O umaszczeniu koni huculskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O umaszczeniu koni huculskich"

Transkrypt

1 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE O umaszczeniu koni huculskich Jakiej maêci powinien byç koƒ huculski? Czy prawdziwe hucu y by y tylko ciemno umaszczone? Czy wyst powa y wêród nich siwki? Czy srokacizna i odmiany oznaczajà domieszk ras szlachetnych i czy kasztany sà gorsze? Na te budzàce kontrowersje pytania pewnie d ugo jeszcze nie znajdziemy odpowiedzi. Ale warto szukaç ich êróde. Umaszczenie koni huculskich bywa rozmaite...

2 z arch. autora 1 Pocztówka z Huculszczyzny (1925 r., fot. Sienkowski); w weselnym orszaku mo na dopatrzyç si dwóch siwków i srokacza, jednak na podstawie fotografii nie da si stwierdziç, czy by y to konie czysto rasowe, czy mieszaƒce W ciàgu ostatnich lat pytanie, jak powinny byç umaszczone konie huculskie, budzi o wiele dyskusji zarówno wêród hodowców, jak i naukowców. Zmiany dotyczàce umaszczenia w zasadach wpisu koni huculskich do ksi gi stadnej mia y miejsce ju par lat temu i mo na powiedzieç, e wszyscy si do nich przyzwyczaili, jednak wcià jeszcze niewiele osób je rozumie. Zdarza si te, e ludzie krytykujàcy obowiàzujàce przepisy majà problem z uzasadnieniem swojego zdania. Fakt, e umaszczenie hucu a to temat budzàcy tak wiele emocji, a tak e zwyk a ciekawoêç, sta y si g ównymi przyczynami, dla których postanowi am poszukaç odpowiedzi lub chocia by wskazówek, jak powinny byç umaszczone te konie. Podesz am do zagadnienia od strony historycznej, co wiàza o si z przewertowaniem dost pnych publikacji i dokumentów dotyczàcych rasy. Ubarwienie jest dziwne W wieku XIX i na poczàtku XX hucu- y opisywano bardzo zdawkowo. Marian Czapski (Historya powszechna konia, tom II, 1874) podawa, e wêród koni huculskich wyst puje maêç ciemnokasztanowata i kara. Jan Gregorowicz (Memorya w sprawie koni huculskich, wniesiony na II, walnem zgromadzeniu cz onków Oddzia u Towarzystwa Tatrzaƒskiego pod nazwà Czarnohorskiego w Ko omyi, 1878) i W odzimierz Szuchiewicz (Huculszczyzna, tom I, 1902) uwa ali maêç karà za najcz stszà. Hermann Gassebner (Die Pferdezucht der österreichischen Monarchie, 1897) umaszczenie koni huculskich opisa tylko jednym zdaniem: /.../ ubarwienie ow osienia jest dziwne. Zygmunt Sosnowski (O koniu w Polsce, 1912) twierdzi, e wêród hucu- ów znajduje si du o siwków. Tadeusz Starzewski (O koniu huculskim w Polsce, Roczn. Nauk Roln. i LeÊn., Poznaƒ, 1927, 16: ) twierdzi, e wêród hucu ów najwi cej by o koni gniadych, a zw aszcza ciemnogniadych, ale tak e skarogniadych, prawie karych. Koni zupe nie karych by o wed ug niego niewiele, ale wi kszoêç z nich nale a a do bardzo typowych. Kasztanowatych by o ma o; zawsze te mia y w sobie coê z umaszczenia dzikiego, tak e odcieƒ ich sierêci wpada w p owy, myszaty lub bu any. Bu ane i bu anomyszate konie zdarza y si doêç cz sto, a siwych nie by o prawie wcale. Konie srokate wyst powa y g ównie w okolicach abiego i wed ug Starzewskiego wi kszoêç z nich zdradza a pochodzenie arabskie. MaÊç srokata àczy- a si ze wszystkimi innymi maêciami. Autor ten przytoczy legend, w której mowa o sprowadzeniu na Huculszczyzn przez szlachcica ab dwóch siwych ogierów arabskich, dajàcych z miejscowymi klaczami potomstwo maêci srokatej. Jak jednak zauwa y a Ursula Schmidt-Basler (Pferde aus Licht und Schatten, 2002), wspó czeênie wiemy, e z po àczenia siwego i gniadego konia, nigdy nie urodzi si koƒ gniadosrokaty, a legenda ta mo e byç prawdà tylko wtedy, jeêli owe siwki by y tak naprawd siwosrokate. W grupie, którà Starzewski objà badaniami w celu okreêlenia pochodzenia hucu ów (66 koni z okolic abiego, ze stada ogierów w Sàdowej Wiszni i z prywatnej stadniny braci Menclów w Pawe czu), przewa a y gniade i skarogniade (28 sztuk) oraz srokate (20); by y wêród nich te konie kasztanowate (11), bu ane (4) i kare (3). Starzewski przypuszcza, e nie tylko maêç srokata,

3 2 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE z arch. autorki Fragment pocztówki z abiego (1929 r.) ale wszystkie maêci i odmiany odró niajàce niektóre konie od ich myszatych, burych i ciemnogniadych przodków, by y wynikiem uszlachetniania krwià arabskà. Micha Holländer (Koƒ huculski, 1938) w latach prowadzi rejestracj klaczy huculskich na terenie Huculszczyzny nale àcym do Polski i zarejestrowa ich 806. Poda opis umaszczenia 701 spoêród nich: 263 gniade, 212 srokatych (w tym 118 gniadosrokatych, 44 kasztanowatosrokate, 31 karosrokatych, 8 siwosrokatych, 7 bu anosrokatych, 4 myszatosrokate), 89 karych, 76 kasztanowatych, 27 siwych, 18 bu anych, 12 myszatych, 4 izabelowate. Wed ug danych przytoczonych przez Holländra, w latach 20. i 30. odmiany najrzadziej spotyka o si u koni karych, a najcz Êciej u kasztanowatych i siwych, autor dodawa jednak, e pierwotnie konie huculskie by y maêciste. Srokacze mia y si wed ug niego pojawiç w wyniku krzy- owania hucu ów z koƒmi arabskimi lub mongolskimi. Holländer pisa jednak, e lud huculski wysoko ceni konie maêci srokatej, bo barwnie ubrany jeê- dziec na srokatym koniu tworzy pi kny obraz na tle gór, a srokacze z ciemnymi nogami i tarantowatymi plamkami uwa ane by y na Huculszczyênie za odporniejsze i bardziej wytrwa e. Stanis aw Vincenz tak pisa w swojej epopei Na wysokiej po oninie ( ): /.../ junacy próbowali koni i wybierali sobie konie /.../ niejeden /.../ chcia b yszczeç, odbijaç ÊwietnoÊcià. Zostawi bardziej niepozornego, choç nawet dobrze uje d onego gniadosza, a wybra pstrego, najjaskrawszego, pó dzikiego. Wed ug Holländra, w dolinach maêç srokata nie by a jednak po àdana i dà ono do zmniejszenia liczby srokaczy. Jan Rostafiƒski (Koƒ, krowa, owca i pies po onin Huculszczyzny, 1938) stwierdzi, e u koni hodowanych na Huculszczyênie wyst puje urozmaicenie pod wzgl dem umaszczenia, jakiego nie spotyka si na nizinach. Oprócz maêcistych, najcz Êciej gniadych, spotkaç tam by o mo na aciate kawowe plamy na bia ym tle tzw. sorokaty. Zauwa y on te, e zwyczajowo srokacz by zaprz gany do wozu po lewej stronie, a koƒ maêcisty po prawej. U Rostafiƒskiego znajdziemy te dwa zdj cia koni z Huculszczyzny. Pierwsze podpisane jest: typowy Hucu bia y w aty kasztanowate, nieregularne, a drugie: huculski koƒ typu pierwotnego, maêci myszatej, majàcy Êlady pr gowania nóg i pr g grzbietowà. Wed ug Ernsta Hackla (Der Berg-Tarpan der Waldkarpathen genannt Huzul, 1938) przytoczony wczeêniej opis Gassebnera by bardzo trafny, poniewa wyst pujàce u koni huculskich barwy g ównie ow osienia kryjàcego, ale tak e d ugiego nie dajà si w prosty sposób zdefiniowaç, zw aszcza przy u yciu przyj tych wyra- eƒ fachowych. Obok wyraênych, jednoznacznych maêci (gniadej, karej i kasztanowatej) wyst pujà ró ne odcienie umaszczenia bu anego, umaszczenie sarniogniade, mniej lub bardziej bu ane lub zmieszane z myszatym, które poprzez swojà gradacj wprowadzajà w zak opotanie przy opisie. Hackl dodawa, e wprawdzie nie ma niebieskich koni, ale istniejà ciemnomyszatoszare hucu y, które latem, przy czystym niebie, wyglàdajà na niebieskoszare. Mo liwe sà wi c wszystkie dajàce si wymyêliç kombinacje i odcienie bu anego, skarogniadego i kasztanowatego. Czasem zdarzajà si te konie ciemnoizabelowate. U koni myszatobu anych, zarówno ciemnych, jak i jasnych, d ugi w os jest czarny, a uszy i nogi cieniowane na czarno. U koni jasnobu anych to cieniowanie jest bledsze, a czasami (rzadko) nie wyst puje wcale. Zdarza si te, e u takich koni pr ga grzbietowa jest czerwonawa, a u ciemnomyszatobu anych bràzowa.

4 3 Z lewej: siwizna u wal. W ze (Jasmon Wo osza) sprawi a k opot przy opisie konia uznany on zosta za kasztanowatego (jak matka), ale byç mo e tak naprawd jest srokaty (jak ojciec); poni ej: bok srokatej kl. Antaba (JaÊmin Ambrozja) czy o kraw dziach tych bia ych plam mo na powiedzieç, e sà g adkie? Kasztany i siwki Vincenz, opisujàc konie huculskie w sposób poetycki, zauwa y, e ich maêci sà przeró ne: myszate, kare, bu ane, w gorzowe, Êmietankowe! Wed ug Hackla, pierwotnie jednym z najcz Êciej wyst pujàcych umaszczeƒ by o myszatobu ane, jednak w czasach mu wspó czesnych zacz o stawaç si coraz rzadsze, poniewa przez ch opów by o najmniej lubiane. Stwierdzenie to zgadza si z zauwa onym przez Holländra zami- owaniem do srokaczy. Hackl uwa a te, e maêç czysto kasztanowata z regu y nie idzie w parze z wyraênym typem rasowym; ciemnokasztanowata najcz Êciej wyst puje u koni uszlachetnionych i gdy towarzyszà jej odmiany, mamy zawsze do czynienia z domieszkà krwi arabskiej, nawet jeêli budowa konia wskazuje na czysty typ. Jednak opisujàc najlepsze klacze z hodowli terenowej Hackl wymieni kilka kasztanowatych i izabelowatych. By y wêród nich: kasztanowata klacz o wymiarach cm nale àca do Lesji Manjczuka, syna Wasylja z Podkr tej; kasztanowata klacz mierzàca 128 cm w k bie, o obwodzie nadp cia 16,4 cm, austriackiej hodowli, nale àca do Jewdocha Kumlika z Szybenego; jasnoizabelowata klacz o wymiarach ,3 cm nale àca do Iwana Fedeszczuka syna Jelelaka; izabelowata klacz po 410 Goral-4 (Goral 4 Taras I) nale àca do Lesjo Iwanczurka. Hackl pozytywnie wypowiada si tak e o kilku ogierach i wa achach majàcych krytykowanà wczeêniej maêç. By y to: kasztanowaty Ispas (kry w uczynie w latach ) choç móg to byç mieszaniec z konikiem i jego kasztanowaci synowie: 25 Ispas, 48 Ispas, 102 Ispas; kasztanowaty Goral I (Goral 8 Hroby) ur. w uczynie w 1914 r. (kry w Waldhofie w latach , a póêniej, a do 1935 roku w Turja Remety); izabelowaty 403 Hroby III (5 Hroby I 64 Goral-14) ur. w 1923 r. w Turja Remety, który kry tam od 1936 r.; jasnokasztanowaty wa ach nale àcy do Iwana Perepelnika z Worochty wy- Êmienity hucu w starym typie, o wymiarach cm, a tak e inny kasztanowaty wa ach pochodzàcy z abiego. Wed ug Hackla siwki nie wyst pujà wêród czystych rasowo hucu ów, gdy osobniki o umaszczeniu siwym pochodzà z krzy ówek z koƒmi orientalnymi, a zaliczenie tej maêci przez innych autorów do umaszczeƒ wyst pujàcych wêród hucu ów jest b dem. Hackl zauwa y, e w literaturze mo emy znaleêç nawet opini, i siwki i srokacze by y najlepiej zbudowanymi koƒmi huculskimi, twierdzi jednak, e zapewne by y to ma e konie utrzymywane przez ch opów z Huculszczyzny, ale nie by y to konie huculskie. By y za to na pewno najlepiej zbudowane, gdy porówna si je z koƒmi wierzchowymi lub zaprz gowymi, ale nie, gdy myêli si o koniach, które majà pracowaç w górach. Zdaniem Hackla argument, e ponoç wed ug legendy za o yciel abiego przyprowadzi ze sobà dwa Ênie nobia e araby, nie jest dowodem za, tylko raczej przeciw wyst powaniu niegdyê umaszczenia siwego u hucu ów. JeÊli bowiem maêç t na Huculszczyzn mia y przynieêç legendarne siwki, znaczy oby to, e pierwotnie nie by o go u koni

5 4 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE zamieszkujàcych ten region, a wi c i u dawnych koni huculskich. Hackl pisa tak e, e tam gdzie le y Êrodkowa cz Êç d ugiej na 10 km osady abie, wznosi si w kierunku pó nocnym Êciana górska, grzbietem si gajàc do wysokoêci oko o 1400 m. Nazywa si ona Bijla Kobyla (bia a klacz). JeÊliby w okolicy kiedykolwiek istnia a jedna czy dwie bia e klacze, lub gdyby siwe klacze by y zadomowione na innych górach, powinny istnieç na ca ej Huculszczyênie góry nazwane Gniada, Bu ana, Mysztatobu ana Klacz, a przecie takich gór nie ma. Konie takich maêci by y na wszystkich górach, by y codziennoêcià, lecz bia a klacz w óczàca si po górskich pastwiskach by a takà rzadkoêcià, e nazwano od niej gór. Hackl dodawa co prawda, e oko o 1900 r. siwki by y w Kosowie i w abiem, lecz nie by y to hucu y. Pojawia y si tam od utworzenia stacji rozp odowych, a wi c od roku 1891, ewentualnie Konie arabskie i pó krwi arabskiej by y tam umieszczane do 1898 r. WÊród nich znajdowa y si najwy szej jakoêci siwe araby: radowiecki Sheraky (trudno stwierdziç, którego z ogierów noszàcych to imi autor mia na myêli, zw aszcza e wg Witolda Pruskiego [Hodowla koni, t. I., 1960] adnego ogiera Sheraky w abiem ani w Kosowie nie by o), 343 Hindostan, 369 Hafiz, dalej 159 Jezupol i 366 Krzy yk hrabiego Dzieduszyckiego oraz Luby ksi cia Baworowskiego. Stwierdzenie Hackla nie jest jednak do koƒca prawdziwe, poniewa Ménie Muriel Dowie (Panna w Karpatach, 1891) ju w 1890 roku dosiada a ma ej, siwej klaczy, uznanej przez nià za hucu k, a skoro klacz ta ju wtedy by a doros a, siwki musia y pojawiç si na Huculszczyênie wczeêniej, ni rzàdowe ogiery. Ma e siwe (a w ka dym razie umaszczone wyraênie jaêniej od pozosta ych) konie pojawiajà si te na drzeworytach pochodzàcych sprzed dat wymienionych przez Hackla ( Hucu y w drowne, 1861 r. wg rysunku Juliusza Kossaka rytowa Henryk Kübler; Hucu ka na koniu, 1878 r. wg rysunku Antoniego Piotrowskiego rytowa Artur Napierkowski; Pochód Hucu ów z Czarnohory do Kossowa na targ pokucki, 1881 r. wg Józefa Jaroszyƒskiego itd.). Nale y mieç jednak na uwadze, e w przypadku dzie sztuki umaszczenie koni mo e byç wynikiem wizji artystycznej autorów, a jego identyfikacja mo e zale eç od subiektywnego odbioru oglàdajàcego. Hackl podaje dalej, e w urz dowych ksi gach jako hucu y by y zapisane siwe ogiery nieznanego pochodzenia: Dobosz (u ytkowany w 1894 r. w uczynie) i Sennik ur. w 1901 r. (kry w Kosowie w 1910 r.). Bynajmniej nie znaczy to, e wêród prawdziwych hucu ów by chocia by jeden koƒ tej maêci, poniewa jak twierdzi Hackl w eksterierze ka dego siwka mo na by o zobaczyç mniej lub wi cej cech araba lub konika. Stado ogierów w Sàdowej Wiszni mia o tak e dwa siwe ogiery zupe nie nie odpowiadajàce wzorcowi rasy, a mimo to ewidencjonowane jako hucu y (Bochur mierzàcy w k bie 157 cm miary taêmowej i Hucul 154 cm miary taêmowej). Srokacze od arabów? Konie srokate, wed ug Hackla, pojawi y si w sercu Huculszczyzny przed 1900 rokiem i tak e mia y pochodziç

6 5 Barwnie ubrany huculski jeêdziec tworzy ze swym koniem pi kny obraz na tle gór (zdj cia z SKH Nielepice Festiwal Kultury Huculskiej S owiaƒska Atlantyda ) od ogierów arabskich. O ile jednak zrozumia e jest twierdzenie, e maêç siwa ma takie pochodzenie bo u arabów wyst puje bardzo cz sto, to opinia, e umaszczenie srokate tak e pochodzi od tych koni, nie jest w pe ni poprawna. Obecnie u koni huculskich wyst puje tylko jeden typ umaszczenia srokatego, zwany tobiano. We wzorze tym kraw dzie bia ych plam sà g adkie, koƒczyny sà bia e lub z wysoko si gajàcymi odmianami, bia e plamy przecinajà zazwyczaj górnà lini k ody jak gdyby sp ywajàc w kierunku brzucha, a na ciemnej g owie mogà znajdowaç si zwyk e, doêç du e odmiany. Taki wzór umaszczenia nie wyst puje i nigdy nie wyst powa u koni arabskich. Schmidt-Basler sugeruje jednak, e w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego oprócz umaszczenia tobiano mog o wyst powaç u koni huculskich tak e umaszczenie srokate w typie sabino (wskazuje na to tak e zachowana dokumentacja fotograficzna z tamtych czasów). We wzorze takim bia e plamy majà charakter bardzo wysokich odmian, cz sto si gajàcych brzucha, które mogà pokrywaç nawet prawie ca e cia o, odmiany na g owie sà rozleg e i na ogó schodzà a na podgardle, a oprócz bia ych plam wyst pujà c tki oraz partie cia a w siwiênie, zaê granice plam sà zwykle silnie postrz pione. Anna Stachurska (Identyfikacja koni, 2002) twierdzi, e wzór sabino wyst puje w rasie arabskiej. Jednak pojawienie si wzorów srokatych kontrolowane jest przez odr bne geny. Nigdy adne z rodziców o danym wzorze nie mo e przekazaç êrebi ciu innego wzoru ni posiadany. Obecne srokate umaszczenie typu tobiano u hucu ów nie pochodzi wi c od koni arabskich, czyli Hackl nie mia w tym przypadku ca kowitej racji. Tobiano wyst puje za to u kuców mongolskich, wi c mo e tam nale y poszukiwaç jego êród a? Ale co z umaszczeniem sabino, które jeêli u hucu ów istnia o nie przetrwa o do dzisiejszych czasów? Czy to o nim móg myêleç Hackl, piszàc o arabskim pochodzeniu huculskiej srokatoêci? Byç mo e tak by- o, gdy nie majàc wspó czesnej nam wiedzy o dziedziczeniu umaszczeƒ, móg uznaç arabski wzór sabino za przyczyn zarówno huculskiego wzoru sabino, jak i tobiano. Nale y bowiem pami taç, e sabino i tobiano to okreêlenia wspó czesne, a sto lat temu konie by y po prostu srokate. Wydaje si jednak, e arabski wzór sabino nie by tym, co sk oni o Hackla do twierdzenia o odziedziczeniu umaszczenia srokatego od arabów. Sabino jest odkryciem bardzo niedawnym i ze wzgl du na swój charakter dawniej mog o byç uwa ane po prostu za bardzo du e odmiany, a nie za srokatoêç, w zwiàzku z tym od wieków panowa a opinia, e nie istniejà srokate araby. Do dzisiaj tak si zresztà powszechnie uwa a, a wzór sabino jest traktowany bardziej jako ciekawostka naukowa, ni prawdziwa srokatoêç. Nale y wi c równie dopuszczaç mo liwoêç, e Hackl, znamienity znawca hucu ów, myli si w tak elementarnej sprawie, jak wyst powanie maêci srokatej u koni arabskich. Autor ten zauwa y jeszcze, e siwki w hodowli zanika y, a srokacze zdoby y uznanie u lubiàcego barwy ludu huculskiego. Wed ug niego czasami pojawia- y si pi kne srokacze, zbli one budowà do hucu ów, co sprawi o, e cz sto kupowano z Huculszczyzny srokate ogiery i silnie je eksploatowano, a ich potomstwo by o akceptowane wêród ogierów paƒstwowych. Tak te wyêmienite klacze by y kryte tymi ogierami, poniewa ch opi nastawieni byli na pi kne- go srokacza. Hackl uwa a hodowl srokaczy za staroaustriacki grzech pierworodny na Huculszczyênie. W epopei Vincenza Na wysokiej po- oninie znajdziemy taki oto opis: Konie górskie /.../ zmieniajà barwy podobnie jak sarny /.../. Tylko srokacz O enki nie przewio- Êni si, jak gdyby by zamalowany na amen. Trzeba wiedzieç, e w owe czasy lubujàcy si w pokazach ludek abiowski, wspierany czynnie a nawet urz dowo przez marzycielskich hodowców, wymyêli sobie zarabizowanà hodowl srokaczy. G ównie dla pró noêci, a jeszcze wi cej dla podst pnej sprzeda y. I oto oboj tni dla spraw koƒskich i dla doli koƒskiej poêrednicy i kupcy od lat reklamujà je jako tarpany /.../. Rozwo à je po Êwiecie, na szcz Êcie nie dowieêli dalej jak do Pragi i do Wiednia do Prateru. Z powy szego tekstu mo na wywnioskowaç, e to nie maêç srokata pochodzi od koni arabskich, a raczej, e konie srokate by y cz Êciej ni inne krzy owane z arabami. Wed ug Vincenza, nale àcy do najs awniejszego z opryszków Huculszczyzny Dobosza ogier zwany Chmurkà Gromowà, b dàcy koniem paƒskim wschodniej krwi, by karosrokaty: Dobosz zaê jecha na paƒskim koniu wronym ze Ênie nà grzywà, bia à gwiazdkà na czole i bia ym k dzierzawym ogonem. Takie te nad kopytami mia koƒ bia e obràczki

7 6 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE Czy kasztany sà gorsze? W 2010 r. kasztanowaty wa. Neron (Puszkar Nela) hod. Józefa Babisia zosta czempionem u ytkowym na nogach. A poniewa Dobosz dzia a w po owie XVIII wieku, srokate konie powinny pojawiç si na Huculszczyênie du o wczeêniej, ni podaje to Hackl. Wysuwajàc takà tez nie nale y jednak zapominaç, e przedstawiona przez Vincenza opowieêç o Doboszu to tylko jedna z wielu wersji legendy, do której srokaty koƒ móg zostaç dodany póêniej, gdy maêç ta sta a si na Huculszczyênie powszechna. Jak by jednak nie by o, wed ug Vincenza opryszkowie czasem przyprowadzali konie ze stad tureckich, ze stepów na Bukowinie, a czasem z paƒskich stajen, przez co na Huculszczyzn musia y nap ywaç konie ró nych typów i maêci. We wspomnianym opracowaniu legendy o Doboszu wyst pujà zresztà tak e konie siwe i dereszowate. W epopei Vincenza inny opryszek Dmytro Ponypa ek mia szpakowatego konia huculskiego zwanego Borsukiem. Kolorowe konie Siemion Budionny (Kniga o oszadi, 1950) napisa, e umaszczenie koni huculskich jest bardzo ró norodne, przewa ajà gniade i kasztanowate, czasem z lekkim z ocistym odcieniem. Rzadziej spotyka si konie kare, myszate, bu ane, izabelowate, dereszowate, tarantowate i siwe. Srokate konie, wed ug Budionnego, spotyka o si czasem w zachodnich regionach Republiki Ukraiƒskiej. Jaroslav Radvan (Hucul a jeho zbarveni, Jezdectvi nr 4: 16-17, 2000) uwa a, e Budionny pope ni b àd piszàc o tarantowatych, siwych i dereszowatych hucu ach tarantowate konie w typie hucu a mogà byç krzy ówkami z koƒmi noryckimi, appaloosa lub kucami walijskimi. W tej kwestii autor sam jednak pope ni b àd, poniewa maêç tarantowata nie wyst puje u kuców walijskich. Wed ug Radvana siwe konie w typie hucu a mogà byç krzy ówkami z kucami walijskimi, arabami, lipicanami lub innymi koƒmi goràcokrwistymi, a dereszowate z koƒmi zimnokrwistymi. Leszek Cywiƒski (Hodowla konia huculskiego, Przeglàd hodowlany nr 1: 23-26, 1958) zaliczy siwà z odmianami klacz Choina Khc 11 (Gacek III Czeremcha), ur. w 1949 r. w SK Racot, do grupy bardzo typowych huculskich klaczy matek ze stadniny w Tyliczu, nie zwa ajàc przy tym, e jej tak e siwa matka Czeremcha klacz nieznanego pochodzenia, urodzona w 1941 r. w ZSRR, nie by a hucu em, a konikiem czarnomorskim. Co ciekawe, wspó czeênie autorzy, zestawiajàc dane o za o ycielkach rodzin eƒskich wyst pujàcych w hodowli koni huculskich w Polsce a Czeremcha sta a si za o ycielkà rodziny eƒskiej unikajà podawania jej maêci i rasy. Cywiƒski ubolewa tak e nad brakowaniem du ej liczby dobrych êrebiàt ze wzgl du na srokate umaszczenie, co mia o miejsce w SK Tylicz na poczàtku jej dzia alnoêci (poczàtek lat 50.), uwa- a bowiem t maêç za bardzo charakterystycznà dla rasy huculskiej. Zauwa- y, e przez jej eliminowanie straconych zosta o wiele typowych egzemplarzy tej i tak szczup ej liczebnie rasy. Eugeniusz Skuciƒski (Konie huculskie w hodowli terenowej woj. krakowskiego,

8 7 Konia srokatego w aêciciel bez trudu móg dostrzec z daleka niezale nie od pory roku czy to na pastwisku, na skraju lasu czy na Êniegu i gwizdem przywo aç go do stajni (SKH Serednie) Koƒ Polski nr 3 [19]: 15-16, 1970) poda, e w latach do ksiàg zarodowych koni wpisano 233 klacze huculskie, wêród których by y 73 kasztanowate, 71 gniadych, 24 myszate, 23 siwe, 22 kare i 20 bu anych. W 1969 r. do ksiàg koni zarodowych wpisane by y 63 klacze, z czego 21 w ksi dze wojewódzkiej i g ównej, a 42 w powiatowej i wst pnej. By o wêród nich 17 gniadych, 15 myszatych, 11 kasztanowatych, 9 bu- anych, 6 karych i 5 siwych. Pruski pisa, e umaszczenie koni huculskich bywa rozmaite, najwi cej jest koni gniadych, nast pnie karych, srokatych, kasztanowatych, siwych, dzikobu- anych, a najmniej myszatych i izabelowatych. Podajàc, w jakich odmianach wyst puje maêç srokata, wyliczy : karo- -, gniado-, kasztanowato-, bu ano-, myszato- i porcelanowosrokatà. Warto zauwa yç, e adnego umaszczenia nie uzna za nietypowe. Takie samo zestawienie umaszczeƒ koni huculskich znajdziemy w pracy Konie huculskie (1988) Erazma Brzeskiego, Kornelii Górskiej i Micha a Rudowskiego brakuje w niej tylko maêci porcelanowosrokatej, jest za to siwosrokata. Byç mo e oba te okreêlenia dotyczà tej samej maêci wspomniana wy- ej pozycja jest jedynà znanà mi publikacjà, w której wyst puje nazwa porcelanowosrokaty. Wed ug Michaela Duruttya (Retrospektivny pohl ad na 30 rokov chovu huculov na Murani, Les: , 1980) w stadninie koni Muraƒ w Czechos owacji w czasie trzydziestu lat jej dzia alnoêci ( ) urodzi o si 600 koni huculskich czysto rasowych (w kategoriach czechos owackich hodowców), wêród których by o 291 gniadych, 119 kasztanowatych, 98 myszatych, 57 karych, 35 bu anych. Kasztany i srokacze gorsze? Radvan podawa, e wêród hucu ów wyst puje umaszczenie: gniade w ró nych odcieniach, bu ane, myszate, kare i kasztanowate w ró nych odcieniach, àcznie z tym z konopiastà grzywà. Zauwa y jednak, e wspó czeênie wyst powanie maêci kasztanowatej z konopiastà grzywà mo e byç wynikiem krzy owania koni huculskich z haflingerami, które w Czechos owacji faktycznie mia o miejsce. Radvan twierdzi te, e mówienie o izabelowatych hucu- ach mo e wynikaç z u ywania ró nej nomenklatury przy opisie koni. Jako przyk ad poda ogiera 403 Hroby III (5 Hroby I 64 Goral-14), którego Hackl opisa jako izabelowatego, a który w dokumentacji SK Topolczanki figuruje jako kasztanowaty. Radvan wspomina te, e srokate hucu y hodowane sà tylko w Polsce i pojawienie si takiego umaszczenia poza Polskà uwa a za wynik krzy owania tej rasy z kucami szetlandzkimi i koƒmi westernowymi. Odnotowuje przy tym fakt, e w 1999 r. zosta do Czech sprowadzony z Polski srokaty ogier Berdysz Khc 181 (JaÊmin Pardwa). Christine Jansen (Bemerkungen zur Huzulenzucht an sich von einer schon alten Huzulen-Züchterin, ) twierdzi, e srokacze sà tak samo czysto rasowymi hucu ami, jak konie maêciste, nie ró nià si od nich pokrojem czy wytrzyma oêcià. U koni srokatych, tak samo jak u maêcistych, wyst puje pr ga grzbietowa, pr gowanie na opatkach i nogach. Jansen

9 8 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE zwraca uwag, e wprawdzie monarchia austro-w gierska hodowa a ciemno umaszczone konie huculskie na potrzeby armii, ale nie powinno to mieç znaczenia we wspó czesnej Austrii. Przypomina te, e ch opi z Huculszczyzny wysoko cenili konie srokate, bo te by y z daleka widoczne na po oninach. Wspó czeênie konie srokate sà bardzo lubiane przez dzieci, poniewa kojarzà si im z koƒmi indiaƒskimi i cz sto sà poszukiwane jako tzw. konie rodzinne. Jansen twierdzi jednak, e srokate hucu y nie powinny mieç du ych bia ych powierzchni cia a. Autorka pisze tak e, e konie kasztanowate sà logicznym, z punktu widzenia genetyki, wynikiem àczenia koni gniadych i karych, a tak e, e uznawanie ich za nietypowe co od kilku lat coraz cz Êciej ma miejsce przeczy naturze i genetycznej ró norodnoêci rasy. Jednak, jako e ogiery majà znacznie wi cej potomków ni klacze, Jansen dodaje, e nie powinno si w hodowli u ytkowaç reproduktorów kasztanowatych, by maêç ta nie sta a si najcz Êciej wyst pujàcà. Prawdopodobieƒstwo pozostawienia przez takie ogiery kasztanowatego potomstwa wzrasta ze wzgl du na recesywnoêç tej maêci. Maciej Jackowski (Skàd wzi y si konie huculskie? ) zauwa a, e problem umaszczenia koni huculskich budzi wiele kontrowersji wêród znacznej liczby hodowców i wyra a przy tym wàtpliwoêç, czy u tej rasy powinno wyst powaç umaszczenie siwe, kasztanowate i izabelowate. Co prawda, z dost pnej ikonografii wiadomo, e konie tak umaszczone wyst powa y na Huculszczyênie, to jednak wed ug Jackowskiego (Czy kasztany sà gorsze?, portal.horsesport.pl, 2003) na podstawie malarstwa i prymitywnej fotografii nie da si stwierdziç, czy by y to konie czysto rasowe, czy te mieszaƒce. Bardzo sugestywne jest przytoczone przez autora porównanie, e na Huculszczyênie bywa y konie ró nych ras, typów i ró nej maêci, ale nie wszystkie zas ugujà na miano hucu ów, tak jak nie mo na powiedzieç, e poruszajàce si po polskich drogach toyoty sà... samochodami polskiej konstrukcji. Które sà hucu ami? W pracy z 2008 r. Jackowski pisze tak- e: [pewien] autor opisujàc konie spotykane i rejestrowane na Huculszczyênie wymienia ich typy i maêci. Jego nast pcy ju bezkrytycznie powtarzajà, e konie huculskie mogà byç np. maêci siwej. I pope niajà b àd. Bo, /.../ tak naprawd wzorzec konia huculskiego, po wst pnych opracowaniach poczynionych przez za o ony w 1925 roku w Kosowie zwiàzek hodowców koni tej rasy, zosta ÊciÊlej ustalony dopiero w latach powojennych, a debaty na temat jego ostatecznego kszta tu nieco inaczej widzianego przez hodowców w ró nych krajach jeszcze si chyba nie skoƒczy y i nie precyzuje, jakiego autora mia na myêli. Pierwszà osobà, która podda a wnikliwej analizie stan pog owia hucu ów na terenach Hu- W rumuƒskiej stadninie uczyna do dziê hodowane sà tylko konie ciemno umaszczone takie by y najbardziej przydatne dla potrzeb armii

10 9 Klacz Liana hod. SKH G adyszów córka ciemnogniadego ogiera Piaf i ciemnogniadosrokatej kl. Lisna, wpisana do ksi gi stadnej jako ciemnogniada z odmianami, da a srokatego êrebaka po niesrokatym ogierze culszczyzny nale àcych do Polski, by Micha Holländer, który jak ju wcze- Êniej wspomina am zarejestrowa 806 klaczy huculskich i poda umaszczenie 701 z nich. By y to klacze, które uwa a za typowe hucu ki oraz takie, których potomstwo dopiero po kilku pokoleniach racjonalnej hodowli osiàgn oby typ huculski byç mo e wi c niezupe nie typowe, ale takie, które ten znawca i mi oênik koni huculskich uzna za zdatne do u ycia w hodowli tej rasy. Nale y przypuszczaç, e do tej drugiej kategorii Holländer nie zaliczy wszystkich niehuculskich koni, jakie by y na Huculszczyênie bo wtedy zapewne by oby ich znacznie wi cej ni 806. Niestety, w zestawionych przez autora danych brakuje informacji, do której kategorii zaliczy klacze siwe, kasztanowate, izabelowate, czy srokate. Mo e nie mia o to dla niego znaczenia, a mo e wydawa o mu si oczywiste, e jedne umaszczenia àczà si z wyêmienitym typem klaczy, a inne nie. Jak napisa Jackowski (2008): Byli te i tacy [autorzy], którzy choç majàcy codzienny kontakt z rdzennà Huculszczyznà w publikacjach nie przewidzieli, e b dà one cytowane po latach i przez ludzi, którzy nie b dà znali tych realiów, a wi c i nie rozumieli zastosowanych uproszczeƒ. Nie da si jednak ukryç, e Hackl pisa o siwych ogierach zarejestrowanych jako hucu y na poczàtku XX wieku. Chwil póêniej jednak, krytykujàc ówczesne publikacje naukowe dotyczàce hucu ów i poczynania organizacji podejmujàcych si ich oceny i hodowli, zauwa y, e: wszyscy opisujàcy hodowl na Huculszczyênie byli szczerze przekonani, e ogiery wystawione w stacjach paƒstwowych ca ej Huculszczyzny i ewidencjonowane jako ogiery paƒstwowe muszà byç czystymi hucu ami. Nie mogli oni nawet si domyêlaç, e tak nie by- o, a poniewa nie docierali do odizolowanych okolic nieskrzy owanego hucu a, wzajemnie potwierdzali poglàd o mniej lub bardziej zdegenerowanym arabie, który w górach przybra swoistà form. Pozostaje jednak pytanie, kto wiedzia, które konie sà hucu ami, a które nie? Tylko Hackl? I skàd czerpa swojà wiedz? By podpu kownikiem armii austro-w gierskiej, podró owa po Huculszczyênie, jeêdzi na koniach huculskich i napisa o nich ksià k tyle wiadomo na pewno. Nie uda o mi si jednak ustaliç, kiedy i gdzie si urodzi, ani jakie zdoby wykszta cenie. OkreÊlenie, który z ró nych podró ujàcych po huculszczyênie autorów myli si, a który mia racj, po tylu latach mo e stanowiç powa ny problem. SpuÊcizna uczyny Nale y tak e zastanowiç si, na ile istotny jest moment sprecyzowania wzorca rasy na piêmie, gdy ju wcze- Êniej istnia a ÊwiadomoÊç odr bnoêci typu konia huculskiego, który stanowi przedmiot dyskusji. Józef Mencel ju w 1923 r. pisa w artykule O poprawie hucu a ( Jeêdziec i hodowca, 51: 418): Hucu jest przy dzisiejszym stanie hodowli koni w Ma opolsce wschodniej jedynà mo e ga zià, przedstawiajàcà typ ustalony. A we wst pie do I tomu ksi gi stadnej koni huculskich, wydanego drukiem w 1962 r., Holländer napisa : /.../ umaszczenie koni huculskich jest rozmaite. Przewa a maêç gniada we wszystkich odcieniach do p owego w àcznie, srokata o ró nym umaszczeniu plam, kara cz Êciej z odcieniem wronim lub myszatym, kasztanowata, bu ana, myszata, rzadziej siwa i izabelowata. Z kolei w artykule Przypadek moda a mo e sukces kilku fachowców? ( Hodowca i jeêdziec nr 1 [12]: 17-21, 2007) Maciej Jackowski próbowa znaleêç odpowiedê na pytanie, jakiej maêci by y prawdziwe hucu y. Czy tak, jak tego chcà posiadajàcy spuêcizn dawnej uczyny hodowcy z Austrii (nie wszyscy), z Rumunii i ze S owacji by y tylko maêciste, czy tak, jak to mo na znaleêç w ikonografii i w przekazach ustnych tak e srokacze (wed ug tradycji na Huculszczyênie, a w aêciwie jej polskiej (halickiej), nie bukowiƒskiej lub zakarpackiej cz Êci, Huculi hodowali cz sto konie srokate, gdy przy ekstensywnym wychowie na po oninach, przy bezstajennym utrzymaniu latem i zimà, w aêciciel bez trudu móg dostrzec swego konia niezale nie od pory roku, czy to na pastwisku, na skraju lasu czy

11 10 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE na Êniegu i gwizdem przywo aç go do stajni, gdzie czeka a zawsze garêç ziarna kukurydzy lub j czmienia). O srokatych hucu ach lub koniach górskich w Karpatach pisali bowiem i Schwarznecker, i Ossowicki, i Hackl, i Holländer, i Gassebner i wielu innych. Trzeba tu jednak przypomnieç, e Hackl faktycznie pisa o hodowli srokaczy, ale uwa a jà za staroaustriacki grzech pierworodny na Huculszczyênie. Nale y te zachowaç ostro noêç, przy powo ywaniu si na ikonografi, gdy, jak M. Jackowski sam wczeêniej zauwa y w artykule z 2003 r., na podstawie malarstwa i prymitywnej fotografii nie da si stwierdziç, czy uwiecznione w ten sposób konie by y czysto rasowe, czy te nie. W 2007 r. autor ten pisa, e poniewa stadnina radowiecka i przynale na do niej stacja ogierów w Ober Wikow przez wiele lat by y jednostkami wojskowymi, a dla potrzeb armii po àdany by koƒ ciemnej maêci, nie odznaczajàcy si w terenie, nie hodowano tam koni siwych, srokatych, izabelowatych, ani jasnokasztanowatych. Poza Polskà, gdzie w okresie mi dzywojennym konie srokate stanowi y 25-30% pog owia, w adnym kraju ich nie hodowano. Wszystkie hodowle koni huculskich, poza Polskà, stanowi y kontynuacj hodowli z uczyny, inne by y wi c tradycje, nie by o te po prostu materia u zarodowego maêci srokatej. Do wydanych w Polsce drukiem oêmiu tomów Ksi gi Stadnej Koni Rasy Huculskiej ( ) wpisano: 524 konie gniade, 223 srokate (w tym 160 gniadosrokatych, 36 myszatosrokatych, 15 karosrokatych, 12 skarogniadosrokatych), 195 myszatych, 77 karych, 49 kasztanowatych, 45 skarogniadych, 22 bu ane i 4 siwe (wszystkie w pierwszym tomie). Odmiany czy aty? Wzorce rasy we wszystkich krajach sà zgodne, co do tego, e u koni huculskich raczej nie powinny wyst powaç odmiany, zw aszcza du e. Wed ug Jackowskiego (Konie stadniny w uczynie, Przeglàd hodowlany, 7: 24-25, 2005) w 1904 r. w stadninie w uczynie by o jednak wiele koni z odmianami na nogach. Widocznie Malinowski i Rawenczuk, którzy w 1877 r. wyszukali konie dla stadniny, nie uwa ali tej cechy za sprzecznà z typem huculskim. Po galicyjskiej stronie Huculszczyzny, gdzie obaj jeêdzili za koƒmi, by y te przecie srokate hucu y, cz sto pozostawiajàce po sobie potomstwo z odmianami. Wed ug Starzewskiego, w latach 20. odmiany o ile wyst powa y mia y form bia ych p cin z ty u nóg, rzadziej malutkich gwiazdek lub strza ek. Hackl by zdania, e odmiany sà czymê obcym i stanowià oznak domieszki krwi arabskiej. Zauwa y tak e, e u potomków u ytkowanego w uczynie karego ogiera Miszka I (Miszka 12 Stirbul po Stirbul) ur. w 1883 r. cz sto wyst powa y plamy pozbawione pigmentu, choç rzadko du e. Zdaniem autora mog y one pochodziç od Stirbula (jasnogniady z ysinà, lewym okiem rybim i obiema przednimi nogami bia ymi) i wyst powa y g ównie u koni na niego zinbredowanych. Urodzony w 1902 r. syn Miszki I 122 Miszka I-6 (od 20 Stirbul I po Stirbul) by nawet gniadosrokaty, a urodzona w 1900 r. klacz matka 9 Miszka I-7 (od 7 Czeremosz od 8 Stirbul po Stirbul) oprócz latarni mia a tak- e bia e plamy na brzuchu, czyli najprawdopodobniej tak e powinna zostaç opisana jako srokata. Umaszczenie srokate jest jednak warunkowane genem dominujàcym, skoro wi c ogier 122 Miszka I-6 i klacz 9 Miszka I-7 by y srokate, takie musia o byç te jedno z ich rodziców, o czym Hackl niestety ju nie wiedzia lub czego nie zauwa y i nie zinterpretowa. Drugim wàtpliwym przypadkiem, jaki opisa, by a kasztanowata klacz 381 Roszi (Hrybok 339 Roszi ex Horpyna) urodzona w Bantapuszta na W grzech, która, pokryta maêcistym ogierem, urodzi a kasztanowatosrokatego êrebaka. Wed ug Hackla srokate umaszczenie êrebaka mia o byç dowodem na wyst powanie w dalszych, nieznanych kratkach rodowodu srokatych ogierów. Wspó czeênie zdarzajà si konie huculskie, u których srokatoêç ogranicza si do pojedynczych, niewielkich bia ych plam na brzuchu, zadzie, szyi lub bia ych w osów w ogonie oraz do bia ych dolnych partii nóg (minimalny wzór umaszczenia srokatego tobiano). Bia e plamy na nogach odró nia od odmian to, e koronki sà maêciste, a kopyta ciemne. Takie umaszczenie prezentujà obecnie na przyk ad ogiery: gniadosrokaty Wikt Khc 311 (Wabigon Konsola) ur. w 1992 r. u Stanis awa MyÊliƒskiego w Polanie i karosrokaty Gejzer (Len Gejsza) ur. w 2002 r. u Teodora Kosiarskiego w cznej. Mo e si zdarzyç, e konie tak umaszczone zostanà opisane jako konie z odmianami, mo na wi c podejrzewaç, e taki typ umaszczenia prezentowa y te Miszka I i Roszi, a mo e nawet Stirbul. Wspó czeênie zdarza si tak e, e wed ug dokumentów maêciste konie majà srokate potomstwo. Przyk adem mo e byç gniadosrokata klacz Alabama (Nektar Samba) ur. w 2006 r. u Ryszarda Krupnika w Radziszowie. Wed ug dokumentów jej ojciec jest jasnogniady, a matka skarogniada z odmianami (cztery nogi bia- e). Gniadosrokaty jest jednak ojciec matki og. Piast (Rygor Przylaszczka), nale y wi c przypuszczaç, e matka Alabamy Samba tak e tak naprawd jest srokata. Podobnie jest z klaczà Bajka Khc 346 (Rewir Beocja) ur. w 1993 r. w SKH G adyszów, która zosta a opisana jako gniada z odmianami (cztery nogi bia e), ale by a córkà srokatej klaczy i dawa a srokate potomstwo kryta maêcistymi ogierami: w 2000 r. jasnogniadosrokatà Baby z Izb po gniadym og. Sputnik (Wikt Sonia), w 2003 r. gniadosrokatego Beniko po gniadym og. Sonet (Dioryt Zawieja) i w 2006 r. jasnogniadosrokatà Barbi po jasnogniadym og. Poland (Szafir Piwola).

12 11 Od góry: ogiery Wikt (Wabigon Konsola) i Gejzer (Len Gejsza); oba majà srokate jedno z rodziców i da y srokate potomstwo

13 12 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE fot. Zdzis aw Hroboni / z arch. Konia Polskiego Importowany ze Czechos owacji ogier Hroby V-22 wêród przodków pi ç pokoleƒ wstecz mia siwego ogiera shagya Uzasadniç wzorzec Po przeanalizowaniu tych wszystkich danych i opinii mo na zaryzykowaç stwierdzenie, e obecnie nie sposób ju stwierdziç, jak konie huculskie by y, i jak powinny byç umaszczone, a w zwiàzku z tym byç mo e nale a oby spraw umaszczenia ich przysz ych pokoleƒ pozostawiç przypadkowi lub te upodobaniom hodowców. Jednak pomimo trudnoêci w okreêleniu wzorca rasy, we wszystkich krajach hodujàcych hucu y prowadzone by y (lub sà nadal) prace nad jego okreêleniem. Obecny wzorzec konia huculskiego, ustalony wspólnie przez kraje zrzeszone w Hucul International Federation (Austri, Czechy, Polsk, Rumuni, S owacj i W gry) podaje, e u koni huculskich dopuszczane sà wszystkie maêci za wyjàtkiem dereszowatej, albinotycznej, siwej i tarantowatej. Po àdana jest pr ga na grzbiecie i pr gowanie koƒczyn, natomiast odmiany sà niepo àdane. Mimo to w poszczególnych krajach ró ne sà preferencje co do umaszczenia tych koni. W Polsce i Europie Zachodniej w latach 80. i 90. bardzo cenione by- y konie srokate. W SKH G adyszów eliminowa o si z hodowli konie kasztanowate, choç w ksià ce Hucu y konie po o- nin (1991) W odzimierz Kario i Marek Krzemieƒ podajà, e na Huculszczyênie w pewnych rejonach stanowi y one oko o 55% populacji. Wynika o to z tradycji zapoczàtkowanej przez Zdzis awa Hroboniego wielbiciela i znawc koni huculskich, który po prostu nie lubi maêci kasztanowatej i zaczà jà z hodowli eliminowaç. Od 2005 r. przestano w Polsce przyznawaç licencje kasztanowatym ogierom, co spotka o si z niezadowoleniem cz Êci hodowców. Od 2007 r. w Polsce nie otrzymujà licencji ogiery z odmianami. Nad hodowlà koni huculskich w Polsce czuwa Komisja Ksi gi Stadnej. Jej cz onkom, jak pisze Paulina Peckiel w artykule Czas pójêç krok dalej ( Hodowca i jeêdziec nr 2 [13]: 15-18, 2007), zale y na zachowaniu rasy i poprowadzeniu hodowli w dobrym kierunku. To, e zasady zebrane w Programie hodowli ulegajà co jakiê czas zmianom i uaktualnieniom, nie zale y od widzimisi Komisji, lecz jest efektem dyskusji, przemyêleƒ i dzia aƒ zmierzajàcych do zapewnienia optymalnego rozwoju tej rasy, a brak mo liwoêci wpisu do ksi gi stadnej ogierów z odmianami czy kasztanowatych nie jest bezpodstawnà ch cià wyeliminowania, ot tak sobie, którejê z maêci. Autorka poda a tak e, e fakt ten nie wp ynie znaczàco na pog owie koni huculskich, zw aszcza e w ostatnich dwóch latach ( ) uznano jedynie jednego ogiera maêci kasztanowatej na 53 licencjonowane. Nie sposób si nie zgodziç z przes aniem p ynàcym z tego artyku u. Niewàtpliwie decyzje podejmowane przez cz onków Komisji Ksi gi Stadnej sà wynikiem merytorycznych dyskusji, które swoje êród o majà w faktach historycznych. Zapewne jednak krytykom wzorca rasy w obecnym kszta cie du o atwiej by oby si pogodziç z ustaleniami Komisji, gdyby ta przedstawia a do wiadomoêci publicznej uzasadnienia swoich decyzji nawet prezentujàc konkretne materia y êród owe, statystyki, linie genealogiczne. Wiele g osów sprzeciwu bierze si z niewiedzy, autorytarne decyzje mogà si wydawaç hodowcom nieuzasadnione a przecie ca kiem mo liwe, e nies usznie. Solidnie umotywowane przepisy nie tak atwo by oby kwestionowaç. Krzy ówki i imigranci Maciej Jackowski w artykule z 2003 r. przedstawi tez, e choç maêç kasztanowata by a na Huculszczyênie powszechna, to do hodowli powojennej przynio-

14 13 Wyst pujàce u koni huculskich barwy cz sto nie dajà si w prosty sposób zdefiniowaç, zw aszcza przy u yciu przyj tych wyra eƒ fachowych; przyk adem kl. Czuha (Piast Czata) z rodziny Czeremchy, wpisana do ksi gi stadnej jako myszatosrokata jej sierêç jest brudnociemnoczekoladowa, a grzywa i ogon czarne z rudymi przypaleniami s y jà konie szlachetne. Nie da si tego jednak potwierdziç oglàdajàc rodowody polskich koni. W okresie powojennym faktycznie u yto w hodowli koni uszlachetnionych, ale konie te wraz z ich potomkami zosta y z hodowli usuni te. Chodzi tu o kasztanowate klacze: Gruda I Khc 28 (Gong xo Hanka) ur. w 1952 r. u Wojciecha Mó ka w Wielog owach (jej potomstwo nie zosta o u yte w hodowli koni huculskich, a sama klacz zosta a przeniesiona do Ksi gi Stadnej Koni Ma opolskich) i Zela (Smyk Magda uszl.) ur. w 1931 r. w powiecie nowosàdeckim (jej jasnokasztanowaty syn Gapcio [po Gacek] ur. w 1945 r. w powiecie nowosàdeckim da cztery jasnokasztanowate córki: Godul I Khc 21 [od Janczarka], Grac Khc 25 [od matki NN], Grud Khc 27 [od matki NN] i Gryk Khc 29 [od Janczarka] wszystkie otrzyma y licencje, ale ich potomkowie wyst powali w polskiej populacji koni huculskich tylko do po owy lat 70.). W temacie mieszaƒców mo na jeszcze dodaç, e po II wojnie Êwiatowej u ywano w hodowli tak e krzy ówek koni huculskich z konikami polskimi. By y to np.: jasnomyszata kl. Ekscentryczna Khc 12 (Wujek Ryczka kn. huc.) ur. w 1951 r. w SK Popielno (jej córka, jasnomyszata Metryczna Khc 72 [po Cedryt] ur. w 1958 r. w SK Tylicz, zosta a, co prawda, wcielona do stada matek, ale nie da a potomstwa; trzy razy kryta za ka dym razem ja owi a); myszaty og. Eger (Wujek Grz da kn.) ur. w 1951 r. (z klaczami huculskimi da córk i szeêciu synów, ale adne z nich nie otrzyma o licencji); jasnomyszaty og. Frukt Khc 13 (Wujek Grz da kn.) ur. w 1952 r. w SK Jod ownik (jego potomkowie wyst powali w polskiej populacji koni huculskich do drugiej po owy lat 70.); jasnomyszata kl. G odówka Khc 7 (Wujek Grz da kn.) ur. w 1953 r. w SK Jod ownik (da a dwie córki, z których adna nie otrzyma a licencji); myszaty og. Odwet Khc 36 (Jaspis kn Kurkumina) ur. w 1960 r. w SK Siary (nie zostawi po sobie potomstwa od klaczy huculskich). Jackowski (2003) wysunà te tez, e maêç kasztanowatà mog y przynieêç do Polski ogiery sprowadzone z Czechos owacji, gdzie powszechnie kojarzono konie huculskie z mur-insulanami, haflingerami i fiordingami. Jednak oglàdajàc rodowody sprowadzonych koni, mo na stwierdziç tylko, e gniady og. Hroby V-22 Khc 51 (Hroby V 761 Goral VI-14) ur. w 1962 r. w SK Topolczanki, wêród przodków pi ç generacji wstecz mia siwego ogiera wysokiej pó krwi arabskiej shagya (Liktor po Farys II oo od Demeter shagya), zaê gniada kl. Gurgul V-23 Khc 190 (Gurgul V ex Gurgul IV-2 Silvestr 127 Goral XI-6) ur. w 1974 r. w Topolczankach faktycznie w trzeciej generacji przodków mia a klacz nieznanego pochodzenia 862 Dagmar w typie haflingera. Dopiero konie sprowadzone na poczàtku XXI wieku mia y rodowody bardziej zanieczyszczone przez fiordingi, haflingery i konia Przewalskiego. WÊród tych ras/gatunków maêç kasztanowata jest typowa tylko dla haflingerów. Hroby V-22 pozostawi po sobie 99 êrebiàt huculskich, w tym 10 kasztanowatych i jedno ciemnokasztanowate, a Gurgul V-23 da a w Polsce 10 êrebiàt, z których adne nie by o kasztanowate. Nale y tak e pami taç, e maêç kasztanowata jest warunkowana przez geny recesywne. Oboje rodzice muszà mieç wi c kopi genu warunkujàcego t maêç, eby urodzi o si kasztanowate êrebi. Przeanalizujmy kasztanowate potomstwo Hrobego V-22. Dawa on êrebi ta tej maêci w po àczeniu z klaczami: Pigwa Khc 94, Rabatka Khc 100, Sobótka Khc 112 i Szyszka Khc 119 po urodzonym w Czechos owacji gniadym z odmianami ogierze Hroby Khc 21 (Hroby Lucka) i z klaczà Wa ka Khc 133

15 14 HODOWLA l KONIE HUCULSKIE po ogierze Cukor-Gurgul-5 Khc 10 (Gurgul I-2 7 Zinka) równie urodzonym w Czechos owacji w tym przypadku geny potomstwa Hrobego równie ze strony matki po cz Êci mia y czechos owackie pochodzenie. Ale Hroby V-22 mia te kasztanowate dzieci z klaczami o polskich rodowodach: Torpeda Khc 125, Westalka Khc 134 i Zorza Khc 142 po ogierze Orzech Khc 35 (Wipczyj Wyderka). W tym przypadku wyst pujàce u matek geny, warunkujàce maêç kasztanowatà, nie pochodzi y z Czechos owacji. Ró ne upodobania Przyjrzyjmy si teraz przepisom i zwyczajom hodowlanym w innych krajach. Na S owacji nie hoduje si koni srokatych, a najwy ej cenione sà myszate. Jackowski (2007) podaje, e w hodowli terenowej w tym kraju wyst pujà konie srokate, choç nie sà uwa ane za typowe. W Czechach dotàd nie tolerowano koni srokatych, ale na poczàtku XXI wieku stworzono dla nich specjalny, drugi dzia ksi gi stadnej. Tam te wpisywane jest niesrokate potomstwo srokatych koni. W rumuƒskiej stadninie koni uczyna wyst puje maêç ciemnogniada, kara, ciemnomyszata i kasztanowata, rzadziej jasnogniada, oraz niewielkie odmiany. Brak jest koni srokatych, nie by o takich wêród za o ycieli hodowli ani wêród koni sprowadzonych po I wojnie Êwiatowej. MaÊç ta by a niepo àdana dla potrzeb wojskowych, poniewa konie z bia ymi plamami by yby widoczne w czasie nocnych manewrów. Sporo jest za to koni kasztanowatych. Na W grzech nie hoduje si koni srokatych. Opisujàca hodowl koni huculskich w tym kraju Rixa (Hucul lovak az Aggteleki Nemzeti Park területén, hucul. gportal.hu, 2007) wyrazi a zdziwienie, e w akceptujàcej konie srokate Polsce nielubiane sà te kasztanowate. W Austrii, w Niemczech i na Ukrainie akceptowane sà wszystkie umaszczenia, choç hodowcy z Austrii nie mogà w tej sprawie dojêç do porozumienia. Obecnie dzia ajà tam trzy instytucje uprawnione do prowadzenia ksiàg stadnych i jedna z nich nie uznaje koni srokatych. Na koniec przypomn jeszcze jednà cech hucu ów, która dobitnie pokazuje, jak trudne mogà byç historyczne badania dotyczàce ich umaszczenia. W os koni huculskich jest g sty i gruby, a sierêç letnia ró ni si od zimowej. Latem w os jest lêniàcy i krótki, za to zimà gruby, matowy i d ugi nawet do 5 cm. U êrebiàt zimowa okrywa cz sto schodzi ca ymi p atami. Tak e odcieƒ w osa ró ni si latem i zimà. Zimà z regu y jest ciemniejszy ni latem. Vincenz tak opisywa to zjawisko: Zmieniajà barwy podobnie jak sarny, nie tak wyraênie, ale za to wszechstronniej. Tote, kiedy zacz to je rejestrowaç urz dowo, ze zmienionà porà roku barwa zarejestrowana zostawa a tylko na papierze. Po onina przemalowuje je Êmielej i trwalej ni najs ynniejsi z koƒskich malarzy /.../. Niesforne uw osienie we wspó pracy ze Êwiatem wypromieniowuje z koni górskich barwy, dla których aden hipognasta dotàd nie wynalaz nazwy. Katarzyna Kwieciƒska-Olszewska

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego ZT Książ Termin kwalifikacji Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych (małopolskiej, wielkopolskiej,

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Czempionat młodzieżowy i ZT 2006

Czempionat młodzieżowy i ZT 2006 IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich i nowe reproduktory małopolskie to duży sukces hodowlany ogiera Divisor i Stadniny Koni Janów Podlaski. W dniach 27-28 maja 2006 roku odbył się

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

Hucul International Federation międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony zasobów genetycznych koni rasy huculskiej Iwona Tomczyk-Wrona Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 W dniu grudnia 01 r. dokonano oględzin rury ssącej hydrozespołu Hz3. Kształt i podstawowe wymiary rury pokazano na rysunkach poniżej. Podstawowe wymiary rury ssącej:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU SASO 630 (GS 993) ICS: Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów GSMO : 1419(H)-05-24 (1998-09-15) Data publikacji w Dzienniku Urzędowym : 1420(H)-02 20 (1999-06-04) Data wdrożenia niniejszych standardów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Wielkopolska czy szlachetna półkrew? Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Barbara Cichorska Sekcja Hodowli Koni Koła Naukowego Zootechników i Biologów Opiekun naukowy: dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo