1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art określa wprost: A) względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję, wyjątki od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art określa wprost: A) względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję, wyjątki od"

Transkrypt

1 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art określa wprost: A) względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję, wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej B) bezwzględny zakaz porozumień ograniczających konkurencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej C) względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję, wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej, zakaz antykonkurencyjnych koncentracji 2. Które stwierdzenie jest prawdziwe: A) Komisja poleca krajowemu organowi ochrony konkurencji wydanie decyzji skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszeń TFUE B) Komisja ma możliwość wydawania decyzji skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszeń TFUE C) Komisja nie ma możliwości wydawania decyzji skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszeń TFUE 3. Które stwierdzenie jest prawdziwe: A) Organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich nie są automatycznie pozbawione swych kompetencji, jeżeli Komisja rozpocznie własne postępowanie w sprawie B) Organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich są automatycznie pozbawione swych kompetencji, jeżeli Komisja rozpocznie własne postępowanie w sprawie C) Organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich na podstawie własnej decyzji są wyłączone od prowadzenia sprawy, jeżeli Komisja rozpocznie własne postępowanie 4. Brak winy przedsiębiorcy w naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i TFUE A) nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa B) wyłącza odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa C) podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie czy wyłącza czy nie wyłącza odpowiedzialności 5. Wydając decyzję warunkową Prezes UOKiK: A) nakłada karę pieniężną B) nie nakłada kary pieniężnej C) może nie nałożyć kary pieniężnej 6. P o ś r e d n i e ustalenie ceny w drodze porozumienia jest: A) co do zasady zakazane B) zakazane jest tylko bezpośrednie ustalanie cen C) ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie odnosi się wprost do tego problemu 7. Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają zamiar koncentracji : A) nie są obowiązani do powstrzymywania się od dokonania koncentracji B) mogą dokonać koncentracji z zastrzeżeniem terminu C) obowiązani są do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKIK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja ma zostać wydana 8. Uprzednie naruszenie przepisów ustawy A) ma znaczenie przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych B) podwyższa wymiar kary o 1,5% C) podwyższa wymiar kary o 5% 9. Z uwagi na ważny interes strony Prezes UOKIK A) może odstąpić od wymierzania kary pieniężnej B) może odroczyć uiszczenie kary pieniężnej C) może obniżyć wysokość kary pieniężnej o 5 % 10. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje A) Nadużywania pozycji dominującej B) Nadużywania i posiadania pozycji dominującej C) Nadużywania pozycji dominującej jak i podejmowania działań dla jej pozyskania

2 1. W treści ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez ceny rozumie się : A. ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen B. same ceny w rozumieniu ustawy o cenach C. ceny z wyłączeniem opłat o charakterze cen, marż handlowych, prowizji i narzutów do cen 2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów budując definicję konsumenta: A. odwołuje się do definicji konsumenta w przepisach Kodeksu cywilnego, a dodatkowo rozszerza zakres tej definicji B. odwołuje się do definicji konsumenta w przepisach Kodeksu cywilnego z zawężeniem definicji konsumenta w przepisach Kodeksu cywilnego C. odwołuje się do definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym 3. Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części : A. Nieważne B. Bezskuteczne C. Wzruszalne 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta : A. umyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji, jeżeli było to wymagane B. umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji, jeżeli było to wymagane C. nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji, jeżeli było to wymagane 5. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych A. należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy B. można uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy C. nie należy uwzględniać okresu, stopnia oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy 6. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji A. może nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, do wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami B. nie może nałożyć obowiązku lub przyjąć ich zobowiązania, do wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami C. powinien może nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, do wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 7. Przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów A. stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw B. nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw C. stosuje się jedynie pod pewnymi warunkami do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw 8. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy jest: A. zakazanym nadużywaniem pozycji dominującej B. dozwolone C. praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

3 9. Suma indywidualnych interesów konsumentów A. nie jest zbiorowym interesem konsumentów B. jest zbiorowym interesem konsumentów C. nie jest zbiorowym interesem konsumentów, chyba że konsumenci ustalą inaczej 10. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów : A. nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. B. wyłącza ochronę wynikającą z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji C. może wyłączać ochronę wynikającą z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1. W treści ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez towary - rozumie się : A. rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane B. rzeczy fizykalne C. rzeczy z wyłączeniem energii, papierów wartościowych i innych praw majątkowych, usług, a także robót budowlanych 2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów budując definicję przedsiębiorcy: A. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, a dodatkowo rozszerza zakres tej definicji B. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej z zawężeniem definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej C. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym, a dodatkowo rozszerza zakres tej definicji 3.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje A. Nadużywania pozycji dominującej B. Nadużywania pozycji dominującej jak i podejmowania zachowań (działań i zaniechań) dla jej pozyskania C. Nadużywania pozycji dominującej jak i podejmowania działań dla jej pozyskania 4. Nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów są: A. Praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów B. Porozumieniami naruszającymi konkurencję C. Wyłącznie nadużywaniem pozycji dominującej przez związek przedsiębiorców 5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji A. może nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie do zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, B. musi nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie do zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców C. nie może nałożyć obowiązku lub przyjąć ich zobowiązania do zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców

4 6. Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego: A. jest dozwolone B. jest zakazane C. nie jest ani dozwolone ani zakazane 7. Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego: A. nie uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego B. zawsze uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego C. tylko niekiedy uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego 8. Porozumienia ograniczające konkurencję są w całości lub w odpowiedniej części: A. nieważne B. bezskuteczne C. względnie skuteczne 9. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu A. w wysokości przynajmniej 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, B. w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, C. w dowolnej wysokości zgodnej jednak z zasadami współżycia społecznego 10. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w drodze: A. decyzji B. postanowienia C. decyzji albo postanowienia 1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów budując definicję przedsiębiorcy: D. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, a dodatkowo rozszerza zakres tej definicji E. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej z zawężeniem definicji przedsiębiorcy w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej F. odwołuje się do definicji przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym, a dodatkowo rozszerza zakres tej definicji 2.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje D. Nadużywania pozycji dominującej E. Nadużywania i posiadania pozycji dominującej F. Nadużywania pozycji dominującej jak i podejmowania działań dla jej pozyskania 3. Nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są: D. Praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów E. Porozumieniami naruszającymi konkurencję F. Wyłącznie nadużywaniem pozycji dominującej przez związek przedsiębiorców 4. Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego: D. jest dozwolone

5 E. jest zakazane F. nie jest ani dozwolone ani zakazane 5. Porozumienia ograniczające konkurencję są w całości lub w odpowiedniej części: A. nieważne B. bezskuteczne C. względnie skuteczne 6. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w drodze: A. decyzji B. postanowienia C. decyzji albo postanowienia 7. Suma indywidualnych interesów konsumentów A. jest zbiorowym interesem konsumentów B. nie jest zbiorowym interesem konsumentów C. jest zbiorowym interesem konsumentów, jeżeli dotyczy więcej niż trzech przedsiębiorców 8. Brak winy przedsiębiorcy w naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i TFUE A. nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa B. wyłącza odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa C. podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie czy wyłącza czy nie wyłącza odpowiedzialności 9.Wydając decyzję warunkową Prezes UOKiK: A. nakłada karę pieniężną B. nie nakłada kary pieniężnej C. może nie nałożyć kary pieniężnej 10. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy jest: A. zakazanym nadużywaniem pozycji dominującej B. dozwolone C. praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie reguluje: A. zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów B. ogólnego bezpieczeństwa produktów, jakości paliw C. przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, 2. Zasada eksterytorialności polega na tym, że ustawę stosuje się wtedy gdy: A. zakazane praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. B. zakazane praktyki lub koncentracje są podejmowane przez obywateli polskich/osoby prawne z siedzibą w Polsce. C. zakazane praktyki lub koncentracje są podejmowane przez obywateli Unii Europejskiej /osoby prawne z siedzibą w Polsce. 3. Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów: A. stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw B. nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw

6 C. nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie judykatury 4. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów: A. ma taki sam zakres desygnatów jak w ustawie regulującej status przedsiębiorcy w prawie publicznym gospodarczym. B. ma szerszy zakres desygnatów jak w ustawie regulującej status przedsiębiorcy w prawie publicznym gospodarczym. C. ma węższy zakres desygnatów jak w ustawie regulującej status przedsiębiorcy w prawie publicznym gospodarczym. 5. Porozumieniami w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji : A. są tylko umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, B. są także uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, C. nie są uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 6. Przez rynek właściwy rozumie się A. rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. B. rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, nie są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. C. rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują znacznie zróżnicowane warunki konkurencji. 7. Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym : A. przekracza 40%; B. przekracza 60%; C. nie przekracza 40%; 8. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym A. są monopolistami B. są oligopolistami C. są konkurentami 9. Porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym są: A. dozwolone B. względnie zakazane C. bezwzględnie zakazane 10. Ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów jest: A. kartelem cenowym B. kartelem kontyngentowym

7 C. margin squeeze 11. Czynność prawna będąca przejawem ograniczania dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem jest: A. Czynnością prawną kulejącą, tzw. negotium claudicans B. względnie nieważna C. Bezwzględnie nieważna 12. Zakazane jest: A. tylko nadużywanie pozycji dominującej B. osiąganie pozycji dominującej C. osiąganie i utrzymywanie pozycji dominującej 13. Kontrola koncentracji w prawie polskim jest oparta na modelu koncentracji: A. ex post B. ex ante C. ex lege 14. Tzw. parakoncentracją jest proces: A. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; przejęcia przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; B. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; C. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. 15. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji : A. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej B. Przedsiębiorców w restrukturyzacji c. przedsiębiorców z kapitałem joint venture 16. czasowe nabycie lub objęcie przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży A. Podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKIK B. Podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej C. Nie podlega zgłoszeniu 17. Uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazanie jego wykorzystywania: A. jest wyłączną kompetencją sądu B. jest kompetencją Prezesa UOKIK C. nie jest kompetencją Prezesa UOKIK 18. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się: A. godzące w nie sprzeczne z prawem zachowanie przedsiębiorcy B. godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy

8 C. godzące w nie sprzeczne z dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy 19. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji; proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru tao przypadki: A. praktyk monopolistycznych B. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów C. nadużywania pozycji dominującej 20. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów A. nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. B. nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw za wyjątkiem przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. C. wyłącza ochronę wynikającą z innych ustaw 21. Niedozwoloną praktyką naruszającą konkurencję nie jest: A. Porozumienie ograniczające konkurencję B. Nadużywanie pozycji dominującej C. Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów 22. przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o ochronie konkurencji za zachowania: A) tylko z winy umyślnej B) zawinione bez względu na postać winy C) nawet niezawinione 23. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji wszczyna się : A. na wniosek lub z urzędu B. tylko na wniosek C.tylko z urzędu 24. Regulacja prawna wskazująca na obowiązek posiadania koncesji dla prowadzenia działalności gospodarczej danego typu tworzy: A. monopol faktyczny B. monopol administracyjny c. monopol prawny 25. Występowanie na rynku właściwym 3 podmiotów, które podzieliły między siebie rynek to zjawisko: A. monopolu B. duopolu C. oligopolu

9 26. Przepisy art. 101/102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (z dniem wejścia w życie Traktatu z Lizbony 1.XII.2009) nie regulują: A. Zakazu porozumień naruszających konkurencję B. Zakazu nadużywania pozycji dominującej c. zakazu antykonkurencyjnej koncentracji przedsiębiorców i ich związków 27. Porozumienia ograniczające konkurencję ma charakter horyzontalny A. jeżeli jest zawierane między przedsiębiorcami działającymi na tym samym poziomie obrotu gospodarczego B) jeżeli jest zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych ale komplementarnych względem siebie szczeblach C. jeżeli jest zawierane między przedsiębiorcami i konsumentami 28. Kartel może polegać na wprowadzeniu ceny minimalnej i wówczas ceny są zazwyczaj A. wyższe, niż w warunkach niezakłóconej konkurencji B. niższe niż w warunkach niezakłóconej konkurencji C. Sztywne 29. Nie jest kartelem cenowym: A. cena ustalona między przedsiębiorcami jako sztywna, cena minimalna, cena maksymalna B. cena rekomendowana (np. cennik opracowany przez organizację branżową) C. cena nienegocjowalna w umowie adhezyjnej 30. Nie jest niedopuszczalne w przetargu: A. Składanie oferty zabezpieczającej (zwanej również uzupełniającą, grzecznościową, drobną lub symboliczną) B. Praktyka ograniczania ofert na mocy których jedno lub więcej przedsiębiorstw decyduje się na nie wzięcie udziału w przetargu lub na wycofanie wcześniej złożonej oferty, aby wybrano ofertę wyznaczoną jako ofertę zwycięską. C. Złożenie oferty przez pełnomocnika 31. Zasada de minimis, klauzula rozsądku, wyłączenia grupowe to wyjątki od: A. Zakazu nadużywania pozycji dominującej B. Zakazu naruszania zbiorowych interesów konsumentów C. Zakazu porozumień ograniczających konkurencję 32. Zasada de minimis A. działa ex lege B. jest potrzebne wydanie decyzji Prezesa UOKIK potwierdzającej wyłączenie C. jest nieograniczona 33. W każdym krajowym lub wspólnotowym postępowaniu w sprawie stosowania Traktatu ciężar udowodnienia naruszenia A. spoczywa na organie zarzucającym naruszenie. B. Nie spoczywa na przedsiębiorstwie lub związku przedsiębiorstw powołujących się na klauzulę rozsądku ma obowiązek udowodnienia C. spoczywa na osobie zgłaszającej donos 34. Które twierdzenie o ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów jest fałszywe:

10 A. W obszarze ochrony konkurencji regulacja ustawy ma charakter kompleksowy. B. W obszarze ochrony konsumentów ustawa posługuje się metodą rozproszoną i fragmentaryczną C. Ustawa precyzuje jaki jest zakres obowiązku informacyjnego dla konsumentów. 35. Które twierdzenie jest fałszywe: A. Praktyki ograniczające konkurencję, biorąc pod uwagę kryterium ilości przedsiębiorców stosujących praktykę, mogą mieć charakter wyłącznie zbiorowy (grupowy, kolektywny) B. Praktyki antykonkurencyjne mają bezpośredni wpływ na stan lub rozwój konkurencji oraz interesy innych przedsiębiorców C. praktyki eksploatacyjne to takie, których celem czy skutkiem jest naruszenie przede wszystkim innych niż konkurencyjne interesów pozostałych uczestników rynku. 36. Które twierdzenie jest fałszywe: A. Pojęcie interesu publicznego stanowi klauzulę generalną. Polega on na zapewnieniu właściwych warunków funkcjonowania rynku gospodarczego B. interes publiczny dotyczy ogółu (ma charakter ogólnospołeczny), a nie tylko jednostek czy też określonych grup osób; jest pojęciem o charakterze zmiennym i niejednorodnym, wymaga on konkretyzacji w danej sprawie C. interes publiczny nie musi zostać ustalony i skonkretyzowany w każdej sprawie antymonopolowej. 37. Koncentracja konglomeratowa A. obejmuje przedsiębiorców będących konkurentami B. to koncentracja pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu towarowego C. ma miejsce pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na różnych nie powiązanych ze sobą rynkach produktowych i geograficznych

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

3) przedsiębiorcy dominującym rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

3) przedsiębiorcy dominującym rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; Materiał do pytań testowych Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1 [Cele i zakres ustawy] 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - ćwiczenia mgr Marcin Kraśniewski Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ Prawo ochrony konkurencji 11 Czym jest konkurencja?

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Cele

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 50 poz. 331

Dz.U Nr 50 poz. 331 Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 tj. Dz.U. 2017 poz. 229 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/73 Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 Opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132. U S T AWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU Zakaz praktyk ograniczających konkurencję: - porozumień ograniczających konkurencję, - nadużywania pozycji dominującej Praktyki ograniczające konkurencję: 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 184 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Zakaz praktyk ograniczających konkurencję (jeden z trzech działów ustawy dotyczących norm materialnych) : zakaz porozumień

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1319 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. 1) I) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na postawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia (Dz.U Nr 50, poz. 331)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia (Dz.U Nr 50, poz. 331) brzmienie pierwotne (od 2007-04-21) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia 2007-02-16 (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w L. dz. 039/KRIA/2013/w Warszawa, 28 stycznia 2013 Sz. P. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DPR 022/2012 Działając

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.07.50.331 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.660 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.2007.171.1206 art. 20 2008.12.31 zm. Dz.U.2008.157.976 art. 14 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1458 art. 52 2009.03.07 zm. Dz.U.2009.18.97

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2007.50.331 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych. Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie

Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych. Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie System ochrony konkurencji UZNK - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206. Dział I

Bardziej szczegółowo

Antymonopolowa kontrola koncentracji

Antymonopolowa kontrola koncentracji Antymonopolowa kontrola koncentracji Autorzy: Tomasz Dobrowolski - partner, radca prawny, Kancelaria Prawna Hogan&Hartson; Lech Najbauer - radca prawny Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 170, poz. 1652,

Bardziej szczegółowo

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące:

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące: 20 listopada br. Rząd RP przyjął Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wdrożenie przepisów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2007.50.331 2007.06.20 zm. Dz.U. 2007.99.660 2007.12.21 zm. Dz.U. 2007.171.1206 2008.12.31 zm. Dz.U. 2008.157.976 2009.01.01 zm. Dz.U. 2008.223.1458 2009.03.07 zm. Dz.U. 2009.18.97

Bardziej szczegółowo

OFICJALNA METODYKA ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

OFICJALNA METODYKA ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. PPK Kary pieniężne Kary pieniężne Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych Departament Rynków Rolnych Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421-00012/04/EK Warszawa,23.02.2005 r. DECYZJA Nr DAR - 2 /2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE)

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Spis treści: 1. Uwagi wstępne 1.1. Porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity) Dz.U.03.86.804 2003.10.01 zm. przen. Dz.U.03.60.535 2003.10.15 zm. Dz.U.03.170.1652 2004.05.01 zm. Dz.U.04.93.891 zm. Dz.U.04.96.959 2005.09.01 zm. Dz.U.05.163.1362 2005.10.24 zm. Dz.U.05.184.1539 USTAWA

Bardziej szczegółowo

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-06 Druk nr 1110 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Barbara Radoń, INP PAN. Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Barbara Radoń, INP PAN. Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów Barbara Radoń, INP PAN Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów Cele Analiza decyzji Prezesa UOKiK w zakresie stosowania zakazu praktyk naruszających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007 PRAWO KONKURENCJI Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka 1 18 września 2007 PLAN PREZENTACJI Najważniejsze zmiany w polskim prawie konkurencji w 2007 roku Praktyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów PPK Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Ochrona konstytucyjna Art. 76 konstytucji RP stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Ustawa o k.i.k. jako fragment

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency)

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) KARA LENIENCY Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszych wytycznych jest zwiększenie transparentności przepisów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity) Dz.U z dnia 5 lutego 2015 r.

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity) Dz.U z dnia 5 lutego 2015 r. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w lutym 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 1. 1.2. Zasada wolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów

USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 1990 Nr 14 poz. 88 USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1999

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów robocza wersja scalona ustawy, przygotowana przez UOKiK, uwzględniająca zmiany wprowadzane ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/44/14/DL Warszawa, dnia 20 października 2014 r. DECYZJA Nr DKK-137/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej Kraków Lipiec 2017 Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej Poradnik dla dostawców Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /.. z dnia [ ]r.

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /.. z dnia [ ]r. PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia xxx r. C(20..) yyy wersja ostateczna Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /.. z dnia [ ]r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Bardziej szczegółowo

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz I.505.17.2014.AWO Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W dniu 14 stycznia 2013 r. wystąpiłam

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r.

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Agenda Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji Zasady ustalanie cen Zakazy konkurencji w umowach Zakazy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2)

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Opinia niniejsza sporządzona została na zlecenie Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Warszawa, 24 marca 2015r. Konferencja Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj,

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

KONTROLA KONCENTRACJI

KONTROLA KONCENTRACJI KONTROLA KONCENTRACJI. Zagadnienia wstępne. Zagadnienia wstępne przejęcia, fuzje są typowymi zjawiskami na rynku przeciwdziałanie antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców stanowi jeden z trzech

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Urząd Transportu Kolejowego BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2016-05-25 Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

Private enforcement.

Private enforcement. Private enforcement. Zagadnienia wstępne. Normatywny wymiar doktryny private enforcement Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo