Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych"

Transkrypt

1 Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012)

2 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia Ekonomia... 6 Efekty kształcenia wspólne na kierunku... 6 Efekty specyficzne dla specjalności Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw... 8 Efekty specyficzne dla specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze... 8 Efekty specyficzne dla specjalności Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu... 9 Efekty specyficzne dla specjalności Ekonomika Sektora Publicznego... 9 Efekty specyficzne dla specjalności Ekonomia Menedżerska Efekty specyficzne dla specjalności Rozwój wsi i rolnictwa Efekty specyficzne dla specjalności Gospodarka turystyczna Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia Finanse i Rachunkowość Efekty specyficzne dla specjalności Bankowość Efekty specyficzne dla specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Efekty specyficzne dla specjalności Finanse publiczne Efekty specyficzne dla specjalności Ubezpieczenia Efekty specyficzne dla specjalności Inżynieria finansowa Logistyka Studia I stopnia Logistyka Studia II stopnia Logistyka Efekty specyficzne dla specjalności Menedżer logistyki Efekty specyficzne dla specjalności Operator logistyczny Zarządzanie Studia I stopnia Zarządzanie Studia II stopnia Zarządzanie Efekty specyficzne dla specjalności Zarządzanie i Marketing w Turystyce Efekty specyficzne dla specjalności Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie Efekty specyficzne dla specjalności Zarządzanie Edukacją i Doradztwem Efekty specyficzne dla specjalności Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym Turystyka i Rekreacja Studia I stopnia Turystyka i Rekreacja Studia II stopnia Turystyka i Rekreacja

3 Ekonomia Studia I stopnia Kierunek studiów: Obszary do których kierunek został przyporządkowany Ekonomia obszar nauk ekonomicznych Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W010 K_W011 K_W012 K_W013 K_W014 K_W015 PIERWSZY OGÓLNOAKADEMICKI Kierunkowe efekty kształcenia: dla obszaru/obszarów Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do S1A_W01 innych nauk Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji S1A_W02 gospodarczych i ich istotnych elementach Identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej S1A_W03 Zna rodzaje współzależności ekonomiczno-społecznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi i S1A_W04 rządzące nimi prawidłowości Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych S1A_W05 strukturach Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje S1A_W06 społeczno-gospodarcze oraz procesy zachodzące w nich i między nimi Zna podstawowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania podmiotów S1A_W07 gospodarczych Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementach, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach S1A_W08 tych zmian Ma bieżącą wiedzę na temat struktur i instytucji gospodarczych, S1A_W09 wzajemnych relacji i ich historycznej ewolucji Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności S1A_W10 przemysłowej oraz prawa autorskiego Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i S1A_W11 dyscyplin, właściwych dla kierunku ekonomia Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji rolnictwa S1A_W02, S1A_W03 i agrobiznesu, ich istotnych elementach oraz relacjach między nimi Ma wiedzę o zjawiskach oraz procesach ekonomicznych dokonujące się w obrębie grup krajów, regionów, ugrupowań integracyjnych, jak również w S1A_W02, S1A_W03 całej gospodarce światowej Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) S1A_W01, S1A_W02 gospodarczych i ich elementy Zna fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie S1A_W01, S1A_W02, funkcjonowania rynku S1A_W08 3

4 Kierunkowe efekty kształcenia: dla obszaru/obszarów K_W016 Zna mikro- i makroekonomię oraz wyjaśnia związki między nimi S1A_W01, S1A_W02, S1A_W05 K_W017 Prawidłowo rozpoznaje i opisuje narzędzia polityki społecznej i S1A_W02, S1A_W03, gospodarczej, w tym agrarnej S1A_W08 K_W018 Zna elementy marketingu i analizy rynku oraz stosowane w nich S1A_W02, S1A_W03, narzędzia S1A_W06 K_W019 Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa, organizacji należących do sektora publicznego oraz instytucji międzynarodowych S1A_W02 K_W020 Zna źródła rozwoju gospodarczego, jego determinanty i zagrożenia S1A_W02, S1A_W03 K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku S1A_U01 ekonomia K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania prostych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii w S1A_U02 perspektywie krajowej i międzynarodowej K_U03 Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych S1A_U03 K_U04 Prognozuje proste procesy i zjawiska ekonomiczne S1A_U04 K_U05 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin S1A_U05 naukowych właściwych dla kierunku ekonomia K_U06 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej dostrzega złożoność problemów ekonomicznych i wiele uwarunkowań społecznogospodarczych oraz komunikuje się skutecznie ze specjalistami w swojej S1A_U06 dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społecznozawodowych K_U07 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia S1A_U07 K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznoekonomicznych S1A_U08 Posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w języku K_U09 polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku ekonomia, S1A_U09 dotyczących szczegółowych zagadnień ekonomicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł K_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z S1A_U10 wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł K_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia S1A_U11 Językowego K_U12 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w rolnictwie i agrobiznesie S1A_U02 K_U13 Realizuje proste zadania badawcze, wyciąga wnioski, formułuje sądy na S1A_U03, S1A_U02, podstawie wyników i potrafi o nich komunikować otoczeniu S1A_U05, S1_AU10 K_U14 Przeprowadza analizę ekonomiczną na podstawie pierwotnych i wtórnych S1A_U03, S1A_U02, źródeł informacji S1A_U06 K_U15 Ocenia skuteczność działań podejmowanych w ramach polityki S1A_U03, S1A_U02, gospodarczej, społecznej i agrarnej S1A_U06, S1A_08 K_U16 Analizuje mechanizmy dokonywania wyboru przez podmioty gospodarcze S1A_03, S1A_08 4

5 K_U17 K_U18 K_U19 Kierunkowe efekty kształcenia: Potrafi krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne Wykorzystuje podejście interdyscyplinarne w analizie zjawisk i procesów gospodarczych oraz społecznych Ocenia skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć w sektorze prywatnym i publicznym dla obszaru/obszarów S1A_U03 S1A_U01; S1A_U03 S1A_U02, S1A_U03, S1A_U08 Kompetencje społeczne K_K01 Rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia się przez całe życie S1A_K01 K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w S1A_K02 tym negocjacyjne i przywódcze K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K03 K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1A_K04 K_K05 Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznych uwzględniając różne aspekty np. finansowe, prawne, polityczne i S1A_K05 społeczne K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności profesjonalne, badawcze i interpersonalne S1A_K06 Potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy K_K07 wykorzystując umiejętności interpersonalne i zachowując zasady etyczne S1A_K07 oraz poczucie odpowiedzialności K_K08 Jest świadomy roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji gospodarczych S1A_K04, S1A_K05 K_K09 Posiada umiejętności wyrażania i obrony własnych poglądów, a także S1A_K03, S1A_K04, formułowania sądów w ważnych sprawach ekonomicznych, społecznych i S1A_K06 światopoglądowych 5

6 Studia II stopnia Kierunek studiów: Obszary do których kierunek został przyporządkowany Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Ekonomia obszar nauk ekonomicznych DRUGI OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji gospodarczych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji gospodarczych w perspektywie krajowej i międzynarodowej Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami gospodarczymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji gospodarczych i kategorii więzi społecznych Ma wiedzę o różnych rodzajach współzależności ekonomicznospołecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii tych powiązań Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych, oraz modelowania struktur gospodarczych i procesów w nich zachodzących a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł ekonomicznych organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowości oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz więzi społecznych, zna rządzące tymi zmianami prawidłowości Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych, kategorii ekonomicznych i ich historycznej ewolucji Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia Zna w sposób pogłębiony główne teorie i metody badawcze z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie Zna wiodące publikacje z zakresu ekonomii dla obszaru/obszarów S2A_W01 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08 S2A_W09 S2A_W10 S2A_W11 S2A_W06 S2A_W01, S2A_W02 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W08 6

7 K_W15 K_W16 K_W17 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 Kierunkowe efekty kształcenia: Definiuje kategorie ekonomiczne w odniesieniu do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i rynków finansowych Zna metody i narzędzia analizy ekonomicznej, dostrzega ich przydatność w podejmowaniu decyzji menedżerskich Objaśnia zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem teorii makroekonomicznych Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ekonomia Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane oraz metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować Potrafi prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze i społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ekonomia Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięć w tym zakresie wykorzystując umiejętności komunikacyjne Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w obrębie ekonomii, z zastosowaniem metod badawczych Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku ekonomia, lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i obcym, w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych Ma pogłębione umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ekonomia, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie przedsiębiorstwa, gospodarek krajów oraz w ujęciu globalnym Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej integruje wiedzę z różnych obszarów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej Analizuje skutki decyzji gospodarczych w skali przedsiębiorstwa, rynku, gospodarki krajowej i międzynarodowej dla obszaru/obszarów S2A_W02, S2A_W03 S2A_W05, S2A_W06, S2A_W07 S2A_W02, S2A_W06, S2A_W09 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U05 S2A_U06 S2A_U07 S2A_U08 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_U02 S2A_U06 S2A_U02, S2A_U03, S2A_U06, S2A_U08 7

8 K_U15 Kierunkowe efekty kształcenia: Wykorzystuje podejście interdyscyplinarne w analizie zjawisk i procesów gospodarczych Kompetencje społeczne dla obszaru/obszarów S2A_U08,S2A_U02 K_K01 Rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01 K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze i wykonawcze S2A_K02 K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S2A_K03 K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S2A_K04 K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów ekonomicznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności S2A_K05 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę, rozwijać K_K06 umiejętności badawcze, profesjonalne i interpersonalne w wymiarze S2A_K06 interdyscyplinarnym K_K07 Potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy S2A_K07 K_K08 Samodzielnie dokonuje wyboru problemów badawczych i realizuje je z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji S2A_K05 K_K09 Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach profesjonalnych S2A_K02 K_K10 Rozwija i skutecznie wykorzystuje zdolności interpersonalne S2A_K07 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw K_W18 K_W19 K_U18 K_U19 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw i ich istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze K_W20 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i ich istotnych elementach 8 dla obszaru/obszarów S2A_W02

9 K_W21 K_U18 K_U19 Kierunkowe efekty kształcenia: Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu K_W22 K_W23 K_U20 K_U21 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie organizacji i ekonomiki agrobiznesu, w tym gospodarstw rolnych i ich istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie organizacji i ekonomiki agrobiznesu Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie organizacji i ekonomiki agrobiznesu oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie organizacji i ekonomiki agrobiznesu, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 Ekonomika Sektora Publicznego K_W24 K_W25 K_U22 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie ekonomiki sektora publicznego i ich istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie ekonomiki sektora publicznego Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomiki sektora publicznego oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 9

10 K_U23 Kierunkowe efekty kształcenia: Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie ekonomiki sektora publicznego, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_U03 Ekonomia Menedżerska K_W26 K_W27 K_U24 K_U25 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej i jej istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie ekonomii menedżerskiej Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii menedżerskiej oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie ekonomii menedżerskiej, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 Rozwój wsi i rolnictwa K_W28 K_W29 K_U26 K_U27 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa i ich istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 10

11 Gospodarka turystyczna K_W30 K_W31 K_U28 K_U29 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w zakresie gospodarki turystycznej i ich istotnych elementach Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów w zakresie gospodarki turystycznej Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie gospodarki turystycznej oraz formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie gospodarki turystycznej, wyrażać własne opinie na ten temat oraz formułować założenia badawcze i je weryfikować dla obszaru/obszarów S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 11

12 Finanse i Rachunkowość Studia I stopnia Kierunek studiów: Obszary do których kierunek został przyporządkowany Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kształcenia Finanse i Rachunkowość obszar nauk ekonomicznych PIERWSZY OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do innych nauk. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych i teorii przedsiębiorstwa posługując się terminologią nauk ekonomicznych na podstawowym poziomie. Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów. Ma wiedzę na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzana danych właściwych dla nauk ekonomicznych. Ma podstawową wiedzę o istocie rolnictwa i agrobiznesu oraz ich znaczeniu w gospodarce narodowej. Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Zna i rozumie współzależności między finansami a zjawiskami społecznogospodarczymi. Ma podstawową wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Ma podstawową wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Ma podstawową wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. S1A_W01 S1A_W01 S1A_W09 S1A_W01 S1A_W02 S1A_W08 S1A_W06 S1A_W03 S1A_W07 S1A_W07 S1A_W05 S1A_W07 S1A_W10 S1A_W04 S1A_W06 S1A_W11 S1A_W04 S1A_W02 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W11 12

13 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 Efekty kształcenia dla kierunku Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze agrobiznesu i gospodarki żywnościowej. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i polityki gospodarczej. Ma wiedzę na temat podstaw bankowości komercyjnej i spółdzielczej, w tym zasad ustalania stóp procentowych, analizy sytuacji finansowej banków, oceny ryzyk. Ma podstawową wiedzę o systemie ubezpieczeń w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i instrumenty z zakresu matematyki finansowej oraz ma wiedzę na temat możliwości ich zastosowania do rozwiązywania problemów finansowych podmiotów sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma podstawową wiedzę z zakresu opracowywania działań marketingowych dla różnych produktów i usług finansowych z uwzględnieniem ich specyfiki. Odniesienie do efektów S1A_W02 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W04 S1A_W02 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W02 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W11 S1A_W06 S1A_W09 K_U01 K_U02 K_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w tym ocenia środowisko pracy pod kątem psychologicznym, fizycznym i społeczno-ekonomicznym. Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym szczególnie finansów i rachunkowości. Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać dane do analizy prostych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu realizacji prostego zadania z zakresu finansów i rachunkowości, formułuje wnioski oraz sądy na podstawie wyników. S1A_U06 S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U08 S1A_U02 K_U04 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 K_U05 Prawidłowo prognozuje procesy i zjawiska finansowe. S1A_U04 S1A_U08 K_U06 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów finansoworachunkowych S1A_U07 i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia. K_U07 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych. S1A_U08 K_U08 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, w języku polskim oraz języku obcym, w zakresie finansów i rachunkowości. S1A_U09 S1A_U10 K_U09 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, w zakresie finansów i rachunkowości. S1A_U09 S1A_U10 K_U10 Ma umiejętności językowe, w zakresie finansów i rachunkowości, na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. S1A_U10 S1A_U11 Lektorat K_U11 Umie dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem warunków ich funkcjonowania. S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 13

14 Efekty kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów K_U12 Potrafi ocenić przyczyny i konsekwencje zjawisk finansowych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie. S1A_U03 S1A_U08 S1A_U06 K_U13 Potrafi pozyskiwać dane i weryfikować ich jakość, w celu analizowania procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. S1A_U02 S1A_U03 K_U14 Potrafi określić potrzebę i kierunki dalszego samodoskonalenia. S1A_U06 K_U15 Potrafi zaprezentować wyniki badań własnych wraz z uzasadnieniem. S1A_U05 S1A_U06 S1A_U08 K_U16 Umie przygotować biznesplan (także plan finansowy) oraz wykonać analizę finansową przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki agrobiznesu. S1A_U02 S1A_U04 S1A_U05 K_U17 Potrafi wykonać analizę finansową i ocenić sytuację finansową budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. S1A_U01 S1A_U03 S1A_U03 S1A_U05 K_U18 Potrafi zinterpretować informacje nt. zmian poziomu stóp procentowych, przygotować analizę sytuacji finansowej banków oraz ocenić ryzyka w obszarze bankowości komercyjnej i spółdzielczej. S1A_U03 S1A_U07 S1A_U08 K_U19 Umie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeniowym, w tym np. umie oszacować podstawowe elementy konstrukcji składki ubezpieczeniowej oraz wybranych świadczeń. S1A_U08 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U05 K_U20 Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu matematyki S1A_U02 finansowej, a także pozyskiwać oraz przetwarzać dane do analizy prostych problemów finansowych. K_U21 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu marketingu usług finansowych do rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pozycjonowaniem produktów i usług finansowych na rynku. S1A_U06 S1A_U06 S1A_U07 K_U22 Potrafi dokonać oceny efektywności projektów inwestycyjnych i wyboru S1A_U07 najkorzystniejszej propozycji, w zależności od zapotrzebowania. Potrafi także określić koszt kapitału i dokonać prawidłowego wyboru źródeł finansowania działalności. K_U23 Potrafi księgować operacje gospodarcze i wykonywać kalkulacje, a także podejmować na ich podstawie decyzje finansowe. S1A_U05 S1A_U06 S1A_U09 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia kompetencji społeczno-biznesowych przez całe życie, szczególnie w obszarze finansów i rachunkowości. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rozwija umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych, w tym szczególnie w obszarze finansów i rachunkowości. Potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji określonego zadania finansoworachunkowego. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym z uwzględnieniem zasad etycznych. S1A_K01 S1A_K02 S1A_K05 S1A_K02 S1A_K03 S1A_K06 S1A_K03 S1A_K04 S1A_K07 14

15 K_K05 K_K06 K_K07 Efekty kształcenia dla kierunku Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając interdyscyplinarne podejście nauki o finansach. Potrafi podjąć działania zmierzające do poszerzenia i udoskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując podstawowe problemy z zakresu finansów i rachunkowości, w tym w obszarze agrobiznesu. Odniesienie do efektów S1A_K05 S1A_K06 S1A_K06 S1A_K07 K_K08 Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach przedsiębiorczych. S1A_K07 15

16 Studia II stopnia Kierunek studiów: Obszary do których kierunek został przyporządkowany Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Finanse i Rachunkowość obszar nauk ekonomicznych DRUGI OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie nauki finanse. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych, teorii przedsiębiorstwa i nauki finanse, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ekonomii dotyczące funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, szczególnie w obszarze zjawisk finansowych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma pogłębioną wiedzę o istocie polityki pieniężnej oraz jej znaczeniu w gospodarce narodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia w poszerzonym zakresie znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w szczególności jako podmiocie tworzącym finansowe struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie poszerzony zakres pojęć i zasad z obszaru ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Zna poszerzony zakres zasad tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Zna i rozumie zaawansowane współzależności między finansami a zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. S2A_W01 S2A_W01, S2A_W09 S2A_W01, S2A_W02, S2A_W08 S2A_W06 S2A_W03 S2A_W07 S2A_W07 S2A_W05 S2A_W07, S2A_W10, S2A_W04, S2A_W06, S2A_W11 S2A_W04 S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07 16

17 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 K_W22 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 Efekty kształcenia dla kierunku Ma pogłębioną wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Ma pogłębioną wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Zna i rozumie złożone zasady doradztwa finansowego oraz zjawisk finansowych w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji prawa finansowego oraz sprawozdawczości finansowej. Ma pogłębioną wiedzę o instrumentach inżynierii finansowej oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Ma poszerzoną wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych przez podmioty działające na rynku. Ma pogłębioną wiedzę na temat struktur i instytucji, w szczególności w zakresie zarządzania instytucjami finansowymi. Ma pogłębioną wiedzę na temat gromadzenia, podziału i wydatkowania środków publicznych oraz finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, takich jak m.in.: analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem. Umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi, w tym potrafi analizować i interpretować przyczyny oraz skutki zjawisk finansowych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną na temat danego zagadnienia dotyczącego procesów i zjawisk ekonomicznych, w tym w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości, formułować własne opinie oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska z zakresu finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. Biegle posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu rozwiązania złożonych problemów z obszaru finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązania konkretnych problemów ekonomiczno-finansowych i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie. S2A_W06, S2A_W07 S2A_W06, S2A_W07, S2A_W11 S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07 S2A_W04 S2A_W02, S2A_W06, S2A_W07 S2A_W06, S2A_W07 S2A_W06, S2A_W07, S2A_W11 S2A_W09 S2A_W01, S2A_W02, S2A_W07 S2A_W08 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U04 S2A_U05 S2A_U06 S2A_U07 17

18 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 K_U21 K_K01 K_K02 K_K03 Efekty kształcenia dla kierunku Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk, w obszarze finansów i rachunkowości. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, w tym potrafi sporządzić pisemną pracę semestralną. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno w języku polskim jak w języku obcym, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych. Biegle posługuje się językiem obcym, w zakresie finansów i rachunkowości, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność samodzielnego określania potrzeby i kierunków dalszego samodoskonalenia. Posiada umiejętność księgowania złożonych operacji gospodarczych oraz wykonania skomplikowanych kalkulacji w zależności od potrzeb zarządczych. Umie analizować potrzeby doradcze i zjawiska finansowe w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Umie interpretować prawo finansowe oraz przygotować kompletne sprawozdania finansowe, a także podejmować na ich podstawie decyzje. Umie dokonać wyboru odpowiednich instrumentów z zakresu inżynierii finansowej w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Posiada umiejętność sprawnej obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w podmiotach indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Potrafi formułować własne opinie, dobierać krytycznie dane i metody analiz procesów i zjawisk w procesie zarządzania instytucjami finansowymi. Potrafi prawidłowo analizować, interpretować i formułować własne opinie na temat procesów związanych z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków publicznych oraz finansowaniem deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Potrafi właściwie wyjaśniać zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, takich jak m.in.: analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem. Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. S2A_U08 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_U02 S2A_U06 S2A_U05, S2A_U06, S2A_U09 S2A_U01, S2A_U03, S2A_U06 S2A_U03, S2A_U05, S2A_U09, S2A_U10 S2A_U01, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U07 S2A_U05, S2A_U07 S2A_U01, S2A_U02, S2A_U04 S2A_U01 S2A_U06, S2A_U08 S2A_K01 S2A_K02 S2A_K03 18

19 K_K04 K_K05 K_K06 Efekty kształcenia dla kierunku Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz jest zorientowany na potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji społecznych oraz ekonomicznofinansowych. Uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno-finansowych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, rozszerzone o interdyscyplinarny wymiar nauki. S2A_K03, S2A_K04 S2A_K05 S2A_K06 K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. S2A_K07 K_K08 Samodzielnie projektuje i przeprowadza badania naukowe, w obszarze finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji. S2A_K05 Bankowość K_W23 K_W24 K_U22 K_U23 K_K09 K_K10 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę i zna teorie o różnych rodzajach struktur i instytucji funkcjonujących w obszarze bankowości. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów z zakresu bankowości. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu bankowości oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk z zakresu bankowości oraz formułować własne opinii, a także stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu bankowości. S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 S2A_K06 S2A_K02 Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw K_W25 Kierunkowe efekty kształcenia: Ma rozszerzoną wiedzę i zna teorie o różnych rodzajach struktur i instytucji funkcjonujących w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. S2A_W02 19

20 K_W26 K_U24 K_U25 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz formułować własne opinie, a także stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 K_K11 K_K12 Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. S2A_K06 S2A_K02 Finanse publiczne Kierunkowe efekty kształcenia: K_W27 K_W28 K_U26 K_U27 K_K13 K_K14 Ma rozszerzoną wiedzę i zna teorie o różnych rodzajach struktur i instytucji funkcjonujących w obszarze finansów publicznych. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów z zakresu finansów publicznych. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu finansów publicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk z zakresu finansów publicznych oraz formułować własne opinie, a także stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu finansów publicznych, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu finansów publicznych. S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 S2A_K06 S2A_K02 20

21 Ubezpieczenia Kierunkowe efekty kształcenia: K_W29 K_W30 K_U28 K_U29 K_K15 K_K16 Ma rozszerzoną wiedzę i zna teorie o różnych rodzajach struktur i instytucji funkcjonujących w obszarze ubezpieczeń. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów z zakresu ubezpieczeń. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu ubezpieczeń oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk z zakresu ubezpieczeń oraz formułować własne opinie, a także stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu ubezpieczeń, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu ubezpieczeń. S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 S2A_K06 S2A_K02 Inżynieria finansowa Kierunkowe efekty kształcenia: K_W31 K_W32 K_U30 K_U31 K_K17 K_K18 Ma rozszerzoną wiedzę i zna teorie o różnych rodzajach struktur i instytucji funkcjonujących w obszarze inżynierii finansowej. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów z zakresu inżynierii finansowej. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z zakresu inżynierii finansowej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk z zakresu inżynierii finansowej oraz formułować własne opinie, a także stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Kompetencje społeczne Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii finansowej, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym udoskonala umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii finansowej. S2A_W02 S2A_W06 S2A_U02 S2A_U03 S2A_K06 S2A_K02 21

22 Logistyka Studia I stopnia Kierunek studiów: Obszary do których kierunek został przyporządkowany Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Logistyka obszar nauk ekonomicznych PIERWSZY OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 ma podstawową wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych w S1A_W01 dziedzinie logistyki i jej podziałach funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem agrologistyki oraz specyfiki agrobiznesu K_W02 zna miejsce logistyki, w tym agrologistyki w systemie nauk i umie S1A_W01 określić jej związki i relacje do innych dziedzin wiedzy oraz innych nauk K_W03 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji S2A_W02 logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych), w szczególności ich istotnych powiązaniach i elementach strukturalnych obejmujących różne dziedziny w obszarze logistyki K_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami S1A_W03 i instytucjami logistycznymi w skali skali mikro, mezo, makro i eurologistyki K_W05 ma podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze S1A_W03 szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu K_W06 zna podstawową strukturę międzynarodowych łańcuchów S1A_W03 logistycznych, w tym strukturę krajowego przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów K_W07 zna podstawowe dokumenty w logistyce krajowej S1A_W03 i międzynarodowej K_W08 zna rodzaje powiązań odpowiadające poszczególnym działom S1A_W04 logistyki właściwym dla ogólnej koncepcji logistycznej oraz zna prawa rządzące prawidłowościami w logistyce i agrologistyce K_W09 zna najnowsze trendy i koncepcje logistyczne właściwe dla ogólnej S1A_W04 koncepcji logistycznej, w tym prawidłowości i zjawiska zachodzące w działalności agrobiznesu K_W10 zna rozwiązania w obszarze funkcjonowania infrastruktury S1A_W04 logistycznej, centrów i parków logistycznych, magazynów oraz ma podstawową wiedzę o ich wyposażeniu w techniczne środki magazynowe i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania K_W11 ma podstawową wiedzę o zawodzie logistyka, w szczególności jako S1A_W05 podmiocie tworzącym struktury logistyczne i zna zasady funkcjonowania tych struktur w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu 22

23 Efekty kształcenia dla kierunku K_W12 zna i tworzy podstawowe struktury logistyczne w układzie podmiotowym i funkcjonalnym K_W13 K_W14 K_W15 zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w agrobiznesie S1A_W05 S1A_W05 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, S1A_W06 właściwe dla logistyki pozwalające opisać struktury i instytucje logistyczne oraz procesy zachodzące między nimi ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, S1A_W07 etycznych) organizujących struktury logistyki i o rządzących nimi prawidłowościach oraz ma wiedzę o ich źródłach, naturze, zmianach i oddziaływaniu K_W16 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucjach logistycznych, S1A_W08 w tym w agrobiznesie oraz ich elementach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian K_W17 ma aktualną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji S1A_W09 logistycznych oraz rodzajów więzi jakie między nimi zachodzą K_W18 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony S1A_W10 własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem stosowania takich norm w zawodzie logistyka K_W19 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej S1A_W11 przedsiębiorczości, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu ekonomiki logistyki i zarządzania logistycznymi łańcuchami dostaw K_W20 ma wiedzę na temat trendów i zmian, które zachodzą w na rynku S1A_W11 usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki runku produktów rolno-spożywczych K_W21 rozumie zależności między teoretycznymi modelami S1A_W11 funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie i w gospodarce odnosi je do sfery realnej w przedsiębiorstwach K_W22 posiada wiedzę dotycząca projektowania prostych łańcuchów S1A_W11 dostaw w tym łańcuchów dostaw produktów rolno-żywnościowych K_U01 prawidłowo interpretuje zjawiska w logistyce (polityczne, S1A_U01 kulturowe, prawne, techniczne, ekonomiczne i inne) wykorzystując wiedzę z zakresu logistyki K_U02 wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do S1A_U02 analizowania konkretnych procesów i zjawisk logistycznych zachodzących w łańcuchu logistycznym, w systemach transportowych, w systemach magazynowania towarów bezpiecznych oraz niebezpiecznych w logistyce K_U03 właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i S1A_U03 zjawisk logistycznych zachodzących w poszczególnych elementach łańcuchów logistycznych, z uwzględnieniem procesów zaopatrzenia, wsparcia produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania oraz obsługi klienta na rynku usług logistycznych K_U04 prognozuje proste procesy i zjawiska, które zachodzą w logistyce i S1A_U04 logistycznych łańcuchach dostaw, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie logistyki i agrologistyki 23

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe dla Zarządzania W wiedza

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń:

Objaśnienie oznaczeń: Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A symbol efektów

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK EKONOMIA Kierunek Ekonomia Studia I stopnia Efekty kształcenia: Kierunek: Ekonomia Poziom kształcenia: Studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 72 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja Obszar kształcenia: obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU FINANSE MENEDŻERSKIE obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 89/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Prawa i Administracji. Wydział prowadzący kierunek studiów: E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów Wydział Prawa i Administracji Prawo ochrony środowiska Studia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2017/2018. z dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Uniwersytet Morski w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; SYMBOL Efekty kształcenia dla kierunku studiów: inżynieria zarządzania; Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, absolwent: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej Załącznik nr 5 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów LOGISTYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów LOGISTYKA Poziom i profil kształcenia STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów STUDIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia

aktualizacja Nazwa kierunku: Ekonomia 1. Nazwa kierunku: Ekonomia Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki aktualizacja

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe)

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (Przedmioty podstawowe) NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Mikroekonomia 1 Mikroekonomia 2 Makroekonomia 1 Makroekonomia 2 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

dziedzina nauk prawnych, prawo

dziedzina nauk prawnych, prawo Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu dla programu prawo studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 415 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Nazwa. Administracja kierunku

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Nazwa. Administracja kierunku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu kształcenia dla programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r. Uchwała Nr 62/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmodyfikowanego opisu efektów dla kierunku finanse i rachunkowość studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego II. Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Dyscyplina: prawo i ekonomia Forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA (STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA (STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 82/2012 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA (STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia Profil ogólnoakademicki. kod BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE WIEDZA BEZ1A_BM_W01 BEZ1A _ BM _W02 Opis modułowych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia, przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 12 maja 2014 r. Objaśnienia znaczeń: BEZ studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

EFEKTY KSZTAŁCENIA INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI (studia drugiego stopnia) Łódź, 2014 12. Określenie kierunkowych efektów kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla danego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo