wolnoœæ zaczyna siê tam, gdzie koñczy siê pañstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wolnoœæ zaczyna siê tam, gdzie koñczy siê pañstwo"

Transkrypt

1 40 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia wiêzionych i zaprzestania represji. Jednoczeœnie wielu jej aktywistów opowiada siê ca³kowicie przeciwko wiêzieniom, centrom deportacyjnym i wszelkim innym systemom kontroli spo³ecznej.. biuletyn informacyjny nr:25 / jesieñ ACK-Warszawa kontakt osobisty: Centrum Inicjatyw Spolecznych "Czarna Emilka", ul. Emilii Plater 15 (czynne w pon. w godz ). ACK Poznañ P.O.Box 5, Poznañ 31 kontakt osobisty: Rozbrat, ul. Pu³askiego 21a tel (czynny wt , œr.-czw. 1720) ACK Bia³ystok P.O.Box Bia³ystok 26 ACK ódÿ ACK Praga ACK Mielec ACK Przasnysz ACK Wroc³aw "Biuletyn ACK" nr 25 (jesieñ/2007) zamkniêto do druku r. wolnoœæ zaczyna siê tam, gdzie koñczy siê pañstwo!

2 2 39 Pobicie dzia³aczy KWK na komisariacie policji w Krasnymstawie 14. lipca 2007 r. na posterunku Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 11. funkcjonariusze brutalnie pobili dwójkê dzia³aczy Komitetu Wolny Kaukaz (KWK). Wczeœniej Mariusz N. oraz Iwona B. - poszkodowani aktywiœci KWK - uczestniczyli w festiwalu filmowym, na który zostali zaproszeni z w³asnym stoiskiem informacyjnym Komitetu. Oko³o pó³nocy Mariusz, Iwona oraz ich znajomy nie zwi¹zany z KWK stali w okolicach sklepu nocnego przy ul. Chmielnej. Aktywistka oraz jej kolega kupili dwa piwa i zd¹ yli je otworzyæ, kiedy pojawi³ siê patrol policji. Dowodz¹cy nim Andrzej Tracz zagrozi³ im mandatami w wysokoœci 100 z³ za spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym. Napiêta sytuacja sprawi³a, i pomiêdzy dzia³aczami, a policj¹ dosz³o do utarczki s³ownej. Choæ dzia³acz KWK powiedzia³, i nie ma piwa, wiêc nie istnieje jakichkolwiek podstawa do wystawienia mandatu, policjant zasugerowa³, e jak bêdzie chcia³, to mo e zrobiæ wszystko bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Bo ja tak chcê - odpowiedzia³ aktywiœcie. Poniewa dzia³acze KWK nie mieli dokumentów to samoœci, policjanci postanowili ich zatrzymaæ. Wtem funkcjonariusze rzucili siê na nich gwa³townie. Skuty kajdankami Mariusz zosta³ zaci¹gniêty za sklep. Tam pojawili siê policjanci po cywilu, którzy dotkliwe pobili dzia³acza. Dwójka aktywistów zosta³a zacigniêta do nieoznakowanego samochodu policyjnego. Zakutych w kajdanki, przewieziono na Komendê Powiatow¹ w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 11. Tam aktywistów ponownie brutalnie pobito. Po wejœciu do budynku komendy funkcjonariusz Andrzej Tracz popchn¹³ aktywistkê na œcianê. Z ca³ej si³y uderzy³ j¹ otwart¹ doni¹ w twarz. Kobieta otrzyma³a kilkadziesi¹t ciosów. Jak wspomina, bij¹cy j¹ A. Tracz ca³y czas przy tym trz¹s³ siê, by³ blady i bardzo agresywny. Wygl¹da³, jakby mia³ napad sza³u lub by³ po spo yciu jakiegoœ narkotyku, np. amfetaminy - wyzna³a poszkodowana. Podczas przeszukania, którego dokonywa³ funkcjonariusz, by³a ona ³apana za piersi. Cycki to ty nawet masz - rzek³ do niej policjant. Jeszcze Ci za³atwiê prysznic, ty kurwo, wlej¹ Ci zimn¹ wodê do pizdy - krzycza³ do kobiety Tracz. Natomiast aktywistê KWK wielokrotnie uderzono zaciœniêt¹ piêœci¹ w brzuch i klatkê piersiow¹. Uderzenia by³y na tyle silne, i osun¹³ siê on na ziemiê. Bito go równie zamkniêt¹ oraz otwart¹ rêk¹ w twarz. Mylisz, e znam mniej jêzyków, ni ty? ; Czy myœlisz, e mam mniej kursów, ni ty? - pyta³ siê policjant, bij¹c Mariusza raz po raz w brzuch. Sprawia³o mu to ogromny ból i trwa³o dot¹d, a przesta³ patrzeæ siê na policjanta. Funkcjonariusze przez ca³y czas l yli aktywistów KWK. "Ty kurwo! Ty szmato! Ty wszarzu!" - krzycza³ jeden z funkcjonariuszy do oszo³omionej i przera onej dzia³aczki. Takich wszarzy z Wolnego Kaukazu nastêpnym razem, tylko biæ i patrzeæ, czy yje - wtórowa³ mu drugi. Dzia³acze zostali zwolnieni oko³o godz Rano zg³osili siê do szpitala na obdukcjê. Choæ policjanci bili ich tak, aby nie pozostawiæ przy tym œladów, Mariusz N. mia³ zasiniony lewy policzek i zaczerwienienia na brzuchu. U Iwony B. lekarz rozpozna³ uraz g³owy. Jednak Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie zaprzecza, jakoby na komisariacie dosz³o do jakiegokolwiek pobicia. Policjanci k³amliwie twierdz¹, e to oni byli ofiarami agresji oraz wulgarnych s³ów! Wedle Sawomira Dulniaka, zastêpcy naczelnika sekcji kryminalnej, to aktywiœci sami zadali sobie obra enia, uderzaj¹c g³ow¹ o pod³ogê i œciany! Policjanci ich jedynie podtrzymywali, chc¹c uchroniæ przed bolesnymi razami! Sprawê tê bada ju Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie, do której w czwartek, 19. lipca 2007 roku, trafi³o zawiadomienie dwójki dzia³aczy KWK o pope³nieniu przestêpstwa przez policjantów. Zostali oni oskar eni o brutalne pobicie pary aktywistów. Solidaryzuj¹c siê z nimi, Anarchistyczny Czarny Krzy bêdzie monitorowaæ ich sprawê. Mog¹ oni liczyæ na nasze bezwarunkowe wsparcie. Oprac. ACK-Wawa. dla wiêÿniniów kar¹, a za jej odmowê karano presti owy (! - podkreœlenie red.). Oprócz teorii jest dotkliwie. Pamiêtamy kopalnie uranu, gdzie te praktyka i czêœciowo wiêÿniowie ju po wyjœciu wiêÿniowie tracili zdrowie - mówi³. na wolnoœæ znajduj¹ zatrudnienie u tych Jede n z zach wala nych na konf eren cji pracodawców, u których praktykowali doda³a. programów realizowanych z wiêÿniami w zak³adzie karnym w Wo³owie, nazywa siê... W³adze polskie zdaj¹ siê nie zauwa aæ, e "Czarna Owca" (sic!). Koordynuj¹ca go Alina inwestowanie w budowê kolejnych wiêzieñ nie jest Szklaruk opowiada³a, e w jego ramach panaceum na walkê z przestêpczoœci¹, a osadzeni w Wo³owie szkol¹ siê w ró nych oferowane wiêÿniom programy resocjalizacyjne zawodach: leœnika, budowlañca, czy hodowcy oraz aktywizacji zawodowej nie s³u ¹ niczemu ow ie c. Je j zd an ie m dl a sk az an yc h innemu, jak tylko poddawaniu ich izolacji oraz odsiaduj¹cych d³ugoletnie wyroki praca - spo³ecznemu napiêtnowaniu. g³ównie rêkodzielnicza - stanowi rodzaj terapii. - Skazani bardzo chêtnie uczestnicz¹ w [Na podst. GW ] kursach, te z programu Equal maj¹ charakter Z perspektywy w³adców tego œwiata wszyscy jesteœmy potencjalnymi przestêpcami, potworami zagra aj¹cymi ich spokojnym snom, poniewa jesteœmy zdolni do przejrzenia przez zas³onê ich praw, zignorowania ich i odebrania z powrotem w nasze rêce momentów naszego ycia, kiedy tylko mo emy i na naszych w³asnych warunkach. To w³aœnie prawo czyni nas równymi w³aœnie poprzez kryminalizowanie nas. Logicznym rezultatem prawa i spo³ecznego porz¹dku, który je stworzy³ jest to, ze wiêzienia i policyjna kontrola stan¹ siê uniwersalne, rêk¹ w rêkê z rozwojem globalnego supermarketu. W tym œwietle powinno byæ jasne, ze nie ma sensu czyniæ praw bardziej sprawiedliwym. Nie ma sensu monitorowanie policji. Nie ma sensu reformowanie tego systemu, poniewa ka da reforma ostatecznie bêdzie zyskiem dla niego, zwiêkszaj¹c iloœæ praw, poziom monitorowania i policyjnej kontroli, czyni¹c œwiat jeszcze bardziej podobnym do wiezienia. Jest tylko jedna odpowiedz na ta sytuacje, jeœli nasze ycie ma byæ naprawdê nasze- musimy atakowaæ struktury tego spo³eczeñstwa w celu ich zniszczenia.

3 38 3 odbywaæ siê w Afryce lub po prostu poprzez feta G8 nie odbêdzie siê jednak w kosmosie, lecz telekonferencje. Antyglobaliœci nie s¹ w Japonii, w miejscowoœci Hokkaido, 750 zagro eniem dlatego, e stosuj¹ przemoc, kilometrów na pó³noc od Tokio. Japoñscy przecie wszystkie œrodki przymusu broñ, aktywiœci wziêli udzia³ w demonstracjach w wojsko, policja i prawo - stoj¹ po stronie Niemczech i miejmy nadziejê, e ich opór bêdzie polityków z najbogatszych krajów œwiata. jeszcze wiêkszym zagro eniem dla mo nych Antyglobaliœci s¹ zagro eniem dlatego, bo tego œwiata, ni udane symboliczne blokady w pojawiaj¹ siê zawsze tam, gdzie szczytuj¹ g³owy Heiligendamm. (AM) pañstw G8 i pokazuj¹, e ich polityka nie ma adnej demokratycznej legitymizacji. Nastêpna Ÿród³o: Pikiety solidarnoœciowe z pobitymi dzia³aczami KWK Wyrazem gwa³townego sprzeciwu wobec pobicia dwójki dzia³aczy Komitetu Wolny Kaukaz (KWK) przez funkcjonariuszy, do którego dosz³o 14. lipca 2007 r. na komisariacie w Krasnymstawie, by³y pikiety przeciwko brutalnoœci policji, zorganizowane przez dzia³aczy i dzia³aczki ruchu anarchistycznego w paru miastach Polski. WiêŸniowie zbuduj¹ drogi i stadiony na Euro Pañstwo polskie, realizuj¹c wiêÿniów op³aca siê. W tym konsekwentnie PiS-owsk¹, represyjn¹ inwestowaniu pomagaj¹ politykê nadzorowaæ i karaæ usilnie fundusze z programu Equal d¹ y do rozbudowy infrasktruktury mówi³. Wiceszef S³u by wiêziennej oraz zwiêkszenia liczby Wiêziennej doda³, e wiêÿniów. W jaki sposób mieliby oni zatrudnienie wiêÿniów jest zostaæ zresocjalizowani i mo liwe tak e dziêki zaktywizowani zawodowo? Wedle pienidzom z jednego z ostatnich pomys³ów p³k programu Equal Paw³a Nasi³owskiego, wiceszefa S³u by Europejskiego Wiêziennej w Polsce, nawet 20 tysiêcy Funduszu osadzonych mo e pracowaæ przy Spo³eczneg budowach zwi¹zanych z mistrzostwami o. - Trzeba Europy w pi³ce no nej w 2012 roku. pamiêtaæ, e c i Jak powiedzia³ Nasi³owski w s k a z a n i Warszawie podczas dwudniowej bê d¹ mo gl i konferencji "Prewencja czy o p u s z c z a æ ponowne uwiêzienie?", j e d n o s t k i p o œ w i ê c o n e j penitencjarne w wykorzystywaniu konwojach, pod œrodków europejskich w d o z o r e m z a z n a c z y ³ resocjaliz acji wiêÿniów Nasi³owski. Nawi¹za³ on do o r a z o m ó w i e n i u s³ów wypowiedzianych przez programów i systemów Jana Pawa II, który w czasie o d d z i a ³ y w a n i a n a pielgrzymki w 1991 r. w odsiaduj¹cych wyroki z P³ocku odwiedzi³ wiêÿniów i ró nych krajów Europy, powiedzia³ im: - Jesteœcie nadal "trwaj¹ uzgodnienia" skazani - to prawda. Ale nie w sprawie mo liwoœci jestecie potêpieni. Pawe³ zatrudnienia osadzonych przy Nasi³owski powiedzia³, e liczba budowie dróg, stadionów, hoteli i pracuj¹cych wiêÿniów wzrasta, a innej infrastruktury potrzebnej na ME poziom zatrudnienia osign¹³ 34 proc., co Piotr Stronkowski z Ministerstwa jest w jego o cenie dawno niesp otyka nym Rozwoju Regionalnego poinformowa³, e w wynikiem. Odnosz¹c siê do porównania z okresem Unii Europejskiej od 2000 r. wydano 170 mln PRL, Nasi³owski zaznaczy³, e nie mo na obu eu ro na po mo c po st pe ni te nc ja rn ¹. - rzeczy traktowaæ na równi. - Za komuny praca by³a Inwestowanie w prewencjê i kszta³cenie We wtorek, 24. lipca 2007 roku odby³a siê pikieta pod komisariatem przy ul. Okrzei 11 w Krasnymstawie, na którym dosz³o do bestialskiego pobicia. Wziêli w niej udzia³ uczestnicy i uczestniczki ró nych grup wolnoœciowych z paru miast Polski, m.in. z: Che³ma, Krasnegostawu, Lublina, Krakowa i Warszawy. Ta ponad 80-osobowa pikieta przyci¹gnê³a równie zwyk³ch mieszkañców miasta, a tak e przypadkowych przechodniów. Solidaryzuj¹c siê z poszkodowanymi dzia³aczami KWK, demonstranci protestowali przeciwko policyjnym k³amstwom, przemocy oraz ca³kowicie arbitralnym, bezprawnym metodom dzia³ania funkcjonariuszy z Krasnegostawu. Skandowano has³a: Doœæ brutalnoœci policji!, Tracz kobiet pracz!, Pomó policji pobij siê sam!, Najpierw ZOMO teraz prewencja!, Policjant ciê chroni, ale kto ciê obroni przed policjantem? Podczas przemówieñ wskazano na to, e choæ od upadku PRL minê³o przesz³o 15 lat, przekonanie, jakoby od tego czasu wiele siê zmieni³o i teraz wreszcie yjemy w wolnym i demokratycznym pañstwie, w którym szanowane s¹ prawa obywateli, jest z gruntu fa³szywe. Okazuje siê, e metody dzia³añ UB i SB oraz wszechpanuj¹ca w PRL atmosfera terroru, strachu i bezwzglêdnego przymusu nie jest tylko mrocznym reliktem przesz³oœci. Wydarzenie, które mia³o miejsce na krasnystawskiej komendzie , zdaje siê temu ca³kowicie przeczyæ. Okazuje siê, e stare wraca. Podczas pikiety zwrócono równie uwagê na to, e pobicie dzia³aczy KWK na komisariacie w Krasnymstawie nie jest jednostkowym wydarzeniem. Jak mo na by³o przeczytaæ w specjlanie wydanym Oœwiadczeniu KWK, w mieœcie tym rz¹dzi prawo piêœci i policyjnej pa³ki. - Wygl¹da na to, e po sklasyfikowaniu Krasnegostawu na pierwszym miejscu poœród najbardziej niebezpiecznych miast w kraju policjanci popadli w kompleksy i na wszelkie staraj¹ nadrobiæ niekorzystne statystyki - napisano w Oœwiadczeniu. Dlatego codziennoœci¹ sta³o siê spisywanie bez powodu przypadkowych osób oraz patrole piesze i samochodowe kra ¹ce po osiedlowych chodnikach i parkach. Demonstranci podkreœlili te to, e do brutalnego pobicia dzia³aczy KWK na krasnymstawskim komisariacie dosz³o dlatego, e policja czuje siê bezkarna. Powszechne jest to, e organy œcigania tj. prokuratura usprawiedliwiaj¹ bezprawne metody dzia³añ funkcjonariuszy. Chroni¹ ich prze³o eni. Wszelkie sprawy przeciwko nim s¹ natychmiast umarzane. Jednak dla bezprawia policji nie mo e byæ adnego przyzwolenia! Nie mo e byæ ono przemilczane! Wedle zgromadzonych jedyn¹ metod¹ na przeciwstawienie siê brutalnoœci funkcjonariuszy jest edukacja obywatelska oraz budowanie sieci spo³ecznego oporu wobec policyjnego bezprawia. Ka dy jego akt musi siê spotkaæ ze stanowczym sprzeciwem i publicznym potêpieniem. Dlatego podczas pikiety na komisariacie w Krasnymstawie zosta³a wrêczona petycja, w której domagano siê zawieszenia w czynnoœciach policjanta, Andrzeja Tracza, a tak e ukarania pozosta³ych funkcjonariuszy winnych zajœæ na komisariacie przy ul. Okrzei 11. Pikietuj¹cy równie rozdawali przechodniom ulotki Poznaj swoje prawa nt. uprawnieñ przys³uguj¹cych obywatelowi w kontaktach z policj¹. Pikieta w Krasnymstawie spotka³a siê z niezwykle pozytywnym odbiorem spo³ecznym. Policjanci, zapewne pod wp³ywem nacisku opinii publicznej i zainteresowania mediów, które nag³oœni³y sprawê pobicia dzia³aczy KWK, zrezygnowali ze spisywania zgromadzonych osób. Jednak policyjni tajniacy nie omieszkali sfilmowaæ kamer¹ ca³ego zajœcia, jak równie œledziæ w mieœcie rozchodz¹cych siê demonstrantów. Natomiast w œrodê, 25. lipca 2007 roku, symboliczny protest przeciwko brutalnoœci policji odby³ siê przed Komend¹ G³ówn¹ Policji w Warszawie (ul. Pu³awska 148/150). Przyci¹gn¹³ on ok. kilkanaœcie przedstawicielek / przedstawicieli warszawskiego œrodowiska anarchistycznego,

4 4 37 którzy trzymali wielki transparent: Krasnystaw obchodów œwiêta policji z województwa kujawsko Policja Bandyci w Mundurach oraz znacznie pomorskiego, w miejscowoœci Myœlêcinek, pod mni ejs zy - Pr zec iw bru tal noœ ci pol icj i. Bydgoszcz¹, odby³ siê festyn policyjny, na którym Transparenty przez wiêkszoœæ trwania pikiety stró e prawa i porz¹dku chwalili siê swoimi trzymano w zakorkowanej o tej porze ul. osi¹gniêciami, sprzêtem i wyszkoleniem. Pu³awskiej. Reakcje kierowców by³y jak zwykle Podczas festynu pojawi³a siê grupa anarchistów ró ne, od zdziwienia po klaksony poparcia. Po z transparentami Stop brutalnoœci policji, godzinie uczestnicy rozeszli siê do domów. Federacja Anarchistyczna. Rozdawane by³y Po li cj a og ra ni cz y³ a si ê do sf il mo wa ni a ulotki, w których informowano o aktach przemocy transparentów oraz pikietuj¹cych. 24. lipca br. policjantów wobec obywateli. Nag³oœniono min. pikieta solidarnoœciowa z pobitymi dzia³aczami przypadek pobicia przez policjê dzia³aczy KWK w KWK odby³a siê pod komend¹ wojewódzk¹ policji Krasnymstawie. Po kilkudziesiêciu minutach w Krakowie. Odczytano oœwiadcze nie FA- pikietuj¹cy zostali wylegitymowani przez policjê i Kraków i KWK w sprawie brutalnoœci policji w zaproszeni do radiowozu. Wszyscy zostali Kr as ny ms ta wi e or az je j w og ól no œc i. spisani i po kilkunastu minutach wypuszczeni. Przedstawiciel komendanta, który wyszed³ do demonstrantów, powiedzia³, e rozpatrzy. Agnieszka, ACK-Warszawa. wrêczone mu stanowisko. 28. lipca br., podczas Dziesi¹tka zatrzymanych po Radzie Europy (2005) przed s¹dem! 27. kwietnia 2007 roku w S¹dzie Rejonowym w osób postawionych przed s¹dem oskar ono o: Warszawie rozpocz¹³ siê proces karny 10 osób zatrzymanych bezpoœrednio po 1. "naruszenie nietykalnoœci cielesnej demonstracji, które 16. maja 2005 roku odby³a funkcjonariusza policji" (tj. czyn z art. 222 par. 1 siê w Warszawie w zwi¹zku z maj¹cym KK; grozi za to kara do 3 lat pozbawienia miejsce, III Szczytem Rady Europy. Podczas wolnoœci); ich drugiej rozprawy z 12. czerwca 2007 r. s¹d 2. "próbê odwiedzenia policjanta od wyda³ postanowienie o tymczasowym, 3- wykonywania czynnoœci s³u bowych" (tj. czyn z miesiêcznym aresztowaniu dwóch art. 224 par. 2 KK, kara do 3 lat pozbawienia oskar onych. wolnoœci); 3."u ywanie wobec funkcjonariusza policji s³ów Przypomnijmy: dziesi¹tka aktywistów, powszechnie uznanych za obel ywe" (tj. czyn z którym ostatecznie wytoczono proces karny, art. 226 par 1 KK; kara do 1 roku pozbawienia nale y do grupy 11 osób, które zosta³y wolnoœci). zatrzymane przy Al. Solidarnoci 66, na wysokoœci Placu Bankowego, bezpoœrednio po zamkniêciu Proc es ka rny 1 0 osó b zat rzym anyc h po manifestacji przeciwko RE [o ich sprawie demo nstr acji prze ciwn ików Rady Euro py pisaliœmy ju w 23 i 24 nr Biuletynu ACK ]. Do rozpocz¹³ siê przed S¹dem Rejonowym dla aresztowania ludzi, którzy spokojnie rozchodzili Warszawy Œródmieœcia V Wydzia³ Karny przy siê do domów, a wczeœniej demonstrowali u ul. Marszakowskiej 82 w pi¹tek, 27. kwietnia zb ie gu ul. Mi od ow ej i Kr ak ow sk ie go 2007 roku. Szczególnie kuriozalne wydaje siê to, Przedmieœcia dosz³o oko³o godz Podczas i akt oskar enia skierowano przeciwko dwom niego przypadkowo wybrane osoby pad³y ofiar¹ osobom, które wedle wyroku S¹du Rejonowego policyjnej prowokacji, arbitralnych dzia³añ w Warszawie zatrzymano bezzasadnie. Nie funkcj onariu szy, a ich z achowa nie wob ec wszyscy oskar eni stawili siê na pierwsz¹ zatrzymanych uw³acza³o wszelkim standardom rozpraw ê. Zabra k³o na ni ej równi e ca³ej praw cz³owieka. Przy ich aresztowaniu dosz³o do siódemki policjantów, wystêpuj¹cych na procesie uchybienia szeregu procedur prawnych. Na w charakterze œwiadków oskar enia, ale te podstawie fa³szywych zeznañ policjantów 10 bêd¹cych poszkodowanymi. Sprawê s¹dow¹ O SZCZYCIE G8 W HEILIGENDAMM: Komu s³u ¹ k³amstwa i represje? Agencja Reuter podsumowuj¹c szczyt G8 i podczas demonstracji z³apano policyjnych protesty antyglobalistów podaje, e w protestach prowokatorów, którzy nawo³ywali do stosowania wziê³o udzia³ ponad osób. Skutecznie przemo cy (do prakty k tych przyzn a³a siê b l o k o w a ³ y o n e d r o g i d o j a z d o w e d o niemiecka policja). Nag³aœnianie przypadków Heiligendamm przez ponad trzy dni, policja prze mocy ( np. zawy ani e licz by rann ych musia³a u yæ planu awaryjnego i przewoziæ policjantów po demonstracji w Rostoku, 2. delegatów wraz z obs³ug¹ drog¹ morsk¹ oraz cze rwc a r.) ju wkr ótc e pos ³u y³o helikopterami. Wed ³ug Ÿróde³ policy jnych z niemieckiej policji do wprowadzenia gumowych Rostoku w sumie zosta³o zatrzymanych kul, którymi w przysz³oœci bêdzie mo na protestuj¹cych, z czego 125 aresztowano. Szczyt strzelaæ do demonstrantów. Tymczasem sami zabezpiecza³o policjantów (z czego 443 aktywiœci oprócz stosowania taktyki zwanej zosta³o rannych, w tym 43 ciê ko) oraz 43 czarnym blokiem, zorganizowali m.in. Armiê helikoptery. Stra po arn¹ wzywano 642 razy. Klaunów, Nag¹ Armiê, Sambê, pomagali w Ochrona szczytu kosztowa³a 118 milionów euro technicznym przygotowaniu obozów - przeciwko (sam 2,5 metrowy p³ot otaczaj¹cy Heiligendamm, im wszystkim by³y wymierzone policyjne represje. ci¹gn¹cy siê przez 14 km, kosztowa³ 12 milionów euro). Na protestuj¹cych próbuje siê równie przerzuciæ koszta zwi¹zane z ochron¹ szczytu. Warto jednak W tym samym artykule Reuter podaje, e w tym zapytaæ, ile kosztowa³o wynajêcie luksusowego roku tylko w Berlinie zosta³o podpalonych ponad hotelu w Heiligendamm po to, aby g³owy 70 luksusowych samochodów. Uwaga ta, nie najbogatszych pañstw mog³y dyskutowaæ o maj¹ca realnego zwi¹zku ze szczytem G8 (nie dalszej liberalizacji handlu? Ile co roku kosztuj¹ wiadomo, kto podpala³ te samochody; szczyt nie nas konsekwencje polityki krajów G8 (wydatki na odbywa³ siê w Berlinie), ma sugerowaæ, e ogrom zbrojenia, przerzucanie kosztów zwi¹zanych z wydanych pieniêdzy na zabezpieczenie szczytu pr od uk cj ¹ na œr od ow is ko lu b lo ka ln e by³ uzasadniony. Antyglobalici s¹ przedstawiani spo³ecznoœci, kredyty przekazywane dyktatorom jako zagro enie, dlatego, e u ywaj¹ przemocy. w tzw. trzecim œwiecie, by mog³y korzystaæ ze z³o y ropy, rosn¹ce ubóstwo itd.)? Nikt raczej nie Zastanówmy siê jednak, czym innym, jeœli nie w¹tpi, e zmiany klimatyczne i d³ugi pañstw przemoc ¹ stosowa n¹ przez pañstwo, by³y krajów trzeciego œwiata, które by³y podnoszone p r o w o k a c y j n e na szczytach, s¹ p r z e m a r s z e medialnym tematami uzbrojonych po zêby z a s t ê p c z y m i, policjantów, wysy³anie zazwyczaj póÿniej nie armatek wodnych w realizowanymi (jak roli straszaków, postanowienia z zakazywanie Gleaneagles). oficjalnie Zresz t¹ jak zg³oszonych m o g ³ y b y b y æ demonstracji zrealizowane, (³amanie s k o r o s ¹ p r a w a d o wolno konsekwencjami œ c i z g r o m a d z e ñ, dok³adnie tej samej uniemo liwianie p o l i t y k i przekroczenia granic ekonomicznej, która (dlatego, e osoby wioz³y j e s t p o s t u l o w a n a i ze sob¹ okularki p³ywackie narzucana reszcie œwiata lub puste s³oiki), przez kraje G8? wstrzymywanie ruchu po ci ¹g ów, wi el ok ro tn ie Reuter cytuj¹c niemieckiego p r z e s z u k i w a n i a? policjanta, sugeruje, e kolejne Przypomnijmy, e dwukrotnie szczyty pañstw G8 powinny

5 36 5 Francesco Gratterim wygl¹da³a na znacznie w szkole w celu usprawiedliwienia najazdu oraz wiêksz¹, ni by³a faktycznie. Jedno ze zdjêæ arbitra lnych i bezpods tawnych areszto wañ wygl¹da te tak, jakby wizerunek jakiegoœ pobicia oraz zranienia przebywaj¹cych tam osób mê czyzny elektronicznie na³o ono na brodat¹ (p os zk od ow an yc h zo st a³ o pr aw ie 93 postaæ Graterriego. Na innych ujêciach ten alterglobalistów). Micheangelo Fournier, by³y mê czyzna jest ju bez brody. Covel dysponuje zastêpca szefa rzymskiej prefektury policji, a w te zapisami nagrañ zrobionych przez œwiadków czasie szczytu G8 - szef jednego z oddzia³ów, pacyfikacji, na których widaæ, e w rzeczywistoci który bra³ udzia³ w operacji przeciw szkole, Gratteri sta³ obok niego podczas, gdy policja przyzna³ przed s¹dem w Genui, e w trakcie wybia³a mu zêby, po³ama³a ebra i palce oraz ataku ucierpieli bezbronni ludzie. Jego zdaniem uszkodzia p³uca i krêgos³up. akcja policji, której by³ œwiadkiem, by³a "rzezi¹", a Jeœli s¹d dopuœci te nagrania jako materia³ on sam milcza³ przez tyle lat w tej sprawie. Nie dowodowy, bêdzie mo na wykazaæ, e Graterri informowa³ o niej zwierzchników ze wstydu oraz znajdowa³ siê wystarczaj¹co blisko, by przerwaæ w po cz uc iu za wo do we j i ko le e ñs ki ej masakrowanie Covella przez karabinierów. Bêd¹ solidarnoœci. te podstaw¹ do wytoczenia mu odrêbnego procesu we W³oszech. W³oska policja ma ju [Ÿród³o: guardian.co.uk, truthout.org; postawione zarzuty pod³o enia koktajli mo³otowa za: IMC, ] H IS Koñcowa rozprawa zatrzymanych 25. czerwca w Barcelonie 22. maja 2007 roku w Barcelonie dniach pobytu w wiêzieniu w WadRas jedna z odby³a siê koñcowa rozprawa 5 osób doczeka³a siê szybkiego procesu osób, które zosta³y zatrzymane 25. zakoñczonego wyrokiem 9 miesiêcy wiêzienia w czerwca 2005 r., podczas maj¹cej zawieszeniu na 2,5 roku. Pozosta³e dwie osoby Z miejsce w tym mieœcie demonstracji przeniesiono do wiêzienia La Modelo. By³y one w so li da rn oœ ci ow ej z w³ os ki mi nim przetrzymywane od 20 do 30 dni, po czym P anarchistami. Tamtego lata dotknê³a wysz³y na wolnoœæ za kaucj¹ 3000 euro ka da, by i c h o g r o m n a f a l a r e p r e s j i. odpowiadaæ z wolnej stopy. Podczas koñcowej Pr ze sz uk an yc h zo st a³ o 18 0 rozprawy z prokuratura za ¹da³a dla A mieszkañ i zatrzymano 25 osób. oskar onych 3 lat i 9 miesiêcy wiêzienia za Demonstracja przebiega³a przy rzekome wystêpki przeciwko porz¹dkowi N bardzo silnej obstawie policji. Ka dy publicznemu. Dla trójki z nich dodatkowo udaj¹c y siê na miejsc e jej domaga³a siê grzywny 4800 euro lub IA rozpoczêcia by³ przeszukiwany ekwiwalentu - 10 miesiêcy dodatkowego (czasem wielokrotnie). Ca³a wiêzienia. man ife sta cja zos ta³ a oto czo na Numer konta, pod który mo na wp³acaæ œrodki na przez oddzia³ policji gotowej do wsparcie finansowe: "LA CAIXA" IBAN: ES10 t³umienia zamieszek. Zaatakowa³a BIC/CODIGO SWIFT: ona demonstrantów w trakcie jej CAIXESBBXXX przemarszu. Zatrzyma³a 7 osób. Po kilku godzinach wypuszczono dwójkê [ ] niepe³noletnich. Przeciwko 5 osobom wszczêto proces i zarz¹dzono areszt prewencyjny. Dwa dni póÿniej, dwójka z zatrzymanych wysz³a na wolnoœæ, by odpowiadaæ z wolnej stopy (dosta³a ona zakaz opuszczania Hiszpanii, dozór policyjny i zabrano jej paszporty). Trójkê aresztowanych przeniesiono do wiêzienia. Po 14 wype³ni³o przede wszystkim sk³adanie wniosków osk ar ony ch ora z cel owo œæ roz poz nan ia formalnych oraz dowodowych. Jeden z rozprawy wobec wszystkich z nich S¹d oskar onych powo³a³ swego œwiadka. Dwóch postanowi³ odroczyæ rozprawê bez wyznaczenia pods¹dnych, przebywaj¹c ych pod dozorem kolejnego terminu. Na mocy art. 429 par 1 KPK policyjnym, wyst¹pi³o o jego uchylenie. Ten ora z 25 8 pa r 1 K PK p odj ¹³ d ecy zjê o za s¹ dz on y pr ze z pr ok ur at ur ê œr od ek zastosowaniu wobec dwóch oskar onych œrodka zapobiegawczy obligowa³ ich do stawiennictwa zapobie gawczeg o w formie tymczas owego na komendzie dwa razy w tygodniu. Choæ aresztowania w wymiarze 3 miesiêcy od daty wniosek ten, z³o ony podczas specjalnej, na zatrzymania. W opinii S¹du zebrany w sprawie dozór policyjny, z 26. lutego 2007 roku, zosta³ ma te ri a³ do wo do wy or az ze zn an ia 2 odrzucony, tym razem sêdzia prowadz¹ca g³. f u n k c j o n a r i u s z y w s k a z u j ¹ n a d u e sprawê uzna³a go za zasadny. Uzna³a, i nie ma prawdopodobieñstwo pope³nienia zarzucanych powodu, by przypuszczaæ, e oskar eni bêd¹ im czynów. Ponadto uzna³, i dwaj oskar eni utrudni aæ postêpo wanie, skoro dotychc zas utrudniaj¹ prawid³owy tok postêpowania, nie stawiali siê na wszystkie wezwania. Dlatego stawiaj¹ siê na jego wezwania, nie przebywaj¹ na³o ony œrodek zapobiegawczy uchyli³a. Dwaj pod wskazanym adresem i nie jest znane oskar eni zapowiedzieli, e bêd¹ stawiaæ siê na aktualne miejsce ich pobytu. To wszystko wszystkie rozprawy s¹dowe. Obecny na procesie wskazuje, e mog¹ siê ukrywaæ przed organami dziennikarz TVP z³o y³ wniosek formalny o spra wied liwo œci. We dle S¹du st anow i t o mo liwoœæ rejestrowania dÿwiêku i obrazu na sali przes³ankê do zastosowania wobec nich aresztu rozpraw. Poniewa ani aden z dziesi¹tki tymczasowego [por. art. 258 par. 1 KPK]. oskar onych, ani prokurator nie wyrazi³ swego Zarz¹dzi³ on poszukiwanie 2 oskar onych listem sprzeciwu, S¹d na mocy art. 371 par. KPK wyrazi³ goñczy m. Byæ mo e ich sprawy zostan ¹ na to zgodê. W jego opinii, za nagrywaniem wy³¹czone z dalszego postêpowania karnego, dÿwiêku i obrazu przemawia wa ny interes lecz póki co S¹d nie podj¹³ jeszcze ostatecznej publiczny. Poza tym nie bêdzie to przeszkadzaæ decyzji. Wedle informacji uzyskanej tu przed w prowadzeniu rozpraw. zamkniêciem tego numeru Biuletynu ACK od Pe³nomocnik jednej z osób z³o y³ wniosek o jednej z oskar onych osób, która odebra³a odroczenie rozprawy, gdy 5 nieobecnych na niej powiadomienie s¹dowe, kolejna, trzecia ju oskar onych zawiadomiono o jej terminie zbyt rozprawa demonstrantów zatrzymanych po RE póÿno. To dlatego pisma nie zd¹ y³y do nich odbêdzie siê 24. wrzeœnia 2007 roku, w sali 358 odpowiednio wczeœniej dojœæ. Ww. adwokat Sadu Rejonowego dla Warszawy Œródmieœcia, zwróci³ równie uwagê S¹du na to, i na proces V Wydzia³ Karny, ul. Marsza³kowska 82 (wejœcie nie stawi³o siê 7 policjantó w œwiadków od urawiej). Podczas niej S¹d prawdopodobnie oskar enia. Wys³an e do nich, awizow ane przes³ucha oskar onych i z³o ¹ oni swe wnioski zawiadomienia b¹dÿ nie zosta³y podjête w dowodowe. Nadal poszukiwane s¹ wszelkie terminie, b¹dÿ wróci³y do S¹du z adnotacj¹, i materia³y dokumentuj¹ce zajœcia z r. wzywany funkcjonariusz ukoñczy³ s³u bê. Ci oraz œwiadkowie, którzy mogliby oczyœciæ 10 policjanci wystêpuj¹ na procesie równie w oskar onych z ci¹ ¹cych na nich, fa³szywych ch ar ak te rz e po sz ko do wa ny ch, kt ór ym zarzutów. Cenna bêdzie równie pomoc przy przys³u guje pra wo do prz ys³uchi wania si ê medialnym nag³oœnieniu ca³ej sprawy, wsparcie rozprawie, aktywnego sk³adania np. w³asnych finansowe na organizacjê pomocy prawnej oraz wniosków, ¹dania nawi¹zek. Oznacza to, e ich wszelkie dowody solidarnoœci. Dalsze szczegó³y obecnoœæ na sali rozpraw jest nieodzowna. S¹d procesu przeka emy na bie ¹co. bêdzie zmuszony ustaliæ aktualne miejsca ich Sygn. akt. VK 1662/05/MT pobytu i wezwaæ prawid³owo na rozprawê. Z uwagi na nieobecnoœæ na sprawie 5 S D R EJ ON OW Y d la WA RS ZA WY oskar onych, ekonomiê procesow¹ polegaj¹c¹ ŒRÓDMIEŒCIA na rozpoznaniu sprawy wobec wszystkich V WYDZIA KARNY oskar onych w jednym postêpowaniu, a tak e ul. Marsza³kowska 82 nieprawid³owe ich powiadomienie o terminie Warszawa rozprawy sêdzia postanawia j¹ odroczyæ do 12. tel. (022) ; fax: (022) czerwca br. Na drug¹ sprawê, monitorowan¹ przez obserwatora z ramienia Helsiñskiej Kontakt: Fundacji Praw Cz³owieka, stawi³a siê siódemka oskar onych oraz jeden ze œwiadków policyjnych. Z uwagi na nieobecnoœæ 3 osób Agnieszka, ACK-Warszawa

6 6 35 Wyrok nakazowy po marszu LPR w Warszawie 27. kwietnia 2007 roku, na mocy wyroku w wysokoœci 50 z³. Na podstawie 118 par 1 KPW nakazowego wydanego przez S¹d Rejonowy dla s¹d grodzki zas¹dzi³ im równie wniesienie Warszawy - Œródmieœcia Wydzia³ IV Grodzki 6 op³aty na rzecz Skarbu Pañstwa kwotê 80 z³ os ób os ka r on yc h o p ró bê za k³ óc en ia tytu³em kosztów postêpowania, w tym kwotê 30 zalegalizowanej demonstracji LPR, która mia³a z³ tytu³em op³aty s¹dowej. To nie pierwszy ju taki miejsce w stolicy 7. paÿdziernika 2006 r., przyp adek, kied y s¹d wyda je w spraw ie skazano na karê grzywny 160 z³. obwinionych wyrok nakazowy, nie respektuj¹c ich podstawowego prawa do obrony. Dlatego P r z y p o m n i j m y : t e g o d n i a, p o d c z a s czêœæ z szóstki osób skorzysta³a z mo liwoœci odbywaj¹cych siê w Warszawie marszów anty- i wniesienia sprzeciwu od wyroku s¹du w terminie prorz¹dowych, przed czo³o manifestacji LPR zawitym (tj. nieprzekraczalnym) 7 dni. Wedle wyskoczy³a 6-osobowa grupa anarchistów [ich informacji, którymi dysponuje ACK-Warszawa, sprawê opisaliœmy w Biuletynie ACK nr 24]. od wyroku nakazowego odwo³a³a siê dwójka Okazali oni transparent o nieprzychylnej dla niej aktywistów. Obecnie oczekuj¹ oni wyznaczenie treœci. Choæ policja puœci³a ich bez postawienia terminu rozprawy przed warszawskim s¹dem zarzutów, jak siê okaza³o, wszyscy oni zostali gr od zk im. O da ls zy ch je j sz cz eg ó³ ac h oskar eni o pope³nienie wykroczenia z art. 52 par poinformujemy na bie ¹co. 1 pkt 1 KW. Zarzucono im to, i usi³owali oni Sygn. akt IV W 721/07 przeszkodziæ w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia 'Marszu Bia³ej Ró y' Sprawê prowadzi: zorganizowanego przez Ligê Polskich Rodzin. Podczas przes³uchania na komisariacie przy ul. S D RE JO NO WY DL A WA RS ZA WY Dzielnej anarchiœci odmówili sk³adania zeznañ i ŒRÓDMIEŒCIA nie przyznali siê do winy, wiêc policja postanowi³a IV Wydzia³ Grodzki skierowaæ sprawê do s¹du grodzkiego. Ten ul. Marsza³kowska 82 (wejœcie od ul. urawiej) przyj¹³, e na podstawie zebranych dowodów Warszawa okolicznoœci czynu wina obwinionych nie budzi w¹tpliwoœci i na podstawie art 93 par 1 i 2 KPW Kontakt: uzna³ 6 osób za winne pope³nienia zarzucanego im czynu. Na mocy art 52 par. 1 pkt 1 KW Oprac.: ACK-Warszawa wymierzy³ ka demu z obwinionych karê grzywny Policja skar y prof. Rzepliñskiego z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka Komendzie sto³ecznej policji nie okolicznoœci œmierci Krzysztofa spodoba³o siê ujawnienie sprawy Króla. - Posiadane przez nas œmierci 31-letniego mê czyzny na informacje rodz¹ wiele istotnych komisariacie przy ul. Grenadierów kwestii - stwierdzi³ Nowicki. w Warszawie. Zapowiedzia³a Zbadanie sprawy œmierci ona, e pozwie prof. Andrzeja mê c zy zn y zl ec i³ ta k e R z e p l i ñ s k i e g o z a j e g o rzecznik praw obywatelskich, wypowiedzi dotycz¹ce tej Janusz Kochanowski. sprawy. Marek Antoni Nowicki z Fundacji Helsiñskiej zwróci³ siê do zastêpcy prokuratura [za: CIA, generalnego, Jerzego Engelkinga, sob., ] o rzetelne zbadanie niewyjaœnionych W O C H Y Wyrok w sprawie anarchistów z Lecce We W³oszech zapad³ wyrok w Lodeserto - dyrektora centrum zatrzymañ sprawie grupy anarchistów z Lecce. imigrantów w San Foca, gro enia dwom Zostali oni oczyszczeni z zarzutów lekarzom, którzy modyfikowali dokumenty, by u c z e s t n i c t w a w g r u p i e zatuszowaæ sprawê bicia nielegalnych wywrotowej, ale czterech z nich imigrantów przez karabinierów. Oskar eni maj¹ skazano za uczestnictwo w grupie wyp³aciæ 1000 euro zadoœæuczynienia za groÿby prze stêp czej. Sal vato re zo sta³ Cesarowi Lodeserto oraz 50 tysiêcy euro sk az an y na 5 la t wi êz ie ni a, lekarzom za znies³awienie. Inni anarchiœci, którzy poniewa uznano go za lidera grupy. nie odpowiadali z paragrafu uczestnictwa w Saverio i Cristian, równie uznani za zorganizowanej grupie przestêpczej, uczestników grupy, otrzymali 3 lata. odpowiedzieli za przestêpstwa mniejszego Czwart¹ osob¹ s¹dzon¹ z artyku³u o kalibru. Sandro dosta³ rok wiêzienia, Massimo 4 grupie przestêpczej jest Marina, miesi¹ce a Laura 100 euro grzywny za obrazê która dosta³a 1 rok i 10 miesiêcy wiêzienia. ró nych osób, w tym funkcjonariusza. 8 Ponadto uczestnicz¹cym w grupie Salvatore a anarchistów zosta³o oczyszczonych z zarzutów. zosta³y postawione zarzuty: uszkodzenia pomp Byli obwiniani o pod³o enie ognia pod g³ówne gazo wych na stac ji Esso, zask ³oto wani e wejœcie do Katedry w Lecce oraz uszkodzenie Capolinei, uczestnictwa w nielegalnych kilku banko matów banku Intes a, któ ry demonstracjach, zastosowania przemocy wobec przec howyw a³ fun dusze Regi na Pac is - fu nk cj on ar iu sz y pu bl ic zy ch, po d eg an ia centrum zatrzymañ nielegalnych imigrantów w zat rzy man ych imi gra ntó w do pop e³n ien ia San Foca. Obrona zadeklarowa³a wniesienie przestêpstwa, niszczenia mienia publicznego apelacji od wyroku. (grafitti na murach), znies³awienia, telefonicznych gróÿb pod adresem Cesare [za: CIA; ] Genua: Wznowiono proces przeciw policji, która spacyfikowa³a przeciwników Szczytu G8 W Genui wznowiono rozpoczêty w 2005 roku Nicola Doherty - jedna z zatrzymanych Brytyjek, proces przeciw w³oskiej policji, która by³a przetrzymywana przez 5 dni w wojskowych nadu y³a uprawnieñ w trakcie maj¹cego tu barakach ze z³amanym przez policjantów w miejsce szczytu G8 (2001). trakcie pacyfikacji szko³y nadgarstkiem. Zmuszono j¹ do podpisania formularza o Szeœæ lat po ataku policjantów na szko³ê Diaz, w nieznanej treœci nie informuj¹c, ze zrzeka siê tym której nocowali uczestnicy antyszczytu G8 oraz samym prawa do kontaktowania siê z bliskimi. brutalnym pobiciu znajdujcych siê tam ludzi (w Jak twierdzi reprezentujcy j¹ w procesie adwokat, tym 6 obywateli Wielkiej Brytanii), brytyjscy jednoczenie odmawiano dostêpu jej rodzinie i prawnicy przedstawili dowody na to, e osoby brytyjskim dyplomatom. zatrzymane po tej pacyfikacji podstêpem zostaly Pojawi³y siê te nowe dowody i oskar enia. Mark pozbawione prawa do kontaktu ze swoimi Covell, brytyjski dziennikarz, który w trakcie zajœæ rodzinami i ambasad¹. Brytyjscy oskar yciele pod szko³¹ zosta³ poturbowany tak powa nie, e wystêpuj¹cy w procesie przeciw 29 policjantom zapad³ w œpiczkê, utrzymuje z kolei, e zdjecia bior¹cym udzia³ w napaci na szko³ê w nocy, 21. dostarczone przez w³osk¹ policjê, na ktorych lipca 2001 r., utrzym uj¹, e przed³o on e widaæ, jak le y nieprzytomny na ulicy, zosta³y zatrzymanym do podpisu formularze by³y w jêz. przerobione tak, by odleg³oœæ miêdzy jego w³oskim i zawiera³y klauzulê o zrzeczeniu siê cia³em, a uchwyconym na fotografii obecnym prawa od kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym. szefem w³oskich s³u b antyterrorystycznych

7 34 7 Stanowisko ABC-Brighton: samozwañcz¹, anarchistyczn¹ stronê internetow¹ zwan¹ 'ABC Brighton' i powiedzia³, John Bowden to wieloletni wiêzieñ, który zosta³ e popiera wiele z jej idei oraz akcji. Cz³onkowie upolityczniony po swym uwiêzieniu ponad 25 lat tej grupy zdaj¹ siê byæ przede wszystkim eko- temu, które opisuje on jako bezsensowne, terrorystami lub militarystami zaanga owanymi niemal e dobrowolne zabójstwo, co odbija w to, co postrzegaj¹ oni jako walkê przeciwko rozmiar brutalizacji po latach okrutnego systemom oraz zasadom politycznym. ABC- traktowania w instytucjach pañstwowych. Odt¹d Brighton ca³kowicie odrzuca te oburzaj¹ce, stawia³ on opór represjom systemu wiêziennego i bezpodstawne zarzuty wobec naszej grupy, które nawi¹za³ kontakty z anarchistami spoza s¹ prób¹ splamienia zarówno nas, jak i Johna wiêzienia, w tym z ACK. John, obecnie maj¹cy 50 Bowdena etykietk¹ terrorysty. Wzywamy tak e lat, zosta³ przesuniêty przez system do wiêzienia ludzi do wsparcia Johna w tym prze³omowym otwartego. Podczas weekendów by³ regularnie okresie. Prosimy o wysy³anie do niego kartek lub wypuszczany do domu oraz przygotowywany na listów pod jego nowy adres (poni ej), a tak e kart mo liwe zwolnienie go w czerwcu tego roku. z napisem Hands Off John Bowden! [ Rêce Jednak rezultatem zbli aj¹cej siê rozprawy ws. precz od Johna Bowdena! ] do Szkockiej S³u by warunkowego uwolnienia sta³o siê zasianie Wiêziennej (Scottish Prison Service; adres pod powa nych w¹tpliwoœci po tym, jak pracownik U ytecznymi adresami ). socjalny o nazwisku Matthew Stillman napisa³ John Bowden, 6729, HMP Glenochil, King O' raport sprzeciwiaj¹cy siê jego uwolnieniu. Teraz Muir Road, Tullibody, Clackmannanshire, FK10 John zosta³ z powrotem odes³any do wiêzienia 3AD. Scotland. zamkniêtego. W czêœci swego raportu Stillman wysuwa pretensje: Bowden napisa³ na [za: ABC-Brighton; ] Wyroki na dzia³aczy Animal Liberation Front Na wyroki od 15 miesiêcy do czterech lat pozbawienia wolnoœci s¹d brytyjski skaza³ trójkê brytyjskich aktywistów ALF dzia³aj¹cych na rzecz praw zwierz¹t. Oskar ono ich o udzia³ w pokojowej kampanii przeciwko Huntingdon Life Sciences - firmie przeprowadzaj¹cej doœwiadczenia na zwierzêtach. Wokó³ HLS zrobi³o siê g³oœno ju w latach 80., kiedy to aktywiœci m.in. z PETA zatrudnili siê w laboratoriach firmy i ujawnili szereg faktów dotycz¹cych okrutnego traktowania zwierz¹t. Ca³a trójka zosta³a obwiniona o to, e by³a inicjatorami i kluczowymi osobami w realizacji kampanii wymierzonej w firmy powi¹zane z HLS. Akt oskar enia dotyczy nielegalnego wtargniêcia na teren biur firm wspó³dzia³aj¹cych z HLS i ¹dania od nich natychmiastowego zaprzestania dalszej wspó³pracy. Aktywistom zarzucono równie organizowanie nielegalnych demonstracji przeciwko owym firmom oraz robienia zdjêæ pracuj¹cym w nich osobom. Apelujemy o wsparcie wiêÿniów! Listy solidarnoœciowe wysy³ajcie pod adresy: Mark Taylor HMP Belmarsh Western Way Thamesmead London SE28 0UB England (Skazany na 4 lata) Suzanne Taylor HMP Holloway Parkhurst Road Holloway London N7 0NU England (Skazana na 2,5 roku) Trish Portwine HMP Holloway Parkhurst Road Holloway London N7 0NU England (Skazany na 1,5 roku) Kontakt z organizacj¹ koordynuj¹c¹ wsparcie wiêÿniów: British Earth Liberation Prisoners Support Network BM Box 2407 London WC1N 3XX [ ] Sprawa po demonstracji antyfaszystowskiej przeciwko NOP we Wroc³awiu Demonstracja antyfaszystowska, która odby³a odby³a siê 23. marca br., oficjalnie postawiono siê w œrodê, 21. marca 2007 r. na Rynku we z a r z u t y : " n a r u s z e n i a n i e t y k a l n o œ c i Wroc³awiu, by³a odpowiedzi¹ na manifestacjê, funkcjonariusza policji" [za co grozi kara do któr¹ w tym samym miejscu zorganizowa³o trzech lat pozbawienia wolnoœci] oraz "obrazê Narodo we Odrodz enie Polski (NOP) oraz policjanta" [kara do roku wiêzienia]. Micha³ z Nacjonalistyczne Stowarzyszenie Zadruga. Warszawy dodatkowo zosta³ oskar ony o Choæ w oficjalnym zg³oszeniu przes³anym do zniszczenie policyjnej radiostacji. Ze wzglêdu na urzêdu miasta napisano, e powodem jej nisk¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹ czynu s¹d zorganizowania jest uczczenie Dnia Wiosny warunkowo umorzy³ sprawê obu oskar onych na poprzez organizacjê Miêdzynarodowego Dnia 2 lata. Zas¹dzi³ im jednak dozór kuratora Ochrony Czarnych, promowanie mi³oœci do s¹dowego oraz karê ok. 600 z³ gr zywny, w ³ a s n e j r a s y o r a z s p r z e c i w w o b e c obejmuj¹c¹: wp³atê na rzecz Fundacji Policyjnym dysk rymin acji s³owi an, w istoc ie to, co Wdowom i Sierotom [150 z³], op³atê za adwokata wydarzy³o siê na wroc³awskim rynku nie mia³o nic z urzêdu [469 z³] oraz pokrycie kosztów wsp óln ego z su ger owa nym prz ez N OP postêpowania s¹dowego [60 z³]. Jeden z antyrasizmem. Ok. godz kilkudziesiêciu antyfaszystów, Micha³ z Torunia, odwo³a³ siê od man ife sta ntó w ro zwi nê³ o tr ans par ent y z tego wyroku. Podczas specjalnej rozprawy napisami: Ka dy inny, wszyscy biali, Europa apelacyjnej, która odby³a siê 22. maja br. w dla bia³ych. Krzyczeli oni: Nasza œwiêta rzecz, S¹dzie Okrêgowym we Wroc³awiu, jego sprawa czarni z Polski precz. Cytowali Mussoliniego: W zosta³a przekazana do ponownego rozpatrzenia naszym kraju jest miejsce dla czarnych, ale tylko Prokuraturze. Stwierdzono, e sprawa ta by³a na czarnych koszul. Wszystkiemu temu ca³kowicie tyle skomplikowana i niejasna, e nie powinna biernie przygl¹da³a siê policja, chroni¹c byæ roz patryw ana w tr ybie s¹ dów 24- manife stantó w kordon em. Choæ public znie godzinnych. Nieoficjalnie, s¹ dwie mo liwoœci nawo³ywali oni do nienawiœci rasowej, nie zostali dalszego jej rozwoju: ca³kowite umorzenie nawet spisani. Oddzia³ funkcjonariuszy sprawy lub kolejne rozprawy prowadzone w przepêdzi³ za to antyfaszystów, którzy próbowali trybie zwyk³ym, na które zostan¹ wezwani przeszkodziæ nacjonalistom. Kontrmanifestanci œwiadkowie obydwu stron: Micha³a oraz policyjni. zostali brutalnie zepchniêci na pobliski Plac Ich terminy nie s¹ jeszcze znane. So ln y. Tam po li cj a za tr zy ma ³a dw óc h O dalszych szczegó³ach sprawy po demonstracji u c z e s t n i k ó w w o l n o œ c i o w e g o r u c h u antyfaszystowskiej na wroc³awskim Rynku antyfaszystowskiego: Micha³a [Micha] z Torunia poinformujemy. Je eli S¹d orzeknie karê, bêdzie or az Mi ch a³ a z Wa rs za wy. W tr yb ie potrzebne wsparcie finansowe dla Micha³a. przyspieszonym skierowano wnioski do s¹du 24- Liczymy zatem na wasz¹ solidarnoœæ. godzinnego o ich ukaranie za czynn¹ napaœæ na policjanta. Antyfaszystom, których sprawa oprac. ACK Sprawa Tomka Wilkoszewskiego Tomek Wilkoszewski przebywa w Sieradzkim wiêzieniu od 10 lat. Trafi³ tam w 1996 r. Uczestniczy³ (z innymi osobami) w bójce, w której zgin¹³ nazista. Tomek nigdy nie przyzna³ siê do winy. W s¹dzie nikogo nie obchodzi³o, e kilka lat by³ drêcz ony i poni any przez lokal nych skinheadów. Pochodzi ze wsi, z biednej rodziny, nie mia³ pieniêdzy na skutecznego adwokata. Os¹dzono go jak zwyk³ego mordercê. 15 lat pozbawienia wolnoœci dla osoby dzia³aj¹cej w samoobronie to doskona³y przyk³ad pañstwowej sprawiedliwoœci. Po odbyciu 2/3 zas¹dzonej kary Tomek uzyska³ wreszcie prawo do ubiegania siê o warunkowe zwolnienie. W wiêzieniu ma wzorow¹ opiniê, kontynuowa³ naukê, jako jeden z nielicznych wiêÿniów pracuje w pe³nym wymiarze godzin.

8 , ódÿ BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL Wezwanie do akcji solidarnoœciowych A z Johnem Bowdenem Mimo, e za pozostawieniem Tomka w zamkniêciu nie przemawiaj¹ adne przes³anki, po raz kolejny odmawia siê SORT CODE: wypuszczenia go na wolnoœæ, nie podaj¹c z dopiskiem "dla Tomka" adnych powodów. Podczas ostatnich kilku lat zebrano tysi¹ce podpisów pod petycjami w Katarzyna Jankowska jego sprawie, s¹d wci¹ odrzuca sk³adane Lukas Bank wnioski. Obecnie jedynie uzyskanie przez Tomka warunkowego, przedterminowego z dopiskiem "dla Tomka" zwolnienia mo e zakoñczyæ odsiadkê, która trwa ju ponad 11 lat. Powielajcie ten apel i rozsy³ajcie go dalej! Pomimo obecnoœci adwokata, w 2007 roku s¹d I i II instancji odrzuci³ kolejne wnioski o przedterminowe zwolnienie motywuj¹c to "brakiem w pe ³ni krytyczn ej postawy w stosunku do pope³nionego czynu". Walka o jego uwolnienie nadal trwa. Uruchomiono tak e numer konta, na które wp³acaæ mo na pieni¹dze na zakup produktów do paczki wy sy ³a ne j r az w m ie si ¹c u d la Tom ka Wilkoszewskiego. Comiesiêczne sprawozdanie z "ruchu" na koncie wysy³ane bêdzie na listê ACK. Wp³aty prosimy kierowaæ na: Musimy zaanga owaæ siê wszyscy! RUGOWSKI S AWOMIR BZ WBK SA Numery konta, na które zbieramy pieni¹dze: dopisek PACZKA - TOMEK Jakub Gawlikowski PL wiecej na BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza N IE Represje pañstwowe podczas szczytu G8 W dniach 6-8. czerwca 2007 r. odbywa³a siê g³ówna mobilizacja przeciwko szczytowi M siedmiu najbogatszych pañstw œwiata i Rosji, który mia³ miejsce CY w nadmorskiej miejscowoœci Heiligendamm w Niemczech. Jednak wydarzenia zwi¹zane z protestami przeciwko G8 odbywa³y siê ju kilka dni wczeœniej, a represje policyjne dotknê³y aktywistów o wiele wczeœniej przed rozpoczêciem g³ównej mobilizacji. 5. maja w Utrechcie w Holandii zatrzymano 115 uczestników karawany rowerowej Shake G8. Wiêkszoœæ z nich zosta³a po nied³ugim czasie wypuszczona. Jeden cz³owiek nie zap³aci³ grzywny i spêdzi³ w areszcie 2 tygodnie. Jeden zosta³ deportowany. 9. maja o godz. 8 rano niemiecka policja najecha³a kilkanaœcie miejsc zwi¹zanych z ruchem antyglobalistycznym, squatów, mieszkañ prywatnych w Berlinie i Hamburgu, Rote Flora (Hamburg), Bethanien, Mehringhof, jedno piêtro Lausitzerstraße, sklep Fusion, i Internetcompany by³y przeszukane. Podstaw¹ by³ " organizacja grupy terrorystycznej. Kilkanaœcie osób zosta³o aresztowanych. Tego samego dnia wieczorem w najwiêkszych miastach Niemiec odby³y siê wielotysiêczne spontaniczne demonstracje przeciwko pañstwowym represjom. 27. maja w N G LI John Bowden jest wieloletnim U yteczne adresy: buntownikiem przeciwko John Bowden, 6729, HMP wiêzieniom, który przez ca³y czas Glenochil, King O' Muir Road, spêdzony w areszcie stoi na czele Tulli body, Clac kman nans hire, w a l k i p r z e c i w k o w i ê z i e n i u FK10 3AD. Scotland. (Proszê, brytyjskiemu. Od ponad 25 lat! Po w y s y ³ a j c i e l i s t y i k a r t k i de ka da ch bo ju, J oh n s pê dz i³ solidarnoœciowe, SAEs, p³atne ostatnie parê lat w otwartym n a k a z y p o c z t o w e d o wiêzieniu w Castle Huntly w Szkocji. Komendanta Wiêzienia [The A Jako wolontariusz pracowa³ bez Governor].) nadzoru w yj¹cej na zewn¹trz spo³ecznoœci nad projektami dla Audrey Parks, Governor, HMP umys³owo chorych oraz jednostek Glenochil, King O' Muir Road, nieprzystosowanych spo³ecznie, a tak e zdoby³ Tullibody, Clackman nanshire, kwalifikacje nauczyciela czytania i pisania osób FK10 3AD. Telephone: maj¹cych trudnoœci w uczeniu siê. Od ponad roku Fax: Johnowi czêsto pozwalano na wychodzenie do (wiadomoœci o proteœcie.) domu i nie postrzegano go jako jak¹kolwiek formê niebezpieczeñstwa publicznego. Jednak T h e C a r e C o m m i s s i o n, ostatnio wszystko zmieni³o siê, kiedy Matthew H e a d q u a r t e r s, C o m p a s s Stillman, prawicowy, amerykañski pracownik House, 11 River side D rive, socjalny, zastawi³ na Johna pu³¹pkê i oskar y³ go D u n d e e, D D 1 4 N Y. o posiadanie powi¹zañ z paramilitarn¹ i Telephone: terrorystyczn¹ organizacj¹, a mianowcie z Fax: (Skargi Anarchistycznym Czarnym Krzy em. na pracownika socjalnego, Matthew Stillmana.) Wkrótce ³atwe do obalenia, absurdalne zarzuty St il lm an a wo be c pr aw ow it ej or ga ni za cj i Scottish Prison Service HQ, Communications ws pi er aj ¹c ej wi êÿ ni ów mi a³ y po wa n e Branch, Room 338, Calton House, 5 Redheughs konsekwencje dla Johna, który odmawia Rig g, E din bur gh, EH1 2 9H W. E- mai l: wyparcia siê swych zwi¹zków z ACK. Zosta³ on Phone: przeniesiony do silnie chronionego wiêzienia w Fax: (Kartki pocztowe z napisem Glenochil, a krzywdz¹ce zarzuty (k³amstwa Hands Off John Bowden! [ Rêce precz od Stillmana) wisz¹ nad nim, które, jak wierzymy, Johna Bowdena! ] i inne formy protestu.) zosta³y wymyœlone specjalnie po to, by uprzedziæ Komisjê ds. Warunkowego Uwolnienia [The The Parole Board for E ngland & Wales, Parole Board], kiedy bêdzie ona rozpatrywaæ Grenadier House, Horseferry Road, wniosek Johna o wypuszczenie go w sierpniu br. London, SW1P 2DD. (Pikiety solidarnoœciowe na zwolnienie. Atak na Johna oraz na ACK przez oraz listy poparcia dla wniosku Johna.) Szkock¹ S³u bê Wiêzienn¹ [Scottish Prison Service] nie tylko zosta³ zaplanowany po to, aby Inn e pom ys³ y pik iet y sol ida rno œci owe, ukaraæ dobrze znanego i wyraÿnego dysydenta ha³aœliwe demonstracje, robienie bannerów, wiêziennego. To atak na prawa wiêÿniów do rozdawanie ulotek, blokowanie faksów, wspólne zachowania swych zapatrywañ poltycznych oraz podpisywanie kartek pocztowych, spotkania poszukiwania wsparcia zewnêtrznego. informacyjne, czytanie pamfletów, imprezy benefitowe. Proszê, wyka cie inicjatywê i Pr os im y o pr zy ³¹ cz en ie si ê d o n as w pomys³owoœæ oraz oka cie sw¹ solidarnoœæ z miêdzynarodowym pokazie wytrzyma³oœci Johnem Bowdenem i ACK. wobec prób sterroryzowania zarówno Johna Bowdena, jak i ACK. Nasza solidarnoœæ nie zna Przyjaciele Johna Bowdena granic. Z OSTATNIEJ CHWILI: W wyniku nacisków i akcji solidarnoœciowych John zosta³ przeniesiony do wiezienia o z³agodzonym rygorze.

9 32 9 do wo do wy m te go ni e po tw ie rd zi ³y. To kamieniami. W jednej z wê szych uliczek miasta funkcjonariusze spacyfikowali niewinnych ludzi. protestuj¹cy próbowali ustawiæ barykady. Kiedy Warto zaznaczyæ, i policja z Los Angeles jest demonstranci maszerowali w kierunku placu znana jako jedna z nabardziej agresywnych na Taksim, gdzie w 1977 r. zosta³y zastrzelone 34 œwiecie, a incydenty rasistowskie oraz akty osoby, aresztowano kilkaset ludzi. Pracownicy prz emo cy wob ec lud zi zda rza j¹ siê tu œwiêtuj¹cy 1. maja zostali zaatakowani przez si³y szczególnie czêsto. bezpieczeñstwa równie w wielu miastach Iranu. W Teheranie oddzia³y policji stara³y siê Do zamieszek po demonstracji 1-majowej dosz³o u n i e m o l i w i æ p r z e m a r s z n i e z a l e n e j równie w Zurychu. Protest po zamkniêciu du ej demonstracji tysi¹ca ludzi, którzy zablokowali manifestacji kontynuowa³a grupa m³odzieÿy, oficjalny pochód 1-majowy. Kiedy na plac w któr a zaat akow a³a symb ole kapi tali zmu i centrum miasta postanowi³o siê udaæ oko³o 7 bogactwa, tj. sklep BMW i bank Credit Suisse. tysiêcy osób, policja zablokowa³a wszystkie Policja spacyfikowa³a t³um, strzelaj¹c gumowymi sk rz y ow an ia. W Sa na da ju pr ac ow ni cy kulami oraz siêgaj¹c po armatki wodne. W próbowali zalegalizowaæ marsz, ale burmistrz nie Pradze 1. maja funkcjonariusze aresztowali 26 wyra zi³ n a to z gody. W z wi¹z ku z t ym osób, w wiêkszoœci - z anarchistycznej grupy demonstranci zgromadzili siê pod Urzêdem CSAF. Do du ych straræ z si³ami policyjnymi Spraw Pracowniczych. Agenci bezpieki otoczyli dosz³o podczas konfrontacji anarchistów z tam oko³o 400 osób. Gdy przedstawiciel Zwi¹zku manifestacj¹ czeskich faszystów, którzy tego Zw ol ni on yc h i Be zr ob ot ny ch pr ze cz yt a³ dnia równie postanowili manifestowaæ w okolicy oœwi adcz enie wyda ne z okaz ji 1. maja, ambasady USA. Wszystkich zatrzymanych de mo ns tr an tó w z aa ta ko wa ³a po li cj a. wypuszczono, jednak dwaj uczestnicy Aresztowa³a ona wielu z nich. Po tych demonstracji anarchistycznej zostali wydar zenia ch, ro dziny i symp atycy oskar eni o atak na funkcjonariusza zatrzymanych zebrali siê pod policji. Do podobnej sytuacji dosz³o w kom isa ria tem, gdz ie byl i Brnie, gdzie policja aresztowa³a 5 przetrzymywani. Równie i anarchistów. oni zostali zaatakowani przez policjê. Niektórzy z Coraz bardziej represyjnym miastem a r e s z t o w a n y c h dla demonstrantów staje siê prz yst ¹pi li d o Moskwa. Policjanci zatrzymali protestacyjne tu 20 osób, które wziê³y go st ra jk u udzia³ w g³odowego. osobowym marszu 1- majowym. Zatrzymania Obchody 1. mia³y miejsce, nim M a j a aktywiœci doszli do zorganizow punktu rozpoczêcia siê ane w Polsce demonstracji. Z policyjnymi pr ze bi eg a³ y represjami spotka³y siê nawet spokojnie. skromne akcje, które odby³y siê w Rostowie i Tumieniu na Ukrainie. W Tumieniu Powy szy raport nt. zatrzymano jedn¹ osobê za r e p r e s j i p o d c z a s rozdawanie u lotek, a w Miêdzynarodowego Œwiêta R o s t o w i e - t r z e c h Pracy oczywiœcie nie jest komunistów za rozwiniêcie pe³ny. Szersze informacje na ten baneru. temat dostêpne s¹ na stronach W Stambule odby³a siê internetowych Indymediów demonstracja z okazji 30. [ oraz CIA rocznicy Krwawego 1. Maja, [ w której udzia³ wziêli m.in. anarchiœci. Dosz³o do staræ z policj¹, która do rozpêdzenia demonstrantów [za: CIA, u y³a armatek wodnych, pa³ek i gazu. Na jej atak odpowiedzieli oni koktajlami mo³otowa i Hamburgu odby³a siê demonstracja przeciwko dnia ok godz ludzie z autobusu, który dzieñ szczytowi UE Azja, dosz³o do staræ z policj¹ w wcz eœn iej wyj ech a³ z War sza wy zos tal i wyniku których zatrzymano 65 osób, w tym dwie zatrzymani na granicy w Ko³baskowie. 18 osób (z osoby z Polski, które po kilku godzinach zosta³y M³odych Socjalistów, Komitetu Wolny Kaukaz, wypuszczone, jednej z nich postawiono zarzuty. Sto war zys zen ia Lep szy Œwi at, Fed era cji Podczas okresu przed szczytem s¹dy Anarchistycznej oraz Nowej Lewicy) z Warszawy, ró nych instancji zakazywa³y demonstracji wokó³ Krako wa, Lu blina i Pozn ania n ie zos ta³o Heiligendamm, po czym inne s¹dy na nie z wpuszczonych na teren Niemiec. Wszyscy byli powrotem zezwala³y. W rezultacie zakazany do k³ ad ni e pr ze sz uk iw an i. J ak o po wó d zosta³ tyko marsz gwiaÿdzisty zaplanowany na 7 niewpuszczenia do Niemiec podano absurdalne czerwca. zarzuty, np. s³oik uznano za koktajl mo³otowa, Od 29. maja zawieszono w Niemczech okulary p³ywackie za narzêdzie s³u ¹ce do traktat z Schengen i wprowadzono kontrole na po pe ³n ie ni a pr ze st êp st wa. Lu dz ie by li granicach. Przez wszystkie dni przed i podczas fotografowani, na przejœciu by³y te niemieckie antyszczytu mia³o miejsce wiele szczegó³owych s³u by specjalne. Reszcie osób z autobusu uda³o kontroli aktywistów z zagranicy, zw³aszcza siê przejechaæ. Tego samego dnia osoby z zorganizowanych autobusów. Wielu dzia³aczy autobusu, które nie zosta³y wpuszczone wsiad³y nie zosta³o wpuszczonych RFN oraz otrzyma³o do poci¹gu w Szczecinie i tamt¹ drog¹ próbowali zakaz wjazdu na okres trwania szczytu. 2. d os taæ siê do Niemi ec. Polsc y aktyw iœci czerwca odby³a sie 80-tysiêczna demonstracja w rozpoczêli okupacjê poci¹gu na kolejowym Rostocku, podczas której dosz³o do wielu przejœci u granicz nym Szcze cin Gumie ñceprowokacji policyjnych, które doprowadzi³y do Grambow po tym, jak mimo e policja polska ba rd zo po wa n yc h za mi es ze k. Ki lk as et stwierdzi³a, e nie ma siê do czego przyczepiæ, policjantów i demonstrantów zosta³o rannych. niemieccy policjanci zapowiedzieli, e próba Zatrzymano oko³o stu osób, w tym jednego przekroczenia granicy wi¹zaæ siê bêdzie z aktywistê z Polski, który zosta³ wypuszczony po natychmiast owym aresztowani em. Okupacja piêciu dniach. Dosta³ wyrok szeœciu miesiêcy trwa³¹ kilka godzin, pasa erowie niemieccy byli wiêzienia w zawieszeniu na dwa lata, jednak pozytywnie nastawieni do polskich aktywistów. wyrok by³ ³agodny w porównaniu z innymi, którzy Niemieckie s³u by zapowiedzi a³y, e je eli otrzymyw al i 10 mi es iê cy wi êz ie ni a be z dzia³acze wjad¹ do Niemiec, zostaj¹ natychmiast zawieszenia. Polski aktywista otrzyma³ ares ztow ani, na mi ejsc u poj awil i siê ³agodniejszy wyrok tylko dlatego, e przyzna³ siê antyterroryœci, poci¹g zosta³ zdjêty z rozk³adu do winy. Kilka dni po tej demonstracji prasa jazdy. Jednak w koñcu aktywiœci wynegocjowali niemiecka ujawni³a, e wœród demonstrantów powrót innym poci¹giem do Szczecina i nie by³o wielu prowokatorów policyjnych, postawiono im adnych zarzutów. przebranych za uczestników czarnego bloku, 5. czerwca odby³a siê demonstracja którzy namawiali inne osoby do stosowania pod lotniskiem Rostock Laage, gdzie przylecia³ przemocy. Ujawniono równie nagrania video, na prezydent USA George Bush. Holenderski który ch wid aæ by³ o funk cjona riusz y poli cji autobus mediów niezale nych zosta³ zatrzymany at ak uj ¹c yc h po ko jo wo pr ot es tu j¹ cy ch i by³ przeszukiwany przez kilka godzin. Na stacji demonstrantów. W poniedzia³ek 4. czerwca kolejowej Schwaan, gdzie wysiadali wszyscy jedna z niemieckich gazet codziennych publikuje aktywi œci udaj¹c y siê na lotnis ko, policj a artyku³ pod tytu³em Czy chcecie tych œmierci? przeszukiwa³a wszystkie osoby wysiadaj¹ce z odwo³uj¹c siê do debat publicznych, w których po ci ¹g ów. Do ko na no ki lk u za tr zy ma ñ w³adze niemieckie zastanawia³y siê nad u yciem prewencyjnych, zatrzymano m.in. dziennikarza gumowych kul wobec demonstrantów. Represje polskich Indymediów, który zosta³ wypuszczony wobec osób przybywaj¹cych do Rostocku nie nastêpnego dnia okaza³o siê, e polska policja s³abn¹, ludzie s¹ przeszukiwani, aresztowani i przekaza³a niemieckiej, i mo e on stanowiæ bici, bez adnych podstaw. Tego samego dnia zagro enie dla porz¹dku, s¹d pierwszej instancji odby³a siê demonstracja migracyjna w Rostocku, wydawa³ wyroki przetrzymywania aktywistów do podczas której policja atakowa³a demonstrantów, 8. czerwca do godz , czyli po zakoñczeniu kilka osób odnios³o obra enia, zaatakowano szczytu, jednak po apelacji dzia³acze zostali poci¹g z aktywistami jad¹cymi do obozu wypuszczani wczeœniej. Podczas blokady Reddelich pod Rostockiem. Policja próbowa³a lotniska zatrzymano jednego aktywistê z Polski, utrudniæ demonstracjê w mieœcie, przeszukuj¹c który zosta³ uwolniony po kilku godzinach. kilkaset osób, jednak manifestacja odby³a siê 6. czerwca rozpoczê³y sie blokady bez adnych incydentów. Te g o s a m e g o bram do czerwonej strefy. Zablokowano

10 10 wszystkie trzy bramy, wszystkie marsze wdar³y 8. czerwca w Berlinie odby³o siê street siê do strefy zakazu demonstracji. Policja party po pieraj¹ ce prote sty prze ciwko G8. za at ak ow a³ a po ko jo wo pr ot es tu j¹ cy ch Zatrzymano kilka osób za zakrywanie twarzy, w manifestantów przy bramie wschodniej. Blokada tym aktywistkê z Polski, która po kilku godzinach niedaleko miejscowoœci Bad Doberan, gdzie zosta³a uwolniona. Pod koniec zgromadzenia przebywa³a wiêkszoœæ polskich aktywistów by³a policja brutalnie zaatakowa³a demonstrantów (w pokojowa i nikt nie zosta³ tam zatrzymany, jednak tym spor¹ grupê aktywistów z Polski) pa³kami i wœród demonstrantó w rozpoznano czwórkê gazem ³zawi¹cym, którego dzia³anie mo na by³o taj nia ków, któ rzy mus iel i uci eka æ prz ed odczuæ do kilku godzin po zdarzeniu. Podczas demonstrantami do reszty policji. Namawiali oni kontroli grupy osób stoj¹cych pod jednym z innych manifestantów do u ycia przemocy okolicznych sk³otów zatrzymano jedn¹ osobê z wobec policji. Tego samego dnia odby³a siê Pols ki, któr a po kilk u godz inac h zost a³a równie blokada lotniska Rostock Laage, gdzie uwolniona. P o d c z a s t r w a n i a zatrzymano dwóch aktywistów z Polski, którzy po antyszczytu wiele osób by³o zatrzymywanych kilku godzinach zostali wypuszczeni. Wieczorem prewencyjnie podczas kontroli za czapki z policja pojawi³a siê w Camp Rostock, jednak po daszkiem, szaliki a nawet za posiadane prasy kilk u god zina ch, o puœc i³a o bóz. Noc n a krytykuj¹cej G8. Wiele osób zosta³o rannych, wszystkich trzech blokadach minê³a spokojnie. najczêstsze obra enia to posiniaczenia od pa³ek i 7. czerwca dosz³o do staræ z policj¹ armatek wodnych, bóle miêœni od wykrêcania przy bramie zachodniej. Kilka osób zosta³o koñczyn przez p olicjantów, s kaleczenia od zatrzymanych, kilka zosta³o rannych. U ywano uderzeñ pa³k ami, wiele ra n zwi¹zanych z armatek wodnych, w szczytowym momencie kontaktem z gazem ³zawi¹cym. W akcji policji dzia³a³o dziewiêæ armatek przeciw oko³o podczas szczytu G8 wziê³o udzia³ ponad 17 czt ery stu dem ons tra nto m. Zat rzy myw ano tysiêcy funkcjonariuszy. 140 osób dosta³o wyroki dziennikarzy, jak siê okaza³o, woda w niektórych wiêzienia o ró nej d³ugoœci. Kilkaset osób nie armatkach by³a zmieszana z gazem ³zawi¹cym. wpuszczono do Niemiec, skontrolowano ok. 850 Policja zachowywa³a siê bardzo agresywnie, tysiêcy osób. Molly, ACK-Poznañ atakowano pokojowo protestuj¹ce osoby. [na podstawie de-imc] Niemieccy aktywiœci z ruchu anty-g8 oskar eni o terroryzm Pod koniec lipca 2007 r., pod pretekstem walki z e tzw. Militante Gruppe, która wg Prokuratury terroryzmem, w Niemczech zatrzymano czterech Generalnej rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 2001 r., jest aktywistów ruchów anty-g8. Oskar ono ich o odp owi edz ial na za kil kan aœc ie pod pal eñ przynale noœæ do organizacji terrorystycznej samochodów policyjnych i wojskowych. Do jej Militante Groupe, b¹dÿ wspierania jej dzia³añ. akcji bezpoœrednich mia³y zaliczaæ siê ataki na Jeœli s¹d uzna winê dzia³aczy, grozi im kara do 10 radiow ozy niemie ckiej policj i federa lnej w lat wiêzienia. proteœcie przeciw jej zaanga owaniu w Trzy osoby zatrzymano 30. i 31. lipca br., gdy deportacje imigrantów oraz kolejne podpalenia rzekomo próbowa³y pod³o yæ ogieñ pod pojazdy dokonywa ne w ramach protestó w przeciw wojskowe na terenie MAN AG w Brandenburgu. represjom wobec ruchu anty-g8. Obroñcy Zidentyfikowanych: 35-letniego Floriana L. i podejrzewanej siódemki stwierdzili w swym Olivera R. oraz 46-leniego Axela H. na mocy art. oœwiadczeniu, e zarzucenie jej terroryzmu z 129a KK oskar ono o przynale noœæ do paragrafu 129a jest oparte jedynie na organizacji terrorystycznej Militante Grouppe d o m n i e m a n i a c h. W e d ³ u g p r a w n i k ó w oraz o próbê podpalenia. Osadzono ich w aresztowanie czterech osób na tak w¹t³ych areszcie œledczym Mohabit w Berlinie. 31. lipca podstawach jest skandalem. Postêpowan ie policja przeszuk a³a domy czterech innych procesowe, zw³aszcza - uzasadnienia zawarte w podejrzanych. Jednego z nich - Andreja H. nakazach, po raz kolejny dobitnie pokaza³o, e zatrzymano pod zarzutem popierania MG. s³u by pañstwowe w Niemczech bez skrupu³ów Oskar ono jeszcze trzy osoby, lecz nie zosta³y w y k o r z y s t u j ¹ u s t a w y i p r z e p i s y one aresztowane. Niemiecka policja podejrzewa, antyterrorystyczne przeciw okreœlonej kategorii Strajk g³odowy w Guantanamo 31 Na pocz¹tku kwietnia br., w amerykañskiej bazie prze³amania g³odówki". To "procedura medyczna mi li ta rn ej Gu an ta na mo, st ra jk g³ od ow y zapewniaj¹ca niezbêdn¹ liczbê kalorii, by stan prowadzi³o trzynastu wiêÿniów. Wbrew swojej zdrowia pozosta³ dobry". woli byli oni karmieni do ylnie. Jak poinformowa³a armia amerykañska, [za: CIA, ] przymusowe karmienie "nie mia³o na celu Nowojorska policja pobi³a prawników, którzy chcieli pomóc ofiarom przemocy Michael Tarif Warren to jeden z najbardziej zatrzymali parê prawników. Postawili im zarzuty, znanych prawników w Nowym Jorku. Jest on m.in. przeszkadzania funkcjonariuszom w zaanga owany w obronê ludzi, którzy padli wykonywaniu czynnoci s³u bowych. Jednak ofiarami policyjnej przemocy. Jej œwiadkiem by³ znalaz³ siê œwiadek ich zatrzymania i wkrótce pod w czwartek, 21. czerwca 2007 r., gdy wraz z komend¹ pojawi³o siê kilkaset osób. Zwolnienia E v e l y n, r ó w n i e p r a w n i c z k ¹, j e c h a ³ policjantów, którzy pobili m³odego cz³owieka oraz sam och ode m. Kie dy oko ³o god z. 18: 00 Warrena, domaga³y siê liczne grupy aktywistów przemierzali jedn¹ z ulic na Brooklynie, oraz kilku polityków. Sprawê zatrzymania zobaczyli, e policja kopie i bije w twarz i inne prawników oraz pobicia m³odego cz³owieka czêœci cia³a m³odego cz³owieka. Le a³ on ju na postanowiono wykorzystaæ do nag³oœnienia ziemi zakuty w kajdanki. Obydwoje wyskoczyli z policyjnej przemocy. Jeszcze tej samej nocy samochodu. Oznajmili policji, e s¹ prawnikami i Warren zosta³ zwolniony z aresztu. e powinna ona przestaæ katowaæ sw¹ ofiarê. Wróciwszy do samochodu, prawnicy zaczêli [za: CIA, ] spisywaæ dane policjantów. Wtedy ostro oni zareagowali. Zaczêli biæ Michaela, a w koñcu - Represje podczas 1. Maja na œwiecie 1. maja br., z okazji Miêdzynarodowego ju siê zakoñczy³ i jego uczestnicy spokojnie Œwiêta Pracy, w licznych miastach na œwiecie udawali siê do parku, by odpocz¹æ, policja tradycyjnie odby³y siê demonstracje, zaczê³a strzelaæ gumowymi kulami. podczas których domagano siê Kilkudziesiêczna manifestacja, której tematem poszanowania elementarnych praw przewodnim by³y prawa imigrantów, przebiega³a pracowniczych. Przypomninano prawdziwe zupe³nie spokojnie. Problemy z policjantami znaczenie tej daty dnia walki uciskanych rozpoczê³y siê wtedy, gdy ludzie zaczynali siê ju przeciwko opresji. Tradycyjnie nie obesz³o rozchodziæ. Policja próbowa³a rozpêdziæ siê równie bez represji policyjnego aparatu siedz¹cych w parku, spaceruj¹cych, spokojnie w³adzy wobec manifestantów. zachowuj¹cych siê demonstrantów. Strzeli³a do nich 240 razy z gazu ³zawi¹cego oraz gumowymi Tym, co sta³o siê w Los Angel es, by³y kulami. Choæ policjanci twierdzili, i jedna z osób zaszokowane nawet mainstreamowe, nie rz uc i³ a w ni ch ni ez id en ty fi ko wa ny m zawsze rzetelne media. Kiedy 1-majowy pochód przedmiotem, zachowane filmy z materia³em

11 30 11 U. S. A. Apelacja Jeffa Luersa 14. lutego br. s¹d apelacyjny orzek³, e sprawa Jeffa "Free" Luersa, który w 2001 roku zosta³ skazany na ponad 22 lata za zniszczenie w salonie Chevroleta w Eugene samochodów typu SUV, ma powróciæ do s¹du okrêgowego. Orzeczono, e zosta³y pope³nione b³êdy i e jak na tak¹ sprawê kara by³a zbyt wysoka. Wygl¹da na to, e s¹d ma szansê skróciæ jego wyrok o 15 lat! Oznacza to, e prawdopodobnie w tym roku Free bêdzie ju wolny. [ ] Apel o solidarnoœæ i wsparcie dla Carlosa Zamalei O pomoc prosi wiêziony anarchista, Carlos przystani. Wiêzieñ nie chce, by jego strajk Zamalea. Uwa a on, e w zwi¹zku z jego proœb¹ g³odowy by³ trzymany w sekrecie w murach o deportacjê, zosta³ uznany przez w³adze za wiêzienia, a jego g³os wyciszony przez w³adze niebezpiecznego wiêÿnia. Protestuj¹c wiêzienne. przeciwko ci¹g³emu przeœladowaniu go przez Dlatego wszystkich, którzy siê z nim solidaryzuj¹, stra ników, którzy nie respektuj¹ jego praw, pr os i o b om ba rd ow an ie ad mi ni st ra cj ê rozpocz¹³ strajk g³odowy. wiêzienn¹ listami, telefonami i ami Carlos zosta³ osadzony w wiêzieniu w wyra aj¹cymi zainteresowanie jego sytuacj¹ i Niesprawiedliwie skazano go za czyny, których ¹daniami, aby: nie pope³ni³, a oskar enia okreœla jako przyk³ad - stra nicy wiêzienni przestali go torturowaæ; - rasistowskiego zaszufladkowania. W czasie pozwolono mu kontaktowaæ siê z rodzin¹ i pobytu w miejscu odosobnienia od 1998 roku w telefonowaæ; - przeniesiono go z izolatki do wiêzieniu specjalnym w Arizonie Carlos zosta³ normalnego wiêzienia; - zwrócono jego prywatne pozbawiony jedzenia oraz niezbêdnych lekarstw. przedmioty; - deportowano go do jego ojczystego Rasistowscy stra nicy znêcali siê nad nim kraju tak szybko, jak to mo liwe. fi zy cz ni e or az ps yc hi cz ni e. Ki lk a ra zy Carlos Zamalea zna biegle hiszpañski i angielski. zaatakowano go gazem oraz pozbawiono wszelkich prywatnych przedmiotów. W grudniu Listy wsparcia wysy³ajcie mu pod adres: r. C ar lo s z os ta ³ p rz en ie si on y d o Carlos Zamalea #43499, ASPC-Eyman-SMU I, normalnego wiêzienia (ASPC-Buckeye), ale w PO Box 4000, Florence, AZ lipc u r., w zwi¹ zku z fa³s zywy mi Adresy w³adz, do których mo na wysy³aæ oskar eniami o wywo³ywanie niepokojów znów protesty w sprawie Carlosa: trafi³ do izolatki. Decyzja o jego ponownym przeniesieniu w odosobnienie zapad³a podczas Arizona Department of Corrections tzw. tajnego procesu West Jefferson Street Po wydarzeniach z lipca 2006 r. Carlos by³ Phoenix, AZ zastraszany przez stra ników. Pozbawiono go E - m a i l ( d i r e c t o r, D o r a B. S c h r i r o ) : papieru i przyborów do pisania, by nie móg³ napisaæ apelacji oraz za alenia w zwi¹zku z ASPC - Eyman nowym miejscem osadzenia. Zgodnie z ustaw¹ o P.O. Box 3500 imigrantach, Carlos powinien by³ byæ w 1985 r. Florence, AZ deportowany. Ca³y czas grozi mu siê pozbawieniem ycia. Stra nicy mówi¹: Któregoœ Governor Janet Napolitano: dnia mo esz kopn¹æ w kalendarz. Nic siê nie The Honorable Janet Napolitano stanie. 20 innych imigrantów zajmie twoje Governor of Arizona miejsce. Jego przeœladowcy nie s¹ anonimowi West Washington Carlos powiedzia³ reporterowi Infoshopu: Ci, Phoenix, Arizona którzy czerpi¹ zyski z ludzkiej niedoli i desperacji nie powinni znaleÿæ nigdzie bezpiecznej [ ] podejrzanych - niewygodnych dla nich osób. terrorystycznej jedynie na podstawie lektury Arbitralnoœæ aresztowañ najlepiej widaæ w odezw i pism MG. Wyrok w sprawie niemieckich przypadku Andreja H. - socjologa zajmuj¹cego aktywistów s¹d ma wydaæ 24. sierpnia br. siê kwestiami gentryfikacji, praw lokatorskich, 15 sierpnia br., w ramach miêdzynarodowego ciêæ socjalnych, a tak e aktywisty spo³ecznego, dnia solidarnoœci z zatrzymanymi, na ca³ym który podczas szczytu G8 wzi¹³ udzia³ w œwiecie, w tym równie - w Warszawie, odby³o siê organizacji miêdzynarodowego centrum szereg akcji bezpoœrednich. Indymediów. Policja uzna³a, ze ma on zwi¹zek Nadal potrzebne jest wsparcie dla niemieckich ze spraw¹ tylko na podstawie jego kontaktów z dzia³aczy! Wyrazy poparcia dla aresztowanych jednym z podejrzanych z Brandenburga. Co mo na wysy³aæ pod adres sêdziego zajmuj¹cego wiêcej, uzna³a, e jedyne ich dwa spotkania mia³y s i ê i c h s p r a w ¹ : U l r i c h H e b e n s t r e i t miejsce w konspiracji. Funkcjonariusze nie Ermittlungsrichter, am BGH Herrenstrasse 45a, wiedz¹c, co dzia³o siê podczas nich, doszli do D Karlsruhe. Adres pocztowy miejsca wniosku, e konspiracyjne zachowanie H. i L. pobytu zatrzymanych (ARESZT): Oliver R. / mo na wyjaœniæ jedynie tym, e L. te przynale y Florian L. / Axel H. / Andrej H. ber den do orga niza cji terr orys tycz nej. Jedn ym z Ermittlungsrichter am BGH Herrenstrasse 45a D- dowodów na konspiracjê mia³o byæ to, e Andrzej Karlsruhe Oliver Rast Buchnr 2355/07 H. za po mn ia ³ w zi ¹æ z d om u t el ef on u Florian Ludwig Buchnr 2356/07 Axel Hornbogen komórkowego. Oskar ono go równie o to, e w Buchnr 2357/07 Andrej Holm Buchnr 2354/ r., w publikacji akademickiej u y³ sformu³owa ñ, które mo na te znale Ÿæ w Wiêcej informacji o akcjach solidarnoœciowych i tekstach MG. Ponadto policja uzna³a, e skoro sytuacji prawnej zatrzymanych znaleÿæ mo na ma on dostêp do bibliotek, mo e wykorzystywaæ na st ro ni e ni em ie ck ic h I nd ym ed ió w to do robienia badañ dla Militante Grouppe. [ blogu: Artyku³ 129a, w którym zabrania siê zak³adania, soli.blogsport.de popierania i przynale noœci do organizacji [za: imc-de, imc-pl; ] terrorystycznych, i na mocy którego oskar ono aktywistów, dodano do niemieckiego kodeksu Z OSTATNIEJ CHWILI: karnego w latach 70-tych w odpowiedzi na Jak siê dowiedzieliœmy, kwestiê aresztu dzia³ania Frakcji Czerwonej Armii (RAF-u, niemieckich aktywistów s¹d ostatecznie zwanej tak e grup¹ Baader-Meinhof). Jednak rozpatrzy dopiero w paÿdzierniku br. Wczeœniej obecnie policja federalna zazwyczaj jednak przeanalizuje, czy rzeczywiœcie mo na wykorzystuje œledztwa przeciwko naruszeniu mówiæ o zwi¹zku grupy dzia³aczy z organizacj¹ tego zapisu do gromadzenia informacji o terrorystyczn¹. aktywistach i demonstrantach w celu ich zastraszania. Od maja 2007 r., w zwi¹zku z tocz¹cymi siê w Berlinie, Hamburgu, Strausbergu i Bad Oldesloe 4 wstêpnymi dochodzeniami przeciw domniemanym terrorystom, dokona³a ona czterech najazdów na centra dzia³alnoœci aktywistów. Tylko 2% dochodzeñ prowadzonych na podstawie naruszenia art. 129a zakoñczy³o siê skazaniem podejrzanych. Okreœlanie terroryzmem próby, w której nie nara ono ycia ani zdrowia adnej osoby, jest wyraÿnym, politycznym nadu yciem, niezgodnym nawet z art. 129a. Za terroryzm uznaje on bowiem dzia³anie maj¹ce na celu zniszczenie pañstwa b¹dÿ miêdzynarodowej organizacji. Wg samej prokuratury policja nie ma dostatecznej wiedzy na temat trzech aresztowanych w Brandenburgu. W normalnym, konstytucyjnym postêpowaniu oskar ono by ich o próbê podpalenia na mocy art. 306 kodeksu karnego i wypuszczono z aresztu. Nie przeszkadza to jednak podejrzewaæ tych osób o mo liwoœæ przynale noœci do organizacji

12 12 29 Solidarnoœæ z Gabrielem Pombo da Silva Apelujemy o solidarnoœæ z Gabrielem Pombo da Silva i s³anie do wiêzienia w Aachen listów protestacyjnych przeciwko pog³êbiaj¹cej siê jego izolacji [jego list opisuj¹cy warunki panuj¹ce w tej placówce opublikowaliœmy w 24 nr Biuletynu ACK ]. Dla przypomnienia: od osadzenia go pod koniec czerwca 2004 roku skazany w "Procesie 4 z Aachen" na 13 lat wiêzienia Gabriel spêdza sam w celi 23 godziny dziennie. Jest zupe³nie odizolowany od innych wiêÿniów, a cztery razy w miesi¹cu przys³uguje mu 45 minut widzeñ. Teraz wydaje siê, e "znikaj¹" równie listy do i od niego, nie docieraj¹ do niego wysy³ane przez ludzi znaczki pocztowe, a p³yty cd i ksi¹ ki, które dostaje, s¹ zatrzymywane przez stra ników. Gabriela pozbawiono tak e pieniêdzy z konta wiêziennego, zostawiaj¹c jedynie minimum niezbêdne do robienia zakupów w wiêziennej kantynie... Jak sam napisa³ w wys³anym liœcie, czytanie ksi¹ ek, od których zosta³ odcieey, wyci¹gnê³o go z 14 lat tortur! Jak ka dy wiêzieñ Gabriel potrzebuje on kontaktu z innymi ludÿmi, brania udzia³u w yciu spo³ecznym i dyskusji politycznej. Tymczasem sytuacja w wiêziennictwie dobitnie wskazuje na to, e celem istniej¹cego systemu w³adzy jest niszczenie ludzkiej indywidualnoœci, spo³ecznoœci oraz œwiadomoœci. Próby coraz ciê szej izolacji Gabriela wyraÿnie maj¹ na celu zniszczenie jego osobowoœci i przekonañ politycznych. Nie mo e siê to udaæ! Prosimy was o s³anie listów, faxów, i do wiêzienia w Aachen. Poni ej znajduje siê jego adres i przyk³adowy list (po niemiecku). Solidarnoœæ ze wszystkimi walcz¹cymi wiêÿniami! Miêdzynarodowy dzieñ solidarnoœci 29. wrzeœnia 2007 r. W wiêzieniu czas to pragnienie. To czekanie. Czekanie na coœ, co prze³amie samo czekanie. To czekanie na ycie. Coœ, co sprawi, e zaczniesz czuæ. Coœ, co ciebie zainspiruje. Coœ, co wyniesie ciebie na wy szy stopieñ, pomimo przeci¹gaj¹cej siê rutyny, pomimo martwego œr od ow is ka. To cz ek an ie i wy gl ¹d an ie potwierdzenia bycia cz³owiekiem, w miejscu, gdzie wiêzienie stara siê ciebie zniszczyæ, poddaæ ciê kontroli, zresocjalizowaæ ciê. To Solidarnoœæ z Gabrielem i wszystkimi, walcz¹cymi wiêÿniami! Skoñczyæ z tortur¹ izolacji! Adresat: JVA Aachen Dr. Hans-Joachim Gries Krefelder Str Aachen [Miejsce, data] Sehr geehrter Herr Dr. Hans-Joachim Gries, unser Freund Gabriel Pombo Da Silva sitzt nunmehr seit Ende Juni 2004 in der JVA Aachen ein. Das ist ein Fakt den sie kennen, genauso wie Ihnen die Fakt bekannt ist, dass er 23 Stunden in einer Zelle eingesperrt ist. Doch diese Isolation reicht Ihnen offensichtlich nicht. Sie händigen die Bücher nicht aus, die Gabriel Pombo Da Silva von Freunden und Freundinnen geschickt bekommt, genauso wenig die für ihn zugesandten CDs. Sie halten Briefe zurück; die die reingehen, als auch die die rausgehen sollen. Sie stehlen Briefmarken aus den Postsendungen die an Gabriel Pombo Da Silva gehen. Glauben Sie tatsächlich damit den Willen und die politische Persönlichkeit unseres Freundes brechen zu können? Dann werden wir Ihnen hiermit mitteilen müssen, dass das ein Irrglauben Ihrerseits ist. Wir fordern von Ihnen: - Herausgabe der Bücher, die an Gabriel Pombo geschickt worden sind und geschickt werden - Herausgabe der CDs, die an Gabriel Pombo Da Silva geschickt wurden und geschickt werden - Weiterleitung der Briefe an Gabriel Pombo Da Silva inklusive der Briefmarken und sonstigen "Einlagen" - Weiterleitung der Briefe die Gabriel Pombo Da Silva schreibt, und zwar an die Adressaten für die sie vorgesehen sind! Sie schaffen es nicht unseren Freund von uns zu isolieren. Ihre Mauern, Ihre Bewacher, Ihre Schikanen helfen Ihnen da gar nicht! Hochachtungsvoll. Telefon: Fax: [ ] Wezwanie do miêdzynarodowej mobilizacji solidarnoœci z José i Gabrielem w³aœnie tutaj czujesz ich k³amstwa i hipokryzjê w ynaj¹c¹ siê w twoj¹ bezsilnoœæ. To tutaj zapada kurtyna spektaklu, a policyjna pa³ka staje siê... Pa³ka, któr¹ wszyscy znamy, ale nie zawsze widzimy lub chcemy zobaczyæ. Ju 20 lat temu Gabriel i José stanêli twarz¹ w twarz z t¹ przemoc¹, z tego ju 3 lata w Niemczech. Ju prawie dwa lata minê³o, kiedy og³oszono wyroki odpowiednio 13 i 14 lat. D³ugie wyroki za ucieczkê od jeszcze d³u szego uwi êzi eni a pop rze z wzi êci e zak ³ad nik ów podczas konfrontacji z policj¹. Obaj uciekli kilka miesiêcy wczeœniej od 20 lat spêdzonych w gu³agach pañstwa hiszpañskiego. Obaj chcieli byæ wolni i kontynuowaæ na zewn¹trz walkê Obroñcy Ungdomshuset na wolnoœci! 23. maja 2007 r. w Kopenhadze, podczas 4 tygodnie. kolejnych procesów 15 osób, które zosta³y 25. maja 2007 r. ten sam s¹d postanowi³ uwolniæ z are szto wan e pod czas eksm isj i tute jsze go wiêzienia Vestre Faengsel wszystkie osoby, które centrum kultury niezale nej Ungdomshuset, s¹d zo st a³ y za tr zy ma ne po dc za s ek sm is ji lokalny podj¹³ decyzjê o ich uwolnieniu. Ungdomshuset w Kopenhadze i by³y uwiêzione Zatrzymanych w budynku centrum oskar ono o od 1. marca 2007 r. Wszyscy aresztowani w pl an ow an ie at ak u na po li cj an tó w, gd y budynku centrum zostali wypuszczeni z wiêzienia znaleziono tu wiele przedmiotów wskazuj¹cych jeszcze tego samego dnia. Warto zaznaczyæ, i w na przygotowanie do konfrontacji, tj. kamienie, Kopenhadze zostali zatrzymani broni¹cy sk³otu, koktajle mo³otowa itd. Choæ s¹d zadecydowa³ o dwaj anarchiœci z Polski, których deportowano do uwolnieniu wszystkich zatrzymanych, jednak kraju. tylko jeden z nich - 16-latek zosta³ wypuszczony Za postêpowanie policji podczas wydarzeñ na wolnoœæ od razu. Na wniosek oskar yciela, o zwi¹zanych z ewikcj¹ Ungdomshuset, tj. u ycie reszcie, w ci¹gu kilku najbli szych dni mia³ gazu ³zawi¹cego i nieodpowiednie traktowanie zadecydowaæ s¹d wy szej instancji. Poniewa m³odych zatrzymanych Daniê potêpi³a Komisja policja zakoñczy³a ju œledztwo, sêdzia stwierdzi³, ONZ, zajmuj¹ca siê torturami. Jedna z duñskich e nie ma potrzeby trzymania oskar onych za gazet ujawni³a te informacjê, e w kr at ka mi do mo me nt u r oz po cz êc ia si ê eksmisji Ungdomshuset bra³o udzia³ wojsko. w³aœc iwego proce su. Podcz as poprz ednie j Jednak w³adze Danii nie chcia³y jej komentowaæ. sprawy, która mia³a miejsce 4 tygodnie wczeœniej, Wiêcej o procesie: s¹d wyda³ wyrok uwolnienia 8 osób. Jednak po dwóch dniach s¹d wy szej instancji zadecydowa³, [za: CIA, œr., oraz IMC, e powinny one zostaæ w wiêzieniu przez kolejne ] Zamieszki w Kopenhadze pó³ roku po eksmisji Ungdomshuset 63 osoby zosta³y zatrzymane 1. wrzeœnia barykady. W tle gra³a muzyka i wiele osób bawi³o siê 2007 r. po nocnych zamieszkach, które na street party. Oko³o godz policja kaza³a wybuch³y w Kopenhadze po manifestacji demonstrantom usun¹æ siê z ronda, jednak oni upamiêtniaj¹cej eksmisjê Ungdomshuset 1 og³osili koniec street party, a pocz¹tek demonstracji, marca 2007 r. która ulic¹ Norrebrogade mia³a przejœæ w kierunku W dwóch demonstracjach, która rozpoczê³y Folkets Hus (Dom Ludowy). Zdemolowano kilka siê o godz , wziê³o udzia³ oko³o 1500 sklepów. Policja zaatakowa³a demonstrantów osób. Przesz³y one z dzielnic Norrebro, gdzie gazem ³zawi¹cym. Rozpoczê³y siê regularne walki z znajdowa³ siê budynek Domu M³odzie y oraz z policj¹, w któr¹ rzucano kamieniami i koktajlami wolnego miasta Christiania, po czym po³¹czy³y Mo³otowa. Starcia te trwa³y kilka godzin do póÿnych siê. Wielu mieszkañców wywiesi³o z okien g o d z i n n o c n y c h. bannery solidarnoœciowe i wyra a³o swoje p o p a r c i e w o b e c m a n i f e s t u j ¹ c y c h. Ostatecznie trzy osoby zosta³y aresztowane na Demonstracja przebieg³a pokojowo, oprócz d³u szy okres czasu, spêdz¹ w areszcie co najmniej incydentu z cywilnymi policjantami, którzy 25 dni do czasu pierwszej rozprawy. Zarzuty to prowokowali manifestanuj¹ce osoby w okolicy napa œæ na funk cjon ariu sza oraz zak³ ócan ie Ratusza, gdzie zgromadzenie zosta³o p o r z ¹ d k u p u b l i c z n e g o. zakoñczone. Na godz. 23:00 zapowiedziano street party na Ground 69, w miejscu, gdzie W Kopenhadze zorganizowano tydzieñ ró nych niegdyœ znajdowa³ siê Ungdomshuset. wyd arz eñ z wi¹ zan ych z Un gdo msh use t. O rozpoczê³o siê street party, na które przyby³o kilkaset osób. Zablokowa³y one Film: odcinek drogi od Jagtvej 69 do ronda Norrebro Zdjêcia po zamieszkach: (oko³o 100 m). Ubrani na czarno i zamaskowani aktywiœci wybili szyby w McDonaldzie, zaczêli budowaæ na ulicach Wiêcej:

13 28 D A Eksmisja Ungdomshuset w Kopenhadze 1. marca br. o godzinie 7 rano si³y zatrzymywani za posiadanie wiadomoœci specjalne policji zaatakowa³y dotycz¹cych Ungdomshuset. Z przepe³nionych kopenhaski Dom M³odzie y, aresztów dochodzi³y sygna³y o tym, e N budynek zask³otowany od 25 lat. zatrzymani nie otrzymali adnego posi³ku przez Policjanci dostali siê do budynku 20 godzin. Demonstracje solidarnoœciowe I l¹duj¹c helikopterem na dachu odbywa³y siê kilka dni z rzêdu, zatrzymywano oraz poprzez boczne wejœcie po wiele osób mimo, e wszystkie zgromadzenia u yciu kontenera. Obrona sk³otu by³y pokojowe. 6 marca rozpoczêto burzenie A wewn¹trz trwa³a oko³o godziny, budynku Domu M³odzie y. jedna osoba zosta³a odwieziona do szpitala z powa nym urazem W sumie, w zwi¹zku z eksmisj¹ Ungdomshuset g³owy, inna mia³a z³aman¹ rêkê. W œrodku aresztowano oko³o tysi¹ca osób w ci¹gu znajdowa³o siê 36 osób, w tym 15 Duñczyków. kilkunastu dni (jeszcze 10. marca aresztowano Zatrzymano tam równie dwóch anarchistów prewencyjnie piêcioro Polaków, którzy z Polski. Wszyscy cudzoziemcy zostali po przyjechali na demonstracjê do Kopenhagi). kilku dniach deportowani, obywatele Danii Policja zosta³a potêpiona m.in. przez ONZ za spêdzili w wiêzieniu trzy miesi¹ce. u ycie niebezpiecznego dla ycia gazu ³zawi¹cego. Akcje solidarnoœciowe odbywa³y siê W momencie gdy si³y specjalne dokonywa³y na ca³ym œwiecie, m.in. równie w kilku miastach brutalnej eksmisji Ungdomshuset, na ulicach Polski. Policja kopenhaska zaczê³a wypuszczaæ rozpoczê³y siê walki z policj¹. Aresztowano osoby z aresztu po dwóch tygodniach od ewikcji wszystkich m³odych wychodz¹cych na ulice w Ungdomshuset, jednak niektóre osoby nadal okolicach Domu M³odzie y, wiêkszoœæ zupe³nie pozostaj¹ w wiêzieniu z wyrokami za udzia³ w bezpodstawnie. Zamieszki trwa³y dwie noce, zamieszkach i napaœæ czynn¹ na funkcjonariusza równie na odleg³ej dzielnicy Christiania. W³adze policji. Na grudzieñ zapowiedziano procesy 26 duñskie nakaza³y kontrolowanie granic ze osób za udzia³ w zamieszkach. Nadal nie Szwecj¹ i Niemcami w obawie przed przybyciem wyznaczon o daty procesu 36 osób, które zwolenników Ungdomshuset, wiele osób z tych znajdowa³y siê w œrodku Domu M³odzie y. Wiele krajów nie zosta³o wpuszczonych do Danii, z zatrzymanych osób to osoby niepe³noletnie, z dokonywano zatrzymañ i przeszukañ w odleg³ym których du a iloœæ by³a przetrzymywana bez o 30 km od Kopenhagi szwedzkim Malmö. W procesu i bez kontaktu z rodzicami w wiêzieniach ci¹gu pierwszego dnia i nocy zatrzymano ok. 200 dla doros³ych. osób. Akcje solidarnoœciowe odbywa³y siê w wielu miastach europejskich. Policja duñska W Kopenhadze nadal trwa ruch solidarnoœci z zosta³a zmuszona do wypo yczenia dwudziestu Ungdomshuset, co tydzieñ w czwartek - dzieñ furgonetek policyjnych od policji szwedzkiej, eksmisji sk³otu - odbywaj¹ siê demonstracje poniewa wiele z ich samochodów zosta³o domagaj¹ce siê nowego domu m³odzie y. Nadal powa nie uszkodzonych podczas zamieszek. trw aj¹ rów nie re pre sje pol icy jne wob ec demonstrantów, zgromadzenia s¹ atakowane i Po d³ugotrwa³ych zamieszkach w drug¹ noc po pro wok owa ne prz ez pol icj ant ów. W³a dze ewikcji, policja dokona³a kilku nalotów na miejsca miejsk ie nadal ignoru j¹ potrze bê otwarc ia zwi¹zane z Ungdomshuset, g³ównie na centra nowego domu m³odzie y. Wydatki pañstwa kulturalne i domy aktywistów, zatrzymywano zw i¹ za ne z e ks mi sj ¹ Un gd om sh us et i wszystkie osoby znajduj¹ce siê jed noc zeœ nie n ajw iêk sz¹ we wn ¹t rz, o bc ok ra jo wc ów operacj¹ duñskiej policji de po rt ow an o be z a dn yc h szacuje siê na 15 milionów podstaw. W trzeci dzieñ po eksmisji euro. mówiono o 600 zatrzymanych Pr ok ur at or za jm uj e s iê osobach. Na ulicach dzielnicy w obecnie oko³o 30 skargami o k o l i c y U n g d o m s h u s e t z³o onymi na brutalnoœæ dokonywano przeszukañ ludzi na polic ji podcz as wydar zeñ niespotykan¹ skalê, sprawdzano zwi¹zanych z eksmisj¹. treœæ smsów na telefonach komórkowych, m³odzi ludzie byli Molly, ACK Poznañ 13 rozpoczêt¹ wewn¹trz. Pomimo zamkniêcia w Wzywamy do miêdzynarodowej mobilizacji w nies³awnym re imie izolacyjnym FIES, obaj solidarnoœci z José i Gabrielem. 29. wrzeœnia br. pozostali wierni anarchistycznym zasadom, za odbêd¹ siê demonstracje przed wiêzieniami w co musieli zap³aciæ kolejnym uwiêzieniem, tym Rheinbach i Aachen w Niemczech. Wzywamy razem w Niemczech. Oczywiœcie sêdziów nie wszystkich, aby byli obecni, ale od decyzji interesowa³a ich przesz³oœæ, u yto jej wy³¹cznie naszych towarzyszy/ek zale y, w jaki konkretnie jako argumentu przeciwko nim. Zostali skazani, sposób wyra ¹ swoj¹ solidarnoœæ. Nie mo emy poniewa s¹ anarchistami i nie mo emy tego zapomnieæ naszych wiêÿniów. Mo emy siê zapomnieæ. ró niæ, ale nie mo emy zapomnieæ, o co W m iê dz yc za si e p oz os ta j¹ w r e im ie walczymy. Za miêdzynarodow¹ solidarnoœæ! Za permanentnej kontroli. José przeszed³ ju przez anarchiê! 4 wiêzienia i czêsto musi przechodziæ przez bardzo restrykcyjne œrodki kontroli. Po serii Wiêcej informacji o FIES i samym procesie na: konfliktów z w³adzami wiêziennymi przez 4 miesi¹ce mo e mieæ wizyty tylko poprzez szybê. Na pocz¹tku mia³y to byæ 3 miesi¹ce, ale potem José Fernandez Delgado po wizycie znaleziono przy nim konopie. Ostatnio JVA Rheinbach zamieni³o siê to ju w permanentny œrodek Aachenerstrasse 47 bezpieczeñstwa. José nie zgadza siê na wizyty D Rheinbach przez szybê. Powziêto kroki prawne zmierzaj¹ce do uchylenia tej decyzji, ale mo e to potrwaæ Gabriel Pombo Da Silva doœæ d³ugo. Sytuacja Gabriela jest podobna. JVA Aachen Opisuje swój re im jako podobny do FIES, a w Krefelderstrasse 251 wielu wypadkach jeszcze gorszy. D Aachen Berliñski antyfaszysta Christian S. Znowu w wiêzieniu Christian S., antyfaszysta z Berlina, od 14. lipca 2007 roku znowu przebywa w wiêzieniu! Ogó³em musi odsiedzieæ 40-miesiêczny wyrok. Zosta³ on skazany za naruszenie spokoju w zwi¹zku z 1. maja 2004 roku i z tego samego paragrafu - za zajœcia z 12. maja 2000 r. Za ten ostatni wystêpek otrzyma³ on wyrok w zawieszeniu, jednak zosta³ ponownie przywo³any do wiêzienia, gdy tylko go znowu skazano w 2004 roku. Obydwa wyroki skazujce wi¹ ¹ siê z jego aktywnym oporem wobec 2 marszów neo - faszystowskich przez Berlin. Odsiedzia³ w wiêzieniu on parê miesiêcy, jednak 1. maja 2004 roku jego sytuacja zdrowotna pogorszy³a siê. Cierpi on bardzo na powa ne zapalenie w¹troby ( ó³taczkê) typu C, a podczas pierwszych miesiêcy jego uwiêzienia cierpia³ na brak opieki medycznej. Jedynie dziêki presji wspieraj¹cych go osób, które przyczyni³y siê do wybuchu wielkiego skandalu publicznego dotycz¹cego warunków w berliñskich wiêzieniach (odpowiedzialny za to lekarz spotka³ siê z silnym potêpieniem opinii publicznej i zosta³ usuniêty ze s³u by) by³ wtedy w stanie znowu otrzymaæ lekarstwa, których potrzebowa³. Jest znowu w wiêzieniu nawet w jego sytuacji zdrowotnej (co oznacza, e potrzebuje on powa nej opieki medycznej, która w wiêzieniu nie jest dostarczana) i wobec faktu, e uczy siê, aby otrzymaæ dyplom w szkole dla doros³ych. To jasne, i nie pomo e mu to w pokonaniu jego przewlek³ych chorób. Ponadto jego procesy byy teatrem, w którym gliny mia³y okazjê do

14 14 27 wyp rób owa nia now ych tak tyk : ja k np. wiêzienne w przysz³oœci bêd¹ próbowa³y wpro wadz enie anonimo wych, pol icyj nych utrudniaæ Christianowi ycie. W tej chwili œwiadków, którzy przybyli uzbrojeni w peruki itd. przesiaduje on w celi wraz z 5 innymi osobami, a po to, aby zachowaæ w tajemnicy sw¹ to samoœæ. w ka dym miesi¹cu ma jedn¹ godzinê na Co wiêcej, 21. czerwca br. rozpocz¹³ siê nowy dziedziñcu [spacerowym] oraz jedn¹ godzinê proces przeciwko niemu i jego dziewczynie, odwiedzin. oskar onej o rzucenie butelk¹ w gliniarza podczas demonstracji antyfaszystowskiej w Piszcie do Christiana listy i kartki pocztowe, DreŸnie w 2005 roku. wysy³ajcie mu materia³y do czytania. Potrafi on czytaæ po niemiecku, angielsku, a tak e Znowu jedynym dowodem s¹ s³owa dwóch trochê po hiszpañsku. anonimowych gliniarzy. Na dodatek tego, zosta³ on aresztowany wraz z 7 innymi osobami parê dni Jego obecny adres: przed jego ponownym uwiêzieniem oraz oskar ony o podpalenie w sytuacji, która zosta³a Christian Sommermann skonstruowana przez policjê, co samo w sobie BNR: 727/07/7 znowu jawi siê jako podk³adka dla JVA Tegel bezpodstawnego aresztowania kogokolwiek. Seidelstr. 39 Jego przyczyn¹ by³o to, e w ci¹gu ostatnich Berlin miesiêcy w Berlinie mia³o siê wydarzyæ ponad Germany 100 podpaleñ, a policja nie mia³a œladu za odpowiedzialnymi za to ludÿmi, dlatego Nie jesteœmy w ogóle zaskoczeni g³uchot¹ próbowa³a ona zatrzymaæ niewyœledzonych oraz systemu wiêziennego w zwi¹zku z jego przestraszyæ pozosta³ych. sytuacj¹. Po zamkniêciu go w Hakenfelde - wiêzieniu o W samym tylko 2006 roku, w niemieckich niskim poziomie bezpieczeñstwa, czekaj¹c na wiadomoœæ, czy móg³by codziennie wychodziæ wiêzieniach pope³ni³o samobójstwo lub na zewntrz po to, aby uczêszczaæ na swe lekcje i zmar³o ponad 50 osób, równie w otrzymaæ lepsz¹ opiekê medyczn¹, nagle sta³ siê nastêpstwie braku opieki medycznej. goœciem wiêzienia Tegel - g³ównego, berliñskiego Wiêzienia s³u ¹ tylko jednemu celowi: wiêzienia dla ludzi z d³ugimi wyrokami. unicestwieniu umys³owemu i fizycznemu. To jasna, polityczna decyzja o odmówieniu mu Christian jest znowu jednym z tych, którzy mo liwoœci dojœcia do dnia, w którym zostanie on zostali jemu poddani, dlatego, e odmówili uwolniony (bêdzie w stanie opuœciæ wiêzienie na ugiêcia siê przed regu³ami spoeczeñstwa. dzieñ pracy itd.), uzyskana od pracownicy socjalnej, p. Schlagge oraz dyrektora jego by³ego Takie sprawy, jak stawianie p³on¹cych wiêzienia, Uwe Meyera-Odewalda. Odmawiaj¹ barykad w celu zatrzymania nazistowskich oni podania jakichkolwiek przyczyn swych marszów ub inne formy oporu przeciwko decyzji. Obecnie ludzie zdo³ali dowiedzieæ siê o kapitalistycznemu spo³eczeñstwu s¹ tym nowym odkryciu z postu jednego z niezbêdn¹ czêœci¹ naszej codziennej walki neonazistów na lokalnych Indymediach. zmierzaj¹cej do zniszczenia Pañstwa i Neonazista uwiêziony w tym samym wiêzieniu, Kapita³u. Dlatego ci, którzy zostali pojmani gdzie dawniej by³ Christian, towarzysz¹cy mu do klatek Pañstwa, zas³uguj¹ na ca³e nasze skurwiel powiedzia³, e Christian zostanie przeniesiony do nowego wiêzienia, a nowoœci wsparcie, aby pokazaæ, e nie s¹ oni sami, a rozesz³y siê wœród poszkodowanych przez niego ich walka oraz ich myœli s¹ te naszymi. tak, e niektórzy z nich wysy³ali mu groÿby œmierci¹. O jego przesuniêciu nie zostali Ku spo³eczeñstwu bez wiêzieñ! osobiœcie poinformowani ani jego prawnik, ani Wolnoœæ dla Christiana! dziewczyna. Wolnoœæ dla wszystkich! To ponownie jawny dowód, w jaki sposób w³adze ABC Berlin F I N L A N D IA B IA Fiñski anarchista znowu aresztowany! Za odmowê odbycia s³u by wojskowej ponownie zosta³ aresztowany fiñski anarchista - obd ektor Antti Rautiainen, który od powo³ania go w listopadzie 1997 r. konsekwentnie odmawia stawiania siê przed komisjami poborowymi. Od 1997 r. wzywano go ok. 25 razy. W ci¹gu ostatnich 10 lat, za ka dym razem, gdy Antti mia³ do czynienia z policj¹ lub stra ¹ graniczn¹, dostawa³ grzywnê ok euro i wyznaczano mu now¹ datê stawienia siê przed komisj¹ wojskow¹. Poniewa z zasady odmawia on p³acenia grzywien, by³y one zamieniane na kary aresztu od 7 do 10 dni za ka de niestawiennictwo. W 2001 r. Antti spêdzi³ w areszcie 2 miesi¹ce, a w 2005 r. - ponad 5 tygodni. Obecnie przebywa on ju na wolnoœci. [za: CIA, ] enia Szymañski na wolnoœci e ni a Sz ym añ sk i, bi a³ or us ki praca w zak³adzie karnym o zmniejszonych antyfaszysta i dzia³acz na rzecz praw œrodkach ostro noœci. Podczas jego rozprawy, zwierz¹t, który na pocz¹tku kwietnia która odby³a siê na pocz¹tku czerwca br., S¹d br. zosta³ aresztowany w Miñsku za orzek³ wyrok 2 lat wiêzienia w zawieszeniu. w y m a l o w a n i e s p r a y e m Szymañskiego, uznanego przez w³adze za prozwierzêcych szablonów oraz niebezpiecznego ekstremistê, pozbawiono zniszczenie witryny w restauracji nawet wizyt rodziny. Kampaniê wsparcia dla McD ona ld, zos ta³ uwo lni ony z enii zorganizowa³ Anarchistyczny Czarny Krzy wiê zie nia! Pr zed tem, pr zez 8 Miñsk. Dziêkuje on za okazan¹ pomoc O miesiêcy ukrywa³ siê z powodu (szczególnie za przesy³ane eni listy oraz œrodki RU odmowy zap³ac enia grzywn y w finansowe na zakup mu ywnoœci, gdy na wy so ko œc i $ za gr af fi ti Bia³orusi wiêÿniowie nie s¹ dobrze karmieni). poz ost awi one w obr oni e pra w Równoczeœnie ACK prosi o dalsz¹ pomoc w zwierz¹t. W tym czasie aresztowano pokryciu kary, jak¹ S¹d orzek³ w stosunku do go za rozbicie ceg³¹ szyby w barze enii: 1200$ - jak na bia³oruskie warunki to McDonalds, ale wtedy uda³o mu siê niebagatelna suma. Do tej pory uda³o siê zebraæ Œ zbiec. enia zosta³ zatrzy many ok. 500$. Wszyscy, którzy chc¹ pomóc, proszeni p o d c z a s r u t y n o w e j k o n t r o l i s¹ o kontakt pod adres: dokumentów na ulicy. Grozi³a mu kara 3 lat pozbawienia wolnoœci lub przymusowa [za: CIA, i ] 3 lata ³agru dla 17-letniego aktywisty 17-letni Maksim Gubski - jeden z organizatorów wypadki zdarzaj¹ siê czêsto. Faszyœci, pewni miñskiej kampanii Jedzenie Zamiast Bomb swej bezkarnoœci, od Maksima za ¹dali 1500 (FNB) zosta³ skazany na 3 lata pozbawienia dolarów amerykañskich, mówi¹c mu, e pod tym wolnoœci w "kolonii ostrego re imu", czyli w warunkiem nie donios¹ na policjê i nie bêdzie bia³oruskim ³agrze. W koñcu 2006 r. mia³a mieæ sprawy. Jednak odmówi³ on wrêczenia miejsce bójka miêdzy faszystami, a kilkoma pieniêdzy. innymi osobami. W Rosji i na Bia³orusi podobne [za: CIA, ]

15 26 15 ACK-Petersburg wzywa do akcji solidarnoœciowych Anarchistyczny Czarny Krzy z Petersburga wezwa³ do akcji solidarnoœciowych z zatrzymanymi 21. sierpnia br. Andrejem i Denisem. Anarchiœci jechali do Jarosawla na zjazd ADA (Stowarzyszenia Ruchów Anarchistycznych) zostali zatrzymani i osadzeni na 30 dni w areszcie. Zarzuca siê im wysadzenie poci¹gu "Newski Ekspres", które mia³o miejsce 13. sierpnia br. 29. sierpnia, po 12 dniach, ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia g³odówkê przerwa³ Andriej. 2. wrzeœnia odby³a siê demonstracja solidarnoœciowa, na której po raz kolejny pad³y ¹dania natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych. ACK - Petersburg wezwa³ wszystkich anarchistów do podobnych demonstracji w pierwszym tygodniu wrzeœnia. Bardzo równie prosi o pomoc dla zatrzymanych. Anarchiœci zbieraj¹ pieni¹dze na prawników. Koszty ich wynajêcia bêd¹ wynosi³y powy ej 4 tys. euro. Wedle informacji przekazanej przez aktywistê z Petersburga brakuje im jeszcze ok. 3 tys. euro. Publikujemy wiêc numer konta WebMoney (w Rosji) i numer konta w Polsce. Z Polski mo na wys³aæ pieni¹dze przez Internet WebMoney: Numer rachunku dla waluty: Z W Polsce pieni¹dze zbiera tak e Solidarnoœæ Anarchistyczna: G RE Rewolta wiêzienna w Grecji 23. kwietnia br., w poniedzia³ek piêtra budynku. Wykorzystuj¹c fizyczne rano, rozpocz¹³ siê bunt wiêÿniów wyczerpanie wiêÿniów, którzy bez wody i z wiêzienia Malandrinos w jedzenia przebywali na dachu dwa dni, przejê³a C J A Fokidzie. Iskr¹, która wznieci³a placówkê karn¹. rewoltê, by³o brutalne pobicie Jednak bunt w Malandrinos zaowocowa³ innymi przez stra ników Yiannisa wyst¹pieniami na terenie Grecji. W œrodê, 25. Dimitrakisa - anarchisty kwietnia br., ogarn¹³ on 10 wiêzieñ w ca³ym kraju. oskar onego o napad na bank rok Rebelia wybuch³a w wiêzieniu Ayios Stefanom w temu oraz ich okrutna reakcja na Patras, gdy 200 wiêÿniów odmówi³o jedzenia. W protesty jego wspó³wiêÿniów. tym samym czasie strajk g³odowy rozpoczê³o 340 osadzonych w zak³adzie karnym w Tripoli. W S k a n d a l i c z n e w a r u n k i Korydallos g³ównej placówce penitencjarnej przetrzymywania osadzonych, brak Grecji w Atenach wiêÿniowie zajêli jej ca³e, w o d y, r e g u l a r n e p o b i c i a, i n w i g i l a c j a czwarte skrzydo. W wielu miejscach budynek elektroniczna oraz skrajnie krótkie wyjœcia na podpalono. Niestety, skrzyd³o to zosta³o odbite spacerniak - to ponura rzeczywistoœæ wiêzienia przez specjalne oddzia³y policyjne do t³umienia Malandrinos. T¹ placówk¹ penitencjarn¹ ju zamieszek (MAT). Policja u y³a gazu ³zawi¹cego niejednokrotnie wstrz¹sa³y ró ne wyst¹pienia i i granat ów og³usz aj¹cyc h. Podcza s próby bunty. Podczas kwietniowej rebelii przejê³o nad ucieczki z policyjnego szturmu rany odnios³o 7 ni¹ p e³n¹ kont rolê pona d 440 wiêÿ niów. wiêÿniów. Do demonstracji solidarnoœciowych z Pow o³a na prz ez bun tow nik ów del ega cja rebeliantami wezwa³ Komitet na Rzecz Praw przekaza³a postulaty, w których domaga³a siê WiêŸniów. Najwiêksza z nich mia³a miejsce we anulowania wszystkich kar dyscyplinarnych, wtorek, 24. kwietnia br., o 19.00, na placu zamiany bezwarunkowych kar do ywocia na 20 Omonia w Atenach. W nocy, z poniedzia³ku na lat wiêzienia, prawa do mo liwoœci zwolnienia po wtorek, grupa ponad 150 anarchistów zebra³a siê odbyciu 3/7 wyroku, zamiany wyroków 25 lat przed rezydencj¹ prezydenta Grecji w Atenach. wiêzienia na 10 lat. Dosz³o do rozmów pomiêdzy Tr zy ma li on i tr an sp ar en ty wy ra a j¹ ce stron¹ rz¹dow¹, a delegacj¹ zbuntowanego solidarnoœæ z buntownikami, wznosili okrzyki zak³adu karnego. Do ¹dañ wiêÿniów odniós³ siê po pi er aj ¹c e wi êÿ ni ów. Do ma ni fe st ac ji minister sprawiedliwoœci, mówi¹c: Rz¹d nie anarchistów (liczba nieznana) tej samej nocy bêdzie negocjowaæ postulatów domagaj¹cych dosz³o równie w Salonikach. Rozkolportowano siê nieprzestrzegania prawa". 250 wiêÿniów ulotki, a w mieœcie odbito spr ayem wiele zabarykadowa³o siê na dachu zakadu karnego. szablonów solidarnoœciowych. Choæ byli oni dobrze przygotowani, policja odbi³a wiêzienie z ich r¹k. Zdoby³a spacerniak i ni sze [za: CIA, i ] Wywiad z Yiannisem Dimitrakisem - wiêÿniem anarchistycznym Jakub Gawlikowski PL BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, ódÿ BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL SORT CODE: z dopiskiem "Petersburg". [Za: CIA, i , ciowych] Anarchistyczny wiêzieñ Yiannis Dimitrakis Struggle [ Wiêzienna walka ]. Solidarnoœæ z pokró tce ro zmawi a z ate ñsk¹ g azet¹ Yiannisem Dimitrakisem! Solidarnoœæ ze Eleftherotipia. Odpowiadamy na to tutaj, aby wszystkimi wiêÿniami w walce! rozpowszechniæ informacje o ostatnich powstaniach w r amach greckieg o systemu Wiêzienie Malandrino to najwiêkszy ropieñ wiêziennego, spowodowanych czêœciowo syste mu wiê zienn ego i m usi by æ ono pobiciem tego ostatnio wiêzionego anarchisty. roztrzaskane na ma³e kawa³ki - tak 28-letni Wywiad ten przeprowadzono, gdy rewolta nadal anarchista, Yiannis Dimitrakis, opisuje podobne mia³a miejsce. Wiêcej informacji na ten temat do piekielnych, warunki panuj¹ce obecnie w tej mo n a uz ys ka æ na st ro ni e at eñ sk ic h placówce karnej. Doniesienie o jego pobiciu Indymediów, a tak e z wys³anego listu Yannisa przez stra wiêzienn¹ wznieci³o rewolty w 11 na temat jego sprawy w naszym dziale Prison wiêzieniach w ca³ej Grecji. W naszej rozmowie

16 16 25 te le fo ni cz ne j o pi sa ³ o n w ar un ki je go w rzeczywistoœci musimy stawiæ czo³o 10 przetrzymywania jako najgorsze, którym musia³ jednostkom izolacyjnym. Zasady s¹ tu arbitralne: stawiæ czo³o do tej pory: z pocz¹tku, przed wiêzie nie zosta³ o zamien ione w prywat ne procesem, by³ on w areszcie w Korydallos przedsiêbiorstwo. Niektóre jednostki s³u ¹ce do (Ateny), potem w wiêzieniu Neapolis Lasithiou relaksu, które zawiera³ oryginalny plan, zosta³ y (Kreta) i wreszcie, 22. grudnia 2006 r. zosta³ on szyb ko prze mien ione w doda tkow e cele. przeniesiony do Malandrino. Budynek nie ma czystej wody, czy planu œcieków kanalizacyjnych. Wiêzienie zosta³o wzniesione Jak siê maj¹ sprawy w wiêzieniu Malandrino? na szczycie góry w œrodku ziemi niczyjej i a po dziœ dzieñ s¹ powa ne problemy zarówno z - Sprawy zasz³y za daleko. Wszystkie cele wod¹, jak i systemem kanalizacji. znajduj¹ siê teraz pod nasz¹ kontrol¹, acz nie budynki administracyjne. 5-osobowy komitet Jak wygl¹da komunikacja ze œwiatem spotka³ siê z Ministrem Sprawiedliwoœci, p. zewnêtrznym? Panourisem. Oddzia³y Policji zawiesi³y wojnê psychologiczn¹ przeciwko nam. - Geograficzn¹ izolacjê wzmacnia fakt, i nic nie dociera tu z zewn¹trz. Jednego ranka przyby³y Wielu ludzi s¹dzi, e wiêzienia w nowym ekipy TV tylko po to, by odjechaæ stylu jakoœ polepsz¹ warunki wieczorem. Jeœli kogoœ chce odwiedziæ przetrzymywania wiêÿniów... rodzina, musi ona podró owaæ przez 4 godziny dla 30-minutowej wizyty. - Nowe wiêzienia, tj. Malandrino, kreuj¹ Niekiedy mo e ona tylko odwiedzaæ nowe napiêcia. W celach panuje jedynie raz na co dwa miesi¹ce. kompletna izolacja, 480 wiêÿniów Ge og ra fi cz na od le g³ oœ æ c zy ni mierzy siê z panoptykonem. Korytarze niemo liw¹ komunikacjê wiêÿniów z s¹ tak w¹skie, e czujesz, jakbyœ zgubi³ ich prawnikami. Trzymaj¹ nas niczym poczucie odleg³oœci; zewnêtrzne osoby pozbawione duszy, karmi¹ dziedziñce s¹ wyj¹tkowo ma³e. Ze nas dok³adnie do tego dnia, a po wzglêdu na szk³o oddzielaj¹ce prostu zapowied z¹, e nasz brakuje tu [mo liwoœci] wyrok zosta³ odbyty. bezpoœredniej komunikacji z [ ród³o: naszymi rodzinami. Wiêzienie jest podzielone na 10 skrzyde³, prisons_yiannis.html] Proces Yiannisa Dimitrakisa zakoñczony 27. lipca 2007 roku w Atenach zakoñczy³ siê twierdzi³, e w trakcie ca³ego wydarzenia nie roz poc zêt y 6. lip ca br. pro ces Yian nis a odda³ ani jednego strza³u, a pieni¹dzê, które Dimitrakisa 28-letniego anarchisty, który zosta³ zabrano z jego skrytki bankowej, by³y funduszami aresztowany rok temu po napadzie zbrojnym na anarchistów na obronê towarzyszy. Stwierdzi³ Bank Narodowy Grecji w centrum tego miasta, te, e nie bra³ udzia³u w adnych innych do którego dosz³o po po³udniu, 16. stycznia 2006 napadach, a ataku na bank dokona³ w celu r. Otrzyma³ on wyrok 25 lat wiêzienia, jednak nie zdobycia funduszy na ruch anarchistyczny i jest on prawomocny. w³asne potrzeby. Prokuraturze nie uda³o siê 16. stycznia 2006 r., po wymianie ognia z dwoma wyraÿnie ustaliæ, czy Yiannis strzela³. Natomiast gliniarzami z jednostki specjalnej, trafiony przez s¹d odrzuci³ oskar enia o udzia³ w 4 innych nich w trzy razy w ró ne czêœci cia³a Dimitrakis napadach, mówi¹c, e nie ma adnych dowodów zosta³ powa nie rany. Jednak s¹d uzna³ go na to, aby by³ to Yiannis Dimitrakis. winnym zbrojnego napadu, próby morderstwa W zwi¹zku z jego procesem w ca³ej Grecji odby³o oraz cz³onkostwa w organizacji przestêpczej. siê wiele akcji solidarnoœciowych. Atakowano Oskar ono go o udzia³ w 7 atakach na bank i banki oraz instytucje rz¹dowe. Zamaskowani pranie pieniêdzy. Podczas procesu Yiannis anarchiœci obrzucili kamieniami i bombami z R O SJ Wiadomoœci o wiêzionym anarchiœcie z Krasnodaru Vahtang Devitlidze jest anarchist¹ z równie : piszcie do Vahtanga pod poniszy adres! Kr as no da ru, uw iê zi on ym za Pamiêtajcie jednak, e wiêzieñ ten zna tylko ugodzenie no em w nogê jednego z rosyjski. Jeœli siê nim nie pos³ugujecie, wysy³acie atakuj¹cych go faszystów. Vahtang do niego np. zdjêcia, rysunki itp. Wa ny jest sam dzia³a³ w samoobronie. Sam równie gest solidarnoœci. zosta³ ciê ko pobity. Wedle A informacji przekazanej przez Vahtang Devitlidze towarzyszy z Anarchistycznego ul. Libbedova 42, UO 68/2, Czarnego Krzy a oraz matkê otryad 14, brigada 142, uwiêzionego, którzy w czerwcu br. odwiedzili go g. Hagyshensk, Krasnodarskiy Kray w wiêzieniu, ma siê on dobrze. Dziêkuje Russia serdecznie za listy wsparcia, które otrzyma³ z Bia³orusi oraz Polski. Aktualnie anarchista [za: CIA, ] przebywa w barakach dla wiêÿniów, którzy odmówili wykonywania przymusowych robót na jego terenie. Warto nadmieniæ, e w niepisanym kodeksie wiêziennym z Rosji osoby zgadzaj¹ce siê na pracê przymusow¹, przez grypsuj¹cych przyporz¹dkowane zostaj¹ do klasy czerwonych b¹dÿ szczurów, co mo e w rezultacie niekorzystnie odbiæ siê na odsiaduj¹cym wyrok. Vahtang jednak twierdzi, e g³ównym powodem jego odmowy by³ protest przeciwko wyrokowi, który wyklucza warunkowe zwolnienie. Oznacza to, e bêdzie on przebywaæ w wiêzieniu do jesieni 2008 roku. Anarchiœci z Krasnodaru ca³y czas zbieraj¹ fundusze na wsparcie Vahtanga. Trzeba zaznaczyæ, e w rosyjskich wiêzieniach krewni i znajomi wiêÿnia musz¹ zapewniaæ mu tak elementarne potrzeby, jak jedzenie. W sprawie wsparcia finansowego kontaktujcie siê z aktywistami Anarchistycznego Czarnego Krzy a z Moskwy, Apelujemy Nowa ustawa o ekstremizmie Rosyjski parlament przyj¹³ ustawê poszerzaj¹c¹ definicji. Wprowadzono te zakaz wspominania defin icjê ekst remiz mu. Posze rzona jego w mediach o organizacjach zdelegalizowanych definicja obejmuje przestêpstwa "motywowane jako e kstre misty czne, o ile n ie zos tanie nienawiœci¹ polityczn¹, ideologiczn¹ lub przywo³any fakt delegalizacji. Wydawcy i spo³eczn¹". Nowa ustawa umo liwia zaliczanie drukarze rozpowszechniaj¹cy uznane za takie do t ej k ate gor ii t aki ch w ykr ocz eñ, jak : publikacje maj¹ podlegaæ grzywnie. Aktywiœci chuligañstwo, wandalizm (w tym graffiti), czy mówi¹, e ju teraz boj¹ siê oni drukowaæ ulotki i naruszanie porz¹dku publicznego. Pozwala na inne, polityczne materia³y. zak³adanie pods³uchu telefonicznego osobom podejrzanym o ekstremizm w rozumieniu nowej [za: CIA, ]

17 24 17 T U R Stambu³: Policjanci usi³owali zabiæ redaktora gazety anarchistycznej 26. lipca 2007 r. policjanci brutalnie h i s t o r y c z n y m i m u r a m i S t a m b u ³ u. Tu sk at ow al i Si na na Tek pe te ka, zatrzymanego zaczêto katowaæ. Na miejsce re da kt or a an ar ch is ty cz ne go podjecha³y jeszcze dwa radiowozy, a dooko³a C dwut ygod nika "Ozg ur Haya t" i le ¹cego Sinana stanê³o ok. 10 funkcjonariuszy. J magazynu m³odzie owego "%52 B i l i g o p i ê œ c i a m i i Ofke". Do zdarzenia dosz³o metalowymi pa³kami, wieczorem, o godzinie 23:30 w kopali, pryskali w twarz A Taksim - jednej z centralnych gazem pieprzowym oraz dzielnic Stambu³u. Sinan gr oz il i b ro ni ¹ p al n¹. prze y³. W stanie ciê kim P o l i c j a n c i k r z y c z e l i trafi³ do szpitala. W tym roku to ju " Z a b i j e m y c i ê. N a d 23. t ak i i nc yd en t p ol ic yj ne j anarchist¹ znêcano siê pó³torej przemocy w tej czêœci miasta. godziny, po czym skatowanego Sinan zosta³ zatrzymany przez wpakowano do policyjnej suki i przy patrol i wylegitymowany. Policjant prêdkoœci ok. 40 km/h wyrzucono na sprawdzi³ informacje na jego temat jezdniê. By³a wtedy godzina 1:30 w w policyjnej bazie danych, po czym nocy. odda³ mu dowód osobisty i pozwoli mu odejœæ. Jednak po ok 5 Dalsze informacje na temat minutach do id¹cego ulic¹ Sinana skatowania Sinana Tekpeteka oraz podjecha³ radiowóz, z którego jego zdjêcia dostêpne s¹ na stronach wyskoczy³o 3 mundurowych. internetowych: Ozgur Hayat A n a r c h i s t a z o s t a ³ u d e r z o n y, [ oraz %52 zaatakowany gazem pieprzowym i si³¹ [ wci¹gniêty do samochodu. Obezw³adniony Sinan le a³ twarz¹ do [za: CIA, pod³ogi. Nie wiedzia³, gdzie jest ] przetrzymywany. Po oko³o 15 minutach samochód zatrzyma³ siê pod I R A Teheran: Wiêzienie i ch³osta dla dzia³aczki ruchu obrony praw kobiet Delaram Ali - irañska aktywistka uczestniczki protestu, ale otrzyma³y one ni sze ruchu praw kobiet, zosta³a skazana kary lub kary w zawieszeniu. Wszystkie N na 10 batów oraz 2 lata i 10 miesiêcy dzia³aczki bra³y udzia³ w kampanii pod has³em pozbawienia wolnoœci za udzia³ w "Milion podpisów" - petycji, która apeluje o "n ie le ga ln ym zg ro ma dz en iu ", zmianê prawa wobec kobiet. Nasrin Sotoodeh - "propagandê przeciwko systemowi" adwokatka Delaram Ali, zapowiada apelacjê. ora z "z ak³ óce nie por z¹d ku Zamerza siê powo³aæ m.in. na prawo publicznego". Wziê³a ona udzia³ w proteœcie miêdzynarodowe, które wyraÿnie zabrania karaæ przeciwko prawu dyskryminujcemu kobiety w ch³ost¹ aktywistów ruchu obrony praw kobiet. Iranie, który w czerwcu 2006 roku odby³ siê na g³ównym placu Teheranu. Wówczas [za: CIA, ] aresztowano 70 osób. S¹d skaza³ równie inne farb¹ ten sam bank, w którym rok temu aresztowano Yiannisa. Pomimo znacznych si³ policyjnych w rejonie, wszystkim uda³o siê unikn¹æ aresztowania. Dokadnie w tym samym czasie inna grupa zaatakowa³a koktajlami mo³otowa trzy banki na ulicy Athinon. W niedzielê wieczorem oko³o 20 zamaskowanych osób zaatakowa³o budynek ministerstwa Finansów i Gospodarki w Atenach, powoduj¹c powa ne zniszczenia. Przed sprawami w s¹dzie odbywa³y siê pikiety. 5. lipca br. do siedziby radia SPOR FM wesz³a oko³o 40-osobowa grupa, która zmusi³a pra cow nik ów d o na dan ia 1 0-m inu tow ego programu solidarnociowego z Dimitrakisem i Vassil isem Ster giou - inn ym wi êzio nym anarchist¹. Poni ej publikujemy list, który Yiannis wys³a³ z wiêzienia 23. czerwca br. tu po jego aresztowaniu. Wyjaœnia on w nim wiele z tego, co sta³o siê w miêdzyczasie i ukazuje swoje w³asne stanowisko dotycz¹ce napadu. List od anarchisty Yiannisa Dimitrakisa z wiêzienia Korydallos w Grecji: Towarzysze, praca to s³owa, których Ten list jest moj¹ pierwsz¹ prób¹ porozumienia prawdz iwe znacze nie, to siê i skomentowania wydarzeñ, które mia³y niewoln ictwo p³acowe. S ¹ miejsce i których doœwiadczy³em w zwi¹zku z one kolumnami dzisiejszego moim uczestnictwem w napadzie na Narodowy systemu ekonomicznego, a Bank Grecji, który mia³ miejsce w Atenach 16. o s o b y j e n i o s ¹ c e i stycznia. Zanim rozpiszê siê na temat okolicznoœci, w jakich ma to prawdziwych wydarzeñ, chcia³bym przekazaæ miejsce, potwierdzaj¹, e ludzie s¹ traktowani, kilka rzeczy odnoœnie motywów, które wp³ynê³y jak zbyteczny towar, wspó³czeœni niewolnicy. na moj¹ decyzjê wziêcia udzia³u w takiej akcji i co Widzimy pracowników, którzy cierpi¹ od chorób to dla mnie znaczy. w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym wystawieniem ich na Dla mnie, dzisiejsze spo³eczeñstwo jest wozem dzia³anie szkodliwych substancji, spadaj¹cych z pod¹ aj¹cym za z góry wytyczonym kursem, wy so ko œc i lu b gi n¹ cy ch w ek sp lo zj i w prowadz¹cym wprost do jego dehumanizacji. budowanych, kapitalistycznych œwi¹tyniach, Role pasa erów, kó³ oraz koni - innymi s³owy si³y trac¹cych zapa³, ywotnoœæ, spontanicznoœæ napêdowej - odgrywane s¹ przez nas samych, wszystko, co charakteryzuje osobê d¹ ¹c¹ do ludzi. Kierowca zaprzêgu ma okrutn¹ twarz wolnoœci. Pracuj¹c wyczerpuj¹ce godziny, bêd¹c kapit alizm u, a je go pas a er t o pañs two, zatrudnionym równoczeœnie w dwóch, trzech niewyraÿne i bez twarzy. Droga zaprzêgu nie jest miejscach pracy tylko dla kilku okruchów. By oczywiœcie us³ana p³atkami ró i kwiatami, lecz zaspokoiæ najbardziej podstawowe potrzeby, krwi¹ i ludzkimi cia³ami. Jednostkami lub grupami osoba zmuszona jest braæ kredyt u tych ludzi, którzy albo chcieli stawiæ opór i zmieniæ drêczycieli o zimnym sercu, znanych jako banki. jego bezradny kurs, albo stan¹æ jako przeszkoda Pod ciê arem odpowiedzialnoœci finansowej na jego drodze. Ich lista jest d³uga: niepos³uszni, zac zyn a oka zyw aæ zna ki s³u al czo œci i rebelianci, lewicowcy, anytautorytaryœci i poddañstwa, gdy n ie s¹ one w stanie anarchiœci wypeniaj¹ wiele krwawych stron doprowad ziæ siê do bankruct wa. W koñu ksi¹ ki opisuj¹cej jego drogê. Gdzieœ pomiêdzy pope³ni aj¹ samobój stwo lub s¹ publicz nie dwiema ostatnimi grupami umieszczam swoj¹ oœmieszani przez mass-media jako ludzki wrak. osobê. Doprowadza nas to do jednego wniosku. W stopniu wiadomoœci, jaki oferuje mi mój Aby istni eæ, pañst wo i kapit a³ produ kuje œwiatopogld i obserwacja, to, co ³atwo mogê wspó³czesnych Helotow, którzy ³atwo mo na dostrzec - dzisiejsze spo³eczeñstwo - polega na porównaæ do tych ze Sparty. System, który na przemocy, niewoli i wyzysku. D¹ y ono do utraty o³tarzu zysku sk³ada ludzkie ycia nie licz¹c siê z ludzkiej godnoœci ka dym sposobem, wszystkimi nikim i z bezczelnoœci. Jak ju wspomnia³em, metodami. To wszystko, czego doœwiadczy³em i jednym z g³ównych partnerów w tej zbrodni s¹ otrzymuje ka dy z nas w codziennym yciu albo banki, które s¹ niczy m innym, jak tylko bêd¹c zmuszanym do kontaktowania siê z lichwiarzami i czêœciowo s¹ winne rabunkowi, pañstwowymi instytucjami lub w naszych który odbywa siê kosztem ludzkiej pracy. miejscach naszej pracy od tych, którzy ni¹ Bior¹c wszystko powy sze pod uwagê, zarz¹dzaj¹ i czerpi¹ z niej zysk. Zatrudnienie, mo emy zrozumieæ Makiego w Brechcie, kiedy

18 18 23 zapyta ³: Czym j est nap ad na ba nk w by wspomnieæ kilka. Jakkolwiek odnoszê siê do porównaniu z za³o eniem banku? Ale bior¹c te tych wydarzeñ w tragiczny i szalony sposób, na siebie pod uwagê, chcia³em stawiæ opór na moim procesie ci ludzie wyst¹pi¹ do przodu jako poziomie osobistym, jak i spo³ecznym. Wszyscy, broni¹cy i szanuj¹cy ycie ludzkie i godnoœæ, którz y znaj¹ mnie osobi œcie, wiedz ¹, e podczas gdy ja bêdê pe³niæ rolê niemoralnego, uczestniczy³em, jak tylko mog³em, na moj¹ zatwardzia³ego, gwa³townego i nieczu³ego przysz³¹ zgubê, by ustalaæ warunki i jakoœæ kryminalisty. mojego ycia, by wcielaæ w czyn moj¹ odmowê Podczas pobytu w Szpitalu Publicznym w 'pracy' i grania roli kolejnej produktywnej Atenach, jako aresztowany, a póÿniej jako jednostki, kolejnego ko³a w zaprzêgu, chc¹c wiêzieñ, doœwiadczy³em pogwa³cenia dos³ownie zaatakowaæ potwornoœæ nazywan¹ bankiem ka dego prawa cz³owieka. Pierwsze oznaki, jak (jakkolwiek nie maj¹c z³udzeñ, e zadam bê dê tr ak to wa ny, ot rz ym a³ em po dc za s powa ne obra enia tej instytucji ekonomicznej). odw ied zin moi ch rod zic ów na Odd zia le Wybieraj¹c w swym yciu k urs godnoœc i, Intensywnej Terapii. S¹ tam bardzo surowe zdecydowa³em siê napaœæ na bank. Jak wiele regu³y dotycz¹ce liczby odwiedzaj¹cych. Nawet innych, czyn ten uwa am za rewolucyjny i jako w przypadku krewnych uzbrojony po zêby taki zajmuje on swoje w³asne miejsce. policjant pakuje siê do œrodka i sadowi w rogu. W Z ca³ ¹ ucz ciwo œci¹ musz ê prz yzna æ, e konsekwencji zniszczy³o to jakiekolwiek pojêcie pieni¹dze, które mia³em uzyskaæ w drodze spêdzenia przynajmniej intymnej chwili z moja rabu nku, zami erza ³em zabr aæ dla sieb ie. rodzina, gdy od przyjêcia lekarstw nie mog³em Jakkolwiek jako anarchista i osoba chc¹ca otworzyæ ust, tym bardziej rozmawiaæ. Po tym pokazaæ swo j¹ solidarn oœæ poprzez czyny wydarzeniu, w niespodziewanym momencie, w by³bym pierwszym, który aktywnie i z radoœci¹ ni ej as ne j sy tu ac ji, po mo cn ej ku ra cj i pomóg³by w zaspokajaniu potrzeb materialnych farmakologicznej, któr¹ otrzyma³em ze wzglêdu œrodowiska, w którym yjê. Na koniec chcia³bym na ból i odniesione rany i p³ywaj¹ce w morzu rurki tu zaznaczyæ, e wszystko, co wspomnia³em, nie wychodz¹ce z mego cia³a, zda³em sobie sprawê, oznacz a, e popier am pogl¹d, e ka dy, e w pomieszczeniu tu obok mnie stra nik ktokolwiek jest anarchist¹, powinien napadaæ na zosta³ umieszczo ny na sta³e. Ta sytuacja banki albo, e ktokolwiek pracuje, jest naprawdê mnie irytowa³a i nie pozwala³a zniewolony. odpoczywaæ. Powiadomi³em go o tym. Dziwne, Zamierzaj¹c przypomnieæ ci¹g wydarzeñ, które e wtedy opuœci³ pomieszczenie i stan¹³ tu mia³y miejsce, jako scenê pocz¹tkow¹ wybieram przed nim. Oczywiœcie, gdy lekarze i g³owa t¹, gdy powa nie raniony przez ogieñ gliniarzy oddzi a³u przys zli mnie zbada æ, zg³os i³em le ê na ziemi i muszê pozwoliæ zabraæ siê w wydarzenie. Naprawdê zdumieni i poirytowani ciep³e objêcia pañstwa. Powitanie jest, mówi¹c wydarzeniem pozbyli siê gliniarza, zastanawiaj¹c skromnie, efektownym widokiem, jaki wiêkszoœæ siê, kto go wpuœci³. ludzi widzia³a, ale te przyk³adem dla kogoœ, kto Tutaj wielkie podziêkowania nale ¹ siê ode mnie planuje post¹piæ w ten sam sposób: grupa tym wsz yst kim lud zio m, od lek arz y do ³owców w niebieskich uniformach i ja w roli pielêgniarek, którzy poœwiecili mi uwagê, zranionego gracza, otoczonego i przyjmuj¹cego niezale nie od w³asnych pogl¹dów politycznych przyjazne kopniaki, które - jak siê póÿniej opiekowali siê mn¹ tak dobrze, jak tylko byli w dowiedzia³em - by³y czêœci¹ rozbrajania mnie i stanie. Niektórzy z nich opierali siê te, jak mogli, komentarze, tj. wyruchaliœmy ciê albo teraz ró nym naciskom wywieranym na nich przez nie jesteœ takim wielkim kolesiem, ty skurwielu i oskar aj¹ce mnie w³adze, czy to w przypadku inne odwa ne s³owa. Obraz dope³nia ostateczne mojej stra y, czy transportu i wyjœcia z Oddzia³u spiêcie mnie kajdankami za plecami pomimo, e Intensywnej Terapii. nie mog³em siê ruszaæ ani oddychaæ, b o Trzeciego albo czwartego dnia pobytu w szpitalu dosta³em kule w p³uca, w¹trobê i ³okieæ. Odnoszê zosta³em poinformowany, e tego popo³udnia si ê d o t am ty ch wy da rz eñ be z œ la du zamierza mnie póÿniej odwiedziæ prokurator rozgoryczenia, skargi, czy rozczarowania, gdy Diotis. Muszê wyznaæ, e na pocz¹tku nie by³em nie spodziewa³em siê ani trochê lepszego pewien, czy w moim stanie bêdê móg³ go przyj¹æ. traktowania przez moich wrogów, którzy wpadli w Choæ szef Oddzia³u Intensywnej Terapii zapewni³ ich role. W ka dym wypadku, podobn¹ postawê mnie, e bêdzie u mojego boku podczas okazali oni mniej groÿnym winowajcom. Jako przes³uchania. Powiadomi³ mnie, e w zwi¹zku z zwyk³y przyk³ad chcia³bym przypomnieæ wam moim stanem mam prawo przerwaæ proces w ob ra zy ar es zt ow an ia pr ot es tu j¹ cy ch i ka dym momencie, czego nie by³em œwiadom. imigrantów, pogromów w obozach cygañskich, Kiedy wiêc przyjecha³ Diotis, eskortowany przez A R G EN Buenos Aires: 15 zatrzymanych po demonstracji solidarnoœciowej z urugwajskim anarchist¹ W œrodê, 29. sierpnia 2007 r. w siê informacja o "zatrzymanych 20 m³odych Buenos Aires, przed ambasad¹ punkach" i demonstracji, która by³a "przeciwko U r u g w a j u, m i a ³ a m i e j s c e fabrykom papieru w Urugwaju". Aresztowani s¹ demonst racja solidar noœciow a z obwinieni m.in. o napaœæ na funkcjonariusza, Fernando Masseilotem, który zosta³ opór przy aresztowaniu oraz spowodowanie osadzony na 5 miesiêcy w wiêzieniu obra eñ cia³a policjanta. T pod zarzutem dzia³alnoœci wywrotowej. Oskar eni e o ow¹ Nastêpnego dnia oœmioro z zatrzymanych Y dzia³alnoœæ opiera siê na fakcie, e zosta³o zwolnionych. Pozosta³ych siedmiu ma Fernando zbi³ szybê restauracji byæ zwolnionych wkrótce. McDonalds w czasie demonstracji N przeciwko wizycie G. Busha 9 marca Zdjêcia oraz napisy na elewacji ambasady, jakie w Mont evid eo. Ca³a tras a po pozostawili demonstranci, którzy przedarli siê na A Ameryce aciñskiej wywo³ywa³a jej teren: opór. Przeciw wizycie protestowano równie w Bogocie. ych_po_demonstracji_solidarnosciowej_z_urug wajskim_anarchista Demonstruj¹cych solidarnoœæ z Fernandem próbowa³a zatrzymaæ policja. W rezultacie ujêto [za: CIA, ] 15 anarchistów. W oficjalnych mediach pojawi³a

19 22 19 Ateny: Atak anarchistów na ministerstwo kultury W œrodê, 4. lipca 2007 r., o 10 rano, ponad 30- osobowa grupa zamaskowanych anarchistów obrzuci³a koktajlami mo³otowa i materia³ami zapalaj¹cymi biura ministerstwa kultury w Exarchii, jednej z dzielnic stolicy Grecji. Sp³on¹³ równie nale ¹cy do ministerstwa, zaparkowany przed budynkiem samochód. W ataku nikt nie zosta³ ranny, nie ujêto adnego ze sprawców. Minister kultury, Giorgos Voulgarakis, który w czasie natarcia ewakuowa³ siê z budynku, twierdzi, e niew¹tpliwie to on by³ jego obiektem. - Ju czwarty raz jestem celem tego typu ataków, poœrednio lub bezpoœrednio - powiedzia³, nie ukrywaj¹c zdenerwowania. Podczas ataku ochroniarze Voulgarakisa oddali nieznan¹ iloœæ strza³ów z ostrej amunicji, czêœciowo - ostrzegawczo. Nic nie wiadomo o ewentualnych rannych. Policja F R twierdzi, e atak zosta³ przeprowadzony w zwi¹zku z procesem anarchisty Giannisa Dimitrakisa, który wraz z dwoma kompanami napad³ na Narodowy Bank Grecji. Obawiaj¹c siê dalszych ataków z nim zwi¹zanych policjanci zaostrzyli w ca³ych Atenach œrodki bezpieczeñstwa. [za: CIA, i ] Represje za opublikowanie zdjêæ policji We Fr anc ji w yto czo no s pra wê internecie wszystkim osobom nie bêd¹cym by³emu cz³onkowi Indymediów za profesjonalnymi dziennikarzami. Choæ rz¹d opublikowanie zdjêæ z policyjnej twierdzi, e chce walczyæ z ukazuj¹cymi sceny A akcji przeciwko imigrantom w 2004 przemocy, robionymi dla zabawy filmami wideo w ro ku. Os ka r en ie pr ze ci wk o internecie, aktywiœci podkreœlaj¹, e rz¹d zacz¹³ N Indymediom o znies³awienie policji rozmawiaæ o tym zakazie po tym, jak w 2006 r. zg³osili do prokuratury by³y premier, mia³y miejsce bunty studenckie przeciw Dominique Villepin i CRS (francuskie dyskryminacyjnym warunkom zatrudnienia CPE. C oddzia³y policji wyspecjalizowane w Prawo to wyraÿnie zakazuje publikowania zdjêæ J pacyfikowaniu demonstracji). Policja policjantów w trakcie pe³nienia przez nich s³u by, wyt ocz y³a spr awê cz³ owi eko wi, czyli np. pa³owania demonstrantów. którego uwa a³a za dyrektora Stanowisko miêdzynarodowej organizacji I n d y m e d i ó w, c h o æ t a k i e Reporterzy Bez Granic (Reporters Without A stanowisko nie istnieje, gdy dla B o r d e r s ) w s p r a w i e z a k a z u : s e r w i s u p r a c u j ¹ j e d y n i e wolontariusze. W marcu br. w³adze Francji wprowadzi³y nowe prawo zabraniaj¹ce [za: CIA, ] publikacji przedstawiaj¹cych sceny przemocy w szefa ochrony policyjnej i kolejnej osoby, której pope³ni³ samobójstwa. Mia³y te miejsce Inne oficjalne j roli sobie nie przypomin am, ale niesamowite sceny ze mn¹ w roli g³ównej. Nadal prawdopodobnie by³ to œledczy, gdy ka dy z nich ob³o nie chory albo - spiêty kajdankami na mówi³ do mnie po parê minut, zasygnalizowa³em Oddziale Intensywnej Terapii wyprê a³em siê lekarzowi, e chcê, aby wyszli. Wychodz¹c, przed nimi, gdy patrzy li, pod pretek stem Diotis powiedzia³, e dowie siê, kto jeszcze by³ ze pow str zym ani a mni e prz ed pop e³n ien iem mn¹, a ujawnienie tego by mi wiele u³atwi³o. samobój stwa. I inne, takie incyden ty, jak Oczywiœcie jego s³owa sp³ynê³y po mnie. Kiedy usi³owanie porwania mnie z Kliniki Okulistycznej i odwiedzi³ mnie kolejny raz i podczas bardzo przetransportowania do szpitala w wiezieniu ywej wymiany s³ów z g³ow¹ oddzia³u wydosta³o Kor yda llo s, gdy nad al mia ³em szw y po siê z jego ust bardzo dziwne zdanie, dana mi by³a naciêciach chirurgicznych. Sk³amano, e lekarze szansa zrozumieæ, kim naprawdê jest Diotis. Po dal i poz wol eni e. Ost ate czn ie uni kn¹ ³em skoñczeniu monologu i dostarczeniu mi nakazu transportu, gdy moi rodzice powiadomili lekarzy. aresztu i listy gro ¹cych mi zarzutów, kaza³ j¹ Wierzê, e jedynym powodem tego wszystkiego podpisaæ. Lekarz interweniowa³ natychmiast. by³o upokorzenie mnie, bym straci³ ca³e poczucie Wyjaœni³ mu, e w tej chwili nie jestem w stanie szacunku dla samego siebie, bym ogólnie zda³ robiæ takich rzeczy i kaza³ mu wyjœæ, bo sobie sprawê, e jestem wiêÿniem w ich rêkach opu szc zaj ¹ mni e si³ y. Wte dy Dio tis, ku oraz e nie mam ju adnych praw. Te sytuacje za sk oc ze ni u na s ob u, od po wi ed zi a³ : doprowadzi³y mnie do myœlenia o szpitalu w Oczywiœcie, szanujê stan ch³opca i nie mam wiezieniu Korydallos jako raju psychicznego zamiaru dawaæ mu wycisku, bo gdybym chcia³, spokoju. W miêdzyczasie, gdy czeka³em na móg³bym po prostu trochê poci¹gn¹æ za rurki i transport do wiezienia Korydallos, wszyscy podnieœæ mu ciœnienie do 50. W tym momencie widzieliœmy wykreowan¹ przez oskar ycielskie zda³em sobie sprawê, co sta³oby siê w tym w³adze próbê stworzenia oskar onych. Jedyn¹ pokoju, gdyby lekarze nie byli ludÿmi z si³¹ woli i wskazówk¹, jak¹ mieli, by³a przynale noœæ do wartoœciami, a jedynie pionkami. Odkry³bym bez k r ê g u m o i c h p r z y j a c i ó ³ a l b o s c e n y w¹tpienia s³awne metody przes³uchiwania, anarchistycznej. Jestem teraz pewien, e policja które w przesz³oœci stosowa³ prokurator Diotis. wybra³a ludzi do przes³uchania, upubliczni³a O d tego wydar zenia warun ki moj ego nazwiska, wyda³a nakazy aresztowania na zatrzymania naprawdê siê pogorszy³y. Dwóch podstawie moich osobistych zdjêæ, po³¹czeñ do i uzbrojonych stra ników na stale umieszczono na z mo je go te le fo nu ko mó rk ow eg o, lu b Oddziale Intensywnej Terapii i wywierano naciski jakiegokolwiek dokumentu potwierdzaj¹cego, e na g³owê oddzia³u, by wypisano mnie wczeœniej. utrzymujê przyjazne kontakty z tymi osobami. Cel zosta³ osi¹gniêty. Wtedy, pod pretekstem, e Chcê wyraziæ swoja solidarnoœæ z nimi. bêd¹ w stanie skuteczniej mnie kontrolowaæ, Wed³ug policji i scenariuszy dziennikarskich, zosta³em przeniesiony do pokoju specjalnie formu³ujemy nieznany, przynajmniej dla mnie, przygotowanego w Klinice Okulistycznej. W tym gang w czerni, sk³adaj¹cy siê z dziesiêciu - nowym miejsc u, gdzie mnie umieszczono, piêtnastu osób, anytautorytarystow i anarchistów spa³em z dwoma przebranymi gliniarzami u (co zostaw ia otwart ¹ furtkê w³adzo m, by moje go boku. Kole jnyc h dwóc h glin iarz y wpl¹tywa³y inne osoby) oraz e ten gang pope³ni³ ulokowano przy otwartych drzwiach wejœciowych inne 6 napadów, jeÿdzi³ na wczasy do drogich do sali. Jeden z nich co pó³ godziny wkracza³ do hoteli, mia³ œcis³e powi¹zania z Passaris i tak œrodka i wychodzi³ co pó³ godziny, by wszystko dalej. Co do pieniêdzy, zebranych przez ró nych sprawdziæ. Dalszych 5-6 gliniarzy by³o w tow arz ysz y na pok ryc ie p otr zeb sce ny poczekalni, nieznana liczba w korytarzu na anarchistycznej i które trzyma³em w depozycie w zewn¹trz. banku, uznane zosta³y one za pochodz¹ce z Rezultatem tego wszystkiego by³o to, e nie ra bu nk ów. W wy ni ku te go ws zy st ki eg o mog³em spaæ przez trzy - cztery dni i za ka dym skoñczy³em siê broniæ przed œledczym w sprawie razem, gdy wskakiwa³ gliniarz, ogl¹da³ mnie od 7 napadów na bank, usi³owania zabójstwa, do³u do góry i rozmawia³ na mój temat przez prania brudnych pieniêdzy i podlegam pod prawo telefon komórkowy z kolegami, czu³em siê, jak antyterrorystyczne. ma³pa w ZOO. By³em ju u kresu si³. Poskar y³em To, e pañstwo i jego psy od lat standardowo siê wiêc szefowi ochrony na to wszystko, a on s t o s u j ¹ t a k t y k ê s z a r g a n i a r e p u t a c j i, odpowiedzia³, e jestem wiêÿniem i e to oni bêd¹ produ kowan ia oskar onyc h, organ izowa nia decydowaæ, jak mam byæ pilnowany oraz e bêd¹ procesów bêd¹cych parodi¹ s¹downictwa oraz mnie chroniæ przede mn¹ samym, je eli mo ecie ogó lni e dem ons tro wan ia nie naw iœc i i uwierzyæ - e bêd¹ mnie pilnowaæ, bym nie mœciwoœci w stosunku do ka dego, kto stawia

20 20 21 opór, jest powszechnie znane. Aczkolwiek, kiedy sprawa jest, jak s¹dzê, bardzo trudna. Walka weÿmie siê wszystko powy sze pod uwagê, trwa! nasuwa siê jedno pytanie: jakie traktowanie i jakie metody zaanga uje pañstwo w przypadku Yannis Dimitrakis, Wiêzienie Korydallos, 5. aresztowania albo dobrowolnego ujawnienia siê czerwca 2006 r. trzech towarzyszy w celu wydobycia od nich zeznania i wys³ania na proces, ale te jak Nied awno Yannis zost al prze nies iony do ka demu, kto bêdzie przechodziæ t¹ procedurê, wiezien ia na Krecie. Miejsco wi anarchi œci zostanie zapewniony sprawiedliwy proces? zorganizowali demonstracjê poparcia dla niego i Na koniec tym, co planuj¹ nasze fizyczne, wszystkich innych wiêÿniów. Oto jego aktualny etyczne i polityczne unicestwienie, mam do adres: powiedzenia jedno, raz na zawsze: niewa ne, jak brudnych i nieetycznych sposobów oni u yj¹. Yannis Dimitrakis Niewa ne, ile bêd¹ na nas polowaæ i wiêziæ: dikastikes filakes neapolis kritis nigdy nas nie zniszcz¹ i nie poskromi¹. Bo ci, co siê buntuj¹, nie donosz¹ i nie pochylaj¹ g³ów. Neapoli Kritis Chcê te bardzo podziêkowaæ tym, co Greece zdecydowali siê, decyduj¹ lub zdecyduj¹ w przysz³oœci udzieliæ mi poparcia i solidaryzowaæ [za: CIA, , 6.07 i siê ze mn¹ ka dym sposobem, nawet, jeœli moja ] Greccy anarchiœci uznani za terrorystów Dzia³alnoœæ przeciwników systemu, jak na Starsi rang oficerowie dowództwa greckiej policji i przyk³ad tych, którzy we wtorek rzucili bomby z oddzia³u antyterrorystycznego zwo³ali benzyn¹ n a teren Mi nisterst wa Kultur y w spotkanie nadzwyczajne, by omówiæ metody ce nt ra ln yc h At en ac h, bê dz ie od dz iœ zapobiegania takim atakom, jak wtorkowe monitorowana przez narodowy oddzia³ anty- obrzucenie bombami zapalaj¹cymi Ministerstwa terrorystyczny - jak potwierdzi³y wczoraj Kultury w Exarchii i poniedzia³kowe ataki [ ] Ÿród³a policyjne. przeciwko biurom firmy ubezpieczeniowej Ethniki Insurance przy Aleji Syngrou. O oba Dekret prezydencki zmieniaj¹cy klasyfikacjê podejrzewani s¹ anarchiœci, którzy póÿniej uciekli dzia³añ samozwañczych anarchistów na n a p o b l i s k i e t e r e n y dzia³ania terrorystyczne, zosta³ og³oszony w uniwersyteckie, by unikn¹æ zesz³ym tygodniu. Ale policja dopiero aresztowania. potwierdzi³a zmianê w swoich dzia³aniach. Wed³ug doniesieñ ataki te "Podjêto decyzjê, e anty-terroryci bêd¹ aktywnie wywo³a³y gniew Ministra Porz¹dku dzia³aæ na rzecz ograniczenia dzia³añ jednostek Publicznego, Vyvrona Polydorasa, anty-systemowych" - powiedzia³ Kathimerini - k t ó r y p o d o b n o p o w i e d z i a ³ wysoki rang oficer policji. "Spodziewamy siê, e najwy szym [rang¹ ] oficer om: dostarczy to wartoœciowych informacji "ZnajdŸcie sposób, by poradziæ dotycz¹cych to samoœci i dzia³añ krajowych grup so bi e z at ak am i. Ka d y terrorystycznych." wydzia³ musi naszkicowaæ plan rozwi¹zania problemu "Natura terroryzmu w Grecji ulega zmianie" d z i a ³ a c z y a n t y - wed³ug innego, wysoko postawionego Ÿród³a systemowych." policyjnego, które utrzymuje, e "zorganizowane grupy anarchistyczne przygotowuj¹ grunt pod [za: terroryzm, a ich dzia³ania dostarczaj¹ œrodków finansowych (dla terroryzmu)." Policyjne tortury ujawnione! 16. czerwca 2007 roku publicznie ujawniono film za bó js tw ac h, kt ór yc h po li cj a na gm in ni e wideo, na kt órym zareje strowano, j ak 24. dopuszcza siê wobec imigrantów, to jedynie czerwca 2006 r. czterech policjantów torturowa³o incydenty. Do zdjêæ osób, nad którymi znêcali siê dwóch emigrantów na komisariacie w dzielnicy greccy policjanci, dotarli reporterzy ateñskich Om on ia w c en tr um At en. Z at rz ym an i Indymediów. Wykonane 3 dni po fakcie, cudzoziemcy zostali zmuszeni do wzajemnego dok³ad nie rejest ruj¹ opuchl iznê na twarzy bicia siê. Funkcjonariusz nieustannie krzycza³, pos zko dow any ch. W prz eci wie ñst wie do aby ich uderzenia by³y mocniejsze. Ca³y ten premiera Grecji oraz ministra porz¹dku, którzy proceder zosta³ zarejestrowany przez jednego z sprawê pobicia okreœlili jako sporadycz ny oprawców za pomoc¹ telefonu komórkowego. wypadek, reporterzy ateñskich Indymediów w Przez prawie rok brutalny film, przegrywany z wydarzeniach z komisariatu w Omonii dopatruj¹ telefonu na telefon, kr¹ y³ pomiêdzy policjantami. siê pewnej prawid³owoœci w postêpowaniu policji 16. czerwca 2007 r. wideo to zosta³o wgrane na z wiêÿniami. Na poparcie swojego stanowiska serwis s³u ¹cy do publikacji mediów. Ju kilka zeb ral i kil ka fil mów dok ume ntu jcy ch jej godzin póÿniej nagranie wywo³a³o burzê w brutalnoœæ. oficjalnych mediach greckich. Premier Grecji, Karamanlis, zosta³ zmuszony do przedstawienia Film z zapisem znêcania siê nad imigrantami swego stanowiska na specjalnej konferencji przez policjantów, transkrypcjê jego œcie ki praso wej. S zef rz ¹du ws par³ w swoim dialogowej oraz zdjêcia wykonane przez wyst¹pieniu ministra porz¹dku publicznego, reporterów ateñskch IMC dostêpne s¹ na stronie Polydorasa. Stwierdzi³ on, e zarówno zdarzenie portalu CIA [ uwiecznione na filmie, jak te doniesienia o postrzeleniach, pobiciach, porwaniach i [za: CIA, i ] Demonstracja solidarnoœciowa z anarchist¹ z Niemiec uwiêzionym w Grecji W niedzielê, 17. czerwca 2007 r. ponad 150 anarchistów wyruszy³o zmotoryzowan¹ kolumn¹ Z OSTATNIEJ CHWILI: (motocykle, samochody osobowe i busy) z Salonik, by dotrzeæ do wiêzienia Diavata, pod Jak siê dowiedzieliœmy, Timo zosta³ którym zorganizowano demonstracjê wypuszczony z wiêzienia w Salonikach solidarnoœciow¹ z Timo Behrendtem. Jest on 3. lipca br. Jego proces odbêdzie siê niemieckim aktywist¹ antysystemowym, który prawdopodobnie jeszcze w tym roku. przyjecha³ do Grecji w czasie protestów przeciwko prywatyzacji szkolnictwa wy szego. Aresztowano go 20. lutego br. po koncercie zorganizowanym przez studentów na uniwersytecie w Salonikach. Po zakoñczeniu koncertu dosz³o do sprzeczki z policj¹, która chcia³a rozpêdziæ zgromadzonych. Timo, który pomaga³ w jego organizacji, w bardzo brutalny sposób zosta³ aresztowany póÿnym wieczorem pod zarzutem uczestnictwa w walkach, które wybuchy po interwencji policji. [za: CIA, ]

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XI XIII Czêœæ I. Materialne prawo karne skarbowe czêœæ ogólna Wykaz literatury wspólnej dla czêœci dotycz¹cej materialnego prawa karnego skarbowego...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo