PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- MATEMATYKA 2019/2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- MATEMATYKA 2019/2020"

Transkrypt

1 Opracowano na podstawie programu nauczania - Matematyka z pomysłem Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne oraz podstawy programowej. Obowiązujące podręczniki: Seria Matematyka. Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Malicki Tomasz, Dubiecka Anna. Nr dopuszczenia MEN: 832/3/2019. Obowiązujący zeszyt ćwiczeń: Seria Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Zeszyt ćwiczeń część 1, 2, autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Tomasz Malicki str. 1 Opracowała: mgr Adrianna Turska

2 I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 2. Nauczyciel: informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. II. KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu, dotyczą tylko jednego działu. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne ze statutem szkoły. Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych od go do go. Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z zawartą w statucie szkoły. Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac, do wglądu uczniów i rodziców, praca klasowa stanowi dokument. str. 2

3 str. 3 Obowiązuje każdego ucznia, nie wywiązanie się w pierwszym terminie powoduje napisanie jej w drugim terminie w okresie 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły, termin ustala się z nauczycielem. Nauczyciel informuje uczniów o punktacji zadań i określa liczbę punktów na daną ocenę. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu semestru lub całego roku. Sprawdziany planuje się na zakończenie I i II semestru. Uczeń jest informowany o planowanych sprawdzianach na początku roku szkolnego. Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego semestru czy roku. Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami zawartymi w statucie szkoły. Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym zła ocena z kartkówki może zostać poprawiona pracą klasową. Zasady przechowywania kartkówek reguluje statut szkoły. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób formułowania wypowiedzi. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu zasad zawartych w statucie szkoły.

4 str. 4 Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów. Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 5 plusów gwarantuje ocenę bardzo dobrą, 5 minusów ocenę niedostateczną, przy czym 2 plusy redukują 1 minus. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: wartość merytoryczną, dokładność wykonania polecenia, staranność, w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość merytoryczną pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia sposób prezentacji, oryginalność i pomysłowość pracy. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie szkoły. III. ZASADY OCENIANIA 1. Obowiązuje tradycyjna skala ocen z plusami + : 1-niedostateczny 2-dopuszczający 3-dostateczny 4-dobry 5-bardzo dobry 6-celujący

5 2. Ocena prac pisemnych ucznia. Przyznaje się stopnie wg podziału punktów: 0% 30 % możliwych do zdobycia punktów niedostateczny (1), 31% -43% możliwych do zdobycia punktów dopuszczający (2), 44% -49% możliwych do zdobycia punktów + dopuszczający (+2), 50% -67% możliwych do zdobycia punktów dostateczny (3), 68% -74% możliwych do zdobycia punktów + dostateczny(+3), 75% -84% możliwych do zdobycia punktów dobry (4), 85% -89% możliwych do zdobycia punktów + dobry (+4), 90% 94% możliwych do zdobycia punktów bardzo dobry (5), 95% -97% możliwych do zdobycia punktów -+ bardzo dobry (+5), 98% -100% możliwych do zdobycia punktów celujący (6). Ocena zależy również od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie). str Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w ciągu semestru, że jest nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie obejmuje: brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zadania domowego, brak gotowości do odpowiedzi, kartkówkę niezapowiedzianą. O fakcie nieprzygotowania uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. Nie można zgłosić nieprzygotowania, jeśli była zapowiedziana praca klasowa lub sprawdzian. 4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego systematycznie, rzetelnie i estetycznie zeszyt może podlegać ocenie raz w półroczu. 5. Ocenianie bieżące: Forma aktywności Waga sprawdzian semestralny, roczny 3 praca klasowa 3 kartkówka, odpowiedź ustna 2 praca domowa, aktywność 1 zeszyt- prowadzenie 1 praca w grupie 1

6 udział w konkursie matematycznym 2 sukces w konkursie matematycznym miejsce str Sposób wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) Podstawą wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru (roku) Średnią ważoną oblicza się na podstawie wzoru: Średnia ważona = ocena waga 1 + ocena waga ocena waga n waga 1 + waga waga n Ocena za I semestr z wagą 4 dopisywana do oceny na II semestr. Zależność średniej ważonej a oceny: celujący Znaczące osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim; bardzo dobry 4,61 5,49 dobry 3,61 4,60 dostateczny 2,61 3,60 dopuszczający 1,62 2,60 niedostateczny 0 1,61 IV. POPRAWA OCEN BIEŻĄCYCH 1. Każdy stopień uzyskany podczas poprawy oceny cząstkowej wpisuje się do dziennika obok poprawianej oceny. 2. Poprawa odbywa się poza godzinami zajęć lekcyjnych ( w terminie ustalonym przez nauczyciela). 3. Uczeń dokonuje poprawy oceny z pracy klasowej w terminie 2 tygodni od daty oddania poprawionej pracy po uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawę uczeń pisze tylko raz. 4. Poprawy ocen z odpowiedzi dokonuje się na prośbę ucznia w porozumieniu z nauczycielem w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. 5. Uczeń ma obowiązek zaliczyć omawiany na lekcjach, podczas jego nieobecności materiał, w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. V.. ZASADY KLASYFIKOWANIA ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO 1. Oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące przy czym oceny z prac pisemnych i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę końcową. 2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej (rocznej) nauczyciel powiadamia uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) na 30 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej odpowiednim pismem wystosowanym przez wychowawcę ucznia.

7 3. W celu poprawy przewidywanej oceny niedostatecznej śródrocznej (rocznej) uczeń: ma zaliczyć zestaw zadań dodatkowych (poziom konieczny), które otrzymuje od nauczyciela co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją, zaliczyć pozytywnie odpowiedź ustną z zadanego zestawu zadań dodatkowych, przedstawić zeszyt przedmiotowy ( notatki z lekcji, obowiązkowe zadania). 4. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza i przystąpienia do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu pierwszego miesiąca po feriach zimowych (zapis ustaleń w zeszycie przedmiotowym ucznia). VI. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH I OSIĄGNIĘCIACH 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z podstawowymi założeniami PZO z matematyki (podaje informację, że pełny tekst PZO znajduje się w bibliotece szkolnej i na stronie www szkoły). 2.Nauczyciel na bieżąco wpisuje do dziennika uzyskiwane oceny cząstkowe z adnotacją czego dotyczą. Na prośbę ucznia, rodzica nauczyciel motywuje ocenę, przedstawia prace klasowe. 3.W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną nauczyciel na miesiąc przed klasyfikacją informuje wychowawcę ucznia i rodziców o ocenie i sposobie jej poprawy. 4.Informacja o postępach ucznia udzielana jest przez nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych oraz na zebraniach z rodzicami. Na wniosek rodzica taka informacja może być udzielana także w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 5.W przypadku wystąpienia problemów w nauce rodzice powiadamiani są o konieczności odbycia konsultacji z nauczycielem poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego rodzic zobowiązany jest podpisać taką informację. VII. POZIOMY WYMAGAŃ A OCENA SZKOLNA Wyróżniono następujące wymagania programowe: (K), (P), (R), (D) i poza program nauczania (W). Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. (P) obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. str. 7

8 (R) obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia. (D) obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości łożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. (W) stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. na poszczególne oceny szkolne: ocena dopuszczająca wymagania z poziomu K, ocena dostateczna wymagania z poziomów K i P, ocena dobra - wymagania z poziomów: K, P i R, ocena bardzo dobra wymagania z poziomów: K, P, R i D, ocena celująca - wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. VII. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 6 str Dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych za pomocą kalkulatora Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu

9 str Mnożenie ułamków zwykłych 3. Dzielenie ułamków zwykłych 4. Działania na ułamkach zwykłych 5. Działania na liczbach dziesiętnych mnoży ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci i pisemnie rachunkowe, a także własne poprawne metody mnoży ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane dzieli ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne pisemnie oblicza kwadraty dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci w prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci stosuje obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w sytuacjach problemowych

10 6. Obliczanie ułamka liczby 7. Liczby dziesiętne a liczby mieszane. Zaokrąglanie liczb (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach) porównuje ułamki dziesiętne w prostych przykładach porównuje różnicowo ułamki w prostych przykładach oblicza ułamek danej liczby naturalnej w prostych przykładach zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne i sześciany ułamków dziesiętnych porównuje ułamki dziesiętne porównuje różnicowo ułamki oblicza ułamek danej liczby naturalnej oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez przykładach oblicza ułamek danej liczby wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część innej liczby zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech str. 10

11 str Działania na liczbach I zaokrągla liczby naturalne w prostych przykładach zaokrągla ułamki dziesiętne w prostych przykładach zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora) zaokrągla liczby naturalne zaokrągla ułamki dziesiętne zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora) oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka) wyznacza liczbę, kropek po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora wykonuje rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań w sytuacjach problemowych

12 Powtórzenie 1 wykonywania działań wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych za pomocą kalkulatora 9. Procent liczby interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% jako połowę danej wielkości w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza 50% procent danej wielkości która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część innej liczby wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii szacuje wyniki działań Dział 2. Procenty. Liczby całkowite. Uczeń: interpretuje 25% w przypadkach danej wielkości jako osadzonych jedną czwartą, 10% w kontekście jako jedną dziesiątą, a praktycznym oblicza 1% jako setną część procent danej danej wielkości wielkości w stopniu liczbowej trudności typu 5%, w przypadkach 15% osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 10%, oblicza procent danej wielkości inny niż 50%, 10%, 20% str. 12

13 10. Odczytywanie danych przedstawionych graficznie gromadzi i porządkuje dane odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną) 11. Liczby ujemne odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej 12. Działania na liczbach II dodaje w pamięci liczby całkowite 20% interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach przedstawia dane w tabelach, na diagramach i na wykresach zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej oblicza wartość bezwzględną liczb porównuje liczby całkowite wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych prostych wyrażeń wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na wyrażeń z liczbami ujemnymi str. 13

14 str Działania na liczbach III Powtórzenie Obliczanie pól wielokątów prostych wyrażeń arytmetycznych oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych w prostych przypadkach oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach Dział 3. Bryły. Uczeń: liczbach całkowitych wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu w sytuacjach z nietypowymi wymiarami wyrażeń z liczbami ujemnymi

15 str Zamian jednostek pola 16. Pole powierzchni prostopadłościanu najprostszych przypadkach oblicza pola wielokątów metodą podziału na dwa mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów w najprostszych przypadkach stosuje jednostki pola: mm², cm², dm², m², km², ar, hektar stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr stosuje jednostki pola: mm², cm², dm², m², km², ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń) rozpoznaje siatki graniastosłupów praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów w sytuacjach typowych zamienia jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr rysuje siatki prostopadłościanów stosuje wzór na pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów w sytuacjach nietypowych oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami zna zależność między jednostkami pola stosuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu do zamienia jednostki pola stosuje wzór na pole powierzchni stosuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu do

16 17. Objętość prostopadłościanu 18. Zamiana jednostek objętości 19. Rozpoznawanie i nazywanie brył prostych oblicza objętość prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, mm³, cm³, dm³, m³ stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, mm³, cm³, dm³, m³ rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył rozpoznaje walce, stożki i kule w sytuacjach oblicza pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów wyznaczenia długości krawędzi stosuje wzór na objętość prostopadłościanu do wyznaczenia długości krawędzi zna zależności między jednostkami objętości i pojemności: litr, mililitr, mm³, cm³, dm³, m³ wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi prostopadłościanu do wyznaczenia długości krawędzi w sytuacjach nietypowych stosuje wzór na objętość prostopadłościanu do wyznaczenia długości krawędzi w sytuacjach nietypowych zamienia jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, mm³, cm³, dm³, m³ wyznaczenia długości krawędzi w sytuacjach problemowych stosuje wzór na objętość prostopadłościanu do wyznaczenia długości krawędzi w sytuacjach problemowych str. 16

17 Powtórzenie Rozwiązywanie zadań tekstowych praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania Dział 4. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: dostrzega zależności między podanymi informacjami dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu str. 17

18 21. Korzystanie ze wzorów 22. Prędkość, droga, czas 23. Wyrażenia algebraiczne. Równania oblicza wielkość, korzystając z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe w sytuacji praktycznej oblicza prędkość przy danej drodze i danym czasie stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych układa zadania i łamigłówki i je rozwiązuje oblicza wielkość, korzystając z wzorów, w których występują oznaczenia literowe opisuje wzór słowami opisuje sytuację za pomocą wzoru w sytuacji praktycznej oblicza drogę przy danej prędkości i danym czasie w sytuacji praktycznej oblicza czas przy danej drodze i danej prędkości zapisuje proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym zapisuje proste korzysta z wzorów, w których występują oznaczenia literowe zapisuje wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji zapisuje równania na podstawie informacji str. 18

19 24. Rozwiązywanie równań Powtórzenie 4 równania na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego) rozwiązuje proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 25. Konstrukcja trójkąta str. 19 zna warunek nierówności trójkąta 26. Konstrukcja kąta rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni Dział 5. Konstrukcje geometryczne. Uczeń: konstruuje trójkąt konstruuje wielokąty, o danych trzech bokach dzieląc je na trójkąty ustala możliwość o danych trzech bokach zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta konstruuje kąt przystający do danego konstruuje wielokąty o podanych własnościach, korzystając z konstrukcji kąta przystającego do danego

20 Powtórzenie 5 Dział 6. Co wiem i umiem? Uczeń: 27. Liczby i działania na liczbach stosuje w najprostszych zakresu następujących działów podstawy programowej: I, II, III, IV, V, XII, XIII stosuje w prostych programowej: I, II, III, IV, V, XII, XIII stosuje w typowych i umiejętności z zakresu następujących działów podstawy programowej: I, II, III, IV, V, XII, XIII stosuje w nietypowych programowej: I, II, III, IV, V, XII, XIII 28. Elementy algebry stosuje w najprostszych zakresu następujących działów podstawy programowej: VI, XIII 29. Figury płaskie stosuje w najprostszych zakresu następujących działów podstawy programowej: VII, VIII, IX, XI 30. Bryły stosuje w najprostszych stosuje w prostych programowej: VI, XIII stosuje w typowych i umiejętności z zakresu następujących działów podstawy programowej: VI, XIII stosuje w typowych i umiejętności z zakresu następujących działów podstawy programowej: VII, VIII, IX, XI stosuje w typowych stosuje w nietypowych programowej: VI, XIII stosuje w nietypowych programowej: VII, VIII, IX, XI stosuje w nietypowych stosuje w prostych programowej: VII, VIII, IX, XI stosuje w prostych str. 20

21 zakresu następujących działów podstawy programowej: X, XI 31. Zadania tekstowe stosuje w najprostszych zakresu następujących działów podstawy programowej: XII, XIV Powtórzenie 6 programowej: X, XI stosuje w prostych programowej: XII, XIV programowej: X, XI stosuje w typowych i umiejętności z zakresu następujących działów podstawy programowej: XII, XIV programowej: X, XI stosuje w nietypowych programowej: XII, XIV str. 21

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych z pomocą kalkulatora; mnoży ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (12 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Klasa V Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Matematyka Szkoła podstawowa - klasa 6 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodne z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY VI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY VI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY VI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBY NATURALNE I UŁAMKI 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.- klasa VI

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.- klasa VI Nauczyciel- Zdzisława Stypułkowska I. WSTĘP 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania ( PZO) są zgodne z: Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wewnątrzszkolnym Systemem

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r.

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. I. Wstęp 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z: Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Tolkmicku

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019. Treści nauczania według podstawy programowej klasa IV klasa V klasa VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019. Treści nauczania według podstawy programowej klasa IV klasa V klasa VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019 W tabeli przedstawiono informacje, w których klasach według program Matematyka z plusem realizowane są poszczególne wymagania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie szóstej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie szóstej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie szóstej Klasa VI Dostrzeganie prawidłowości wykonuje działania na ułam- wykonuje działania na ułamdotyczących liczb kach dziesiętnych z pomocą kach dziesiętnych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z matematyki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z matematyki Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z matematyki zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki dla

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Matematyka Plan wynikowy klasa 6

Matematyka Plan wynikowy klasa 6 Matematyka 2001. Plan wynikowy klasa 6 Oznaczenia: O odtwarzanie SP stosowanie procedur RP rozwiązywanie problemów P podstawowy poziom PP ponadpodstawowy poziom 1. Mnożenie ułamków zwykłych W sezonie czy

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 4. II. 07.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V TEMAT WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. porównywanie liczb. Uczeń: 1) zapisuje i odczytuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZ. LEKCYJN YCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I. Liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV Rozdział DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM 1. Zbieranie i prezentowanie danych 2. Rzymski system zapisu liczb 3. Obliczenia kalendarzowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH 4, 6a, 6b w roku szkolnym 2018/2019 Opracowanie: Anna Grocholska I: OCENIANE Ocenie bieżącej podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie ZAKRES MATERIAŁU KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ETAP SZKOLNY Cele edukacyjne: Rozwijanie zdolności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VI Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Liczby dodatnie i ujemne Dodawanie liczb całkowitych Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. (ze zmianami) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- MATEMATYKA 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- MATEMATYKA 2019/2020 Opracowano na podstawie programu nauczania - Matematyka Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne oraz podstawy programowej. Obowiązujący podręcznik: Seria Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Matematyka.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Aleksandra Baster Szkoła Podstawowa nr 164 w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy V opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 1 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 6 Nr lekcji Temat lekcji Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej LICZBY NATURALNE (8

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą:

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą: WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6 Uczeń kończący klasę szóstą: wykonuje działania na liczbach naturalnych w pamięci i pisemnie, stosując wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia rozwiązuje zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w szkole podstawowej z PRZYRODY - rok szkolny 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w szkole podstawowej z PRZYRODY - rok szkolny 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA w szkole podstawowej z PRZYRODY - rok szkolny 2018/2019 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki Gimnazjum w Zieleniu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki Gimnazjum w Zieleniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół w Zieleniu na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Zieleniu, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Zasady Oceniania z matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo