Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej - Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r.. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 40 ust. 4 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam zakładowy plan kont bilansowych i pozabilansowych budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadzam zakładowy plan kont bilansowych i pozabilansowych dla jednostki budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia. 3. Konta wykazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 funkcjonują wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowią wykaz kont syntetycznych. 1

2 Wykaz urządzeń analitycznych do kont syntetycznych dla budżetu Gminy Gąbin stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Wykaz urządzeń analitycznych do kont syntetycznych jednostki budżetowej stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Zasady rachunkowości dla budżetu Gminy i jednostki Urzędu Miasta i Gminy Gąbin stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia. 4. Zasady rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia Wykaz kont syntetycznych może być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej. 2. Dokonuje się podziału kont syntetycznych: 080, 135,,139, 201, 225, 229, 240, na tzw. subkonta 3. Subkonto do konta 080 będzie prowadzone na poszczególne rodzaje inwestycji i wprowadzane będzie z chwilą rozpoczęcia nowych inwestycji. Symbol subkont będzie brzmiał: 080/ jednocyfrowe oznaczenie. 4. Subkonta do kont 139 i 240 będą wprowadzane dodatkowo w przypadku potrzeby ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z tytułu sum depozytowych. Symbol konta będzie brzmiał: -139 oznaczenie cyfrowe, oznaczenie cyfrowe 6. Utrzymuje się zasadę pełnego umorzenia środków trwałych zaliczanych do wyposażenia poprzez wpisanie w koszty w dniu zapłaty. Ewidencja stanu środków trwałych /wyposażenia/ prowadzona jest w księgach inwentarzowych. 7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyrażone w wartości określonej w tej decyzji. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz środków trwałych. 2

3 8. 3 Zakładowy plan kont ma na celu: a/ właściwe, rzetelne ewidencjonowanie operacji finansowych i gospodarczych, b/ w sposób jasny przedstawić stan wykonania budżetu i sytuację gospodarczą jednostki, c/ zapewnienie możliwości sporządzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki według których należy prowadzić księgi rachunkowe określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku. 12. Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 24/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. 3

4 4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Gąbin Wykaz obowiązujących kont: I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki budżetu 240 Pozostałe rozrachunki 250 _ Należności finansowe 260 Zobowiązania finansowe 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 909 Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach II Konta pozabilansowe 991 Planowane dochody budżetu 992 Planowane wydatki budżetu 993 Rozliczenia z innymi budżetami 4

5 5 Konto 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Ewidencja prowadzona jest wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych i dołączonych do nich dokumentów. Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy z tytułu dochodów budżetu, przychodów oraz operacji wewnętrznych. Po stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu gminy środków na wydatki budżetowe realizowane przez jednostki, wydatki objęte planem finansowym realizowane bezpośrednio z rachunku podstawowego budżetu i rachunków wyodrębnionych, wypłaty związane z rozchodami budżetu oraz operacje wewnętrzne. Ewidencja szczegółowa do konta 133 prowadzona jest przy użyciu kont analitycznych. W ciągu roku konto 133 może wykazywać saldo strony Wn oznaczające stan środków na rachunkach budżetu lub strony Ma oznaczające kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym. Konto 134 Kredyty bankowe Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę. Na stronie Wn konta ujmuje się spłatę kredytu. Na stronie Ma konta ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu. Do konta 134 prowadzi się ewidencję analityczną odrębnie dla każdego kredytu. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zaciągniętego kredytu. Konto 140 Środki pieniężne w drodze Konto 140 służy do bieżącej ewidencji środków pieniężnych w drodze. Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez Urząd w zakresie realizacji należności z tytułu podatków i opłat, a także dochody zrealizowane przez inne niż Urząd jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu dokonane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty należności podatkowych realizowanych przez Urząd w korespondencji z kontem

6 Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami. W ciągu roku konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę i objętych sprawozdaniem, lecz nie przelanych na rachunek bieżący budżetu, natomiast saldo Ma stan dochodów przekazanych przez jednostki a nie objętych sprawozdaniem. Konto 222 może wykazywać dwa salda. 6 Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami. Saldo Wn konta 223 oznacza stan środków przelanych na rachunki bieżące jednostek, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Konto 224 Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków dotyczących budżetu gminy z innymi budżetami, a w szczególności z tytułu: - rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - udziałów w dochodach budżetu państwa, - dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa. - rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji Na stronie Wn konta 224 ujmuje się: - dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe wykazane w sprawozdaniach RB 27 należne gminie jako dochody własne w korespondencji z kontem dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe wykazane w sprawozdaniach RB 27 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w korespondencji z kontem należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w roku następnym na podstawie sprawozdania i przelewu w korespondencji z kontem przekazanie należnych budżetowi państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w korespondencji z kontem subwencje Na stronie Ma konta 224 ujmuje się: - przelewy dochodów dokonane przez urzędy skarbowe w korespondencji z kontem wpływy udziałów na rachunek budżetu w korespondencji z kontem bezpośrednie wpływy z tytułu dochodów należnych budżetowi państwa w korespondencji z kontem

7 Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań budżetu gminy. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, saldo Ma konta 224 stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. 7 Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach : 222,223,224,250,260, a dotyczących m.in.: - błędów w wyciągach bankowych popełnionych przez bank, - niewłaściwych uznań i obciążeń objętych wyciągiem bankowym, - wpłat wymagających wyjaśnienia. Konto Wn 240 oznacza stan należności, konto Ma 240 oznacza stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Konto 250 należności finansowe Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. Konto 260 Zobowiązania finansowe Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań finansowych, a w szczególności do ewidencji zaciągniętych pożyczek z wyjątkiem kredytów bankowych. Na stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, po stronie Ma wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, zaś saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 901 Dochody budżetu Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu gminy z wyłączeniem. Na stronie Wn ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dochodów budżetu jst na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się: - wpływ dochodów budżetowych z tytułu dotacji, subwencji (z wyjątkiem subwencji przekazanej w miesiącu grudniu należnej za styczeń następnego roku) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem udziałów przekazanych styczniu za rok poprzedni) w korespondencji z kontem na podstawie sprawozdań Rb-27 urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów w dochodach budżetu państwa na koniec każdego kwartału w korespondencji z kontem na podstawie rocznego sprawozdania oraz przelewu środków w roku następnym z Ministerstwa Finansów tytułem udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w korespondencji z kontem rozliczenie dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu 7

8 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w korespondencji z kontem zrealizowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd zgodnie z informacją z realizacji podatków i opłat na koniec każdego okresu sprawozdawczego w korespondencji z kontem pozostałe dochody realizowane przez Urząd wpływające bezpośrednio na rachunek budżetu w korespondencji z kontem na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego w korespondencji z kontem pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w korespondencji z kontem 133 Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w/g podziałek klasyfikacji budżetowej powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu. W ciągu roku saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo 901 przenosi się na konto Konto 902 Wydatki budżetu Konto 902 służy do ewidencji dokonywanych wydatków budżetu gminy, Na stronie Wn konta ujmuje się: - wydatki jednostki budżetowej na podstawie sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 223, - wydatki realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych w korespondencji z kontem 134. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy wydatków budżetu jednostki ST na konto 961. Ewidencja szczegółowa do konta 902 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej. W ciągu roku konto wykazuje saldo Wn oznaczające sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku saldo konta 902 przenosi się na konto 961. Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów ( odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260 ), po stronie Ma przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów tj. otrzymaną w grudniu subwencję oświatową za styczeń następnego roku w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa do konta 909 prowadzona jest według tytułów rozliczeń międzyokresowych. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i saldo Ma. Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jst. 8

9 Na stronie Wn konta ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, przeniesienie sald: Wn konta 961 oraz Wn konta 962 na dzień kończący poprzedni rok budżetowy. Na stronie Wn konta ujmuje się również przeniesienie na skumulowany wynik budżetu wydatków poniesionych w poprzednim. Na stronie Ma konta 960 ujmuje się, pod datą przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, przeksięgowanie sald strony Ma konta 961 i 962 ustalonych na dzień kończący poprzedni rok budżetowy. 9 Saldo Wn konta 960 oznacza skumulowanego deficytu skumulowaną nadwyżkę budżetu. budżetu, zaś saldo Ma oznacza Konto 961 Wynik wykonania budżetu Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu za dany rok budżetowy czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku na stronie Wn ujmuje się przeniesienia poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu w korespondencji z kontem 902 i kontem 903, po stronie Ma ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu w korespondencji z kontem 901. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo strony Wn oznaczające stan deficytu budżetu, lub saldo strony Ma oznaczające stan nadwyżki budżetu za dany rok. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe. Na stronie Ma przychody finansowe, w szczególności umorzenia pożyczek W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, koszty przenosi się na stronę Wn konta 960, a przychody na stronę Ma konta 960. Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. Konto 991 Planowane dochody budżetu Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta

10 Konto 992 Planowane wydatki budżetu 10 Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.. Na stronie Ma ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Konto 993 Rozliczenia z innymi budżetami Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. Po stronie Ma ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane z innych budżetów. Może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z innych budżetów, saldo Ma stan zobowiązań. 10

11 11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013r Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe KASA Rachunek bieżący jednostki Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Inne rachunki bankowe Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych 11

12 224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Rozrachunki z budżetami Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Wpływy do wyjaśnienia Odpisy aktualizujące należności 12 Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12

13 860 - Wynik finansowy II. Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 13 KONTA BILANSOWE 1) ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY Konta zespołu 0 służą do ewidencji: 1. rzeczowego majątku trwałego 2. wartości niematerialnych i prawnych 3. finansowego majątku trwałego 4. umorzenie majątku 5. inwestycji Konto 011 Środki trwałe Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością, które nie podlegają ujęciu na kontach 013,014,016,017.. Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenia środków trwałych, w szczególności: - przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu lub inwestycji lub zwiększenia wartości początkowej na skutek ich ulepszenia. - zakupu środka trwałego niewymagającego montażu lub instalacji - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w dotychczasowej wartości początkowej na podstawie decyzji właściwego organu innej jednostki: wartość dotychczasowego umorzenia w korespondencji z kontem 071, - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w wyniku darowizn Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenia stanu środków trwałych, w szczególności: - sprzedaż, likwidację, nieodpłatne przekazanie środków trwałych: dotychczasowe umorzenie, wycofanie z używania na skutek likwidacji Ewidencja szczegółowa środków trwałych prowadzona jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych wg grup inwentarzowych: 0 grunty 1 budynki i lokale 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 kotły i maszyny energetyczne 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6 urządzenia techniczne 7 środki transportu 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej. 13

14 14 Konto 013 Pozostałe środki trwałe Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych niepodlegających ujęciu na kontach 011,014,016,017, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności: - przychód środków trwałych o niskiej wartości początkowej i innych umarzanych jednorazowo bezpośrednio z zakupu - nieodpłatne otrzymanie środków od jednostek na podstawie decyzji właściwego organu (w dotychczasowej wartości ewidencyjnej) - na stronie Ma konta ujmuje się w szczególności: - zmniejszenie stanu środków trwałych w wyniku likwidacji i nieodpłatnego przekazania Ewidencja szczegółowa do konta 013 prowadzona jest z uwzględnieniem wartości początkowej oraz komórek organizacyjnych, którym je powierzono. Konto 013 może wykazywać saldo strony Wn, które oznacza wartość początkową środków trwałych znajdujących się w używaniu. Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, po stronie Ma zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności: - zakup wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Ma konta ujmuje się w szczególności: - rozchód wartości niematerialnych i prawnych wartość dotychczasowego umorzenia Ewidencja szczegółowa do konta 020 prowadzona jest według ich tytułów z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. Konto "Długoterminowe aktywa finansowe" Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności. Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych. 14

15 Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Wn ujmuje się wyksięgowanie umorzenia w wyniku wycofania z eksploatacji w korespondencji z kontem 011 lub 020. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się wspólnie z ewidencją szczegółową do kont 011 i 020. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 15 Konto "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 013, 014, 020. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzeniowe nowych, wydanych do użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające koszty w korespondencji z kontem 400 lub w przypadku ich nieodpłatnego otrzymania w korespondencji z kontem 013, 020 lub 014. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Konto "Środki trwałe w budowie(inwestycje)" Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. oraz rozliczenia Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: - poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie; - poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, a w szczególności środków trwałych i wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie. 15

16 Na koncie 080 księguje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest do konta 080 z wyodrębnieniem kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie ZESPÓŁ 1- ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE Konta zespoły 1 służą do ewidencji: - KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PIENIĄŻNYCH PRZECHOWYWANYCH W KASACH - Krajowych i zagranicznych środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych Konta zespołu 1 odzwierciedlają operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych. Konto "Kasa" Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki, a na stronie Ma - rozchody gotówki. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. Na koniec roku powinno być zerowe. Konto "Rachunek bieżący jednostki" Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych, w szczególności: - środków na realizację wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 223; - z tytułu zrealizowanych przez Urząd dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 221, 101 Na stronie Ma konta 130 ujmuje się w szczególności: - zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym Urzędu, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych, w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 4, 7 lub 8; - ewidencję dochodów budżetowych (z zapisem równoległym na kontach organu, w momencie ich wpływu), w korespondencji z kontem 222, - okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego szczebla w korespondencji z kontem 223. Zapisy na koncie 130 dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych. Obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów. Ewidencja szczegółowa do konta 130 prowadzona jest w następujący sposób: subkonto dochodów, subkonto wydatków. 16

17 Na koniec roku konto 130 nie wykazuje salda. 17 Konto "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" Konto służy do ewidencji środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków, będących dochodami funduszu na rachunek bankowy w korespondencji z kontem 851 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków funduszu w korespondencji z kontem 234. Na stronie Ma konta ujmuje się wypłaty środków z rachunku bankowego w korespondencji z kontem 851, pobranie gotówki do kasy na wypłatę świadczeń w korespondencji z kontem 140 oraz wypłatę udzielonych pożyczek w korespondencji z kontem 234. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS. Konto "Inne rachunki bankowe" Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia, w szczególności zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia podział wydzielonych środków według kontrahentów. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Konto 141 Środki pieniężne w drodze Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn ujmuje się stany zwiększenia środków pieniężnych w drodze, po stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 3) ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA Konta zespołu 2 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. Konto "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług. Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest według poszczególnych kontrahentów. 17

18 Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań. 18 Konto "Należności z tytułu dochodów budżetowych" Konto 221 służy do ewidencji należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. Na stronie Wn konta 221 księguje się: - przypisy należności, - odsetki za zwłokę w kwocie wpłaconej, - zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 130, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący podatnika, albo konta 101, jeśli zwrot następuje z kasy Urzędu; - wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 albo konta 101; Na stronie Ma konta 221 księguje się: - odpisy należności, - odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, - wpłaty dokonane przelewem, w korespondencji ze stroną Wn konta 130; - wpłaty dokonane do kasy urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 101. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. Zapisy z tego tytułu dokonywane są na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań (zaległości i nadpłaty). Ewidencja szczegółowa do konta 221 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań z tytułu nadpłat w tych dochodach. Konto "Rozliczenie dochodów budżetowych" Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Urząd dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 dokonuje się dochody budżetowe zrealizowane, które wpłynęły bezpośrednio na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się roczne lub okresowe przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych zrealizowanych lecz nieprzelanych do budżetu. Konto "Rozliczenie wydatków budżetowych" Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 18

19 - roczne lub okresowe przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800, - okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych w korespondencji z kontem 130, Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymane na pokrycie wydatków budżetowych jednostki, w korespondencji z kontem 130. Na koniec roku konto 223 nie wykazuje salda. Konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich Konto służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich. Po stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności war4tość dotacji przekazanych przez organ dotujący w korespondencji z kontem 130, wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez BGK. Po stronie Ma ujmuje się wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone,wartość dotacji zwróconych. 19 Konto "Rozrachunki z budżetami" Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu podatków, dotacji, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się przelew podatku do Urzędu Skarbowego w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania z tytułu podatku od rachunków oraz od wynagrodzeń. Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza nadpłatę podatku, a saldo Ma, stan zobowiązań z tytułu podatku. Konto "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także z tytułu pozostałych potrąceń od wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę zobowiązań w korespondencji z kontem 130 oraz zmniejszenie zobowiązań z tytułu zasiłku chorobowego w korespondencji z kontem 231. Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania oraz spłatę z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz innych potrąceń w korespondencji z kontem 400 lub 231. Ewidencja szczegółowa do konta 229 prowadzona jest według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań. 19

20 20 Konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia umowy o dzieło i innymi umowami zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: - wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń w korespondencji z kontem 101 lub 130; - potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń w korespondencji z kontem 400, a także kwotę zasiłku chorobowego należnego pracownikowi w korespondencji z kontem 229. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń Konto "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: - wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę; - należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: - rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; - wpływy należności od pracowników. Ewidencja szczegółowa do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. Konto "Pozostałe rozrachunki" Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach , w szczególności sumy przyjęte do kasy i odprowadzone na rachunek bankowy, a także lokaty środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, szczególnie zwrot zabezpieczeń należytego wykonania umowy w korespondencji z kontem 139, a także gotówkę odprowadzoną z kasy na rachunek bankowy w korespondencji z kontem

21 Na stronie Ma ujmuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń, w szczególności wpływ środków na zabezpieczenie wykonania umowy na rachunek lokaty w korespondencji z kontem 139, a także sumy przyjęte do kasy w korespondencji z kontem 101. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań. Konto 245 Wpływy do wyjaśnienia Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 21 ZESPÓŁ 4 KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE Konto "Amortyzacja" Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne. Na stronie Ma ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie rocznej sumy salda na wynik finansowy. Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. saldo konta 400 przenosi się na koniec roku na konto 860. Konto "Zużycie materiałów i energii " Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej i pomocniczej. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, po stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii i przeniesienie na koniec roku na konto 860. Konto 402 Usługi obce. Konto służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności jednostki. 21

22 Konto 403 Podatki i opłaty 22 Konto 403 służy do ewidencji kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, od środków transportu, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, skarbowej, administracyjnej. Konto Wynagrodzenia Konto służy do ewidencji wynagrodzeń pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Po stronie Wn ujmuje się kwotę należnego pracownikom wynagrodzenia brutto. Po stronie Ma ujmuje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń na koniec roku przenosi się na konto 860. Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto służy do ewidencji kosztów działalności z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Po stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników, które nie są zaliczane do wy narodzeń, po stronie Ma zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na koniec roku przenosi się na konto 860. Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY Konto Przychody z tytułu dochodów budżetowych Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością, a w szczególności podatków, składek, opłat i innych dochodów należnych na podstawie odrębnych ustaw. Po stronie Wn ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, po stronie Ma przychody z tytułu dochodów budżetowych. Saldo konta na koniec roku przenosi się na konto 860 i nie wykazuje salda. Konto "Przychody finansowe" Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się: - przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z udziałów i akcji, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 22

23 Konto "Koszty finansowe 23 Konto 751 służy do ewidencji kosztów operacji finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne Konto służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Urzędu w tym wszelkich przychodów niepodlegających ewidencji na koncie 720. Na koniec roku przenosi się przychody na konto 860. Na koniec roku nie wykazuje salda. Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Urzędu. Na koniec roku konto nie wykazuje salda. ZESPÓŁ 8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY Konto "Fundusz jednostki" Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu w szczególności: - przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; - przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222; - przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810; - różnice w aktualizacji wyceny środków trwałych, - pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 761; - wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji. Na stronie Ma konta 800 ujmuje się zwiększenia funduszu w szczególności: - przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; - przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223; - wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji w korespondencji z kontem 810; - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, - różnice z aktualizacji i wyceny środków trwałych Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 23

24 24 Konto "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich środki z budżetu na inwestycje" oraz Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych przekazanych z budżetu dla Miejsko- Gminnej Bibliotek Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz równowartości wydatków dokonanych przez Urząd ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane oraz równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji w korespondencji z kontem 224, wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone w korespondencji z kontem 224, równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. Konto "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na stronie Wn konta 851 ujmuje się wydatki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w korespondencji z kontem Na stronie Ma konta 851 ujmuje się środki będące dochodami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w korespondencji z kontem Saldo Ma konta 851 wyraża stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Konto "Wynik finansowy Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: - poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401,402,403,404,405 i 409; - kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751; Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: - uzyskanych przychodów, w korespondencji z kontem 750; - pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto

25 25 II. KONTA POZABILANSOWE Konto 976 wzajemne rozliczenia między jednostkami Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 25

26 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Wykaz urządzeń analitycznych do kont syntetycznych dla budżetu gminy Gąbin Symbol konta Nazwa konta Urządzenia analityczne 26 I Konta bilansowe -kartoteki wg podziału 133 Rachunek budżetu klasyfikacji budżetowej Zestawienie komputerowe książka kontowa 134 Kredyty bankowe kartoteki komputerowe, 140 Środki pieniężne w drodze Kartoteki komputerowe 222 Rozliczenie dochodów książka kontowa budżetowych Kartoteki komputerowe 223 Rozliczenie wydatków Kartoteki komputerowe budżetowych 224 Rozrachunki budżetu Kartoteki komputerowe 240 Pozostałe rozrachunki Kartoteki komputerowe 250 Należności finansowe Książka kontowa Kartoteki komputerowe 260 Zobowiązania finansowe Kartoteki komputerowe 901 Dochody budżetu Kartoteki komputerowe 902 Wydatki budżetu Kartoteki komputerowe 26

27 Rozliczenia międzyokresowe Kartoteki komputerowe 960 Skumulowane wyniki budżetu Kartoteki komputerowe 961 Wynik wykonania budżetu Kartoteki komputerowe 962 Wynik na pozostałych operacjach Kartoteki komputerowe 27

28 WYKAZ Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. URZĄDZEŃ ANALITYCZNYCH DO KONT SYNTETYCZNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 28 Symbol konta Nazwa konta Urządzenia analityczne 1. Konta bilansowe 011 Środki trwałe Księga inwentarzowa 013 Pozostałe środki trwałe Księga inwentarzowa 020 Wartości niematerialne i prawne Księga inwentarzowa 030 Długoterminowe aktywa finansowe Księga inwentarzowa 071 Umorzenie środków trwałych oraz Księga inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków Księga inwentarzowa trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080 Środki trwałe w budowie(inwestycje) Kartoteki komputerowe wg poszczególnych zadań 101 Kasa Raport kasowy 130 Rachunek bieżący jednostki Kartoteki komputerowe 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia Kartoteki komputerowe prowadzone odrębnie dla każdego funduszu 139 Inne rachunki bankowe Kartoteki komputerowe 141 Środki pieniężne w drodze Kartoteki komputerowe 201 Rozrachunki z odbiorcami i Kartoteki komputerowe dostawcami 221 Należność z tyt. dochodów budżetowych Urządzenia podatkowe Kontokwitariusze zobowiązania pieniężnego 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Kartoteki komputerowe 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Kartoteki komputerowe 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz Kartoteki komputerowe płatności z budżetu środków europejskich 225 Rozrachunki z budżetami Książka kontowa 28

29 290 Odpisy aktualizujące należności Kartoteki komputerowe 229 Pozostałe rozrachunki Kartoteki komputerowe publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Kartoteki komputerowe 234 Pozostałe rozrachunki z Kartoteki komputerowe pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki Kartoteki komputerowe 245 Wpływy do wyjaśnienia 400 Amortyzacja Kartoteki komputerowe 401 Zużycie materiałów i energii Kartoteki komputerowe 402 Usługi obce Kartoteki komputerowe 403 Podatki i opłaty Kartoteki komputerowe 404 Wynagrodzenia Kartoteki komputerowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne Kartoteki komputerowe świadczenia 409 Pozostałe koszty rodzajowe Kartoteki komputerowe 720 Przychody z tytułu dochodów Kartoteki komputerowe budżetowych 750 Przychody finansowe Kartoteki komputerowe 751 Koszty finansowe Kartoteki komputerowe 760 Pozostałe przychody operacyjne Kartoteki komputerowe 761 Pozostałe koszty operacyjne Kartoteki komputerowe 800 Fundusz jednostki Kartoteki komputerowe 810 Dotacje budżetowe, płatności z Kartoteki komputerowe budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 851 Zakładowy fundusz świadczeń Kartoteki komputerowe socjalnych 860 Wynik finansowy Kartoteki komputerowe 29 29

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 października 2010r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2012

Zarządzenie Nr 42/2012 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad /polityki/ rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 10 /2013 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/ 10 /2013 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/ 10 /2013 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.05.2013r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0152/112/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 28.10.2010r. Działając na zasadzie postanowień zawartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo