2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I. DEFINICJE POJĘĆ 1. DZIAŁANIE RATOWNICZE to czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 2. SZKOLENIE POŻARNICZE to podnoszenie poziomu wyszkolenia członków OSP, realizowane poprzez organizowanie przez PSP lub Gminę Wólka szkoleń podstawowych, uzupełniających oraz specjalistycznych. 3. EKWIWALENT należność pieniężna wypłacana członkowi OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, po spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa poniżej. II UCZESTNICY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 1. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy: 1) ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat; 2) posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych; 3) są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej imiennie lub zbiorowo; 4) odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 3. Członkowie OSP, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, a obowiązek nadzoru w tym zakresie spoczywa na dowódcy zastępu lub sekcji biorących udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu. 4. Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi spełniają wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W działaniach ratowniczych mogą brać udział zastępy pożarnicze z poszczególnych OSP. 6. Ilość osób zastępu nie może być większa niż ilość miejsc w pojeździe pożarniczym, zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, którym zastęp udał się do działań ratowniczych. 7 Wyjątkiem zwiększenia liczby druhów ponad obsadę pojazdu pożarniczego, stanowi dojazd strażaka do miejsca akcji znajdującego się wyłącznie na terenie gminy Wólka, innym środkiem transportu, którego obecność na terenie działań była niezbędna w odczuciu kierującego działaniem ratowniczym i potwierdzona przez Naczelnika OSP.

2 III EWIDENCJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, SZKOLEŃ 1. Każde działanie ratownicze lub szkolenie musi być ewidencjonowane w jednostce OSP. Ewidencję prowadzą: 1) kierowca pojazdu pożarniczego, który dokonuje odpowiedniego zapisu w karcie drogowej oraz karcie pracy sprzętu silnikowego; 2) naczelnik OSP, który prowadzi rejestr działań w Kartach ewidencji prowadzonych działań ratowniczych (załącznik nr 1) oraz w Kartach ewidencji prowadzonych szkoleń (załącznik nr 2). 2. Każde podjęte działanie ratownicze powinno być zlecone przez Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 3. W przypadku podjęcia interwencji przez OSP z inicjatywy własnej lub Gminy działanie to przed wyjazdem musi być zgłoszone do MSK PSP w Lublinie 4. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. 5. Czas udziału w szkoleniach pożarniczych wyliczany jest na podstawie listy obecności uczestników i rozkładu zajęć przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za współpracę ze strażami pożarnymi. 6. Czas udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach określa się w sposób następujący: 1) w działaniach ratowniczych: a) rozpoczęcie jest to godzina wyjazdu do akcji ratowniczej z jednostki macierzystej, b) zakończenie jest to godzina powrotu z akcji ratowniczej do jednostki macierzystej; 2) w szkoleniach pożarniczych: a) rozpoczęcie jest to godzina rozpoczęcia szkolenia, b) zakończenie jest to godzina zakończenia szkolenia 7. W przypadku gdy czas zsumowanych akcji lub szkoleń nie wynosi pełnej godziny, czas nalicza się proporcjonalnie (minutowo). IV. SPOSÓB ROZLICZANIA UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH LUB SZKOLENIACH 1. Za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę Wólka członkowie OSP mogą otrzymać ekwiwalent pieniężny. 2. Ekwiwalent pieniężny nie należy się członkowi OSP, który uczestnicząc w działaniach ratowniczych jako ratownik, nie spełnia wymogów zawartych w rozdziale II pkt Członkowie OSP, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym aby otrzymać ekwiwalent muszą w Karcie ewidencji prowadzonych działań ratowniczych w pkt 6 kolumna 4 lub Karcie ewidencji prowadzonych szkoleń pkt 5 kolumna 4 zakreślić odpowiedni zwrot o zachowaniu lub nie zachowaniu wynagrodzenia zgodnie z art. 28 ust -3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i w kolumnie 5 złożyć swój podpis potwierdzający zakreślenie. 4. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu jest złożenie przez naczelnika OSP Komendantowi Gminnemu ZOSP RP lub innej osobie upoważnionej, wniosku w formie Karty ewidencji prowadzonych działań ratowniczych lub Karty ewidencji prowadzonych szkoleń w terminach: - do 10-go każdego miesiąca za m-ce I-XI

3 - do 20 XII za miesiąc grudzień. 5. Komendant Gminny ZOSP RP lub inna osoba upoważniona zbiera złożone wnioski, weryfikuje je pod względem merytorycznym, sprawdza z informacjami ze zdarzeń ujętych w meldunkach w Miejskim Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, co do czasu trwania działań i liczby strażaków biorących udział w akcji. 6. Listę strażaków ochotników OSP uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu (załącznik nr 3) na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika OSP i sprawdzonego przez Komendanta Gminnego ZOSP RP sporządza pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za współpracę ze strażami pożarnymi. Powyższe listy pracownik przekazuje niezwłocznie do Referatu Finansowo Budżetowego. 7. Kierownik jednostki zatwierdza sporządzone listy strażaków ochotników OSP uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu W przypadku wątpliwości co do przedłożonej ewidencji, Kierownik jednostki może wezwać Naczelnika OSP do złożenia wyjaśnień. 8. Po zatwierdzeniu wykazu list strażaków ochotników OSP uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu Referat Finansowo Budżetowy wypłaca strażakom ekwiwalent. 9. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest spełnienie warunków i procedur opisanych w niniejszym regulaminie.

4 KARTA EWIDENCJI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH OSP.. 1. Data zdarzenia Nr zdarzenia w PSP w Lublinie - 3. Nr rejestracyjny pojazdu pożarniczego.. 4. Miejsce zdarzenia 5. Czas zdarzenia.. 6. Imienny wykaz uczestników działania ratowniczego. Lp. Nazwisko imię adres PESEL Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu raowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ( zgodnie z art..28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009r. Nr 178, opz.1380 z późn. zm./) Załącznik nr 1 Podpis * niepotrzebne skreślić Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 233 kk) poświadczam wyżej wymienione informacje. /czytelny podpis Dowódcy akcji/ Oświadczam, że osoby wymienione w pkt 6: 1. Są członkami OSP, ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia 2. Posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udział w działaniu ratowniczym 3. Odbyły szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009r. Nr 178, opz.1380 z późn. zm./) 4. Są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej. /czytelny podpis Naczelnika OSP/

5 Załącznik nr 2 KARTA EWIDENCJI PROWADZONYCH SZKOLEŃ OSP.. 7. Termin przeprowadzonego szkolenia Organizator szkolenia.. 9. Miejsce szkolenia Rodzaj szkolenia 11. Imienny wykaz uczestników szkolenia Lp. Nazwisko imię adres PESEL Oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w działaniu raowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ( zgodnie z art..28 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2009r. Nr 178, opz.1380 z późn. zm./) Podpis * niepotrzebne skreślić Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 233 kk) poświadczam wyżej wymienione informacje. Oświadczam, że osoby wymienione w pkt 6: 5. Są członkami OSP, ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia 6. Posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udział w działaniu ratowniczym 7. Są ubezpieczeni w instytucji ubezpieczeniowej. /czytelny podpis Naczelnika OSP/

6 Załącznik nr 3 ORYGINAŁ/KOPIA Lista strażaków - ochotników OSP uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP Lp Nazwisko i imię Adres Stawka za godz. Czas udziału ilość godz./min. Kwota do wypłaty Uwagi/ podpis Ogółem: 0,00 zł Słownie złotych: Sporządzono dnia Podpis.. Sprawdzono pod względem merytorycznym Dnia. Podpis. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia.. Podpis. Zatwierdzam:. /skarbnik/ /kierownik jednostki/