WYTYCZNE. do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych droga spisu z natury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE. do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych droga spisu z natury"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2011 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC WYTYCZNE do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych droga spisu z natury Ilekroć w niniejszych wytycznych jest mowa o: 1) Dyrektorze Wydziału należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, jego zastępcę albo osobę upoważnioną; 2) GKU należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu, a podczas jego nieobecności zastępcę Głównego Księgowego Urzędu lub osobę upoważnioną; 3) innych jednostkach realizujących zadania OC należy przez to rozumieć: a) Urząd Marszałkowski w Łodzi, b) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, c) Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi, d) Komendę Miejską PSP w Łodzi, e) Komendę Powiatową PSP w Łęczycy, f) Komendę Powiatową PSP w Tomaszowie Maz., g) Komendę Powiatową PSP w Sieradzu, h) Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, i) Jednostkę Wojskową 4391 w Tomaszowie Maz., j) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, k) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ( Nadzór Wodny Smardzewice); 4) jednostkach samorządu terytorialnego należy przez to rozumieć odpowiednio Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy na rzecz których powierzony został sprzęt, materiały i wyposażenie OC, o którym mowa w 1, a w których gospodarkę sprzętem, materiałami i wyposażeniem OC realizują odpowiednio właściwi szefowie obrony cywilnej powiatów/ gmin; 5) kierownikach jednostek realizujących zadania OC należy przez to rozumieć kierowników jednostek, o których mowa w pkt 3, a podczas ich nieobecności, ich zastępców lub osoby upoważnione; 6) Komisji Inwentaryzacyjnej należy przez to rozumieć Wojewódzką Komisję 1

2 Inwentaryzacyjną sprzętu, materiałów i wyposażenia OC, powołaną w drodze zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC; 7) majątku OC należy przez to rozumieć sprzęt, materiały i wyposażenie Obrony Cywilnej, stanowiące własność Skarbu Państwa, a pozostające w zarządzie Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa znajdujące się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkim Warsztacie Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkim Magazynie OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodku Szkolenia ŁUW w Łodzi oraz powierzone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek realizujących zadania OC w województwie łódzkim; 8) Przewodniczącym zespołu spisowego należy przez to rozumieć osobę powołaną przez właściwego Szefa Obrony Cywilnej Województwa/Powiatu/Gminy/Kierownika jednostki realizującej zadania OC do pełnienia funkcji Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności jego zastępcę; 9) Urzędzie należy przez to rozumieć Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 10) Wytycznych należy przez to rozumieć Wytyczne do harmonogramu prowadzenia prac inwentaryzacyjnych drogą spisu z natury, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC; 11) Zespołach spisowych należy przez to rozumieć zespoły spisowe powołane w polach spisowych odpowiadających granicom jednostek, o których mowa w pkt 7. I. OKRES PRZYGOTOWAWCZY: R.; Na szczeblu wojewódzkim 1. Powołanie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC zespołów spisowych odpowiadających polom spisowym w granicach jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiego Warsztatu Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiego Magazynu OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodka Szkolenia ŁUW w Łodzi oraz podjęcie czynności w ww. polach spisowych polegających na: a) przygotowaniu pól spisowych oraz znajdujących się w nich składników do inwentaryzacji, między innymi poprzez zweryfikowanie stanu środków trwałych 2

3 i wyposażenia wpisanych na wywieszkach, b) uzgodnieniu ewidencji ilościowej oraz wartościowej sprzętu i wyposażenia OC, c) przygotowaniu sprzętu i wyposażenia znajdującego się w magazynie, posegregowaniu i ułożeniu materiałów w sposób ułatwiający ich liczenie lub mierzenie. 2. Wydanie przez osobę odpowiedzialną za ewidencję druków ścisłego zarachowania w ŁUW w Łodzi arkuszy spisowych Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC, w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia spisu. 3. Organizacja przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC spotkania instruktażowo/szkoleniowego dotyczącego zapoznania się z trybem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku OC w województwie łódzkim dla: a) szefów obrony cywilnej powiatów/osób upoważnionych do prowadzenia spisów z natury na szczeblu powiatowym, b) kierowników jednostek realizujących zadania OC/osób upoważnionych do prowadzenia spisów z natury na terenie jednostek, c) osób biorących udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych powołanych dla pól spisowych odpowiadających granicom jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiemu Warsztatowi Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiemu Magazynowi OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodkowi Szkolenia ŁUW w Łodzi. 4. Wydanie arkuszy spisowych przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC dla: Szefów Obrony Cywilnej Powiatów, Kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania OC oraz członków zespołów spisowych powołanych dla pól spisowych odpowiadających granicom jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiego Warsztatu Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiego Magazynu OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodka Szkolenia ŁUW w Łodzi. 5. Sporządzenie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, 3

4 materiałów i wyposażenia OC, na podstawie harmonogramów otrzymanych od szefów obrony cywilnej powiatów i kierowników innych jednostek realizujących zadania OC, harmonogramu zbiorczego prowadzenia prac inwentaryzacyjnych drogą spisu z natury na terenie województwa łódzkiego. Na szczeblu powiatowym 1. Wydanie zarządzeń szefów obrony cywilnej powiatów o przystąpieniu do prowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC stanowiącego własność Skarbu Państwa, a pozostającego w zarządzie Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa powierzonego na rzecz powiatów, nakładających na szefów obrony cywilnej gmin obowiązek wydania stosownych zarządzeń o przystąpieniu do spisu z natury na szczeblu gminnym. 2. Zorganizowanie przez szefów obrony cywilnej powiatów spotkania instruktażowo/szkoleniowego dotyczącego zapoznania się z trybem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury majątku OC na szczeblu powiatu dla: osób biorących udział w pracach dotyczących prowadzenia spisu z natury, członków zespołów spisowych oraz szefów obrony cywilnej gmin/osób upoważnionych do prowadzenia spisów z natury na szczeblu gminnym. 3. Wydanie arkuszy spisowych przez szefów obrony cywilnej powiatów właściwym szefom obrony cywilnej gmin. 4. Oznaczenie pól spisowych, powołanie zespołów spisowych oraz wyznaczenie Przewodniczącego nadzorującego i koordynującego prace zespołów spisowych. 5. Uzgodnienie z szefami obrony cywilnej gmin harmonogramu prowadzenia prac związanych z prowadzeniem spisów z natury na terenie właściwych gmin. 6. Sporządzenie zatwierdzonego przez właściwego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu harmonogramu zbiorczego prowadzenia prac drogą spisu z natury na terenie powiatu i przesłanie 1 egz. celem uzgodnienia do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC. 7. Przygotowanie pól spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz powiatu oraz znajdujących się w nich składników do inwentaryzacji, między innymi poprzez zweryfikowanie stanu środków trwałych i wyposażenia wpisanych na wywieszkach. 4

5 8. Uzgodnienie ewidencji ilościowej oraz wartościowej sprzętu i wyposażenia OC powierzonego na rzecz powiatu. 9. Przygotowanie sprzętu i wyposażenia znajdującego się w powiatowym magazynie, posegregowanie i ułożenie materiałów w sposób ułatwiający ich liczenie lub mierzenie. Na szczeblu gminnym 1. Wydanie zarządzeń szefów obrony cywilnej gmin o przystąpieniu do prowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC stanowiącego własność Skarbu Państwa, a pozostającego w zarządzie Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa powierzonego na rzecz gmin oraz nałożenie obowiązku przystąpienia do spisu z natury na kierowników właściwych zakładów pracy i innych jednostek znajdujących się na terenie gmin, na rzecz których przekazany został sprzęt, materiały i wyposażenie OC. 2. Zorganizowanie przez szefów obrony cywilnej gmin spotkania instruktażowo/szkoleniowego dotyczącego zapoznania z trybem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury majątku OC na szczeblu gminy dla: osób biorących udział w pracach dotyczących prowadzenia spisu z natury, członków zespołów spisowych oraz kierowników zakładów pracy/osób upoważnionych do prowadzenia spisów z natury w ww. zakładach. 3. Wydanie arkuszy spisowych przez szefów obrony cywilnej gmin przewodniczącym gminnych i zakładowych zespołów spisowych. 4. Oznaczenie pól spisowych, powołanie zespołów spisowych oraz wyznaczenie Przewodniczącego nadzorującego i koordynującego prace zespołów spisowych. 5. Uzgodnienie z kierownikami zakładów pracy harmonogramu prowadzenia prac związanych z prowadzeniem spisów z natury na terenie gminy. 6. Sporządzenie zatwierdzonego przez właściwego Szefa Obrony Cywilnej Gminy harmonogramu zbiorczego prowadzenia prac droga spisu z natury na terenie gminy i przesłanie 1 egz. celem uzgodnienia do właściwego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. 7. Przygotowanie pól spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz gminy oraz znajdujących się w nich składników do inwentaryzacji, między innymi poprzez zweryfikowanie stanu środków trwałych i wyposażenia wpisanych na wywieszkach. 5

6 8. Uzgodnienie ewidencji ilościowej oraz wartościowej sprzętu i wyposażenia OC powierzonego na rzecz gminy. 9. Przygotowanie sprzętu i wyposażenia znajdującego się w gminnym magazynie OC, posegregowanie i ułożenie materiałów w sposób ułatwiający ich liczenie lub mierzenie. W innych jednostkach realizujących zadania OC 1. Zarządzenie przez właściwego Kierownika jednostki realizującej zadania OC przystąpienia do prowadzenia spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC stanowiącego własność Skarbu Państwa, a pozostającego w zarządzie Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa powierzonego na rzecz tej jednostki. 2. Powołanie zespołu spisowego, wyznaczenie Przewodniczącego zespołu spisowego oraz oznaczenie pól spisowych. 3. Zorganizowanie przez Przewodniczącego zespołu spisowego odpowiadającego polu spisowemu w granicach właściwej jednostki spotkania instruktażowo/szkoleniowego dotyczącego zapoznania z trybem przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury majątku OC dla osób biorących udział w pracach dotyczących prowadzenia spisu z natury oraz członków zespołu spisowego na terenie tej jednostki. 4. Wydanie arkuszy spisowych przez właściwego Kierownika jednostki realizującej zadania OC Przewodniczącemu zespołu spisowego. 5. Sporządzenie zatwierdzonego przez właściwego Kierownika jednostki realizującej zadania OC harmonogramu prowadzenia prac droga spisu z natury na terenie jednostki i przesłanie 1 egz. celem uzgodnienia do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC. 6. Przygotowanie pól spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz jednostki organizacyjnej realizującej zadania OC oraz znajdujących się w nich składników do inwentaryzacji, między innymi poprzez zweryfikowanie stanu środków trwałych i wyposażenia wpisanych na wywieszkach. 7. Uzgodnienie ewidencji ilościowej oraz wartościowej sprzętu i wyposażenia OC powierzonego na rzecz jednostki organizacyjnej realizującej zadania OC. 8. Przygotowanie sprzętu i wyposażenia, posegregowanie i ułożenie materiałów w sposób ułatwiający ich liczenie lub mierzenie. 6

7 II. OKRES INWENTARYZACJI WŁAŚCIWEJ: R.; Na szczeblu wojewódzkim 1. Przystąpienie przez powołane zespoły spisowe do technicznego przeprowadzania czynności spisu z natury w polach spisowych odpowiadających granicom jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiego Warsztatu Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiego Magazynu OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodku Szkolenia ŁUW w Łodzi. 2. Umieszczanie przez zespoły spisowe w dokumentacji spisowej wniosków dotyczących zgłoszenia do wybrakowania lub likwidacji składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych, uszkodzonych i zepsutych. 3. Przyjęcie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC sprawozdań od zespołów spisowych z przeprowadzonego spisu w polach spisowych odpowiadających granicom jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiego Warsztatu Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiego Magazynu OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodku Szkolenia ŁUW w Łodzi, wraz z wypełnionymi arkuszami spisowymi Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. 4. Przyjęcie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC zatwierdzonych przez szefów obrony cywilnej powiatów, zaopiniowanych przez głównych księgowych starostw powiatowych oraz radców prawnych zbiorczych sprawozdań wraz z wymaganą dokumentacją, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. 5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC zatwierdzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania OC, zaopiniowanych przez głównych księgowych jednostek oraz radców prawnych sprawozdań wraz z wymaganą dokumentacją, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. 6. Przyjęcie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, 7

8 materiałów i wyposażenia OC ewentualnych wyjaśnień dotyczących rozbieżności z harmonogramem, w terminach realizacji prac związanych z prowadzeniem spisów z natury. 7. Przyjęcie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC rozliczeń wszystkich wydanych druków arkuszy spisowych i prawidłowe rozliczenie z osobą odpowiedzialną za ewidencję druków ścisłego zarachowania w ŁUW w Łodzi. Na szczeblu powiatowym 1. Przystąpienie przez powołane zespoły spisowe do technicznego przeprowadzania czynności spisu z natury w polach spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz powiatu. 2. Umieszczanie przez zespoły spisowe w dokumentacji spisowej wniosków dotyczących zgłoszenia do wybrakowania lub likwidacji składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych, uszkodzonych i zepsutych. 3. Przekazanie przez Przewodniczącego zespołów spisowych Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego wszystkich wypełnionych arkuszy spisowych celem dokonania propozycji wyceny spisanych składników majątkowych i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 3. Przyjęcie od szefów obrony cywilnej gmin sprawozdań z przeprowadzonych spisów wraz z wymaganą dokumentacją (zgodnie z kartą obiegu dokumentu nr 1) oraz prawidłowych rozliczeń wszystkich wydanych druków, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. 4. Sporządzenie zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonego spisu w polach spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz powiatu oraz powierzonego na rzecz gmin wraz z wypełnionymi arkuszami spisowymi i zgłoszonymi propozycjami wyceny spisanych składników majątkowych. 5. Przesłanie zatwierdzonego przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, zaopiniowanego przez Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego oraz radcę prawnego zbiorczego sprawozdania wraz z wymaganą dokumentacją do Przewodniczącego Wojewódzkiej 8

9 Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC oraz prawidłowego rozliczenia wszystkich wydanych druków, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. Na szczeblu gminnym 1. Przystąpienie przez powołane zespoły spisowe do technicznego przeprowadzania czynności spisu z natury w polach spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz gminy. 2. Umieszczanie przez zespoły spisowe w dokumentacji spisowej wniosków dotyczących zgłoszenia do wybrakowania lub likwidacji składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych, uszkodzonych i zepsutych. 3. Przyjęcie od kierowników zakładów pracy i innych jednostek na terenie gminy, na rzecz których przekazany został sprzęt, materiały i wyposażenie OC sprawozdań z przeprowadzonych spisów wraz z wymaganą dokumentacją (zgodnie z kartą obiegu dokumentu nr 1) oraz prawidłowych rozliczeń wszystkich wydanych druków, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. 4. Przekazanie przez Przewodniczącego zespołów spisowych Głównemu Księgowemu Urzędu Gminy wszystkich wypełnionych arkuszy spisowych ( również z zakładów pracy / innych jednostek) celem dokonania propozycji wyceny spisanych składników majątkowych i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 4. Sporządzenie zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonego spisu w polach spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz gminy oraz przekazanego na rzecz zakładów pracy lub innych jednostek na terenie gminy wraz z wypełnionymi arkuszami spisowymi i zgłoszonymi propozycjami wyceny spisanych składników majątkowych. 5. Przesłanie zatwierdzonego przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy, zaopiniowanego przez Głównego Księgowego Urzędu Gminy oraz radcę prawnego zbiorczego sprawozdania wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem oraz prawidłowego rozliczenia wszystkich wydanych druków. 9

10 W innych jednostkach realizujących zadania OC 1.Przystąpienie przez powołane zespoły spisowe do technicznego przeprowadzania czynności spisu z natury w polach spisowych oznaczonych dla sprzętu, materiałów i wyposażenia OC powierzonego na rzecz jednostek realizujących zadania OC. 2. Umieszczanie przez zespoły spisowe w dokumentacji spisowej wniosków dotyczących zgłoszenia do wybrakowania lub likwidacji składników majątkowych zbędnych, niepełnowartościowych, uszkodzonych i zepsutych. 3. Przekazanie przez Przewodniczącego zespołu spisowego Głównemu Księgowemu jednostki realizującej zadania OC wszystkich wypełnionych arkuszy spisowych celem dokonania propozycji wyceny spisanych składników majątkowych i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 4. Sporządzenie przez Przewodniczącego zespołu spisowego sprawozdania z przeprowadzonego spisu, wraz z wypełnionymi arkuszami spisowymi i zgłoszonymi propozycjami wyceny spisanych składników majątkowych. 5. Przesłanie zatwierdzonego przez Kierownika jednostki realizującej zadania OC, zaopiniowanego przez Głównego Księgowego jednostki oraz radcę prawnego sprawozdania wraz z wymaganą dokumentacją do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC oraz prawidłowego rozliczenia wszystkich wydanych druków, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem. III. OKRES WERYFIKACJI I WYCENY MAJĄTKU OC: R. Na szczeblu wojewódzkim 1. Przekazanie przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC Głównemu Księgowemu ŁUW w Łodzi wszystkich wypełnionych arkuszy spisowych z pól spisowych odpowiadających granicom jednostek: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Wojewódzkiego Warsztatu Napraw Urządzeń Łączności i Sprzętu OC w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkiego Magazynu OC w Piotrkowie Tryb., Ośrodka Szkolenia ŁUW w Łodzi, jednostek samorządu 10

11 terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania OC celem dokonania wyceny spisanych składników majątkowych i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 2. Przekazanie przez Głównego Księgowego ŁUW w Łodzi Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC wyników wyceny i rozliczenia spisu z natury w formie zestawień różnic inwentaryzacyjnych. 3. W przypadku powstania różnic inwentaryzacyjnych Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC zarządza przeprowadzenie postępowania weryfikacyjnego. 4. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC sporządza protokół, w którym Wojewódzka Komisja Inwentaryzacyjna sprzętu, materiałów i wyposażenia OC przedstawia umotywowane wnioski co do: a) sposobu rozliczenia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych, b) zgłoszenia wnioskowanego do wybrakowania sprzętu, materiałów i wyposażenia OC do Wojewódzkiej Komisji ds. oceny stanu technicznego i wybrakowania sprzętu i wyposażenia Obrony Cywilnej, c) zgłoszenia do likwidacji niepełnowartościowych, uszkodzonych i zepsutych spisanych składników majątku OC do Wojewódzkiej Komisji ds. likwidacji zbędnego i zużytego sprzętu i wyposażenia Obrony Cywilnej. 5. Podpisany przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, zaopiniowany przez Głównego Księgowego ŁUW w Łodzi i radcę prawnego protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 11

2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) Dyrektorze Wydziału należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) Dyrektorze Wydziału należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200 /2011 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 200lr Nr 142,poz.l591 ze zm/ oraz ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy Załącznik Nr 9 do Instrukcji w Urzędzie Miasta Krakowa PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY Lp. Wykonujący Czynność wejściowe Etap przygotowawczy 1. Dyrektor Wydziału Wewnętrznej 2. Prezydent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 04 listopada 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/15. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 04 listopada 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 16/15 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 04 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie w 2015 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Czeladź, 30.09.2016 (Nazwa jednostki - pieczęć) Zarządzenie Nr 9/09/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 148/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 06 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 148/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 06 grudnia 2010 roku Zarządzenie nr 148/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w śarowie inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r.

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. 1 ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1983/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI

Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI Załącznik nr 19 do instrukcji unwentaryzacji aktywów i pasywów w UŚ PROCEDURY KONTROLI INWENTARYZACJI I SPIS Z NATURY Lp. Rodzaj czynności Osoba odpowiedzialna za wykonanie 1. Wnioskowanie do Rektora o

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM INWENTARYZACJA JAKO NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM GOSPODAROWANIEM MAJĄTKIEM UJ CM Kraków 2012 DAG SEKCJA INWENTARYZACJI Zarządzenie nr 3/2011 Prorektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. Marii Konopnickiej Szydłowiec

Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. Marii Konopnickiej Szydłowiec Warszawa, 10 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.10.2016 Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. Marii Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim wg stanu na Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2012 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

Pani Jolanta Gonta Starosta Sochaczewski Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego Sochaczew

Pani Jolanta Gonta Starosta Sochaczewski Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego Sochaczew Warszawa, 10 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.9.2016 Pani Jolanta Gonta Starosta Sochaczewski Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. w sferze budżetowej

Inwentaryzacja. w sferze budżetowej BiBlioteka Inwentaryzacja w sferze budżetowej Organizacja i zasady inwentaryzacji Dokumentacja Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji Metody inwentaryzacji spis z natury, potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 118/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 118/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 118/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego w 2019 roku

Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego w 2019 roku NR ZARZĄDZENIA 1 07.01.2019 r. 2 07.01.2019 r. 3 15.01.2019 r. 4 15.01.2019 r. 5 30.01.2019 r. 6 31.01.2019 r. 7 31.01.2019 r. 8 31.01.2019 r. Rejestr Zarządzeń Starosty w 2019 roku DATA W SPRAWIE WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 398/2014 Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 398/2014 Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2014 roku Zarządzenie Nr 398/2014 Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia pełnej okresowej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.87.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150 /WF/17 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 150 /WF/17 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2017 roku Zarządzenie Nr 150 /WF/17 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 142/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2018 roku Zarządzenie Nr 142/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 26 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Hrubieszów Na podstawie 2 pkt. 7 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35 ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Bożena Mazur

Szanowna Pani Bożena Mazur Szanowna Pani Bożena Mazur Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka ul. Kościelna 2 62-050 Mosina Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.10.2016 Data: 25.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA OPALENICA. z dnia 15 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA OPALENICA. z dnia 15 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA OPALENICA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 czerwca 2016 roku Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania jednostki oświatowej Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. Spis treści płyty CD * - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40 62-031 Luboń Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.11.2015 Data: 04.11.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Inwentaryzacyjna

Instrukcja Inwentaryzacyjna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śl. Nr 9 z dnia 01. 10. 2010 r. Instrukcja Inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Z DNIA R. W SPRAWIE INWENTARYZACJI ROCZNEJ (OKRESOWO-OKOLICZNOŚCIOWEJ)

Z DNIA R. W SPRAWIE INWENTARYZACJI ROCZNEJ (OKRESOWO-OKOLICZNOŚCIOWEJ) Załącznik nr 1 do Instrukcji ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR... KIEROWNIKA JEDNOSTKI Z DNIA... 200... R. W SPRAWIE INWENTARYZACJI ROCZNEJ (OKRESOWO-OKOLICZNOŚCIOWEJ) Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Bogusław Balczyński

Szanowny Pan Bogusław Balczyński Szanowny Pan Bogusław Balczyński Dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy ul. Poznańska 91 62-006 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.04.2015 Data: 27.04.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Rejestr zarządzeń Starosty Oświęcimskiego na 2013 r.

Rejestr zarządzeń Starosty Oświęcimskiego na 2013 r. Rejestr zarządzeń Starosty Oświęcimskiego na 2013 r. nr data wydania w sprawie: 1/2013 02.01.2013 Zmiany zarządzenia Nr 29/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie składu, organizacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2015r.

Zarządzenie nr Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2015r. Zarządzenie nr 5.205 Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 28 grudnia 205r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowoksięgowej, akt osobowych oraz dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6.20 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 20 listopada 20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 26 ust. i 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 21.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 12 wrzesień 2014 r. nr kor. UM-476449/2014 CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 2B 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa. z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa. z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE NR 49 / 2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania zespołu szkół, szkoły lub przedszkola w przypadku zmiany dyrektora placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Dobromierz według stanu na 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 20/2012. z dnia 28.11.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 20/2012. z dnia 28.11.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 20/2012 z dnia 28.11.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 roku W celu realizacji obowiązku zinwentaryzowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 211/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 211/2015 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 roku Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/58/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 8 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/58/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 8 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR VII/58/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu Na podstawie art. 30, ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz

Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz Szanowny Pan Przemysław Jankiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.03.2015 Data:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 10 listopada 2015 r.

WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 278 /2015 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 99/FK/1 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 201 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chełmży. Na podstawie przepisów rozdziału 3 "Inwentaryzacja" ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 24 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 60/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 24 listopada 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 60/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 123/2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 8 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 123/2016 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 8 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 123/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ar.10 ust.2, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr K/447/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 3 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA OPALENICY. z dnia 3 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo -księgowej oraz dokumentacji organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY ~13-101 Tarnow ul. Szaryr.h Szereuow 1 Załącznik nr 4 do Instrukcji W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, Inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp.

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp. B-ZP.1711.16.2018 Czeladź, dnia 26 11.2018 r. Pani Dyrektor mgr Jolanta Barańska Żłobek Miejski ul. Niepodległości 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 960/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 960/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 19 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 960/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania majątku szkoły i przedszkola Na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 31 ustawy z

Bardziej szczegółowo