sport praktyczny studia stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sport praktyczny studia stacjonarne"

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T - P I Ł K A N O Ż N A Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Ogólna charakterystyka studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej sport studia pierwszego stopnia praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Forma studiów: semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: Łączna liczba godzin w planie studiów obejmujące Łączna liczba godzin dydaktycznych: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Specjalność: Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: M1 obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Nauki medyczne, nauki o zdrowiu nauki o kulturze fizycznej studia stacjonarne 6 semestrów 182 ECTS (włącznie z 2 ECTS uzyskanych w ramach przedmiotów ogólnouczelniach lub niezwiązanych z kierunkiem studiów) 4550 godzin (2575 godz. zajęcia z bezpośrednim kontaktem prowadzącego i 1975 godz. praca własna studenta) 2280 godzin (w tym 270 godz. praktyk) licencjat piłka nożna przekazanie umiejętności posługiwania się w pracy zawodowej wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych;

2 Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy. w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) Zasady rekrutacji przygotowanie do pracy w klubach sportowych, związkach, zrzeszeniach oraz innych stowarzyszeniach sportowych, jak również w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ; przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze sportu przygotowanie do kierowania procesem treningowym w piłce ; przygotowanie do kształtowania wśród zawodników zachowań etycznych, jak również zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych; przekazanie umiejętności zapobiegania urazom sportowym, rozpoznawania ich, udzielania pierwszej pomocy oraz współdziałania z lekarzem sportowym; przygotowanie do planowania i organizowania piłkarskich przedsięwzięć sportowych; posiadanie umiejętności z zakresu języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z celem strategicznym 1 (cel operacyjny 3) Tak - uwzględnienie opinii opiekunów praktyk oraz pracowników zakładów pracy, w których odbywały się zajęcia przygotowania zawodowego Studia I stopnia: wyniki ocen ze świadectwa dojrzałości oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki. Egzamin sprawnościowy z wybranej dyscypliny sportu. Zgodne z Uchwałą Senatu AWF Warszawa oraz Regulaminem rekrutacji w AWF Warszawa

3 Moduły kształcenia Anatomia Przedmioty punktów ECTS 4 Charakter zajęć (obligatoryjny fakultatywny) obligatoryjny Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta I. Biologicznego wspomagania procesu szkolenia sportowego Fizjologia wysiłku fizycznego Biochemia wysiłku fizycznego Biomechanika sportu Antropomotoryka Biologiczne uwarunkowania wysiłku w piłce Genetyka w sporcie fakultatywny fakultatywny obligatoryjny fakultatywny fakultatywny obligatoryjny K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W10, K_W11, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U21 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, egzamin końcowy Razem: 23 II. Rozwoju osobistego i relacji społecznych Język angielski 12 fakultatywny Technologia informacyjna 2 obligatoryjny Pedagogika 4 obligatoryjny Psychologia sportu 4 fakultatywny Coaching sportowy 3 obligatoryjny Socjologia sportu 3 obligatoryjny Historia sportu 1 obligatoryjny Etyka 2 fakultatywny K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_U23 K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, egzamin końcowy

4 III. Menadżerski IV. Przygotowania motorycznego V. Działań profilatycznozdrowotnych Razem: 31 Zarządzanie i marketing w piłce 7 fakultatywny Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w piłce 2 fakultatywny Zarządzanie przedsięwzięciami 4 fakultatywny sportowymi K_W03, K_W04, K_W09, K_W15 K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_U10, K_U20 K_K01, K_K03, K_K09, K_K10 Razem: 13 Teoria i technologia treningu sportowego 6 fakultatywny Nauczanie czynności ruchowych 4 obligatoryjny Przygotowanie kondycyjne w piłce 3 fakultatywny Przygotowanie koordynacyjne w piłce 3 fakultatywny Razem: 16 Traumatologia w piłce 2 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W04, Żywienie w sporcie Odnowa biologiczna 3 obligatoryjny 2 obligatoryjny Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 obligatoryjny Razem: 9 K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10 K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K07, K_K09, K_K10 K_W06, K_W10, K_W12 K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_U12, K_U18, K_U20, K_U21 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, egzamin końcowy ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, ocena umiejętności ruchowych, egzamin końcowy ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności,

5 VI. Ćwiczeń usprawniających Ćwiczenia gimnastyczne w piłce Ćwiczenia lekkoatletyczne w piłce 2 fakultatywny 2 fakultatywny Pływanie 2 obligatoryjny Gry zespołowe 6 fakultatywny Nowoczesne formy aktywności fizycznej - trening funkcjonalny 2 Nowoczesne formy fakultatywny aktywności fizycznej - trening obwodowy Razem: 14 Filozofia gry w piłkę nożną 3 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10,K_U11, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, ocena umiejętności ruchowych VII. Szkolenia w piłce Historia piłki 2 fakultatywny Przywództwo i budowanie drużyny Analiza gry w piłce Gry i zabawy w piłce 2 fakultatywny 2 fakultatywny 3 fakultatywny Futsal 2 fakultatywny Specjalizacja zawodowa 30 fakultatywny K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W15 K_U01, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne, kontrola obecności, ocena umiejętności ruchowych, egzamin końcowy Praktyki zawodowe 18 obligatoryjny

6 VIII. Naukowobadawczy IX. Przedmiotów ogólnouczelnianych Razem: 62 Badania naukowe w piłce 2 fakultatywny Seminarium dyplomowe 10 fakultatywny K_W06, K_W10, K_W13, K_W14 K_U01, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U13, K_U19, K_U20 K_K05, K_K06, K_K07, K_K10 Razem: 12 Przedmioty ogólnouczelniane lub niezwiązane z 2 fakultatywny efekty zgodne z wyborem studenta kierunkiem studiów* Razem 2 ocenianie ciągłe, końcowe zaliczenie pisemne, egzamin, praca dyplomowa sposób weryfikacji efektów zgodny z kartą przedmiotu

7 Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS Moduły kształcenia I. Biologicznego wspomagania procesu szkolenia sportowego II. Rozwoju osobistego i relacji społecznych III. Menadżerski Przedmioty punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia Anatomia Fizjologia wysiłku fizycznego Biochemia wysiłku fizycznego Biomechanika sportu Antropomotoryka Biologiczne uwarunkowania wysiłku w piłce Genetyka w sporcie Razem: Język angielski Technologia informacyjna Pedagogika Psychologia sportu Coaching sportowy Socjologia sportu Historia sportu Etyka Razem: Zarządzanie i marketing w piłce Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w piłce Zarządzanie przedsięwzięciami

8 sportowymi IV. Przygotowania motorycznego V. Działań profilatycznozdrowotnych VI. Ćwiczeń usprawniających Razem: Teoria i technologia treningu sportowego Nauczanie czynności ruchowych Przygotowanie kondycyjne w piłce Przygotowanie koordynacyjne w piłce Razem: Traumatologia w piłce Żywienie w sporcie Odnowa biologiczna Pierwsza pomoc przedmedyczna Razem: Ćwiczenia gimnastyczne w piłce Ćwiczenia lekkoatletyczne w piłce Pływanie Gry zespołowe Nowoczesne formy aktywności fizycznej - trening funkcjonalny Nowoczesne formy aktywności fizycznej - trening obwodowy 1 2-2

9 Razem: Filozofia gry w piłkę nożną VII. Szkolenia w piłce Historia piłki Przywództwo i budowanie drużyny Analiza gry w piłce Gry i zabawy w piłce Futsal VIII. Naukowo-badawczy IX. Przedmiotów ogólnouczelnianych Specjalizacja zawodowa Praktyki zawodowe Razem: Badania naukowe w piłce Seminarium dyplomowe Razem: Przedmioty ogólnouczelniane lub niezwiązane z kierunkiem studiów Razem: Ogółem punktów ECTS

10 punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia 101 ECTS (55%) 85 ECTS (47%) 45 ECTS (25%) 129 ECTS (71%)

11 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: Kod przedmiotu ECTS z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych S/I/st/10, S/I/st/11, S/I/st/12, S/I/st/13, S/I/st/14, S/I/st/15, S/I/st/16, S/I/st/17, S/I/st/18 30 z języka obcego S/I/st/8 12 z wychowania fizycznego Przedmioty kształtujące sprawność fizyczną: S/I/st/21, S/I/st/22, S/I/st/27, S/I/st/28, S/I/st/29, S/I/st/30, 55 S/I/st/31, S/I/st/36, S/I/st/37, S/I/st/38 praktyk zawodowych S/I/st/39 18 ogólnouczelnianych, niezwiązanych z kierunkiem studiów lub zajęć na innym kierunku studiów (zajęcia obowiązujące od roku akademickiego 2016/17) S/I/st/42 2 Program studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2017/2018. Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w dniu r..... podpis Dziekana

12 M 1 _ W 0 1 M 1 _ W 0 2 M 1 _ W 0 3 M 1 _ W 0 4 M 1 _ W 0 5 M 1 _ W 0 6 M 1 _ W 0 7 M 1 _ W 0 8 M 1 _ W 0 9 M 1 _ W 1 0 M 1 _ W 1 1 M 1 _ W 1 2 M a t r y c a k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o o b s z a r o w y c h e f e k t ó w d l a k i e r u n k u S p o r t - s t u d i a I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a S y m b o l o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a W i e d z a K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W 1 5 +

13 M 1 _ U 0 1 M 1 _ U 0 2 M 1 _ U 0 3 M 1 _ U 0 4 M 1 _ U 0 5 M 1 _ U 0 6 M 1 _ U 0 7 M 1 _ U 0 8 M 1 _ U 0 9 M 1 _ U 1 0 M 1 _ U 1 1 M 1 _ U 1 2 M 1 _ U 1 3 M 1 _ U 1 4 U m i e j ę t n o ś c i K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U 2 3 +

14 M 1 _ K 0 1 M 1 _ K 0 2 M 1 _ K 0 3 M 1 _ K 0 4 M 1 _ K 0 5 M 1 _ K 0 6 M 1 _ K 0 7 M 1 _ K 0 8 M 1 _ K 0 9 K o m p e t e n c j e K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K

15 M a t r y c a o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o m o d u ł ó w k s z t a ł c e n i a - s t u d i a I s t o p n i a k i e r u n e k S p o r t - p i ł k a n o ż n a S y m b o l o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a M o d u ł y k s z t a ł c e n i a W i e d z a I II I I I IV V VI V I I V I I I M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W M 1 _ W U m i e j ę t n o ś c i M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U

16 M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U M 1 _ U K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K M 1 _ K

17 M a t r y c a e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u S p o r t - p i ł k a n o ż n a s t u d i a I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. W i e d z a K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W U m i e j ę t n o ś c i K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U

18 K_U08 + K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U22 + K_U23 + K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

19 P 1 a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek studiów: Sport - piłka nożna Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: Praktyczny Forma studiów: Studia stacjonarne Specjalność: Sport semestrów: 6 punktów ECTS: 180 ECTS Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2280 godzin (w tym 270 godz. praktyk) I semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 01 Anatomia wykłady/ćwiczenia 30/30 4 egzamin 08 Język obcy ćwiczenia 30 2 zaliczenie 11 Psychologia sportu wykłady/ćwiczenia 30/30 4 egzamin 14 Historia sportu wykłady 15 1 zaliczenie 19 Teoria i technologia treningu sportowego wykłady/ćwiczenia 30/30 3 zaliczenie 26 Pierwsza pomoc przedmedyczna ćwiczenia 15 2 zaliczenie 27 Ćwiczenia gimnastyczne w piłce ćwiczenia 30 2 zaliczenie 28 Ćwiczenia lekkoatletyczne w piłce ćwiczenia 30 2 zaliczenie 30 Gry zespołowe ćwiczenia 30 2 zaliczenie 33 Historia piłki wykłady 15 2 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 15/30 3 zaliczenie 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie Razem 135/ Forma zaliczenia II semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 03 Biochemia wysiłku wykłady/ćwiczenia 30/30 4 egzamin 08 Język obcy ćwiczenia 30 2 zaliczenie 09 Technologia informacyjna ćwiczenia 30 2 zaliczenie 10 Pedagogika wykłady/ćwiczenia 30/30 4 egzamin 19 Teoria i technologia treningu sportowego wykłady/ćwiczenia 15/30 3 egzamin 30 Gry zespołowe ćwiczenia 30 2 zaliczenie 36 Gry i zabawy w piłce ćwiczenia 30 3 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 30/45 7 egzamin 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie Razem 105/ Forma zaliczenia

20 III semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 02 Fizjologia wysiłku fizycznego wykłady/ćwiczenia 30/30 4 egzamin 04 Biomechanika sportu wykłady/ćwiczenia 15/30 3 egzamin 08 Język obcy ćwiczenia 15 2 zaliczenie 13 Socjologia sportu wykłady/ćwiczenia 15/30 3 zaliczenie 16 Zarządzanie i marketing w piłce wykłady/ćwiczenia 15/15 3 zaliczenie 24 Żywienie w sporcie wykłady/ćwiczenia 30/30 3 zaliczenie 30 Gry zespołowe ćwiczenia 30 2 zaliczenie 37 Futsal ćwiczenia 30 2 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 15/30 5 zaliczenie 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie Razem 120/ IV semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 05 Antropomotoryka wykłady/ćwiczenia 15/30 4 egzamin 08 Język obcy ćwiczenia 15 2 zaliczenie 12 Coaching Sportowy wykłady/ćwiczenia 15/30 3 zaliczenie 16 Zarządzanie i marketing w piłce wykłady/ćwiczenia 15/15 4 egzamin 20 Nauczanie czynności ruchowych wykłady/ćwiczenia 30/30 4 zaliczenie 31 Nowoczesne formy aktywności fizycznej ćwiczenia 30 2 zaliczenie 32 Filozofia gry w piłkę nożną wykłady/ćwiczenia 30/15 3 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 15/30 5 zaliczenie 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie Razem 75/ V semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 06 Biologiczne uwarunkowania wysiłku w piłce wykłady/ćwiczenia 15/15 2 zaliczenie 08 Język obcy ćwiczenia 15 2 zaliczenie 18 Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi ćwiczenia 30/30 4 egzamin 21 Przygotowanie kondycyjne w piłce wykłady/ćwiczenia 15/30 3 zaliczenie 25 Odnowa biologiczna wykłady/ćwiczenia 15/15 2 zaliczenie 29 Pływanie ćwiczenia 30 2 zaliczenie 34 Przywództwo i budowanie drużyny ćwiczenia 30 2 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 15/30 5 zaliczenie 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie 40 Badania naukowe w piłce ćwiczenia 30 2 zaliczenie 41 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 15 3 zaliczenie Razem 90/ Forma zaliczenia Forma zaliczenia Forma zaliczenia

21 VI semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć godzin punktów ECTS 07 Genetyka w sporcie wykłady/ćwiczenia 15/15 2 zaliczenie 08 Język obcy ćwiczenia 15 2 egzamin 15 Etyka wykłady 15 2 zaliczenie 17 Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w sporcie wykłady/ćwiczenia 15/15 2 zaliczenie 22 Przygotowanie koordynacyjne w piłce wykłady/ćwiczenia 15/30 3 zaliczenie 23 Traumatologia w piłce wykłady/ćwiczenia 15/15 2 zaliczenie 35 Analiza gry w piłce ćwiczenia 30 2 zaliczenie 38 Specjalizacja zawodowa wykłady/ćwiczenia 15/30 5 egzamin 39 Praktyki zawodowe ćwiczenia 45 3 zaliczenie 41 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 15 7 egzamin Razem 90/ Forma zaliczenia I-VI semestr Kod przedmiotu 42 Nazwa modułu/przedmiotu Przedmioty ogólnouczelniane lub niezwiązane z kierunkiem studiów Forma zajęć ćwiczenia (wykłady) godzin punktów ECTS Forma zaliczenia 30 2 zaliczenie Plan studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2017/2018. Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w dniu r. (podpis Dziekana)

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Cykl kształcenia: 2015/16 2017/18 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr do Uchwały Nr 07 Senatu UMK z dnia 9 listopada 06 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Humanistyczny UMK Socjologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Wydział Humanistyczny UMK Medioznawstwo Poziom

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: SPORT (specjalność Piłka Nożna) Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie - 3 lata) Tryb studiów: stacjonarne

Kierunek studiów: SPORT (specjalność Piłka Nożna) Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie - 3 lata) Tryb studiów: stacjonarne Kierunek studiów: SPORT (specjalność Piłka Nożna) Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie - 3 lata) Tryb studiów: stacjonarne PROGRAM STUDIÓW MODUŁ BIOLOGICZNEGO WSPOMAGANIA PROCESU SZKOLENIA SPORTOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Senatu UMK z dnia 28 lutego 2012 r. zawierającej wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Program studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ. Studia pierwszego stopnia. Cykl kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ. Studia pierwszego stopnia. Cykl kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ Studia pierwszego stopnia Cykl 2017-2020 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WYDZIAŁ PEDAGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZE STOPNIA dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia drugiego stopnia Cykl 2017-2019 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2.

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, WYDZIAŁ PRAWA 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Filozofia WF-FI-N-1

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2014/2015) WS-PO-BW-N-1

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2014/2015) WS-PO-BW-N-1 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2014/2015) WS-PO-BW-N-1 Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo