(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii."

Transkrypt

1 PL L 292/61 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2014 z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7263) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( 1 ), w szczególności jego art. 52, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 ( 2 ), a od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach. (2) Państwa miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. (4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW. (5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji. (6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia. (7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii ( 3 ). (8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 września 2017 r., PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego. ( 1 ) Dz.U. L 347 z , s ( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). ( 3 ) Ares(2017) , 24 października 2017 r.

2 L 292/62 PL Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2017 r. W imieniu Komisji Phil HOGAN Członek Komisji

3 Decyzja: 55 Pozycja budżetu: BG DE inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje publiczni beneficjenci ZAŁĄCZNIK 2014 Skutki finansowe decyzji C(2015) 4085, którą zmniejszono płatności okresowe związane z wydatkami dokonanymi w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r Skutki finansowe decyzji C(2015) 4085, którą zmniejszono płatności okresowe związane z wydatkami dokonanymi w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r Skutki finansowe decyzji C(2015) 5692, którą częściowo zawieszono płatności okresowe związane z wydatkami dokonanymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. EUR ,25 0, ,25 EUR ,74 0, ,74 EUR ,44 0, ,44 Ogółem BG: EUR ,43 0, , Zwrot kwot już wpłaconych do funduszu EUR 2 606,53 0, ,53 Ogółem DE: EUR 2 606,53 0, , PL L 292/63

4 GR wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) 2009 Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-112/15 PL Certyfikacja 2010 Zwrot do funduszu części odzyskanych należności Waluta Kwota Odliczenia Wpływ finansowy EUR , , ,66 Pozycja budżetu: ,00 % EUR , , ,61 Ogółem GR: EUR , , ,61 EUR ,09 0, ,09 Ogółem PL: EUR ,09 0, ,09 L 292/64 PL ES 2010 Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-143/15 EUR ,31 0, ,31 Ogółem ES: EUR ,31 0, ,31 GR 2015 składania wniosków 2014: Niedociągnięcie w definicji kwalifikowalnych trwałych użytków zielonych 5,00 % EUR , , ,

5 2015 Skutki finansowe decyzji C(2014) 8997 Waluta Kwota Odliczenia Wpływ finansowy EUR , , ,87 Pozycja budżetu: 6701 BE Certyfikacja 2015 Błędy losowe w EFRG objętym ZSZiK DE Certyfikacja 2015 Błędy losowe w EFRG nieobjętym ZSZiK 0,85 % EUR ,24 0, ,24 Ogółem GR: EUR , , ,56 EUR 151,23 0,30 150,93 EUR 2 946,93 0, ,93 Ogółem BE: EUR 3 098,16 0, , Brak 2 kolczyków u zwierząt ES Kontrola transakcji 2015 Stwierdzone przez jednostkę certyfikującą nieprawidłowości, w odniesieniu do których agencja płatnicza nie podjęła działań EUR ,68 0, ,68 Ogółem DE: EUR ,68 0, ,68 EUR ,63 0, , PL L 292/65

6 FI Certyfikacja 2015 Badania bezpośrednie w ramach procedury rozliczania rachunków Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową 2015 Badania bezpośrednie w ramach procedury rozliczania rachunków za 2015 r. EUR ,60 0, ,60 EUR 495,84 0,00 495,84 Ogółem ES: EUR ,07 0, , Niedostateczne kontrole w zakresie SMR 4 i dobrostanu zwierząt w ramach pomocy bezpośredniej w roku składania wniosków Nieprawidłowe stosowanie powtórzeń i tolerancji w identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków Nieprawidłowe stosowanie powtórzeń i tolerancji w identyfikacji zwierząt, rok składania wniosków Niedociągnięcie w kontrolach dobrostanu zwierząt, rok składania wniosków ,00 % EUR ,96 0, ,96 EUR 4 663,95 0, ,95 EUR ,74 0, ,74 2,00 % EUR ,51 0, ,51 L 292/66 PL 2016 Niedociągnięcie w kontrolach dobrostanu zwierząt, rok składania wniosków ,00 % EUR ,57 0, ,57 Ogółem FI: EUR ,73 0, ,73 FR Certyfikacja 2014 Niedociągnięcie w systemie zarządzania i kontroli administracyjnych EUR , , ,

7 2014 Brak należytego uzasadnienia kwoty ujętej w deklaracji rocznej 2015 Brak należytego uzasadnienia kwoty ujętej w deklaracji rocznej 2014 System kontroli z poważnymi brakami, Korsyka rok składania wniosków System kontroli z poważnymi brakami, Korsyka rok składania wniosków System kontroli z poważnymi brakami, Korsyka rok składania wniosków Niedociągnięcia w LPIS (niezgodność, elementy krajobrazu, płatności i kary) rok składania wniosków Niedociągnięcia w LPIS (niezgodność, elementy krajobrazu, płatności i kary) rok składania wniosków Określenie obszarów niekwalifikowalnych (fr. landes et parcours) rok składania wniosków Określenie obszarów niekwalifikowalnych (fr. landes et parcours) rok składania wniosków 2013 Certyfikacja 2015 Przypadki anulowanych należności, którymi nie obciąża się funduszy EUR 2 579,11 0, ,11 EUR ,55 0, ,55 EUR ,34 0, ,34 100,00 % EUR ,06 0, ,06 100,00 % EUR 7 869,63 0, ,63 100,00 % EUR ,77 0, ,77 EUR ,95 0, ,95 EUR ,17 0, ,17 10,00 % EUR ,76 0, ,76 25,00 % EUR ,70 0, , PL L 292/67

8 2015 Określenie obszarów niekwalifikowalnych (fr. landes et parcours) rok składania wniosków Określenie obszarów niekwalifikowalnych (fr. landes et parcours) rok składania wniosków 2014 Certyfikacja 2015 Błąd wykryty w tabelach załącznika III Certyfikacja 2015 Znany błąd w EFRG pochodzący z badań bezpośrednich Certyfikacja 2015 Dawne przypadki należności potencjalnie nieodzyskiwalnych 2015 Uzgadnianie płatności dokonanych po upływie przewidzianego prawem terminu Certyfikacja 2014 Pewne niedociągnięcia w strategii zarządzania administracyjnego i kontroli (brak kontroli) 10,00 % EUR ,75 0, ,75 25,00 % EUR ,76 0, ,76 EUR 1 973,85 0, ,85 EUR ,41 0, ,41 EUR ,39 0, ,39 EUR ,38 0, ,38 EUR ,06 0, ,06 L 292/68 PL Certyfikacja 2014 Przekazanie niepełnych wyników kontroli fizycznych EUR ,33 0, ,33 Ogółem FR: EUR , , ,46 GB 2014 Braki we wdrażaniu i kontroli stosowania normy GAEC Minimalna pokrywa glebowa rok składania wniosków ,00 % EUR ,08 0, ,

9 2015 Braki we wdrażaniu i kontroli stosowania normy GAEC Minimalna pokrywa glebowa rok składania wniosków Margines tolerancji w zakresie brakujących kolczyków Braki w kontrolach zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych wymóg SMR 7 rok składania wniosków Margines tolerancji w zakresie brakujących kolczyków Braki w kontrolach zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych wymóg SMR 7 rok składania wniosków Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków Braki w kontrolach zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych wymóg SMR 7 rok składania wniosków Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków Braki we wdrażaniu i kontroli normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczącej Minimalnej pokrywy glebowej rok składania wniosków Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków Braki we wdrażaniu i kontroli normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczącej Minimalnej pokrywy glebowej rok składania wniosków Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków wymóg SMR 8 rok składania wniosków ,00 % EUR ,50 0, ,50 EUR ,35 0, ,35 EUR 6 485,17 0, ,17 EUR 9 995,45 0, ,45 2,00 % EUR ,47 0, ,47 2,00 % EUR ,72 0, ,72 2,00 % EUR ,72 0, , PL L 292/69

10 HR 2015 Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków wymóg SMR 8 rok składania wniosków Margines tolerancji w przypadku braku kolczyków wymóg SMR 8 rok składania wniosków ,00 % EUR ,57 0, ,57 2,00 % EUR ,03 0, ,03 Ogółem GB: EUR ,06 0, , Braki w kontrolach wymogów GAEC 3 i SMR 1/SMR 2 Braki w ocenie nie z SMR 4/SMR 1 Płatności bezpośrednie rok składania wniosków Braki w kontrolach wymogów GAEC 3 i SMR 1/SMR 2 Braki w ocenie nie z SMR 4/SMR 1 Płatności bezpośrednie rok składania wniosków ,00 % EUR ,12 0, ,12 2,00 % EUR ,07 0, ,07 L 292/70 PL 2014 Braki w kontrolach wymogów GAEC 3 i SMR 1/SMR 2 Braki w ocenie nie z SMR 4/SMR 1 Wino rok składania wniosków ,00 % EUR 698,38 0,00 698,38 Ogółem HR: EUR ,57 0, ,57 IT 2013 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012, AGEA EUR , , ,

11 2013 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012, AGEA 2013 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012 i 2013, ARCEA 2013 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012 i 2013, ARCEA 2014 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012 i 2013, ARCEA 2014 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012 i 2013, ARCEA 2013 Modyfikacja wniosku po upływie terminu, rok składania wniosków 2012, OPLO 2014 Rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR 8 rok składania wniosków Rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR 8 rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych rok składania wniosków 2013 EUR , , ,63 EUR ,16 0, ,16 EUR ,05 0, ,05 EUR , , ,44 EUR ,95 47, ,16 EUR 8 590, ,78 0,00 EUR 620,40 0,00 620,40 EUR 561,37 0,00 561,37 2,00 % EUR , , , PL L 292/71

12 2015 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR 9 262,34 0, ,34 2,00 % EUR ,22 0, ,22 L 292/72 PL 2013 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR ,78 0, ,

13 2014 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR 992,39 0,00 992,39 5,00 % EUR 4 635,25 0, ,25 2,00 % EUR 224,98 0,00 224, PL L 292/73

14 2015 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR 1 551,97 0, ,97 2,00 % EUR 6 799,03 0, ,03 L 292/74 PL 2012 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR 1 957,16 0, ,

15 2013 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2,00 % EUR 3 929,05 0, ,05 5,00 % EUR 968,94 0,00 968,94 EUR ,80 970, ,30 EUR ,22 23, ,34 EUR ,70 955, ,05 EUR ,71 23, , PL L 292/75

16 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG EUR ,31 360, ,26 EUR ,04 0, ,04 EUR , , ,82 EUR , , ,68 EUR , , ,57 EUR ,34 36, ,82 L 292/76 PL 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG EUR ,92 0, , Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AGREA, OPPAB, APPAG EUR ,82 0, , Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA EUR ,76 0, ,

17 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARCEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA EUR ,94 0, ,94 EUR , , ,50 EUR ,25 79, ,88 EUR , , ,20 EUR ,62 30, ,29 EUR ,22 0, ,22 EUR 638,50 10,77 627,73 EUR ,29 0, ,29 EUR 634,93 10,59 624, PL L 292/77

18 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARPEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA EUR ,14 0, ,14 EUR 693,71 0,00 693,71 EUR ,59 0, ,59 EUR 2 325,79 0, ,79 EUR ,95 0, ,95 EUR 2 203,24 0, ,24 L 292/78 PL 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA EUR ,43 0, , Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, ARTEA EUR 2 583,30 0, , Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA EUR 3 193,47 0, ,

19 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, AVEPA 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO 2013 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO 2014 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO EUR 78,20 0,00 78,20 EUR 3 164,40 0, ,40 EUR 75,19 0,00 75,19 EUR 3 129,97 0, ,97 EUR 89,89 0,00 89,89 EUR 1 959, ,98 0,00 EUR 49,52 49,52 0,00 EUR 1 918,62 0, ,62 EUR 46,88 0,00 46, PL L 292/79

20 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO 2015 Opuszczone grunty rolne, LPIS, 2014, OPLO 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA EUR 1 930,09 0, ,09 EUR 52,54 0,00 52,54 EUR , , ,45 EUR ,70 84, ,02 EUR , , ,96 EUR ,36 84, ,11 L 292/80 PL 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA EUR , , , Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGEA EUR ,34 0, , Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA EUR ,65 140, ,

21 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, AGREA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA EUR 1 787, ,50 0,00 EUR ,03 160, ,54 EUR 1 659,94 3, ,30 EUR ,54 0, ,54 EUR 2 056,98 0, ,98 EUR ,91 0, ,91 EUR 2 814,91 0, ,91 EUR , , ,81 EUR 4 688, , , PL L 292/81

22 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARCEA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA EUR ,08 135, ,41 EUR 4 213,24 3, ,35 EUR ,05 0, ,05 EUR 3 842, ,93 0,00 EUR ,49 0, ,49 EUR 3 821,33 1, ,31 L 292/82 PL 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA EUR ,07 0, , Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, ARPEA EUR 4 175,06 0, , Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO EUR , ,91 0,

23 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO 2015 Obszary pokrywające się, LPIS, 2014, OPLO 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, lata składania wniosków , ARTEA 2013 Obszary pokrywające się, LPIS, lata składania wniosków , ARTEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, lata składania wniosków , ARTEA 2014 Obszary pokrywające się, LPIS, lata składania wniosków , ARTEA EUR 2 888, ,33 0,00 EUR ,81 0, ,81 EUR 2 734,50 0, ,50 EUR ,01 0, ,01 EUR 3 064,27 0, ,27 EUR ,49 0, ,49 EUR 7 068,69 0, ,69 EUR ,50 0, ,50 EUR 6 696,23 0, , PL L 292/83

24 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGEA EUR , , ,57 EUR ,63 43, ,26 EUR , , ,53 EUR ,08 43, ,93 EUR ,96 654, ,40 EUR ,26 0, ,26 L 292/84 PL 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA EUR 7 378,38 15, , Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA EUR 194,10 194,10 0, Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA EUR 7 940,06 17, ,

25 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AGREA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , APPAG EUR 180,25 0,38 179,87 EUR 7 992,67 0, ,67 EUR 223,37 0,00 223,37 EUR 8 174,58 0, ,58 EUR 215,95 0,00 215,95 EUR 8 425,65 0, ,65 EUR 207,76 0,00 207,76 EUR 8 403,16 0, ,16 EUR 217,40 0,00 217, PL L 292/85

26 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARCEA EUR ,39 0, ,39 EUR 5 722,21 0, ,21 EUR ,16 678, ,84 EUR 9 530,35 20, ,63 EUR ,39 275, ,61 EUR 8 564,85 7, ,94 L 292/86 PL 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA EUR ,49 0, , Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA EUR 1 664,19 25, , Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA EUR ,75 0, ,

27 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARPEA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , ARTEA EUR 1 654,81 27, ,19 EUR ,76 0, ,76 EUR 1 808,00 0, ,00 EUR ,60 0, ,60 EUR 342,75 0,00 342,75 EUR ,76 0, ,76 EUR 324,68 0,00 324,68 EUR ,13 0, ,13 EUR 380,71 0,00 380, PL L 292/87

28 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , AVEPA EUR ,60 0, ,60 EUR 675,22 0,00 675,22 EUR ,76 0, ,76 EUR 649,34 0,00 649,34 EUR ,34 0, ,34 EUR 776,30 0,00 776,30 L 292/88 PL 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB EUR 1 030,44 0, , Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB EUR 26,06 0,00 26, Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB EUR 1 036,24 0, ,

29 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB 2015 Minimalna wielkość, lata składania wniosków , OPPAB 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków 2012 i 2013, OPLO 2013 Minimalna wielkość, lata składania wniosków 2012 i 2013, OPLO 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków 2012 i 2013, OPLO 2014 Minimalna wielkość, lata składania wniosków 2012 i 2013, OPLO 2013 Odzyskiwanie środków z mocą wsteczną, rok składania wniosków 2012, ARCEA EUR 25,75 0,00 25,75 EUR 947,09 0,00 947,09 EUR 25,47 0,00 25,47 EUR , ,09 0,00 EUR 615,77 615,77 0,00 EUR ,42 0, ,42 EUR 582,99 0,00 582,99 EUR ,16 0, ,16 Ogółem IT: EUR , , , PL L 292/89

30 LT LU 2013 Niedociągnięcia pod względem a) zakresu i zasięgu kontroli, b) stosowania kar, c) doboru próby i monitorowania I filar rok składania wniosków Niedociągnięcia pod względem a) zakresu i zasięgu kontroli, b) stosowania kar, c) doboru próby i monitorowania I filar rok składania wniosków Niedociągnięcia pod względem a) zakresu i zasięgu kontroli, b) stosowania kar, c) doboru próby i monitorowania I filar rok składania wniosków ,00 % EUR ,41 0, ,41 2,00 % EUR ,16 0, ,16 2,00 % EUR ,71 0, ,71 Ogółem LT: EUR ,28 0, , składania wniosków 2013: Niedociągnięcia w zakresie wymogu SMR 11 i poziomu sankcji EUR ,30 85, ,27 L 292/90 PL 2015 składania wniosków 2014: Niedociągnięcia w zakresie wymogu SMR 11 i poziomu sankcji EUR ,23 0, , składania wniosków 2015: Niedociągnięcia w zakresie wymogu SMR 11 i poziomu sankcji EUR ,32 0, ,32 Ogółem LU: EUR ,85 85, ,

31 NL Owoce i warzywa Programy operacyjne, w tym operacje wycofania PL Owoce i warzywa Programy operacyjne, w tym operacje wycofania Owoce i warzywa Programy operacyjne, w tym operacje wycofania Owoce i warzywa Wstępnie uznane grupy producentów Owoce i warzywa Wstępnie uznane grupy producentów 2016 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli 2014 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli 5,00 % EUR ,78 0, ,78 5,00 % EUR ,99 0, ,99 5,00 % EUR ,77 0, ,77 Ogółem NL: EUR ,54 0, , Kontrole poprawności obliczania pomocy, w tym stosowanie kar administracyjnych 2015 Kontrole poprawności obliczania pomocy, w tym stosowanie kar administracyjnych 2014 Niedociągnięcia w krajowym systemie kontroli w zakresie kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli 2015 Niedociągnięcia w krajowym systemie kontroli w zakresie kluczowych i pomocniczych mechanizmów kontroli EUR ,92 0, ,92 EUR ,80 0, ,80 25,00 % EUR , , ,79 25,00 % EUR ,22 0, , PL L 292/91

32 Certyfikacja 2008 Zwrot do funduszu części odzyskanych należności Certyfikacja 2010 Zwrot do funduszu części odzyskanych należności PT Wino Restrukturyzacja 2010 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante Wino Restrukturyzacja 2011 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante Wino Restrukturyzacja 2012 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante Wino Restrukturyzacja 2013 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante Wino Restrukturyzacja 2014 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante Wino Restrukturyzacja 2015 Uchybienia w kontrolach na miejscu ex-ante EUR 16,95 0,00 16,95 EUR ,72 0, ,72 Ogółem PL: EUR , , ,06 2,00 % EUR 485,18 0,00 485,18 2,00 % EUR 3 064,87 153, ,63 2,00 % EUR ,30 930, ,05 2,00 % EUR ,43 0, ,43 2,00 % EUR ,89 0, ,89 2,00 % EUR ,54 0, ,54 L 292/92 PL Ogółem PT: EUR , , ,72 RO 2014 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu EUR ,14 0, , Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu EUR 3 174,48 0, ,48 Ogółem RO: EUR ,62 0, ,

33 SK 2014 Uznawanie zwierząt niekwalifikowalnych według słowackich środków w sektorze mleczarstwa oraz nieprawidłowe stosowanie siły wyższej 2015 Uznawanie zwierząt niekwalifikowalnych według słowackich środków w sektorze mleczarstwa oraz nieprawidłowe stosowanie przepisów dotyczących siły wyższej Waluta Kwota Odliczenia Wpływ finansowy EUR , , ,57 Pozycja budżetu: 6711 BE Certyfikacja 2015 Znane błędy EFRROW objęty ZSZiK Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe EUR , , ,97 EUR ,05 0, ,05 Ogółem SK: EUR , , , Znane błędy EFRROW nieobjęty ZSZiK 2015 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu EFRROW objęty ZSZiK Certyfikacja 2015 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu EFRROW nieobjęty ZSZiK EUR ,47 0, ,47 EUR ,16 0, ,16 EUR ,18 0, ,18 EUR ,23 0, ,23 Ogółem BE: EUR ,04 0, , PL L 292/93

34 BG wiejskich, EFRROW oś środki przeznaczone na inwestycje ( ) inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci wiejskich, EFRROW oś środki przeznaczone na inwestycje ( ) 2013 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 2013 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Wystarczająca jakość kontroli na miejscu i niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia weryfikacja wniosków o płatność 2014 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Wystarczająca jakość kontroli na miejscu i niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia weryfikacja wniosków o płatność 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Wystarczająca jakość kontroli na miejscu i niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia weryfikacja wniosków o płatność 5,00 % EUR , , ,78 5,00 % EUR , , ,13 5,00 % EUR , , ,47 5,00 % EUR 9 463,52 0, ,52 L 292/94 PL wiejskich, EFRROW oś środki przeznaczone na inwestycje ( ) 2013 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 10,00 % EUR 7 640,32 0, ,32 inwestycje prywatni beneficjenci 2014 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 5,00 % EUR ,80 0, ,

35 inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci wiejskich, EFRROW oś środki przeznaczone na inwestycje ( ) inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci inwestycje prywatni beneficjenci 2014 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z zakupami bezpośrednimi 2013 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z komisją oceniającą 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z komisją oceniającą 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Odpowiednia ocena racjonalności kosztów wydatki związane z komisją oceniającą 2014 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Weryfikacja kwalifikowalności inwestycji Korekta niekwalifikowalnej pomocy 10,00 % EUR ,10 0, ,10 5,00 % EUR ,82 0, ,82 10,00 % EUR 2 123,56 0, ,56 10,00 % EUR 1 339,27 0, ,27 10,00 % EUR ,27 0, ,27 15,00 % EUR ,89 0, ,89 EUR ,53 0, , PL L 292/95

36 inwestycje prywatni beneficjenci CZ Certyfikacja 2015 Błędy finansowe w populacji EFR ROW nieobjętej ZSZiK DE Certyfikacja 2015 Błędy finansowe w populacji EFR ROW nieobjętej ZSZiK 2015 Niedociągnięcie w kluczowym mechanizmie kontroli Weryfikacja kwalifikowalności inwestycji Korekta niekwalifikowalnej pomocy EUR ,43 0, ,43 Ogółem BG: EUR , , ,89 EUR ,76 0, ,76 Ogółem CZ: EUR ,76 0, ,76 EUR ,50 0, ,50 Ogółem DE: EUR ,50 0, ,50 L 292/96 PL ES inwestycje publiczni beneficjenci 2014 Finansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT 100,00 % EUR ,75 0, ,75 inwestycje publiczni beneficjenci 2014 Brak uzasadnienia wyboru zwycięskiej oferty 25,00 % EUR 7 297,53 0, ,53 Ogółem ES: EUR ,28 0, ,

37 FI FR Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe 2013 Niedostateczne kontrole w zakresie SMR 4 i dobrostanu zwierząt rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków Niedostateczne kontrole w zakresie SMR 4 i dobrostanu zwierząt rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków Niedociągnięcie w kontrolach dobrostanu zwierząt rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków Niedociągnięcie w kontrolach dobrostanu zwierząt rozwój obszarów wiejskich, rok składania wniosków ,00 % EUR ,65 0, ,65 2,00 % EUR ,64 0, ,64 2,00 % EUR ,93 0, ,93 2,00 % EUR ,89 0, ,89 Ogółem FI: EUR ,11 0, , Znany błąd wykryty podczas badania bezpośredniego badanie nr SIGC_ Znany błąd badanie EFRROW ZSZiK Znany błąd badanie EFRROW poza ZSZiK Najbardziej prawdopodobny poziom błędu wyliczony do celów RDR 3 (program na lata ), rok 2015, EFR ROW objęty ZSZiK EUR 109,74 0,00 109,74 EUR 4,28 0,00 4,28 EUR 3 174,19 0, ,19 EUR ,75 0, , PL L 292/97

38 Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe 2015 Najbardziej prawdopodobny poziom błędu EFRROW objęty ZSZiK GB Certyfikacja 2015 Błędy finansowe w populacji EFR ROW Rozliczenie rachunków rozliczenie finansowe wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) EUR ,30 0, ,30 Ogółem FR: EUR ,26 0, , Błędy finansowe w populacji EFR ROW Niezgodność z wymogami dotyczącymi gęstości obsady Niezgodność z wymogami dotyczącymi gęstości obsady EUR ,03 0, ,03 EUR 4 796,44 0, ,44 EUR 311,97 0,00 311,97 EUR ,06 0, ,06 L 292/98 PL wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) Brak dokumentacji dotyczącej kontroli na miejscu (działania następcze do RD2/2011/017/UK) 2,00 % EUR 2 372, ,97 0,00 wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) Brak działań następczych związanych z wynikami kontroli krzyżowych zwierząt gospodarskich (działania następcze do RD2/2011/017/UK) EUR , , ,

39 wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) Brak działań następczych związanych z wynikami kontroli krzyżowych zwierząt gospodarskich (działania następcze do RD2/2011/017/UK) Wnioski o płatność złożone poza terminem wyznaczonym w umowach podpisanych w ramach programu na lata Wnioski o płatność złożone poza terminem wyznaczonym w umowach podpisanych w ramach programu na lata Weryfikacja niektórych zobowiązań podczas kontroli na miejscu rok Weryfikacja niektórych zobowiązań podczas kontroli na miejscu rok Kwoty wypłacane za utracone dochody przekraczają maksymalną kwotę dopuszczoną w PROW (lata budżetowe ) Kwoty wypłacane za utracone dochody przekraczają maksymalną kwotę dopuszczoną w PROW (lata budżetowe ) EUR ,95 0, ,95 EUR ,14 0, ,14 EUR ,75 0, ,75 EUR ,91 0, ,91 EUR ,19 0, ,19 EUR 1 027,58 0, ,58 EUR ,32 0, , PL L 292/99

40 wiejskich, EFRROW ( ), działania w zakresie leśnictwa wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) wiejskich, EFRROW oś 2 ( , środki obszarowe) Kwoty wypłacane za utracone dochody przekraczają maksymalną kwotę dopuszczoną w PROW (rok 2015) Brak kontroli warunków kwalifikowalności w odniesieniu do wcześniejszego użytkowania gruntów Brak kontroli warunków kwalifikowalności w odniesieniu do wcześniejszego użytkowania gruntów Brak wizyt na miejscu dotyczących sadzenia drzew (wymóg tytułu II) Brak wizyt na miejscu dotyczących sadzenia drzew (wymóg tytułu II) EUR ,65 0, ,65 5,00 % EUR 3 385,42 0, ,04 5,00 % EUR ,20 223, ,29 5,00 % EUR 8 949,14 0, ,14 5,00 % EUR ,40 0, ,40 L 292/100 PL Ogółem GB: EUR , , ,53 IE wiejskich, EFRROW oś 4, LEADER ( ) 2014 Niedociągnięcia w zakresie głównych i pomocniczych mechanizmów kontrolnych 5,00 % EUR 4 342,61 0, ,61 LEADER 2015 Niedociągnięcia w zakresie głównych i pomocniczych mechanizmów kontrolnych 5,00 % EUR ,13 0, ,

41 IT LEADER pomoc techniczna ( ) pomoc techniczna ( ) wiejskich, EFRROW ( ), inwestycje publiczni beneficjenci 2016 Niedociągnięcia w zakresie głównych i pomocniczych mechanizmów kontrolnych 5,00 % EUR ,23 0, ,23 OGÓŁEM IE: EUR ,97 0, , Region Kampania: brak pomocniczego mechanizmu kontroli Odpowiednia ścieżka audytu w zakresie kontroli administracyjnych (stawka ryczałtowa korekty finansowej 2 % w odniesieniu do płatności zrealizowanych w okresie 22/6/2013 9/6/2015) 2014 Region Kampania: brak pomocniczego mechanizmu kontroli Odpowiednia ścieżka audytu w zakresie kontroli administracyjnych (stawka ryczałtowa korekty finansowej 2 % w odniesieniu do płatności zrealizowanych w okresie 22/6/2013 9/6/2015) 2015 Region Kampania: brak pomocniczego mechanizmu kontroli Odpowiednia ścieżka audytu w zakresie kontroli administracyjnych (stawka ryczałtowa korekty finansowej 2 % w odniesieniu do płatności zrealizowanych w okresie 22/6/2013 9/6/2015) 2,00 % EUR , ,61 711,06 2,00 % EUR ,90 605, ,35 2,00 % EUR ,03 274, , PL L 292/101

42 pomoc techniczna ( ) pomoc techniczna ( ) wiejskich, EFRROW ( ), inwestycje publiczni beneficjenci 2011 Region Kampania zamówienie udzielone Agriconsulting: zamówienia publiczne brak wystarczająco szczegółowego określenia kryteriów udzielenia zamówienia i niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2013 Region Kampania zamówienie udzielone Agriconsulting: zamówienia publiczne brak wystarczająco szczegółowego określenia kryteriów udzielenia zamówienia i niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2015 Region Kampania zamówienie udzielone Agriconsulting: zamówienia publiczne brak wystarczająco szczegółowego określenia kryteriów udzielenia zamówienia i niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty EUR ,44 0, ,44 EUR ,97 0, ,97 EUR 1 373,74 0, ,74 L 292/102 PL wiejskich, EFRROW ( ), inwestycje publiczni beneficjenci 2016 Region Kampania zamówienie udzielone Agriconsulting: zamówienia publiczne brak wystarczająco szczegółowego określenia kryteriów udzielenia zamówienia i niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty EUR 1 373,74 0, ,74 pomoc techniczna ( ) 2012 Region Kampania zamówienie udzielone Spotzone: zamówienia publiczne niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty EUR 2 305,14 0, ,

43 pomoc techniczna ( ) pomoc techniczna ( ) wiejskich, EFRROW ( ), inwestycje publiczni beneficjenci wiejskich, EFRROW ( ), inwestycje publiczni beneficjenci 2013 Region Kampania zamówienie udzielone Spotzone: zamówienia publiczne niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2014 Region Kampania zamówienie udzielone Spotzone: zamówienia publiczne niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2015 Region Kampania zamówienie udzielone Spotzone: zamówienia publiczne niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2016 Region Kampania zamówienie udzielone Spotzone: zamówienia publiczne niepełna ścieżka audytu w odniesieniu do oceny każdej oferty 2013 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych rok składania wniosków 2013 EUR 3 959,82 0, ,82 EUR 1 513,87 0, ,87 EUR 382,10 0,00 382,10 EUR 255,01 0,00 255,01 2,00 % EUR ,21 0, , PL L 292/103

44 2014 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych rok składania wniosków ,00 % EUR ,24 0, ,24 2,00 % EUR ,51 0, ,51 L 292/104 PL 2012 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR ,78 0, ,

45 2012 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR ,52 0, ,52 2,00 % EUR ,86 0, ,86 5,00 % EUR ,97 0, , PL L 292/105

46 2014 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR ,44 0, ,44 5,00 % EUR ,58 0, ,58 L 292/106 PL 2015 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków ,00 % EUR 3 049,69 0, ,

47 wiejskich, EFRROW oś 1 środki objęte wsparciem ryczałtowym wiejskich, EFRROW ( ), środki objęte wsparciem ryczałtowym wiejskich, EFRROW ( ), środki objęte wsparciem ryczałtowym wiejskich, EFRROW ( ), środki objęte wsparciem ryczałtowym 2015 Rolnicy nieposiadający zwierząt poza obszarami Natura 2000 Niewystarczające kontrole wymogu SMR1,5 + rolnicy posiadający zwierzęta Braki w kontrolach wymogu SMR16, ograniczony dostęp do sprawozdań weterynaryjnych, tolerancja w przypadku weterynaryjnych SMR, braki pod względem kar w odniesieniu do wymogów SMR rok składania wniosków młodzi rolnicy: nieprzestrzeganie zasady 18 miesięcy młodzi rolnicy: nieprzestrzeganie zasady 18 miesięcy młodzi rolnicy: nieprzestrzeganie zasady 18 miesięcy młodzi rolnicy: nieprzestrzeganie zasady 18 miesięcy 5,00 % EUR ,16 0, ,16 5,00 % EUR 1 027,12 0, ,12 5,00 % EUR ,98 0, ,98 5,00 % EUR ,36 0, ,36 5,00 % EUR 9 087,54 0, , PL L 292/107

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 59/3 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/873 z dnia 13 czerwca 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym. 10.7.2015 PL L 182/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

DECYZJE. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 312/26 PL DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2018 z dnia 15 listopada 2016 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2014 r. C(2014) 2727 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.4.2014 r. zmieniająca decyzję Komisji nr C(2010)1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającą podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 178/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE)

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Trzeci protokół

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2.12.2016 L 327/79 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.4.2004 COM(2004) 258 końcowy 2004/0083 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2018 COM(2018) 175 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/XPA/pl 1 Pełnomocnicy: WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII,

Bardziej szczegółowo

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0170 (NLE) 12388/17 VISA 354 COLAC 83 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2017 r. COM(2017) 403 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, kwietnia 207 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 207/00 (NLE) 5649/7 SCH-EVAL 28 SIRIS 4 COMIX 59 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

7115/15 KAD/jak DGD 1

7115/15 KAD/jak DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0059 (NLE) 7115/15 VISA 91 COLAC 26 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.7.2018 C(2018) 4838 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 30.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0448 (NLE) 12105/15 JUSTCIV 204 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0101/5. Poprawka. Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0101/5. Poprawka. Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Motyw E a (nowy) Ea. mając na uwadze, Ŝe Komisja z 2013 r. reprezentuje koniec wieloletniego okresu programowania, za który nowa Komisja nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.10.2018 L 255/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce KOMISJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stan na 30 wrzesień 2014

Stan na 30 wrzesień 2014 Informacja na temat stanu realizacji kontroli administracyjnej wniosków o płatność złożonych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan na 30 wrzesień 2014 Poprawianie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 19.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 października 2013 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 15 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/260

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2018 C(2018) 7044 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1

12097/15 KAD/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0197 (NLE) 12097/15 VISA 307 COLAC 96 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15

12094/15 KAD/el DGD 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 12094/15 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0198 (NLE) 12094/15 VISA 304 COLAC 93 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: UMOWA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988]

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] L 317/48 14.12.2018 DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] KOMISJA MIESZANA UE CTC, uwzględniając Konwencję

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2010 KOM(2010) 645 wersja ostateczna 2010/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2015 L 329/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2333 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21/XII/2007 r. K(2007) 6550 wersja ostateczna NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 21/XII/2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) 10843/3/10 REV3. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) LIMITE

PUBLIC RADA UNIEUROPEJSKIEJ. Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) 10843/3/10 REV3. Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) LIMITE ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,14czerwca2011r. (OR.en) Międzyinstytucjonalnynumer referencyjny: 2010/0131(NLE) PUBLIC 10843/3/10 REV3 LIMITE AVIATION80 RELEX522 ASIE34 AKTYUSTAWODAWCZEIINNEINSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ANNEX ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.2.2018 COM(2018) 71 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 293/6 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania

Bardziej szczegółowo