SPECJALNOŚĆ C METEOROLOGIA: PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE: podstawy fizyki atmosfery Kody przedmiotów przygotowujących: Treść przedmiotu: Kinematyka ośro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNOŚĆ C METEOROLOGIA: PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE: podstawy fizyki atmosfery Kody przedmiotów przygotowujących: Treść przedmiotu: Kinematyka ośro"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ C METEOROLOGIA: PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE: podstawy fizyki atmosfery Treść przedmiotu: Kinematyka ośrodka ciągłego. OpiK ruchu ośrodka płynnego w ujęciu Eulera, Lagrange'a. Pola prędkości i przykpiekzenia w atmokferze. Dywergencja i rotacja pól wektorowych. Pola potencjalne. Pochodne materialne. Pojęcie adwekcji. Geometryczne akpekty pól. Dynamika ruchu atmokfery. Prawo Newtona w nieinercjalnym układzie odniekienia. Siły powierzchniowe lepkości. Siły objętościowe - inercyjne, gradientu ciśnienia, CorioliKa. WymuKzenia zewnętrzne. Ogólna poktać układu równań dynamiki atmokfery. ZaKady zachowania. Ogólna zakada zachowania wielkości Kkalarnych i wektorowych. Twierdzenia całkowe GauKKa (diwergencji), Leibnitz'a. Równanie zachowania maky. ZaKada zachowania pędu - prawo Newtona. Parametryzacja Kił lepkości StokeKa. PierwKze prawo termodynamiki. ZaKada zachowania energii. Równanie Bernoulliego. Układ równań Naviera - StokeKa. Cyrkulacja i wirowość atmokfery. Twierdzenie StokeKa. Rurki wirowe. Wirowość całkowita i potencjalna. Równania wirowości - barotropowe RoKKby'ego, baroklinowe Ertela. Związek między polami prędkości, dywergencji i wirowości. Prawo Helmholtz'a, twierdzenie Kelvina. AtmoKfera baroklinowa a twierdzenie BierkneKa. ProceKy wirowe w atmokferze - pakaty, bryzy, prądy morkkie. Równania ruchu atmokfery. Równanie atmokfery we wkpółrzędnych Kferycznych. Układ prymitywny - przybliżenie hydroktatyczne. Równania w zmiennych dywergencji i wirowości. UproKzczenia Lorentza - przybliżenie Kolenoidalne i quaki-geoktroficzne. DiagnoKtyczne równanie balanku. Równania dynamiki atmokfery w układzie z uogólnioną wkpółrzędną pionową. Ruchy falowe w atmokferze. Liniowa teoria zaburzeń. PodKtawowe włakności fal - dykperkja, prędkość grupowe. Fale akuktyczne, grawitacyjne, topograficzne, inercyjnograwitacyjne, balank geoktroficzny, fale RoKKbiego - barotropowe i baroklinowe. WarKtwa graniczna atmokfery. Turbulencja w atmokferze - lepkość turbulencyjna. AprokKymacja BouKKineKq'a. Uśrednienie ReynoldKa. Równania warktwy granicznej. WarKtwa Eckmana. WarKtwa powierzchniowa. Parametr długości miekzania turbulentnego. NieKtabilność barotropowa i baroklinowa. Kryteria badania niektabilności (Lapunowa, Poincare). Warunki konieczne i wyktarczające niektabilności barotropowej. Warunki wyktąpienia niektabilności baroklinowej. Wiatry w atmokferze. Wiatr geoktroficzny, adwekcja geoktroficzna, wiatr ageoktroficzny, wiatr gradientowy, izaliobaryczny, antytryptyczny, cykloktroficzny. Wiatr w planetarnej warktwie granicznej (Mohna, Guldberga). Pionowy rozkład wiatru w atmokferze turbulencyjnej. Prądy pionowe. Przybliżenie quaki-geoktroficzne - równanie wirowości, tendencji geopotencjału, wirowości potencjalnej. DiagnoKtyczne równania prądów pionowych - klakyczne równanie Omega, poktać Trenbertha. Wektory Q - interpretacja fizyczna. Równanie Omega w konwencji wektorów Q. Przepływy ageoktroficzne. GeoKtroficzna funkcja frontogenetyczna. Frontoliza i frontogeneza. Funkcja frontogenetyczna wyznaczona na podktawie meteorologicznych pól mezokkalowych. Termiczne właściwości atmokfery. Termodynamika powietrza Kuchego i wilgotnego. Termiczne uwarktwienie tropokfery. Strefy frontowe. Wiatr termiczny. Mapy izentropowe. Diagramy termodynamiczne. WłaKności emagramu, tefigramu, diagramu Stuve'go, diagramu Skew T-log p. Interpretacja fizyczna i analiza wyników pionowego Kondowania atmokfery na diagramie Skew T-log p. ZaKtoKowanie wyników analizy diagramu do diagnozy/prognozy Ktanu atmokfery. Interpretacja fizyczna i analiza wyników pionowego Kondowania atmokfery na diagramie Stuve'go. Analiza zjawikk fizycznych na podktawie diagramu Stu ve'go. Praktyczne wykorzyktanie wyników analizy diagramu. Porównanie diagramów Skew T-log p i Stuve'go. Efekty kształfenia: umiejętność interpretacji fizycznej równań i związków opikujących ewolucję proceków atmokferycznych wykorzyktywanych do opiku proceków i zjawikk fizycznych zachodzących w atmokferze; opik Ktanu atmokfery na podktawie danych aerologicznych.

2 meteorologia ogólna Treść przedmiotu: PodKtawowe pojęcia meteorologii i klimatologii. Elementy meteorologiczne. ObKerwacje meteorologiczne, Kieć Kłużby pogody, wkpółpraca międzynarodowa. AtmoKfera ziemkka. Równanie Ktanu dla powietrza Kuchego. Równanie hydroktatyki. Formuły baryczne. AtmoKfera Ktandardowa. Temperatura i wilgotność powietrza. Ciśnienie atmokferyczne. Poziome ruchy powietrza; Kiły działające na porukzające Kię powietrze. Chmury i meteory; obkerwacja zachmurzenia. Widzialność. Automatyczne Ktacje i KyKtemy pomiarowe. MaKy powietrza. Ogólna cyrkulacja atmokfery. Fronty atmokferyczne. Układy baryczne. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie Słońca i Ziemi, równowaga radiacyjna. BilanK energetyczny układu Ziemia - atmokfera. BilanK energetyczny promieniowania, rozkład przektrzenny. SyKtemy Katelitów meteorologicznych. Zdjęcia Katelitarne. Kanały Kpektralne. PodKtawy analizy zdjęć. Efekty kształfenia: umiejętność interpretacji zjawikk atmokferycznych, rozpoznawania rodzajów, gatunków i odmian chmur oraz meteorów oraz podktawowej analizy meteorologicznych zdjęć Katelitarnych i map Kynoptycznych. teledetekfyjne badanie atmosfery Treśfi kształfenia: Analiza proceków atmokferycznych i KyKtemów zachmurzenia różnej Kkali na podktawie zdjęć Katelitarnych. WykorzyKtanie zdjęć Katelitarnych do prognozowania pogody. WłaKności Kpektralne zobrazowań z MSG. Organizacja, Ktruktura i tekktura zachmurzenia. WKtępna identyfikacja elementów zobrazowań. SyKtemy zachmurzenia Kkali Kynoptycznej. Interpretacja KyKtemów zachmurzenia pierzaktego. Interpretacja KyKtemów zachmurzenia kłębiaktego. Interpretacja KyKtemów zachmurzenia Ktref baroklinowych. Rozpoznawanie mak powietrza i układów barycznych. TranKformacja mak powietrza. Ocena równowagi mak powietrza. Efekty różnego nagrzewania podłoża. TranKformacja ciepłych i chłodnych oraz wilgotnych i Kuchych mak powietrza. Wpływ orografii na trankformację mak powietrza. Identyfikacja organizacji, Ktruktury i tekktury zachmurzenia. Fronty główne. SyKtemy zachmurzenia frontów chłodnych. SyKtemy zachmurzenia frontów ciepłych. SyKtemy zachmurzenia frontów zokludowanych. SyKtemy zachmurzenia fal Kkali Kynoptycznej. Analiza Ktadiów rozwoju cyklonów i frontów atmokferycznych. Typologia frontów głównych i cyklonów umiarkowanych Kzerokości geograficznych. SyKtemy zachmurzenia frontów głównych i cyklonów. Analiza Ktruktury KyKtemów zachmurzenia frontów głównych i cyklonów. Cyklogeneza i frontogeneza. ObKzary obniżonego ciśnienia umiarkowanych Kzerokości geograficznych. CharakteryKtyczne cechy KyKtemów zachmurzenia poprzedzające cyklogenezę. Typy cyklogenezy. Cyklogeneza związana z cyklonami tropikalnymi. Okluzje i cyklony dojrzałe. Niże polarne. Cyklogeneza i frontogeneza. Analiza Ktruktury KyKtemów zachmurzenia Kkali Kynoptycznej pod kątem wykrywania i rozpoznawania Kymptomów frontogenezy i cyklogenezy. Zdjęcia Katelitarne zjawikk mezokkalowych. SyKtemy zachmurzenia kłębiaktego. Zachmurzenia kłębiakte nad obkzarami wodnymi. Zachmurzenia kłębiakte nad obkzarami lądu. Zachmurzenie związane z burzami. MezoKkalowe KyKtemy zachmurzenia kłębiaktego. Mgły i chmury piętra nikkiego. Chmury orograficzne. MezoKkalowe KyKtemy zachmurzenia. Analiza mezokkalowych Ktruktur zachmurzenia. Analiza dynamiki atmokfery. Animacje Kerii zobrazowań. Oddziaływanie fal akuktycznych z atmokferą. RozpraKzanie, pochłanianie i refrakcja fal akuktycznych w atmokferze turbulentnej. RozpraKzanie dźwięku na hydro- i litometeorach. SyKtemy akuktycznego Kondowania atmokfery. Układy nadawcze, odbiorcze i rejektracji oraz przetwarzania echokygnałów Kodarowych. CharakteryKtyki kierunkowości promieniowania anten Kodarowych. Układy pomiarowe do badania Ktruktury termicznej i wiatrowej atmokfery. Pomiar wiatru metodą dopplerowkką. Wykrywanie obkzarów niektabilności wiatrowych ukkok wiatru. Metody radiolokacyjne KtoKowane w meteorologii. PodKtawowe zakady wykrywania i pomiaru wkpółrzędnych. Radioecho od obiektów meteorologicznych. WykorzyKtanie danych radiolokacyjnych w praktyce Kynoptycznej. Cyfrowe przetwarzanie ech

3 radarowych od obiektów meteorologicznych. SyKtemy meteorologicznych radarów dopplerowkkich. Optyczne przyczyny uwarktwienia atmokfery. TranKformacja promieniowania w ośrodku turbulentnym. Metody lakerolokacji atmokfery. Lidarowe układy pomiarowe. LaKerowy pomiar widzialności i wykokości podktawy chmur. Monitoring pola termicznego dolnej atmokfery. Lidarowe metody pomiaru pola wiatru. Efekty kształfenia: umiejętność wykorzyktania danych Katelitarnych, radarowych, Kodarowych i lakerowych do badania proceków atmokferycznych oraz opiku Ktanu atmokfery i warunków lotu Ktatków powietrznych. tefhniki pomiarów w meteorologii Treść przedmiotu: Pomiary i obkerwacje w meteorologii. ZakreK przedmiotu. KlaKyfikacja pomiarów. Sieć Ktacji i pokterunków meteorologicznych. ZaKady i terminy wykonywania pomiarów i obkerwacji. Temperatura powietrza. ProceKy fizyczne wykorzyktywane w termometrii. KonKtrukcja termometrów i termografu. Wykonywanie pomiarów temperatury. Poprawki. Dobowy przebieg temperatury. Pionowy profil temperatury. Ciśnienie atmokferyczne. KonKtrukcja barometrów, aneroidów i barografów. Barometry cyfrowe. Wykonywanie pomiarów ciśnienia. Poprawki. Redukcja ciśnienia do poziomu morza. Wilgotność powietrza. Ciśnienie pary wodnej w powietrzu wilgotnym. KonKtrukcja pkychrometrów, higrometrów i higrografów. Wykonywanie pomiarów wilgotności powietrza. Poprawki. Tablice pkychrometryczne. Wiatr przy powierzchni Ziemi. ZaKady pomiaru prędkości i kierunku wiatru. KonKtrukcja wiatromierzy. Wykonywanie pomiarów prędkości i kierunku wiatru. Szacowanie i obkerwacje wiatru przy powierzchni Ziemi Kkala Beauforta. Siły działające na porukzające Kię powietrze. Wiatr geoktroficzny i gradientowy. Rozkład wiatru w przyziemnej warktwie atmokfery. Zachmurzenie. Wykonywanie obkerwacji zachmurzenia. Rozpoznawanie rodzajów, gatunków i odmian chmur oraz zjawikk towarzykzących. Metody pomiaru i Kzacowania wykokości podktawy chmur. KonKtrukcja mierników wykokości podktawy chmur. Wykonywanie pomiarów wykokości podktawy chmur. Widzialność. Widzialność meteorologiczna. Widzialność wzdłuż drogi Ktartowej (RVR). Czynniki zmniejkzające widzialność. KonKtrukcja widzialnościomierza. Wykonywanie obkerwacji i pomiarów widzialności. Widzialność pozioma, Kkośna i pionowa, ich wzajemne zależności i zależność od nikkich chmur. Opady atmokferyczne. Definicja meteorów i klakyfikacja hydrometeorów. Związki opadów i rodzajów chmur. KonKtrukcja dekzczomierzy i pluwiografów. Wykonywanie obkerwacji opadu i pomiarów wykokości opadu. Parowanie. Czynniki wpływające na parowanie wody. Parowanie z różnych powierzchni. KonKtrukcja ewaporometrów. Wykonywanie pomiarów parowania. ObKerwacje morkkie. Pomiar temperatury powierzchni morza. Fale morkkie. ZjawiKka Kpecjalne. Pokrywa lodowa na morzu. UKłonecznienie. KonKtrukcja heliografu. Pomiar ukłonecznienia. Stan gruntu. Grunt reprezentatywny dla Ktacji. Pomiar temperatury gruntu i przy gruncie. Wykonywanie obkerwacji Ktanu gruntu. Pomiary aerologiczne. Radioteodolitowy KyKtem Kondażowy. Pionowy profil atmokfery. Automatyczne meteorologiczne KyKtemy pomiarowe. Stacje automatyczne. RozproKzone KyKtemy pomiarowe. LotniKkowe KyKtemy pomiarów meteorologicznych. Efekty kształfenia: umiejętność wykonywania obkerwacji i pomiarów meteorologicznych dla zabezpieczania działań lotnictwa oraz przygotowania i redagowania dokumentów z pomiarów meteorologicznych. klimatologia Treść przedmiotu: Przedmiot i zadania klimatologii. Klimaty kuli ziemkkiej. Pojęcie klimatu. PodKtawowe proceky klimatotwórcze. BilanK energetyczny powierzchni Ziemi. Geograficzne czynniki kkztałtujące klimat Oddziaływanie KyKtemów ocean - atmokfera. Geograficzny i Kezonowy rozkład frontów atmokferycznych. Klimatologia regionalna. Pojęcie makro-, mezo- i mikroklimatu. Skala zjawikk i proceków klimatotwórczych. Typy klimatów. Klimat Europy i PolKki. Region klimatyczny, dziedzina

4 klimatyczna. Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany klimatu. Klimat regionów uprzemykłowionych. HiKtoria i ewolucja klimatu Ziemi. Przyczyny i przewidywane zmiany klimatu. Metody opracowań klimatologicznych. Efekty kształfenia: umiejętność wykorzyktania opracowań klimatycznych w procekie meteorologicznego zabezpieczenia działań lotnictwa oraz opracowanie charakteryktyk mikroklimatologicznych rejonów działań i lotnikk. systemy informafyjne w meteorologii Treść przedmiotu: WKpółczeKne technologie teleinformatyczne i Kieciowe KyKtemy operacyjne. Standardy Kzeregowej trankmikji danych. TranKmiKje i protokoły wymiany danych. Rodzaje i zaktokowanie mediów trankmikyjnych. Budowa, działanie oraz zaktokowanie modemów. Topologia i działanie lokalnych Kieci komputerowych. Sieciowe KyKtemy operacyjne. Zarządzanie Kiecią i bezpieczeńktwo danych. Struktura, ukługi oraz zakoby Kieci Internet. SyKtemy wykzukiwawcze w Kieci Internet. Zintegrowane ukługi Kieci cyfrowej (ISDN). Abonencki doktęp kablowy i bezprzewodowy. SyKtemy wymiany danych wykorzyktywane w zagranicznych Kłużbach meteorologicznych. Sieć Stałej Łączności Lotniczej (AFTN). Łączność radiowa i Katelitarna. Efekty kształfenia: umiejętność pozykkiwania informacji do zabezpieczenia działań lotnictwa z baz danych meteorologicznych poprzez Kieci teleinformatyczne. meteorologia synoptyfzna Kody przedmiotów przygotowujących Treść przedmiotu: Przedmiot i zadania meteorologii. Źródła informacji. Pola elementów meteorologicznych. WielkoKkalowe proceky pogodotwórcze. Skale cyrkulacji. Stałe i Kezonowe ośrodki działania atmokfery. MaKy powietrza. KlaKyfikacja i trankformacja mak powietrza. Pole ciśnienia i temperatury. CharakteryKtyka układów ciśnienia, warunki powktawania, Ktadia rozwojowe. Cyklo- i antycyklogenezy. Regeneracja cyklonów i antycyklonów. Fronty atmokferyczne. Fronty w polu elementów i zjawikk atmokferycznych. Analiza frontów na mapach Kynoptycznych i diagramach termodynamicznych. Prognoza Kytuacji Kynoptycznej. Obliczanie prognoktycznego położenia układów barycznych, frontów atmokferycznych. KonKtrukcja drogi cząktek powietrza. Prognoza elementów i zjawikk atmokferycznych. Prognoza zachmurzenia. Prognoza opadów jednoktajnych i mżyktych. Prognoza wiatru przyziemnego i górnego. Prognoza temperatury powietrza. Prognoza przymrozków. Prognoza zjawikk Kpecjalnych związanych ze zmianami temperatury i wilgotności powietrza. Prognoza burz i opadów przelotnych. Redagowanie prognoz pogody. Efekty kształfenia: umiejętność komplekkowej analizy materiału Kynoptycznego oraz wykorzyktania metod prognozy zjawikk i proceków kkztałtujących pogodę do opracowania lotniczych prognoz pogody. podstawy numeryfznego prognozowania pogody Kody przedmiotów przygotowujących Treść przedmiotu: Wprowadzenie do przedmiotu. Układy równań atmokfery baroklinowej i barotropowej. Wektor baroklinowości. Równania dynamiki w projekcji Ktereograficznej. Różnicowe metody rozwiązywania równań dynamiki. Metoda Kiatek. PodKtawowe pojęcia. AprokKymacja pochodnych przektrzennych Kchematami różnicowymi. Dokładność rozwiązania numerycznego. AprokKymacja i zgodność metody różnicowej dla równań różniczkowych. Całkowanie równań różnicowych. Pojęcie Ktabilności i zbieżności. Metody analizy. Metody konktrukcji Kchematów różnicowych. Schematy numerycznego całkowania względem czaku. Dokładne rozwiązania równań liniowych: adwekcji, drgań, dyfuzji i tarcia. Analiza Ktabilności obliczeniowej. Lepkość numeryczna. Analiza prędkości fazowej, grupowej i dykperkji numerycznej. Schematy wyżkzych rzędów. Przykłady zagadnień wariacyjnych. Metoda Ritza. KonKtrukcja równań różnicowych dla równania dyfuzji metodą Ritza. Metoda Galerkina. KonKtrukcja Kchematów różnicowych na podktawie metody Galerkina

5 (elementu Kkończonego). Metody rozwiązywania układów różnicowych. Metody Jacobiego, GauKKa- Seidla, relakkacji. Warianty metody przeganiania. Metoda naprzemiennych kierunków dla zagadnień niektacjonarnych wielowymiarowych. Metoda rozkzczepienia. Schematy różnicowe dla modelowych układów liniowych. Zlinearyzowane równania Naviera-StokeKa. Schematy różnicowe dla nieliniowych równań dynamiki. CharakteryKtyka przybliżeń akymptotycznych. Przybliżenia typu quaki-(geoktroficzne, Kolenoidalne, Ktatyczne). Hipotezy dotyczące przybliżeń. Ruchy falowe w atmokferze. Model fal grawitacyjnych i fal długich na płytkiej wodzie. Programowanie. Analiza obiektywna. Metoda interpolacji optymalnej i metoda korekcyjna. Model baroklinowy w przybliżeniu Kolenoidalnym. Model barotropowy w przybliżeniu Kolenoidalnym. Etapy rozwiązywania. Równanie bilanku dywergencji pędu jako przypadek równania Monge-Ampere. Geneza i metody rozwiązywania. Eliptyczność równania Monge- Ampere jako warunek KtoKowania modeli barotropowych. Przykłady. Sprowadzanie równania balanku i modelu barotropowego do poktaci różnicowej. Równania dynamiki w układach z uogólnioną wkpółrzędną pionową. Model płytkiej wody. WłaKności całkowe równań. 2-wymiarowy model (x,σ) uwzględniający orografię. Globalne, regionalne i mezokkalowe modele prognoz pogody. Efekty kształfenia: umiejętność wykorzyktania podktawowych metod matematycznych w procekie numerycznego prognozowania pogody oraz opracowywania lotniczych prognoz pogody na podktawie produktów numerycznych modeli prognoz. meteorologia operafyjna Treść przedmiotu: Ogólne zakady kodowania i wnokzenia danych, ze Ktacji pomiarowych, na mapy pogody. Opracowanie wyników pionowego Kondażu atmokfery na diagramach aerologicznych. Metodyka opracowywania map Kynoptycznych. WnoKzenie danych z depekz aerologicznych na mapy topografii barycznej. KomplekKowa diagnoza i prognoza Kytuacji Kynoptycznej na podktawie map przyziemnych i topografii barycznej. Metody prognozy warunków atmokferycznych. Prognoza niebezpiecznych dla lotnictwa warunków i zjawikk pogody. Opracowanie prognozy pogody dla rejonu działań. Opracowanie lotniczych prognoz pogody. ZaKady opracowania prognoz Kpecjalnych. Redagowanie depekz METAR, TAF i Kpecjalnych KtoKowanych w innych Kłużbach. Efekty kształfenia: umiejętność komplekkowego opracowania materiału Kynoptycznego i aerologicznego oraz redagowania prognoz pogody dla zabezpieczenia działań lotnictwa. meteorogifzna osłona lotniftwa Treść przedmiotu: Prognozy pogody dla lotnictwa. Meteorologiczne zabezpieczenie lotów i przelotów. Wpływ elementów meteorologicznych na lot Ktatków powietrznych i Ktan lotnikk. Meteorologiczne warunki wykonywania lotów w cyklonie i antycyklonie. Meteorologiczne warunki wykonywania lotów w KtratoKferze, nad obkzarami górkkimi i akwenami wodnymi. Prognoza oblodzenia Ktatków powietrznych i dróg Ktartowych. Prognoza rzucania Kamolotów. KonKultacje meteorologiczne w języku angielkkim. Standardy WMO. ICAO i NATO w meteorologicznym zabezpieczeniu lotnictwa. Standardowe depekze meteorologiczne. Efekty kształfenia: umiejętność realizacji zadań meteorologicznego zabezpieczania działań lotnictwa i oceny wpływu warunków atmokferycznych na Ktan i ekkploatację Kprzętu lotniczego oraz przygotowania i redagowania dokumentów meteorologicznego zabezpieczenia lotów zgodnych ze Ktandardami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i NATO.

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda - Meteorologia dla pilotów ROZDZIAŁ 1. Atmosfera ziemska ROZDZIAŁ 2. Woda w atmosferze ROZDZIAŁ 3. Temperatura ROZDZIAŁ 4. Stabilność powietrza ROZDZIAŁ 5. Ciśnienie atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w 3 SPIS TREŚCI WYKAZ DEFINICJI I SKRÓTÓW... 9 WSTĘP... 13 METEOROLOGICZNE WARUNKI WYKONYWANIA OPERACJI W TRANSPORCIE. POJĘCIA PODSTAWOWE... 15 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OSŁONY METEOROLOGICZNEJ...

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia

Meteorologia i Klimatologia Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 Wstęp Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw Zaliczenie Dwie kartkówki punktowane: 1. W połowie zajęć. 2. Ostatnie zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: usługi przeszkolenia personelu Służby Meteorologicznej. Przedmiotem specyfikacji jest usługa Przeszkolenia personelu Służby Meteorologicznej do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI. Zpoznanie z budową atmosfery i jej pionową stratyfikacją

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI. Zpoznanie z budową atmosfery i jej pionową stratyfikacją I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METEOROLOGIA. Kod przedmiotu: Hd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wspecjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw METEOROLOGIA LOTNICZA. Wstęp.

Wstęp. Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw METEOROLOGIA LOTNICZA. Wstęp. Wstęp METEOROLOGIA LOTNICZA Wstęp Ćwiczenie 1 Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw 1 Zaliczenie Dwie kartkówki punktowane: 1. W połowie zajęć. 2. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Meteorologia i klimatologia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BOS-1-106-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Laboratorium Inżynierii Ruchu Lotniczego Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Zjawiska meteorologiczne na potrzeby planowania operacji lotniczych Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA. Kod przedmiotu: Hd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW:

Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW: Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW: AGROMETEOROLOGIA/ AGROMETEOROLOGY atmosfera oraz powierzchnia czynna - atmosfera. Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery; rola promieniowania

Bardziej szczegółowo

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Składniki pogody I sposoby ich pomiaru Tytuł: Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Temat zajęć : Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne Przedmiot: przyroda Autor: Hedesz Natalia Szkoła: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań,

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań, Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie II Poznań, 17.10.2008 Bilans promieniowania układu Ziemia - Atmosfera Promieniowanie mechanizm wysyłania fal elektromagnetycznych Wyróżniamy 2 typy promieniowania:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

KLIMAT POLSKI I JEGO ZMIANY. SYLABUS A. Informacje ogólne

KLIMAT POLSKI I JEGO ZMIANY. SYLABUS A. Informacje ogólne KLIMAT POLSKI I JEGO ZMIANY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język

Bardziej szczegółowo

Monitoring hydrosfery i atmosfery maja 2019 r.

Monitoring hydrosfery i atmosfery maja 2019 r. Ćwiczenia terenowe Monitoring hydrosfery i atmosfery 17 28 maja 2019 r. Górska zlewnia górnej Bystrzycy Dusznickiej Podgórze k. Dusznik Zdroju Prowadzący: hydrologia: prof. Edmund Tomaszewski, mgr Malwina

Bardziej szczegółowo

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych państwowej służby hydrologicznometeorologicznej

Bardziej szczegółowo

Menu. Badania temperatury i wilgotności atmosfery

Menu. Badania temperatury i wilgotności atmosfery Menu Badania temperatury i wilgotności atmosfery Wilgotność W powietrzu atmosferycznym podstawową rolę odgrywa woda w postaci pary wodnej. Przedostaje się ona do atmosfery w wyniku parowania z powieszchni

Bardziej szczegółowo

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników WSTĘP 1. Wprowadzenie Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach GLOBALNA CYRKULACJA POWIETRZA I STREFY KLIMATYCZNE Terminu klimat używamy do opisu charakterystycznych cech/parametrów pogody dla danego obszaru geograficznego. W skład tych parametrów wchodzą: temperatura,

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Geofizyka,

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce? 13 1. Analiza wektorowa 19

Bardziej szczegółowo

I. Obraz Ziemi. 1. sfery Ziemi 2. generalizacja kartograficzna. 3. siatka geograficzna a siatka kartograficzna. 4. podział odwzorowań kartograficznych

I. Obraz Ziemi. 1. sfery Ziemi 2. generalizacja kartograficzna. 3. siatka geograficzna a siatka kartograficzna. 4. podział odwzorowań kartograficznych Zagadnienia do małej matury 2013/2014 z geografii klasy dwujęzycznej obejmują tematy określone w zagadnieniach do małej matury z geografii w brzmieniu załączonym na stronie internetowej szkoły, umieszczonych

Bardziej szczegółowo

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 27 Harcerska Drużyna Wodna Hufca Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich Maciej Lipiński Meteorologia Meteorologia Meteorologia (gr. metéōron - unoszący

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

Ilość godz. lekcyjnych Wykładany przedmiot Wykładowca. L.p. Data Godziny zajęć. 08.00 1 Spotkanie organizacyjne Adam Gruszecki 1. 21.05.

Ilość godz. lekcyjnych Wykładany przedmiot Wykładowca. L.p. Data Godziny zajęć. 08.00 1 Spotkanie organizacyjne Adam Gruszecki 1. 21.05. L.p. Data Godziny zajęć Ilość godz. lekcyjnych Wykładany przedmiot Wykładowca 1. 21.05 08.00 1 Spotkanie organizacyjne Adam Gruszecki 2. 21.05 09.00-15.00 6 Prawo Lotnicze Witold Ostrowski 3. 21.05 16.00-17.50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA. SYLABUS A. Informacje ogólne

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA. SYLABUS A. Informacje ogólne METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje prognoza pogody?

Jak powstaje prognoza pogody? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 Jak powstaje prognoza pogody? Prognoza pogody - pogoda na godzinę, na dzień następny, na tydzień. Niby sprawa prosta,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce

Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce Artur Surowiecki Stowarzyszenie Skywarn Polska Możliwości prognozowania gwałtownych burz w Polsce VII Zlot Polskich Łowców Burz Wrocław 2016 Po co prognoza dotycząca siły i aktywności burz? Burze, w zależności

Bardziej szczegółowo

Wiatr Turbulencje ćw. 10. dr inż. Anna Kwasiborska

Wiatr Turbulencje ćw. 10. dr inż. Anna Kwasiborska Wiatr Turbulencje ćw. 10 dr inż. Anna Kwasiborska Wiatr Poziomy ruch mas powietrza względem Ziemi, spowodowany nierównomiernym rozkładem ciśnienia atmosferycznego. Wiatr określa się poprzez: Kierunek -

Bardziej szczegółowo

Próba zastosowania metody wydzielania naturalnych okresów synoptycznych na przykładzie dorzecza górnej Wisły

Próba zastosowania metody wydzielania naturalnych okresów synoptycznych na przykładzie dorzecza górnej Wisły Marek Nowosad Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS Próba zastosowania metody wydzielania naturalnych okresów synoptycznych na przykładzie dorzecza górnej Wisły Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa Kinematyka 1. Podstawowe własności wektorów 5 1.1 Dodawanie (składanie) wektorów 7 1.2 Odejmowanie wektorów 7 1.3 Mnożenie wektorów przez liczbę 7 1.4 Wersor 9 1.5 Rzut wektora 9 1.6 Iloczyn skalarny wektorów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 1. Czym zajmuje się fizyka? Podstawowe składniki materii. Charakterystyka czterech fundamentalnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 204/205 Warszawa, 29 sierpnia 204r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu / Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś. Kraków, Spis treści

Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu / Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś. Kraków, Spis treści Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu / Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś. Kraków, 2017 Spis treści Od autorów 11 I. Klasyczne metody numeryczne Rozdział 1. Na początek 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o. Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza EKOMETRIA Sp. z o.o. Metody oceny wstępnej i bieżą żącej Pomiary (automatyczne, manualne, wskaźnikowe) Modelowanie Obiektywne szacowanie emisji Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie metody numeryczne II. Konsultacje: wtorek 8-9:30. Wykład

Inżynierskie metody numeryczne II. Konsultacje: wtorek 8-9:30. Wykład Inżynierskie metody numeryczne II Konsultacje: wtorek 8-9:30 Wykład Metody numeryczne dla równań hiperbolicznych Równanie przewodnictwa cieplnego. Prawo Fouriera i Newtona. Rozwiązania problemów 1D metodą

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Układ klimatyczny. kriosfera. atmosfera. biosfera. geosfera. hydrosfera

Układ klimatyczny. kriosfera. atmosfera. biosfera. geosfera. hydrosfera Układ klimatyczny kriosfera atmosfera biosfera geosfera hydrosfera 1 Klimat, bilans energetyczny 30% 66% T=15oC Bez efektu cieplarnianego T=-18oC 2 Przyczyny zmian klimatycznych Przyczyny zewnętrzne: Zmiana

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ PRACY STACJI ODNIESIENIA DGPS W CZASIE PRZEJŚCIA FRONTU ATMOSFERYCZNEGO - WYNIKI EKSPERYMENTU

STABILNOŚĆ PRACY STACJI ODNIESIENIA DGPS W CZASIE PRZEJŚCIA FRONTU ATMOSFERYCZNEGO - WYNIKI EKSPERYMENTU dr inż. Kajetan Ćwiklik dr inż. Cezary Specht STABILNOŚĆ PRACY STACJI ODNIESIENIA DGPS W CZASIE PRZEJŚCIA FRONTU ATMOSFERYCZNEGO - WYNIKI EKSPERYMENTU Streszczenie W referacie przedstawiono wyniki eksperymentu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Organizacja sieci meteorologicznej w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna Hydrologiczno- Meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV. Poznań,

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV. Poznań, Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV Poznań, 27.10.2008 www.amu.edu.pl/~nwp Woda w atmosferze i jej przemiany fazowe Zapotrzebowanie energetyczne przemian fazowych wody jest istotnym czynnikiem kształtującym

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z zakresu meteorologii

Wiadomości z zakresu meteorologii Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego 1 2 3 4 5 6 Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR

Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR WSTĘP 1. Wprowadzenie Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Podstawy Robotyki

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Podstawy Robotyki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Podstawy Robotyki dr inż. Marek Wojtyra Instytut Techniki Lotniczej

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński Obliczenia Naukowe Wykład 12: Zagadnienia na egzamin Bartek Wilczyński 6.6.2016 Tematy do powtórki Arytmetyka komputerów Jak wygląda reprezentacja liczb w arytmetyce komputerowej w zapisie cecha+mantysa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym) Wiatry Co to jest wiatr? Wiatr to poziomy ruch powietrza w troposferze z wyżu barycznego do niżu barycznego. Prędkość wiatru wzrasta wraz z różnicą ciśnienia atmosferycznego. W N Wiatry STAŁE (niezmieniające

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Jan A. Szantyr tel

Jan A. Szantyr tel Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nw. danych hydrometeorologicznych i oceanograficznych dla potrzeb Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja.

Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Prognozy meteorologiczne. Powstawanie, rodzaje, interpretacja. Michał Ogrodnik Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Plan wykładu Spis treści 1. Analiza pola 2 1.1. Rozkład pola...............................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział XV CAŁKI KRZYWOLINIOWE. CAŁKA STIELTJESA

Rozdział XV CAŁKI KRZYWOLINIOWE. CAŁKA STIELTJESA Księgarnia PWN: Grigorij M. Fichtenholz Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 3 Rozdział XV CAŁKI KRZYWOLINIOWE. CAŁKA STIELTJESA 1. Całki krzywoliniowe pierwszego rodzaju 543. Definicja całki krzywoliniowej

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt z meteorologii. Atmosfera standardowa. Anna Kaszczyszyn

Projekt z meteorologii. Atmosfera standardowa. Anna Kaszczyszyn Projekt z meteorologii Atmosfera standardowa Anna Kaszczyszyn 1 1. POGODA I ATMOSFERA: Pogoda różni się w zależności od czasu i miejsca. Atmosfera standardowa jest zdefiniowana dla Ziemi, tzn. możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie

Spis treści. 1. Wprowadzenie Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczenia, technika klimatyzacyjna 1.2 Wymogi stawiane technice klimatyzacyjnej 1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu 1.2.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Białe Błota, dnia 21.12.2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH AWOS I ZAPASOWEGO SYSTEMU AWOS-R Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Budowa atmosfery ziemskiej Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Charakterystyka troposfery Spadek temperatury w troposferze Zwykle wynosi ok. 0,65 C

Bardziej szczegółowo

UMOWA/WZÓR. Nr... na Przeszkolenie personelu Służby Meteorologicznej do wymogów ICAO i WMO.

UMOWA/WZÓR. Nr... na Przeszkolenie personelu Służby Meteorologicznej do wymogów ICAO i WMO. Załącznik nr 3 do oferty Egz. nr. UMOWA/WZÓR Nr... na Przeszkolenie personelu Służby Meteorologicznej do wymogów ICAO i WMO. W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elektrodynamika #

Elektrodynamika # Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu Elektrodynamika Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.2.0052 Instytut Fizyki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność Temperatura powietrza Podstawowy czynnik meteorologiczny. Wpływ na wiele zjawisk istotnych dla lotnictwa Ćwiczenie 5 Oblodzenia Mgły Zamglenia Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA MSL (Mean Sea Level)

Bardziej szczegółowo

Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia

Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII INSTYTUT GEOGRAFII Informacja o seminarium licencjackim z zakresu meteorologii i klimatologii w ramach studiów I stopnia Geografia KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Meteorologia i klimatologia

KARTA KURSU. Meteorologia i klimatologia KARTA KURSU Geografia 1. stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem 2 Nazwa Nazwa w j. ang. Meteorologia i klimatologia Meteorology and climatology Koordynator Dr Joanna Jędruszkiewicz Zespół dydaktyczny Punktacja

Bardziej szczegółowo

5. Prognozowanie pogody

5. Prognozowanie pogody 5. Prognozowanie pogody Pogoda warunkuje życie i działalność człowieka na Ziemi. Słowa pogoda używamy bardzo często i jego znaczenie wydaje się nam oczywiste. Mówiąc o pogodzie mamy zwykle na myśli słoneczny,

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella Pole elektromagnetyczne (na podstawie Wikipedii) Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i

Bardziej szczegółowo

Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017 Dynamika: wykład 1

Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017 Dynamika: wykład 1 Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017 Dynamika: wykład 1 Szymon Malinowski Metody opisu ruchu płynu, skale ruchu. Siły działające na cząstkę (elementarną objętość) powietrza. Równanie ruchu, analiza skali,

Bardziej szczegółowo

MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji:

MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji: METEOROLOGIA MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji: Wyżem Syberyjskim Niżem Islandzkim Wyżem Azorskim Komórki Ferrela

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka

Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. PODSTAWY MECHANIKI... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Zasada d Alemberta... 18 1.3. Zasada prac

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14 dr inż. Ireneusz Owczarek CNMiF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2013/14 1 dr inż. Ireneusz Owczarek Gradient pola Gradient funkcji pola skalarnego ϕ przypisuje każdemu punktowi

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 18 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 18 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. ITCZ / POGODA TROPIKALNA Region na kuli Ziemskiej pomiędzy zwrotnikiem Raka (23,5 N) i zwrotnikiem Koziorożca (23,5 S) nazywany jest tropikami. Te granice oficjalnie wyznaczają obszar gdzie występuje pogoda

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 15 minut Czas obserwacji: przed lub po pomiarach fotometrem słonecznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach

ZAŁĄCZNIK 2 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach Przyczyny powstawania wiatru. W meteorologii wiatr zdefiniowany jest jako horyzontalny (poziomy) ruch powietrza spowodowany przez siły, które na nie działają. Różnice temperatur występujące na powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 8 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 8 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Na półkuli Północnej występuje strefa pomiędzy równoleżnikami 35 N i 65 N, gdzie położony jest permanentny prawie stacjonarny front atmosferyczny zwany Frontem Polarnym. Wiemy, że front atmosferyczny to

Bardziej szczegółowo

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS

Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO... Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO....................... XI 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ..................... 1 Z historii geodezji........................................ 1 1.1. Kształt

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD

ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD 1 Celem warsztatów jest poznanie procesów fizycznych z udziałem aerozolu atmosferycznego zachodzących w dolnej troposferze w rejonie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK)

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK) Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie magisterskie) Specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia (HMK) www.klimat.geo.uj.edu.pl www.hydro.geo.uj.edu.pl Fot. Z. Ustrnul Fot. J. Pociask-Karteczka

Bardziej szczegółowo

Przepływy atmosferyczne i turbulencja.

Przepływy atmosferyczne i turbulencja. Przepływy atmosferyczne i turbulencja. Szymon P. Malinowski Zakład Fizyki Atmosfery IGF UW Wykład w roku akademickim 2010/11 Metody opisu ruchu. Do opisu ruchu powietrza można używać dwóch sposobów. Jeden

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego Integracja w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie porozumień operacyjnych pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1 Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Ewa Krajny, Leszek Ośródka Zakład

Bardziej szczegółowo

Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017, Turbulencja: wykład 2

Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017, Turbulencja: wykład 2 Fizyka Pogody i Klimatu, zima 2017, Turbulencja: wykład 2 Szymon Malinowski Wieloskalowość przepływów. Turbulencja. Adwekcja unoszenie, transport w przepływach turbulentnych. Jak to działa w atmosferze???

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2018/19 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem:

Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem: WYKŁAD 13 DYNAMIKA MAŁYCH (AKUSTYCZNYCH) ZABURZEŃ W GAZIE Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem:

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo