DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Transkrypt

1 177 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A 177 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok Nr III/7/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok Nr III/9/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków na dotacje celowe z budżetu Miasta Szczecin, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Nr III/26/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin Nr IV/21/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok UCHWAŁA NR II/10/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 177,178 Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858) zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 2625) w 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Gminy Recz - Renacie Boczek 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Robaczek 178 UCHWAŁA NR IV/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,26 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,17 zł, 2) dochody majątkowe ,09 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,26 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,17 zł, 2) wydatki majątkowe ,09 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów ,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, 2) rozchody ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości ,00 zł, 2) celowe, w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji pozarządowych ,00 zł.

3 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości ,00 zł, na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,00 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 8, do wysokości kwot w nich określonych. 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 7) w kwocie ,00 zł. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, 6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki, do wysokości planu wydatków. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sławnie i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie. Przewodnicząca Rady Edyta Szczygielska

4 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

5 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

6 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

7 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

8 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

9 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

10 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 178

11 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

12 179 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz UCHWAŁA NR III/7/10 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu Miasta o kwotę: z tego: 1) zmniejsza się dochody bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę: z tego: 1) zwiększa się wydatki bieżące 2) zmniejsza się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr zł zł zł zł zł 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Szczecin. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra

13 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

14 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

15 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

16 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

17 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

18 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 179

19 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

20 180 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków na dotacje celowe z budżetu Miasta Szczecin, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1) wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w 1 pkt 1 określony w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Szczecin. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra

21 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

22 181 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz UCHWAŁA NR III/26/10 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1377; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju) stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały oraz wzór wniosku dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) stanowi Załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wzór miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu oraz planowanej liczbie uczniów na kolejny miesiąc dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju) stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały, a dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wzór miesięcznej informacji o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię w danym miesiącu oraz planowanej liczbie usług na kolejny miesiąc (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) stanowi Załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały. 4. Wzór rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju) stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały, a dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) stanowi Załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin Dotacje na rok 2011 będą udzielane według trybu i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2. Organy prowadzące niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe które złożyły wnioski o przyznanie dotacji na rok 2011 obowiązane są w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie uchwały do ponownego złożenia wniosku o przyznanie dotacji według wzoru określonego w niniejszej uchwale.

23 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Traci moc uchwała Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, zmieniona uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 lipca 2005 r. wraz z wydanymi na jej podstawie zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącymi dotacji udzielanych na 2011 r. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/26/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) przedszkolach - należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi, oraz przedszkola niepubliczne specjalne, oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujące na terenie Miasta Szczecin, 3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Szczecin przez osoby prawne lub fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, 4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy funkcjonujące na terenie Miasta Szczecin, 5) placówkach - należy przez to rozumieć placówki niepubliczne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy funkcjonujące na terenie Miasta Szczecin, 6) typie szkoły - należy przez to rozumieć typ szkoły określony w art. 9 ustawy, 7) rodzaju szkoły - należy przez to rozumieć uszczegółowienie określenia typu szkoły, ze względu na specyfikę i warunki kształcenia oraz lokalne potrzeby i uwarunkowania (np. szkoły dla młodzieży, dla dorosłych, integracyjne, specjalne, sportowe itp.), 8) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków, 9) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy uwzględniających odpowiednie wagi wynikające z rozporządzenia dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy, 10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć: organ prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę lub placówkę, którym to organem mogą być osoby prawne i fizyczne, 11) organie właściwym do udzielenia dotacji - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin, 12) uchwale budżetowej - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta,

24 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz ) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały oraz wniosek dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju), którego wzór stanowi załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. 14) miesięcznej informacji - należy przez to rozumieć miesięczną informację o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu oraz planowanej liczbie uczniów na kolejny miesiąc dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju), której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały oraz dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) miesięczną informację o liczbie usług w danym miesiącu oraz planowaną liczbę usług na kolejny miesiąc, której wzór stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. 15) rocznym rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć roczne rozliczenie otrzymanej w roku dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych (w tym niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały oraz roczne rozliczenie dotacji otrzymanej w roku dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju), którego wzór stanowi załącznik nr 4a do niniejszej uchwały. Rozdział 2 Tryb postępowania o udzielenie dotacji Dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego. 2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 3. Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę zobowiązany jest do: 1) przekazywania właściwemu ds. oświaty Wydziałowi Urzędu Miasta Szczecin miesięcznej informacji sporządzonej na podstawie dokumentacji nauczania, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, 2) sporządzenia rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji po zakończeniu danego roku budżetowego, w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji i przekazania go właściwemu ds. oświaty Wydziałowi Urzędu Miasta Szczecin Dotację z budżetu Miasta Szczecin otrzymują niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy. 2. Dotację z budżetu Miasta Szczecin mogą otrzymać szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3-4 i 10 ustawy. 3. W przypadku placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie szczegółowej informacji o realizowanych formach pomocy na rzecz ucznia, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Dotację przyznaje się na okres jednego roku budżetowego. 5. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 6. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. 7. Prezydent Miasta Szczecin w formie zarządzenia, na podstawie złożonych wniosków, o których mowa w 2 ust. 2, ustala listę dotowanych niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów/wychowanków, a w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych planowanej liczby usług.

25 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181 Rozdział 3 Wysokość i termin przekazywania dotacji Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin w przeliczeniu na jednego ucznia. 2. Na niepełnosprawnego ucznia niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin. 3. W przypadku, gdy do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest do zawarcia w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów, danych dotyczących uczniów spoza Gminy Miasto Szczecin - imię i nazwisko dziecka wraz z adresem zamieszkania. 4. Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin w przeliczeniu na jednego ucznia. 5. Na niepełnosprawnego ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Szczecin. 6. W przypadku gdy do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do zawarcia w miesięcznej informacji, danych dotyczących uczniów spoza Gminy Miasto Szczecin - imię i nazwisko dziecka wraz z adresem zamieszkania Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin. 2. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 1 przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. 3. Na niepełnosprawnego ucznia niepublicznej szkoły przysługuje dodatkowa dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin. 2. Niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin. 3. Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne, w których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci określone w art. 71b ust. 2a ustawy otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin Szkoły i placówki, o których mowa w 3 ust. 2 (z pominięciem niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) mogą otrzymać dotacje w wysokości do 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznych szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju. 2. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą otrzymać dotacje na realizację usług lub form pomocy na ucznia w wysokości ustalonej w formie Zarządzenia Prezydenta.

26 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Wysokość dotacji dla szkół i placówek, o których mowa w 7 ustala Prezydent Miasta w formie zarządzenia w terminie: 1) 45 dni od daty uchwalenia przez Radę Miasta budżetu miasta na dany rok - dla dotacji ustalanych w oparciu o budżet miasta, 2) 30 dni od otrzymania metryczki części oświatowej subwencji ogólnej - dla dotacji ustalanych na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin. 9. Dotacje przekazywane są na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w 12 częściach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem grudnia, w którym dotacja przekazywana jest do dnia 20. Rozdział 4 Zasady dokumentowania i rozliczania dotacji Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu faktycznej liczby uczniów w niepublicznych: przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju: 1) za datę początkową uczęszczania ucznia uznaje się dzień 1 września lub pierwszy dzień danego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach - w trakcie roku szkolnego, 2) za datę końcową uczęszczania ucznia uznaje się dzień 31 sierpnia lub ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów. 2. W przypadku nieuczestniczenia uczniów w zajęciach w przedszkolu niepublicznym, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej tj. w miesiącach lipiec - sierpień, dla ustalenia dotacji przyjmuje się średnią ilość uczniów z pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego. 3. W przypadku nieprzekazania miesięcznej informacji w terminie, dla ustalenia dotacji przyjmuje się ilość uczniów lub usług podaną przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji Dotacja obliczana jest w każdym miesiącu, z zastrzeżeniem 10 ust. 2 w oparciu o składaną przez organ otrzymujący dotację, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informację o planowanej liczbie uczniów zawartej w miesięcznej informacji. 2. Przekazywana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej wstępne rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu w oparciu o faktyczną liczbę uczniów/usług zawartą w miesięcznej informacji. 3. Roczne rozliczenie dotacji następuje w terminie do 10 dnia stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały. Do rocznego rozliczenia dotacji organ prowadzący obowiązany jest złożyć wykaz poniesionych wydatków w celu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 4. Dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) obliczana jest w każdym miesiącu w oparciu o składaną przez organ otrzymujący dotację, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informację o planowanej liczbie usług, na druku stanowiącym załącznik nr 3a do uchwały. 5. Warunkiem uznania dotowania zrealizowanych form pomocy na rzecz ucznia wyszczególnionych w załączniku nr 3a jest przedłożenie do rozliczenia: 1) oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o niekorzystaniu przez ucznia z określonej formy pomocy (mieszczącej się w wykazie załącznika Nr 3a) w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 2) w odniesieniu do pkt 4 wykazu wymagana jest: a) zgoda rodzica/prawnego opiekuna na korzystanie przez ucznia z zajęć, b) umowa zawarta pomiędzy poradnią psychologiczno-pedagogiczną a dyrektorem szkoły/placówki uwzględniająca: terminy, miejsce prowadzenia zajęć, ilość przewidzianych godzin ujętych poza planem lekcyjnym, c) informacja dyrektora szkoły/placówki potwierdzająca efektywność przeprowadzonych zajęć, w której należy uwzględnić: klasę, datę, liczbę uczestników, 3) dokumentu potwierdzającego dokonanie przez rodzica/prawnego opiekuna opłaty w związku z udzieloną pomocą przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (z wyłączeniem pkt 4) bądź decyzja organu prowadzącego daną jednostkę oświatową o nieodpłatnym prowadzeniu zajęć w przypadku organizacji non profit.

27 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz Rozliczenie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z pominięciem wczesnego wspomagania rozwoju) następuje w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji, na druku stanowiącym załącznik nr 4a do uchwały. Do rocznego rozliczenia organ prowadzący obowiązany jest złożyć wykaz poniesionych wydatków na realizowane formy pomocy Gminie Miasto Szczecin przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom z budżetu jednostki dotującej i okoliczności stanowiących podstawę obliczania wysokości dotacji przez analizę - w zakresie niezbędnym dla ustalenia wysokości i rozliczenia dotacji - dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 2. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Szczecin w siedzibie niepublicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki lub w siedzibie ich organów prowadzących. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych powinno zawierać: oznaczenie organu kontrolującego, oznaczenie jednostki kontrolowanej, cel i zakres kontroli. O terminie i zakresie przeprowadzenia kontroli organ kontrolujący powiadamia jednostkę kontrolowaną w terminie: na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli. 3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. Protokół kontroli powinien zawierać: nazwę i adres organu kontrolującego, nazwę i adres jednostki kontrolowanej, numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej, typ szkoły/placówki, datę kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli, uwagi i zalecenia, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby udzielającej informacji, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej. 4. Niepubliczne: przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka ma obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących wszelkich nieprawidłowości w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 5. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli rozbieżności w liczbie uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach złożonych do właściwego ds. Oświaty Wydziału Urzędu Miasta Szczecin, a stanem faktycznym wykazanym na podstawie dokumentów, o których mowa w 12 ust. 1 wszczyna się postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości należnej dotacji, a kwotę dotacji w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została przeprowadzona kontrola oraz w kolejnych miesiącach w trakcie trwania postępowania, ustala się w oparciu o liczbę uczniów lub usług wykazaną w protokole, o którym mowa w 12 ust Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od wezwania do ich zwrotu. 7. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia: 1) przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. 8. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje Prezydent Miasta Szczecin. 9. Zaprzestaje się przekazywania dotacji niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom lub placówkom w przypadku: 1) zakończenia prowadzenia działalności przez niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, 2) utraty uprawnień szkoły publicznej. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 9 pkt 1, zaprzestanie przekazywania dotacji następuje od miesiąca następującego po zaprzestaniu działalności przez szkołę lub placówkę. Rozdział 5 Postanowienia końcowe 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym załącznikiem obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

28 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

29 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

30 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

31 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

32 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

33 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

34 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

35 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

36 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

37 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 181

38 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

39 182 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IV/21/10 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 11), z tego: 1) przychody zł, 2) rozchody zł W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości zł, b) odszkodowanie z tytułu wypadku ucznia SP-3 (sprawa sądowa w toku) zł. 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały. 7. Ustala się dotacje: 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości zł, 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10): a) celowe na zadania własne w wysokości zł, b) celowe na zadania zlecone w wysokości zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1. zleconych odrębnymi ustawami: a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości zł, b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości zł.

40 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości zł, b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości zł. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości zł, 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości zł Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 11, do wysokości kwot w nich określonych. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 15. Jednostki realizujące budżet mogą udzielać pracownikom zaliczek na drobne wydatki i delegacje do kwoty zł z terminem rozliczenia 14 dni. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

41 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

42 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

43 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

44 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

45 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

46 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

47 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

48 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

49 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

50 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

51 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

52 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

53 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

54 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

55 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

56 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

57 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

58 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz. 182

59 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Poz

60 Województwa Zachodniopomorskiego Nr Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel.: , moduł komunikacyjny: Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, ul. Ratajczaka 26/8, Poznań, tel.: Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: na podstawie nadesłanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel , w punktach sprzedaży: Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach , tel Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie codziennie w godzinach pracy bibliotek. Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin. ISSN Cena 13,20 zł (w tym 7% VAT)

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r. Uchwała Nr LIV/545/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR 277/XXIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 22 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 w sprawie organizacji i rozliczania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia... 2015 r. Druk Nr 16/1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-02/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym ZARZADZENIE NR 0050.61.2016 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 25 maja 2016r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym Na podstawie 3 Uchwały Nr XLIX/270/13 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Projekt z dnia 17 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT Złącznik do Uchwały Nr XIX/124/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 lutego 2013r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1032 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1032 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 1032 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo