Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia. obszaru kształcenia. zajęć. (w przypadku. obligatoryjny. / kierunku do więcej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia. obszaru kształcenia. zajęć. (w przypadku. obligatoryjny. / kierunku do więcej"

Transkrypt

1 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: NAUKI HUMANISTYCZNE Forma studiów: STUDIA STACJONARNE semestrów: VI konieczna do uzyskania kwalifikacji 180 odpowiadających poziomowi studiów: Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2100 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: LICENCJAT Specjalność: LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK WŁOSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: Rozpoczynając studiowanie języka włoskiego i hiszpańskiego od poziomu początkowego, można zdobyć wykształcenie filologiczne italianistyczne z dodatkowymi umiejętnościami i kompetencjami iberysty. Dobra znajomość dwóch języków (j. włoski na poziomie B2, a hiszpański na B2), historii, kultury i literatury Półwyspu Apenińskiego, Iberyjskiego i krajów, to także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe. W chwili obecnej dobry tłumacz to osoba znająca język/ki ale także realia kulturowe danego/danych obszarów. Zdobyte kompetencje można wykorzystać we współczesnych kontaktach politycznych i gospodarczych z włoskimi i hiszpańskimi przedsiębiorstwami, mediami oraz w tłumaczeniach i dyplomacji. Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK: Program kształcenia studentów na nowej specjalności wpisuje się w ramy kształcenia ogóloakademickiego, Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Moduły kształcenia Przedmioty PNJW gramatyka który proponuje UMK, a jednocześnie poszerza ofertę dydaktyczną w UMK i na Wydziale Filologicznym. Studiowanie języka włoskiego a zwłaszcza języka hiszpańskiego cieszy się wśród absolwentów szkół średnich oraz studentów ogromnym zainteresowaniem. Dlatego w procesie definiowania efektów kształcenia wzięto pod uwagę aspekty praktyczne, zawodowe i humanistyczne, by spełniły oczekiwania kandydatów i dobrze przygotowały ich do wykonywanej pracy. Egzamin maturalny i wstępne wymogi rekrutacyjne. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Charakter Przynależność do obszaru kształcenia zajęć (w przypadku przyporządkowania / kierunku do więcej fakultatywny niż jednego obszaru kształcenia) 40 (dla całości PNJW) Zakładane efekty kształcenia: wiedza, umiejętności, kompetencje. Ma podstawową wiedzę o językach danego obszaru kulturowego, zna gramatykę, leksykę, składnię i morfologię. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta Testy pisemne i ustne.

2 PNJW- rozumienie ze słuchu PNJW- konwersacja-lektury czytanie Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języków danego obszaru kulturowego. Ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języków specjalności. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków danego obszaru kulturowego. PNJW język pisany Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem ch ujęć teoretycznych i rożnych źródeł. PNJW przekład Ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych. Potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski. Potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego. PNJH gramatyka PNJH nauczanie zintegrowane (rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, lektury/czytanie, lektury/pisanie) 6 (dla całości PNJH) Ma podstawową wiedzę o językach danego obszaru kulturowego, zna gramatykę, leksykę, składnię i morfologię. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języków danego Testy semestralne i końcowe forma pisemna i ustna. Egzamin pisemny i ustny po każdym roku studiów. Test końcowy pisemny w formie egzaminu. Ćwiczenia ustne Test końcowy w formie ustnej sprawdzający nabyte kompetencje. Wiele prac kontrolnych tłumaczenia pisemne i ustne (kabinowe) sprawdzające kompetencje i poziom wiedzy. Testy semestralne i końcowe forma pisemna i ustna.

3 PNJH konwersacja obszaru kulturowego. Ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języków specjalności. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków danego obszaru kulturowego. Egzamin pisemny i ustny. PNJH język pisany Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem ch ujęć teoretycznych i rożnych źródeł. Test końcowy pisemny w formie egzaminu. do wyboru Fonetyka języka hiszpańskiego PNJH - przekład Fonetyka praktyczna (język włoski) Fonetyka praktyczna (język hiszpański) Ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych. Potrafi tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski. Potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język/języki danego obszaru kulturowego. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego 4 Zna właściwy sposób dla danego języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie pracy w zakresie fonetyki, transkrypcji, ortografii i akcentowania dwóch języków. Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym fakultatywny K_W01 K_W02 K_W0 K_U01 K_U07 K_U14 K_K02 obszarze kulturowym Ćwiczenia ustne Test końcowy w formie ustnej sprawdzający nabyte kompetencje. Test końcowy pisemny w formie egzaminu Test końcowy pisemny w formie egzaminu

4 Laboratorium fonetyczne (język włoski) Laboratorium fonetyczne (język hiszpański) Tłumaczenia morfologia i składnia (język włoski) 8 4 Ćwiczy nabyte umiejętności w sposób praktyczny pozwalający na kontynuację dalszego kształcenia w tym zakresie. Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym. K_W01 K_W02 K_W0 K_U01 K_U07 K_U14 K_U21 K_K01 K_K02 Potrafi tłumaczyć z języka polskiego na języki danego obszaru kulturowego, potrafi tłumaczyć z języków danego obszaru kulturowego na język polski, potrafi czytać ze zrozumieniem i tłumaczyć na żywo teksty z języków danego obszaru kulturowego. Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role Ćwiczenia ustne test końcowy w formie ustnej sprawdzający nabyte kompetencje. Ćwiczenia ustne test końcowy w formie ustnej sprawdzający nabyte kompetencje. Wiele prac kontrolnych tłumaczenia pisemne i ustne (kabinowe), które sprawdzają kompetencje i poziom wiedzy oraz umiejętności. Tłumaczenia morfologia i składnia (język hiszpański) Potrafi tłumaczyć z języka polskiego na języki danego obszaru kulturowego, potrafi tłumaczyć z języków danego obszaru kulturowego na język polski, potrafi czytać ze zrozumieniem i tłumaczyć na żywo teksty z języków danego obszaru kulturowego. Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role Teoria tłumaczeń 2 Zna podstawowe zasady przekładoznawstwa, ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych. Zna podstawowe techniki stosowane w tłumaczeniach. Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego. Uczestniczy w działaniach Wiele prac kontrolnych tłumaczenia pisemne i ustne (kabinowe), które sprawdzają kompetencje i poziom wiedzy oraz umiejętności. Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

5 Elementy językoznawstwa stosowanego (język włoski) na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego. Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków danego obszaru kulturowego. Umie zastosować nabyte umiejętność teoretyczne i przełożyć na praktykę Końcowy test zaliczeniowy w formie pisemnej. Elementy językoznawstwa stosowanego (język hiszpański) Gramatyka kontrastywna języka włoskiego i polskiego Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języków danego obszaru kulturowego. Umie zastosować nabyte umiejętność teoretyczne i przełożyć na praktykę. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym. Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa. Końcowy test zaliczeniowy w formie pisemnej. Końcowy egzamin w formie pisemnej. Gramatyka kontrastywna języka hiszpańskiego i polskiego Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym. Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa. Końcowy egzamin w formie pisemnej.

6 Historia i kultura Włoch 6 Ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np. media, teatr, film). Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych, politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego. Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną i sprawnie posługiwać się internetem, sporządzać bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację. Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. Prezentacje regionów, miast, elementów kultury ludowej, kuchni włoskiej, podkreślając jednocześnie różnice lingwistyczne i kulturowe pomiędzy regionami. do wyboru Historia i kultura Hiszpanii i krajów 7 fakultatywny Ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np. media, teatr, film). Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych, politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego. Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną i sprawnie posługiwać się internetem, sporządzać bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację. Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. Prezentacje regionów, miast, elementów kultury ludowej, kuchni hiszpańskiej, podkreślając jednocześnie różnice lingwistyczne i kulturowe pomiędzy regionami. Historia literatury włoskiej 8 fakultatywny Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym. Umie dokonać Testy ustne i pisemne końcowy egzamin ustny.

7 do wyboru zajęcia z wychowania fizycznego zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na innym kierunku studiów do wyboru Historia literatury hiszpańskiej i krajów Wychowanie fizyczne 2 fakultatywny Zajęcia z oferty ogólnouniwersyteckiej lub prowadzone przez inny kierunek studiów Seminaria przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa analizy i interpretacji poznanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod. Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod. Umie umiejscowić poznane utwory w ogólnym kontekście historycznokulturowym. Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym. 8 fakultatywny Ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym. Umie dokonać analizy i interpretacji poznanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod. Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod. Umie umiejscowić poznane utwory w ogólnym kontekście historycznokulturowym. Dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym. 8 fakultatywny 12 fakultatywny K_W06 K_W1 K_U1 K_U21 Testy ustne i pisemne końcowy egzamin ustny.

8 do wyboru do wyboru Praktyki zawodowe romańskiego Seminarium licencjackie : kulturoznawcze, literaturoznawcze, językoznawcze. K_K05 12 fakultatywny Ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem ch ujęć teoretycznych i rożnych źródeł. Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego. Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania Praktyki zawodowe 2 K_K0 K_K04 K_K07 Szczegółowe wskaźniki punktacji Moduły kształcenia Przedmioty, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Konspekt pracy wraz z bibliografię; napisana praca odpowiadająca kryterium prac licencjackich. Sposoby weryfikacji efektów dotyczące praktyk zawodowych są ustalane przez Radę Wydziału Filologicznego i znajdują się w Regulaminie Praktyk., którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk ch, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Praktyczna nauka języka włoskiego Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 6 6 Fonetyka praktyczna (język włoski) Laboratorium fonetyczne (język włoski) Laboratorium fonetyczne (język hiszpański) Tłumaczenia morfologia i składnia (język włoski) Tłumaczenia morfologia i składnia (język hiszpański) Teoria tłumaczeń 2 2 Elementy językoznawstwa stosowanego (język włoski) Elementy językoznawstwa stosowanego (język hiszpański)

9 Historia literatury włoskiej 8 8 Historia i kultura Włoch 6 6 Gramatyka kontrastywna języka włoskiego i polskiego Gramatyka kontrastywna języka hiszpańskiego i polskiego do wyboru Historia i kultura Hiszpanii i krajów 7 7 do wyboru Fonetyka praktyczna (język hiszpański) do wyboru Historia literatury Hiszpanii i krajów 8 8 do wyboru zajęcia ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na 8 0 innym kierunku studiów do wyboru Seminarium licencjackie : kulturoznawcze, literaturoznawcze, językoznawcze. do wyboru Seminaria przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa romańskiego zajęcia z Wychowanie fizyczne 2 0 wychowania fizycznego do wyboru Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Razem: Wymiar % liczby, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów 0% kształcenia: Procentowy udział liczby dla każdego z obszarów (w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia): Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 201/2014 Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 11 grudnia 2012 r.

10 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów: STUDIA STACJONARNE Specjalność: LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK WŁOSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM semestrów: VI : 180 Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2100 I semestr Kod przedmiotu w systemie USOS PNJW PNJH FPJW 0719-s1WLH1z- FJW FPJH FJH HiKW HiKH Kod zależny od oferowanego wykładu Kod z jednostki oferującej przedmiot Kod z jednostki oferującej przedmiot Nazwa modułu/przedmiotu Praktyczna nauka języka włoskiego rozumienie ze słuchu gramatyka lektury/czytanie Praktyczna nauka języka hiszpańskiego nauczanie zintegrowane (rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, lektury/czytanie) Forma zajęć godzin Forma zaliczenia ćwiczenia Zaliczenie ćwiczenia 90 4 Zaliczenie Fonetyka praktyczna język włoski konwersatorium 15 4 Egzamin Fonetyka język włoski (laboratorium) ćwiczenia 0 4 Zaliczenie Fonetyka praktyczna język hiszpański konwersatorium 15 Egzamin Fonetyka język hiszpański (laboratorium) ćwiczenia 0 2 Zaliczenie Historia i Kultura Włoch konwersatorium 0 2 Zaliczenie Historia i Kultura Hiszpanii i krajów konwersatorium 0 Zaliczenie Zajęcia ogólnouczelniane dowolna 0 2 Zaliczenie lub egzamin Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 0 Zaliczenie ergonomii (szkolenie podstawowe) Szkolenie biblioteczne 0 Zaliczenie RAZEM: 90 0

11 II semestr Kod przedmiotu w systemie USOS PNJW PNJH Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin Forma zaliczenia Praktyczna nauka języka włoskiego gramatyka rozumienie ze słuchu pisanie ćwiczenia Egzamin Praktyczna nauka języka hiszpańskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin nauczanie zintegrowane (rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, lektury/pisanie) Fonetyka język włoski (laboratorium) ćwiczenia 0 4 Zaliczenie Fonetyka język hiszpański (laboratorium) ćwiczenia 0 2 Zaliczenie Historia i Kultura Włoch konwersatorium 15 2 Zaliczenie Historia i Kultura Hiszpanii i krajów konwersatorium 15 2 Zaliczenie Historia literatury włoskiej wykład 0 2 Zaliczenie Historia literatury hiszpańskiej i wykład 0 2 Zaliczenie hiszpańskojęzycznej Zajęcia ogólnouczelniane dowolna 0 2 Zaliczenie lub egzamin RAZEM : 90 0 III semestr Kod przedmiotu w systemie USOS FJW FJH HiKW HiKH HLW HLH Kod zależny od oferowanego wykładu PNJW PNJH EJSjw EJSjh HiKW HiKH HLW Kod z jednostki oferującej przedmiot Kod zależny od oferowanego wykładu Nazwa modułu/przedmiotu Praktyczna nauka języka włoskiego konwersacje język pisany gramatyka Praktyczna nauka języka hiszpańskiego konwersacje język pisany gramatyka Elementy językoznawstwa stosowanego (język włoski) Elementy językoznawstwa stosowanego (język hiszpański) Forma zajęć godzin Forma zaliczenia ćwiczenia 90 6 Zaliczenie ćwiczenia 90 6 Zaliczenia konwersatorium 15 1 Zaliczenie konwersatorium 15 1 Zaliczenie Historia i Kultura Włoch konwersatorium 0 2 Zaliczenie Historia i Kultura Hiszpanii krajów konwersatorium 0 2 Zaliczenie Historia literatury włoskiej ćwiczenia 0 2 Zaliczenie Wychowanie fizyczne ćwiczenia 0 1 Zaliczenie Zajęcia ogólnouczelniane dowolna 0 2 Zaliczenie Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa romańskiego konwersatorium 0 Zaliczenie lub egzamin RAZEM: 90 26

12 IV semestr Kod przedmiotu w systemie USOS PNJW PNJH Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin Forma zaliczenia Praktyczna nauka języka włoskiego konwersacje język pisany gramatyka przekład ćwiczenia 90 8 Egzamin Praktyczna nauka języka hiszpańskiego ćwiczenia 90 8 Egzamin język pisany/konwersacja gramatyka przekład Historia literatury hiszpańskiej i konwersatorium 0 2 Zaliczenie hiszpańskojęzycznej Teoria tłumaczeń wykład 0 2 Zaliczenie Elementy językoznawstwa stosowanego konwersatorium 15 2 Zaliczenie (język włoski) Elementy językoznawstwa stosowanego konwersatorium 15 2 Zaliczenie (język hiszpański) Tłumaczenia - morfologia i składnia ćwiczenia 0 Egzamin laboratorium (j. włoski) Tłumaczenia morfologia i składnia - ćwiczenia 0 Egzamin laboratorium (j. hiszpański) Wychowanie fizyczne ćwiczenia 0 1 Zaliczenie Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa romańskiego konwersatorium 0 Zaliczenie lub egzamin RAZEM : 90 4 V semestr Kod przedmiotu w systemie USOS HLH TT EJSjw EJSjh TLUjw TLUjh Kod z jednostki oferującej przedmiot 0719-s1WLHIz- PNJW 0719-s1WLHIz- PNJH 0719-s1WLHIz- GKJWiP 0719-s1WLHIz- GKJHiP 0719-s1WLHIz- SEM 0719-s1WLHIz- HLH 0719-s1WLHIz- HLW Nazwa modułu/przedmiotu Praktyczna nauka języka włoskiego konwersacje język pisany przekład Praktyczna nauka języka hiszpańskiego konwersacje/ język pisany przekład Gramatyka kontrastywna języka włoskiego i polskiego Gramatyka kontrastywna języka hiszpańskiego i polskiego Forma zajęć godzin Forma zaliczenia ćwiczenia 90 6 Zaliczenie ćwiczenia 90 6 Zaliczenie konwersatorium 15 Egzamin konwersatorium 15 Egzamin Seminarium dyplomowe seminarium 0 4 Zaliczenie Historia literatury hiszpańskiej i konwersatorium 0 4 Egzamin hiszpańskojęzycznej Historia literatury włoskiej ćwiczenia 0 4 Egzamin Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa romańskiego konwersatorium 0 Zaliczenie RAZEM : 0

13 VI semestr Kod przedmiotu w systemie USOS 0719-s1WLHIL- PNJW 0719-s1WLHIL- PNJH 0719-s1WLHIL- SEM Nazwa modułu/przedmiotu Praktyczna nauka języka włoskiego konwersacje język pisany przekład Praktyczna nauka języka hiszpańskiego konwersacje/ język pisany przekład Forma zajęć godzin Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 201/2014 Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 11 grudnia 2012 r. Forma zaliczenia ćwiczenia 60 6 Egzamin ćwiczenia 60 6 Egzamin Seminarium dyplomowe seminarium 0 8 Zaliczenie Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa romańskiego 0 Zaliczenie Kod zależny od Zajęcia ogólnouczelniane dowolna 0 2 Zaliczenie oferowanego lub wykładu egzamin Praktyki zawodowe* 2 Zaliczenie RAZEM : * student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia II stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:)

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia II stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia II stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. Historia filozofii 2 1,2. suma

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. Historia filozofii 2 1,2. suma MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologiczny Kierunek studiów: Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Filologiczny Kierunek studiów: Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: Załącznik nr 2 Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. suma 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. suma 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki. studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki. studia stacjonarne P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ROMAŃSKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE 6 semestrów

FILOLOGIA ROMAŃSKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE 6 semestrów MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISHuS PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA oparty na efektach kształcenia zatwierdzonych uchwałą Senatu z dnia 25 kwietnia 2013 r. dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia hiszpańska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015 /2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

blok romanistyczny Kod przedmiotu w systemie USOS 0707-s1ROM1Z- PNJFNZ 0707-s1ROM1Z- PNJFK 0707-s1ROM1Z- PNJFJP

blok romanistyczny Kod przedmiotu w systemie USOS 0707-s1ROM1Z- PNJFNZ 0707-s1ROM1Z- PNJFK 0707-s1ROM1Z- PNJFJP Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOCZNY Kierunek na którym są prowadzone lingwistyka stosowana studiów: Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału WYDZIAŁ FILOLOGICZNY PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana YDZIAŁ FILOLOGICZNY Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr do Uchwały Nr 07 Senatu UMK z dnia 9 listopada 06 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Humanistyczny UMK Socjologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program Określenie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Filozofia WF-FI-N-1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/13. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/13. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2012/13 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Obszar nauk humanistycznych. Językoznawstwo, literaturoznawstwo. Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne

Program studiów. Obszar nauk humanistycznych. Językoznawstwo, literaturoznawstwo. Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne Program studiów Wydział Filologiczny Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Neofilologia; specjalność: filologia szwedzka Klasyfikacja ISCED 023 Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

Program studiów. KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne z językiem rosyjskim

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia II stopnia Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień Efekty uczenia się filologia francuska I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana YDZIAŁ FILOLOGICZNY Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska - oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska - oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska - oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA na rok akademicki 2016/17

PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA na rok akademicki 2016/17 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA na rok akademicki 201/17 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba Liczba Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie 1 Logika wykład

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo