WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY"

Transkrypt

1 WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych, doposażonych miejsc sportowych/ rekreacyjnych/wypoczynkowych/ turystycznych. Wskaźnik produktu: Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich Treść przed proponowaną zmianą Propozycja zmiany Uzasadnienie Tabela nr 13. Cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania 26 operacji 25 operacji Zgodność z Planem Działania 16 operacji 15 operacji Zgodność z Planem Działania

2 Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych Wskaźnik produktu: Liczba grup społecznych, które uzyskały wsparcie poprzez zakup np. strojów, wyposażenia. Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 11 operacji 10 operacji Zgodność z Planem Działania Sposób realizacji: Konkurs, projekty grantowe Sposób realizacji: projekty grantowe Z uwagi na konieczność zrealizowania wskaźników 16 operacji 15 operacji Zgodność z Planem Działania 22 operacje 21 operacji Zgodność z Planem Działania 29 operacji 28 operacji Zgodność z Planem Działania ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru. ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU. W przypadku konieczności zmian kryteriów wyboru operacji na skutek np. braku zainteresowania konkursem przez potencjalnych beneficjentów, zmiany W przypadku konieczności zmian kryteriów wyboru operacji w oparciu o które dokonywana jest ocena operacji przez członków Rady Programowej Uszczegółowiono zapisy.

3 przepisów/ wytycznych oraz wniosków/ petycji otrzymanych w wyniku prowadzonych działań komunikacyjnych LGD dokona modyfikacji kryteriów wyboru i podda je ponownym konsultacjom społecznym. (kryteria merytoryczne) na skutek np. braku zainteresowania konkursem przez potencjalnych beneficjentów, zmiany przepisów/ wytycznych oraz wniosków/ petycji otrzymanych w wyniku prowadzonych działań komunikacyjnych LGD dokona modyfikacji kryteriów wyboru i podda je ponownym konsultacjom społecznym polegającym na zamieszczeniu informacji na stronie internetowej lub zastosowaniu innych narzędzi prowadzenia dialogu społecznego. Zmiana formalnych kryteriów oceny zadań realizowanych w ramach projektu grantowego nie wymaga zastosowania ww. procedury. Kryteria te są zatwierdzane przez Zarząd LGD. W związku z faktem, iż za projekty grantowe w pełni odpowiada Zarząd LGD toteż to Zarząd podejmuje decyzję o zmianach w kryteriach formalnych (ocena wstępna dokonywana przez Biuro LGD) dot. realizacji zadań grantowych i w zależności od potrzeb może dokonywać zmian w tych kryteriach bez konieczności przeprowadzania

4 konsultacji społecznych. ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU. Informacja o realizacji projektów grantowych. Zarząd LGD Perła Jury chcąc ułatwić możliwość ubiegania się o środki z PROW grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym w oparciu o informacje uzyskane w toku konsultacji społecznych postanowił przeznaczyć kwotę ,00 zł na projekty grantowe w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej a także działań związanych z informacją czy promocją terenu i lokalnych tradycji i zwyczajów, jak również aktywizowanie i integrację społeczeństwa zarówno poprzez warsztaty, spotkania, szkolenia, organizację wydarzeń czy dofinansowanie strojów czy wyposażenia dla grup promujących teren LGD. Informacja o realizacji projektów grantowych. Zarząd LGD Perła Jury chcąc ułatwić możliwość ubiegania się o środki z PROW grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym w oparciu o informacje uzyskane w toku konsultacji społecznych postanowił przeznaczyć kwotę , ,88 zł na projekty grantowe w zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej a także działań związanych z informacją czy promocją terenu i lokalnych tradycji i zwyczajów, jak również aktywizowanie i integrację społeczeństwa zarówno poprzez warsztaty, spotkania, szkolenia, organizację wydarzeń czy dofinansowanie strojów czy wyposażenia dla grup promujących teren LGD. W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników założonych na etapie tworzenia LSR oraz interpretacji przepisów PROW , niezbędne jest zwiększenie kwoty na Projekty Grantowe. W przypadku pozostawienia dotychczasowej kwoty nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich

5 wskaźników zgodnie z umową na Wdrażanie LSR. ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU Intensywność pomocy przyznana w zależności od danej grupy beneficjentów przedstawia się następująco: - podmioty sektora finansów publicznych (jsfp) - dofinansowanie operacji w wysokości 63,63 %; - podmioty wykonujące działalność gospodarczą - dofinansowanie operacji w wysokości 70%, wyjątkowo w sytuacji gdy Wnioskodawca deklaruje większy wkład finansowy niż wskazany w rozporządzeniu dot. Wdrażania LSR na lata (kryterium wyboru operacji dla Celu ogólnego 2 w zakresie działań rozwijających działalność gospodarczą nr 6. Wkład własny Wnioskodawcy) dofinansowanie operacji wynosi różnicę pomiędzy wartością 100% a deklarowanym przez Wnioskodawcę wkładem (powyżej 40%). - osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowanie operacji w wysokości 100%, zgodnie z zapisami w LSR; - organizacje pozarządowe dofinansowanie operacji 80% lub 100% Intensywność pomocy przyznana w zależności od danej grupy beneficjentów przedstawia się następująco: - podmioty sektora finansów publicznych (jsfp) - dofinansowanie operacji w wysokości 63,63 %; - podmioty wykonujące działalność gospodarczą - dofinansowanie operacji w wysokości 70%, wyjątkowo w sytuacji gdy Wnioskodawca deklaruje większy wkład finansowy niż wskazany w rozporządzeniu dot. Wdrażania LSR na lata (kryterium wyboru operacji dla Celu ogólnego 2 w zakresie działań rozwijających działalność gospodarczą nr 6. Wkład własny Wnioskodawcy) dofinansowanie operacji wynosi różnicę pomiędzy wartością 100% a deklarowanym przez Wnioskodawcę wkładem (powyżej 40%). Zarząd LGD po konsultacjach społecznych w związku z planowanymi do realizacji wskaźnikami może podjąć uchwałę o ograniczeniu wysokości kwoty przyznawanej pomocy na jedną W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników w ramach rozwijania

6 - dot. ubiegania się o powierzenie grantu- w zależności od kryterium opisanego w lokalnych kryteriach wyboru i przyznanej liczby punktów, wynikających z opisu operacji. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach konkursów, w których wnioski składane są do LGD, a następnie przekazywane do weryfikacji i zawarcia umowy z SW intensywność pomocy wynosi 80 %. operację dot. rozwijania działalności gospodarczej, jak również ograniczeniach dot. liczby składanych wniosków w ramach jednego konkursu przez jednego Wnioskodawcę. - osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowanie operacji w wysokości 100%, zgodnie z zapisami w LSR; - organizacje pozarządowe - przy ubieganiu się o powierzenie grantudofinansowanie 100%. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach konkursów, w których wnioski składane są do LGD, a następnie przekazywane do weryfikacji i zawarcia umowy z SW intensywność pomocy wynosi 80 %. Ponadto Zarząd LGD może, w oparciu o podjętą wcześniej uchwałę dot. ogłaszania naborów wniosków lub realizacji wskaźników w ramach budżetu, w ogłoszeniu o naborze wniosków określić max. kwotę operacji / zadania grantowego o jakiej pozyskanie może ubiegać się Wnioskodawca ( o ile są one zgodne z rozporządzeniem LSR). Ograniczenia te mogą dot. wszystkich konkursów ogłaszanych przez Zarząd LGD. działalności gospodarczej niezbędne jest ograniczenie kwoty maksymalnej na 1 operację. W przeciwnym wypadku LGD może nie wywiązać się z realizacji umowy na Wdrażanie LSR, gdyż wielu przedsiębiorców planujących pozyskać środki zamierza ubiegać się o maksymalną wysokość środków opisanych w Rozporządzeniu, tj ,00 zł. Przy takim podejściu możliwe jest

7 zrealizowanie tylko 5-6 wskaźników. Zapisy te umożliwią zrealizowanie wszystkich wskaźników. Załącznik nr 3. Plan działania. Plan działania dla realizacji celów określonych w LSR Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perła Jury Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych, doposażonych miejsc sportowych/ rekreacyjnych/wypoczynkowych/ turystycznych. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych, doposażonych miejsc sportowych/ rekreacyjnych/wypoczynkowych/ turystycznych. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych, doposażonych miejsc sportowych/ rekreacyjnych/wypoczynkowych/ turystycznych. Niezgodność z Rozporządzeniem dot. Wdrażania LSR 26 operacji 25 operacji Zmniejszono W latach zaplanowano do realizacji 1 operację - brak operacji do realizacji w latach wskaźnik o 1- ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5% Przeniesiono operację do realizacji w latach

8 Kwota środków na realizacje wszystkich działań wynosi ,52. Kwota środków na realizacje wszystkich działań wynosi , Zmiana ze względu na zapisy Rozporządzenia dot. Wdrażania LSR. Brak możliwości realizacji projektu grantowego ze względu na konieczność realizacji co najmniej 2 zadań w ramach 1 projektu grantowego. Na realizację operacji przeniesiono z przedsięwzięcia Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych kwotę ,00 zł. Zmiana w związku z koniecznością zrealizowania wskaźników.

9 Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu: Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społecznokulturalną np. świetlic wiejskich Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych. Przedsięwzięcie Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich Przedsięwzięcie Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich. 11 operacji 1 operacja zaplanowana do realizacji w latach operacji 16 operacji Przedsięwzięcie Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych. Przedsięwzięcie Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich Przedsięwzięcie Liczba przebudowanych, wyremontowanych, doposażonych, zaadaptowanych obiektów/ pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną np. świetlic wiejskich. 15 operacji Przedsięwzięcie Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych. Przedsięwzięcie Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych. Przedsięwzięcie Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych. - Niezgodność z Rozporządzeniem dot. Wdrażania LSR Zmniejszono wskaźnik o 1- ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5% Zmniejszono wskaźnik o 1 - ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5% Przeniesiono operację do realizacji w latach Zmiana ze względu na zapisy Rozporządzenia dot. Wdrażania LSR.

10 Kwota środków na realizacje wszystkich działań w latach wynosi ,25 zł. Kwota środków na realizacje wszystkich działań w latach wynosi ,25 zł. Brak możliwości realizacji projektu grantowego ze względu na konieczność realizacji co najmniej 2 zadań w ramach 1 projektu grantowego. Przeniesiono kwotę w wys ,00zł z przedsięwzięcia Liczba materiałów promocyjnoinformacyjnych na przedsięwzięcie Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, doposażonych miejsc rekreacyjnych/ turystycznych. Zmiana w związku z koniecznością zrealizowania wskaźników.

11 Przedsięwzięcie pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw społecznych powstałych w wyniku realizacji operacji, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności. Liczba operacji planowanych do realizacji w latach operacji. Wskaźnik produktu: Liczba grup społecznych, które uzyskały wsparcie. Liczba operacji: 16 Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw społecznych powstałych w wyniku realizacji operacji, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności. Liczba operacji planowanych do realizacji w latach operacji. Wskaźnik produktu: Liczba grup społecznych,które uzyskały wsparcie. Liczba operacji: 15 Przeniesiono 2 operacje z planowanych do realizacji w latach na lata Kwota ,00 zł również została przeniesiona. Uzasadnienie: kompleksowość realizacji projektu grantowego. Zmniejszono wskaźnik o 1- ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5%. Wskaźnik produktu -liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjnoinformacyjnych, w tym aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów. W latach do realizacji zaplanowano 4 operacje za kwotę ,00 zł. Wskaźnik produktu -liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjno- Wskaźnik produktu -liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjno-informacyjnych, w tym aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów. W latach do realizacji zaplanowano 2 operacje za kwotę ,00 zł. Wskaźnik produktu -liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjno-informacyjnych, w tym Przeniesiono 2 operacje z zaplanowanych w latach na lata na kwotę ,00 zł. Uzasadnieniekompleksowość realizacji projektu grantowego. Przeniesiono 2 operacje z zaplanowanych w

12 Cel ogólny 2 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. Przedsięwzięcie2.1.1Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w sferze usługowej oraz usług dot. działalności około turystycznej. informacyjnych, w tym aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów. W latach do realizacji zaplanowano 7 operacji za kwotę ,00 zł. Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Liczba operacji do zrealizowania w latach operacji za kwotę ,00 zł. aktywizujących i integrujących mieszkańców i turystów. W latach do realizacji zaplanowano 9 operacji za kwotę ,00 zł. Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Liczba operacji do zrealizowania w latach operacji za kwotę ,00 zł. latach na lata za kwotę ,00 zł zgodnie z powyższą zmianą. Uzasadnieniekompleksowość realizacji projektu grantowego. Kwotę ,00 zł przeznaczoną do realizacji na 3 operacje w latach przeniesiono na lata Uzasadnieniekonieczność realizacji zaplanowanych wskaźników.

13 Cel ogólny 3. Kultywowanie dziedzictwa lokalnego. Przedsięwzięcie nr 1 -Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wskaźnik produktu - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Liczba działań do zrealizowania w latach operacje. W latach zaplanowano do realizacji 10 zadań za kwotę ,76 zł. W latach zaplanowano do realizacji 6 działań za kwotę ,00 zł. Wskaźnik produktu Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Liczba działań do zrealizowania w latach operacji. Wskaźnik produktu - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Liczba działań do zrealizowania w latach operacji. W latach zaplanowano do realizacji 0 zadań za kwotę 0 zł. W latach zaplanowano do realizacji 15 działań za kwotę ,76 zł. Wskaźnik produktu Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Liczba działań do zrealizowania w latach operacji. Zmniejszono wskaźnik o 1- ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5%. Przeniesiono zaplanowane do realizacji w latach zadania na lata W skutek zmian powyżej zmieniono liczbę zaplanowanych do realizacji zadań w latach oraz kwotę na ich realizację. Zmniejszono wskaźnik o 1- ze względu na zmniejszoną przed podpisaniem umowy kwotę o 5%.

14 Liczba operacji zaplanowanych do realizacji w latach operacji za kwotę ,00 zł. Liczba operacji zaplanowanych do realizacji w latach operacji za kwotę zł. Przeniesiono 10 działań za kwotę ,00 zł do realizacji w latach Uzasadnieniekompleksowość realizacji projektu grantowego. Konieczność zastosowania się do Rozporządzenia dot. Wdrażania LSR. Załącznik nr 5. Plan komunikacyjny. Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perła Jury Cel komunikacji Środki przekazu Środki przekazu Uzasadnienie Poinformowanie potencjalnych Wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania i typach operacji oraz o działalności LGD Planowany budżet na realizację zaplanowanych działań -punkt doradztwa w biurze LGD- 1 szt, -informacje z lokalnej prasie- 8 szt, -informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych- 10 szt -spotkania informacyjnokonsultacyjne -3 szt -punkt doradztwa w biurze LGD- 1 szt, -informacje z lokalnej prasie- 8 szt, -informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych- 10 szt -spotkania informacyjnokonsultacyjne -3 szt Dorozumienie tematu. Zatem założone 3 spotkania będą dotyczyły

15 komunikacyjnych ,00 zł -warsztaty, szkolenia, spotkania informujące o działalności LGD- 6 szt -spotkania aktywizujące społeczność lokalną i służące nawiązywaniu współpracy 9 szt (17 100,00) -spotkania z osobami z grupy defaworyzowanej wskazanymi przez PUP w Zawierciu, jako osoby kwalifikujące się do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz osobami w wieku spotkania. -warsztaty, szkolenia, spotkania informujące o działalności LGD- 6 szt -spotkania aktywizujące społeczność lokalną i służące nawiązywaniu współpracy 9 szt (17 100,00) -spotkania z osobami z grupy defaworyzowanej wskazanymi przez PUP w Zawierciu, jako osoby kwalifikujące się do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz osobami w wieku spotkania. Tematyka łączona z Poinformowaniem o zasadach interpretacji kryteriów wyboru oraz procedur itd. wszystkich zakresów tematycznych. Nie ma potrzeby organizowania 6 spotkań, gdyż uczestnicy spotkań uzyskają wiedzę z pełnego zakresu. Poinformowanie potencjalnych Wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów wyboru oraz procedur stosowanych przez Radę LGD, planowanym Prezentacje multimedialne w trakcie spotkań -3 szt Informacja w Internecie (także poprzez zamieszczenie prezentacji ze spotkania),- 10 szt spotkania z osobami długotrwale bezrobotnymi, w wieku lat wskazanymi przez PUP w Zawierciu, jako osoby kwalifikujące się do ubiegania się o środki na podjęcie Prezentacje multimedialne w trakcie spotkań -3 szt Informacja w Internecie (także poprzez zamieszczenie prezentacji ze spotkania),- 10 szt spotkania z osobami długotrwale bezrobotnymi, w wieku lat wskazanymi przez PUP w Zawierciu, jako osoby kwalifikujące się do ubiegania

16 harmonogramie ogłaszania konkursów Planowany budżet na realizację ww. działań 1 000,00 zł działalności gospodarczej oraz osobami w wieku spotkania. się o środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz osobami w wieku spotkania. Tematyka połączona z poinformowaniem Wnioskodawców o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania i typach operacji oraz o działalności LGD. Dorozumienie tematu JW. Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD Planowany budżet na realizację zaplanowanych działań - bezkosztowo Ankiety od osób korzystających z doradztwa określające stopień zadowolenia z uzyskanej pomocy- 1 wzór- zgodnie ze sposobem pomiaru jakości udzielanego doradztwa. Ankiety z informacją zwrotną od wnioskodawców w tym wskazujące m.in. informacje o wsparciu osób z grup defaworyzowanych 1 wzór Ankiety od osób korzystających z doradztwa określające stopień zadowolenia z uzyskanej pomocy- 1 wzór- zgodnie ze sposobem pomiaru jakości udzielanego doradztwa. Ankiety z informacją zwrotną od Wnioskodawców, którzy zrealizowali operację/ zadanie grantowe w tym wskazujące m.in. informacje o wsparciu osób z grup defaworyzowanych 1 wzór Uszczegółowienie zapisu dot. realizacji zadań grantowych.

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 6/2017/G w zakresie projektów grantowych do r. Zakres tematyczny naboru: -

Ogłoszenie nr 6/2017/G w zakresie projektów grantowych do r. Zakres tematyczny naboru: - Ogłoszenie nr 6/2017/G Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku informuje że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI za okres: lipiec wrzesień 2016 r.. I. STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK NA ROK 2018 L.p. OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI Bieżąca informacja nt. PROW 2014-2020 i głównych założeń LSR na lata 2016-2023 Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe. W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe Wersja: 1 NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU: Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Matryca celów i wskaźników LSR 1.0 CEL OGÓLNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzyia

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/17/Z z dnia 16.2.217 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o naborze

Bardziej szczegółowo

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze 6/2017 Lokalne kryteria wyboru Rozwijanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/18/Z z dnia 27.04.2018 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie Lp. Termin realizacji 2016 r Działanie komunikacyjne 1 I Półrocze Aktualizacja kont na portalach w celu informowania beneficjentów,

Bardziej szczegółowo

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 2. Rozwój innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4

Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4 Harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenie Lider A4 TERMIN REALIZACJI II KWARTAŁ 2018 NAZWA DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNEGO Przekazywanie opinii publicznej informacji o postępach realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 15.10.2018 r. INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Lokalna Grupa Działania Ziemia

Bardziej szczegółowo

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych

Nazwa działania komunikacyjneg o Seria spotkań informacyjnych o głównych założeniach LSR Planowane efekty działań komunikacyjnych Termin Cel komunikacji Promocja LSR Poinformowanie potencjalnych, beneficjentów o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej. doradztwo w punktach konsultacyjnych I 2017 II 2016 Termin Cel komunikacji Nazwa działania Środki przekazu Wskaźniki Budżet artykuły informacyjne w prasie lokalnej 2 artykuły ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych, skierowane przede

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dot. wyboru zadań dot. projektów grantowych

Kryteria merytoryczne dot. wyboru zadań dot. projektów grantowych 1.Miejsce realizacji projektu Kryteria merytoryczne dot. wyboru zadań dot. projektów grantowych Objaśnienia Kryterium Liczba punktów do przyznania Max. punktacja 21 pkt Min. punktowe- 11 pkt Miejscowości:

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75 Tab. nr 17 Struktura celów i wskaźników LSR 1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej 1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 1 Wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalne kryteria oceny operacji dla z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia i rozwijania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2017 ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 14/ z dn. 22.05. r. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY Wągrowiec, 08.06. r. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 1. Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa/ imię i nazwisko 1.2. Adres 2. Tytuł projektu 3. Zgodność operacji z celem ogólnym zawartym w LSR Należy wskazać, czy projekt będzie realizował cel ogólny, poprzez wstawienie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD STOWARZYSZENIA,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM. ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM. ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD ZARZĄD STOWARZYSZENIA,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Cel ogólny Cel

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH: Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH: ROZWÓJ OBSZARU I SPOŁECZNOŚCI LGD PERŁA JURY, KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO. Materiał

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem. Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem. Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Ewaluacja średniookresowa (mid-term) Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Termin realizacji (miesiąc/rok) VI / 2016 Cel komunikacji mieszkańców obszaru nt. 2) Informowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach,

Bardziej szczegółowo

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Karta Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium spełnienia TAK NIE ETAP.0.0. Opis Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2

Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium. spełnienia 1 TAK NIE ETAP 1

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium. spełnienia 1 TAK NIE ETAP 1 Karta Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium spełnienia TAK NIE ETAP.0 0 Opis Wniosek został złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą

Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicą działająca na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) Ogłasza nabór wniosków 1/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych

(grupy docelowe) - wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, - artykuł w prasie. - artykuły na stronach internetowych Załącznik nr 5 do LSR: plan komunikacji Plan komunikacji cele, działania, środki i narzędzia komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania Środki przekazu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ 31.12.2018 Szanowni Państwo, w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie Solna Dolina przedstawia informację na temat stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/Z z dnia 0.05.201 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR.

PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI LSR. PLAN KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W RAMACH REALIZACJI. Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego ciągłe ciągłe, w miarę organizacji aktywizacyjnych obszaru o całości prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik nr 5: Plan komunikacji Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego 2016,2017,2018, 2020 2016-2023 - działanie bieżące, ciągłe 2016,2017,2018, 2020 2016-2023- działanie obszaru o całości

Bardziej szczegółowo

Wniosek Zarządu LGD Region Włoszczowski z dnia

Wniosek Zarządu LGD Region Włoszczowski z dnia niosek Zarządu LGD Region łoszczowski z dnia 29.03.2019 Zarząd wnosi o dokonanie następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Region łoszczowski w pozycjach: 1. Dodanie do rozdziału: III. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Załącznik nr 2z Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 3/2017 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: I. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów. Granty. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. - 3 pkt. Załącznik nr 6 do procedury wyboru i oceny grantów KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Liczba uzyskanych punktów Uwagi Granty Operacja ma wpływ

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich NUMER KONKURSU NUMER WNIOSKU DATA WPŁYWU TYTUŁ PROJEKTU NAZWA WNIOSKODAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.2 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Wersja: 5 Data zatwierdzenia: 4.05.09 r. Załącznik nr do uchwały nr 9/09 Walne Zebranie Członków Europejski Fundusz Rolny na

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR. dla beneficjentów operacji konkursowych

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR. dla beneficjentów operacji konkursowych ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR dla beneficjentów operacji konkursowych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi I. Ogólne informacje o beneficjencie

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. ogłasza konkurs Ogłoszenie o naborze nr 3/2016 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok. - strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok L.P. Termin (miesiąc/rok) Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego Środki przekazu Zakładane / zrealizowane

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Rozwijanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Rozwijanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 2 pkt. KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Załącznik nr 6 do procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Nazwa kryterium Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium. spełnienia 1 TAK NIE ETAP 1

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium. spełnienia 1 TAK NIE ETAP 1 Karta Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium spełnienia TAK NIE ETAP.0.0. Opis Wniosek został złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018

Plan komunikacji harmonogram na rok 2018 PLAN KOMUNIKACJI HARMONOGRAM NA ROK 2018 (data naniesienia zmian 12 stycznia 2018) Termin realizacji działania I Półrocze I i II Cel komunikacji Zebranie i podsumowanie informacji dotyczących prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI ZAŁĄCZNIK 5. PLAN KOMUNIKACJI DLA STOWARZYSZENIA LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Termin Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjne go Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu Zakładane

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców

Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Prowadzący: PAWEŁ BIAŁY - 10.04.2017 r. Funkcjonowanie Biura LGD, wsparcie na rzecz potencjalnych wnioskodawców Przedstawienie pracowników i organizacji biura. Adres biura: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady przedsiębiorczość Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 2 do Wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW I. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW Kryteria wyboru Grantobiorców zostały przygotowane po szeregu konsultacji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

Przedsięwzięcie Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 19.04.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo