Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:"

Transkrypt

1 Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 5 za okres: sierpień 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie Adaptacja do zmian owe Centrum Funduszy Europejskich

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza bezrobocia badanych obszarów Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Oferty pracy napływające w badanym okresie Poziom wynagrodzeń i konkurencja Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. Wprowadzenie Kolejny Raport zawierający analizę sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Sądeckiego obejmuje miesiąc sierpień 2016r. Podstawowe informacje o lokalizacji, demografii oraz prognozach i wskazaniach rozwojowych regionów na przyszły rok znajdują się w raporcie początkowym za kwiecień 2016 r. 2. Analiza bezrobocia badanych obszarów W województwie małopolskim w sierpniu podobnie jak w miesiącu poprzednim spadła liczba osób bezrobotnych o 2,28% w porównaniu z lipcem br. oraz o 15,59% w porównaniu z kwietniem br. (kiedy to rozpoczęła się realizacja projektu). Analizując liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach, zauważalny jest ich wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem jedynie w powiecie bocheńskim, miechowskim i wielickim. Największe spadki w liczbie osób bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w powiecie wadowickim (-8,59%), myślenickim (-7,08%), limanowskim (-6,84%) oraz olkuskim (-6,36%). Najmniej osób bezrobotnych ubyło w powiatach: suskim (-0,62%)brzeskim (-0,75%) oraz tatrzańskim (-1,07%). Od początku realizacji projektu, tj. od kwietnia 2016 r. sytuacja na rynku pracy uległa zdecydowanej poprawie w powiecie myślenickim (ubyło 31,73% bezrobotnych), suskim (ubyło 29,27% bezrobotnych) oraz wadowickim (ubyło 27,6% bezrobotnych). Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych ubył w powiecie tatrzańskim (-6,56%), proszowickim (-7,1%) oraz bocheńskim (-7,13%). 3

4 Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Nazwa kwiecień lipiec sierpień dynamika w stosunku dynamika w stosunku do lipca 2016 r. do kwietnia 2016 r. ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety osoby % osoby % POLSKA ,09% ,50% MAŁOPOLSKIE ,28% ,59% bocheński ,84% ,13% krakowski ,19% ,89% miechowski ,85% ,29% myślenicki ,08% ,73% proszowicki ,95% ,10% wielicki ,13% ,49% m. Kraków ,10% ,72% gorlicki ,12% ,06% limanowski ,84% ,08% nowosądecki ,64% ,40% m. Nowy Sącz ,76% ,13% chrzanowski ,68% ,42% olkuski ,36% ,79% oświęcimski ,01% ,14% wadowicki ,59% ,60% brzeski ,75% ,54% dąbrowski ,93% ,79% tarnowski ,13% ,49% m. Tarnów ,51% ,12% nowotarski ,40% ,78% suski ,62% ,27% tatrzański ,07% ,56% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WUP Kraków oraz GUS 4

5 W sierpniu 2016 roku w całym województwie małopolskim odnotowano 0,2% spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadek ten w lipcu był na poziomie -1,2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu (tak samo jak w lipcu) była niższa od średniej wojewódzkiej jedynie w powiatach: bocheńskim, krakowskim, myślenickim, wielickim, wadowickim, suskim oraz w Krakowie i Nowym Sączu. Stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych, która wyraża stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo w danym miejscu w Subregionie Sądeckim jest nadal na jednym z wyższych poziomów w województwie małopolskim. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień sierpień 2016 r. Nazwa stopa bezrobocia rejestrowanego dynamika dynamika w stosunku w stosunku kwiecień lipiec sierpień do lipca do kwietnia 2016 r r. stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych dynamika dynamika w stosunku w stosunku kwiecień lipiec sierpień do lipca do kwietnia 2016 r r. POLSKA 9,4 8,5 8,4-0,1-1,0 1,1 1,0 1,0 0,0-0,1 MAŁOPOLSKIE 8,0 7,0 6,8-0,2-1,2 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 bocheński 6,7 6,2 6,2 0,0-0,5 0,8 0,7 0,7 0,0-0,1 krakowski 6,3 5,7 5,6-0,1-0,7 0,6 0,7 0,7 0,0 0,1 miechowski 8,3 7,7 7,8 0,1-0,5 0,7 0,9 1,0 0,1 0,3 myślenicki 7,3 5,4 5,1-0,3-2,2 0,9 1,0 1,0 0,0 0,1 proszowicki 8,7 8,4 8,2-0,2-0,5 1,0 1,2 1,1-0,1 0,1 wielicki 7,6 6,5 6,6 0,1-1,0 0,9 0,7 0,9 0,2 0,0 m. Kraków 4,4 3,9 3,9 0,0-0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 gorlicki 10,8 9,6 9,4-0,2-1,4 1,1 1,1 1,0-0,1-0,1 limanowski 12,8 10,7 10,1-0,6-2,7 1,1 1,5 1,3-0,2 0,2 nowosądecki 12,7 10,4 10,1-0,3-2,6 1,2 1,4 1,4 0,0 0,2 m. Nowy Sącz 7,4 6,4 6,2-0,2-1,2 0,8 0,9 0,8-0,1 0,0 chrzanowski 12,1 11,0 10,8-0,2-1,3 1,3 1,3 1,4 0,1 0,1 olkuski 11,8 9,6 9,1-0,5-2,7 1,0 1,1 1,0-0,1 0,0 oświęcimski 9,0 8,3 8,1-0,2-0,9 1,1 1,1 1,0-0,1-0,1 wadowicki 8,3 6,6 6,1-0,5-2,2 1,0 0,9 1,0 0,1 0,0 brzeski 9,6 8,3 8,3 0,0-1,3 0,9 1,0 1,0 0,0 0,1 dąbrowski 15,3 14,1 13,9-0,2-1,4 1,2 1,7 1,6-0,1 0,4 tarnowski 10,9 9,5 9,4-0,1-1,5 1,1 1,1 1,2 0,1 0,1 m. Tarnów 8,2 7,6 7,5-0,1-0,7 0,8 0,9 0,8-0,1 0,0 nowotarski 10,7 9,3 9,2-0,1-1,5 1,2 0,9 0,8-0,1-0,4 suski 7,0 5,1 5,1 0,0-1,9 1,0 1,0 1,2 0,2 0,2 tatrzański 12,6 11,9 11,8-0,1-0,8 1,2 0,7 0,6-0,1-0,6 Źródło: 5

6 W Powiecie Nowosądeckim spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w sierpniu 2016 r.: to osoby dotychczas niepracujące, to osoby wcześniej pracujące, 433 to osoby wcześniej pracujące, zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, to osoby nieposiadające prawa do zasiłku, 385 to absolwenci, to osoby nowo zarejestrowane, 824 to osoby nowo zarejestrowane po raz kolejny. W sierpniu wyrejestrowało się ogółem osób (o 358 mniej niż w lipcu), z czego dla 554 osób (45%) powodem wyrejestrowania było podjęcie pracy. 6

7 Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie lipiec - sierpień 2016 r. ogółem dotychczas niepracujący uprzednio pracujący - ogółem uprzednio pracujący - zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy nieposiadający prawa do zasiłku absolwenci ogółem nowo zarejestrowani nowo zarejestrowani po raz kolejny wyrejestrowani ogółem 7 wyrejestrowani z tytułu podjęcia pracy lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień lipiec sierpień POLSKA Małopolskie bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski oświęcimski wadowicki

8 brzeski dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: 8

9 3. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Według stanu na dzień r. w PUP dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych było łącznie osób bezrobotnych, z czego 61,4% stanowiły kobiety. W stosunku do lipca br. liczba bezrobotnych w sierpniu br. zmniejszyła się o 193 osoby. Natomiast w porównaniu do lipca w 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby. 81,8% to osoby zarejestrowane po raz kolejny licząc od roku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 89,6% ogółu bezrobotnych, a były to: osoby do 30 roku życia 36,6% w tym osoby do 25 roku życia 18,7% długotrwale bezrobotne 52% powyżej 50 roku życia 20,5% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4,4% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 22,3% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,03% niepełnosprawni 4,6%. Wraz ze spadkiem liczby osób bezrobotnych o 193 osoby w porównaniu z lipcem (spadek o osób w porównaniu z kwietniem br.) spadły liczby osób w poszczególnych kategoriach bezrobotnych. Najwięcej ubyło osób długotrwale bezrobotnych (5,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem) czy osób zarejestrowanych po raz kolejny od 1990 r. (spadek o 161 osób co stanowi -2,63%). Przybyło natomiast osób w okresie 12 m-cy od ukończenia nauki, cudzoziemców, osób bez doświadczenia zawodowego i osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 9

10 Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień sierpień 2016 r. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na Stan na dynamika w porównaniu z lipcem 2016 r. dynamika w porównaniu z kwietniem 2016 r. liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % Bezrobotni ogółem w tym: ,57% ,40% kobiety , ,48% ,17% z prawem do zasiłku , ,21% ,38% zarejestrowani po raz I , ,34% ,23% zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.) , ,63% ,47% zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 502 5, , , ,28% ,75% poprzednio pracujący , ,73% ,65% dotychczas nie pracujący , ,73% ,02% zamieszkali na wsi , ,19% ,29% osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki 350 3, , , ,60% 35 10,00% cudzoziemcy 17 0,2 14 0,2 16 0,2 2 14,29% -1-5,88% bez kwalifikacji zawodowych , ,48% ,18% bez doświadczenia zawodowego ,3 6 0,37% ,67% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , ,24% ,31% Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy , ,95% ,13% osoby do 30 roku życia , ,18% ,35% w tym osoby do 25 roku życia , ,30% ,44% długotrwale bezrobotne ,09% ,62% powyżej 50 roku życia , ,56% ,13% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 741 7, , , ,71% ,28% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia , ,15% ,78% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia , ,00% 1 100,00% niepełnosprawni 414 4, , , ,14% ,12% Poszukujący pracy w tym: ,88% -14-8,24% osoby niepełnosprawne ,00% ,29% Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30.04, i r. 10

11 W sierpniu br. w owym Urzędzie pracy dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych zostało osób (o 10 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 104 więcej niż w kwietniu br. kiedy to rozpoczął się projekt), spośród których aż 852 osoby zamieszkują na wsi (co stanowi wzrost zaledwie 0,12% w porównaniu z poprzednim miesiącem i aż o 17,68% w porównaniu z kwietniem br.). W sierpniu w porównaniu z lipcem br. zarejestrowanych zostało mniej bezrobotnych w następujących kategoriach: Zarejestrowani po raz I-wszy, Z prawem do zasiłku, Posiadający gospodarstwo rolne, Osoby w okresie 12 m-cy od dnia ukończenia nauki, Osoby powyżej 50 r. ż. We wszystkich pozostałych kategoriach bezrobotnych wymienionych w tabeli poniżej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w sierpniu była wyższa niż w lipcu br. W sierpniu wyrejestrowano łącznie osób (o 22,8% mniej niż miesiąc wcześniej), z czego 45,7% osób wyrejestrowanych zostało z powodu podjęcia pracy. W sierpniu zgłoszono 560 wolnych miejsc pracy tj. o 206 więcej niż miesiąc wcześniej wzrost o 58,2%. Wśród nich było 103 miejsca na staż i 23 miejsca dla osób niepełnosprawnych (więcej o 14 niż miesiąc wcześniej, tj. wzrost o ok. 155%). Statystycznie na 1 zgłoszoną ofertę przypadało 13 bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, co stanowi spadek o 8 osób/ofertę. Pomimo tego iż mniej osób bezrobotnych wyrejestrowano z urzędu pracy dla u Nowosądeckiego, zdecydowanie wyższa liczba zgłoszonych ofert i mniejsza średnia liczba bezrobotnych przypadających na zgłoszoną ofertę pozwala postawić stwierdzenie, ze miesiąc sierpień był zdecydowanie lepszym miesiącem na rynku pracy dla mieszkańców u Nowosądeckiego niż miesiące poprzednie. 11

12 Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Wyszczególnienie Miesiąc kwiecień 2016 Miesiąc lipiec 2016 Miesiąc sierpień 2016 Dynamika w porównaniu z lipcem br. Dynamika w porównaniu z kwietniem br. liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% 10 0,99% ,37% po raz I - szy ,52% ,80% ,14% ,36% 53 37,32% po raz kolejny ,48% ,20% ,86% 35 4,44% 51 6,60% z prawem do zasiłku ,39% ,82% ,52% ,00% ,84% zamieszkali na wsi ,13% ,34% ,61% 1 0,12% ,68% w tym posiadający gospodarstwo rolne 23 2,51% 22 2,18% 21 2,06% -1-4,55% -2-8,70% osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki ,32% ,16% ,92% -1-0,65% 21 16,03% cudzoziemcy 3 0,33% 3 0,30% 4 0,39% 1 33,33% 1 33,33% bez kwalifikacji zawodowych ,44% ,71% ,10% 6 2,87% 28 14,97% bez doświadczenia zawodowego ,03% ,66% ,27% 70 26,02% ,03% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 56 6,12% 54 5,35% 76 7,46% 22 40,74% 20 35,71% w wieku do 30 roku życia ,32% ,21% ,51% 39 7,13% 89 17,91% w tym wieku do 25 roku życia ,19% ,17% ,29% 15 4,11% 58 18,01% długotrwale bezrobotne ,01% ,71% ,92% 36 10,91% 64 21,19% powyżej 50 roku życia ,39% ,40% ,21% -11-9,57% ,67% korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 31 3,39% 11 1,09% 26 2,55% ,36% -5-16,13% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ,23% ,86% ,19% 5 3,13% -11-6,25% posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 1 100,00% 1 100,00% niepełnosprawni 45 4,92% 32 3,17% 41 4,02% 9 28,13% -4-8,89% 2. Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% ,80% ,45% podjęcia pracy ,08% ,85% ,71% -56-9,18% ,62% 3.*Zgłoszone wolne miejsca pracy z tego dla: ,00% ,00% ,00% ,19% -46-7,59% na staż ,60% 37 10,45% ,39% ,38% ,97% na miejsca przygotowania zawodowego dorosłych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na prace społecznie użyteczne 32 5,28% 1 0,28% 0 0,00% ,00% ,00% niepełnosprawnych 11 1,82% 9 2,54% 23 4,11% ,56% ,09% 4.*Zgłoszenia zwolnień z przyczyn zakładu pracy (osoby) 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016r., 31 lipiec 2016r. i 31 sierpień 2016r. 12

13 Spośród 560 miejsc pracy, zgłoszonych w sierpniu, 48 pochodziło z sektora publicznego, a 512 z prywatnego; 340 były to oferty niesubsydiowane, 220 subsydiowane a 55 sezonowe. Wykres 1. Oferty pracy zgłoszone od kwietnia do sierpnia w 2016 r. (wg MPiPS). Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 31 sierpnia 2016 r. W poniższej tabeli zawarto wykaz najliczniejszych ofert zgłoszonych w sierpniu 2016r. w podziale na zawody. Wynika z niej, że podobnie jak w poprzednim miesiącu najwięcej ofert pracy było dla sprzedawców, a następnie dla pomocniczych robotników budowlanych i techników prac biurowych. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w sierpniu 2016 r. (najliczniejsze) Zawody i specjalności Oferty pracy w sierpniu 2016 r. Lp. Kod zawodu Ogółem subsydiowane Staż niesubsydiowane 1. Sprzedawca Pomocniczy robotnik budowlany Technik prac biurowych Kelner Kucharz Maszynista kolei linowych, wyciągów 6. narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych

14 7. Magazynier Pomoc kuchenna Technik administracji Ślusarz Spawacz Tapicer Szwaczka maszynowa Recepcjonista Asystent do spraw księgowości Asystent nauczyciela przedszkola Fryzjer Robotnik gospodarczy Nauczyciel przedszkola Opiekunka dziecięca Technik farmaceutyczny Technik handlowiec Pracownik ochrony fizycznej Ubojowy Sprzątaczka biurowa Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 31 sierpnia 2016 r. W okresie od stycznia do sierpnia br. za pośrednictwem urzędu pracy w Powiecie Nowosądeckim pracę podjęło łącznie osób, z czego w sierpniu było to 256 osób. Najwięcej bo 32,42% podjęło pracę niesubsydiowaną, 16% podjęło staż, 12,5% prace interwencyjne, a 12,1% rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Tabela 7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z u Nowosądeckiego w okresie styczeń sierpień 2016 r. Wyszczególnienie Ilość osób styczeń sierpień Ilość osób sierpień 1. Pracę podjęło za pośrednictwem urzędu pracę niesubsydiowaną pracę interwencyjną pracę w ramach robót publicznych podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 podjecie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 46 8 podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 46 7 podjecie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego

15 podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 podjecie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 podjęcie pracy przez osoby do 30 roku życia PFRON (inne) 11 2 rozpoczęcie stażu w tym w ramach bonu stażowego 0 0 rozpoczęcie prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI Rozpoczęło szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 Udzielono porad zawodowych i informacji 3. zawodowej Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 31 sierpnia 2016 r. 4. Oferty pracy napływające w badanym okresie Analizując ilość zgłoszonych ofert pracy jakie wpłynęły do poszczególnych urzędów pracy w województwie małopolskim widać, że większy ich przyrost w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w powiatach: nowosądeckim, Tarnowie, krakowskim, brzeskim i limanowskim. Mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem wpłynęło ich m. in. w powiatach: Kraków, nowotarskim, Nowym Sączu, proszowickim i dąbrowskim. W efekcie na koniec sierpnia br. stan ofert jakimi dysponowały urzędy był niższy w porównaniu z lipcem w następujących powiatach: Kraków, oświęcimski, wadowicki, gorlicki, proszowicki, olkuski, Nowy Sącz oraz tatrzański. W całym województwie małopolskim w okresie lipiec - sierpień utrzymywała się na niezmienionym poziomie liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w powiatach olkuskim i wadowickim. Wartość ta w analizowanym okresie uległa zwiększeniu w powiatach: proszowickim, Krakowie, gorlickim, Nowym Sączu, oświęcimskim i tatrzańskim. 15

16 Nazwa Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. kwiecień - czerwiec zgłoszone w ciągu miesiąca lipiec sierpień dynamika w stosunku do lipca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego kwiecień dynamika w - lipiec sierpień stosunku do czerwiec lipca kwiecień - czerwiec stan w końcu miesiąca lipiec sierpień dynamika w stosunku do lipca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy kwiecień dynamika - lipiec sierpień w stosunku czerwiec do lipca POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski

17 suski tatrzański Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: data emisji r. 17

18 Zestawienie ofert pracy, jakie napływają do owych Urzędów Pracy, bezrobotni mogą śledzić na bieżąco na stronach odpowiednich powiatów oraz na stronie oferty.praca.gov.pl. Baza ta, nie uwzględnia jednak ofert pracy, jakie można znaleźć w ogłoszeniach internetowych. Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w kolejnych miesiącach zamieszczane są na stronie internetowej projektu. 5. Poziom wynagrodzeń i konkurencja W sierpniu br. średnie wynagrodzenie w Małopolsce wynosiło 4 038,79 zł i było o 173,77 zł niższe niż średnia dla kraju. W porównaniu z lipcem br. w Małopolsce odnotowano spadek poziomu wynagrodzeń o 19,53 zł, tj. 0,48%. Nieznaczny wzrost płac odnotowano w województwie małopolskim w zakwaterowaniu i gastronomii oraz obsłudze rynku nieruchomości. W pozostałych sektorach przedsiębiorstw spadki wynagrodzeń były rzędu od -0,02% (budownictwo) do -1,59% (handel, naprawa pojazdów samochodowych). Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. wyszczególnienie POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE kwiecień lipiec sierpień lipiec = zł zł zł zł zł 100% zł lipiec = 100% ogółem 4 313, , , , ,56-1,85% 4 038,79-0,48% przemysł ogółem 4 283, , , , ,73-2,93% 4 092,16-0,41% przemysł - przetwórstwo przemysłowe 4 056, , , , ,64-0,88% 3 950,41-0,10% budownictwo 4 391, , , , ,83 1,05% 3 838,19-0,02% handel; naprawa pojazdów samochodowych 4 059, , , , ,67-1,54% 3 325,81-1,59% zakwaterowanie i gastronomia 2 977, , , , ,05-0,94% 2 768,59 1,76% obsługa rynku nieruchomości 4 489, , , , ,77-2,29% 3 941,86 3,87% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 443, , , , ,76-1,01% 6 538,75-0,88% administrowanie i działalność wspierająca 2 978, , , , ,67-1,46% 3 211,32-0,48% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

19 Podsumowując rynek pracy w Powiecie Nowosądeckim w sierpniu był nieco trudniejszy niż w lipcu. Złożyły się na to następujące czynniki: Większa liczba zgłoszonych ofert pracy w miesiącu sierpniu w porównaniu z lipcem, Mniejsza liczba bezrobotnych przypadająca na jedną zgłoszoną ofertę pracy, Mniejsza liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia w porównaniu z poprzednimi miesiącami, Pomimo w/w pozytywnych aspektów niektóre analizowane elementy pozostawały na gorszym poziomie niż miało to miejsce miesiąc wcześniej, a mianowicie: Mniejsza w porównaniu z lipcem liczba bezrobotnych wyrejestrowanych w PUP z powodu podjęcia pracy, Niższy poziom wynagrodzenia w województwie małopolskim (i w Powiecie Nowosądeckim) w sierpniu w porównaniu z lipcem. 19

20 Spis Tabel Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień sierpień 2016 r. Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie lipiec - sierpień 2016 r. Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień sierpień 2016 r. Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w sierpniu 2016 r. (najliczniejsze) Tabela 7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z u Nowosądeckiego w okresie styczeń sierpień 2016 r. Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - sierpień 2016 r. Spis Wykresów Wykres 1. Oferty pracy zgłoszone od kwietnia do sierpnia w 2016 r. (wg MPiPS). 20

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 III kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec III

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Nawet typowy dla I

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 II kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 216 Statystyka rynku pracy Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W I kwartale 216 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 I kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 217 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... - 4-5.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo