Załącznik VI. Przewodnik dla Beneficjenta realizacja działań typu Mobilność programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2007/08 WYJAZDY STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik VI. Przewodnik dla Beneficjenta realizacja działań typu Mobilność programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2007/08 WYJAZDY STUDENTÓW"

Transkrypt

1 WYJAZDY STUDENTÓW I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w roku akademickim 2007/08, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna przewidująca wymianę studentów. 2. Student zakwalifikowany na wyjazd na studia w programie LLP-Erasmus (dalej: Erasmus) musi spełniać następujące kryteria formalne: (1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie; (2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w uczelni będącej stroną niniejszej umowy; (3) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; (4) nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej. 3. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2007 a 30 września Pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. 4. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w uczelni partnerskiej. 5. Studentowi nie można ponownie przyznać prawa do wyjazdu na studia w programie Erasmus w latach Zasada ta odnosi się nie tylko do niniejszej, ale także uprzednio realizowanych i przyszłych umów zawieranych przez Narodową Agencję Programu LLP- Erasmus (dalej: Narodowa Agencja) z uczelnią. Prawo do ponownego wyjazdu w programie Erasmus nie przysługuje studentowi nawet w przypadku, gdyby na ponowny wyjazd nie otrzymał on stypendium z programu Erasmus (student Erasmusa bez stypendium). Zasada ta odnosi się także do tych przypadków, w których pobyt studenta w uczelni partnerskiej trwał krócej niż 1 rok akademicki. 6. Zasadzie opisanej w pkt. 5 nie podlegają studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus (studia prowadzone przez konsorcjum uczelni europejskich, których program musi być zrealizowany w co najmniej dwóch uczelniach europejskich). Student Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus może ubiegać się ponownie o stypendium z programu Erasmus na dofinansowanie kosztów utrzymania podczas pobytu w drugiej uczelni europejskiej. Student ubiega się o stypendium w uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, z której wyjeżdża do innej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum realizującego Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus. Wszystkie wymagania programu Erasmus muszą być spełnione. 1

2 7. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. W umowie tej zawarte będą obowiązkowo postanowienia wyszczególnione w Załączniku V.A do umowy zawartej przez Narodową Agencję z uczelnią. 8. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus otrzyma Kartę Studenta Erasmusa. 9. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno zostać wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględni zalecenia NA, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o wypłacaniu niewielkiej części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów. 10. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium). 11. Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. 12. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej. Przed podpisaniem umowy ze studentem uczelnia macierzysta powinna się upewnić, czy przygotowany dla studenta program studiów w uczelni partnerskiej gwarantuje, że ta podstawowa zasada wymiany studentów będzie respektowana. Dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement, LA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie zajęć przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Zaleca się, aby wprowadzenie ewentualnych zmian było zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej. Uczelnia macierzysta studenta dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby dodatkowo do Porozumienia o programie zajęć sporządzić Potwierdzenie uznania zaliczeń (Recognition Sheet), określające odpowiednikami jakich przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w LA i zaliczone przez studenta w uczelni przyjmującej. 13. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). 14. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records - TR). 15. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów/przedmioty/zaliczenia/egzaminy zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów/przedmiotami/zaliczeniami/egzaminami w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z uczelnią przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, 2

3 decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii siła wyższa konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji. 16. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających w programie Erasmus z opłaty czesnego podejmuje uczelnia macierzysta. Wszelkie przypadki naruszania zasady niepobierania opłat za naukę przez uczelnię przyjmującą powinny być zgłaszane do Narodowej Agencji. 17. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej. 18. Student powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. 19. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczelnia macierzysta powinna uzgodnić z uczelnią przyjmującą najbardziej dogodną dla studenta formę ubezpieczenia i poinformować stypendystę o konieczności posiadania zalecanej formy ubezpieczenia. 20. Po powrocie z uczelni partnerskiej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię macierzystą, zawierającą co najmniej dane określone przez Narodową Agencję. Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Uczelnia może zdecydować o złożeniu Ankiety w jednej z następujących form: a) dokument na papierze wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej Narodowej Agencji: (zakładka Informacje dla uczelni-dokumenty ); b) dokument wypełniany on-line dostęp do ankiety przez stronę internetową Narodowej Agencji (zakładka Informacje dla studentów-ankieta Stypendysty Erasmusa ). Uczelnia jest zobowiązana powiadomić studenta o formie wypełnienia ankiety przy podpisywaniu umowy dotyczącej wyjazdu w programie Erasmus. II. Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych wyjazdy studentów na studia 1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla studentów zostały obliczone na podstawie Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2007/08, których treść jest dostępna na stronie internetowej Narodowej Agencji. 2. Środki finansowe przyznane w tej kategorii (SM) mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej. 3

4 3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości miesięcznych stawek stypendium będą uwzględniane następujące zasady: a) wysokości miesięcznego stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ ośrodków akademickich dla studentów wszystkich wydziałów/jednostek uczelni będą takie same; b) okres pobytu w uczelni partnerskiej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 miesiąca; c) będą respektowane zalecenia wynikające z poniższej tabeli: stawki określone jako minimalna wysokość stypendium oraz maksymalna wysokość stypendium są stawkami zalecanymi; Tabela stawek miesięcznego stypendium - wyjazdy na studia: Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Jednostka obliczeniowa zastosowana do obliczenia ogólnej kwoty środków finansowych Zalecana minimalna wysokość miesięcznego stypendium Zalecana maksymalna wysokość miesięcznego stypendium I II III Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry W przypadkach szczególnych, na pisemny wniosek uczelni, NA może wyrazić zgodę na wypłacenie indywidualnemu studentowi miesięcznego stypendium w kwocie niższej niż 200 i/lub w kwocie wyższej niż określona w tabeli. 4. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium studentowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty: a) umowa pomiędzy uczelnią a studentem; b) Porozumienie o programie zajęć (LA); c) Wykaz zaliczeń (TR); d) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (o ile dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu nie są określone w TR); e) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla studenta wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; f) wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa. 5. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą. 6. Rozliczenie ogólnej kwoty środków finansowych przyznanych uczelni na stypendia dla studentów (studia) następuje na podstawie złożonego przez uczelnię Sprawozdania 4

5 Końcowego. W Sprawozdaniu Końcowym zostanie określona kwota stypendium wypłacona każdemu studentowi. Ostateczna kwota stypendium wypłaconego każdemu studentowi musi być uzasadniona długością pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Przy określaniu okresu pobytu zostanie uwzględniony czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt. Okres pobytu będzie zaokrąglony do 0,25 miesiąca według zasady matematycznego zaokrąglenia, np. wyjazd trwający 4 miesiące i 3 dni traktujemy jako wyjazd czteromiesięczny (zaokrąglenie w dół), a wyjazd trwający 4 miesiące i 4 dni, jako 4, Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. 8. W przypadku posiadania przez NA wolnych lub dodatkowych środków finansowych, pierwszeństwo w redystrybucji środków będą miały uczelnie, które w świetle raportów przejściowych realizować będą większą liczbę wyjazdów od liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji środków i/lub wypłacać będą najniższe w skali kraju miesięczne stypendium. III. Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę (SP) 1. Wyjazdy studentów na praktykę mogą być organizowane samodzielnie przez uczelnię lub przez konsorcjum, w skład którego wchodzi uczelnia. Jeżeli praktyka jest organizowana przez konsorcjum, zakres odpowiedzialności uczelni macierzystej oraz instytucji pośredniczącej zostanie określony w porozumieniu pomiędzy tymi instytucjami. 2. Wyjazdy studentów na praktykę może realizować tylko i wyłącznie uczelnia posiadająca ROZSZERZONĄ KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w roku akademickim 2007/ Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programi Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: (1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie; (2) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera, magistra lub stopnia doktora w uczelni będącej stroną niniejszej umowy; (3) wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów; (4) nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. 4. Pobyt studenta na praktyce musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2007 a 30 września Pobyt studenta w instytucji przyjmującej w celu zrealizowania praktyki nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki. 5. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. 6. Studentowi nie można ponownie przyznać prawa do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus w latach Zasada ta odnosi się do niniejszej, ale także uprzednio realizowanych (w tym w programie Leonardo da Vinci) i przyszłych umów zawieranych przez Narodową Agencję Programu LLP-Erasmus (dalej: Narodowa Agencja) z uczelnią. Prawo do ponownego wyjazdu w programie Erasmus nie przysługuje studentowi nawet w przypadku, gdyby na ponowny wyjazd na praktykę nie otrzymał on stypendium z programu Erasmus (student Erasmusa bez stypendium). Zasada ta odnosi się także do tych przypadków, w których pobyt studenta na praktyce trwał krócej niż 1 rok akademicki. 5

6 7. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd na praktykę w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 8. Uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa, standardowym dokumentem określającym zadania i obowiązki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej. 9. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno zostać wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględni zalecenia NA, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o wypłacaniu niewielkiej części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z praktyki i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów. 10. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. 11. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium). 12. Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. 13. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na praktykę, o ile stanowi ona integralną część programu studiów w uczelni macierzystej, powinien mieć zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie jej za równoważną z praktyką w kraju. Przed podpisaniem umowy ze studentem uczelnia macierzysta powinna się upewnić, czy przygotowany dla studenta program praktyki gwarantuje, że ta zasada wyjazdów studentów na praktykę będzie respektowana. Dla każdego studenta wyjeżdżającego w programie Erasmus zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyk do zrealizowania, w formie dokumentu Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement, TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie praktyki przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Zaleca się, aby wprowadzenie ewentualnych zmian było zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do instytucji przyjmującej. Jeżeli praktyka nie jest integralną częścią studiów w uczelni macierzystej, uczelnia powinna zadbać, by odnotować fakt jej realizacji co najmniej w Suplemencie do dyplomu. 14. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z instytucji przyjmującej pisemnego/ch zaświadczenia/ń o okresie pobytu studenta na praktyce w tej instytucji oraz o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. 15. Jeśli praktyka jest integralną częścią programu studiów w uczelni macierzystej, a wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki określone w Porozumieniu o programie praktyki zostaną przez studenta spełnione, praktyka zostanie mu uznana i potraktowana jako równoważna z odpowiednią praktyką w kraju. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym 6

7 zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii siła wyższa konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji. 16. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie pobytu na praktyce. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających na praktykę w programie Erasmus z opłaty czesnego podejmuje uczelnia macierzysta. 17. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej. 18. Student powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. 19. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej. Uczelnia macierzysta powinna uzgodnić z instytucją przyjmującą najbardziej dogodną dla studenta formę ubezpieczenia i poinformować stypendystę o konieczności posiadania zalecanej formy ubezpieczenia. 20. Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z praktyki oraz wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię macierzystą, zawierające co najmniej dane określone przez Narodową Agencję. Złożenie sprawozdania z praktyki i wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Uczelnia może zdecydować o złożeniu Ankiety w jednej z następujących form: a) dokument na papierze wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej Narodowej Agencji: (zakładka Informacje dla uczelni-dokumenty ); b) dokument wypełniany on-line dostęp do ankiety przez stronę internetową Narodowej Agencji (zakładka Informacje dla studentów-ankieta Stypendysty Erasmusa ). Uczelnia jest zobowiązana powiadomić studenta o formie wypełnienia ankiety przy podpisywaniu umowy dotyczącej wyjazdu w programie Erasmus. IV. Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych wyjazdy studentów na praktykę 1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla studentów zostały obliczone na podstawie Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2007/08, których treść jest dostępna na stronie internetowej Narodowej Agencji. 2. Środki finansowe przyznane w tej kategorii (SP) mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę do instytucji przyjmującej. 3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości miesięcznych stawek stypendium będą uwzględniane następujące zasady: a) wysokości miesięcznego stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ miast będą takie same; b) okres pobytu w instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 miesiąca; c) będą respektowane zalecenia wynikające z poniższej tabeli: stawki określone jako minimalna wysokość stypendium oraz maksymalna wysokość stypendium są stawkami zalecanymi; 7

8 Tabela stawek miesięcznego stypendium - wyjazdy na praktykę: Grupa krajów docelowych Kraje wchodzące w skład grupy Jednostka obliczeniowa zastosowana do obliczenia ogólnej kwoty środków finansowych Zalecana minimalna wysokość miesięcznego stypendium Zalecana maksymalna wysokość miesięcznego stypendium I Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania pierwszy miesiąc 350 drugi i kolejne miesiące 900 pierwszy miesiąc 700 drugi i kolejne miesiące II Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy pierwszy miesiąc 300 drugi i kolejne miesiące 700 pierwszy miesiąc 600 drugi i kolejne miesiące III Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry pierwszy miesiąc 250 drugi i kolejne miesiące 500 pierwszy miesiąc 350 drugi i kolejne miesiące W przypadkach szczególnych, na pisemny wniosek uczelni, NA może wyrazić zgodę na wypłacenie indywidualnemu studentowi miesięcznego stypendium w kwocie niższej niż 250 i/lub w kwocie wyższej niż określona w tabeli. 4. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium studentowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty: a) umowa pomiędzy uczelnią a studentem; b) Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement); c) zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej; d) zaświadczenie o okresie pobytu studenta na praktyce w instytucji przyjmującej; e) sprawozdanie studenta z praktyki; f) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla studenta wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; g) wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa. 5. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą. 6. Rozliczenie ogólnej kwoty środków finansowych przyznanych uczelni na stypendia dla studentów (praktyka) następuje na podstawie złożonego przez uczelnię Sprawozdania Końcowego. W Sprawozdaniu Końcowym zostanie określona kwota stypendium wypłacona każdemu studentowi. Ostateczna kwota stypendium wypłaconego każdemu studentowi musi być uzasadniona długością pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Przy określaniu okresu pobytu zostanie uwzględniony 8

9 czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt. Okres pobytu będzie zaokrąglony do 0,25 miesiąca według zasady matematycznego zaokrąglenia, np. wyjazd trwający 4 miesiące i 3 dni traktujemy jako wyjazd czteromiesięczny (zaokrąglenie w dół), a wyjazd trwający 4 miesiące i 4 dni, jako 4, Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. 8. W przypadku posiadania przez NA wolnych lub dodatkowych środków finansowych, pierwszeństwo w redystrybucji środków będą miały uczelnie, które w świetle raportów przejściowych realizować będą większą liczbę wyjazdów od liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji środków i/lub wypłacać będą najniższe w skali kraju miesięczne stypendium. WYJAZDY PRACOWNIKÓW V. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (TSM) 1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w roku akademickim 2007/08, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. 2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: (1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie; (2) być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej. 3. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. 4. Indywidualny program nauczania stanowi podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. 5. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2007 a 30 września Standardowy okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to jeden tydzień, ale dopuszcza się pobyt krótszy, podczas którego nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. Maksymalny okres pobytu w uczelni partnerskiej to 6 tygodni. 6. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 7. Przekazanie stypendium nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. 8. Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. 9

10 9. Nauczyciel akademicki zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej. 10. Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię macierzystą, zawierające co najmniej informacje określone we wzorze ankiety dostępnym na stronie Narodowej Agencji: (zakładka Informacje dla uczelni-dokumenty ). 11. Nauczyciel akademicki powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. 12. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. VI. Zasady realizacji wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych oraz wyjazdów pracowników przedsiębiorstw do uczelni w celu prowadzenia szkoleń (OSM) 1. Wyjazdy pracowników mogą być realizowane do uczelni posiadających KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w roku akademickim 2007/08 i/lub do instytucji, które mogą być zdefiniowane jako przedsiębiorstwo. Wyjazdy nie mogą być realizowane do instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji zarządzających programami Unii Europejskiej. 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: (1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie; (2) być pracownikiem uczelni wysyłającej. 3. Pracownik przedsiębiorstwa zakwalifikowany na wyjazd do uczelni w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: (1) być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym w programie; (2) być pracownikiem przedsiębiorstwa wysyłającego. 4. Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu. Przed wyjazdem pracownika do uczelni partnerskiej/przedsiębiorstwa powinien być uzgodniony pomiędzy stronami Indywidualny program szkolenia / Plan pracy (Individual Work Programme). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu szkolenia są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. 5. Indywidualny program szkolenia stanowi podstawę zakwalifikowania pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym. 6. Celem wyjazdu pracownika przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników uczelni przyjmującej (na podstawie pisemnego zaproszenia określającego zakres szkolenia). Przed przyjazdem pracownika do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami Indywidualny program szkolenia / Plan pracy. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu są: zakładane cele i oczekiwane rezultaty prowadzonego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika przedsiębiorstwa. 7. Pobyt pracownika uczelni/przedsiębiorstwa w uczelni/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2007 a 30 września Standardowy okres pobytu pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej to jeden tydzień. W wyjątkowo 10

11 uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobyt krótszy. Maksymalny okres pobytu pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej to 6 tygodni. 8. Z każdym pracownikiem uczelni zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi uczelni może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. 10. Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni/przedsiębiorstwa jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenie, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej. 11. Po powrocie z uczelni/instytucji przyjmującej pracownik uczelni/przedsiębiorstwa powinien sporządzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię macierzystą/przyjmującą, zawierające co najmniej informacje określone we wzorze dostępnym na stronie internetowej Narodowej Agencji: (zakładka Informacje dla uczelni-dokumenty ); 12. Pracownik uczelni/przedsiębiorstwa powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą/ przyjmującą o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE 13. Pracownik uczelni/przedsiębiorstwa powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej. VII. Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych 1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały obliczone na podstawie Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2007/08, których treść jest dostępna na stronie internetowej Narodowej Agencji. 2. Środki finansowe przyznane w kategorii TSM mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. 3. Środki finansowe przyznane w kategorii OSM mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych oraz wypłatę stypendiów dla pracowników przedsiębiorstw w celu przeprowadzenia szkolenia dla pracowników uczelni przyjmującej. Przy podejmowaniu decyzji o określeniu wysokości stawek stypendium będą uwzględniane następujące zasady: a) wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ ośrodków akademickich/miast dla pracowników wszystkich wydziałów/jednostek uczelni będą takie same; b) okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia; c) będą respektowane górne limity stawek stypendium zaprezentowane w poniższej tabeli: jeżeli obliczenie wysokości należnych środków nastąpi z zastosowaniem polskich przepisów regulujących służbowe wyjazdy zagraniczne konieczne będzie sprawdzenie, 11

12 czy łączna kwota diet (pobytowych, dojazdowych) i kosztów zakwaterowania nie przekracza górnego limitu wynikającego z poniższej tabeli: Tabela stawek stypendium - wyjazdy pracowników uczelni OSOBY DOROSŁE, PRACOWNICY (bez kosztów podróży) Stawka tygodniowa Stawka miesięczna 3-i, 4-y, Stawka 1-y 2-i 1-y 5-y i 6-y 2-i miesiąc dzienna tydzień tydzień miesiąc tydzień Austria AT Belgia BE Bułgaria BG Cypr CV Czechy CZ Dania DK Estonia EE Finlandia FI Francja FR Grecja EL Hiszpania ES Holandia NL Irlandia IE Islandia IS Liechtenstein LI Litwa LT Łotwa LV Luksemburg LU Malta MT Niemcy DE Norwegia NO Portugalia PT Rumunia RO Słowacja SK Słowenia SI Szwecja SE Turcja TR Węgry HU Wielka Brytania UK Włochy IT Maksymalna kwota stypendium, jaką będzie można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni (tygodni) x stawka na dzień (tydzień) + rzeczywiste koszty podróży (udokumentowane rachunkiem i/lub kopią biletu) W przypadku podróży własnym samochodem pracownik powinien złożyć oświadczenie o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika). Zwrot kosztów za podróż samochodem może nastąpić na podstawie zaświadczenia o cenie biletu kolejowego na danej trasie lub wyliczenia opartego o liczbę przebytych kilometrów oraz stawkę ryczałtową przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niż równowartość 0,22. Należy wybrać bardziej ekonomiczny wariant wyliczenia. W przypadku pobytu bez noclegu, stawka dzienna określona w zasadach przyjętych przez uczelnię powinna wynosić maksymalnie 50% pełnej stawki dziennej określonej przez uczelnię. 6. Potwierdzeniem prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty: 12

13 a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem; b) Indywidualny program nauczania w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub Indywidualny program szkolenia / Plan pracy w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych; c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych); d) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; e) sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię; f) kopia biletu lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika); 7. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia. 8. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. 9. W przypadku posiadania przez NA wolnych lub dodatkowych środków finansowych, pierwszeństwo w redystrybucji środków będą miały uczelnie, które w świetle raportów przejściowych realizować będą większą liczbę wyjazdów od liczby wyjazdów stanowiącej podstawę alokacji środków i/lub wypłacać będą najniższe w skali kraju stypendium na wyjazd. VIII. Zasady wykorzystania i rozliczenia wyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celach szkoleniowych 1. Środki finansowe przeznaczone dla pracownika zagranicznego przedsiębiorstwa prowadzącego szkolenie dla pracowników polskiej uczelni mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendium na pokrycie kosztów podróży i utrzymania podczas szkolenia. Środki te nie mogą być przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzącego szkolenie. 2. Maksymalna kwota stypendium, jaką będzie można wypłacić pracownikowi przedsiębiorstwa wynosi: liczba dni (tygodni) x stawka na dzień (tydzień) + rzeczywiste koszty podróży (udokumentowane rachunkiem i/lub biletem). Stypendium to wypłaca polska uczelnia przyjmująca pracownika zagranicznego przedsiębiorstwa. W przypadku podróży własnym samochodem pracownik powinien złożyć oświadczenie o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika). Zwrot kosztów za podróż samochodem może nastąpić na podstawie zaświadczenia o cenie biletu kolejowego na danej trasie lub wyliczenia opartego o liczbę przebytych kilometrów oraz stawkę ryczałtową przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niż równowartość 0,22. Należy wybrać bardziej ekonomiczny wariant wyliczenia. OSOBY DOROSŁE, PRACOWNICY (bez kosztów podróży) Stawka Stawka tygodniowa Stawka miesięczna dzienna 1-y 2-i 3-i, 4-y, 5-y i 1-y 2-i miesiąc tydzień tydzień 6-y tydzień miesiąc Polska PL

14 3. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię przyjmującą stanowią następujące dokumenty: a) Indywidualny program szkolenia prowadzonego w polskiej uczelni; b) dokument potwierdzający czas pobytu w polskiej uczelni i zrealizowanie programu szkolenia; c) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; d) sprawozdanie pracownika według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię; e) kopia biletu lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika); 4. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia. 5. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. ORGANIZACJA WYMIANY IX. Zasady realizacji działań związanych z organizacją wymiany studentów i pracowników uczelni (OM) 1. Środki finansowe przeznaczone na organizację wymiany (OM) mogą być wykorzystane przez uczelnię na dofinansowanie kosztów realizacji wszelkich działań związanych z organizacją wyjazdów studentów i/lub wyjazdów nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni w programie Erasmus. Decyzję o sposobie wykorzystania środków finansowych podejmuje uczelnia. Przykładowy wykaz działań, na dofinansowanie których mogą być wykorzystane fundusze OM: - działania związane z przygotowaniem, monitorowaniem i oceną wymiany studentów i pracowników uczelni; - działania związane z rekrutacją/naborem i przygotowaniem do wyjazdu zakwalifikowanych studentów i pracowników uczelni; - przygotowanie językowe studentów i pracowników uczelni uczestniczących w wymianie; - produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych z wymianą studentów i pracowników uczelni w programie Erasmus; - monitorowanie i ocena wymiany studentów i pracowników; - wizyty w uczelniach partnerskich w celu przygotowania i/lub monitorowania i/lub oceny wymiany studentów i pracowników; - wizyty przygotowawcze w celu pozyskania nowych partnerów do współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników; - działania związane z wdrażaniem i udoskonalaniem systemu ECTS; - działania związane z przygotowaniem Suplementu do dyplomu; - czynności administracyjne; - inne działania administracyjne; X. Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych organizacja wymiany 14

15 1. Przy wykorzystaniu dofinansowania przyznanego uczelni na działania związane z organizacją wymiany obowiązują przepisy krajowe oraz zasady właściwe dla uczelni, która dysponuje przyznanymi środkami. 2. Środki zostaną rozliczone, jeżeli zrealizowana w uczelni w roku akademickim 2007/08 liczba wyjazdów będzie co najmniej równa liczbie wyjazdów, która stanowiła podstawę obliczenia środków finansowych OM dla uczelni. 3. Z uwagi na inne wysokości kwot ryczałtowych stanowiące podstawę obliczenia środków finansowych, rozliczenie funduszy przyznanych na organizację wymiany będzie rozdzielne dla wyjazdów studentów na studia i wyjazdów pracowników oraz dla wyjazdów studentów na praktykę. Kwoty ryczałtowe zastosowane do obliczenia wysokości środków finansowych na organizację wymiany (OM): Mobilność standardowa (wyjazdy studentów na studia, wyjazdy pracowników) Wyjazdy studentów na praktykę Skala 1 (1-25 osób) Skala 2 ( osób) Skala 3 ( osób) Skala 4 (> 400 osób) Narodowa Agencja zaleca prowadzenie rejestru wydatków ponoszonych przez uczelnię na realizację działań związanych z organizacją wymiany w celu udokumentowania uzupełniającego charakteru przekazywanego w postaci kwot zryczałtowanych dofinansowania. 15

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2017/2018 Od roku akademickiego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) I NA PRAKTYKĘ (SMP)

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) I NA PRAKTYKĘ (SMP) Wyciąg z Przewodnika administracyjno-finansowego dla beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Do studentów UKW odnoszą się TYLKO zapisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 (Staff Mobility for Teaching Assignments STA KA103) 1. Wymiana nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS)

Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS) Zasady ogólne realizacji części studiów za granicą w roku akademickim 2016/2017 (SMS) 1. Program Erasmus+ "wyjazd na studia", realizowany na UKSW, jest skierowany do studentów UKSW oficjalnie zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zasad rozdziału grantu w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Informacje ogólne ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM ERASMUS ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 Plany budżetowe KE na

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KA (Mobilność z krajami Programu)

KA (Mobilność z krajami Programu) Zasady finansowania wyjazdów studentów GWSH w celu realizacji części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej (SMS) oraz w celu realizacji praktyki za granicą (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Słowenia, Turcja, Węgry. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Słowenia, Turcja, Węgry. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 2012 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO)

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 2012 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO) PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM LEONARDO DA VINCI KONKURS 202 PROJEKTY MOBILNOŚCI STAŻE I WYMIANY (IVT, PLM, VETPRO) I. INFORMACJE OGÓLNE Słowniczek terminów Instytucja wnioskująca uprawniona

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

1. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00PLN.

1. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00PLN. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 z funduszy PROGRAMU POWER w ramach umowy 2017-1-POWER-HE-035726

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2017/2018. (Staff Mobility for Training STT KA103)

Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2017/2018. (Staff Mobility for Training STT KA103) Zasady realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2017/2018 (Staff Mobility for Training STT KA103) 1. Program Erasmus+ szkolenia, realizowany na UKSW jest

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 (Staff

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 (Staff Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 (Staff Mobility for Teaching Assignments STA KA103) 1. Wymiana nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ 1. Do uczestnictwa w programie LLP Erasmus+ kwalifikują się studenci,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (tzw.sta)

I. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (tzw.sta) Wyjazdy Pracowników UM w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2011/2012. W roku akademickim 2011/2012 pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

I. Zasady finansowania wyjazdów studentów wsparcie indywidualne

I. Zasady finansowania wyjazdów studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady przyznawania środków finansowych na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 obowiązujące od dnia 1.06.2018 do 30.09.2019 r. I. Zasady finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. realizacji wyjazdów studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2013/2014

ZASADY. realizacji wyjazdów studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr /2013 ZASADY realizacji wyjazdów studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Lifelong Learning Programme w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy studentów

Bardziej szczegółowo

Umowa finansowa. Warszawa, 27 czerwca 2013 r.

Umowa finansowa. Warszawa, 27 czerwca 2013 r. Umowa finansowa Mobilność w roku 2013/14 Warszawa, 27 czerwca 2013 r. Plan prezentacji 1. Erasmus 2011/12 podstawowe dane statystyczne. 2.Erasmus 2012/13 podstawowe dane o realizacji umowy. 3.Erasmus 2013/14

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020

ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020 ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020 Gdzie można realizować praktykę? 2 w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja), w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz ZARZĄDZENIE nr RK.021.19.2017 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2017-31.05.2019 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji w ramach projektów programu ERASMUS+, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr RR/D.0201-1/2017 Prorektora ds. Rozwoju ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich

Bardziej szczegółowo