Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych"

Transkrypt

1 Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

2 Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej

3 Dalszy użytkownik - przykłady Reimporter uważany jest za dalszego użytkownika Importerzy, w przypadku których producent spoza terytorium Wspólnoty wyznaczył wyłącznego przedstawiciela są uważani za dalszych użytkowników. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników

4 Dalszy użytkownik - przykłady Wytwórca preparatu - producent farb - producent kosmetyku, - producent kleju do płytek Wytwórca wyrobu zawierającego substancję - producent śrub - producent płyt kartonowo-gipsowych

5 Dalszy użytkownik - przykłady Użytkownik substancji w postaci własnej, w preparacie, w wyrobie (działalność zawodowa inna niż przemysłowa) - malarz, lakiernik - pracownik pralni - palacz w kotłowni Przenoszący substancję z jednego pojemnika do drugiego

6 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw karty charakterystyki (art. 31) przekazywanie informacji w przypadku gdy nie jest wymagana karta charakterystyki (art. 32) przekazywanie informacji o substancjach zawartych w wyrobach (art. 33)

7 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw obowiązek przekazywania informacji w górę i w dół łańcucha dostawy pozostaje w mocy, niezależnie od ilości substancji produkowanej, importowanej lub wykorzystywanej kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej

8 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Przepisy tytułu IV (Informacje w łańcuchu dostaw) nie dotyczą następujących preparatów w stanie gotowym, przeznaczonych dla użytkownika końcowego: produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i dyrektywą 2001/82/WE oraz zdefiniowanych w dyrektywie 2001/83/WE produktów kosmetycznych zdefiniowanych w dyrektywie 76/768/EWG wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co dyrektywa 1999/45/WE żywności lub pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, w tym stosowanych: - jako dodatek do żywności w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą 89/107/EWG, - jako substancja aromatyzująca w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą 88/388/EWG oraz decyzją 1999/217/WE - jako dodatek paszowy w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 1831/ w żywieniu zwierząt w zakresie objętym dyrektywą 82/471/EWG

9 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki: w przypadku gdy substancja lub preparat są zaklasyfikowane jako niebezpieczne w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vpvb) w przypadku gdy substancja znajduje się na liście kandydackiej substancji mogących zostać włączonych do załącznika XIV

10 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie kartę charakterystyki, jeżeli preparat nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny, ale zawiera: co najmniej 1% wag lub co najmniej 0,2% obj. (gazy) substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska co najmniej 0,1% wag. przynajmniej jedną substancję PBT lub vpvb lub która została umieszczona na kandydackiej liście substancji do włączenia do załącznika XIV substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy

11 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw - kary Dalszy użytkownik, który nie sporządza lub nie dostarcza wymaganej karty charakterystyki podlega karze grzywny

12 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw aktualizacja karty charakterystyki (art. 31 ust. 9) - gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach - w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia - w przypadku zastosowania ograniczenia (nieprzestrzeganie kara grzywny)

13 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw Każdy dostawca substancji, w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, który nie musi dostarczać karty charakterystyki, przekazuje odbiorcy następujące informacje: numery rejestracji, jeżeli są dostępne, dla każdej substancji dla której informacje są przekazywane zgodnie z lit. b), c) lub d) informacje o tym, czy substancja wymaga zezwolenia szczegóły dotyczące każdego przypadku zastosowania ograniczenia, wszelkie inne dostępne i stosowne informacje dotyczące substancji niezbędne do umożliwienia określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka Obowiązek aktualizacji w/w informacji.

14 Sposób przekazywania informacji (gdy nie jest wymagana karta charakterystyki) z wykorzystaniem formatu karty charakterystyki w postaci ulotki w odpowiedniej części karty danych technicznych, w jakieś innej formie

15 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w łańcuchu dostaw wyrobów Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w art. 57* i znajdującą się na liście kandydackiej substancji mogących zostać włączone do załącznika XIV przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji. (nieprzestrzeganie kara grzywny) Informacje takie dostawca wyrobu przekazuje także na żądanie konsumenta (informacje powinny być przesłane w terminie 45 dni od daty otrzymania stosownego żądania) (nieprzestrzeganie kara grzywny)

16 substancje spełniającą kryteria zawarte w art. 57 substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze kategorii 1 lub 2 substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako mutagenne kategorii 1 lub 2 substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vpvb) inne substancje (np. zaburzające gospodarkę hormonalną) w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub środowiska dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez w/w substancje

17 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z otrzymania informacji w łańcuchu dostaw zastosować zalecane środki kontroli ryzyka unikać warunków, które dostawca nakazuje unikać przekazać informacje w dół łańcucha dostaw

18 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z przekazywania informacji w górę łańcucha dostaw Przekazanie uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw następujących informacji: nowych informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości, bez względu na zastosowania których dotyczą wszelkie inne informacje mogące podważyć stosowność środków kontroli ryzyka określonych w dostarczanej mu karcie charakterystyki, przy czym przekazywane są one wyłącznie w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych

19 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw (alternatywnie) dalszy użytkownik może dostarczyć informacje, aby pomóc w rejestracji dalszy użytkownik ma prawo pisemnie (w wersji papierowej lub elektronicznej) poinformować o zastosowaniu substancji, aby zastosowanie to stało się zastosowaniem zidentyfikowanym. Dalszy użytkownik dostarcza producentowi, importerowi lub dalszemu użytkownikowi, który dostarczył mu tę substancję informacje wystarczające do sporządzenia scenariusza narażenia. Sporządzający ocenę bezpieczeństwa chemicznego (producent bądź importer) dokonuje oceny dla nowego zastosowania zidentyfikowanego w przeciągu: - 1 miesiąca dla substancji zarejestrowanych, - przed okresem odpowiedniego terminu przejściowego w przypadku substancji wprowadzonych

20 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw aby zastosowanie stało się zastosowaniem zidentyfikowanym scenariusz narażenia oznacza zespół warunków, w tym warunków operacyjnych i środków związanych z zarządzaniem ryzykiem, opisujących sposób produkcji lub stosowania substancji podczas jej etapów istnienia oraz sposób, w jaki producent lub importer kontroluje narażenie ludzi i środowiska lub w jaki sposób zaleca dalszemu użytkownikowi sprawowanie takiej kontroli

21 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw aby zastosowanie stało się zastosowaniem zidentyfikowanym scenariusze narażenia to opisy sposobu w jaki substancje lub preparaty mogą być bezpiecznie stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania w inne substancje, preparaty lub wyroby oraz podczas ich użytkowania Należy uwzględnić wszystkie etapy istnienia substancji

22 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw aby zastosowanie stało się zastosowaniem zidentyfikowanym opis warunków operacyjnych, - stosowane procesy, łącznie z postacią fizyczną w jakiej substancja jest produkowana, przetwarzana lub stosowana - opis czynności pracowników związanych z procesami oraz czas ich trwania i częstotliwość ich narażenia na substancję - opis czynności konsumentów - opis czasu trwania i częstotliwości emisji substancji do różnych elementów środowiska opis dobranych na podstawie warunków operacyjnych środków kontroli ryzyka: - środków kontroli ryzyka mających na celu ograniczenie lub uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego narażenia ludzi (pracownicy, konsumenci) oraz różnych elementów środowiska na działanie substancji - środków zarządzania odpadami mających na celu ograniczenie lub uniknięcie narażenia ludzi oraz środowiska na działanie substancji podczas usuwania lub recyklingu odpadów

23 Dalszy użytkownik przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw aby zastosowanie stało się zastosowaniem zidentyfikowanym poziom szczegółowości wymagany przy opisywaniu scenariusza narażenia będzie bardzo różny dla każdego przypadku i będzie zależny od zastosowania substancji, jej niebezpiecznych właściwości oraz zakresu informacji, którymi dysponuje producent lub importer scenariusze narażenia mogą opisywać stosowne środki kontroli ryzyka dla kilku odrębnych procesów lub zastosowań substancji (określane są one jako kategoria narażenia)

24 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego dalszy użytkownik substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu sporządza raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z załącznikiem XII dla każdego zastosowania nie spełniającego warunków opisanych w scenariuszu narażenia lub w stosownych przypadkach w kategorii stosowania i narażenia podanej w dostarczonej mu karcie charakterystyki lub dla każdego zastosowania odradzanego przez jego dostawcę (art. 37 ust. 4)

25 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego Dalszy użytkownik nie musi sporządzać raportu bezpieczeństwa chemicznego gdy: nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki wraz z substancją lub preparatem od jego dostawcy nie jest wymagane sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszy użytkownik stosuje substancję lub preparat w całkowitej ilości < 1 t/r, dalszy użytkownik wprowadza lub zaleca scenariusz narażenia, który zawiera jako warunki minimalne warunki opisane w scenariuszu narażenia przekazanym mu w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, substancja obecna jest w preparacie w stężeniu niższym niż którekolwiek ze stężeń granicznych dalszy użytkownik stosuje substancję do przeprowadzenia badań dotyczących produktu oraz procesu produkcji i jego rozwoju, pod warunkiem, że ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska jest należycie kontrolowane

26 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego obowiązki W przypadku gdy dalszy użytkownik sporządza raport bezpieczeństwa chemicznego: przechowywanie raportów bezpieczeństwa chemicznego gotowych do udostępnienia (art. 37 ust. 7) aktualizacja raportów bezpieczeństwa chemicznego (art. 37 ust. 7) stworzenie scenariuszy narażenia i udostępnianie ich uczestnikom łańcucha dostaw w postaci załącznika do karty charakterystyki poinformowanie Agencji o przygotowaniu raportu bezpieczeństwa chemicznego dla zastosowania odradzanego przez dostawcę lub zastosowania niespełniającego warunków opisanych w dostarczonej mu karcie charakterystyki (art. 38)

27 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego obowiązki W przypadku gdy dalszy użytkownik nie sporządza raportu bezpieczeństwa chemicznego informuje o tym Agencję gdy dalszy użytkownik korzysta ze zwolnienia sporządzania RBCH (gdy dalszy użytkownik stosuje substancję lub preparat w całkowitej ilości mniejszej niż 1 tona rocznie oraz gdy dalszy użytkownik stosuje tę substancję PPORD pod warunkiem, że ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska jest należycie kontrolowane zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony pracowników i środowiska)

28 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego jakie informacje przesyła do Agencji Przekazywane przez dalszego użytkownika informacje obejmują: jego dane identyfikujące i kontaktowe numery rejestracyjne dane identyfikujące substancje dane identyfikujące producentów, importerów lub innych dostawców zwięzły ogólny opis zastosowania oraz opis warunków stosowania wniosek dotyczący przeprowadzenia dodatkowych badań na zwierzętach kręgowych, jeżeli dalszy użytkownik uważa ich przeprowadzenie za konieczne dla sporządzenia przez niego oceny bezpieczeństwa chemicznego (z wyjątkiem sytuacji, w której DU korzysta ze zwolnienia substancja poniżej 1 tony)

29 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego w jakim terminie należy przesłać informacje do Agencji dalsi użytkownicy zobowiązani są do spełnienia wymagań określonych w art. 37 (Oceny bezpieczeństwa chemicznego dalszych użytkowników i obowiązek ustalania, stosowania i zalecania środków zmniejszających ryzyko) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania numeru rejestracji przekazanego im przez ich dostawców w karcie charakterystyki dalsi użytkownicy zobowiązani są do spełnienia wymagań określonych w art. 38 (Obowiązek przekazywania informacji przez dalszych użytkowników) najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania numeru rejestracji przekazanego im przez ich dostawców w karcie charakterystyki

30 Dalszy użytkownik Raport Bezpieczeństwa Chemicznego kary dalszy użytkownik: który w określonych terminach nie sporządza lub nie aktualizuje wymaganego raportu bezpieczeństwa chemicznego, który w określonych terminach nie przekazuje do Agencji wymaganych informacji, podlega karze grzywny

31 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z tytułu VII (Procedura zezwoleń) wnioskowanie o zezwolenie na stosowanie substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie podlegającej procedurze udzielania zezwoleń, jeżeli zastosowanie nie jest zgodne z warunkami zezwolenia udzielonymi uczestnikowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw (art. 56) (nieprzestrzeganie kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku) umieszczenia na etykiecie substancji lub preparatu wymaganego numeru zezwolenia przed ich wprowadzeniem do obrotu (art. 65) (nieprzestrzeganie kara grzywny) poinformowanie Agencji o stosowaniu substancji, dla której uczestnik stanowiący poprzednie ogniwo łańcucha dostaw uzyskał zezwolenie na stosowanie (art. 66 ust. 1) (nieprzestrzeganie kara grzywny)

32 Dalszy użytkownik obowiązki wynikające z załącznika XVII (ograniczenia i zakazy) przestrzeganie warunków ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie (art. 67) (nieprzestrzeganie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat)

33 Dalsi użytkownicy inne obowiązki gromadzenie i przechowywanie gotowych do udostępnienia informacji wymaganych od producenta czy importera w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji lub preparatu (nieprzestrzeganie kara grzywny) zapewnienie swym pracownikom i ich przedstawicielom dostępu do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 (karty charakterystyki) i 32 (informacje przekazywane gdy nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki) w odniesieniu do substancji lub preparatów, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy

34 Dalsi użytkownicy inne obowiązki poinformowanie Agencji w przypadku zaklasyfikowania substancji odmiennie niż zrobił to dostawca substancji (art. 37 ust. 4) prawo do członkowstwa w forum Wymiany Informacji o Substancjach

35 Dalsi Użytkownicy - co powinni (teraz) robić? Sporządzić spis swoich substancji i zastosowań Przekazać informacje w dół i w górę łańcucha dostaw przybliżyć dostawcy swoje zastosowania i swój możliwy scenariusz narażenia zapytać swoich klientów o ich zastosowania pogłębić partnerskie relacje w swoim łańcuchu dostaw i/lub z podobnymi użytkownikami w pierwszej kolejności informujemy o zastosowaniach nietypowych (pod warunkiem, że nie chcemy ich chronić), Im kompletniejszą informację przekażemy tym mniejsze ryzyko, że nasz dostawca zaleci nam stosowanie zbyt restrykcyjnych środków ograniczania ryzyka zbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, a zwiększających koszty Zastosować środki kontroli ryzyka Sprawdzić, czy otrzymane karty charakterystyki obejmują zastosowania DU W przypadku potrzeby utrzymania konkretnego zastosowania w tajemnicy należy przeprowadzić własną Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego

36 Dziękuję za uwagę

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek KARTA CHARAKTERYSTYKI Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Informowanie w łańcuchu dostawy tytuł IV Informacja na temat zagrożeń, ryzyka, kontroli ryzyka przekazywana jest w dół i w górę łańcucha dostawy Informacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

PPZ SA w Niechlowie. THETA Doradztwo Techniczne. Biuro/Office: ul. Żeligowskiego 32/34

PPZ SA w Niechlowie. THETA Doradztwo Techniczne. Biuro/Office: ul. Żeligowskiego 32/34 2019 Analiza potrzeby opracowania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE (REACH) dla PPZ SA w Niechlowie 21.03.2019 90-643 Łódź, Poland tel/fax +48 42 253 01 00 WSTĘP PPZ SA w

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad pracowniami chemicznymi w szkołach. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Nadzór nad pracowniami chemicznymi w szkołach. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Nadzór nad pracowniami chemicznymi w szkołach Uregulowania prawne: - Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 143) - Ustawa z dnia 26.06.1974 r.

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW inż. Andrzej Pieńkowski 1 Ograniczenia w produkcji, obrocie czy stosowaniu występują przede wszystkim na podstawie: - zał. XVII Reach - zał. XIV Reach -

Bardziej szczegółowo

HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH

HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH Ewa Liberska Specjalista w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych www.chemikalia.gov.pl Ewa.Liberska@chemikalia.gov.pl REACH Tytuł VIII procedura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REACH dotknie prawie wszystkich

REACH dotknie prawie wszystkich REACH dotknie prawie wszystkich Jerzy Majka Konferencja REACH co przedsiębiorca wiedzieć powinien Katowice, 2 października 2008 r. REACH co to jest? Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach. Mariusz Godala

Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach. Mariusz Godala Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach Mariusz Godala Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH Zmiana załącznika opublikowana w postaci rozporządzenia unijnego (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A PKD:.. A1) Do jakiej kategorii zaliczają się państwo? (Proszę zapoznać się z definicjami niŝej wymienionych kategorii zamieszczonymi w Załączniku

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji

REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji Toruń, 5 października 2007 roku REACH Najczęściej zadawane pytania Przygotowania administracji PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA (1) ZASADA OSTROśNOŚCI: Definicja zasady ostroŝności,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 28.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 28/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku

Bardziej szczegółowo

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych SYGOS IX Ustroń, 29.11-01.12.2012 r. Dorota Dominiak dorota.dominiak@chemikalia.gov.pl Ustawa Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów?

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? 4 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO Sopot, 2013 Dorota Wiaderna Biuro do spraw Substancji Chemicznych CO DETERMINUJE

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia

Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia wersja 1 styczeń 2011 INFORMACJA Zwracamy uwagę, że niniejszy dokument jest jedyną autentyczną wersją poradnika i ma pierwszeństwo w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK W SKRÓCIE. Dalsi użytkownicy

PORADNIK W SKRÓCIE. Dalsi użytkownicy PORADNIK W SKRÓCIE Dalsi użytkownicy Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób obowiązków, które muszą wypełnić dalsi użytkownicy, aby stosować się do rozporządzenia REACH Wersja 1.0 Grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.6.2017 r. C(2017) 3908 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 13.6.2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 675 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.09.152.1222 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH

Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH WYKAZ ZADAŃ Warszawa, 19 czerwca 2007 roku 2 SPIS TREŚCI I. OGÓLNE OBOWIĄZKI PAŃSTW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów).

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). REACH REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). ROZPORZĄDZENIE REACH JEST AKTEM OBOWIĄZUJĄCYM BEZPOŚREDNIO WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1187; Art. 1. W ustawie z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 maja 1999 r.

z dnia 31 maja 1999 r. Danuta Gillner SYGOS VIII, Ustroń 13-15.01.2011 1 DYREKTYWA 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Kwestie wynikające z rozporządzenia CLP dotyczące wiodących rejestrujących

Kwestie wynikające z rozporządzenia CLP dotyczące wiodących rejestrujących Kwestie wynikające z rozporządzenia CLP dotyczące wiodących rejestrujących Seminarium internetowe dla wiodącego rejestrującego 9 kwietnia 2010 r. Anja Klauk Porady i Helpdesk Europejska Agencja Chemikali

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH Biuro do Spraw Substancji

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW I SŁUŻB KONTROLNYCH

ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW I SŁUŻB KONTROLNYCH ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW I SŁUŻB KONTROLNYCH Najczęściej zadawane pytania 1. Jak interpretować pojęcie KONTAKT NARAŻENIE? Instytut Medycyny Pracy w Łodzi stoi na stanowisku, że: Przez prace w kontakcie

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 150/14 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach REACHiECHA Istota Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każdy producent/importer w obrębie UE: substancji chemicznej, w jej postaci własnej lub jako składnika jednego lub większej ilości preparatów, w ilości

Bardziej szczegółowo

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Warszawa, 28 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r.

Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-105-04 Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

REACH jt. jeden spójny system dla substancji nowych ( niewprowadzonych ) i istniejących ( wprowadzonych ).

REACH jt. jeden spójny system dla substancji nowych ( niewprowadzonych ) i istniejących ( wprowadzonych ). Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku - Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH

NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH Informacje ogólne Aby ocenić ryzyko zakłócenia działalności ze względu na niezgodność REACh w naszym łańcuchu dostaw, dodaliśmy treść rozporządzenia REACh do ocen. Dostawcy co roku są klasyfikowanie pod

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Załącznik nr 1 Wykaz ustaw dotyczących problematyki azbestowej stan na styczeń 2011 r. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie w przystępny sposób najważniejszych wymagań dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja czerwiec

Aktualizacja czerwiec Aktualizacja czerwiec Title of the presentation 2015 Date # Dotyczy wszystkich kart charakterystyki dla substancji i mieszanin Przyrostowy system numeracji. Aktualizacja/wersje Title of the presentation

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1203 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) PORADNIK Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 Październik 2017 r. 2 Poradnik na temat badań naukowych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Stosowanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin aktualne wymagania prawne

Stosowanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin aktualne wymagania prawne Stosowanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin aktualne wymagania prawne Marcin Kraska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Podstawowe przepisy PRAWA CHEMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2019. Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha. Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego.

Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha. Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego. Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego 1 Wspólne obowiązki w każdej z dyrektyw nowego podejścia DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE STOSOWANIE CHEMIKALIÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZNE STOSOWANIE CHEMIKALIÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Medycyna Pracy 2010;61(3):333 340 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Anna Graczyk 1 Sławomir Czerczak 2 Bogusław Barański 1,3 PRACA POGLĄDOWA BEZPIECZNE STOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. 1), 2) o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Substancje czynne występujące w dopuszczonych kokcydiostatykach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Substancje czynne występujące w dopuszczonych kokcydiostatykach 11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11160/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 20 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D039202/03 Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R0124 PL 30.07.2012 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2009 z

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące produktu leczniczego, który zostanie wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach importu równoległego

1. Dane dotyczące produktu leczniczego, który zostanie wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach importu równoległego Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA IMPORT RÓWNOLEGŁY produkt leczniczy produkt leczniczy weterynaryjny (Wypełnia pracownik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 16.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. z dnia 24 marca 2011 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. z dnia 24 marca 2011 r.) Rozdział 1. Dz.U.2011.63.322 2012-09-08 zm. Dz.U.2012.908 art. 30 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. 1), 2) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z dnia 24 marca 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2006R1907 PL 05.05.2011 010.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B C1 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Dobrowolnej Karty Informacyjnej Produktu (DKIP)

Dobrowolnej Karty Informacyjnej Produktu (DKIP) Szanowni Klienci, Dobrowolna Karta Informacyjna Produktu stworzona na podstawie formularza Karty Bezpieczeństwa w ciągu ostatnich lat Molemab S.p.A. dobrowolnie udzielała informacji dotyczących produktów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Projektowane zmiany są konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. 29.5.2007 L 136/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 października 2016 r. (OR. en) 13738/16 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 października 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data opracowania karty: 2008-04-22 Data aktualizacji : 2018-04-17 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

IV VII VIII Tak było.. VIII

IV VII VIII Tak było.. VIII IV VII VIII Tak było.. VIII Ogólnopolskie Seminarium SYGOS IX System gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi szkołach wyższych i jednostkach badawczych - wymogi, regulacje prawne,

Bardziej szczegółowo