ZDROWIE LUDNOŚCI POLSKI W ZANIECZYSZCZONYM ŚRODOWISKU W W YBRANYCH MIASTACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWIE LUDNOŚCI POLSKI W ZANIECZYSZCZONYM ŚRODOWISKU W W YBRANYCH MIASTACH"

Transkrypt

1 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska 1. W stęp ZDROWIE LUDNOŚCI POLSKI W ZANIECZYSZCZONYM ŚRODOWISKU W W YBRANYCH MIASTACH W ostatnich latach stan zdrowia ludności Polski ulegał pogorszeniu i proces ten staje się coraz szybszy. Znajduje to swój wyraz we wzroście częstości przejściowej, niepełnej sprawności psychofizycznej oraz stałej przedwczesnej niepełnej sprawności (w tym inwalidztwa). Stale narasta także proces przedwczesnej umieralności. Badania prowadzone w latach 80-tych i 90-tych wykazały, że na stan zdrowia Polaków największy wpływ ma styl życia (53%) oraz warunki środowiskowe (21 %).1 Raporty medyczne wskazują na alarmujący wzrost występowania tzw. chorób cywilizacyjnych; powszechne obecnie są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, a także niektóre choroby układu oddechowego. Choroby te w dużej mierze są wynikiem zanieczyszczenia środowiska oraz braku ruchu i właściwego relaksu w czystym środowisku przyrodniczym. Stanowią one ok. 3/4 przyczyn przedwczesnych zgonów.12 Wiele zaburzeń w funkcjonowaniu układu fizycznego i psychicznego ludzi wywołana jest niedoborem mikropierwiastków w środowisku przyrodniczym i w efekcie w pożywieniu ludzi. Najbardziej znanym przykładem skutków niedoboru mikroelementów są choroby tarczycy, wywołane brakiem jodu w środowisku, czy też riadwrażli- 1Waszkiewicz H., Promocja zdrowia - podstawowe pojęcia i idee, w: Ład ekologiczny a nowe standardy współczesnej cywilizacji, IV Regionalne Forum Ekologiczne, Łomża 1995, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża Bejnarowicz J.t Zmiany stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań. Wyzwania dla promocji zdrowia, Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna, czasopismo interdyscyplinarne, numer 1-2/

2 Zdrowie ludności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych miastach wość na różne substancje toksyczne. Braki wielu mikroelementów w organizmach nie są powodowane jedynie wadliwą dietą, lecz są również efektem złego nawożenia gleb. Żywność z takich gleb zawiera bowiem często znikomą ilość ważnych dla organizmów mikropierwiastków.3 Jakość środowiska ma także wpływ na poziom umieralności, patologie ciąży i porodu oraz pogorszenie jakości urodzeń (kondycji zdrowotnej noworodków). Alarmujące jest, że w Polsce wskaźnik umieralności przedwczesnej oraz spowodowanej chorobami o przewlekłym przebiegu jest nie tylko prawie dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej, ale też rośnie. Różnica ta zaistniała na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, kiedy to w krajach o gospodarce nakazowo rozdzielczej nastąpił wzrost wspomnianej umieralności o 50-80% (podczas gdy w krajach Europy Zachodniej spadła ona nawet o 50%). Umieralność jest jednym z ważnych wskaźników zagrożenia zdrowia populacji. Jak wykazały badania, duże ryzyko umieralności wiąże się z zamieszkiwaniem na obszarach zanieczyszczonych. Dotyczy to 14% mieszkańców Poiski (5,9 min osób). W Polsce obserwuje się także bardzo niekorzystne tendencje w zakresie umieralności mężczyzn w wieku lat (zjawisko to nazywa się nadumieralnością). Badania wpływu degradacji środowiska na stan zdrowotny ludności Poiski wykonali już w 1987 r. Mlekodaj i Piasecki. Porównywano w nich umieralność ludności w województwach o najwyższym i najniższym poziomie degradacji środowiska. Okazało się, że w rejonach o zdegradowanym środowisku wyższa jest umieralność ogółem wśród ludności w wieku lat (o 21,5%) oraz w wieku lat (o 4,5%). Umieralność kobiet występuje wcześniej niż u mężczyzn, gdyż już w wieku lat (o 4,6%), a w wyższych grupach wiekowych jeszcze się zwiększa, więcej zgonów z powodów nowotworów występuje już w grupie wiekowej lata (o 16,6%). Różnice te narastają w wyższych grupach wiekowych aż do 22,4% dla ludzi w wieku lata, więcej jest zgonów z powodu chorób krążenia w grupie lata (o 13,6%) i tak samo wzrasta w wyższych grupach wiekowych do 22,9% bardzo duża różnica w umieralności z powodu chorób układu 3Eliasz A., Psychologia ekologiczna, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1993, 10

3 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska pokarmowego w grupie wiekowej lata (59,4%). Istotny wpływ na umieralność z powodu chorób układu oddechowego związany jest z powszechnym nałogiem palenia tytoniu.4 Główną przyczyną zgonów w Polsce są tzw. choroby cywilizacyjne: choroby układu krążenia - około 50%, choroby nowotworowe - prawie 18% (70%-90% zgonów z tej przyczyny wiąże się z oddziaływaniem na organizm substancji toksycznych) oraz wypadki, urazy i zatrucia - 7%. Choroby te coraz częściej stają się przyczyną śmierci dzieci i młodzieży (w grupie populacji w wieku 5-19 lat choroby nowotworowe są drugą z kolei przyczyną zgonów; często już noworodki rodzą się z chorobami nowotworowymi i chorobami układu krążenia). Wzrasta także zachorowalność na raka płuc, gardła i krtani, co w dużej mierze jest skutkiem palenia papierosów, lecz także wynika ze wzrostu zanieczyszczenia powietrza, oraz na choroby psychiczne, których przyczyną jest deformacja układu nerwowego pod wpływem kumulacji metali ciężkich w mózgu. Alarmujący jest stan umieralności niemowląt. Stąd też omówione poniżej zostały właśnie te przypadki, Szczególnie zagrożeni zwiększoną zachorowalnością na te choroby są mieszkańcy byłego województwa katowickiego, które pod względem ilości zachorowań na nowotwory złośliwe znajduje się na czele listy światowej (ze wskaźnikiem ponad 350 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców)5 Stan środowiska odgrywa więc istotną rolę w prawidłowym rozwoju człowieka, Jego degradacja powoduje więcej zachorowań i skraca średni czas życia. Badając związki między zdrowiem człowieka a środowiskiem przyrodniczym, należy uznać jako bezsporny fakt, że zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy, wodę, którą pijemy i żywność, którą spożywamy, a także zdegradowane środowisko, w którym żyje człowiek - mają wpływ na stan jego zdrowia."6 4 Karaczun Z.M., Indeka L., Ochrona środowiska, ARIES, Warszawa 1996, 5 Karaczun Z.M., Indeka L,, Ochrona... j.w. 6Okólski M., Umieralność a zanieczyszczenie środowiska w Polsce, w: Ekologiczne uwarunkowania zdrowia i życia społeczeństwa polskiego, SGGW- AR, Warszawa

4 Zdrowie ludności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych miastach Przyszłość zdrowotna polskiego społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowana przez przeszłość. Niekorzystne dla zdrowia uwarunkowania występowania wspomnianych chorób nadal trwają. Niedostatki przestrzeni i związane z tym przeludnienie pewnych rejonów, zanik obszarów zielonych w wielkich aglomeracjach, a także oddalenie mieszkańców od przyrody stanowią duże zagrożenie dla stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Poprawa tego stanu wymaga dużych nakładów finansowych i długiego okresu. By osiągnąć poprawę stanu zdrowia Polaków, niezbędne jest podjęcie radykalnych i szeroko zakrojonych działań, w których konieczny jest aktywny udział ludności. 2. Stan zdrowia w wybranych miastach Większość ludzi w Polsce żyje, pracuje i odpoczywa w warunkach małych lub średnich skażeń różnego rodzaju zanieczyszczeniami. W takich warunkach zazwyczaj nie występują u ludzi ostre zatrucia. Pojawiają się natomiast różnego rodzaju nieżyty, alergie, choroby krążenia i choroby nowotworowe, dla których trudno określić jednoznaczne przyczyny, a nasilenie ich wzrasta. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego ulega stałemu pogarszaniu, co przypisuje się przede wszystkim złemu stanowi środowiska. 2.1 Stan zdrowia mieszkańców Legnicy7 Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Legnicy sprawują: - ZOZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, -szpitale: Wojewódzki, Chirurgiczny, Zakaźny; - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 7Rozdział ten został opracowany w oparciu o: 1,Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, czasopismo interdyscyplinarne, Warszawa, Instytut Kardiologii im, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, nr 1-2/1994 r, Ż.Materiały wewnętrzne Państwowego Terenowego Inspektoratu Sanitarnego w Legnicy, 3.Rocznik Statystyczny 1996 r. 12

5 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska - resortowe i zakładowe zakłady służby zdrowia, - fundacje oraz prywatnie praktykujący lekarze i inne osoby fizyczne. Minimalne osiągnięcia notuje się w zapobieganiu i zwalczaniu tych chorób zakaźnych, które są zależne głównie od ogólnej poprawy stanu sanitarnego miasta oraz w tych ostrych chorobach zakaźnych, w których nie są znane metody skuteczne, jak np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Poprawa sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, głównie przewodu pokarmowego, a wśród nich - wirusowego zapalenia wątroby typu A i zatruć pokarmowych jest głównym zadaniem służby sanitarno-epidemiologicznej. Dlatego też każde przedsięwzięcie, które zmierza do poprawy czystości i porządku, poprawy jakości dostarczanej dobrej wody i żywności ma tu duże znaczenie. Obserwuje się także znaczne zwiększenie liczby przypadków chorób alergicznych osób dorosłych oraz dzieci. Od 1994 r. poszerzono diagnostykę alergiczną i objęto nią osoby dorosłe zatrudnione w przemyśle, handlu i rolnictwie. Na stan zdrowia mieszkańców miasta niewątpliwie ma wpływ wprowadzana do sprzedaży żywność o dobrej jakości zdrowotnej. Od początku 1998 r. nie zanotowano na terenie miasta Legnicy zbiorowych zatruć pokarmowych, których przyczyną byłyby środki spożywcze wyprodukowane w nadzorowanych zakładach. Poważny wpływ na zdrowie mieszkańców Legnicy ma stan zanieczyszczenia powietrza. Prowadzone przez Siację Sanitarną pomiary zanieczyszczeń wykazują od lat 80-tych dość znaczną poprawę, jednak od 1993 r. sytuacja w większości przypadków znowu się pogarsza (zmiany zanieczyszczenia powietrza niektórymi związkami w latach obrazuje rysunek 1 i 2). Wyniki badań w latach 90-tych wykazały: - przekroczenie norm średniorocznych w przypadku następujących zanieczyszczeń: fenol, fluor, kwas siarkowy, opad ołowiu, - przekroczenie norm średniodobowych w przypadku następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony, fenol, kwas siarkowy, benzen, 13

6 Zdrowie ludności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych miastach - zanieczyszczenia nie przekraczające żadnych norm: opad pyłu, opad kadmu, miedzi, ołowiu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, formaldehydu, toluenu i ksylenów, - wzrost stężeń następujących zanieczyszczeń: fenol, benzen, ksyleny, ołów, miedź, - zmniejszenie stężeń następujących zanieczyszczeń: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony, fluor, formaldehyd, kwas siarkowy, toluen, cynk. Realizowany plan pracy Oświaty Zdrowotnej Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (T.S.S.E.) ma na celu dostarczenie społeczeństwu wiedzy dotyczącej problemów zdrowia i jego uwarunkowań, szczególnie co do roli indywidualnego stylu życia. Podstawowe kierunki działania z zakresu oświaty zdrowotnej wynikają z zapisów zawartych w programach i porozumieniach takich, jak: Narodowy Program Zdrowia, programy profilaktyczne nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniach zawartych z organizacjami pozarządowymi i towarzystwami naukowymi oraz w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. W planach pracy oświaty zdrowotnej brana jest pod uwagę sytuacja epidemiologiczna kraju i województwa legnickiego ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: - zapobiegania zatruciom pokarmowym, - profilaktyki układu krążenia, -profilaktyki nowotworowej, - ochrony zdrowia matki i dziecka. Można więc sformułować problem strategiczny, którego rozwiązanie stanowić powinno podstawę wyznaczania kierunków polityki samorządu w dziedzinie ochrony zdrowia. Obejmuje on: 1.Realizację podstawowych programów promocji zdrowia w zakresie zwalczania chorób płuc, krążenia, nowotworowych, urazów, zatruć itp. poprzez: 14

7 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska - podnoszenie świadomości zdrowia i upowszechnienie zdrowego stylu życia, - upowszechnienie zdrowego stylu odżywiania wśród mieszkańców poprzez promocję tzw. zdrowej żywności, - zmniejszenie częstości występowania chorób wywołanych paleniem tytoniu (nowotwory, zaburzenia ciąży itd.), - lansowanie nowego modelu zachowań prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, - wczesne wykrywanie zagrożeń oraz określenie istniejących trendów zachorowań. 2.Doposażenie ze środków finansowych miasta jednostek organizacyjnych ZOZ-u w sprzęt medyczny, tak aby większość badań diagnostycznych (przesiewowych) mogła być wykonana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Efektywne działanie organów sanitarnych uzależnione jest w przeważającej mierze od przyjętej przez władze miasta polityki prozdrowotnej, w szczególności w zakresie dotyczącym chorób uwarunkowanych stylem życia, stanów chorobowych wynikających z uwarunkowań socjalnych i środowiskowych oraz chorób zakaźnych i zawodowych. 2.2 Stan zdrowia mieszkańców Wrocławia Sytuację zdrowotną mieszkańców Wrocławia można przedstawić poprzez analizę zachorowań i umieralności na choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe i zatrucia. Dodatkowo, w przypadku dzieci, należy wspomnieć o umieralności noworodków i niemowląt oraz o chorobach związanych z wiekiem rozwojowym. Na niekorzystną sytuację w tym zakresie duży wpływ wywiera stan środowiska naturalnego, a szczególnie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (zmiany imisji wybranych związków w latach przedstawia rysunek 3 i 4). 15

8 Zdrowie ludności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych miastach Choroby układu krążenia Już od wielu lat główną przyczyną zgonów we Wrocławiu, podobnie jak w całej Polsce, są choroby układu krążenia. Najwyższą umieralność wśród nich powodują choroby naczyń mózgowych i niedokrwienne choroby serca. Ocenia się, że na chorobę wieńcową w Polsce zapada ponad 1 min osób, z których ok, 100 tys. rocznie ma zawał serca, a ponad 80 tys. niestabilną chorobę wieńcową wymagającą hospitalizacji, Natomiast na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 7 min osób, z których co najmniej 65 tys. ma udar mózgowy. We Wrocławiu w latach i w 1996 r. wskaźniki umieralności na choroby układu krążenia w przeliczeniu na 100 tys. osób kształtowały się na bardzo wysokim poziomie. Wynosiły one odpowiednio 574,9, 566,8, 578,4 oraz 584,2 i są wyższe niż przeciętnie w Polsce. Wskaźniki umieralności mężczyzn w latach i 1996 r. charakteryzują się tendencją malejącą i wynosiły odpowiednio 632,1; 603,7, 596,5 oraz ok, 560. Natomiast dla kobiet wykazują one tendencję rosnącą i wynosiły odpowiednio 523,0; 533,5, 561,5 oraz ok Przyczyną inwazji chorób układu krążenia, a przede wszystkim choroby wieńcowej, jest powszechne i intensywne oddziaływanie na polską populację czynników ryzyka miażdżycy, a zwłaszcza palenia papierosów, nieodpowiedniego żywienia sprzyjającego podwyższeniu proaterogennych związków tłuszczowych we krwi oraz niska aktywność fizyczna. Jak wynika z badań, wpływ środowiska, w którym żyje współczesny człowiek na zachorowalność i umieralność na tę grupę chorób jest stosunkowo niewielki. Nowotwory Drugą przyczynę zgonów mieszkańców Wrocławia stanowią nowotwory. Do najczęstszych należały: nowotwory płuc (29% ogółu zachorowań), żołądka (7,2%) i skóry (5,6%). 16

9 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska We Wrocławiu wskaźniki zgonów ogółem na nowotwory w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiły w analizowanych latach odpowiednio: 302,3; 294,4; 310,4 oraz 318,2. Były one wyższe od wskaźników krajowych, które w miastach wynosiły odpowiednio: 197,6; 196,9; 200,9 oraz 206,8. Najliczniejsze zgony spowodowane były poprzez: - nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej (28,7% ogółu zgonów na nowotwory we Wrocławiu), - układu trawiennego i otrzewnej (26,6%). Porównanie umieralności we Wrocławiu i kraju wskazuje na szybszy wzrost umieralności ogółem we Wrocławiu. Umieralność w Polsce kształtuje się na średnim poziomie wśród krajów europejskich i jest zbliżona do umieralności z powodów nowotworów złośliwych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Niewątpliwie na zachorowalność i zgony na te choroby duży wpływ ma stan środowiska, jak na przykład zanieczyszczenie, szczególnie substancjami rakotwórczymi (metale ciężkie i emisje przemysłowe). Umieralność noworodków i niemowląt Stan środowiska, jak na przykład zanieczyszczone powietrze, odpady komunalne i przemysłowe, niewątpliwie ma również wpływ na umieralność niemowląt. Zaznaczyć należy, że pomimo, iż w Polsce wskaźniki umieralności stale spadają (według metodologii WHO wynosiły one w 1980 r. - 25,5%; 1990 r. - 19,3%; 1994 r. - 15,1%; 1995 r. - 13,6%, 1996 r. - 12,1%), to umieralność noworodków i niemowląt stawia Polskę wśród krajów wykazujących najwyższe poziomy. Największe natężenie umieralności niemowląt przypada ha umieralność neonatalną (okres pierwszych 27 dni). Od roku 1991 wzrosła ilość zgonów noworodków, które nie przeżyły 24 godz., a także wzrosła umieralność postnatalna (powyżej 4 tygodni). Porównanie umieralności niemowląt we Wrocławiu z umieralnością krajową wypada niekorzystnie dla Wrocławia i kształtuje się na 17

10 Zdrowie ludności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych missiach bardzo wysokim poziomie, np. w 1995 r. wynosiła one we Wrocławiu 16,0%, w Łodzi-15,9%; w Gdyni-8,2%; natomiast w Gdańsku aż 23,6%s, a w 1996 r. we Wrocfawiu-19,0%, w Łodzi-12,4%, w Gdyni- 2,6 %. Rysunek 1. Imisja wybranych zanieczyszczeń powietrza w Legnicy w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska, różne roczniki. 8Waszkiewicz L., Ocena zdrowotności mieszkańców Wrocławia, Gazeta Lekarska DIL-u, czerwiec 1997 r. 18

11 Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska Rysunek 2. Opad pyłu oraz imisja pyłu zawieszonego i dwutlenku azotu w Legnicy w latach , Źródło; Opracowanie na podstawie Ochrona środowiska, różne roczniki, Rysunek 3. Imisja wybranych zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu w latach , Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska, różne roczniki. 19.

12 Zdrowie iudności Polski w zanieczyszczonym środowisku w wybranych miastach 80 T O dw Lit lenek azotu Fabryczna mikrogram/m; dwutlenek azotu Śródmieście ń dwutlenek siarki Fabryczna & dw utfenek siarki Śródmieście Lata pyl zaw ieszony Fabryczna pyt zaw lesz cny Śtódmieśde Rysunek 4. Imisja wybranych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach Wrocław Fabryczna i Wrocław Śródmieście w latach , Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska, różne roczniki. 20

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski kodeks walki z rakiem powstał z inicjatywy Unii Europejskiej, która już w latach 80 uznała zmagania z rakiem w społeczeństwie Europejczyków za jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Łódź, 27 października 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Szczecin, 21 listopada 2011 r. Kalisz Pomorski 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch W zdrowym ciele zdrowy duch "Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu Wojciech Oczko-nadworny lekarz Stefana Batorego Można wyróżnić aktywność fizyczną podejmowaną: w czasie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dr hab. n. med. Renata Złotkowska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dr hab. n. med. Renata Złotkowska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dr hab. n. med. Renata Złotkowska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Czy zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla zdrowia i dlaczego?

Bardziej szczegółowo

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Efekty kształcenia dla przedmiotu Słuchacz, który zaliczył przedmiot, ma wiedzę, umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich),

rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów oraz innych stanów związanych ze zdrowiem, w populacjach ludzkich), EPIDEMIOLOGIA Określenie Epidemiologia pochodzi z języka greckiego: epi na demos lud logos słowo, nauka czyli, nauka badająca: rozpowszechnienie (występowanie i rozmieszczenie chorób, inwalidztwa, zgonów

Bardziej szczegółowo

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Weronika Piestrzyńska HEAL Polska Modelowanie: Ł. Adamkiewicz, dr A. Badyda Warszawa, 21 kwietnia 2016 HEAL reprezentuje interesy: ponad

Bardziej szczegółowo

Plan działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego na 2019 rok

Plan działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego na 2019 rok Załącznik Nr 2 do Informacji Plan działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego na 2019 rok I. Wprowadzenie Plan działań na 2019 rok w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja w zakresie oceny oddziaływania na zdrowie

Obecna sytuacja w zakresie oceny oddziaływania na zdrowie Obecna sytuacja w zakresie oceny oddziaływania na zdrowie Aktualny stan prawny Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( )

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( ) ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-08-03) PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ADRESACI - Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE

JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE Badania przeprowadzone w Warszawie wykazały, że w latach 1990-2007 w mieście stołecznym nastąpił wzrost emisji całkowitej gazów cieplarnianych o około 18%, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu

Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia i stanowi część programu - Europa wolna

Bardziej szczegółowo

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 0 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA Grzegorz Nałęcz-Jawecki Zakład Badania Środowiska Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM Higiena 1 to nauka o wpływie środowiska naturalnego i sztucznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

Kodeks Walki z Rakiem

Kodeks Walki z Rakiem Kodeks Walki z Rakiem 11 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. W krajach rozwiniętych 25-30% wszystkich zgonów z powodu nowotworów ma związek z paleniem tytoniu.

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ: W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ: "Profilaktyka raka szyjki macicy"- dla wszystkich Pań w wieku 25-59 lat, które nie miały

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Rak płuca wyzwania. Witold Zatoński Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rak płuca wyzwania. Witold Zatoński Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rak płuca wyzwania Witold Zatoński Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Innowacje w leczeniu RAKA PŁUC ocena dostępności w Polsce Warszawa, 1 marca 14 Nowotwory główna przyczyna

Bardziej szczegółowo

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych!

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych! CHOROBY NOWOTWOROWE Palenie tytoniu kojarzy się przede wszystkim z rakiem płuc. W rzeczywistości, papierosy powodować mogą znacznie więcej nowotworów złośliwych. Zalicza się do nich na przykład: raka krtani,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1 1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu... 3 1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia... 5 1.3. Zdrowie w systemie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Rzeszów, czerwiec 2015 r. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU Pomiary wykonywane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH 1980-1994 10.5t ogółem miasto ZGONY NA 1000 LUDNOŚCI WROCŁAW 1995 r. V *». *r * * i*. % v - * N * %. v'-. *«l'

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach

Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stan środowiska naturalnego w polskich uzdrowiskach Sierpień 1992 Janusz Jeziorski Informacja Nr 62 Środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Choroby cywilizacyjne i społeczne 20. 19. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego:

TEMAT: Choroby cywilizacyjne i społeczne 20. 19. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: TEMAT: Choroby cywilizacyjne i społeczne 20. 19. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego: choroby układu krążenia; choroby nowotworowe; narkomania; choroba Alzheimera; alergie; zaburzenia zdrowia psychicznego;

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej na obszarze funkcjonalnym Poznania Agnieszka Wojtecka Gdański Uniwersytet Medyczny 1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego

Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior lek. Aneta Ciślak III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

PASZPORT ZDROWEJ KOBIETY W PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH

PASZPORT ZDROWEJ KOBIETY W PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH PASZPORT ZDROWEJ KOBIETY W PROFILAKTYCE CHORÓB NOWOTWOROWYCH II Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy Zadania pielęgniarki służby medycyny pracy Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących Mgr

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXVII/266/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 roku GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2009-2010 I. Wstęp i założenia ogólne programu Ochrona zdrowia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Rzeszów, wrzesień 2015 r. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU Pomiary wykonywane

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Palenie tytoniu a nowotwory w Polsce na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Palenie tytoniu a nowotwory w Polsce na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów Palenie tytoniu a nowotwory w Polsce na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów Rak płuca występuje niemal wyłącznie u palaczy i osób narażonych na bierne palenie. Dowody na związek dymu papierosowego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Materiał na konferencję w ramach obchodów Roku Korczakowskiego ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE wygłoszone przez Marka Pałasza Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z rakiem

Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem Dlaczego walczymy z rakiem? Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce zaraz po zawałach i wylewach. Liczba zachorowao na nowotwory złośliwe w Polsce to ponad 140,5 tys.

Bardziej szczegółowo

NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK. Slajd nr 1

NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK. Slajd nr 1 NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK Slajd nr 1 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NIKOTYNIZMU NIKOTYNIZM (fr. nicotinisme) med. społ. nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe (rzadziej

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata Irena Maniecka-Bryła Uniwersytet Medyczny w Łodzi Marek Bryła Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Irena Szymańska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tendencje zmian umieralności w populacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

2011-03-24. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015. Historia. Podstawowe założenia koncepcji NPZ. Zdrowie. Prewencja

2011-03-24. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015. Historia. Podstawowe założenia koncepcji NPZ. Zdrowie. Prewencja Historia Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 1978 r. Ałma Ata zdrowe społeczeństwo końca XX wieku 1990, 1993 aneksy zmiany celów strategicznych i operacyjnych 1996 konstrukcja celów NPZ i wydłużenie do

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Zdrowotny Województwa Pomorskiego Departament Zdrowia UMWP 8 września 2016 r. Wprowadzenie Zdrowie w RPO WP 2014 2020: Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia (EFRR) Działanie 7.2. Systemy

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI Środowisko a Zdrowie

PROGRAM WIELOLETNI Środowisko a Zdrowie PROGRAM WIELOLETNI Środowisko a Zdrowie Prof.dr hab. Jerzy A. Sokal Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec W dniu 5 czerwca 2001 r. Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni Środowisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2009-2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Rzeszów, wrzesień 2014 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ilość zachorowań na grypę stale rośnie.

Ilość zachorowań na grypę stale rośnie. Ilość zachorowań na grypę stale rośnie. Od początku 2010 roku zachorowalność na grypę z roku na rok stale rośnie. W sezonie 2010/11 na grypę zachorowało 1 085 471 osób. Sezon 2016/17 to aż 4 841 678 zachorowań

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym (

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym ( Fundacja Planeta 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10 wykonanych na terenie gminy w okresie zimowym (04 18.01.2016) 1 Strona Spis

Bardziej szczegółowo