Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Miroslawa Gastoł mgr Małgorzata Krzyżaniak Opracowanie redakcyjne: mgr Elżbieta Kozłowska Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Ogólne zasady systemu budżetowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Aktywa trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Fundusze w jednostkach sfery budżetowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy i jego rozliczenie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Budżet samorządu terytorialnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja całościowa jednostek sfery finansów publicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 54 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i zdobyciu umiejętności z zakresu ewidencji księgowej w jednostkach sfery budżetowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez problemów korzystać z poradnika, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, niezbędny skrót wiadomości teoretycznych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, czyli pytania, które pozwolą sprawdzić stopień opanowanej przez Ciebie wiedzy, sprawdzian osiągnięć, czyli przykładowy zestaw pytań i zadań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas kolejnych lekcji zdobyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki, literaturę uzupełniającą. Materiał nauczania zamieszczony w poradniku został omówiony w sposób ogólny. Podany zasób wiedzy powinien być poszerzany o dodatkowe informacje. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z innych źródeł. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje Twoje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku Pytania sprawdzające pozwolą Ci na skontrolowanie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę, która pozwoli Ci przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą pozytywne, to możesz rozpocząć wykonywanie ćwiczeń, a jeżeli odpowiedzi będą negatywne, to musisz uzupełnić wiedzę. Po samodzielnym sprawdzeniu stanu wiedzy możesz przystąpić do wykonywania ćwiczeń praktycznych, których celem jest utrwalenie informacji teoretycznych. Ćwiczenia zawarte w poradniku mają zróżnicowany charakter. Występują ćwiczenia, które należy wykonać w oparciu o informacje wyszukane w ustawach, rozporządzeniach i innych aktach prawnych, w oparciu o informacje zdobyte z Internetu, a także ćwiczenia, w których należy posługiwać się pakietem komputerowym MS Office oraz komputerowym programem finansowo-księgowym. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń masz możliwość sprawdzić swoje postępy odpowiadając na pytania zawarte w sprawdzianie postępów, zamieszczone na końcu każdego podrozdziału. Po określeniu poziomu swoich postępów będziesz wiedział jaką wiedzę i umiejętności zdobyłeś, a jakie treści musisz jeszcze uzupełnić. Na zakończenie jednostki możesz w celu sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności wykonać przykładowy test zamieszczony w poradniku, który zawiera różnego rodzaju zadania i pozwoli określić, w jakim stopniu opanowałeś wiedzę i umiejętności. 3

5 343[01].Z2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 343[01].Z2.01 Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.02 Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.03 Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych 343[01].Z2.04 Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i budżetowych 343[01].Z2.05 Przeprowadzanie analizy ekonomicznofinansowej Schemat układu jednostek modułowych w modelu Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się pojęciami z zakresu rachunkowości, ewidencjonować aktywa, pasywa, koszty i przychody w przedsiębiorstwie, klasyfikować i rozróżniać dokumenty występujące w ewidencji księgowej, ustalać wynik finansowy przedsiębiorstwa, sporządzać zestawienie obrotów i sald w przedsiębiorstwie, sporządzać bilans przedsiębiorstwa, obsługiwać komputer i korzystać z pakietu MS Office, korzystać z Internetu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić podstawy prawne rachunkowości budżetowej, wskazać różnice w budowie planu kont jednostek sfery budżetowej, posługiwać się klasyfikacją budżetową, rozróżnić formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnić metody budżetowania, określić dysponentów środków budżetowych, zastosować zasady dokonywania wydatków budżetowych, określić źródła dochodów w jednostkach sfery budżetowej, zaewidencjonować wydatki budżetowe, zaewidencjonować dochody budżetowe, zaksięgować kredyty budżetowe, określić funkcję rachunku dochodów i rachunku wydatków budżetowych, ustalić i rozliczyć wynik finansowy w jednostkach sektora finansów publicznych, zaewidencjonować rezerwy i fundusze w jednostkach sektora finansów publicznych, określić rodzaje, tryb i zakres kontroli budżetowej, zastosować do ewidencji działalności jednostek sfery budżetowej komputerowe programy finansowo-księgowe. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Ogólne zasady systemu budżetowego Materiał nauczania Rachunkowość budżetowa W jednostkach gospodarczych podstawowym systemem informacji jest rachunkowość. Prowadzenie rachunkowości oznacza obowiązek ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami rachunkowości. Podstawowym zadaniem rachunkowości budżetowej jest dostarczanie informacji o wykonaniu planów i o realizacji budżetu, kontrola oraz sporządzanie sprawozdań i ich analiza. Wyróżnić możemy trzy rodzaje rachunkowości budżetowej: 1) rachunkowość wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego przedmiotem tej rachunkowości są procesy gromadzenia i wydatkowania środków budżetowych oraz ustalanie wyniku wykonania budżetu (nadwyżek lub niedoborów); 2) rachunkowość jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych występuje tu plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów, przedmiotem tej rachunkowości jest gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych, ewidencja składników aktywów trwałych i obrotowych, ewidencja przychodów i kosztów oraz ewidencja rozrachunków. 3) rachunkowość organów podatkowych prowadzą ją urzędy skarbowe i gminy, należą do niej ewidencja podatków i opłat należnych budżetowi państwa lub budżetom gmin. W urzędach gmin występują wszystkie trzy rodzaje rachunkowości budżetowej. W rachunkowości budżetowej należy przyjąć założenia, że: budżet wykonują organy finansowe, plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów wykonują jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, a podatki oraz niepodatkowe dochody budżetowe pobierają organy podatkowe (urzędy skarbowe, urzędy gmin). Podstawy prawne dotyczące rachunkowości budżetowej Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce wyznacza ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU Nr 121, poz. 591 z poźn. zm.). Określone w tej ustawie zasady muszą być przestrzegać m.in. przez: gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz gminne, powiatowe, wojewódzkie jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe, fundusze celowe. Wymienione jednostki sfery budżetowej muszą jednocześnie przestrzegać ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU Nr 249, poz z poźn. zm.) oraz szczegółowych wymagań zawartych w rozporządzeniach Ministra Finansów między innymi: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU Nr 142, poz. 1020), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DzU Nr 116, poz.783) i inne wymienione w pkt.6 poradnika. Prowadząc rachunkowość jednostek sfery budżetowej, należy korzystać z innych aktów prawnych między innymi z: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o zamówieniach publicznych itp. 7

9 Plan kont Właściwa konstrukcja planu kont pozwala na uzyskanie z określonych kont właściwych informacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU Nr 142, poz. 1020), istnieje swoboda w budowie planu kont. W załącznikach do tego rozporządzenia występuje wzorcowy plan kont, który można rozbudowywać lub zmniejszyć do potrzeb jednostki. Istnieją następujące plany kont: plan kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, plan kont dla placówek, czyli jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Polski. Wykaz głównych grup (zespołów) kont do ewidencji budżetu jednostek samorządu terytorialnego: Konta bilansowe: Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Zespół 9 Dochody, wydatki budżetu, rozliczenia międzyokresowe oraz wynik z wykonania budżetu, fundusze pomocowe i prywatyzacja. Konta pozabilansowe: 991 Planowane dochody budżetu, 992 Planowane wydatki budżetu, 993 Rozliczenia z innymi budżetami. Plan kont wskazuje, że ewidencja budżetu jednostek samorządu terytorialnego sprowadza się do dochodów i wydatków budżetowych. Wykaz głównych grup (zespołów) kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych przedstawia się następująco: Konta bilansowe: Zespół 0 Majątek trwały, Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Zespół 3 Materiały i towary, Zespół 4 Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, Zespół 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie, Zespól 6 Produkty, Zespół 7 Przychody i koszty ich uzyskania, Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy. Konta pozabilansowe: 980 Plan finansowy wydatków budżetowych, 980 Plan finansowy niewygasających wydatków, 995 Zaangażowanie środków zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, 996 Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych, 997 Zaangażowanie środków funduszy pomocowych, 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. Klasyfikacja i charakterystyka jednostek organizacyjnych gospodarki budżetowej Jednostki sektora finansów publicznych to: jednostki budżetowe, w których mogą być powoływane gospodarstwa pomocniczych, zakłady budżetowe i fundusze celowe. Jednostki budżetowe są to takie jednostki organizacyjne, których wydatki są wydatkami budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego), a dochody dochodami budżetu, przy czym wysokość ich wydatków nie zależy od wysokości ich dochodów. Taki sposób finansowania określa się mianem metody budżetowania brutto. Możemy wyróżnić państwowe jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe. Jednostkami budżetowymi są: szkoły, sądy itp. Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków), ale wydatki tu nie są zależne od dochodów. Plan finansowy ustala kierownik jednostki. Prawo budżetowe zezwala na istnienie gospodarki pozabudżetowej. Jednostki gospodarki pozabudżetowej pokrywają swoje koszty z własnych przychodów. Nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) pomniejszoną o niezbędny stan środków obrotowych odprowadzają do budżetu. Jest to tzw. metoda budżetowania netto. Podstawowe formy działalności pozabudżetowej to: 8

10 Gospodarstwa pomocnicze prowadzą działalność podstawową lub uboczną jako jednostki wyodrębnione finansowo i organizacyjnie z jednostki budżetowej. Pokrywają koszty działalności z przychodów osiągniętych ze sprzedaży produktów i usług. Gospodarstwa te zajmują się działalnością o charakterze produkcyjno-usługowym np. produkcja rolna, leśna, ogrodnicza. Przykładowe gospodarstwa pomocnicze to warsztaty przy szkołach, zakłady remontowo-budowlane przy jednostkach administracji państwowej i samorządowej itp. Zakłady budżetowe nie są podmiotami samodzielnymi, ale finansują swoją działalność gospodarczą z uzyskanych wpływów (bez obowiązku odprowadzania ich do budżetu). Zakłady budżetowe realizują zadania państwowe i zadania samorządów terytorialnych. Do zakładów budżetowych można zaliczyć żłobki, przedszkola, zakłady wodociągowe, zakład komunikacji lokalnej itp. Fundusze celowe powoływane w formie ustawy np. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przeznaczone są na zadania finansowane ze środków publicznych. Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa to jednolity system symboli cyfrowych i nazw stosowany do zapewnienia przejrzystości przepływu środków budżetowych. Dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych klasyfikowane są wg działów, rozdziałów i paragrafów, a w budżecie państwa dodatkowo wg części. Klasyfikacja wyróżnia części budżetowe, które są oznaczone symbolem cyfrowym od 01 do 98. Działy klasyfikacji budżetowej określone są symbolem trzycyfrowym od 010 do 926 i odpowiadają działom określonym wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) np. 010 Rolnictwo i łowiectwo, 500 Handel, 730 Nauka, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia. Działy dzielą się na rozdziały, które odpowiadają rodzajom działalności wyodrębnionej w PKD. Rozdziały oznacza się 5-cyfrowymi symbolami, np. w dziale 851 będą następujące rozdziały: Szpitale ogólne, Szpitale kliniczne itd. W poszczególnych rozdziałach występują paragrafy dochodów, przychodów i środków oraz paragrafy wydatków i środków oznaczone symbolem 4-cyfrowym. Klasyfikacja budżetowa ma również charakter rodzajowy. Klasyfikacja rodzajowa dochodów wskazuje, jakie są źródła dochodów budżetowych. Klasyfikacja rodzajowa wydatków określa, na jakie cele przeznaczone są wydatki. Dysponenci środków budżetowych Jednostki budżetowe na finansowanie swojej działalności otrzymują środki z budżetu i nazywa się je dysponentami środków budżetowych. Dysponentami środków budżetowych są dysponenci główni czyli państwowe jednostki budżetowe, np. ministrowie, wojewodowie. Oprócz dysponentów głównych są dysponenci II i III stopnia. Dysponenci II stopnia to jednostki budżetowe podległe dysponentom głównym, np. kuratoria oświaty. Dysponenci II stopnia nie występują w budżecie samorządu terytorialnego. Dysponenci III stopnia to jednostki budżetowe podległe dysponentom II-go stopnia lub bezpośrednio dysponentom głównym. Kontrola gospodarki budżetowej Kontrola gospodarki budżetowej ma na celu ustalenie stanu rzeczywistego w stosunku do stanu obowiązującego oraz porównanie tych stanów i wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych rozbieżności. Można wyróżnić kilka rodzajów kontroli, tzn.: kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną, kontrolę kompleksową, problemową, doraźną i sprawdzającą oraz kontrolę wstępną, bieżącą i następną. W ustawie o finansach publicznych występuje pojęcie kontroli. Wykonanie budżetu państwa podlega kontroli bieżącej i następnej. Kontroli budżetu państwa dokonują: NIK, NBP, minister finansów, Sejm i Senat. Budżet jednostki samorządu terytorialnego podlega kontroli wstępnej, bieżące 9

11 i następnej. Kontroli budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują: regionalne izby obrachunkowe, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, bank sprawujący bankową obsługę budżetu oraz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Kontrola wstępna dotyczy operacji, które dopiero mają być wykonane. Kontrola bieżąca dotyczy operacji w trakcie ich wykonania lub zaraz po ich wykonaniu. Kontrola następna dotyczy operacji już wykonanych. Kontrola zewnętrzna to taka, której podmiotem jest zewnętrzny organ kontrolujący, np. RIO (Regionalne Izby Obrachunkowe). Kontrola wewnętrzna to kontrola prowadzona przez pracowników danej jednostki, np. głównego księgowego. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi. Procedura to sposób, tok postępowania podczas przeprowadzania kontroli. Opracowana procedura kontroli może składać się np. z procedury wstępnej, która będzie określała ocenę zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych, procedury kontroli procesów gromadzenia i pobierania środków publicznych, procedurę kontroli finansowej dotyczącej wydatkowania środków publicznych i procedury kontroli finansowej dotyczącej procesów gospodarowania mieniem. Procedura taka zawiera informacje, kto dokonuje kontroli, zasady dokonania kontroli m.in. jakie informacje należy zebrać, jakie dokumenty należy sprawdzić i przeanalizować oraz jak dokonać oceny gospodarowania. Ustawa o finansach publicznych nakłada na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek wprowadzenia szczegółowych procedur wewnętrznej kontroli finansowej w formie pisemnych instrukcji i regulaminów. Regulamin kontroli wewnętrznej powinien zawierać zasady działania służb kontrolnych, rodzaje, formy, funkcje i cele kontroli wewnętrznej, obowiązki kontrolujących, tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest rachunkowość budżetowa i jakie są jej rodzaje? 2. Jakich ustaw związanych z rachunkowością muszą przestrzegać jednostki sfery budżetowej? 3. Co to jest plan kont i jakie ich rodzaje występują w rachunkowości budżetowej? 4. Jakie znasz jednostki sektora finansów publicznych i czym się charakteryzują? 5. Co to jest klasyfikacja budżetowa? 6. Kto jest dysponentem środków budżetowych? 7. Jaki są rodzaje kontroli gospodarki budżetowej? 8. Kto może dokonać kontroli budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego? 9. Co to są procedury kontroli gospodarki budżetowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wskaż różnice i podobieństwa w budowie planu kont jednostek sfery budżetowej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z wzorcowymi planami kont dla jednostek samorządu terytorialnego i dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 2) wyszukać różnice i podobieństwa w planach kont, 3) sporządzić przy użyciu komputera tabelę zawierającą różnice i podobieństwa, 4) wydrukować wykonane zadanie, 5) porównać wykonane zadanie z innymi. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem MS Office, drukarka, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wyszukaj na stronie internetowej Ministerstwa Finansów obowiązujące aktualnie regulacje prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej i uzupełnij tabelę dotyczącą klasyfikacji rodzajowej wydatków. Dział Rozdział Paragraf Resort Komenda Powiatowa Policji Zakupy Straż Miejska Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa Dożywianie dzieci Dofinansowanie świetlicy Amortyzacja urządzeń Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać teksty aktów prawnych w Internecie, 2) zapoznać się z obowiązującą klasyfikacją budżetową, 3) wyszukać dane potrzebne do uzupełnienia tabeli, 4) wpisać do tabeli działy, rozdziały, paragrafy, 5) porównać swoja pracę z innymi. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, tabela do uzupełnienia, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wyszukaj na dowolnej stronie internetowej opracowaną procedurę wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz opracuj procedury kontroli dotyczącej sprawdzenia prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych w urzędzie gminy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie ćwiczenie, 2) odszukać w ustawie o finansach publicznych artykuły dotyczące kontroli wewnętrznej, 3) odszukać w Internecie opracowane procedury wewnętrznej kontroli finansowej, 4) opracować, stosując edytor tekstu MS Word, procedurę kontroli wydatków, 5) wydrukować wykonane zadanie, 6) porównać rozwiązanie z innymi uczniami. 11

13 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka, ustawa o finansach publicznych, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić, czym zajmuje się rachunkowość budżetowa? 2) podać najważniejsze akty prawne dotyczące rachunkowości budżetowej? 3) scharakteryzować różnice w planach kont występujących w rachunkowości budżetowej? 4) zdefiniować pojęcie klasyfikacji budżetowej? 5) nazwać dysponentów środków budżetowych? 6) omówić, na czym polega kontrola budżetowa? 7) opracować procedury kontroli wydatków w urzędzie gminy? 12

14 4.2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych Materiał nauczania Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych Jednostki budżetowe wykonują swoje zadania głównie w sferze nieprodukcyjnej, w takich dziedzinach, jak: oświata, wychowanie, opieka zdrowotna, kultura, opieka społeczna, nauka, sądownictwo, obrona narodowa, administracja itp. W jednostkach budżetowych obowiązuje metoda budżetowania brutto, która polega na tym, że jednostki budżetowe nie pokrywają swoich wydatków z osiągniętych dochodów. Wydatki pokrywają ze środków otrzymanych z budżetu, a uzyskane dochody przekazują do budżetu. Środki budżetowe nie wykorzystane do końca roku podlegają zwrotowi do budżetu. Jednostki budżetowe mogą zaciągać zobowiązania do wysokości planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i obligatoryjne wypłaty. Pokrywają wydatki zgodnie z planem finansowym ze swojego rachunku bieżącego. Plan finansowy jednostek budżetowych ma charakter kasowy, przedstawia dochody i wydatki. Wydatki jednostek budżetowych są wydatkami budżetu, a dochody dochodami budżetu. Jednostki budżetowe mogą osiągać dochody z mienia, czyli najmu lub dzierżawy, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw. Od 2005 roku jednostki budżetowe mogą realizować tzw. dochody własne i tworzyć fundusze motywacyjne. Dochodami własnymi są: opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie. Dochody własne jednostki budżetowe gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym Rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej. Decyzję o założeniu takiego rachunku podejmuje kierownik. Dochody te przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących, cele wskazane przez darczyńcę i remonty. Wydatki jednostek budżetowych to głównie wynagrodzenia pracowników i narzuty na wynagrodzenia, zakup materiałów, energii, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odsetki od nieterminowych wpłat, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym. Ujęte w planie finansowym, a niezrealizowane wydatki wygasają do końca roku, oprócz wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne. Plan finansowy jednostki budżetowej Plan finansowy, czyli plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej jest to dokument, w którym jednostka określa planowane wielkości z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych składa się z czterech części: część A zawiera dane planu gospodarczego, liczbę etatów oraz normy budżetowe, część B zawiera wykaz planowanych wydatków budżetowych wg paragrafów, część C zawiera wykaz planowanych dochodów wg paragrafów klasyfikacji dochodów, część D zawiera dokładne wyjaśnienia i uzasadnienia do części B i C. Plan finansowy jednostki budżetowej ustala się na jeden rok kalendarzowy. Zasady ewidencji dochodów i wydatków jednostek budżetowych Ewidencję dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzi się na kontach zespołu I oraz zespołu II. Do ewidencji dochodów i wydatków służą konta: Konto 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych służy do ewidencji wpłat i wypłat na rachunek w banku środków pieniężnych z tytułu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych. Po stronie DT tego konta ujmuje się wpływy środków budżetowych, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpłaty odsetek za zwłoką w nieterminowym regulowaniu należności, wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów, dotacje. Po stronie CT tego konta ujmuje się zrealizowane na podstawie planów finansowych wydatki budżetowe jednostki, przelew środków przez dysponentów wyższego stopnia 13

15 na rzecz dysponentów niższego stopnia, urzędów skarbowych, przekazanie dotacji budżetowej. Do konta Rachunek bieżący jednostek budżetowych prowadzi się dwa subkonta celem odrębnego ujęcia dochodów i wydatków: subkonto dochodów, którego saldo DT oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów i subkonto wydatków, którego saldo DT oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych niewykorzystanych do końca roku. Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu zrealizowanych dochodów. Po stronie DT tego konta ujmuje się przelewy dochodów budżetowych, które przekazuje się okresowo na rachunek dochodów budżetowych. Po stronie CT tego konta ujmuje się przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na fundusz jednostki na podstawie sprawozdań okresowych. Konto wykazuje saldo DT, które oznacza stan dochodów budżetowych, zrealizowanych, a nie przelanych na rachunek urzędu skarbowego lub rachunek budżetu samorządu terytorialnego. Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych służy do rozliczenia jednostki budżetowej ze środków otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych. Po stronie DT tego konta ujmuje się okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia na pokrycie ich wydatków, zwroty na rachunek dysponenta wyższego stopnia niewykorzystanych środków do końca roku, a otrzymanych na wydatki budżetowe, okresowe przeniesienie wydatków budżetowych zrealizowanych. Po stronie CT tego konta ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia lub na pokrycie wydatków budżetowych jednostki, zwrot od dysponentów niższego stopnia niewykorzystanych środków. Konto wykazuje saldo CT, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia, nie przekazanych dysponentom niższego stopnia oraz środków przeznaczonych na pokrycie wydatków danej jednostki budżetowej, lecz niewykorzystanych i nie zwróconych do końca roku. Ewidencja wydatków w jednostkach budżetowych: 1) ewidencja przelewu środków na wydatki jednostki budżetowej do wysokości zatwierdzonego planu finansowego. Rozliczenie wydatków budżetowych 1 Rachunek bieżący jednostek budżetowych 2) ewidencja środków budżetowych wykorzystanych zgodnie z planem finansowym wydatków budżetowych: a) pobranie środków pieniężnych do kasy lub na rachunek, b) zapłata zobowiązań, c) zapłata przelewem za zakup składników majątku trwałego i obrotowego, d) opłacone koszty bieżącej działalności i pozostałej działalności, e) przelew dotacji budżetowych. 14

16 Rachunek bieżący jednostek budżetowych 2a Kasa, Rachunek bieżący, Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Rachunek bieżący jednostek budżetowych 2b Konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia Rachunek bieżący jednostek budżetowych 2c Konta zespołu 3 Materiały, Środki trwałe Rachunek bieżący jednostek budżetowych Koszty zespołu 4 Koszty zespołu 7 2d Rachunek bieżący jednostek budżetowych 2e Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje 3) ewidencja pokrycia strat nadzwyczajnych Rachunek bieżący jednostek budżetowych 3 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 4) ewidencja przeksięgowania zrealizowanych wydatków budżetowych na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych. Rozliczenie wydatków budżetowych 4 Fundusz jednostki 5) ewidencja zwrotu nie wykorzystanych środków budżetowych na rachunek dysponenta wyższego stopnia. Rachunek bieżący jednostek budżetowych 5 Rozliczenie wydatków budżetowych Ewidencja analityczna wydatków budżetowych prowadzona jest w specjalnych urządzeniach księgowych, czyli kartach wydatków i rejestrach wydatków. Karta wydatków prowadzona jest odrębnie dla każdego paragrafu klasyfikacji w ramach danego rozdziału. Rejestr wydatków prowadzony jest odrębnie dla każdego rozdziału z podziałem na paragrafy. 15

17 Jednostka budżetowa... Karta wydatków Budżetu... Plan roczny w zł... Rok... Dział...Rozdział...Paragraf... Dziennik Treść Wydatki Wolne Koszty Nr Data Data wyciągu Wydatki (czarno) środki Poz. 1 płace Poz. 2 godz. Poz. 3 wypł. Poz Poz bankowego zwroty zasadn. nadlicz. wynagr (czerwono) Do przeniesienia Rejestr wydatków Data Nr dowodu Treść Dt Razem Plan Ct Do przeniesienia Rejestr kosztów Konta 400 Koszty wg rodzajów Lp. Data Nr dokumentu Treść Razem Ewidencja dochodów w jednostkach budżetowych: 1) naliczenie dochodów budżetowych Przychody i koszty finansowe 1 Należności z tytułu dochodów budżetowych 2) przyjęcie do kasy dochodów uprzednio: a) naliczonych, b) nienaliczonych. Należności z tytułu dochodów budżetowych Kasa. 2a Przychody i koszty finansowe Kasa. 2b 16

18 3) zrealizowane dochody budżetowe z tytułu wpłat dochodów (wpływy na subkoncie dochodów): a) przyjętych do kasy, b) uprzednio naliczonych, c) uprzednio nienaliczonych. Rachunek bieżący jednostek budżetowych Kasa. 3a Należności z tytułu dochodów budżetowych Przychody i koszty finansowe 3b 3c Rachunek bieżący jednostek budżetowych Rachunek bieżący jednostek budżetowych 4) przelew zrealizowanych dochodów do urzędu skarbowego lub do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rachunek bieżący jednostek budżetowych 4 Rozliczenie dochodów budżetowych 5) przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania budżetowego o dochodach. Rozliczenie dochodów budżetowych 5 Fundusz jednostki 6) przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na koniec roku. Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 6 Przychody i koszty finansowe 7) przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku. Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Fundusz jednostki 7 Ewidencja dochodów budżetowych prowadzona jest w specjalnych urządzeniach księgowych, czyli kartach dochodów i rejestrach dochodów. 17

19 Jednostka budżetowa...karta dochodów za rok Budżetu... Dział...Rozdział...Paragraf...Nazwa należności Lp. Data Treść Należności Uiszczenia Saldo Należności Należności i przypisy Odpisy Wpłaty Zwroty całości uboczne Odsetki Rejestr dochodów Lp. Dłużnik Do przeniesienia Koszty egzekucji Saldo Saldo początkowe Przypisy Odpisy Zwroty końcowe Termin Suma Data Nr Termin Su Data Nr Su Data Nr Su Dt Ct płatności doku- płatnoścmen- ma doku- ma doku- ma men- tu Dt Ct men- tu tu Sumy okreso -we Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka metoda budżetowania obowiązuje w jednostkach budżetowych i na czym ona polega? 2. Jakie rodzaje dochodów i wydatków występują w jednostkach budżetowych? 3. Co to jest plan dochodów i wydatków budżetowych i z jakich części się składa? 4. Jak funkcjonują konta: Rachunek bieżący jednostek budżetowych, Rozliczenie dochodów budżetowych, Rozliczenie wydatków budżetowych? 5. W jaki sposób ewidencjonuje się dochody i wydatki jednostek budżetowych? 6. W jaki sposób prowadzi się ewidencję analityczną dochodów i wydatków jednostek budżetowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wpisz do tabeli symbole kont, na których należy zaksięgować operacje gospodarcze po stronie Dt i Ct. Lp. Treść operacji gospodarczej Kwota Dt Ct 1. WB. Otrzymano środki budżetowe na pokrycie wydatków jednostki ,- 2. WB. Uregulowano przelewem koszty energii elektrycznej ,- 3. KP, WB. Podjęto z rachunku bieżącego do kasy ,- 4. KW. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na delegację służbową. 500,- 5. KP, WB. Podjęto z rachunku bieżącego do kasy gotówkę na wypłatę wynagrodzeń ,- 18

20 6. KW. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia WB. Spłacono przelewem zobowiązania wobec dostawcy ,- 8. WB. Spłacono przelewem podatek dochodowy od osób fizycznych ,- 9. WB. Wpływ na rachunek bieżący dochodów nieprzypisanych. 600,- 10. PK. Należności przypisanych (mandaty) ,- 11. WB. Zwrot nadpłaconych dochodów nieprzypisanych. 500,- 12. WB. Wpływ na rachunek bieżący dochodów przypisanych. 800,- 13. PK. Zmniejszono część należności przypisanych. 200,- PK. Przeksięgowano na koniec okresu sprawozdawczego poniesione 14. wydatki i zrealizowane dochody na wynik finansowy.... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie ćwiczenie, 2) odszukać w planie kont symbole kont potrzebnych do ewidencji, 3) wpisać do tabeli symbole (numery) kont, na których należy zaksięgować poszczególne operacje 4) gospodarcze po stronie Dt i Ct, 5) wpisać brakujące kwoty do podanych operacji gospodarczych, 6) porównać rozwiązanie z innymi uczniami. Wyposażenie stanowiska pracy: wzorcowy plan kont jednostek budżetowych, tabela z zadaniem. Ćwiczenie 2 Otwórz konta podanymi saldami, załóż karty wydatków zgodnie z planem wydatków, zaksięguj podane operacje gospodarcze w syntetyce i analityce, podlicz obroty na kontach i na kartach wydatków oraz odpowiedz na pytanie: Czy Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach realizuje wydatki zgodnie z planem? W jednostce budżetowej tj. Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach realizuje się plan wydatków, w którym zaplanowano następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe ,- podróże służbowe 2.000,- materiały ,- pomoce naukowe i książki ,- Salda wybranych kont wynoszą: Kasa 1.000, - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,- (CT) Materiały ,- Fundusz jednostki ,- Operacje gospodarcze: 1. WB. Otrzymano środki budżetowe od dysponenta wyższego stopnia ,- 2. KP. Podjęto z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń 3. KP. Podjęto z banku do kasy na wypłatę zaliczki dla pracownika na podróż służbową 100,- 4. KW. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia 5. KW. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej PZ. Otrzymano materiały biurowe z hurtowni (faktury do końca miesiąca nie otrzymano), materiały przyjęto do magazynu 300,- 7. RW. Wydano materiały biurowe z magazynu do zużycia 120,- 19

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont Biblioteka Inforlex JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Spis treści Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/zarzadzenia-pinb/4046,zarzadzenie-nr-22012-powiatowego-inspektora-nadzoru-budo wlanego-w-ciechanowie-w-.html

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski.

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski. Zarządzenie Nr 483/06 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r. Burmistrz Miasta Lędziny AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/104/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień r.

BILANS sporządzony na dzień r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny Numer identyfikacyjny REGON 240124733 AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot?

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? Jak zaksięgować zwrot do gminy odsetek bankowych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Czy muszę wykazać je tylko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo