UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: poz. 645; zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; zm. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; zm. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; zm. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; zm. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; zm. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 241, Nr 219, poz. 1705; zm. z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; zm. z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; zm. z 2012 r.: poz. 941, poz. 979; zm. z 2013 r.: poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; zm. z 2014 r.: poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, zm. z 2015 r.: poz. 357), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska Nr XLVII/1321/10 z dnia 25 marca 2010 roku, Nr IX/118/11 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr XLV/1002/13 z dnia 31 października 2013 roku oraz Uchwałą Nr LVI/1325/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) dotowanych placówkach należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska, zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska i objęte dotowaniem z budżetu Gminy Miasta Gdańska, w tym: a) przedszkola publiczne i niepubliczne, b) inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne w postaci zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, c) szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, d) niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, e) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które organizują wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 2) w 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu: 2 a. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1 b i 1 d ustawy o systemie Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 1

2 oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 3) w 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu: 5 a. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1 c i 1 d ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 4) w 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. 5) w 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Placówki wymienione w ust. 1, 2, 2 a, 4, 5, 5 a i 9, otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 6) w 3 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) w terminie do 6-tego dnia danego miesiąca składają w Urzędzie Miejskim w Gdańsku informację o faktycznej liczbie uczniów w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2 a do uchwały, 7) w 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Dotowana placówka zobowiązana jest do sporządzenia w systemie ODPN, o którym mowa w 3 ust. 2 uchwały, rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji za dany rok w terminie do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4 a do niniejszej uchwały oraz złożenia go w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w formie pisemnej w terminie do dnia 07 stycznia. 8) w 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej placówkom, o których mowa w 1 pkt. 4 uchwały. Kontrola, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności: 1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz w rocznym rozliczeniu z otrzymanych dotacji, ze stanem faktycznym, 2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele określone w art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust. 3 d ustawy. 9) w 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Kontrolę w podmiotach kontrolowanych przeprowadzać będą osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek, a w przypadku szkół wymienionych w 2 ust. 8 dodatkowo wglądu do list obecności uczniów, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz ich weryfikacji. 10) w 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane placówki, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący może przeprowadzać oględziny obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności oraz wzywać i przesłuchiwać świadków. 11) w 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu: 5 a. W przypadku utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych przez szkoły wymienione w 2 ust. 8 lub osoby prowadzące, a w szczególności nieudostępnienia dokumentów objętych kontrolą lub odmowy wstępu kontrolującym na teren szkoły, gmina wzywa dyrektora szkoły lub osobę prowadzącą do zaprzestania tych działań w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. 12) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 2 a. 13) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4 a. 14) załączniki nr 1, nr 2 i nr 4 do uchwały otrzymują brzmienie o treści określonej jak w załącznikach odpowiednio nr 1, nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 2

3 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z tym że postanowienia w 2 ust. 2 a, ust. 5 a i ust. 10 niniejszej uchwały, stosuje się od dnia 01 września 2015 r. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia r. Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE O OSOBIE(OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)ORGAN PROWADZĄCY Nazwisko i imię Tytuł prawny osoby prawnej lub dokument upoważniający do reprezentowania w imieniu organu prowadzącego ( należy dołączyć do wniosku ) DANE O PRZEDSZKOLU / PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM /ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOLE / SZKOLE SPECJALNEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NIEPUBLICZNA Data i nr zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska PUBLICZNA Data i nr zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 4

5 Data i nr decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oświatowa: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnia psychologiczno-pedagogiczna prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dzieci) Szkoła prowadzi (wymień jakie): oddziały terapeutyczne, integracyjne, sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne, mniejszości narodowych, przysposabiające do pracy, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej. System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych) Zawody, w których kształci szkoła (wymień jakie) Adres przedszkola /innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej NIP REGON Kod pocztowy 1. Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Rachunek bankowy przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie może być to rachunek osoby prowadzącej) Nazwa rachunku bankowego Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 5

6 stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabo widzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Numer rachunku bankowego Część B PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ SIERPIEŃ Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych. OGÓŁEM liczba uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 6

7 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w tym: Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych Ogółem uczniów:. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów: Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 7

8 w tym: Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIEŃ GRUDZIEŃ OGÓŁEM liczba uczniów Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych w tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 8

9 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych Ogółem uczniów:. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów: Część C INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PLANOWANA LICZBA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwa i oznaczenie kwalifikacji Planowana liczba słuchaczy w roku Przewidywany termin przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (.. m-c /..rok) Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 9

10 Część D OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168.). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek o udzielenie dotacji Miejscowość, data Sprawdzono zgodność informacji: z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska lub z zezwoleniem na założenie szkoły lub placówki publicznej wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska. data, podpis i pieczątka imienna (wypełnia Wydział Rozwoju Społecznego) Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia r. Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu. roku.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU DLA KAŻDEJ SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE W CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do 6-tego dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc wg stanu na 1-go dnia danego miesiąca Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB)REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE / SZKOLE SPECJALNEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 11

12 Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły/szkoły specjalnej/placówki oświatowej/placówki oświatowej specjalnej/poradni psychologiczno-pedagogicznej Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA Dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca OGÓŁEM liczba na uczniów dany miesiąc W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 12

13 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący stopniu lekkim stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w tym Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych, Ogółem uczniów.. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów.. Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 13

14 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację data.. podpis Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia r. Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu. roku.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU DLA KAŻDEJ PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE W CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do 6-tego dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc wg stanu na 1-go dnia danego miesiąca Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB)REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny) Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 15

16 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący stopniu lekkim stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1. Adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego) Ogółem uczniów.. Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 16

17 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację data.. podpis Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia r. ROCZNE rozliczenie z otrzymanych dotacji w roku.. rozdział klasyfikacji budżetowej..... Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne, poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. URZĄD MIEJSKI W GDA ŃSKU UWAGA DLA KAŻDEJ SZKOŁY/PLACÓWKI/ROZDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE Z CZĘŚCI B i C Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE OSOBY PROWADZĄCEJ Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE PRZEDSZKOLA / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOŁY / SZKOŁY SPECJALNEJ / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nazwa Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 18

19 Typ (przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oświatowa: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju ) oraz zawody, w których kształci szkoła (wymienić jakie) Adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły/ szkoły specjalnej/ placówki oświatowej/ placówki oświatowej specjalnej/ poradni psychologiczno-pedagogicznej. NIP Kod pocztowy REGON Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B Dotyczy tylko niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół policealnych INFORMACJA O NALEŻNEJ DOTACJI: 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku Kwota należnej dotacji na uczniów, którzy uczestniczyli w okresie styczeń-grudzień w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą należnej dotacji. Ze znakiem dodatnim nadpłacona kwota dotacji do zwrotu Część C Dotyczy wszystkich dotowanych placówek INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI: 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku. W przypadku niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół policealnych należy wpisać kwotę należnej dotacji wykazaną w Części B poz.2 2. Wydatki zrealizowane z dotacji w danym roku L.p Numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji Wydatek sfinansowany z dotacji Data wydatku Kwota wydatku Przeznaczenie wydatku Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 19

20 Ogółem wysokość poniesionych wydatków w danym roku 3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku Łączna kwota dotacji do zwrotu (B3 +C3 ) Część D OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Czytelny(e) podpis(y) składającego(cych) informację oraz pieczęć imienna data podpis Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 20

21 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia r. ROCZNE rozliczenie z otrzymanych dotacji w roku.. rozdział klasyfikacji budżetowej... Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDA ŃSKU DLA KAŻDEJ PLACÓWKi/ROZDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE Z CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE OSOBY PROWADZĄCEJ Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE PRZEDSZKOLA / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny)... Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 21

22 Adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego NIP Kod pocztowy REGON Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku. 2. Wydatki zrealizowane z dotacji w danym roku L.p Numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji Ogółem wysokość poniesionych wydatków w danym roku 3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku Wydatek sfinansowany z dotacji Data wydatku Kwota wydatku Przeznaczenie wydatku Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 22

23 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Czytelny(e) podpis(y) składającego(cych) informację oraz pieczęć imienna data podpis Id: 60750AD5-1BD1-4B31-863F-05B09015AC97. Projekt Strona 23

24 Uzasadnienie Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827, z późn. zm.) na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia od dnia r. dzieciom czteroletnim, a od dnia r. dzieciom trzyletnim, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego. Gmina, która nie zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania wychowania przedszkolnego. Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa w art. 90 odpowiednio ust. 1 b lub ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert będą od dnia r. otrzymywały dotację w wysokości określonej w niniejszej uchwale. Środki na realizację wyżej wymienionego zadania są zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Gdańska. W związku ze zmianami w art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty wprowadzonymi na mocy art. 1 pkt. 53 d oraz pkt. 61 a, c i d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) doprecyzowano postanowienia uchwały w zakresie kontroli dotowanych placówek. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale zostały dostosowane do powyższych zmian w przepisach, a także częściowo zmienione w celu usprawnienia przekazywania i rozliczania dotacji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. WNIOSKODAWCA OPINIA RADCY PRAWNEGO

Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 22 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR 90/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 8114 UCHWAŁA NR 542/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji z budŝetu Miasta Bełchatowa na rok

Wniosek o udzielenie dotacji z budŝetu Miasta Bełchatowa na rok Wniosek o udzielenie dotacji z budŝetu Miasta Bełchatowa na rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/185/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 roku Formularz jest przeznaczony dla osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 143/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kwota na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł)

Kwota na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 (w zł) 1 2 3 4 SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIASTACH POWYŻEJ 5 TYS. MIESZK. 1 szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w miastach pow. 5 tys. mieszk. 5 222,57 5 226,53 2 lekkim, uczniowie niedostosowani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY PRZEDSZKOLNE

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY PRZEDSZKOLNE Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 0 dla jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niŝ m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne Lp. PRZEDSZKOLA I INNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 26 lutego 2014 r. Uchwała Nr LIV/545/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR 277/XXIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2010 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2011 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia... 2015 r. Druk Nr 16/1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski i termin ich składania do dyrektorów szkół zostaną podane po 18 sierpnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753

Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 stycznia 2016 r. Poz. 753 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Projekt z dnia 17 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców

Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2016/2017 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

1. Uczniom klas III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,

1. Uczniom klas III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto, Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna dzieciom i młodzieży uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016 Wyprawka szkolna 2015/2016 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2015 ROKU

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2015 ROKU PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.); 2) projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie Rząwego

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.); 2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r. w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 299 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 299 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 299 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok. 1. Nazwa i adres osoby prowadzącej..., 2. Dane przedszkola: a) nazwa..

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok. 1. Nazwa i adres osoby prowadzącej..., 2. Dane przedszkola: a) nazwa.. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/102/11 Rady Miasta Malborka z dnia 25 sierpnia 2011 (pieczęć organu prowadzącego osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej Burmistrz Miasta Malborka Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO

WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO WYPRAWKA SZKOLNA W GMINIE BORNE SULINOWO Zgodnie z projektem uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna o dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się rodzice (prawni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu w warunkach

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu w warunkach Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04

ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 ZARZĄDZENIE NR 3519/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-04 w sprawie organizacji i rozliczania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską

Bardziej szczegółowo

II. Dane osobowe ucznia: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania... 3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016...

II. Dane osobowe ucznia: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania... 3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016... Wniosek Nr 2 o dofinansowanie zakupu podręczników i/lub materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy wyłącznie uczniów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 / 2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 / 2016 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 / 2016 Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 96 / 2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/18/11 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr 62/18/11 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr 62/18/11 Zarządu u w Goleniowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz szkół i placówek niepublicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ

INFORMACJE O SZKOLE DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 druk nr 2 (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 * Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y

P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y P o d l a s k i K u r a t o r Ośw i a t y Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49 e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl, http://www.kuratorium.bialystok.pl RE.531.8.2.2015

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. klasa I. klasa II

WZÓR. klasa I. klasa II I I WZÓR Załącznik nr 6 Nazwa szkoły (zespołu szkół) składającej rozliczenie Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Adres... Kod TERYT REGON Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna Projekt z dnia 17 maja 2016 r. Załącznik do uchwały nr / 2016 Rady Ministrów z dnia 2016 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Respektując postanowienia art. 2 i 27 Konwencji

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.26.2012 Protokół nr 11/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek

Procedura sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek Załącznik nr 9 Procedura sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek Kuratorium Oświaty w Kielcach Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo