aparatów, od których odjęto przewody zamknąć za pomocą zastawki 6 (rys.5). 13

14 Rys.5 Układ wysiewający. 2-zatrzask rynny, 3- wieszak przewodów 5- dźwignia den, 6- zastawka. Ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej 1 (rys.4) i dźwigni den 5 (rys.5) dokonuje się na podstawie tabeli wysiewu. W celu wyregulowania ilości wysiewu nasion naleŝy ustawić dźwignię bezstopniowej skrzynki przekładniowej, dźwignię den oraz połoŝenie zastawki zgodne z tabelą wysiewu. Wgłębienia na zastawce oznaczone cyframi przedstawia rys.2. Do ustawienia skrzynki przekładniowej słuŝy dźwignia i skala o podziałce od 0 do 40. Skrzynka przekładniowa ustawiona jest na przełoŝenie umoŝliwiające ustawienie dźwigni na skali w zakresie od 1do 40 ( + 1 podziałka). W miarę zwiększania zakresu, następuje wzrost ilości wysiewu nasion. Zakres ten umoŝliwia wysiew nasion w ilościach zgodnych z wymaganiami agrotechnicznymi. W razie zerwania plomb na skrzynce przekładniowej i rozregulowania skrzynki ulegają zmianie ilości wysiewu nasion w stosunku do tabeli, a ponadto uŝytkownik traci prawo naprawy skrzynki w ramach gwarancji. Dane podane w tablicy wysiewu naleŝy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŝy przeprowadzić próbę kręconą, w sposób podany w rozdziale - Próba kręcona. Siewnik posiada redlice z dociskiem spręŝynowym (rys.6). Siła docisku redlicy regulowana jest centralnie za pomocą korby 1 ( w tym celu wykorzystano korbę do próby kręconej) poprzez śrubę 2 powodującą obrót belki red licowej 3. Obrót belki redlicowej zwiększa lub zmniejsza nacisk spręŝyny na redlicę. Wkręcona maksymalnie śruba, wywołuje maksymalny docisk redlicy. Siłę docisku moŝna zmieniać oddzielnie dla kaŝdej redlicy, przez przełoŝenie oka spręŝyny 4 na kolejny zaczep redlicy 5 14

15 Rys.6. Regulacja docisku redlic 1.- korba, 2.- śruba docisku, 3- obrotowa belka red licowa, 4- spręŝyna docisku, 5- zaczep spręŝyny redlicy, Rys.7. Stopka 1.- stopka, 2.- przetyczka Przy połoŝeniu spręŝyny 4 w zaczepie 5, w celu ułatwienia przepięcia naleŝy wykręcić śrubę docisku 2, za pomocą korby 1. Maksymalna siła oddziaływania/ czubka redlicy na podłoŝe wynosi ok. 65 N (6,5kG). Redlice są wyposaŝone w stopki zabezpieczające (rys.6), które zapobiegają zapychaniu się skrzydełek ziemią podczas opuszczania redlic. 15

16 Rys. 8. Redlica skrajna W celu ustawienia redlic skrajnych na Ŝądaną głębokość pracy, naleŝy podnieść siewnik do góry na hydraulice ciągnika, luzując śruby 1 rys. 8. Głębokość ustawiamy przesuwając redlice skrajną 2 w górę lub w dół - dolną krawędź talerza odnosimy do dolnej powierzchni bieŝnika koła roboczego. 5. Przygotowanie siewnika do pracy W celu prawidłowego przygotowania siewnika do pracy naleŝy wykonać kolejno następujące czynności: ustawić siewnik na Ŝądaną szerokość międzyrzędzi, sprawdzić sprawność działania mechanizmów ruchomych, ustawić wszystkie dźwignie wg orientacyjnej tabeli wysiewu, przeprowadzić próbę kręconą (w razie potrzeby), dokręcić wszystkie nakrętki, napełnić smarem wszystkie punkty smarowania wg tabeli 1, sprawdzić poziom oleju w skrzynce przekładniowej. Do odkręcenia poziomu oleju w skrzynce przekładniowej słuŝy miernik (3043/ ), który jest na wyposaŝeniu siewnika. Po odkręceniu korka wlewowego i włoŝeniu miernika do otworu, koniec spłaszczony miernika powinien zanurzyć się w oleju ustawić wysięg znaczników, zawiesić siewnik na ciągniku, napełnić skrzynię nasienną ziarnem. Po napełnieniu skrzyni nasionami pływak 1 wskaźnika (rys.9) powinien znajdować się na powierzchni nasion, wówczas pręt wskaźnika 2 na przedniej ścianie skrzyni nasiennej jest ustawiony poziomo. 16

17 Rys.9. Wskaźnik napełnienia skrzyni nasiennej 1.- pływak, 2.- pręt wskaźnika 5.1. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi wykonuje się za pomocą miarki. Po wybraniu odpowiednich szerokości międzyrzędzi, wg, wykazu górnych odległości międzyrzędzi, przystępuje się do ustawienia redlic. W tym celu pod redlice, pomiędzy koła biegowe naleŝy włoŝyć miarkę. Następnie naleŝy odkręcić nakrętki na jarzmach kątowych, ustawić redlice tak, aby radełka redlić trafiły na odpowiedni wymiar na miarce. Po ustawieniu redlić nakrętki naleŝy mocno dokręcić. Redlice zbyteczne wraz z przewodami naleŝy zdjąć z siewnika, a do aparatów wysiewających z odczepionymi przewodami zamknąć dopływ ziarna za pomocą zastawki Próba kręcona Ze względu na to, Ŝe ziarno tego samego gatunku, ale róŝnej odmiany, nie jest jednakowe co do wielkości i cięŝaru, dane zawarte w tabeli naleŝy traktować jako orientacyjne. Dla uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŝy przeprowadzić bezwzględnie próbę kręconą. Kolejność wykonywania czynności przy nastawianiu dawki wysiewanego ziarna. Orientacyjne ilości nasion wysiewanych na hektar zostały ujęte w tabeli wysiewu. W celu ustawienia Ŝądanej dawki naleŝy przeprowadzić w następujące czynności: - odczytać wartość nastawy dźwigni skrzynki bezstopniowej w tabeli wysiewu, - zluzować nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŝenie dźwigni nastawnej, - ustawić Ŝądaną nastawę Przy zmianie nastawy w górę tzn. z wartości mniejszej na większą np. z 3 działek na 6 oraz w dół z nastawy większej na mniejszą (np. z 15 działek na 10) naleŝy dźwignie przesunąć do końca skali to znaczy do wartości max na skali i następnie powoli ustawić Ŝądaną wartość. 17

18 - dokręcić nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŝenie dźwigni nastawnej, - sprawdzić ustawienie dźwigni den, połoŝenie zastawek oraz ustawienie zabieraków w kółkach wysiewających, - sprawdzenia ilości wysiewanego ziarna na hektar przeprowadzić po przez wykonanie próby kręconej. Rys. 10. Sprawdzanie den nastawnych 1- wzornik; 2- śruba; 4- dno nastawne a- końcówka wzornika; b- występ końcówki wzornika W tym celu naleŝy: ustawić skrzynkę przekładniową, dźwignię den i zastawki zgodnie z tabelą wysiewu znajdującą się w niniejszej instrukcji, oraz na siewniku, napełnić skrzynkę nasienną do połowy ziarnem, odbezpieczyć rynny, Odbezpieczyć i przesunąć trzymaki (z łącznikami górnymi gumowymi) do przodu siewnika (w kierunku ciągnika), podsunąć rynny pomiarowe (w prowadnicach) pod aparaty wysiewające i zabezpieczyć, załoŝyć korbę na wałek skrzynki przekładniowej /rys. 4/, pokręcić kilka razy korbą w celu wypełnienia ziarnem aparatów wysiewających, zdjąć rynny i wysypać ziarno do skrzyni nasiennej, po czym rynny załoŝyć ponownie, dokonać pomiaru, pokręcając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) tyle razy, ile podaje tabela wysiewu dla danej szerokości międzyrzędzia, zwaŝyć wysiane ziarno, jeŝeli wysiane ziarno waŝy mniej lub więcej niŝ podaje tabela wysiewu, naleŝy zmienić ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej i przeprowadzić ponownie próbę, po uzyskaniu zadowalających wyników prób podsunąć trzymaki przewodów pod aparaty wysiewające, złoŝyć rynny pomiarowe na siewnik i zabezpieczyć. 18

19 Przy szerokości roboczej: 3.0m liczba obrotów korbą wynosi 1761 na hektar, 2.7m liczba obrotów korbą wynosi 1956 na hektar, 2,5m liczba obrotów korbą wynosi 2312 na hektar. Zakładając wysiew na 1 lub 2 ary, liczba obrotów korbą oraz ilość wysianych nasion będą odpowiednio 100 lub 50 razy mniejsze Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika. Próbę naleŝy wykonać w ściśle określonych warunkach polowych tzn. na glebie takiej, na jakiej odbywa się siew (uprawa oraz wilgotność). 1. Zaznaczyć na prawym kole kredą, punk styku z glebą. 2. Zaznaczyć punkt startowy, poprzez wbicie palika lub ułoŝenie kamienia. 3. Przejechać siewnikiem odcinek równy n 1 = 10 obrotom koła, zwrócić uwagę, aby punkt zaznaczony kredą znalazł się w punkcie styku z podłoŝem, 4. Dokonać pomiaru odległości od punktu startowego do punku zatrzymania L 2 Przykład: Promień statyczny podawany przez producenta - koła R13 R s = 0,28 m Teoretyczny obwód L 1 = 1,76 m L 1 =2 x R s x 3,14 = 2 x 0,28 m x 3,14 = 1,76 m PowyŜsze wyliczenie moŝna zastąpić przez pomiar obwodu koła. Pomiaru obwodu moŝna dokonać za pomocą np. sznurka opasując koło na części bieŝnikowanej a następnie przykładając do miary odczytać wartość. Wartość ta obarczona jest błędami ugięcia opony w punkcie styku z glebą oraz zagłębienia opony w glebie. Obroty koła n 1 = 10 L t = L 1 * n 1 = 1,76 m * 10 = 17,6 m Teoretyczna droga L t = 17,6 m Odległość zmierzona od punktu startu do punktu zatrzymania L 2 = 21,0 m L t 100 L 1 17,6 100 = = 83,81% 21,0 19

20 Dzięki powyŝszej próbie stwierdziliśmy, Ŝe poślizg koła wynosi ,81 = 16,19 % W związku z wystąpieniem poślizgów, równieŝ dawka wysiewana na hektar będzie mniejsza o 16,19 % Z tabeli dobieramy Ŝądaną orientacyjną dawkę wysiewaną np. 212,4 kg/ha, co odpowiada nastawie 18. Nastawa Dawka kg/ha 106, ,9 170,6 190,7 212,4 232,1 253,4 273,9 297,3 Wiedząc, Ŝe poślizg wynosi 16,19% wyliczamy, o ile mniej zostanie wysianych nasion: 212,4 16, = 34,388kg / ha W celu przeprowadzenia korekty dawki naleŝy: 212,4 kg/ha + 34,4 kg/ha = 246,8 kg/ha a następnie w tabeli wybrać dawkę najbliŝszą do wyliczonej i ustawić nastawę. Zamiast 18 nastaw powinna być z zakresu tzn. około 21. PowyŜsze wyliczenie pozwala na uwzględnienie poślizgów koła biegowego i skorygowanie dawki wysiewnej Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu. Na wyznaczonym uprzednio odcinku wykonanym przez 10 obrotów koła siewnika, który jest teoretycznie równy L t =17,6 m wyliczamy pow. pasa siewnego S p : Szerokość siewnika mierzona od redlicy skrajnej do redlicy skrajnej S s = 3m Szerokość międzyrzędzia np. pomiar pomiędzy redlicą krótką a długa lub odczyt z orientacyjnej tabeli wysiewu S m = 0,11 m Wiedząc, Ŝe: S p = L t * (S s + S m) = 17,6m * (3,0m + 0,11m) = 54,74 m 2 20

21 wyliczamy stały współczynnik dawki W d : Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK 1 ha = 100m * 100 m = m 2, W d 10000m = 54,74m NaleŜy dawkę podzielić przez współczynnik W d. Przykładowa dawka wynosi D = 212,4 kg/ha, 2 2 = 182,69 Dawka na 10 obrotów koła D 10obr tj. dla powierzchni pasa siewnego S p przy L t =176 m i szerokości siewnika S s + S m = 3,0m + 0,11m = 3,11m wynosi: D D = W 212,4kg / ha = 182,69 1,16 kg /10obr kola 10 obr =. d W celu sprawdzenia dawki wysiewanej na hektar naleŝy zwaŝyć dawkę, która została wysiana do rynien pomiarowych przy 10 obrotach koła D 10obr i pomnoŝyć przez współczynnik W d : D=D 10obr * W d Analogicznie naleŝy przeprowadzić wyliczenia w przypadku występowania poślizgów zmieniając wartość L t, a dla rozpatrywanego przykładu na L 2 = 21,0 m Sprawdzenie den nastawnych. KaŜde dno 4 (rys. 10) naciśnięte palcem i puszczone powinno wrócić do połoŝenia wyjściowego; w przypadku zatarcia moŝna wpuścić pomiędzy ścianki a dno kilka kropel oliwy. Następnie dźwignię 5 ( rys. 5) ustawić na pierwszy ząbek od góry i sprawdzić, czy wielkości szczeliny pomiędzy dnami a powierzchniami kółek wysiewających są jednakowe. Sprawdzenia prawidłowej wielkości szczeliny dokonuje się za pomocą wzornika 1 (rys. 10) w sposób następujący: - załoŝyć wzornik na cylindryczną powierzchnię kółka wysiewającego i wykonać nim ruch w dół, przy prawidłowo ustawionym dnie końcówka wzornika swobodnie zmieści się pomiędzy kółkiem a dnem spręŝystym, a przy dalszym ruchu występ 21

22 końcówki wzornika 6 powinien spowodować lekkie spręŝyste odchylenie dna. W przypadku róŝnych wielkości szczelin naleŝy przeprowadzić regulację. W tym celu naleŝy wkręcić lub wykręcić śrubę regulacyjną 2 (rys. 10) Obliczanie wysięgu znaczników. Aby wyregulować długość znaczników naleŝy wykręcić śrubę 1 /rys.10a/, wysunąć znacznik na wymaganą długość, następnie wkręcić. Sterowanie znacznikami odbywa się z kabiny ciągnika. Do sterowania znaczników wykorzystano siłowniki jednostronnego działania (nurniki). Sterując dźwignią hydrauliki zewnętrznej" powoduję się podnoszenie znaczników na przemian, opadanie i docisk do podłoŝa realizowany jest po przez spręŝynę. Do osoby przeprowadzającej transport naleŝy po wyłączeniu hydrauliki, podniesienie opuszczonego znacznika ręką w górę oraz przesuniecie zabezpieczenia przed opadnięciem. Znacznik naleŝy ustawić tak, aby odstępy między pasami siewnymi przy kolejnym przejeździe siewnika odpowiadały szerokości międzyrzędzi. Pasem siewnym S s nazywa się odległość między skrajnymi redlicami. Jest ona równa szerokości roboczej wysiewu, zmniejszonej o szerokość jednego międzyrzędzia. Wysięg znacznika prawego i lewego oblicza się ze wzoru: Rys. 10a Z = S s t 2 + d Gdzie: Z - wysięgnik znacznika lewego lub prawego mierzony od śladu skrajnej S s - odległość między skrajnymi redlicami (cm), t - rozstawienie kół przednich ciągnika mierzone od środka jednego koła do środka drugiego koła u ich podstawy (cm), d - szerokość międzyrzędzi (cm). S r - szerokość robocza siewnika(cm), Po ustawieniu znaczników na Ŝądany wysiew, śruby mocujące oś znacznika naleŝy dokręcić. 22

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ Do rysunku nr.1 L.p. Nr rys lub normy Nazwa części (zespołu) Ilość Uwagi 1 3052/05-01-00-000 Rama 1 2 3052/02-03-00-000 Skrzynia nasienna lewa 1 3 3052/02-02-00-000 Skrzynia

Bardziej szczegółowo

Katalog Mazur 6. Katalog części UKŁAD KATALOGU I SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Katalog Mazur 6. Katalog części UKŁAD KATALOGU I SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI Katalog części UKŁAD KATALOGU I SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI W katalogu zestawiono wszystkie części, podzespoły i zespoły siewników SO52/2B i SO52/2C, pokazane na tablicach rysunkowych. Na każdej tablicy części

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI 4/780 id 4/780

KATALOG CZĘŚCI 4/780 id 4/780 KATALOG CZĘŚCI 4/780 id 4/780 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać numer

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KOSIARKA ROTACYJNA Z-184 KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia Rysunek A1 SIM0002 Rama i skrzynia 14 1 SI00386 Skrzynia SR300 29 204 PO8/O Podkładka płaska M08 ocynk 31 102 NS8/O Nakrętka samokontrująca M8 ocynk 38 237 P10/O Podkładka płaska M10 ocynk 39 11 S10x30/8,8/O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2. Sposób zamawiania części

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2. Sposób zamawiania części KATALOG CZĘŚCI Sposób zamawiania części UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

Siewniki rzędowe. przeznaczone są do wysiewu nasion zbóż, roślin strączkowych i oleistych.

Siewniki rzędowe. przeznaczone są do wysiewu nasion zbóż, roślin strączkowych i oleistych. Siewniki rzędowe Siewniki rzędowe budowane są jako uniwersalne do wysiewu różnych nasion lub siewniki punktowe z przeznaczeniem do wysiewu określonych nasion. Siewniki rzędowe często spełniają rolę siewników

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA Z-183

KOSIARKA ROTACYJNA Z-183 PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KOSIARKA ROTACYJNA Z-183 KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 KATALOG CZĘŚCI Sposób zamawiania części UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

Firma SaMASZ SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Firma SaMASZ SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA Z-184

KOSIARKA ROTACYJNA Z-184 PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KOSIARKA ROTACYJNA Z-184 KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KORA 2 SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KORA 2 SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGROMET PILMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna PL 9 30 BRZEG tel. + 8 77 5 86 fax. + 8 77 6 0 83 Serwis tel. + 8 77 5 www.uniagroup.com SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW KORA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI GAMMA/ WERSJA STANDARD 6 SEKCJI/

KATALOG CZĘŚCI GAMMA/ WERSJA STANDARD 6 SEKCJI/ KATALOG CZĘŚCI GAMMA/ WERSJA STANDARD 6 SEKCJI/ W katalogu na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej należy odczytać numer tej

Bardziej szczegółowo

Na wyrób został wydany certyfikat nr 47/2003 z okresem waŝności od r. do r. przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.

Na wyrób został wydany certyfikat nr 47/2003 z okresem waŝności od r. do r. przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa. SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać:. dokładny adres zamawiającego,. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru ),. typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI Instrukcja obsługi Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

Na wyrób został wydany certyfikat nr 215/2001 z okresem waŝności od r. do r. przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.

Na wyrób został wydany certyfikat nr 215/2001 z okresem waŝności od r. do r. przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa. Z 00/, m SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA! W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać:. dokładny adres zamawiającego,. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA TYLNA. Z 108/2-1,7m Z 108/3-2,1m Z 108/4-2,5m Z 108/5-2,9m Z 108/6-3,3m. Sposób zamawiania części

KATALOG CZĘŚCI KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA TYLNA. Z 108/2-1,7m Z 108/3-2,1m Z 108/4-2,5m Z 108/5-2,9m Z 108/6-3,3m. Sposób zamawiania części KATALOG CZĘŚCI KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA TYLNA Z 108/2-1,7m Z 108/3-2,1m Z 108/4-2,5m Z 108/5-2,9m Z 108/6-3,3m Sposób zamawiania części Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok,

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAP

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAP Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, -11 Białystok, ul. Trawiasta 0 Rok załoŝenia 1 NIP PL-2-0-21- centrala + 0 1 fax + 0 1 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl KATALOG CZĘŚCI KOSIARKA ROTACYJNA

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA BĘBNOWA TYLNA

KOSIARKA ROTACYJNA BĘBNOWA TYLNA Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEWNIK GAMMA 8 /wyciąg z instrukcji pełnej/

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEWNIK GAMMA 8 /wyciąg z instrukcji pełnej/ UNIA-FAMAROL sp. z o.o. 76-00 Słupsk Ul. Przemysłowa 100 Tel. +48 59 84 18 04 KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEWNIK GAMMA 8 /wyciąg z instrukcji pełnej/ Słupsk. 1.1.016 1 SPIS TREŚCI 7..3 SMAROWANIE... STR.

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna...

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna... Podajnik folii... Rama ruchoma... Rama obrotowa kompletna... Instalacja hydrauliczna... SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH. Nr strony Rama dolna kompletna.... Podajnik folii.... Rama ruchoma... 6. Rama obrotowa kompletna... 8 5. Instalacja hydrauliczna... 6. * Przystawka do stawiania bel w pozycji

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH

SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH 26 Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH Nazwa zespołu Rama dolna kompletna z zaczepem obrotowym Podajnik folii kompletny Rama ruchoma kompletna Rama obrotowa kompletna Instalacja hydrauliczna

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2400 PRERIA

KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2400 PRERIA SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2400 PRERIA KATALOG CZĘŚCI Wydanie XI 2013 Sposób posługiwania się katalogiem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. 87 643-34-76 do 78 fax. 87 643-67-18 E-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl T-449 T-449/1 KATALOG CZĘŚCI PL

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Owijarka samozaładowcza. Spin S WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984

Katalog części. Owijarka samozaładowcza. Spin S WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

Katalog części do kosiarki rotacyjnej czołowej

Katalog części do kosiarki rotacyjnej czołowej Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, - Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 4 NIP PL-54-00--5 centrala +4 5 4 70 3 fax +4 5 4 70 4 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części do kosiarki

Bardziej szczegółowo

SPULCHNIACZ POKOSÓW KOSIARKI ROTACYJNEJ Z-184/1 KATALOG CZ

SPULCHNIACZ POKOSÓW KOSIARKI ROTACYJNEJ Z-184/1 KATALOG CZ SPULCHNIACZ POKOSÓW KOSIARKI ROTACYJNEJ Z-184/1 PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl

Bardziej szczegółowo

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 8 74 45 07 www.sipma.pl Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 000 BORYNA SIPMA RN 500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA KATALOG CZĘŚCI Wydanie I - 20 2 Sposób

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI Z 146 1,40 m Z146/1 1,60m

KATALOG CZĘŚCI Z 146 1,40 m Z146/1 1,60m KATALOG CZĘŚCI Z 146 1,40 m Z146/1 1,60m 1. SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA! W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: 1. Dokładny adres zamawiającego; 2. dokładny

Bardziej szczegółowo

adres zamawiającego, adres odbiorcy, symbol i nazwę maszyny, numer fabryczny i rok produkcji, nazwę i numer katalogowy części zamiennej.

adres zamawiającego, adres odbiorcy, symbol i nazwę maszyny, numer fabryczny i rok produkcji, nazwę i numer katalogowy części zamiennej. 1. Informacje ogólne Części zamienne do przenośnika pneumatycznego T 480 można zamówić bezpośrednio u producenta wyrobu, którym jest: Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o. o. ul. Tytoniowa

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Katalog części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: 1. dokładny adres zamawiającego, 2. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru ), 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G

ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G ZAŁĄCZNIK B ZAWIESZENIE GĄSIENICOWE Z500G Z500G ZAŁĄCZNIK B W wyposaŝeniu opcjonalny istnieje moŝliwość zamontowania do prasy belującej zawieszenia gąsienicowego. Prasa belująca w takiej kompletacji moŝe

Bardziej szczegółowo

Podwozie. Części Deserter

Podwozie. Części Deserter Page 1 of 9 Części Deserter Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1960mm? Szerokość 1160 mm? Wysokość 990 mm? Liczba osi 2? Masa pojazdu 136 kg? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,8

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. AGROHANDEL 99-300 KUTNO WOŹNIAKÓW 19 Tel.024 355 78 50 ; 024 243 77 46 Czynne : 8.00 do 17.00 sobota 8.00 do 14.00

KATALOG CZĘŚCI. AGROHANDEL 99-300 KUTNO WOŹNIAKÓW 19 Tel.024 355 78 50 ; 024 243 77 46 Czynne : 8.00 do 17.00 sobota 8.00 do 14.00 KATALOG CZĘŚCI MAZUR 4,5/855 i D4,5/855 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 05-300 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+8 5 758 66 00 I / LiteShot - model 795 Instrukcja montażu i konserwacji UWAGA! - Sprzęt należy stosować

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

ZGRABIARKA SIPMA ZK 350 KATALOG CZĘŚCI

ZGRABIARKA SIPMA ZK 350 KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ZGRABIARKA SIPMA ZK 350 KATALOG CZĘŚCI Wydanie 4/2012 Sposób posługiwania się katalogiem przy zamawianiu części zamiennych:

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2510 KOS SIPMA KD 2910 KOS

KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2510 KOS SIPMA KD 2910 KOS KOSIARKA DYSKOWA DOLNONAPĘDOWA SIPMA KD 2510 KOS SIPMA KD 2910 KOS SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl KATALOG CZĘŚCI Wydanie I 2015 Sposób posługiwania

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

RAMA GŁÓWNA 1/2. Łańcuch rolniczy

RAMA GŁÓWNA 1/2. Łańcuch rolniczy Lp...... 5. Nr strony Rama główna kompletna... 8 Podajnik folii... Wałek napinacza kpl 6 Rama dolna kompletna z układem hydraulicznym... 8 Rama obrotowa kompletna... Urządzenie do pionowego stawiania bel..

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2

KATALOG CZĘŚCI. Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2 KATALOG CZĘŚCI Typ kosiarki Numer KTM Numer PKWiU Z010 (1,65 m) 0824-314-501-007 29.32.20-37.12 Z010/1 (1,85m) 0824-314-501-010 29.32.20-37.12 Z010/2 (2,10m) 0824-314-501-022 29.32.20-37.12 Sposób zamawiania

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAP

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAP Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport PONT DE L ARCHE Tel Fax

DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport PONT DE L ARCHE Tel Fax Siewnik poplonów do agregatów podorywkowych DELIMBE SP5 Abbaye de Bonport 27340 PONT DE L ARCHE Tel. 0033 2 35 23 27 62 Fax. 0033 2 35 23 27 78 Siewnik DELIMBE SP5 przeznaczony jest do wysiew poplonów.

Bardziej szczegółowo

Katalog części. Owijarka bel. Spin WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984

Katalog części. Owijarka bel. Spin WERSJA 1. SaMASZ Sp. z o.o. Poland, Białystok, ul. Trawiasta 15. Rok założenia 1984 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI Z 108/7 2,50 m Z 128 2,90 m

KATALOG CZĘŚCI Z 108/7 2,50 m Z 128 2,90 m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta Rok załoŝenia 14 NIP PL-542-010--5 centrala +4 5 664 0 fax +4 5 664 0 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2

KATALOG CZĘŚCI. Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z010; Z010/1; Z010/2 KATALOG CZĘŚCI Typ kosiarki Numer KTM Numer PKWiU Z010 (1,65 m) 0824-314-501-007 29.32.20-37.12 Z010/1 (1,85m) 0824-314-501-010 29.32.20-37.12 Z010/2 (2,10m) 0824-314-501-022 29.32.20-37.12 Sposób zamawiania

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK OBROTOWY ZE SPRZĘGŁEM O NASTAWIANYM MOMENCIE W ZESPOLE KÓŁKA RĘCZNEGO

SIŁOWNIK OBROTOWY ZE SPRZĘGŁEM O NASTAWIANYM MOMENCIE W ZESPOLE KÓŁKA RĘCZNEGO DTR Załącznik nr 13 SIŁOWNIK OBROTOWY ZE SPRZĘGŁEM O NASTAWIANYM MOMENCIE W ZESPOLE KÓŁKA RĘCZNEGO Wydanie 1 kwiecień 2014 r. 1 Załącznik nr 13 DTR SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp... 3 2. Opis techniczny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Instrukcja obsługi. Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI Instrukcja obsługi Kosiarki bębnowe tylne Z18/2; Z108/3; Z108/4; Z108/5; Z108/6 SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: 1.

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Foto: Siewniki zbożowe mechaniczne Sulky TRAMLINE SE (3,0 m, po lewej) i TRAMLINE SX (4,00 m, po prawej). MOCNE ARGUMENTY:

Foto: Siewniki zbożowe mechaniczne Sulky TRAMLINE SE (3,0 m, po lewej) i TRAMLINE SX (4,00 m, po prawej). MOCNE ARGUMENTY: W 2014 roku Sulky wprowadza na rynek nowe modele mechanicznych siewników zbożowych TRAMLINE. Wcześniejsze modele zostały zmodyfikowane a niektóre podzespoły usprawnione, żeby mogli Państwo jeszcze wygodniej

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI DELTA

KATALOG CZĘŚCI DELTA KATALOG CZĘŚCI DELTA W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać numer tej części

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI Wydanie V 2011 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

1 Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi. 2 Po pierwszym użyciu dociągnąć wszystkie śruby; potem

1 Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi. 2 Po pierwszym użyciu dociągnąć wszystkie śruby; potem Znaki ostrzegawcze wskazują możliwe miejsca zagrożenia; podają wskazówki zapewniające bezpieczną pracę maszyną. Znaki ostrzegawcze są składową częścią maszyny. Znaki ostrzegawcze należy zawsze utrzymywać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI Wydanie III 2012 2 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera tablice

Bardziej szczegółowo

Siewniki zbożowe mechaniczne TRAMLINE CE i CX

Siewniki zbożowe mechaniczne TRAMLINE CE i CX W 2014 roku Sulky wprowadza na rynek nowe modele mechanicznych siewników zbożowych TRAMLINE. Wcześniejsze modele zostały zmodyfikowane a niektóre podzespoły usprawnione, żeby mogli Państwo jeszcze wygodniej

Bardziej szczegółowo

Katalog części MOP 140 MOP 160 MOP 200

Katalog części MOP 140 MOP 160 MOP 200 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE tel.: +48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 +48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 fax: +48 085 681 63 83 +48 085 682 71 10 www.pronar.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Rozsiewacz nawozów ANTEK N-064

KATALOG CZĘŚCI. Rozsiewacz nawozów ANTEK N-064 PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana, -469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl Rozsiewacz nawozów ANTEK N-064 PKWiU 29.32.34-90.90

Bardziej szczegółowo

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu

SILNIK. Instrukcja Naprawy 1/10. 7 marzec Instrukcje Naprawy. MITSUBISHI GALANT 2.0 (4G63) 1997 do Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu SILNIK Instrukcja Naprawy: Ustawienie rozrządu Instrukcja Naprawy Informacje ogólne Przed odłączeniem kabla akumulatora sprawdzić kod zabezpieczenia systemu audio Przed demontaŝem paska rozrządu naleŝy

Bardziej szczegółowo

SIM0041 Siewnik rzędowy SR300. Rys. 1 LISTA CZĘŚCI NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY OPIS

SIM0041 Siewnik rzędowy SR300. Rys. 1 LISTA CZĘŚCI NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY OPIS Rys. 1 SIM0041 Siewnik rzędowy SR300 1 1 S012TC Siewnik SR300T 2016, talerz czyszczący 2 1 SI01688B Komplet spulchniaczy śladów 4szt 3 1 SI03074K Ścieżki technologiczne z komputerem 4 1 SI00090-02 Ścieżki

Bardziej szczegółowo

AGREGAT UPRAWOWY SIPMA AU 260 DZIK

AGREGAT UPRAWOWY SIPMA AU 260 DZIK SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl AGREGAT UPRAWOWY SIPMA AU 260 DZIK KATALOG CZĘŚCI Wydanie I 2012 2 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0 Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 0 data aktualizacji: 2017.05.10 rys. 7 Autodata światowy lider informacji technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego tworzy i dostarcza produkty, które znajdują

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i katalog części. Woźniaków 4b Kutno

Instrukcja obsługi i katalog części. Woźniaków 4b Kutno Woźniaków 4b 99-300 Kutno ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl SIEWNIK POPLONU RZUTOWY Instrukcja obsługi i katalog części Współpracujący z maszynami

Bardziej szczegółowo

NCS CS-CSA

NCS CS-CSA NCS1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic jest typowym siewnikiem napędzanym od kół jezdnych, o szerokości roboczej 3,0 i 4,0 m. Siewnik może pracować samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126 INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax (+48)

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE My: "INVENTOR" Joński Jan ul. Leśna 0, 08-4 Mokobody Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: Przetrząsaczo-zgrabiarka zawieszana Z-50 (Z-50/) Numer fabryczny...

Bardziej szczegółowo

MontaŜ główny ramy Tab. 1

MontaŜ główny ramy Tab. 1 MontaŜ główny ramy Tab. 1 Nr Nazwa Typ Nr części lub normy szt. Uwagi 1 Rama kpl. Z 2223/01-00-000.01 1 Apollo 14 i Apollo 16 1a Rama kpl. Z 2228/01-00-000.01 1 Apollo 11 1b Rama kpl. Z 2225/01-00-000.01

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0 m na redlicy talerzowej UNIDISC

Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0 m na redlicy talerzowej UNIDISC Siewniki zbożowe mechaniczne, zawieszane SULKY są dostępne w 2 modelach: - TRAMLINE SE w szerokości 3 metrów, - TRAMLINE SX w szerokościach 3 i 4 metrów. Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektrohydrauliczne układy sterownicze. Belki SPH. Gwarantujemy bezpieczeństwo

Instrukcja obsługi. Elektrohydrauliczne układy sterownicze. Belki SPH. Gwarantujemy bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Elektrohydrauliczne układy sterownicze Belki SPH w połączeniu z komputerem Spraydos Gwarantujemy bezpieczeństwo - PL - 75 566 PL-/0.09 LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-659 Alpen

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 6 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Klucz dynamometryczny

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320

STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320 STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320 POZIOMY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 I. Zastosowanie Poziomy stół obrotowy typu TSL200/250/320 jest jednym z podstawowych wyposaŝeń dla frezarek pionowych i poziomych, wiertarek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA 35-016 Rzeszów maj 2007 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA 1. PARAMETRY TECHNICZNE WENTYLATORA TYP 24Z010 Parametry / Typ wentylatora Napięcie znamionowe Moc znamionowa Klasa izolacji Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Zbiornik na ziarno Duży zbiornik na ziarno 1300 L, 4 jednostki pomiarowe do zbóż.

Zbiornik na ziarno Duży zbiornik na ziarno 1300 L, 4 jednostki pomiarowe do zbóż. Siewnik certyfikowany ENAMA Zbiornik na ziarno Duży zbiornik na ziarno 1300 L, 4 jednostki pomiarowe do zbóż. Koła Standardowe koła napędowe 26.00 x 12. Znacznik rzędów Automatyczne znaczniki w standardzie.

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE tel.: +48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 +48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 fax: +48 085 681 63 83 +48 085 682 71 10 www.pronar.pl

Bardziej szczegółowo

Siewniki zbożowe pneumatyczne, nabudowane, do siewu klasycznego i uproszczonego: XEOS PRO

Siewniki zbożowe pneumatyczne, nabudowane, do siewu klasycznego i uproszczonego: XEOS PRO Siewniki zbożowe pneumatyczne, nabudowane, do siewu klasycznego i uproszczonego: XEOS PRO Zbożowy siewnik pneumatyczny Sulky XEOS PRO z ciągnikiem FENDT. Pneumatyczne siewniki zbożowe Sulky XEOS PRO są

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub 1026 Model nr 04800 Form No. 3430-662 Rev A Instrukcja instalacji Instalacja Elementy luzem Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE tel.: +48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 +48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 fax: +48 085 681 63 83 +48 085 682 71 10 www.pronar.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Typ kosiarki Numer KTM Numer PKWiU

KATALOG CZĘŚCI. Typ kosiarki Numer KTM Numer PKWiU Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: 1. dokładny adres zamawiającego, 2. dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Katalog części. POSYPYWARKA Vortex 600

Katalog części. POSYPYWARKA Vortex 600 SaMASZ Sp. z o.o. Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 15 Rok założenia 1984 NIP 966-159-29-76 tel. (+48) (85) 664-70-31 fax (+48) (85) 664-70-41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). 2 3 4 Rysunek montaŝu Montaż York SB-300 Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę kierownicy (23) do ramy głównej.

Bardziej szczegółowo

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL Numer części Opis 0101-1 Osłona narożna lewa 0101-2 Osłona narożna szczotki prawa 0101-3 Koło przednie z hamulcem 0101-4 Pokrywa przednia kompletna

Bardziej szczegółowo

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy Page 1 of 18 Części Quad110 Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1580mm? Szerokość 930 mm? Wysokość 920 mm? Liczba osi 2? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,5 km? Max prędkość 55 km/h?

Bardziej szczegółowo