RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ"

Transkrypt

1 Korekta z dnia RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ za okres: STYCZEŃ - MARZEC 2017 r.

2 I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR CEL OGÓLNY 1 Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy W1.0 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym Jednostka miary Stan początkowy 2014 rok w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok sztuka 436 bd. bd. 440 % 11,8 bd. bd. 11,00 CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok

3 W1.1 utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie etat CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Podnoszenie wiedzy nt. przedsiębiorczości oraz promowanie postaw przeciwdziałających zmianom klimatu Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok W1.2 osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu wykorzystania OZE w przedsiębiorstwie osoba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu tworzenia własnych firm lub rozwoju istniejących osoba

4 Przedsięwzięcia Tworzenie nowych miejsc pracy Wskaźniki produktu Stan początkowy Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (w tym innowacyjne oraz proekologiczne) sztuka operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym innowacyjne oraz proekologiczne) sztuka Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących podmiotów gospodarczych z zakresu przedsiębiorczości promujących rozwiązania innowacyjne i proekologiczne

5 zorganizowanych szkoleń sztuka CEL OGÓLNY 2 Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD Ziemi Chełmskiej W2.0 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym oddolnych inicjatyw na terenie LGD Jednostka miary Stan początkowy 2014 rok w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok sztuka 229 bd. bd. 235 % 11,8 bd. bd. 10,00 sztuka 0 bd. bd. 10

6 CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Inicjowanie zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze integracyjnym Jednostka miary osoba Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok W2.1 osób uczestniczących w spotkaniach, warsztatach i innych wydarzeniach aktywizujących lokalną społeczność osoba W2.2 osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w warsztatach z poradnictwa zawodowego osoba

7 Przedsięwzięcia Wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne Wskaźniki produktu Stan początkowy Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok wydarzeń o charakterze integracyjnym sztuka zorganizowanych spotkań, warsztatów oraz innych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność sztuka Wdrożenie działań poprawiających warunki startu zawodowego skierowane do grup defaworyzowanych

8 zorganizowanych warsztatów z poradnictwa zawodowego sztuka CEL OGÓLNY 3 Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych W3.0 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Odsetek liczby turystów polskich i zagranicznych korzystających z obiektów hotelowych i pozostałych obiektów do liczby mieszkańców obszaru LGD Jednostka miary Stan początkowy 2014 rok w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok % CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD przy zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych

9 W3.1 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok osoba Przedsięwzięcia Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Wskaźniki produktu Stan początkowy Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sztuka

10 CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Zintegrowana promocja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok osób, które zapoznały się z lokalnym dziedzictwem kulturowym osoba W3.2 osób odwiedzających zagospodarowane i zachowane obiekty dziedzictwa lokalnego osoba osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe osoba

11 Przedsięwzięcia Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego Wskaźniki produktu Stan początkowy Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok wydanych publikacji oraz wyprodukowanych filmów z zakresu dziedzictwa lokalnego sztuka zagospodarowanych i zachowanych obiektów dziedzictwa lokalnego wraz z ich otoczeniem sztuka

12 nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury sztuka CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 W.3.3 Promocja obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok osoba osób biorących udział w warsztatach z zakresu twórczości ludowej osoba

13 osób, które zapoznały się z atrakcjami turystycznymi terenu LGD osoba osób, które wzięły udział w wydarzeniach promujących walory turystyczne obszaru LGD osoba projektów skierowanych do przedsiębiorców, mieszkańców, przedstawicieli JST, KGW sztuka Przedsięwzięcia Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych

14 Wskaźniki produktu Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok zespołów artystycznych z terenu LGD, które wyposażone zostały w stroje i instrumenty wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe sztuka sztuka zorganizowanych warsztatów z zakresu twórczości ludowej sztuka Wykorzystanie i promocja walorów turystycznych

15 wydanych publikacji, przewodników, map turystycznych sztuka wydarzeń o promujących walory turystyczne obszaru sztuka Budowanie partnerstw na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej LGD zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów międzynarodowych sztuka Wskaźniki dotyczące kosztów bieżących: Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok

16 1. osób, które wzięły udział w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych osoba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD oraz w Mobilnym Punkcie Informacyjno- Doradczym osoba Przedsięwzięcia 1.1 Realizacja planu komunikacji

17 Wskaźniki produktu Jednostka miary Stan początkowy w monitorowanym kwartale od początku wdrażania LSR Plan 2022 rok spotkań informacyjnokonsultacyjnych Sztuka publikacji artykułów w lokalnej prasie Sztuka podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Informacyjno- Doradczego LSR Osoba Realizacja planu szkoleń osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD Osobodzie ń Bieżące funkcjonowanie LGD

18 liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa osoba II. BUDŻET Koszty bieżące Opis Jednostka miary Ilość Koszt rzeczywisty Koszt planowany Uwagi Koszty funkcjonowania biura LGD , ,00 koszty funkcjonowania biura miesiąc , ,00 Spotkania informacyjno-konsultacyjne 0,00 0,00 koszt poczęstunku dla uczestników spotkania informacyjno-konsultacyjnego sztuka 0 0,00 0,00 Artykuły w prasie lokalnej 400,00 400,00

19 artykuły sztuka 1 400,00 400,00 Szkolenia biura LGD, członków Zarządu i Rady Programowej LGD 0,00 0,00 koszt organizacji szkolenia dla biura LGD, członków Zarządu i Rady Programowej LGD koszt organizacji szkolenia Rady Programowej LGD sztuka 0 0,00 0,00 sztuka 0 0,00 0,00 Mobilny punkt Informacyjno-Doradczy 201,41 750,00 koszty podróży służbowych SUMA miesiąc 3 201,41 750, , ,00 Aktywizacja Opis Jednostka miary Ilość Koszt rzeczywisty Koszt planowany Uwagi Szkolenia dla przedsiębiorców 0,00 0,00 koszt poczęstunku dla sztuka 0 0,00 0,00

20 uczestników szkolenia Wydarzenia o charakterze integrującym Forum Kobiet 0,00 0,00 koszt organizacji Forum Kobiet sztuka 1 0,00 0,00 Szkolenia lokalnych liderów 0,00 0,00 koszt organizacji szkolenia sztuka 0 0,00 0,00 Warsztaty poradnictwo zawodowe 0,00 0,00 koszt poczęstunku dla uczestników poradnictwa zawodowego sztuka 0 0,00 0,00 Publikacje z zakresu dziedzictwa lokalnego 0,00 0,00 koszt publikacji usługa 0 0,00 0,00 Publikacje turystyczne 0,00 0,00 koszt publikacji usługa 0 0,00 0,00

21 SUMA SUMA (koszty bieżące + Aktywizacja) 0,00 0, , ,00 III. DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE Działania komunikacyjne zrealizowane w okresie styczeń-marzec 2017 r. wynikały z Planu Komunikacji. Zestawienie zadań Mierniki Jednostka miary Wartość miernika osiągnięta w związku z realizacją operacji w poprzednich okresach Wartość miernika wg rozliczenia w ramach danego okresu Wartość miernika (ogółem) osiągnięta w związku z realizacją operacji Lp Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym: Dokumenty potwierdzające realizację zadania

22 1.1 Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których realizację będzie można otrzymać wsparcie - kampania informacyjno-promocyjna, w tym: artykuły w prasie lokalnej ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, PUP,GOK) artykuły na stronie www LGD oraz gmin należących do LGD informacje na portalach społecznościowych newsletter opublikowanych artykułów wywieszonych ogłoszeń Liczna zamieszczonych artykułów zamieszczonych wpisów emisji newslettera odbiorców newslettera artykuł dokumentacja fotograficzna, ogłoszenie zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów wydruk newsletterów wydruk newsletterów

23 1.1.6 ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD rozdanych ulotek lista potwierdzająca odbiór ulotki, wzór ulotki przekazanie informacji do Lokalnego Punktu Informacyjnego UE bieżące przekazywanie informacji potwierdzenie przekazywania informacji 1.2 Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD o planowanych konkursach i innych działaniach podejmowanych przez LGD, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność LGD oraz promocja dobrych praktyk - kampania informacyjno-promocyjna, w tym: artykuły na stronie www LGD i gmin należących do LGD spotkania informacyjnokonsultacyjne na terenie gmin LGD oraz w PUP informacje na portalach społecznościowych zamieszczonych artykułów spotkań uczestników spotkań zamieszczonych wpisów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów lista obecności, dokumentacja fotograficzna, ankiety oceny, materiały szkoleniowe (prezentacja), zaproszenie do rozpoczęcia zadania lista obecności, dokumentacja fotograficzna, ankiety oceny, zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów

24 funkcjonowanie Mobilnego Punktu Informacyjno - Doradczego LSR 1 dzień w miesiącu w każdej gminie informacja na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz w siedzibach instytucji publicznych (UG,PUP) dni dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno- Doradczego wywieszonych informacji harmonogramy dyżurów punktu, zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów informujacych o dużurach punktu na stronie www, stronach gmin oraz na portalu społecznościowym, karty doradztwa, rejestr doradztwa, ankiety oceny, potwierdzenie obecności pracownika w Mobilnym Punkcie Informacyjno-Doradczym LSR dokumentacja fotograficzna Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD o ogłoszonym konkursie i terminach przyjmowania wniosków - kampania informacyjna, w tym: artykuły na stronie www LGD oraz gmin należących do LGD informacje na portalach społecznościowych dla każdego ogłoszonego konkursu opublikowanych artykułów zamieszczonych wpisów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów

25 1.3.3 ogłoszenia o każdym konkursie na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji publicznych(ug,pup) wywieszonych ogłoszeń dokumentacja fotograficzna, ogłoszenie mailing do min. 30 odbiorców przed każdym ogłoszonym konkursem rozesłanych i wydruk z mailingu 1.4 Informowanie o zasadach rozliczania i realizacji projektów - kampania informacyjna, w tym: ogłoszenia na stronie www LGD oraz gmin należących do LGD informacje na portalach społecznościowych zamieszczonych artykułów zamieszczonych informacji zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów 1.5 Informowanie o zasadach rozliczania i realizacji projektów - szkolenia nt. zasad rozliczania i realizacji projektów, w tym: szkolenie dla beneficjentów pt. "Zasady rozliczania i realizacji projektów" szkoleń uczestników szkoleń lista obecności, dokumentacja fotograficzna, ankiety oceny, zaproszenie do rozpoczęcia zadania lista obecności, dokumentacja fotograficzna, ankiety oceny

26 1.5.2 materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej opracowanych ankiet rozdystrybuowanych kompletów materiałów szkoleniowych ankiety oceny lista potwierdzająca odbiór materiałów w wersji drukowanej i elektronicznej, materiały szkoleniowe (prezentacja) 1.6 Informowanie o zasadach rozliczania i realizacji projektów - badanie satysfakcji i jakości, w tym: ankiety wypełniane przez uczestników szkoleń przeprowadzonych ankiet wypełnionych ankiet ankiety oceny ankiety oceny 1.7 Poinformowanie o wynikach konkursu - kampania informacyjna, w tym: artykuł na stronie www LGD dla każdego konkursu opublikowanych artykułów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów

27 1.8 Poznanie opinii o jakości działań podejmowanych przez LGD i usług doradczych świadczonych przez LGD - badanie satysfakcji i jakości, w tym: ankiety wypełnianie przez wnioskodawców, beneficjentów, uczestników spotkań, szkoleń, doradztwa wypełnionych ankiet ankiety oceny ankiety elektroniczne wysłane do beneficjentów spotkań, i doradztwa wysłanych i wypełnionych ankiet ankiety oceny ankiety on-line dla beneficjentów spotkań, szkoleń i doradztwa opracowanych ankiet on-line wypełnionych ankiet zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów ankiety oceny wywiady z pracownikami Biura LGD wywiady z mieszkańcami obszaru przy okazji organizowanych przez poszczególne gminy imprez i wydarzeń przeprowadzonych wywiadów przeprowadzonych wywiadów druki wywiadu druki wywiadu

28 1.8.6 publikacja raportów z monitoringu i ewaluacji działań komunikacyjnych opublikowanych raportów z monitoringu opublikowanych raportów z ewaluacji zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie raportów, raporty zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie raportów, raporty 1.9 Poinformowanie o zmianach w LSR dotyczących np. zmiany kryteriów oceny - informacja internetowa, w tym: artykuł na stronie www LGD opublikowanych artykułów -1 artykuł w odniesieniu do każdej wprowadzanej zmiany zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów 1.10 Poinformowanie o zmianach w LSR dotyczących np. zmiany kryteriów oceny - spotkania, w tym:

29 spotkanie konsultacyjne zmian wprowadzanych w LSR spotkań - 1 spotkanie w odniesieniu do każdej zmiany LSR listy obecności, dokumentacja fotograficzna 1.11 Poinformowanie o efektach wdrażania LSR - kampania informacyjno-promocyjna, w tym: artykuły na stronach www LGD, gmin LGD, na portalach społecznościowych, podsumowujące każdy rok realizacji LSR opublikowanych artykułów zrzuty ekranu dokumentujące zamieszczenie artykułów 2. Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD Szkolenie pt: "Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania" dla Członków Rady Programowej Szkolenie pt: "Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" dla Członków Rady Programowej oraz Pracowników Biura osobodzień osobodzień lista obecności, dokumentacja fotograficzna, materiały szkoleniowe (prezentacja), zaproszenie do rozpoczęcia zadania, certyfikaty ukończenia szkolenia lista obecności, dokumentacja fotograficzna, materiały szkoleniowe (prezentacja), zaproszenie do rozpoczęcia zadania, certyfikaty ukończenia

30 szkolenia Szkolenie pt: "Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej" dla Członków Rady Programowej oraz Pracowników Biura osobodzień Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR lista obecności, dokumentacja fotograficzna, materiały szkoleniowe (prezentacja), zaproszenie do rozpoczęcia zadania, certyfikaty ukończenia szkolenia 3.1 Indywidualne doradztwo udzielone podmiotom przez pracowników LGD, osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa w tym: Indywidualne doradztwo świadczone w biurze LGD osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa Indywidualne doradztwo telefoniczne osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa Indywidualne doradztwo świadczone w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Informacyjno- Doradczego LSR osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa

31 Indywidualne doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Indywidualne doradztwo w zakresie rozwijania działalności gospodarczej Indywidualne doradztwo udzielone podmiotom (NGO) w zakresie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne Indywidualne doradztwo udzielone podmiotom (JST) w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Indywidualne doradztwo udzielone podmiotom (parafia) w zakresie zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego 4. Inne zadania 4.1 Warsztaty z poradnictwa zawodowego skierowane do grup defaworyzowanych określonych w LSR osoba osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa rejestr doradztwa, karty doradztwa osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa osoba rejestr doradztwa, karty doradztwa sztuka lista obecności, dokumentacja fotograficzna, ankiety oceny, materiały szkoleniowe (prezentacja), zaproszenie do rozpoczęcia zadania

32 IV. AKTYWIZACJA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ziemi Chełmskiej współuczestniczyło w organizacji Chełmskiego Jarmarku Wielkanocnego.

33 VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 1. 1 marca 2017 roku rozpoczęto realizację projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do 108 osób w wieku do 29 roku życia zamieszkałych na terenie gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu. W ramach projektu zaplanowano m.in. 3-miesięczne staże oraz szkolenia zawodowe: Technolog robót wykończeniowych (miejsce realizacji: gm. Żmudź, Białopole, Wojsławice) Kucharz małej gastronomii (miejsce realizacji: gm. Kamień) Fryzjer (miejsce realizacji: gm. Chełm) Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (miejsce realizacji: gm. Dorohusk, Dubienka) Obsługa sekretariatu (miejsce realizacji: gm. Horodło) Animator czasu wolnego (miejsce realizacji: gm. Leśniowice) 2. 6 marca o godz w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej przy Pl. Niepodległości 1 pok.330 odbyło się szkolenie dla grantobiorców zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. W trakcie szkolenia omówione zostały dokumenty aplikacyjne oraz zasady realizacji i rozliczenia grantów.

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2017 r. I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ za okres: MAJ CZERWIEC 2016 r. I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR CEL

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI za okres: lipiec wrzesień 2016 r.. I. STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75 Tab. nr 17 Struktura celów i wskaźników LSR 1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej 1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 1 Wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Termin realizacji (miesiąc/rok) VI / 2016 Cel komunikacji mieszkańców obszaru nt. 2) Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ 31.12.2018 Szanowni Państwo, w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie Solna Dolina przedstawia informację na temat stopnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Matryca celów i wskaźników LSR 1.0 CEL OGÓLNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzyia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej LEGENDA: 1 Wartość z jednostką miary 2 - % realizacji wskaźnika narastająco 3 Planowane Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Plan komunikacji projekt zmian Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień 1.e działań komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Lp. Termin realizacji 2016 r Działanie komunikacyjne 1 I Półrocze Aktualizacja kont na portalach w celu informowania beneficjentów,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 14/ z dn. 22.05. r. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 08.06. r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 5 do LSR: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia Walnego Zebrania Członków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji LSR Sprawozdanie z realizacji LSR Lokalna Grupa Działania Źródło Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Źródło. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.01.2017 r. : Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Słabe strony nr: 1,3,4,6,7,8,9,17,20 Szanse nr: 1,2,3,7,12. Wskaźniki rezultatu z uzasadnieniem:

Słabe strony nr: 1,3,4,6,7,8,9,17,20 Szanse nr: 1,2,3,7,12. Wskaźniki rezultatu z uzasadnieniem: Tabela nr 16 Specyfikacja i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć, wskazanie sposobu ich realizacji Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ

Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ 1 Załącznik nr 1 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Sporządzony na dzień: rok Obszar monitoringu: budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, promocji, naborów.

Sporządzony na dzień: rok Obszar monitoringu: budżetu, celów i wskaźników, doradztwa, szkoleń, promocji, naborów. Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza na lata 2016-2023 (LSR) Sporządzony na dzień: 31-12-2017

Bardziej szczegółowo

1 CEL OGÓLNY 1 Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD

1 CEL OGÓLNY 1 Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD Załącznik nr 6 - Rozdział V, Tabela - Cele i wskaźniki 1 CEL OGÓLNY 1 Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD 1.1 Wzrost udziału mieszkańców w działaniach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Zakładane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 L.p. OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI Bieżąca informacja nt. PROW 2014-2020 i głównych założeń LSR na lata 2016-2023 Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata

Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata Załącznik nr 5: PLAN KOMUNIKACJI na lata 2014-2020 Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Wskaźniki działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2018 STOWARZYSZENIE PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 12.12.2018r. Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 1 /2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo w rozwoju z dnia 24 kwietnia 2018 Term in II poł. 2016 Cel szczegółowy ramach

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2019 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 16.11.2018 r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Bardziej szczegółowo

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ.

Artykuły w prasie lokalnej Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOKi) Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społ. Załącznik nr 5 do LSR - Plan komunikacji Czas realiz acji II polowa 2016 r. Cel komunikacji Poinformowanie mieszkańców obszaru LGD, oraz media o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych I 2017 II 2016 Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej 2 artykuły ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych, skierowane przede

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/17/Z z dnia 16.2.217 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o naborze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 r. Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4 Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4 TERMIN REALIZACJI II KWARTAŁ 2018 NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO Przekazywanie opinii publicznej informacji o postępach realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY - 10.04.2017 r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Przedstawienie pracowników i organizacji biura. Adres biura: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. Lp Nazwa zadania Kampania informacyjna dotycząca głównych założeń LSR na lata 2014 2020. Przedstawienie potencjalnym wnioskodawcą struktury LSR. Głównych celów oraz zasad udzielanej pomocy. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNKIKACJI ROK 2017 STOWARZYSZENIE PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO Lp Nazwa działania komunikacyjnego Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji * Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018 PLAN KOMUNIKACJI HARMONOGRAM NA ROK 2018 (data naniesienia zmian 12 stycznia 2018) Termin realizacji działania I Półrocze I i II Cel komunikacji Zebranie i podsumowanie informacji dotyczących prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Plan komunikacji

Załącznik 1 Plan komunikacji Załącznik 1 Plan komunikacji Cel działań komunikacyjnyc h o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi

Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Analiza wdrożenia Planu komunikacji za 2016 r. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Łomża, styczeń 2017r. 1 Wprowadzenie Aby zapewnić jak najszerszy udział społeczności lokalnej we wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. Wzrost dochodów mieszkańców % 0 3% GUS/ dane statystyczne. Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar % 0 5% GUS/ dane statystyczne

Jednostka miary. Wzrost dochodów mieszkańców % 0 3% GUS/ dane statystyczne. Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar % 0 5% GUS/ dane statystyczne Tabela 5.4. Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY 1 PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1.1 CELE 1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ ,

Stowarzyszenie,,Sąsiedzi ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża, tel. fax. 86/ , Harmonogram PLANU KOMINIKACJI na 2017 rok Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia,,Sąsiedzi Termin realizacji Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego/gru pa docelowa

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik nr 5: Plan komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego 2016,2017,2018, 2020 2016-2023 - działanie bieżące, ciągłe 2016,2017,2018, 2020 2016-2023- działanie obszaru o całości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018.

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018. Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018. L.p. 1 2 3 Działanie komunikacyjne Dyżury pracowników PLGD w celu udzielania podstawowych informacji nt. wsparcia możliwego do uzyskania w związku

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA PLAN KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ w RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA ZIEMI STRZELIŃSKIEJ NA LATA 2016-2023 Plan komunikacji STOWARZYSZENIA LGD GROMNIK stanowi podstawę dla prowadzenia działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA.

ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA. Wskaźnik rezultatu Przedsięwzięcie 1. Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA. Cel ogólny 1 Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 2016-2023 Nazwa Cel szczegółowy 1.1,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik Nr 27 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016r. Cel komunikacji Środki przekazu Ilość Rok 2016 Artykuły w prasie lokalnej lok.- 3 lipiec 2 artykuły, sierpień 1art. Aktywizacja przedstawicieli grup poprzez

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 6 do Uchwały nr 30/2017 Zarządu z dnia 16.11.2017 r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego: Kryteria stosowane w procedurze:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 4 do Uchwały nr 43/16/Z Zarządu z dnia 07.12.2016 r.: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1

Bardziej szczegółowo

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

Bardziej szczegółowo

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD 1. Opisy stanowisk precyzujące p odział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do LSR

Załącznik nr 1 do LSR Załącznik nr 1 do LSR Plan komunikacji Plan komunikacji opracowany został w oparciu o dane zebrane w ramach konsultacji społecznych w celu określenia najskuteczniejszych metod komunikacji z lokalną społecznością

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok Stowarzyszenia -Kraina Nocy i Dni Termin realizacjimiesiąc styczeń - czerwiec 2017 Cel komunikacji LSR na temat ogłoszonego naboru wniosków Nazwa działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji LSR Sprawozdanie z realizacji LSR Lokalna Grupa Działania Źródło Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Źródło. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania/ grupa docelowa

Adresaci działania/ grupa docelowa Plan komunikacji. L.p Zakładany termin przeprowa dzenia działania Cel komunikacji 1. 2016-2023 2. 2016-2023 Cele 7,8 Rodzaj / nazwa działania komunikacyjnego Internetowa kampania informacyjna- w trakcie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Styczeń 2018

Plan Komunikacji Styczeń 2018 Termin Każdy rok Każdy rok Lata 2016-2018 Cel komunikacji Zapewnienie systematyczności działań w zakresie komunikowania się ze społecznością lokalną Przepływ komunikacji dotyczącej grup podlegających PLAN

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania rok.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania rok. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Ślężanie - Lokalna grupa Działania - 2017 rok. NOŚĆ 1. 2017 MATERIAŁY DRUKOWANE ulotki, 2.000 sztuk Foldery 1.000 sztuk 2.500szł Plakaty 1.000 sztuk

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Harmonogram realizacji planu na rok 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Lp Narzędzia wraz z opisem Nazwa działania komunikacyjnego Miejsce realizacji* [gmina] Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji harmonogram na rok 2017

Plan komunikacji harmonogram na rok 2017 PLAN KOMUNIKACJI HARMONOGRAM NA ROK (data naniesienia zmian: 31 maja ) Termin realizacji I Półrocze Cel komunikacji Zebranie i podsumowanie informacji dotyczących prowadzonych działań informacyjnych w

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych Termin Cel komunikacji Promocja LSR Poinformowanie potencjalnych, beneficjentów o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Proponowane zmiany zaznaczono na kolor czerwony. Matryca celów i wskaźników LSR 1.0 CEL OGÓLNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Spotkanie informacyjne aktywizujące społeczność lokalną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem współfinansowany

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1.

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR.

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR. PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego ciągłe ciągłe, w miarę organizacji aktywizacyjnych obszaru o całości prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r. Harmonogram Planu komunikacji w r. Cel komunikacji: poinformowanie mieszkańców LGD, potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 4 do Uchwały nr 19/2015 z dnia 28.12.2015 r. Walnego Zebrania Członków: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych

Bardziej szczegółowo