Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia COM(2017) 724 final 2017/0320 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE PL PL

2 1. KONTEKST WNIOSKU 1.1. Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej w Unii jest regulowane dyrektywą Rady 2003/96/WE 1 (zwaną dalej dyrektywą w sprawie opodatkowania energii lub dyrektywą ). Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy, oprócz przepisów określonych w szczególności w art. 5, 15 i 17, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżenia poziomu opodatkowania na podstawie szczególnych względów politycznych. Celem niniejszego wniosku jest upoważnienie Szwecji do stosowania w określonych granicach obniżonej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną zużywaną przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach północnej Szwecji. Środek ten ma na celu zrekompensowanie wyższych kosztów ogrzewania w tych rejonach, spowodowanych panującymi w regionie szczególnymi warunkami klimatycznymi. Artykuł 19 ust. 1 dyrektywy przewiduje, że Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżek opodatkowania podyktowanych szczególnymi względami politycznymi. Decyzją Rady 2012/47/UE upoważniono Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług znajdujące się w gminach wymienionych w załączniku do tej decyzji. Obniżka ma być proporcjonalna do dodatkowych kosztów ogrzewania wynikających z położenia na północy w porównaniu z pozostałą częścią Szwecji, a obniżona stawka musi być zgodna z wymogami dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami podatku określonymi w jej art. 10. Okres obowiązywania tego upoważnienia upływa z dniem 31 grudnia 2017 r. Pismem z dnia 10 maja 2017 r., zgodnie z art. 19 dyrektywy, władze Szwecji poinformowały Komisję o swoim zamiarze dalszego stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. Obniżka nie przekracza 96 SEK, czyli około 10 EUR 2 za MWh. Szwecja wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie na wprowadzenie obniżki na okres sześciu lat, tzn. do dnia 31 grudnia 2023 r., czyli na maksymalny okres przewidziany w art. 19 ust. 2 dyrektywy. W dniu 1 września 2017 r. Szwecja dostarczyła dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Szwecja uzasadnia proponowany środek względami środowiskowymi oraz celami polityki regionalnej i polityki spójności. Szwecja podkreśla fakt, że krajowe stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej są znacząco wyższe od minimalnych poziomów opodatkowania przewidzianych w dyrektywie 2003/96/WE, wobec czego system podatkowy na poziomie krajowym zapewnia silniejszą motywację do racjonalnego gospodarowania energią niż minimalne stawki unijne. Jednak zdaniem władz Szwecji ten wysoki ogólny poziom opodatkowania można utrzymać tylko pod warunkiem przyznania obniżki podatku 1 2 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz.U. L 283 z , s. 51. Według kursu wymiany z dnia 2 października 2017 r. (9,6055 SEK = 1 EUR), zob. art. 13 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, Dz.U. C 331 z , s. 3. PL 1 PL

3 terenom północnym, które ze względu na warunki klimatyczne znajdują się w sytuacji niekorzystnej z punktu widzenia konkurencyjności. Jednocześnie proponowany środek służyłby zmniejszeniu różnic w kosztach ogrzewania pomiędzy różnymi częściami kraju, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki regionalnej i polityki spójności UE. W odniesieniu do charakteru niekorzystnej sytuacji spowodowanej różnicami klimatycznymi władze Szwecji powtórzyły stwierdzenie, które znalazło się w poprzednich wnioskach, że na terenach północnych koszty ogrzewania są przeciętnie o 30 % wyższe ze względu na dłuższy okres grzewczy. Szacuje się, że utrata dochodów w następstwie obniżki o 96 SEK za MWh wyniesie 710 mln SEK, czyli 74 mln EUR rocznie. (1) Działanie środka Proponowany środek przyznawany jest w postaci obniżonej stawki podatku akcyzowego za energię elektryczną. Ta obniżona stawka stosowana jest bezpośrednio przy poborze podatku. Zakres Władze Szwecji poinformowały, że zróżnicowanie geograficzne oparte jest na obiektywnych danych dotyczących średnich temperatur w sezonie grzewczym. Na tej podstawie obniżona stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej obowiązuje we wszystkich gminach regionów Norrbotten, Västerbotten i Jämtland oraz w gminach Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik (region Västernorrland), Ljusdal (region Gävleborg), Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen (region Dalarna) i Torsby (region Värmland). Środek obejmuje jedynie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług, w przypadku których miałyby zastosowanie standardowe stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej w wysokości 325 SEK lub 33,83 EUR za MWh. Ponieważ energia zużywana przez przemysł wytwórczy jest w każdym razie opodatkowana według niższej stawki wynoszącej 0,50 EUR (5 SEK) za MWh, omawiany środek nie ma wpływu na przedsiębiorstwa z tego sektora. Środek zapewnia grupom konsumentów energii elektrycznej w tych częściach kraju takie same warunki, jakie obowiązują w odniesieniu do analogicznych grup konsumentów na południu Szwecji. (2) Argumenty władz Szwecji dotyczące wpływu środka na rynek wewnętrzny Władze Szwecji uważają, że środek nie będzie miał wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ich zdaniem środek ten mógłby wprawdzie mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi za sprawą zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora usług działające w niektórych rejonach północnej Szwecji, jednak wpływ ten byłby ograniczony ze względu na fakt, że większość przedsiębiorstw usługowych zazwyczaj prowadzi działalność na ograniczonym obszarze geograficznym. (3) Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki (1) Szczególne względy polityczne Artykuł 19 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy stanowi: PL 2 PL

4 Oprócz przepisów przedstawionych w poprzednich artykułach, w szczególności w art. 5, 15 i 17, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia dalszych zwolnień lub obniżek na podstawie szczególnych rozważań politycznych. Przewidywany przez Szwecję środek polega na obniżeniu stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną zużywaną przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach północnej Szwecji. Władze Szwecji podkreślają dwa cele tego środka. Po pierwsze twierdzą, że obniżona stawka podatku akcyzowego ma pośrednio pozytywne skutki dla środowiska, ponieważ umożliwia Szwecji stosowanie wyższej stawki podatkowej w odniesieniu do reszty kraju, które w przeciwnym wypadku musiałyby zostać obniżone z powodu szczególnej sytuacji w północnej Szwecji. W tym zakresie Komisja zauważa, że wymogi ochrony środowiska jako takie stanowią już integralną część dyrektywy 2003/96/WE 3 i wobec tego same w sobie nie kwalifikują się jako szczególne względy polityczne. Co do zasady dyrektywa nie umożliwia jednak uwzględnienia szczególnych potrzeb regionów, w których panują szczególne warunki klimatyczne. W tym kontekście cel, jakim jest umożliwienie utrzymania stosunkowo wysokiego poziomu opodatkowania poprzez zastosowanie stawki obniżonej celem niedopuszczenia do nadmiernych obciążeń w regionach, w których takie warunki panują, można uznać za szczególny wzgląd polityczny. Po drugie władze Szwecji twierdzą, że obniżka prowadzi do zbliżenia poziomu łącznych kosztów ogrzewania ponoszonych przez odbiorców w niektórych rejonach północnej Szwecji do poziomu kosztów ponoszonych przez odbiorców w pozostałych częściach kraju, a co za tym idzie przyczynia się do realizacji celów polityki regionalnej i polityki spójności. Można pod tym względem również uznać, że upoważnienie, którego dotyczy wniosek, jest uzasadnione szczególnymi względami politycznymi Spójność z innymi politykami Unii Standardowa stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej mająca zastosowanie do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sektorze usług wynosi w Szwecji 325 SEK, czyli 33,83 EUR za MWh 4. Z uwzględnieniem proponowanej obniżki właściwa stawka wynosi w niektórych rejonach północnej Szwecji co najmniej 229 SEK, czyli 26,13 EUR za MWh. Ponieważ poziom opodatkowania energii elektrycznej jest znacznie wyższy od poziomu minimalnego zarówno na północy Szwecji, jak i w pozostałej części kraju, można przyjąć, że obniżka podatku, której dotyczy wniosek, faktycznie pośrednio przyczynia się do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska w sposób opisany przez władze Szwecji. W tym kontekście środek ma na celu częściowe zrekompensowanie wyższych kosztów ogrzewania na terenach, na których zastosowanie ma obniżona stawka podatku akcyzowego. Według władz Szwecji warunki klimatyczne panujące na tych terenach prowadzą do zużycia energii elektrycznej, które jest przeciętnie o 30 % wyższe niż w pozostałej części kraju, głównie ze względu na dłuższy okres grzewczy. 3 4 Zob. w szczególności motywy (6) i (7). Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2003/96/WE państwa członkowskie mogą stosować zróżnicowane stawki podatkowe w odniesieniu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i do celów niezwiązanych z tą działalnością. Na podstawie art. 11 ust. 4 dyrektywy 2003/96/WE państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres obniżonego poziomu opodatkowania dla zastosowań gospodarczych. W oparciu o informacje dostarczone przez Szwecję, ograniczyła ona zakres stawki dla gospodarczego wykorzystania energii elektrycznej do przemysłu wytwórczego. W rezultacie stawka opodatkowania dla zastosowań niezwiązanych z działalnością gospodarczą ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do gospodarstw domowych, jak i do przedsiębiorstw z sektora usług. Minimalny unijny poziom opodatkowania dla zastosowań innych niż gospodarcze wynosi 1 EUR za MWh. PL 3 PL

5 W tym zakresie Komisja zauważa, że na podstawie ostatnio notowanych cen energii elektrycznej w Szwecji obniżka cen wynikająca z przyjęcia proponowanego środka wyniosłaby znacznie mniej niż 25 % dla wszystkich grup odbiorców, których to dotyczy. Na podstawie najnowszych danych dotyczących cen, udostępnionych przez Eurostat, obniżka taka wyniosłaby od 2,7 % do 7 %, w zależności od poziomu zużycia gospodarstw domowych 5. Zwolnienie nie pokrywa zatem w całości dodatkowych kosztów ogrzewania w regionach, których to dotyczy. W wyniku tego zachęta podatkowa do racjonalnego wykorzystania energii zostaje utrzymana na poziomie co najmniej równym poziomowi w pozostałej części kraju. Środek jest zgodny z polityką Unii w dziedzinie zdrowia, środowiska, energii i transportu. Uwzględniając przedstawione okoliczności, środek wydaje się być możliwy do przyjęcia z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz potrzeby zapewnienia uczciwej konkurencji. W szczególności, z uwagi na oddalony charakter terenów, których dotyczy środek, oraz na fakt jego ograniczenia do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sektorze usług, nie przewiduje się, że doprowadzi on do poważnych zakłóceń konkurencji lub zmian w strukturze handlu między państwami członkowskimi. Ponadto przypomina się, że obniżka podatku dotycząca przedmiotowych terenów funkcjonuje od trzydziestu lat, nie powodując o ile Komisji wiadomo żadnych problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego ani z innymi celami polityki UE. Po wprowadzeniu przez władze Szwecji przewidywanej obniżki stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej w wymienionych regionach będą w dalszym ciągu zgodne z minimalnym poziomem opodatkowania określonym w art. 10 dyrektywy 2003/96/WE. O ile środek spełnia warunki określone w art. 44 ogólnego rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie (UE) nr 651/2014) 6, jest on zwolniony z obowiązku uprzedniego zgłoszenia. (1) Okres stosowania środka i zmiana ram prawnych UE w zakresie opodatkowania energii Komisja proponuje, aby ustanowiony okres stosowania był maksymalnym okresem, jaki dopuszcza dyrektywa 2003/96/WE, tzn. aby wynosił sześć lat. Okres ten wydaje się być właściwy, aby dać zainteresowanym konsumentom wystarczającą pewność. 2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ 2.1. Podstawa prawna Artykuł 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych) Kwestia podatków pośrednich objęta art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie wchodzi sama w sobie w zakres wyłącznych kompetencji UE w rozumieniu w art. 3 Traktatu. 5 6 Źródło: Dane Eurostatu dotyczące cen w II półroczu 2016 r. Dane dotyczą zużycia do celów nieprzemysłowych przez konsumentów krajowych, których roczne zużycie wynosi od mniej niż 1 MWh do ponad 15 MWh. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z , s.1 78). PL 4 PL

6 Jednak zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE Radzie przyznano wyłączne kompetencje, w ramach prawa wtórnego, do upoważnienia państwa członkowskiego do wprowadzenia dodatkowych zwolnień lub obniżek w rozumieniu tego przepisu. Państwa członkowskie nie mogą zatem zastępować w tym zakresie Rady. W związku z tym zasada pomocniczości nie ma zastosowania do niniejszej decyzji wykonawczej Proporcjonalność Wniosek spełnia wymogi zasady proporcjonalności. Obniżka podatku nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia przedmiotowego celu Wybór instrumentu Proponowany instrument: Decyzja wykonawcza Rady 3. WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW 3.1. Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa Przedmiotowy środek nie wymaga oceny obowiązującego prawodawstwa Konsultacje z zainteresowanymi stronami Niniejszy wniosek opiera się na wniosku złożonym przez Szwecję i dotyczy wyłącznie tego państwa członkowskiego Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych Ocena skutków Wniosek dotyczy upoważnienia dla jednego państwa członkowskiego wydawanego na wniosek tego państwa i nie wymaga przeprowadzenia oceny skutków. Z informacji dostarczonych przez Szwecję wynika, że środek ten będzie miał ograniczony wpływ na dochody podatkowe, a stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej w północnej Szwecji będzie nadal wyższa od minimalnego poziomu opodatkowania określonego w dyrektywie 2003/96/WE. Szwecja spodziewa się, że środek ten będzie miał pozytywny wpływ na osiągnięcie celów społecznych i celów polityki spójności Sprawność regulacyjna i uproszczenie Środek nie przewiduje uproszczenia. Jest on następstwem wniosku złożonego przez Szwecję i dotyczy wyłącznie tego państwa członkowskiego Prawa podstawowe Środek nie ma wpływu na prawa podstawowe. 4. WPŁYW NA BUDŻET Proponowany środek nie pociąga ze sobą obciążeń finansowych ani administracyjnych dla UE. Wniosek nie ma zatem wpływu finansowego na budżet UE. PL 5 PL

7 5. ELEMENTY FAKULTATYWNE 5.1. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku Artykuł 1 Szwecja będzie nadal upoważniona do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej w niektórych rejonach północnych. Stawka opodatkowania po obniżkach nie może w żadnym wypadku być niższa od minimalnych stawek unijnych określonych w dyrektywie 2003/96/WE, a obniżka ma zastosowanie do wszystkich odbiorców energii elektrycznej płacących standardową stawkę podatku akcyzowego w północnej Szwecji. Środek pomoże regionom w niekorzystnym położeniu ograniczyć wyższe koszty energii elektrycznej wynikające z zimnego klimatu. Artykuł 2 Wnioskowanego zezwolenia udziela się z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. na okres sześciu lat, zgodnie z wnioskiem Szwecji. PL 6 PL

8 2017/0320 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 7, w szczególności jej art. 19 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Decyzją wykonawczą Rady 2012/47/UE 8 upoważniono Szwecję do stosowania do dnia 31 grudnia 2017 r. obniżonej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną zużywaną przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług na określonych terenach w północnej Szwecji, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE. (2) Pismem z dnia 10 maja 2017 r. Szwecja zwróciła się o upoważnienie do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną zużywaną przez tych samych beneficjentów przez okres kolejnych sześciu lat, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. Obniżka ograniczona jest do 96 SEK za MWh. W piśmie z dnia 1 września 2017 r. Szwecja przekazała dodatkowe informacje i wyjaśnienia. (3) Na terenach, których dotyczy wniosek, koszty ogrzewania są przeciętnie o 30 % wyższe niż w pozostałej części kraju ze względu na dłuższy okres grzewczy. Obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze usług na tych terenach zmniejsza zatem różnicę pomiędzy poziomem łącznych kosztów ogrzewania ponoszonych przez odbiorców na północy Szwecji a poziomem tych kosztów ponoszonych przez odbiorców w pozostałych częściach kraju. W związku z tym przedmiotowy środek przyczynia się do realizacji celów polityki regionalnej oraz polityki spójności. Obniżka podatku nie powinna przekroczyć tego, co jest konieczne, aby zrekompensować dodatkowe koszty ogrzewania ponoszone przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa działające w sektorze usług w niektórych rejonach północnej Szwecji. (4) Obniżone stawki podatku pozostaną wyższe od stawek minimalnych określonych w art. 10 dyrektywy 2003/96/WE. 7 8 Dz.U. L 283 z , s. 51. Dz.U. L 26 z , s. 33. PL 7 PL

9 (5) Z uwagi na oddalony charakter terenów, których dotyczy środek, na fakt, że obniżka nie powinna przekraczać dodatkowych kosztów ogrzewania na północy Szwecji, oraz na fakt ograniczenia środka do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw sektora usług, nie przewiduje się, że doprowadzi on do poważnych zakłóceń konkurencji lub zmian w wymianie handlowej między państwami członkowskimi. (6) W związku z powyższym środek jest możliwy do przyjęcia z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji. Jest on również zgodny z polityką Unii w dziedzinie zdrowia, środowiska, energii i transportu. (7) Z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE wynika, że każde upoważnienie przyznawane na podstawie tego artykułu musi być ściśle ograniczone w czasie. Aby dać zainteresowanym konsumentom wystarczającą pewność, upoważnienie należy przyznać na okres sześciu lat. (8) Ważne jest zagwarantowanie, aby upoważnienie udzielone na mocy decyzji 2012/47/UE miało nadal zastosowanie, tak aby nie powstała luka między datą wygaśnięcia wspomnianej decyzji a datą, od której skuteczna stanie się niniejsza decyzja. (9) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 1. Niniejszym upoważnia się Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług znajdujące się w gminach wymienionych w załączniku. Obniżka podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej nie przekracza tego, co jest konieczne, aby zrekompensować dodatkowe koszty ogrzewania związane z północnym położeniem w porównaniu z pozostałą częścią terytorium Szwecji, i nie przekracza 96 SEK za MWh. 2. Obniżone stawki muszą być zgodne z wymogami dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w jej art. 10. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Rady Przewodniczący PL 8 PL

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0079 (NLE) 9664/17 FISC 115 ENER 253 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 15 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 11 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0242 (NLE) 13296/15 FISC 132 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2016 r. COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zezwalająca Francji na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania benzyny i oleju

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Francję do zawarcia umowy ze Szwajcarią obejmującej postanowienia, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2016 r. COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2017 r. COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2017 r. COM(2017) 709 final 2017/0315 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2016 r. COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2018 COM(2018) 726 final 2018/0375 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Chorwację do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2013 r. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 9 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2016 r. COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) 13931/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) FISC 111

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) 13931/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) FISC 111 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 września 2011 r. (09.09) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0232 (NLE) 13931/11 FISC 111 WNIOSEK Od: Komisja Europejska Data: 6 września 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.11.2015 r. COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 1 czerwca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 listopada 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.8.2017 r. COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2015 r. COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2010 KOM(2010)14 wersja ostateczna 2010/0007 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska Unii w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0262 (NLE) 13120/17 ECO 58 ENT 204 MI 703 UNECE 13 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.5.2016 r. COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 19 grudnia 2017 r. Do:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.7.2011 KOM(2011) 443 wersja ostateczna 2011/0192 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.11.2013 r. COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lipca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 11 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.4.2017 r. COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.11.2013 r. COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2018 r. COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.4.2017 r. COM(2017) 165 final 2017/0076 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 1 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. z dnia [ ] r.

Wniosek DECYZJA RADY. z dnia [ ] r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.2.2010 KOM(2010)18 wersja ostateczna 2010/0015 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY z dnia [ ] r. upoważniająca państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.2.2015 r. COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY uchylająca decyzję Rady 77/706/EWG w sprawie ustanowienia celu wspólnotowego dla zmniejszenia zużycia

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) 6008/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) FISC 23

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) 6008/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) FISC 23 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 4 lutego 2013 r. (04.02) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0018 (NLE) 6008/13 FISC 23 WNIOSEK Od: Komisja Europejska Data: 30 stycznia 2013 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2018 COM(2018) 551 final 2018/0292 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania przez Unię regulaminów nr 9, 63 i 92 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.8.2017 r. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 WNIOSEK Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.4.2019 r. COM(2019) 165 final Zalecenie DECYZJA RADY uzupełniająca wytyczne negocjacyjne w ramach dauhańskiej agendy rozwoju w odniesieniu do wielostronnych negocjacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 5 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2016 r. COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.4.2017 r. COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2014 r. COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.5.2016 r. COM(2016) 351 final 2016/0162 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2013 COM(2013) 729 final 2013/0349 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.5.2019 r. COM(2019) 210 final 2019/0103 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.3.2014 r. COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY kończące częściowy przegląd okresowy dotyczący środków antydumpingowych na przywóz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2018 COM(2018) 398 final 2018/0222 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 COM(2005)611 wersja ostateczna 2005/0233(CNS). Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE RADY uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie

Bardziej szczegółowo