MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie"

Transkrypt

1

2 MONOGRAFIE PRAWNICZE Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie

3 Polecamy w serii: Dominika Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŒCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA Marcin Jamro y OPODATKOWANIE SPÓ KI OSOBOWEJ Ma³gorzata Bednarek WZORCE UMÓW W PRAWIE POLSKIM Piotr Pogonowski REALIZACJA PRAWA DO S DU W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Konrad Osajda TESTAMENTY WSPÓLNE Jerzy Lachowski STAN WY SZEJ KONIECZNOŒCI Piotr Krzysztof Sowiñski PRAWO ŒWIADKA OD ODMOWY ZEZNAÑ W PROCESIE KARNYM AndrzejSkoczylas DZIA ALNOŒÆ UCHWA ODAWCZA NACZELNEGO S DU ADMINISTRACYJNEGO

4 Anna Kobylañska Ochrona znakówtowarowych winternecie

5 Redakcja: Aleksandra Olkowicz Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Z podziêkowaniem dla Prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta za nieocenion¹ pomoc i yczliwoœæ

7

8 Spis treœci Wykaz skrótów... Spis treœci Bibliografia... IX XI Wprowadzenie... 1 Rozdzia³ I. Formy naruszeñ prawa do znaku towarowego winternecie Uwagi wstêpne Nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych zawieraj¹cych znaki towarowe... 9 I. Cybersquatting II. Typosquatting III. Spekulacja domenami internetowymi IV. Domeny internetowe oœmieszaj¹ce znaki towarowe Tzw. niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego u ywanego w Internecie I. Znaki towarowe w metatagach II. Niewidoczne znaki towarowe umieszczone w tle strony internetowej III. Spamdexing IV. Kupowanie s³ów-kluczy zawieraj¹cych znaki towarowe Naruszenie prawa do znaku towarowego w odes³aniach lub przywo³aniach stron internetowych I. Linki II. Framing III. Reklama typu pop-up IV. Mousetrapping Podsumowanie Rozdzia³ II. Ochrona znakówtowarowych winternecie wprawie zagranicznym Uwagi wstêpne Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej Wielka Brytania Niemcy Inne pañstwa europejskie Chiny, Japonia, Indonezja VII

9 Spis treœci 7. Podsumowanie Rozdzia³ III. Ochrona znakówtowarowych winternecie wprawie polskim Uwagi wstêpne Znaki towarowe w prawie polskim Ochrona znaków towarowych przed nieuczciwym rejestrowaniem domen internetowych na gruncie przepisów prawa polskiego Ochrona znaków towarowych przed tzw. niewidzialnym naruszaniem prawa do znaku towarowego w Internecie na gruncie przepisów prawa polskiego Ochrona przed naruszaniem prawa do znaku towarowego w odes³aniach i przywo³aniach stron internetowych na gruncie przepisów prawa polskiego Podsumowanie Rozdzia³ IV. Rozwi¹zywanie sporów o domeny internetowe zawieraj¹ce znaki towarowe w drodze arbitra u Uwagi wstêpne Sta³e s¹dy arbitra owe dzia³aj¹ce w oparciu o zasady UDRP oraz inne s¹dy arbitra owe rozstrzygaj¹ce spory o domeny internetowe Procedura jednolitego rozwi¹zywania sporów o domeny internetowe (UDRP) Orzecznictwo s¹dów arbitra owych dzia³aj¹cych na podstawie zasad UDRP Arbitra w sporach o domeny internetowe zawieraj¹ce krajow¹ domenê pierwszego stopnia:.pl Podsumowanie Zakoñczenie Indeks rzeczowy VIII

10 Wykaz skrótów ACPA... Anticybersquatting Wykaz skrótów Consumer Protection Act akt prawny uchwalony przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej dnia r. [15 U.S.C. 1125(d)] art.... artyku³ cz.... czêœæ Dz.U.... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz.Urz.... Dziennik Urzêdowy EIPR... European Intellectual Property Review ELR... Entertainment Law Review IIC... International Review of Industrial Property and CopyrightLaw KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) MoP... Monitor Prawniczy n.... nastêpny (a) NASK... Naukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa Nr... numer op. cit.... opus citatum (dzie³o cytowane) orz.... orzeczenie OSA... Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych PAN... Polska Akademia Nauk PiP... Pañstwo i Prawo pkt... punkt poz.... pozycja PPH... Przegl¹d Prawa Handlowego PrPrywM... ustawa z r. Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrSpó³... Prawo Spó³ek PrzS¹d... Przegl¹d S¹dowy IX

11 Wykaz skrótów PUG... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PWN... Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe Rz... Rzeczpospolita s.... strona SN... S¹d Najwy szy sygn.... sygnatura t.... tom tj.... to jest t.jedn.... tekst jednolity TRIPS... Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw w³asnoœci intelektualnej stanowi¹ce za³¹cznik do Porozumienia ustanawiaj¹cego Œwiatow¹ Organizacjê Handlu (WTO) sporz¹dzonego w Marakeszu r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) U.S.C.... United States Code v.... versus, contra (przeciwko) W³asnoœæPrzemU... ustawa z r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego zob.... zobacz ZTU... ustawa z r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) X

12 Bibliografia Abel S. M., evolution or Revolution? Bibliografia Trademark Law on the Internet, www. fenwick.com/pub/ip_pubs/trademark_law_on_the_internet /Trademark_ Law_main.htm ( ). Abel S. M., Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier, www. fenwick.com/pub/ip_pubs/trademark%20in%20cyberspace %2098/Trademark%20 Issues.htm ( ). Alder E., Cybersquatting with Chinese Characteristics, World Internet Law Report2002, Nr 9. Apfeldorf E., notatka prasowa bez tytu³u, ELR 2000, Nr 10. Armstrong J., Defaced Logos on the Internet, World Internet Law Report 2002, Nr 8. Barnett V., Dealing with the Repeat Cybersquatter, World Internet Law Report2002, Nr 4. Barnett V., Jurisdiction in Domain Name Disputes, World Internet Law Report2002, Nr 8. Barta J., Markiewicz R., Dochodzenie i ochrona w³asnoœci intelektualnej w sieciach komputerowych, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków Bazerman S., Andree B., A Year of Anti-Cybersquatting, ELR 2001, Nr 5. Bazerman S., Andree B., The New U.S. Anticybersquatting Consumer Protection Act Hanging the Cyberpirates, ELR 2000, Nr 4. Bazerman S., Andree B., YOURCOMPANYSUCKS.com: The Americanisation of WIPO, ELR 2001, Nr 6. Beier F.-K., Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty, PPH 1999, Nr 7. Bender A., von Kapff P., Born to Be Free The Community Trade Mark in Practice, IIC 2001, Nr 6. Bettinger T., Thum D., Territorial Trademark Rights in the Global Village International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet, cz. I, IIC 2000, Nr 2. Bettinger T., Thum D., Territorial Trademark Rights in the Global Village International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet, cz. II, IIC 2000, Nr 3. XI

13 Bettinger T., Trademark Law in Cyberspace the Battle for Domain Names, IIC1997,Nr4. Bettink W. W., Domain Name Dispute Resolution under the UDRP: The First Two Years, European Intellectual Property Review 2002, Nr 5. Bieniek G., Czyny niedozwolone, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1, red. G. Bieniek, Warszawa Black S. K., Telecommunications Law in the Internet Age, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco Brancus-Cieœlak L., Rozwi¹zywanie konfliktów na tle domen internetowych (Ochrona prawna przeciwko u ywaj¹cemu domenê w z³ej wierze), PrzS¹d 2003, Nr 1. Brunel A., Trademark Protection For Internet Domain Names, org/ruhbook/chp3.htm ( ). Burgess G. A., Przewodnik po internecie dla prawników, American Bar Association, Central and East European Law Initiative, Warszawa Burshtein S., Metatags in Canada, World Internet Law Report 2003, Nr 1. Carboni A., Do the Rules Relating to Domain Name Registrations Operate In a Manner Which Promotes the Advancement of E-commerce? Do They Infringe Concepts of Competition or Unfair Competition?, International Review of Competition Law 2002, Nr 2. Cavazos E. A., Morin, G., Cyberspace and the Law: Your Rights and Duties in the On-line World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London Ceniceros I. T., Abogados A., The New Spanish Trademark Law, World Intellectual Property Report 2002, Nr 3. Chandrani R., Beating the Cybersquatters Dispute Resolution v. U.S. Statutory Protection, ELR 2000, Nr 4. Chandrani R., ICANN Now Others Can, ELR 2000, Nr 3. Chatterjee N., Adams S., The Ghostin the Machine: Trademark Liability Resulting From Metatags, World E-commerce & IP Report 2002, Nr 5. Chmura R., Arbitra ICANN w sprawach kolizji nazw domeny i znaków towarowych, www. netlaw.pl/domeny/arnitraz1.html ( ). Chmura R., Cybersquatting a nieuczciwa konkurencja, ( ). Chmura R., Piractwo domenowe (cybersquatting) wybrane zagadnienia, (w:) Internet. Fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, red. T. Zasêpa, Czêstochowa Chmura R., W³odarczyk W., Bezprawne u ywanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w œwietle ustawy o znakach towarowych, [w:] Internet problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin XII Bibliografia

14 Bibliografia Chmura R., W³odarczyk W., Zdolnoœæ rejestrowa adresu domenowego casus [w:] Internet Prawo ekonomia kultura, red. R. Skubisz, Lublin Chmura R., W³odarczyk W., Znak towarowy versus adres www, ( ). Chong S., Internet Meta-tags and Trademark Issues, EIPR 1998, Nr 7. Court Shuts Down Cyberscam Permanently, anonimowy raport o przebiegu sprawy przed s¹dem amerykañskim, World InternetLaw Report2002, Nr 7. Curley D., Cybersquatters Evicted? Protecting Names Under the UDRP, ELR 2001, Nr 4. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowroñska-Bocian E., Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa Dereñ A. M., Prawo w³asnoœci przemys³owej. Wynalazki, wzory u ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia uk³adów scalonych. Komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia r. Prawo w³asnoœci przemys³owej, Bydgoszcz Deutsch A., Concealed Information in Web Pages: Metatags and U.S. Trademark Law, IIC 2000, Nr 7 8. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, Warszawa Druesne G., Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa Elias S., Gima P., Domain Names. How to Choose & Protecta GreatName for Your Website, Nolo 2001 (bez miejsca wydania). Fernandez I. J., López Bravo J. R., Trademarks on the Internet: a Spanish Perspective, World Intellectual Property Review 2000, Nr 1. Gajos D., Niech rozs¹dzi nas arbiter, Rz z dnia Gao G., China, the Battle for Domain Names, Intellectual Property Quarterly 2000, Nr 4. Gey P., Bad Faith under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, EIPR 2001, Nr 11. Gibson Ch., Taylor D., Tracking Your Trademarks, IP Scan 2002, Nr 3. Giliciñski L., Wykonywanie praw w³asnoœci intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Warszawa Gitchel J. M., Domain Name Dispute Policy Provides Hope To Parties Confronting Cybersquatters, Journal of the Patent and Trademark Office 2000, Nr 9. Gordon-Pullar, Ch., One in a Million? The NotUncommon Practice of Domain Grabbing Finaly Gets Its Come-Uppance, Computer and Telecommunications Law Review 1998, Nr 3. XIII

15 Götting H.-P., Protection of Well-Known, Unregistered Marks in Europe and the United States, IIC 2000, Nr 4. GóralczykW., Prawo miêdzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 8, Warszawa Górnicki L., Nieuczciwa konkurencja, w szczególnoœci przez wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie towarów lub us³ug, i œrodki ochrony w prawie polskim, Wroc³aw Gruenwald J., Shielding Trademarks In New Domain Names Poses Some Problems, Could Spark Changes, World E-Commerce & IP Report2002, Nr 2. Haftke M., One In A Million Domain Names Reconsidered, ELR 1998, Nr 7. HinesJr.J.L., Anatomy of a Domain Name: Property, Contract or What?, World E-Commerce & IP Report2001, Nr 6. HinesJr.J.L., Thompson D. M., Point of Reference or Destination? Kelly v. Ariba And the Future of Hyperlinking on the Internet, World E-Commerce & IP Report2002, Nr 4. Hofmokl T., Zió³kowska M., Prawne i techniczne aspekty rejestracji domen, [w:] Internet problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues (brak autora), ( ). Jabbour V., SIGNIC Publishes Domain Name Dispute Resolution Policy, World Intellectual Property Report 2002, Nr 2. Jod³owski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jod³owska T., Postêpowanie cywilne, wyd. 2, Warszawa Jones S., A Child's First Steps: The First Six Months of Operation The ICANN Dispute Resolution Procedure for Bad Faith Registration of Domain Names, EIPR 2001, Nr 2. Kenig-Witkowska M. M., Niektóre zagadnienia prawnomiêdzynarodowej regulacji Internetu, PiP 2001, Nr 9. Kennedy A. J., Internet, Londyn Kitterman K. M., Strategies for Preventing International Trademark Disputes: What Every Business Doing E-commerce Should Know, World Intellectual Property Report 2002, Nr 2. Ko³akowski K., Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, tom I, red. G. Bieniek, Warszawa Kondrat M., Sowula G., Zmiana adresu, Rz z Kondrat M., Rz¹d Internetu, Wprost z Kondrat M., Znaki towarowe w internecie, Warszawa Kotarba W., Ochrona w³asnoœci przemys³owej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Œwiatowej Organizacji Handlu, Warszawa XIV Bibliografia

16 Bibliografia Kowalski J., Ile biznesu, ile piractwa?, Rz z Lakhov A., Bean B. W., Latest Amendments to Trademark Legislation, World InternetLaw Report2003, Nr 1. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Dictionaries, Essex Loundy D. J., A Primer on Trademark Law and Internet Addresses, ( ). azewski M., Harmonizacja prawa znaków towarowych w krajach Wspólnoty Europejskiej, Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Maniatis S. M., Trade Mark Law and Domain Names: Back to Basics?, EIPR 2002, Nr 8. Mann R., Sale of Keywords: Trademark Violation, Unfair Competition or Proper E-Adevertising?, EIPR 2000, Nr 8. Marcinkowska J., Stanis³awska-Kloc S., Ochrona oznaczeñ indywidualizuj¹cych wykorzystywanych w adresach internetowych wybrane zagadnienia, [w:] Internet Prawo ekonomia kultura, red. R. Skubisz, Lublin Marsza³ek-Kawa J., Cywilnoprawna ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, Toruñ Michels A., Domain Name Disputes: Deciding What Law to Apply, ELR 2002, Nr 1. Mika I. B., Wojcieszko-G³uszko E., Kumulacja i kolizja praw w³asnoœci przemys³owej na przyk³adzie wzorów przemys³owych i znaków towarowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000, z. 4. Morton J., Opinion.com, EIPR 1997, Nr 9. Mossinghoff G. J., Oman R., The World Intellectual Property Organization: a United Nations Success Story, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1997, Nr 10. Mühlendahl von, A., Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty, PPH 1999, Nr 7. Murygin A., Shashina, A., (bez tytu³u), raport o decyzji s¹du rosyjskiego w sprawie Eastman Kodak Co. v. Grundul, World Internet Law Report 2001, Nr 7. Niepiek³o M., Reklama w Internecie wybrane aspekty prawne, Internet i komputer w kancelarii. Dodatek do MoP 2001, Nr 17. Nowiñska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa Nowiñska E., du Vall M., Tabor W., Polskie prawo w³asnoœci intelektualnej. Prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych, Warszawa XV

17 Oppedahl C., Remedies in Domain Name Lawsuits. How is a Domain Name Like a Cow?, ( ). Osborne D., Domain Names Fair or Foul?, Computer and Telecommunications Law Review 2000, Nr 4. Osborne D., Domain Names, Registration & Dispute Resolution and Recent U.K. Cases, EIPR 1997, Nr 11. Osborne D., Don't take my Name in Vain! ICANN Dispute Resolution Policy and Names of Individuals, Communications Law 2000, Nr 4. Osborne D.,MetatagsandtheReedcase afewdiscordantnotes?, Communications Law 2002, Nr 4. Osborne D., Stuff off! Wordstuffing gets the thumbs down in first UK decision concerning Metatags, E-commerce and Domain Names 2000, Nr 9. O egalska J., Adresy internetowe a znaki towarowe, ZNUJ 1999, z. 71. O egalska J., Cybersquatting i inne formy nadu ywania znaków towarowych w adresach internetowych a nieuczciwa konkurencja, ZNUJ 2001, z. 77. O egalska J., Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, PUG 2000, Nr 5. Paemen D., Aalto S., Hyperlinking Liability in Europe: Precedent and Future, World Intellectual Property Report 2001, Nr 9. Pappas D., Greek jurisprudence on domain names, International Internet Law Review 2001, Nr 4. Pazdan M., Prawo prywatne miêdzynarodowe, wyd. 7, Warszawa PerreiraF.R.P., Ogólna charakterystyka konwencji brukselskiej z r. i konwencji lugañskiej z r., Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 4. Piana C., Italy to implement a new domain name registration law, Computer and Telecommunications Law Review 2000, Nr 5. Pinckaers S., Misappropriation of Goodwill of Popular Symbols, [w:] Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram, Kluwor Law International, Hague, London, Boston Piotrowska J., Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa Promiñska U., Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa Promiñska U., Prawo do znaku towarowego a wolnoœæ konkurencji, PiP 1999, z. 2. Promiñska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa Promiñska, U., Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] E. Nowiñska, U. Promiñska, M. du Vall, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Przepisy i omówienie, Warszawa XVI Bibliografia

18 Bibliografia Próchniak E., Zygad³o J., Ochrona w³asnoœci przemys³owej, Bydgoszcz Radwañski Z., Prawo cywilne czêœæ ogólna, Warszawa Radwañski Z., Zobowi¹zania czêœæ ogólna, Warszawa RegistrantLoses Expired Domain in First Dot-AU Domain Name Decision (brak autora), World e-commerce & IP Report 2003, Nr 1. Rideout A., Zietman L., Trade and Service Marks. Passing off, ELR 2000, Nr 8. Roversi R., Focus. Recent Domain Name Dispute Resolution Decisions, World Intellectual Property Report 2002, Nr 9. Sandhu M., Goddard T., Internet. Passing off domain names, ELR 2000, Nr 8. Schimanek-Walicka D., Ochrona znaków odró niaj¹cych w Internecie, MoP 2001, Nr 12. Scott B. M., China Introduces a Uniform Dispute Resolution Policy for InternetDomain Name Disputes, E-commerce and Domain Names 2000, Nr 8. Siedlecki W., Œwieboda Z., Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, wyd. 3, Warszawa Simone J., Li Chiang Ling, Domain Names in China: Update on Dispute Resolution and New Regimes for Registration of Chinese-Language Domain Names, World Intellectual Property Report 2001, Nr 4. Skubisz, R., Funkcje znaku towarowego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa Skubisz R., Internet Prawo ekonomia kultura, Lublin Skubisz R., Internet problemy prawne, Lublin Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa Small H., Weston M., Protection of Domain Names and Trade Marks, ELR 1998, Nr 8. Spätgens K., Ochrona w³asnoœci przemys³owej w pañstwach Wspólnoty Europejskiej, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa Stephens S., Why you should localize your domain name, International InternetLaw Review 2001, Nr 4. Suardi I., Redfearn N., The Internet, E-commerce and Intellectual Property in Indonesia, World InternetLaw Report2002, Nr 11. Swan Ch., Invisible trademark Infringement, World Internet Law Report 2002, Nr 7. Szewc A., Wa niejsze zmiany w polskim prawie w³asnoœci przemys³owej, MoP 2000, Nr 11. Sztejnert O., Ochrona praw do domeny w procesie cywilnym, [w:] Internet i komputer w kancelarii, dodatek do MoP 2000, Nr 10. XVII

19 Szwaja J., Prawo w³asnoœci przemys³owej [prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemys³owych oraz ochrona topografii uk³adów scalonych]. Czêœæ I. Opracowanie analityczne, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa Szymanek T., Postêpowanie o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa Szymanek T., Rozstrzyganie spraw o naruszenie praw na dobrach niematerialnych w postêpowaniu arbitra owym polubownym, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa Szymczyk K. E., Trademark Law Amendments Are Approved by Duma, World Intellectual Property Report 2002, Nr 12. Tani Y., IP Arbitration Center Establishes Domain Name Dispute Resolution Forum, World Intellectual Property Report 2001, Nr 1. Tessensohn J. A., Domain Name Dispute Resolution Policy Will Be Enforced Beginning in October, World Intellectual Property Report 2000, Nr 10. Thorne C., Bennett S., Domain Names - Internet Warehousing. Has Protection of Well-known Names on the Internet Gone Too Far?, EIPR 1998, Nr 12. Tomaszek A., Cybernaruszenia, Rz z Tomaszek A., Dochodzenie roszczeñ z tytu³u czynów niedozowolonych w Internecie, MoP 2000, Nr 11. Trimmer B., Mortimer C., Web Site Metatags Can They Infringe?, World E-commerce & IP Report2002, Nr 6. Wikariak S., Nie wolno podszywaæ siê pod konkurencjê, Rz z Wiszniewska I., Znaki towarowe w prawie w³asnoœci przemys³owej, PPH 2001, Nr 12. Wojciechowski J. A., Instytucje i porz¹dek prawny Wspólnot Europejskich, wyd. zaktualizowane, Warszawa Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, Warszawa du Vall M., Dochodzenie roszczeñ w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001 Yamasaki Y., Sugiyama N., Domain Name Disputes in the Courts and Arbitration Centre, World Internet Law Report 2001, Nr 5. Zacker Ch., Wernicke S., Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach. Zagadnienia podstawowe/prawo instytucjonalne/prawo materialne/ochrona prawna, Warszawa XVIII Bibliografia

20 Bibliografia Zavanella E., First Italian Decision on Meta-tags, World Internet Law Report 2001, Nr 6. Zimmerman M., Abel S. M., Securing and Protecting a Domain Name for Your Web Site: Trademarks, Trade Names and Domain Names in Cyberspace, ( ). yznowski T., Niektóre aspekty drogi s¹dowej w sprawach z zakresu w³asnoœci przemys³owej, PrSpó³ 2002, Nr 9. XIX

Wprowadzenie. Internet rozwija siê szybciej ni jakakolwiek inna dziedzina techniki do tej pory. Równie szybko pojawiaj¹ siê nieznane dot¹d formy

Wprowadzenie. Internet rozwija siê szybciej ni jakakolwiek inna dziedzina techniki do tej pory. Równie szybko pojawiaj¹ siê nieznane dot¹d formy Witamy w cyberprzestrzeni!. Wprowadzenie Tym stwierdzeniem rozpocz¹³ s¹d pó³nocnego okrêgu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej jedno z pierwszych orzeczeñ 1 w skali œwiata, dotycz¹ce naruszenia

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property rights Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Maria Rożnowska Zespół dydaktyczny: dr Maria Rożnowska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo własności intelektualnej. European Commission Enterprise and Industry

Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo własności intelektualnej. European Commission Enterprise and Industry Transgraniczne świadczenie usług drogą elektroniczną Prawo własności intelektualnej European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Date 2 E-biznes bez granic transgraniczne świadczenie

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ UNIEWAŻNIENIE I

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Glosa Pytania i odpowiedzi Recenzja Aktualno ci Przegl¹d orzecznictwa Przegl¹d prawodawstwa Co pisz¹ inni...

Glosa Pytania i odpowiedzi Recenzja Aktualno ci Przegl¹d orzecznictwa Przegl¹d prawodawstwa Co pisz¹ inni... Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 18 Nr 2(202) Luty 2008 Spis treœci S³owo wstêpne... 9 Artyku³y Zbigniew Radwañski Za³o enia nowego kodeksu cywilnego... 11 Gerard Bieniek W sprawie podmiotowych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Mirosław Borkowski PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zarys problematyki

Mirosław Borkowski PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Zarys problematyki Mirosław Borkowski PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Zarys problematyki Gdańsk 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 5 Wprowadzenie... 11 Rozdział I. Prawo własności intelektualnej... 15 1. Pojęcie i zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (piecz jednostki organizacyjnej) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: OCHRONA W ASNO CI INTELEKTUALNEJ 3. Karta przedmiotu wa na od roku akademickiego: 2017/2018 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki Warszawa, dnia 10 październik 2017 r. Pojęcie i rodzaje arbitrażu handlowego Zdatność arbitrażowa i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia... 1 299. Wprowadzenie... 5 300. Zagadnienia wstępne... 7 I. Pojęcie... 7 II. Funkcje..................................................

Bardziej szczegółowo

Andrew Czajkowski Kierownik Wydziału Wspierania Innowacji i Technologii Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Andrew Czajkowski Kierownik Wydziału Wspierania Innowacji i Technologii Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej w ramach procedury arbitrażu i mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Andrew Czajkowski Kierownik Wydziału Wspierania

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3656 PRAWO CCCXVIII Wrocław 2015 KAROLINA TRZECIAK-WACH

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3656 PRAWO CCCXVIII Wrocław 2015 KAROLINA TRZECIAK-WACH Acta Universitatis Wratislaviensis No 3656 PRAWO CCCXVIII Wrocław 2015 KAROLINA TRZECIAK-WACH Uniwersytet Wrocławski e-mail: karolina.trzeciak87@gmail.com Czy przed piractwem domenowym można się bronić?

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem - Warszawa WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 30 listopada 2005 roku Kancelaria Radcy Prawnego

Bardziej szczegółowo

Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk

Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk Prawo konkurencji. Testy, Kazusy, tablice. Autor: Igor B. Nestoruk Spis treści: SWprowadzenie V Słowo od Autora VII Wykaz skrótów XXV Wykaz wa niejszej literatury XXVII Część A. Testy Rozdzia³ I. Prawo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Prawo patentowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-408-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona domeny internetowej

Prawna ochrona domeny internetowej Krzysztof Wąs, 10 październik 2010 Wszelkie problemy rodzące konieczność podejmowania działań ochronnych wynikają ze sposobu, w jaki są rejestrowane adresy internetowe. W tym zakresie obowiązuje zasada

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona intelektualnej TR N 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany, Podstawowy/obowiązkowy Język wykładowy: polski Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstêp Spis treœci... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... s. Nb. XI XIII XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce.... 1 1 Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego....

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (pieczęć jednostki organizacyjnej) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2017/2018 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XV XXIII XXXIX Część I. Pojęcie oznaczeń odróżniających i podstawy ich ochrony w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji Rozdział I. Pojęcie i rodzaje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH

KIERUNKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 113 Nr kol. 1992 Michał KONOPKA Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania mkonopka7@wp.pl KIERUNKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

3 WY SZA SZKO A C A I LOGISTYKI ŒRODKI POLITYKI HANDLOWEJ W WYMIANIE MIÊDZYNARODOWEJ. NA PRZYK ADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Milczarczyk-WoŸniak Pawe³ Hanclich Piotr Witkowski Warszawa 2011 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus Redakcja techniczna Czesław Rygielski Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Projekt okładki Zdzisław Ptak Copyright by Maciej Chakowski 2010 Copyright by Oficyna

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XI XIII Czêœæ I. Materialne prawo karne skarbowe czêœæ ogólna Wykaz literatury wspólnej dla czêœci dotycz¹cej materialnego prawa karnego skarbowego...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn. Ogólno akademicki. Niestacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej HES

Mechanika i Budowa Maszyn. Ogólno akademicki. Niestacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prawnicze zaklęcia, które wzmocnią Twoją markę

Prawnicze zaklęcia, które wzmocnią Twoją markę Prawnicze zaklęcia, które wzmocnią Twoją markę Badania i rozwój oraz prawo własności intelektualnej Piotr Czajka Michał Tuszyński Jedna z największych firm prawniczych w Polsce Ponad 120 prawników 4 lokalizacje:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAGIIZPD272662012MK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul Jagiellońska 26 ul Jagiellońska 26 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 79980000-7 usługi prenumeraty załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1 1 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 26/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSA Bogusław Dobrowolski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki Opracowali: dr M. Kotulska, prof. A. Szewc KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autor: Nowińska Ewa, Promińska Urszula,

Prawo własności przemysłowej. Autor: Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Prawo własności przemysłowej Autor: Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Rozdział 1. Zakres ustawy Prawo własności przemysłowej Rozdział 2. Wynalazki............................ Pojęcie wynalazku...............................

Bardziej szczegółowo

Recenzent: dr hab. Robert Kupiecki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2014 by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy. UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - EUROPEISTYKA NIESTACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA I STOPNIA Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ STRATEGIA ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ II Warsztat kompetencyjny Kazimierz Dolny, 25 maja 2018 r. Marek Truszczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo