ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna Bydgoszcz tel / fax.0-52 / Oddział w Gdańsku ul. Długie Ogrody Gdańsk tel / fax / Gdańsk luty 2009

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Instalacja MSDE Instalacja MSXML Pełna instalacja EKN Udostępnienie i mapowanie katalogów EKN Aktualizacja wersji EKN Odinstalowanie EKN Wgranie z kopii zapasowej POSTDATA S.A.

3 1. Wstęp Użytkownik otrzymuje płytę zawierającą pliki instalacyjne: program MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Engine); program MSXML; Elektroniczna Książka Nadawcza. W pierwszej kolejności należy zainstalować MSDE oraz MSXML, na końcu Elektroniczną Książkę Nadawczą. Instalacje mogą przebiegać bezpośrednio z płyty, można także utworzyć własny katalog na dysku komputera i przekopiować do niego zbiory. W przypadku komputerów posiadających systemy operacyjne: Windows, 2000, XP, instalację należy przeprowadzić z konta Użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora. Uruchomienie aplikacji powinno odbywać się z konta Użytkownika zaawansowanego. Użytkownik systemu operacyjnego VISTA przed instalacją EKN powinien wyłączyć funkcję kontroli konta użytkownika. W tym celu należy wybrać polecenia: Panel sterowania Konta użytkowników Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika (Rys. 1). Pole Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera musi być wyłączona. Rys. 1. Kontrola konta użytkownika w systemie Vista POSTDATA S.A. 3

4 2. Instalacja MSDE Jeśli na komputerze Klienta Użytkownika Elektronicznej Książki Nadawczej zainstalowano wcześniej serwer MSDE (w celu korzystania z innych aplikacji, na pasku ikon w prawym dolnym rogu ekranu widoczna jest ikona ), wówczas nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej instalacji serwera i można przejść do kolejnego etapu instalacji MSXML (co opisano w rozdziale poniżej). W celu zainstalowania MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Engine) należy uruchomić plik setup.exe znajdujący się w katalogu MSDE. Program samodzielnie instaluje serwer, przedstawiając na ekranie okienko postępu czynności. 4 POSTDATA S.A.

5 3. Instalacja MSXML W celu zainstalowania programu MSXML należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie msxml.msi. System przedstawia okienko inaugurujące instalację programu MSXML (Rys. 2). Rys. 2. Okienko inaugurujące instalację programu MSXML 2. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Next program przedstawia okienko z treścią licencji (Rys. 3). Dalsza instalacja programu jest możliwa po zaakceptowaniu warunków tej licencji. W tym celu należy zaznaczyć pole I accept the terms in the License Agreement (pole przyjmuje postać ), a następnie zaakceptować przyciskiem Next. Rys. 3. Okienko z treścią licencji 3. Następnie program instalacyjny przedstawia okienko, w którym należy wpisać dane Użytkownika (Rys. 4, w polach User Name nazwisko Użytkownika, w polu Organization np. nazwę firmy). POSTDATA S.A. 5

6 Rys. 4. Okienko z danymi Użytkownika 4. Następnie przyciskiem Next należy przejść do następnego okienka, które umożliwia ostateczne wydanie dyspozycji zainstalowania programu MSXML (Rys. 5). W tym celu należy wybrać przycisk Install Now programu MSXML.. W tym momencie rozpoczyna się faktyczna instalacja Rys. 5. Możliwość wydania dyspozycji zainstalowania programu MSXML 5. Program instalacyjny przedstawia okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji (Rys. 6). 6 POSTDATA S.A.

7 Rys. 6. Okienko przedstawiające postęp w procesie instalacji programu MSXML 6. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym zainstalowaniu programu MSXML (Rys. 7). Proces instalacyjny należy zakończyć przyciskiem Finish. Rys. 7. Informacja o pomyślnym zainstalowaniu programu MSXML Po zainstalowaniu programu MSXML należy ponownie uruchomić komputer (polecenia Start Zamknij wybór z listy Uruchom ponownie, Rys. 8), a następnie przejść do instalacji EKN. POSTDATA S.A. 7

8 Rys. 8. Ponowne uruchamianie komputera 8 POSTDATA S.A.

9 4. Pełna instalacja EKN Elektroniczna Książka Nadawcza powinna być zainstalowana jako ostatnia po serwerze MSDE oraz programie MSXML. Podczas czynności instalacyjnych na dysk komputera wgrywana jest aplikacja oraz baza danych Elektronicznej Książki Nadawczej. W celu zainstalowania aplikacji należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko instalacyjne EKN (Rys. 9). Rys. 9. Okienko instalacji Elektronicznej Książki Nadawczej W polu Typ czynności Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji: Pełna instalacja następuje pełna instalacja Elektronicznej Książki Nadawczej; Wgranie z kopii zapasowej funkcja umożliwia przywrócenie poprzedniej wersji aplikacji z kopii zapasowej. W tym momencie należy pozostawić domyślnie podpowiadaną opcję: Pełna instalacja. 2. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Dalej program przedstawia okienko z treścią licencji i warunków użytkowania programu (Rys. 10). POSTDATA S.A. 9

10 Rys. 10. Okienko z treścią warunków użytkowania programu Kontynuacja instalacji nastąpi tylko po zaakceptowaniu warunków, czyli zaznaczeniu pola Akceptuję warunki licencji (pole przyjmuje postać ). 3. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Dalej program przedstawia okienko umożliwiające nawiązanie połączenia z serwerem (Rys. 11). Rys. 11. Okienko umożliwiające nawiązanie połączenie z serwerem 4. W polu Wybierz komputer pełniący rolę serwera bazy danych należy wybrać z listy odpowiedni komputer. Domyślnie podpowiadana jest nazwa Użytkownika komputera. Listę można rozwinąć za pomocą przycisku. Jeśli pole Wybierz komputer pełniący rolę serwera bazy danych jest pusta (nie została podpowiedziana nazwa komputera), wówczas należy wpisać kropkę. (po naciśnięciu przyciski Połącz następuje łączenie z lokalnym serwerem). 5. Następnie należy nacisnąć przycisk Połącz. W tym momencie pojawia się okienko autoryzacji Użytkownika (Rys. 12). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. Następuje połączenie z serwerem. 10 POSTDATA S.A.

11 Rys. 12. Autoryzacja Użytkownika 6. Po nawiązaniu połączenia z serwerem instalator przedstawia informacje dotyczące serwera oraz przycisk umożliwiający wstrzymanie połączenia (przycisk Rozłącz, Rys. 13). Nawiązanie łączności jest jednocześnie dowodem, że instalacja serwera przebiegła prawidłowo. Rys. 13. Okienko przedstawiające nawiązanie połączenia z serwerem 7. Następnie przyciskiem Dalej należy przejść do okienka, w którym wytyczone zostają docelowe katalogi, w których zostanie wgrana aplikacja Elektroniczna Książka Nadawcza oraz baza danych (Rys. 14). Rys. 14. Okienko przedstawiające lokalizację folderów aplikacji i bazy danych POSTDATA S.A. 11

12 Domyślnie program podpowiada katalog Postdata na dysku C (C:\Program Files\Postdata\EKN). Jeśli Użytkownikowi odpowiada taka lokalizacja, to należy wcisnąć przycisk Dalej. Jeśli katalog Postdata nie istnieje, to instalator informuje o tym odpowiednimi komunikatami (jako katalog docelowy oraz dodatkowy dla bazy danych, Rys. 15 i Rys. 16). Na pytanie o założenie katalogu należy udzielić odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak). Rys. 15. Pytanie o utworzenie docelowego katalogu Postdata Rys. 16. Pytanie o utworzenie katalogu dla bazy danych Jeśli Użytkownikowi nie odpowiada wgranie aplikacji do podpowiadanej lokalizacji, to może wskazać inny katalog po naciśnięciu przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać właściwy katalog (Rys. 17). Rys. 17. Okienko umożliwiające zmianę docelowego katalogu aplikacji lub bazy danych 8. Po naciśnięciu przycisku Dalej program instalacyjny zgłasza gotowość do zainstalowania aplikacji oraz bazy danych Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 18). 12 POSTDATA S.A.

13 Rys. 18. Informacja o gotowości programu do zainstalowania aplikacji i bazy danych 9. Instalacja aplikacji i bazy danych następuje po naciśnięciu przycisku Dalej. Program przedstawia okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji (Rys. 19). Rys. 19. Okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji Elektronicznej Książki Nadawczej 10. Po zakończeniu czynności program proponuje utworzenie skrótów umożliwiających szybki dostęp do aplikacji (Rys. 20): ikona na pulpicie oraz wywołanie aplikacji z menu Start EKN (niepotrzebny skrót można odznaczyć). POSTDATA S.A. 13

14 Rys. 20. Propozycja utworzenia skrótów do aplikacji 11. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym zainstalowaniu Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 21). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 21. Informacja o pomyślnym zainstalowaniu Elektronicznej Książki Nadawczej Instalację Elektronicznej Książki Nadawczej można przerwać w dowolnej chwili, po wybraniu przycisku Przerwij lub naciśnięciu klawisza ESC. Program instalacyjny przedstawia wówczas komunikat informujący o braku zakończenia czynności instalacyjnych i prosi o potwierdzenie przerwania działania instalatora (Rys. 22). Udzielenie odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak) powoduje anulowanie akcji, udzielenie odpowiedzi negatywnej (przycisk Nie) powoduje kontynuację procesu instalacji. Rys. 22. Komunikat pojawiający się podczas przerwania procesu instalacyjnego 14 POSTDATA S.A.

15 5. Udostępnienie i mapowanie katalogów EKN Serwer SQL wraz z bazą danych Elektronicznej Książki Nadawczej mogą być zainstalowane na komputerze pełniącym rolę serwera dla innych stacji roboczych. Z takiej konfiguracji można korzystać zarówno w przypadku pracy jedno-, jak i wielostanowiskowej (aplikacja umożliwia jednoczesną pracę wielu Użytkowników). W takim przypadku na każdej stacji, która będzie korzystała z aplikacji należy udostępnić katalog roboczy, w którym znajdują się pliki Elektronicznej Książki Nadawczej. Udostępnienie katalogu umożliwi Użytkownikowi połączenie swej stacji z serwerem i bazą danych EKN. Udostępnienie i mapowanie katalogu 1. Na stacji roboczej, która ma korzystać z serwera SQL i bazy danych EKN zainstalowanych na innym komputerze, należy wybrać polecenie Mój komputer, odszukać katalog, który ma być udostępniony, zaznaczyć go i wybrać polecenia: Plik Udostępnianie i zabezpieczenia, wybrać zakładkę Udostępnianie, zaznaczyć pole Udostępnij ten folder (Rys. 23). Rys. 23. Okienko udostępniania katalogu roboczego dla Elektronicznej Książki Nadawczej 2. Następnie należy nacisnąć przycisk Uprawnienia System Windows przedstawia okienko Uprawnienia udziału (Rys. 24). W tym momencie należy nacisnąć przycisk Dodaj, aby wskazać typy obiektów, których dotyczy udostępnienie aplikacji (Rys. 25). POSTDATA S.A. 15

16 Rys. 24. Okienko uprawnień udziału Rys. 25. Okienko umożliwiające wskazanie typów obiektów, których dotyczy udostępnienie 3. Następnie należy wybrać przycisk Typy obiektów System przedstawia okienko, w którym należy zaznaczyć typ: Komputery i zaakceptować wybór przyciskiem OK (Rys. 26). Rys. 26. Określanie typu obiektów, które będą upoważnione 4. Następnie w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (Rys. 25 powyżej) należy wpisać nazwę komputera, na którym jest zainstalowany serwer SQL z bazą EKN i sprawdzić poprawność wpisu przyciskiem Sprawdź nazwy. Jeśli nazwa jest poprawna, System akceptuje ją. Jeśli nie, wówczas przedstawia okienko, w którym należy skorygować nazwę. W przypadku poprawności nazwy należy nacisnąć przycisk OK. Nazwa serwera pojawi się w okienku uprawnień udziału (Rys. 27). 16 POSTDATA S.A.

17 Rys. 27. Okienko uprawnień udziału z widoczną nazwą serwera, na którym znajduje się baza EKN 5. W polu Uprawnienia dla Zezwalaj należy zaznaczyć pole Pełna kontrola. Następnie należy potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. 6. Następnie należy zamapować udostępniony katalog roboczy, czyli przypisać odpowiednią literę dysku, aby uzyskać szybki dostęp do katalogu. W tym celu należy ponownie wywołać polecenie Mój komputer, odszukać i zaznaczyć udostępniony katalog i wybrać polecenia: Narzędzia Mapuj dysk sieciowy. System Windows przedstawia okienko mapowania katalogu (Rys. 28). Rys. 28. Okienko mapowania udostępnionego katalogu jako dysku sieciowego W polu Dysk należy wybrać literę dysku dla połączenia z udostępnionym katalogiem, zaś w polu Folder, za pomocą przycisku Przeglądaj, należy znaleźć lokalizację katalogu i nacisnąć przycisk Zakończ. Aplikację Elektroniczna Książka Nadawcza należy uruchamiać z zamapowanego dysku sieciowego. POSTDATA S.A. 17

18 6. Aktualizacja wersji EKN W celu wgrania aktualnej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik instalacyjny nowej wersji EKN. Plik posiada nazwę: Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko programu instalacyjnego (Rys. 29). Rys. 29. Okienko instalatora aktualizującego wersję Elektronicznej Książki Nadawczej 2. W celu kontynuowania procesu aktualizacji wersji EKN należy nacisnąć przycisk Dalej program instalacyjny przedstawia okienko informujące o lokalizacji katalogu aplikacji, numerze dotychczasowej wersji, nazwie serwera SQL oraz bazy danych (Rys. 30). Rys. 30. Okienko przedstawiające lokalizację aplikacji i bazy danych W polu Katalog kopii podpowiadany jest katalog, do którego skopiowana zostanie dotychczasowa wersja EKN. Katalog ten można zmienić po naciśnięciu przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać właściwą lokalizację (jak na Rys. 17 na str. 11). 18 POSTDATA S.A.

19 Zaznaczenie pola Pomiń tworzenie kopii zapasowej powoduje, że instalator nie utworzy kopii zapasowej. Domyślnie pole nie jest zaznaczone, więc kopia zostanie utworzona. W celu przejścia do kolejnego okienka należy nacisnąć przycisk Dalej. 3. Jeśli w komputerze nie założono wcześniej katalogu przechowywania kopii zapasowej, to program zareaguje odpowiednim komunikatem i zaproponuje utworzenie katalogu. W tym celu należy zaakceptować poniższy komunikat (przycisk Tak, Rys. 31). Rys. 31. Komunikat informujący o braku katalogu do wgrania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej 4. Następnie program instalacyjny informuje o gotowości dokonania aktualizacji wersji Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 32). W celu kontynuowania procesu instalacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 32. Informacja o gotowości dokonania aktualizacji wersji Elektronicznej Książki Nadawczej 5. Następnie program przedstawia okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. Następuje aktualizacja wersji: tworzenie kopii zapasowej poprzedniej wersji oraz instalowanie składników nowej (Rys. 33). POSTDATA S.A. 19

20 Rys. 33. Okienko przedstawiające postęp w instalacji składników wersji 6. Na koniec zostaje przedstawione okienko z informacją o pomyślnym wykonaniu czynności (Rys. 34). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 34. Informacja o udanym uaktualnieniu wersji EKN Jeśli instalacja przebiegła niepomyślnie, wówczas program automatycznie przywróci dotychczasową wersję EKN. 20 POSTDATA S.A.

21 7. Odinstalowanie EKN Odinstalowanie Elektronicznej Książki Nadawczej odbywa się za pomocą tego samego pliku, co instalacja. Instalator usuwa tylko aplikację i bazę danych EKN, natomiast nie odinstalowuje serwera SQL (zobacz punkt 8 poniżej). W celu usunięcia EKN należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się wówczas okienko instalacyjne EKN (Rys. 35). W polu Typ czynności program podpowiada operację: Usunięcie systemu. Rys. 35. Okienko odinstalowania Elektronicznej Książki Nadawczej 2. W celu kontynuowania procesu odinstalowania EKN należy nacisnąć przycisk Dalej. 3. Program instalacyjny przedstawia okienko z informacjami dotyczącymi aplikacji, serwera SQL oraz bazy danych (Rys. 36). Rys. 36. Okienko z informacjami dotyczącymi aplikacji, serwera SQL oraz bazy danych POSTDATA S.A. 21

22 4. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawia się okienko z informacją o gotowości programu do wykonania zamierzonej czynności (Rys. 37). Należy ponownie nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 37. Okienko z informacją o gotowości programu do wykonania zamierzonej czynności 5. Po wybraniu przycisku Dalej pojawia się okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. 6. Następnie program usuwa aplikację i bazę danych Elektronicznej Książki Nadawczej (lecz nie odinstalowuje serwera SQL), przedstawiając okienko z widocznym postępem w wykonywaniu czynności. 7. Na koniec na ekranie monitora pojawia się informacja o pomyślnym usunięciu EKN (Rys. 38). Należy nacisnąć przycisk Zakończ. Rys. 38. Informacja o pomyślnym usunięciu Elektronicznej Książki Nadawczej 8. Należy pamiętać, że instalator usuwa tylko aplikację i bazę danych Elektronicznej Książki Nadawczej. Serwer SQL (MSDE) można usunąć za pomocą poleceń w menu Windows: Start Ustawienia Panel sterowania Dodaj lub usuń programy Microsoft SQL Serwer Desktop Engine Usuń (Rys. 39). 22 POSTDATA S.A.

23 Rys. 39. Usuwanie serwera SQL POSTDATA S.A. 23

24 8. Wgranie z kopii zapasowej Przywrócenie poprzedniej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej możliwe jest po wcześniejszym odinstalowaniu wersji aktualnej. Następnie należy wykonać następujące czynności: 1. Ponownie uruchomić plik programu instalacyjnego Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko instalacyjne EKN (jak na Rys. 9 na str. 9). W polu Typ czynności Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji: Pełna instalacja następuje pełna instalacja aktualnej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej; Wgranie z kopii zapasowej funkcja umożliwia przywrócenie poprzedniej wersji EKN z kopii zapasowej (Rys. 40). W tym momencie należy rozwinąć listę wyboru przyciskiem lub klawiszem SPACJA i wybrać opcję: Wgranie z kopii zapasowej. Rys. 40. Wybór opcji Wgranie z kopii zapasowej 2. W celu kontynuowania procesu przywracania poprzedniej wersji EKN należy nacisnąć przycisk Dalej program instalacyjny przedstawia okienko umożliwiające wybór pliku, w którym znajduje się kopia zapasowa (Rys. 41). 24 POSTDATA S.A.

25 Rys. 41. Okienko umożliwiające wybór pliku, w którym znajduje się kopia zapasowa Za pomocą przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać lokalizację kopii zapasowej EKN (jak na Rys. 17 na str. 12). Po wskazaniu pliku z kopią program odczytuje numer wersji i prezentuje go w polu Wersja aplikacji w kopii (Rys. 42). Rys. 42. Wskazany katalog z kopią oraz numer wersji aplikacji 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej program instalacyjny zgłasza gotowość do zainstalowania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 43). POSTDATA S.A. 25

26 Rys. 43. Gotowość programu do zainstalowania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej 4. Należy ponownie wybrać przycisk Dalej, a program instalacyjny przystępuje do wgrywania składników aplikacji, przedstawiając jednocześnie okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. 5. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym wgraniu kopii Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 44). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 44. Informacja o pomyślnym wgraniu kopii Elektronicznej Książki Nadawczej 26 POSTDATA S.A.

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 Przebieg instalacji wersji sieciowej na przykładzie programu Ewa: I. KONFIGURACJA SERWERA 1. Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI

PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI PRODUKCJA BY CTI INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI Spis treści Ważne informacje przed instalacją... 3 1. Instalacja oprogramowania... 4 2. Konfiguracja połączenia z serwerem SQL oraz z programem OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 Informator Techniczny nr 142 13-08-2013 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 UWAGA: Podczas instalowania oprogramowania Wonderware w systemach

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Zastępstwa Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Zastępstwa Optivum na innym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych programu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP 5.0 6.8.4.9 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia 2.0 e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia 2.0 e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji Spis treści SPIS TREŚCI 2 1. INSTRUKCJA INSTALACJI I DEZINSTALACJI 3 1.1. Instalacja i konfiguracja wersji jednostanowiskowej 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Synergia ModAgent. Legnica, r.

Instalacja programu Synergia ModAgent. Legnica, r. Instalacja programu Synergia ModAgent Legnica, 26.06.2014r. Synergia ModAgent Plan prezentacji 1. Synergia ModAgent proces instalacji 2. Pierwsze uruchomienie programu rejestracja Synergii 3. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0

Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Instrukcja instalacji Control Expert 3.0 Program Control Expert 3.0 jest to program służący do zarządzania urządzeniami kontroli dostępu. Dedykowany jest dla kontrolerów GRx02 i GRx06 oraz rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a

Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a Dokumentacja instalacji aktualizacji systemu GRANIT wydanej w postaci HotFix a 1. Informacje wstępne...1 2. Sprawdzenie zainstalowanej wersji systemu GRANIT oraz pobieranie aktualizacji...1 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b

Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b Sage Migrator 2019.e Migracja do Sage 50c wersja 2019.a i 2019.b 1.0 Informacje ogólne 2 2.0 Pliki instalacyjne 2 3.0 Weryfikacja bazy przed migracją 3 4.0 Instalacja Sage Migrator 6 5.0 Migracja krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu szkoleniowego (DEMO) dla personelu białego

Instrukcja instalacji programu szkoleniowego (DEMO) dla personelu białego ul. Kartuska 135C 80-138 GDAŃSK tel./fax. (+48 58) 344 04 15 http://www.maxcon.pl Gdańsk, 28.03.2017 Autor: Krzysztof A. Michalski tel. (+48) 691 748 679 Instrukcja instalacji programu szkoleniowego (DEMO)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Połączenia

Konfiguracja Połączenia 2012.07.17Aktualizacja: 2012.10.11, 12:50 Konfiguracjaja klienta PPPoE w Windows 7 1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarze i otwieramy "Centrum sieci i udostępniania". Aby wyłączyć protokół

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo