USTAWA. z dnia. o funduszu sołeckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia. o funduszu sołeckim"

Transkrypt

1 USTAWA Projekt z dnia o funduszu sołeckim Art Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej funduszem, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. 2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna. 3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 4. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. 5. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646). 6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 7. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm. 1) ). Art Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi: Lm F = 2 + x K b, 100 gdzie poszczególne symbole oznaczają: F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność K b, 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz

2 2 L m liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 2) ), K b kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków, o których mowa w ust. 1, oraz środków określonych na podstawie uchwały, o której mowa w art. 3 ust Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków, o których mowa w ust. 1, oraz o wysokości kwoty bazowej (K b ). Wojewoda, po zweryfikowaniu otrzymanej informacji, przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Nieprzekazanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu w danym roku budżetowym. 5. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 6. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wysokość środków stanowiąca podstawę obliczenia zwrotu 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz

3 3 nie może przekroczyć wysokości środków ujętych w informacji przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie ust Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 6, w następującej wysokości: 1) 40% wykonanych wydatków dla gmin, w których K b jest mniejsze od średniego K bk w skali kraju, 2) 30% wykonanych wydatków dla gmin, w których K b wynosi od 100% do 120% średniego K bk w skali kraju, 3) 20% wykonanych wydatków dla gmin, w których K b jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego K bk w skali kraju, gdzie K bk oznacza średnią kwotę bazową w kraju obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 8. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 9. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 11. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory informacji, o których mowa w ust. 3, 2) tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu oraz wzór wniosku o ten zwrot

4 4 kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin. Art Środki funduszu mogą być zwiększone ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust Rada gminy może, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, określić zasady zwiększania środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa, ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust Uchwała podjęta z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważna. 4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, ma zastosowanie do lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 5. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 2 ust. 6. Art Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 4, jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. 7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 6.

5 5 Art Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. 2. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. 3. Przepis art. 4 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie. Art W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. 3. Wniosek złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1, podlega odrzuceniu. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2, 3 i 5 7. Art. 7. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm. 3) ) art. 67 otrzymuje brzmienie: Art. 67. W ustawie z dnia o funduszu sołeckim (Dz. U. ) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi: L F = m gdzie poszczególne symbole oznaczają: F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność K b, L m liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru K b, 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz

6 6 K b mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm. 4) ), kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.. Art. 8. Gmina otrzymuje z budżetu państwa w 2014 r. zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 9 ustawy uchylanej w art. 10 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 11 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 10. Traci moc ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427). Art Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy nie przekroczy: 1) w 2014 r. kwoty tys. zł; 2) w 2015 r. kwoty tys. zł; 3) w 2016 r. kwoty tys. zł; 4) w 2017 r. kwoty tys. zł; 5) w 2018 r. kwoty tys. zł; 6) w 2019 r. kwoty tys. zł; 7) w 2020 r. kwoty tys. zł; 8) w 2021 r. kwoty tys. zł; 4) Zmiany wymienione w odnośniku 3.

7 7 9) w 2022 r. kwoty tys. zł; 10) w 2023 r. kwoty tys. zł. 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3 i W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu, dla każdej z grup gmin o określonym K b, o których mowa w art. 2 ust. 7, o wskaźnik ustalony jako iloraz różnicy między sumą środków wynikającą ze wszystkich informacji, o których mowa w art. 2 ust. 3, a limitem, o którym mowa w ust. 1, oraz sumy środków wynikającej ze wszystkich informacji, o których mowa w art. 2 ust W przypadku, o którym mowa ust. 3, minister właściwy do spraw administracji publicznej podaje w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, informację o skorygowanej wysokości zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu w roku, na który została ogłoszona średnia kwota bazowa w kraju dla każdej z grup gmin o określonym K b, o których mowa w art. 2 ust. 7. Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 51a/01/EP

8 UZASADNIENIE Uchwalona dnia 20 lutego 2009 r. ustawa o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, przewidziała ustandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który pozwolił na realizację istotnych społecznie przedsięwzięć w wielu sołectwach. Praktyka funkcjonowania funduszu sołeckiego ujawniła jednak kilka mankamentów przyjętych rozwiązań prawnych. Projektowana regulacja ma na celu doprecyzowanie obowiązujących uregulowań, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz stanowią barierę dla rozwoju funduszy sołeckich. Dodatkowo w projekcie dla zwiększenia zainteresowania tworzeniem funduszy sołeckich zaproponowano zwiększenie zaangażowania budżetu państwa we wspomaganiu tej formy budżetu partycypacyjnego na szczeblu lokalnym poprzez zwiększenie zwrotu o 10% wydatków wykonanych w ramach funduszu w porównaniu do obecnie obowiązujących rozwiązań. Projektowane zmiany powinny wejść w życie najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. Mając na uwadze 84 Zasad techniki prawodawczej (jeżeli zmiany wprowadzone w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy) opracowano nowy projekt ustawy o funduszu sołeckim, który w znacznym stopniu odzwierciedla przepisy zawarte w obecnie obowiązującym akcie prawnym. Projektowane zmiany dotyczą następujących obszarów: 1) zgodnie z art. 1 ust. 1 projektu ustawy rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na gruncie tej regulacji praktyka uwidoczniła problem polegający na konieczności corocznego podejmowania uchwały, w sytuacji gdy dana gmina chce w sposób trwały wprowadzić funkcjonowanie funduszu sołeckiego na swoim terenie. W związku z powyższym proponuje się, aby uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego miała charakter permanentny, tj. obowiązujący do podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu (vide: projektowany art. 1 ust. 3). Natomiast uchwała odmawiająca wyodrębnienia funduszu sołeckiego będzie stosowana tylko do jednego roku budżetowego (vide: projektowany art. 1 ust. 4). Jest to wyraz preferencji dla wyodrębniania funduszu sołeckiego. Jednocześnie w projekcie przesądzono, że

9 uchwały podjęte z naruszeniem wskazanego terminu (tj. podjęte po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy) są z mocy prawa nieważne (projektowany przepis art. 1 ust. 2). W przypadku niepodjęcia uchwały albo podjęcia uchwały po terminie, czyli po dniu 31 marca, co z mocy prawa będzie skutkowało jej nieważnością fundusz nie powstanie. Natomiast w kolejnych latach, w gminach, w których fundusz zostanie na podstawie nowych przepisów wyodrębniony, brak lub nieważność uchwały o niewyodrębnianiu funduszu będą skutkowały jego dalszym istnieniem; 2) obecnie na fundusz sołecki składają się środki, których wysokość określa algorytm przedstawiony w art. 2 ust. 1 ustawy, oraz ewentualnie dodatkowe środki przyznane przez radę gminy (art. 3 ust. 1 ustawy). Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy sołtysi są informowani w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy tylko o wielkości środków obliczonych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy. Aby udostępnić sołtysom (w ww. terminie) pełną informację o wysokości funduszu sołeckiego w art. 2 ust. 2 proponuje się wskazanie w informacji przekazywanej sołtysom również wysokości dodatkowych środków przyznanych na podstawie art. 3 ust. 2 (vide: projektowany art. 2 ust. 2); 3) na gruncie art. 2 ust. 3 projektu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) został zobowiązany do przekazania wojewodzie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokość kwoty bazowej (K b ). Wojewoda, po zweryfikowaniu informacji, przekazuje zbiorczą informację w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (dla ujednolicenia przekazywanych danych, w art. 2 ust. 11 projektu ustawy, zobowiązano ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. wzorów informacji, o których mowa w art. 2 ust. 3 projektu ustawy). Powyższe obowiązki zostały nałożone w związku z koniecznością realizacji przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej przepisów wynikających z art. 11 ust. 2 4 projektu ustawy. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w art. 11 ust. 1 projektu ustawy, wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 projektu ustawy. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w przypadku stwierdzenia zagrożenia 2

10 przekroczenia, na dany rok, maksymalnego limitu wydatków obniża wysokość zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu. W sytuacji zastosowania ww. mechanizmu, minister właściwy do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy podaje na stronach BIP informacje o skorygowanej wysokości zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie państwa na zwrot będzie obliczana na podstawie informacji przekazywanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast); 4) w art. 2 ust. 7 projektu proponuje się zwiększenie zaangażowania budżetu państwa we wspomaganie tej formy budżetu partycypacyjnego na szczeblu lokalnym (zwiększenie zwrotu o 10% wydatków wykonanych w ramach funduszu w porównaniu do obowiązujących obecnie rozwiązań). Przy czym w art. 2 ust. 7 pkt 3 ograniczono możliwość korzystania ze zwrotu dla gmin, w których K b nie jest większe niż 200% średniego K bk w skali kraju. Zwiększony zwrot środków z budżetu państwa powinien przyczynić się do większego zainteresowania tworzeniem funduszu sołeckiego w gminach, a co za tym idzie wzrostem aktywności obywateli w uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności; 5) art. 3 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zwiększenia środków funduszu sołeckiego ponad limit określony ustawą. Regulacja ta wzbudziła w praktyce spory co do zasad i terminu dokonywania tej czynności. Z tego względu proponuje się rozstrzygnięcie, iż rada gminy może, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, określić zasady zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa, ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust. 1 (vide: projektowany art. 3 ust. 2). Uchwała, aby obowiązywać w kolejnym roku budżetowym, musi być podjęta nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała podjęta z naruszeniem terminu, o którym mowa powyżej, jest nieważna (projektowany art. 3 ust. 3). Mając na względzie określony w projektowanym art. 3 ust. 2 termin, wójt/burmistrz/prezydent miasta będzie miał miesiąc na wyliczenie wysokości środków, co umożliwi mu przekazanie łącznej informacji o wysokości środków przypadających na każde sołectwo, tj. środków funduszu sołeckiego i środków dodatkowych ; 3

11 6) art. 4 ust. 6 ustawy przewiduje quasi tryb odwoławczy od decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) odrzucającej wniosek, który nie spełnia warunków formalnych. W intencji ustawodawcy miało to stanowić zabezpieczenie przed błędnymi decyzjami wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jednak w praktyce okazało się, że przepis ten jest wykorzystywany do konwalidowania przez radę gminy wadliwych wniosków, np. złożonych po terminie. W celu wyeliminowania ww. praktyk proponuje się wyraźne określenie, iż rada gminy nie może przyjąć wniosku niespełniającego warunków formalnych (vide: projektowany art. 4 ust. 6); 7) w projektowanym art. 5 wskazano możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa [odstąpiono od wymogu lokalizacji przedsięwzięcia w granicach jednego sołectwa (vide: art. 4 ust. 3 obowiązującej ustawy)]. Proponowana zmiana polega na umożliwieniu składania wniosków dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw z terenu danej gminy. Każde z sołectw będzie uchwalało oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację przedsięwzięć, które są istotne z punktu widzenia co najmniej dwóch sołectw. Tak uchwalone wnioski będą się uzupełniać, np. gdy mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich sołectwo A będzie mogło sfinansować np. zakup nowych zabawek dla dzieci, a sołectwo B np. ogrodzenie; 8) w świetle obowiązujących obecnie przepisów wątpliwości budzi możliwość wystąpienia przez sołectwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Jest to istotny problem, w szczególności w sytuacji uzyskania oszczędności w ramach realizacji przedsięwzięcia czy też następczej niemożliwości realizacji któregoś z przedsięwzięć. Uwzględniając powyższe, projekt ustawy wprowadza rozwiązania umożliwiające zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu oraz jego zakresu (vide: projektowany art. 6). Przy czym w dodawanym art. 6 ust. 2 proponuje się wprowadzenie ograniczenia, zgodnie z którym proponowane przez sołectwo zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w budżecie. Oznacza to, że sołectwa, które nie złożyły wniosku do budżetu i co za tym idzie nie miały zagwarantowanych w uchwalonym budżecie żadnych środków nie będą mogły proponować wprowadzenia nowych przedsięwzięć w czasie roku budżetowego. Jednocześnie, aby zapewnić spójność z wymogami procedury budżetowej, 4

12 proponuje się, aby wydatki dotyczące zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu były składane nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Sołectwo, składając zgodnie z projektowanym art. 6 wniosek o zmianę przedsięwzięcia, będzie zobligowane do stosowania przepisów art. 4 ust. 2, 3 i 5 7 (tj. konieczność zachowania całej procedury dot. uchwalania i złożenia wniosku); 9) w związku z faktem, że projektowana ustawa wywoła skutki finansowe w postaci zwiększenia wydatków z budżetu państwa zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), określono w art. 11 ust. 1 projektu maksymalny limit wydatków na okres 10 lat. Natomiast w art. 11 ust. 3 i 4 (zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) wskazano mechanizmy korygujące, które mają zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia maksymalnego limitu wydatków określonego na dany rok, oraz wskazano organ odpowiedzialny za monitorowanie wykorzystania limitów wydatków (vide: projektowany art. 11 ust. 2); 10) art. 8 projektu ma charakter przepisu przejściowego, na gruncie którego sformułowano zasadę, wskazując, że gmina otrzymuje z budżetu państwa w 2014 r. zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami; 11) stosownie do postanowień art. 9 projektu dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych (nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy); 12) w art. 10 projektu przesądzono, że traci moc dotychczasowa ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim; 13) projekt ustawy wprowadza także zmianę przepisu art. 67 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, przy czym powinno to nastąpić w terminie umożliwiającym podjęcie uchwał o wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 projektu ustawy, tj. najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. 5

13 W toku prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem ustawy nie odnotowano zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Materia objęta projektem nie jest regulowana w prawie Unii Europejskiej. Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Nie zachodzi również konieczność przedkładania projektu ustawy instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 6

14 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Proponowane w projekcie zmiany będą dotyczyły mieszkańców oraz organów sołectw i gmin, rozstrzygających o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2. Konsultacje społeczne Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji, a także na portalu Mam Zdanie Ponadto projekt został skierowany do: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, wojewodów, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt. Omówienie wyników konsultacji społecznych zawarte jest w tabeli, stanowiącej załącznik do uzasadnienia projektu. Podkreślenia wymaga, że w związku z wymogiem 84 Zasad techniki prawodawczej projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim został przeredagowany w projekt ustawy o funduszu sołeckim. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Celem projektu ustawy jest zwiększenie odsetka gmin, w których utworzono fundusz sołecki o 15%, tj. do poziomu 70% (w chwili obecnej ok. 55% gmin tworzy fundusz sołecki). Osiągnięciu zakładanego celu służyć ma zwiększenie zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego o 10%. Ewaluacja efektów planowana jest po trzech latach od wejścia w życie ustawy. 7

15 Proponuje się zastosowanie następujących mierników: 1) liczba gmin, które zdecydowały się na utworzenie funduszu sołeckiego; 2) wysokość kwot zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zmiany zawarte w projektowanej ustawie będą miały wpływ na zwiększenie wydatków budżetu państwa oraz zwiększenie dochodów gmin Stan obecny Obecnie zwrot z budżetu państwa obejmuje wydatki poniesione w roku poprzednim w wysokości uzależnionej od relacji kwoty bazowej gminy do kwoty bazowej dla kraju (tzn. zależny jest od poziomu zamożności gminy i liczby jej mieszkańców) i maksymalnie może wynosić 30% (dla gmin o najniższych dochodach bieżących per capita), 20% lub 10% (dla gmin o najwyższych dochodach bieżących per capita). Zgodnie z 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106), zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków. Podstawą dla dokonania zwrotu jest wniosek gminy złożony do właściwego wojewody, który sprawdza prawidłowość wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym i dokonuje zwrotu. Wojewodowie przekazują w wersji tabelarycznej (wzór tabeli przygotowany przez MF) zestawienie wnioskowanych kwot zwrotu dla poszczególnych gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (w poszczególnych latach). Minister Finansów dokonuje decyzjami wydanymi na podstawie art. 154 ustawy o finansach publicznych zwiększeń planu dotacji celowych w budżetach wojewodów, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2011 wysokość zwrotu, za realizację zadań w 2010 r., wyniosła tys. zł; w roku 2012, za realizację zadań w 2011 r tys. zł, w roku 2013 za realizację zadań w 2012 r tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2014 zaplanowana rezerwa celowa cz. 83 poz. 51 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wynosi tys. zł. Kwota ta została ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych pozyskanych od wojewodów. 8

16 Projekt przewiduje, że gminy będą otrzymywały podwyższony zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, począwszy od 2015 r. W związku z powyższym, w przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu funduszu w 2013 r., realizacji funduszu sołeckiego w 2014 r. w 2015 r. nastąpi zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu w nowej wysokości (tj. 20, 30, 40%). W związku z powyższym kwota tys. zł. przewidziana na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 r. nie zostanie przekroczona. Obecnie, w skali kraju, uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego podejmuje ok. 50% wszystkich gmin. Wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie od początku funkcjonowania ustawy, tj. od 2009 r. (rady gmin podejmują uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego w danym roku, na następny rok budżetowy). 1. Stosunek liczby gmin, które utworzyły fundusz sołecki, do liczby wszystkich gmin w kraju: 2010 r. 47,5%, 2011 r. 45,3%, 2012 r. 47%, 2013 r. 47,4%, 2014 r. 49,2%. 2. Stosunek liczby gmin, które utworzyły fundusz sołecki, do liczby gmin, w których są sołectwa 1) : 2010 r. 54,6%, 2011 r. 52%, 2012 r. 54%, 2013 r. 54,5%, 2014 r. 56,1%. Warto zaznaczyć, że najliczniejszą grupę gmin uzyskujących refundację z budżetu państwa stanowią gminy otrzymujące 30% zwrotu. I tak w 2012 r. 2) : 56,4% wszystkich gmin, które utworzyły fundusz sołecki, otrzymało zwrot z budżetu państwa w wysokości 30%, 36,9% gmin otrzymało 20% zwrotu, 6,6% gmin otrzymało 10% zwrotu Przewidywane skutki finansowe wejścia w życie ustawy Nie jest możliwe precyzyjne wskazanie skutków finansowych wejścia w życie projektowanej ustawy. Przyszłe wydatki budżetu państwa przeznaczone na refundację zależeć będą m.in. od skłonności gmin do korzystania z instytucji funduszu sołeckiego, zmian dochodów bieżących per capita w gminach oraz struktury dochodowej gmin, korzystających z funduszu sołeckiego (czy gminy, w których tworzony jest fundusz sołecki, należą do gmin zamożnych, średniozamożnych czy biednych). 1) 2) W ok. 13% gmin w kraju nie ma sołectw. Był to zwrot za wydatki wykonane w 2011 r.; dane te są porównywalne w poszczególnych latach funkcjonowania funduszu sołeckiego. 9

17 Dlatego na potrzeby OSR niezbędne jest przyjęcie pewnych założeń. Zakłada się, że łączne wydatki budżetu państwa na refundację wydatków funduszu sołeckiego w warunkach braku zmiany ustawy rosłyby w tempie odpowiadającym tempu inflacji w roku poprzedzającym wydatek. Przewiduje się, że wejście w życie ustawy spowoduje znaczące zwiększenie zainteresowania gmin tworzeniem funduszy sołeckich. Prognoza zakłada wzrost odsetka gmin korzystających z funduszu wśród wszystkich gmin posiadających sołectwa z 54,5% do 70% i wprost proporcjonalny wzrost wydatków budżetu państwa z tego tytułu (zostaną one poniesione dopiero w 2015 r.). Warianty wzrostu wydatków z budżetu państwa na fundusz sołecki (w tys. PLN) Wariant 1 obecna ustawa dalej obowiązuje, wzrost funduszy sołeckich o współczynnik inflacji Rok Wydatki z budżetu państwa Wariant 2 projektowana ustawa wchodzi w życie, ale brak wzrostu zainteresowania wśród gmin (korzystają te same JST, co wcześniej) Rok Wydatki z budżetu państwa Wariant 3 projektowana ustawa wchodzi w życie, wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem funduszu (w 2014 r. liczba gmin, które korzystają z funduszu, rośnie z 54,5% do 70% wszystkich gmin, w których są sołectwa) Rok Wydatki z budżetu państwa RÓŻNICA (wariant 3 wariant 1) Źródło danych: obliczenia własne na podstawie danych dotyczących wysokości zwrotu dla poszczególnych województw zebranych przez wojewodów oraz Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych zmian Ministra Finansów. Przy tak zdefiniowanych założeniach przewiduje się, że wydatki budżetu państwa na refundację wydatków w ramach funduszy sołeckich nie powinny przekroczyć: w 2014 r. kwoty tys. zł, w 2015 r. kwoty tys. zł, w 2016 r. kwoty tys. zł, w 2017 r. kwoty tys. zł, w 2018 r. kwoty tys. zł, w 2019 r. kwoty tys. zł, w 2020 r. kwoty tys. zł, w 2021 r. kwoty tys. zł, w 2022 r. kwoty tys. zł, w 2023 r. kwoty tys. zł. 10

18 W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, wydatki budżetu państwa powinny wzrosnąć o ok. 28 mln zł w 2015 r., w latach kolejnych natomiast (przy realizacji założenia o wzroście zainteresowania wykorzystaniem funduszu) o kwotę wynoszącą od ok. 57 mln zł do ok. 67 mln zł rocznie. Ww. środki finansowe powinny zostać zaplanowane w część 83 poz. 51 budżetu państwa (dotacja zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego). 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają spowodować jeszcze większy wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, co w konsekwencji powinno być bodźcem prorozwojowym dla terenów wiejskich. 11

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, zwanego dalej funduszem oraz zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz )

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz ) Fundusz sołecki. Dz.U.2014.301 z dnia 2014.03.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2015 r. USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 571 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Podjęcie uchwały

Krok 1: Podjęcie uchwały Od momentu wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim w 2009 roku, liczba gmin, które wyodrębniły fundusz sołecki, stale rośnie. Jak wynika z informacji przekazanej przez MSWiA, w latach 2009-13 w 55 procent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.08.2012 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 113/2014 określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku Na podstawie art.. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Fundusz sołecki krok po kroku Materiał informacyjny W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 08 lipca 2015 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 08 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku Na podstawie art.. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 stycznia 2011 r. Druk nr 1098 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475)

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) Warszawa, dnia 25 lutego 2009 r. Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest wyodrębnienie w budżecie gminy środków na utworzenie funduszu sołeckiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 7 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 7 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 339.2014 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w Gminie Santok Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: zasad i trybu wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat projektu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 28 stycznia 2014 r.

Uwagi na temat projektu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 28 stycznia 2014 r. 1 nr druku 2102 Uwagi na temat projektu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 28 stycznia 2014 r. W dniu 28 stycznia 2014 r. Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu RP projekt ustawy o funduszu sołeckim przygotowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Załącznik nr 1 Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Borek Wlkp., dnia... Pan/Pani Sołtys wsi Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia.2017 r.

Projekt. z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2009 r.

U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2009 r. U C H W A Ł A Nr 157/2009 RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 2011" Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2005-10-11 ST3-4820-46/2005 Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rady Ministrów do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192)

Stanowisko Rady Ministrów do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192) Projekt z dnia 18 lipca 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192) Przedmiotem senackiego projektu

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 28.11.2018 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ SEJM SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1613 VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ o rzdowym projekcie ustawy o funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Projekt z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów PROJEKT z dnia 25.11.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Opoczno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Projekt z dnia 20 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2016 Kraków, 10 stycznia 2017 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Zakliczyna Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (druk nr 751)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (druk nr 751) Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 751) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, w zasadniczej części, zawiera

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Projekt z dnia 27 sierpnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O K O M I T E T U D O S P R AW P O Ż Y T K U P U B L I C Z N E G O z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. W związku z powyższym dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

UZASADNIENIE. W związku z powyższym dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 916 wersja obowiązująca od 2015-09-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 111/139/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Program Opieka 75+ na rok Warszawa 2018 r.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Program Opieka 75+ na rok Warszawa 2018 r. MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program Opieka 75+ na rok 2019 Warszawa 2018 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Podstawa prawna programu... 4 II. Ogólne dane... 4 III. Cele programu... 6 IV.

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. Projekt z dnia 22 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r. Dz.U.2005.267.2259 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.225.1487 art. 1 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 17 USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. Projekt z dnia 1 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 października 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. Projekt 04.11.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości tys. zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości tys. zł, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/1/08 Warszawa, dnia 12 lutego 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.234 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW

UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW M.P.2015.821 z dnia 2015.09.18 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję r O A x Elżbieta Rafalsk; i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program Opieka 75+ 2018 Warszawa, 2018 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 21 grudnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2005 r.

USTAWA. z dnia 29 grudnia 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Art. 1. 1. Ustanawia się program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/410/17 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Poznań, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/410/17 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 20 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 8830 UCHWAŁA NR XXXIII/410/17 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo