Projekt z roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe"

Transkrypt

1 Projekt z roku ustawy wprowadzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe

2 GIMNAZJA W LICZBACH Gimnazja Samodzielne W zespołach z SP W zespołach tylko ze szk. ponadgimnazjalnymi W zespołach ogółem Razem Publiczne Niepubliczne Razem

3 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ POWIATY LUB MIASTA NA PRAWACH POWIATU Powiat Gimnazja samodzielne Gimnazja z SP Gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi bez SP Powiat bielski Powiat cieszyński Powiat m. Bielsko-Biała Powiat pszczyński Powiat żywiecki Powiat częstochowski Powiat lubliniecki 0 3 3

4 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ POWIATY LUB MIASTA NA PRAWACH POWIATU Powiat Gimnazja samodzielne Gimnazja z SP Gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi bez SP Powiat m. Częstochowa Powiat gliwicki Powiat m. Bytom Powiat m. Gliwice Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Zabrze Powiat tarnogórski 0 2 2

5 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ POWIATY LUB MIASTA NA PRAWACH POWIATU Powiat Gimnazja samodzielne Gimnazja z SP Gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi bez SP Powiat m. Chorzów Powiat m. Katowice Powiat m. Piekary Śląskie Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat m. Świętochłowice Powiat m. Tychy Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

6 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ POWIATY LUB MIASTA NA PRAWACH POWIATU Powiat Gimnazja samodzielne Gimnazja z SP Gimnazja ze szkołami ponadgimnazjalnymi bez SP Powiat m. Rybnik Powiat m. Żory Powiat mikołowski Powiat raciborski Powiat rybnicki Powiat wodzisławski Powiat będziński 0 2 2

7 Powiat Powiat m. Dąbrowa Górnicza GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ POWIATY LUB MIASTA NA PRAWACH POWIATU Gimnazja samodzielne Gimnazja z SP Gimnazja z e szkołami ponadgimnazjalnymi bez SP Powiat m. Jaworzno Powiat m. Mysłowice Powiat m. Sosnowiec Powiat zawierciański RAZEM Razem gimnazjów prowadzonych przez powiaty lub miasta na prawach powiatu

8 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWA z dnia Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe projekt z Art Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem: 1) art , które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; (dotyczą przygotowania legislacyjnego wprowadzenia zmian, np. uchwał w sprawie sieci szkół) 2) art. 91, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. (dot. SIO); 3) art. 66 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 4) art. 66 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, c i d, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 66 dot. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

9 art przepisy dot. zmian w innych ustawach przepisy dostosowujące, np. art. 4 dotyczy zmian w Karcie Nauczyciela, art. 15 zmian w ustawie o systemie oświaty. art przepisy tzw. przejściowe regulujące m. in.: Sprawy nauczycieli np Przekształcenia szkół np. 172, 188, 274 Zespoły szkół np. 255 (zespół staje się szkołą.) Włączenia gimnazjum do szkół innego typu np. 188 Likwidację klas np. 142, 210, 215, 226, 242, 249 Status dyrektora szkoły/zespołu szkół Zasady kontynuacji nauki przez uczniów likwidowanych klas, którzy nie uzyskali promocji Dotacje

10 SZKOŁA PODSTAWOWA Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej.

11 SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNA I NIEPUBLICZNA PROWADZONA PRZEZ INNĄ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedłoży organowi jst do dnia 30 czerwca 2017 r. dokumenty, o których mowa odpowiednio w art. 138 ust. 1 lub art. 140 ust.1. Organ jst może postanowić o przedłużeniu terminu. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I - VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

12 SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII. Uchwała stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.

13 GIMNAZJUM Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o: 1) przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, 2) włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. Czynności te dokonuje się w drodze uchwały. W przypadku przekształcenia gimnazjum albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej przepisów art. 89 (m. in. powiadomienie o zamiarze rodziców, kuratora) ustawy Prawo oświatowe nie stosuje się.

14 Tryb przekształcania/włączania/wygaszania gimnazjów ogólnodostępnych stosuje się również do: gimnazjów dwujęzycznych, z oddziałami dwujęzycznymi, sportowych, z oddziałami sportowymi, mistrzostwa sportowego, Gimnazja specjalne, w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, także w szkoły podstawowe obejmująca strukturą organizacyjną część klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

15 Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum może (po zawarciu lub zmianie porozumienia z odpowiednią jst, dla której prowadzenie danej szkoły jest zadaniem własnym) : przekształcić gimnazjum w liceum ogólnokształcące przekształcić gimnazjum w technikum, przekształcić gimnazjum w branżową szkołę I stopnia, włączyć gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, włączyć gimnazjum do technikum, włączyć gimnazjum do szkoły branżowej I stopnia. Przekształcenie lub włączenie może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

16 GIMNAZJUM PROWADZONE PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum może postanowić o: 1) przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową; 2) włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej - z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół należy złożyć do dnia 31 stycznia 2017 roku albo do dnia 31 stycznia 2018 roku albo do dnia 31 stycznia 2019 roku. Termin złożenia dokumentów może zostać przedłużony.

17 Tryb przekształcenia/włączania stosuje się również do dotychczasowego: gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi, gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

18 Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe gimnazjum może postanowić o : przekształceniu gimnazjum w liceum ogólnokształcące przekształceniu gimnazjum w technikum, przekształceniu gimnazjum w branżową szkołę I stopnia włączeniu gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, włączeniu gimnazjum do technikum, włączeniu gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia - z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem w 1 września 2019 r.

19 GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r. Organ prowadzący dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych może: 1) przekształcić to gimnazjum w szkołę podstawową dla dorosłych; 2) połączyć to gimnazjum ze szkołą podstawową dla dorosłych w szkołę podstawową dla dorosłych; 3) przekształcić to gimnazjum w liceum ogólnokształcące dla dorosłych; 4) połączyć to gimnazjum z liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

20 ZESPOŁY SZKÓŁ Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół szkół w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej.

21 Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi: 1) jedynie gimnazjum i liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 2) jedynie gimnazjum i technikum staje się pięcioletnim technikum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum. Uchwała ta stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum.

22 Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia.

23 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum a z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa - w branżową szkołę I stopnia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej w terminie do 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdza ich przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum albo branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia.

24 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

25 PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE TECHNIKUM PROWADZONE PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe publiczne lub niepubliczne liceum ogólnokształcące bądź dotychczasowe publiczne lub niepubliczne technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego dokumenty, o których mowa odpowiednio w art. 221 ust. 1 lub art. 223 ust. 1 W przypadku niezłożenia w terminie ww. dokumentów dotychczasowe liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r.

26 PUBLICZNA I NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PROWADZONA PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną lub niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego dokumenty, o których mowa odpowiednio w art. 233 ust. 1 lub 235 ust. 1. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów w terminie zasadnicza szkoła zawodowa ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

27 WAŻNE TERMINY Opracowanie przez organy wykonawcze jst projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (np. art. 168, 205) i przekazanie do 17 lutego 2017 r. właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania projektu uchwały przez kuratora oświaty. (np. art. 169, 206) Kurator oświaty opiniuje projekt uchwały w ciągu 21 dni od dnia otrzymania, nie później jednak niż do dnia 11 marca 2017 r. (art. 169, 206)

28 PROJEKTY UCHWAŁ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracuje projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracuje projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym..

29 Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty podejmują uchwały w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

30 ODZDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały do warunków określonych w art. 126 ustawy Prawo oświatowe, w terminie do dnia 1 września 2022 r.

31 DYREKTORZY SZKÓŁ

32 Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

33 Dyrektor gimnazjum, w przypadku zakończenia działalności tej szkoły, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przepisy te stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum. Do czasu wygaśnięcia kształcenia w gimnazjum, w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

34 Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

35 Dyrektor szkoły podstawowej, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, a dyrektor tej szkoły może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

36 Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz gimnazjum odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

37 W przypadku przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum w liceum, technikum lub branżową szkołę I stopnia dyrektor dotychczasowego gimnazjum, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora odpowiednio liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1 na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

38 Dyrektor odpowiednio dotychczasowego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego technikum albo branżowej szkoły I stopnia z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo technikum albo branżowej szkoły I stopnia staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum albo branżowej szkoły I stopnia. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

39 Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo technikum albo branżowej szkoły I stopnia staje się wicedyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi dyrektor odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo technikum albo branżowej szkoły I stopnia może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

40 Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum staje się dyrektorem odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, albo dotychczasowym czteroletnim technikum. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

41 Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

42 Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przepisy te stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

43 Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub jedynie gimnazjum i technikum, staje się dyrektorem odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo dyrektorem technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im stanowisko dyrektora zespołu szkół. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w ww. zespołach szkół. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

44 Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora ww. zespołu szkół. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w ww. zespole szkół. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi zespołu. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

45 Art (str ) ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE W USTAWIE - KARTA NAUCZYCIELA

46 Rozszerza się zakres stosowania art. 18 ustawy Karta Nauczyciela, w którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia). Jednocześnie wyłączony będzie warunek konieczności zapewnienia przeniesionemu nauczycielowi mieszkania służbowego oraz miejsca pracy dla małżonka, będącego nauczycielem.

47 Ponadto, w okresie przejściowym proponuje się zawieszenie stosowania art. 19 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym, w przypadku konieczności zapewnienia w szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Zawieszenie stosowania w okresie przejściowym art. 19 ustawy Karta Nauczyciela uniemożliwi przenoszenie nauczycieli mianowanych bez ich zgody, pozostawiając decyzję o ewentualnym przeniesieniu samemu nauczycielowi.

48 W okresie przejściowym proponuje się modyfikację dotychczasowych zasad uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, co umożliwi nauczycielom uzupełnianie etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Ponadto umożliwia to kontynuację zatrudnienia w drodze mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zatrudnienia.

49 W projekcie zaproponowano przepisy regulujące w sposób szczególny przydzielanie w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych tak, aby średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w danej szkole, nie była wyższa niż odpowiednia średnia w roku szkolnym 2016/2017. Regulacja ta nie będzie dotyczyła nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

50 Liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz ich zespołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, nie może być wyższa niż liczba uczniów przypadająca na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz ich zespołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017.

51 W okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia 2019 r., proponuje się, aby podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w innym przedszkolu, innej szkole lub ich zespole, wymagało uzyskania pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły lub zespołu, w których zatrudniony jest ten nauczyciel. Podjęcie po dniu wejścia w życie ustawy dodatkowego zatrudnienia lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora przedszkola, szkoły lub zespołu będzie stanowiło podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Przepisu nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

52 Ponadto w projekcie uregulowano kwestię odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów, dla których ta szkoła była ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Organ prowadzący gimnazjum będzie obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych nauczycieli.

53 W roku szkolnym 2019/2020: w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017;

54 W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 2018 r. lub rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Nauczyciel gimnazjum zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

55 Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 144 art. 145 i art. 149, (przekształcane, włączane do SP, publiczne i niepubliczne) którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 144, art. 145 i art. 149, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum, o którym mowa w art. 144.

56 Nauczyciela dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 144 (publiczne prowadzone przez jst przekształcane lub włączane do SP), który nie posiada kwalifikacji przenosi się w stan nieczynny z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 144, albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

57 Do nauczycieli gimnazjów publicznych prowadzonych przez jst (przekształcanych lub włączanych do SP), którzy nie posiadają kwalifikacji nie stosuje się art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Do pracowników niebędących nauczycielami, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje się odpowiednio art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

58

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1189 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów ZAŁOŻENIA REFORMY Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reforma oświaty ruchy kadrowe Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reformę oświaty regulują przepisy następujących aktów prawnych: ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec 2017 1 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2 Główne zasady dotyczące uchwalania sieci szkół Sieć szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Likwidacja gimnazjów a szkoły ponadgimnazjalne - możliwe przekształcenia i włączenia

Likwidacja gimnazjów a szkoły ponadgimnazjalne - możliwe przekształcenia i włączenia Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi w głównej mierze reguluje kwestię zmian w strukturze szkolnictwa, związaną z likwidacją gimnazjów. Wydawać by się mogło, że kwestia ta dotyczy

Bardziej szczegółowo

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 1. Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego Ewa Halska, Izabela Leśniewska, Jacek Rudnik Ten i inne materiały konferencyjne XIV Konferencji OSKKO znajdziesz na stronie:

Bardziej szczegółowo

ustawa wprowadzająca przepisy PRAWO OŚWIATOWE - wybrane fragmenty -

ustawa wprowadzająca przepisy PRAWO OŚWIATOWE - wybrane fragmenty - - wybrane fragmenty - Projektowane zmiany dotyczą likwidacji gimnazjów w sensie prawnym jako elementu struktury systemu edukacji. NIE MA PRZESZKÓD PRAWNYCH, ABY NA BAZIE FUNKCJONUJĄCYCH PRZEPISÓW ZLIKWIDOWAĆ

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nauczyciele, kadra kierownicza szkół najczęściej zadawane pytania Jaki będzie status nauczycieli przekształcanych szkół? Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nauczyciele, kadra kierownicza szkół najczęściej zadawane pytania. Aktualizacja 30.12.2016 Jaki będzie status nauczycieli przekształcanych szkół? Nauczyciele zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Opracowano na podstawie: - USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ) - USTAWA z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty

Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty Ustawa Prawo Oświatowe Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty Podstawy Prawne USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu20170000059

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty

Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów Wdrożenie nowego ustroju szkolnego - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów - nadzór KO Uchwała JST o dostosowaniu lokalnego systemu oświaty do nowego ustroju szkolnego Podstawy

Bardziej szczegółowo

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela 18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela Legenda KN Karta Nauczyciela PW Przepisy wprowadzające na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzającej Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty harmonogram działań. Prowadzący: Ewa Suknarowska - Drzewiecka

Reforma oświaty harmonogram działań. Prowadzący: Ewa Suknarowska - Drzewiecka Reforma oświaty harmonogram działań Prowadzący: Ewa Suknarowska - Drzewiecka PODEJMOWANIE SPECUCHWAŁ Krok 1: organ stanowiący JST podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół. Podaje go

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. Michał Kowalski

REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. Michał Kowalski REFORMA OŚWIATY SKUTKI KADROWE DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Michał Kowalski Projekty ustaw reformujących system oświaty Projekt ustawy Prawo oświatowe Projekt ustawy Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół. Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o. Cele i porządek spotkania

Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół. Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o. Cele i porządek spotkania Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół Poznań, 9 listopada 2016 r. L o g o Cele i porządek spotkania Projektowane zmiany w systemie oświaty w zakresie ustroju szkół Porządek spotkania:

Bardziej szczegółowo

Warianty przekształcania gimnazjów (publicznych i niepublicznych) Prowadzący: Krzysztof Popiel

Warianty przekształcania gimnazjów (publicznych i niepublicznych) Prowadzący: Krzysztof Popiel Prowadzący: Krzysztof Popiel Likwidacja klas gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza

Bardziej szczegółowo

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO REFORMA USTROJU SZKOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIE SZKÓŁ Z MOCY USTAWY Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Planuje się pozostawienie

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z dyrektorami szkół luty 2017 1 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2 Główne zasady dotyczące uchwalania sieci szkół Sieć szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze szkolnictwa. Prowadzący: Krzysztof Popiel

Zmiany w strukturze szkolnictwa. Prowadzący: Krzysztof Popiel Zmiany w strukturze szkolnictwa Prowadzący: Krzysztof Popiel Docelowa struktura szkolnictwa ośmioletnia szkoła podstawowa czteroletnie liceum ogólnokształcące pięcioletnie technikum trzyletnia branżowa

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu edukacji

Reforma systemu edukacji Reforma systemu edukacji 1) Uchwała nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2) Uchwała nr 657/XXV/2017

Bardziej szczegółowo

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju 27.06.2016 podsumowanie debat, spotkań, ogłoszenie kierunków

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska Rozdział I. Typy i rodzaje szkół - Agnieszka Pawlikowska 1. Typy szkół 1.1. Szkoły i przedszkola 1.2. Szkoły artystyczne 2. Rodzaj szkoły 3. Pozostałe placówki systemu oświaty według ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY 2017 KALENDARIUM ZMIAN USTROJU SZKOLNEGO 1 września 2017 r. - utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej - likwidacja klasy I gimnazjum początek wygaszania gimnazjów Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 2198 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.?

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.? Szkoła w obszarze trzech ustaw Jak zorganizować proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy od 1 września 2017 r.? 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1148

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1148 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1148 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Typy i rodzaje szkół (Agnieszka Pawlikowska)... 1 1. Typy szkół... 1 1.1. Szkoły i przedszkola... 1 1.2. Szkoły artystyczne... 3 2. Rodzaj szkoły...

Bardziej szczegółowo

REFORMA OŚWIATY 2017

REFORMA OŚWIATY 2017 REFORMA OŚWIATY 2017 1. Podstawowe założenia reformy oświaty: powstanie 8-letniej Szkoły Podstawowej likwidacja Gimnazjów 4-letnie Liceum Ogólnokształcące 5-letnie Technikum Szkoła Branżowa Zmiany w organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ a dalsze losy dyrektorów DYREKTOR WYGASZANEGO GIMNAZJUM Zajmuje stanowisko do końca kadencji nie dłużej niż do 31.08.2019 r. Jeżeli kadencja kończy się w trakcie wygaszania, organ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM LESZEK ZALEŚNY LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 1 STATYSTYKA ZMIAN Cz. I. STATYSTYKA ZMIAN LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl 2 Zawartość ustawy z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Projekt ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania Jakie szkoły będą funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018? Ośmioletnia szkoła podstawowa (ewentualnie z oddziałami gimnazjalnymi,

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania Szkoły niepubliczne aktualizacja: 12.01.2017 Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U., poz. 59) Ustawa z dn. 14.12.2016

Bardziej szczegółowo

USTROJU SZKOLNEGO SZKOLNEGO

USTROJU SZKOLNEGO SZKOLNEGO Wdrożenie NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO Podstawy prawne nowego ustroju szkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Początek nowego prawa oświatowego przepisy docelowe Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny

Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny Zmiany w systemie oświaty -nowy ustrój szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacii.men.gov.pl Znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie szkół i placówek. Białystok, 23 stycznia 2019 roku

Przekształcanie szkół i placówek. Białystok, 23 stycznia 2019 roku Przekształcanie szkół i placówek Białystok, 23 stycznia 2019 roku Liceum ogólnokształcące Utworzenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania. Aktualizacja: 30.12.2016 r. Jakie szkoły będą funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018? Ośmioletnia szkoła podstawowa (ewentualnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Pierwszeństwo to będzie obejmowało również okres od dnia otrzymania informacji o przejściu w stan nieczynny do jego rozpoczęcia.

Pierwszeństwo to będzie obejmowało również okres od dnia otrzymania informacji o przejściu w stan nieczynny do jego rozpoczęcia. Odmowa przejścia w stan nieczynny... 2 Jaka wysokość odpraw... 2 Ograniczenie zatrudnienia nie przerywa stażu na wyższy stopień awansu zawodowego... 3 Przekazywanie informacji o wolnych stanowiskach w

Bardziej szczegółowo

PRAWO OŚWIATOWE. (reforma)

PRAWO OŚWIATOWE. (reforma) PRAWO OŚWIATOWE (reforma) Dlaczego wprowadzamy zmianę? Dlaczego wprowadzamy zmianę? Częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej (6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum). Powrót do

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany:

I. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany: Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1125 uwzględnione zmiany: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia reformy oświaty

Podstawowe założenia reformy oświaty Podstawowe założenia reformy oświaty Organizacja szkół i przedszkoli po wejściu w życie prawa oświatowego i ustawy wprowadzającej Nowy ustrój szkolny przewiduje: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Podstawy prawne Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole. W przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej w zespole

Bardziej szczegółowo

PRAWO OŚWIATOWE. Szkoły ponadpodstawowe. 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R.

PRAWO OŚWIATOWE. Szkoły ponadpodstawowe. 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R. PRAWO OŚWIATOWE PROJEKT USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 R. Szkoły ponadpodstawowe 12 października 2016r. Opracowała: Lucyna Tęga Terminy przekształcanie szkół 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Uczniowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA.../.../2017 RADY POWIATU W GRYFINIE. z dnia r.

UCHWAŁA.../.../2017 RADY POWIATU W GRYFINIE. z dnia r. UCHWAŁA.../.../2017 RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji: jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach? Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020

Reforma edukacji: jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach? Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 Materiały pobrane ze strony: http://reformaedukacji.men.gov.pl Reforma edukacji: jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach? Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1125 Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Prowadzący: Maria Jakubik-Grzybowska

NABÓR DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Prowadzący: Maria Jakubik-Grzybowska NABÓR DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Prowadzący: Maria Jakubik-Grzybowska Struktura szkół po zmianach Struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 27 stycznia 2017 r. www.reformaedukacji.men.gov.pl Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r. Poz. 1125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych

Bardziej szczegółowo

Jak szkoła może się przygotować na zmiany od 2017/2018 przekształcanie szkół i wygaszanie gimnazjów

Jak szkoła może się przygotować na zmiany od 2017/2018 przekształcanie szkół i wygaszanie gimnazjów Jak szkoła może się przygotować na zmiany od 2017/2018 przekształcanie szkół i 1 wygaszanie gimnazjów LESZEK ZALEŚNY 2 Projekty nowych ustaw oświatowych: 1. PROPOZYCJA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTÓW DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Słupsk 2017 Zmiany w strukturze szkół wynikające z reformy edukacji: Likwidacja gimnazjum 8-letnia szkoła podstawowa 4-letnie licea ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna 2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2.1. Osoba prowadząca szkołę i placówkę 2.2. Zasady wpisu do ewidencji przed 1.9.2017 r. 2.3. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Szanowni Państwo Starostowie Powiatów Kuratorium Oświaty w Białymstoku służy Państwu wsparciem w działaniach wynikających z nowego prawa oświatowego, dlatego z uwagi na wnioski wynikające z konsultacji

Bardziej szczegółowo

Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz. projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański

Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz. projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański Formalne źródła informacji Ustawa Prawo Oświatowe Ocena Skutków Regulacji Ramowy Plan Nauczania

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Reforma oświaty 2017-2022 Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Materiał przygotowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ. Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ. Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY USTAWA PRAWO OŚWIATOWE Cele spotkania Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Charakterystyka najważniejszych zmian w prawie oświatowym Przedstawienie rzeczywistości równoległej funkcjonującej w szkole w okresie wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany. ośmioletnia szkoła podstawowa, wygaszenie gimnazjów.

Najważniejsze zmiany. ośmioletnia szkoła podstawowa, wygaszenie gimnazjów. Reforma 2017 Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 Jak planować wdrażanie reformy od czerwca? LESZEK ZALEŚNY

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 Jak planować wdrażanie reformy od czerwca? LESZEK ZALEŚNY Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 Jak planować wdrażanie reformy od czerwca? LESZEK ZALEŚNY 1 Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w zakresie reformy oświaty 2 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Afiliant 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77 edukacja@solidarnosc.org.pl www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

Bardziej szczegółowo

Reforma w pytaniach i odpowiedziach

Reforma w pytaniach i odpowiedziach Reforma w pytaniach i odpowiedziach Spis treści Reforma w pytaniach i odpowiedziach... 3 1. Dlaczego wprowadzana jest reforma edukacji?... 3 I. Dział: NAUCZYCIEL... 4 1. Jakie kwalifikacje posiada nauczyciel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej Prowadzący: Grzegorz Dragon Od 1 września rozpocznie się reforma ustroju szkolnego, której celem jest stopniowa likwidacja gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie nowej sieci szkolnej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego

Ustalanie nowej sieci szkolnej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego Ustalanie nowej sieci szkolnej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego Zaproponowane, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17

KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17 KONFERENCJA METODYCZNA Reforma edukacji 2017 Akty prawne opublikowane w roku szkolnym 2016/17 Na podstawie zestawienia: Anna Kij Wydział Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego opracowały:

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Art. 1. 135 ww. ustawy osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec 207 Zmiany w roku szkolnym 207/208 Po staremu: ) Funkcjonowanie klasy II i III G a) egzamin gimnazjalny b) BRAK REKRUTACJI do I kl. G 2)

Bardziej szczegółowo

Gimnazja w obliczu reformy oświaty 2017

Gimnazja w obliczu reformy oświaty 2017 Gimnazja w obliczu reformy oświaty 2017 Skutki kadrowe reformy oświaty 20 przykładów z życia szkoły MICHAŁ KOWALSKI Reforma oświaty, która ma się rozpocząć już 1 września 2017 r., niesie za sobą konsekwencje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/878/2017 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 28 marca 2017 r.

Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/878/2017 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1465 UCHWAŁA NR XLI/878/2017 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / Rady Powiatu Górowskiego z dnia r.

UCHWAŁA nr / Rady Powiatu Górowskiego z dnia r. UCHWAŁA nr / 72017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia... 2017r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 Regulacje wchodzą w życie 1 września 2012 r. z wyjątkiem: 1) Art. 1

Bardziej szczegółowo