PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH"

Transkrypt

1 S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 1

2 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1492). 5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532). 6. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072). 7. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133) 2

3 NAZWA PORADNI, SIEDZIBA ORAZ TEREN DZIAŁANIA 1 Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 2 Siedziba: Świętochłowice ul. Sądowej 1. 3 Terenem działania PPP jest miasto Świętochłowice, czyli poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swoją siedzibę w tym mieście. Poradnia udziela także pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom zamieszkałym w Świętochłowicach, jeśli nie uczęszczają one do przedszkoli, szkół i placówek. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie PPP może udzielić pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających swojej siedziby w Świętochłowicach i nie zamieszkałych w tym mieście. 4 Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. CELE I ZADANIA PORADNI 6 Celem poradni jest udzielanie dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 7 Do zadań Poradni należy: 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu jego rozwiązania. Efektem w/w diagnozy jest w szczególności: - wydanie opinii zgodnej z 4-6 rozporządzenia MEM z 2013 w/s zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, - wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2008 w/s orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, - objęcie diagnozowanych lub ( w razie potrzeby) także ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z rozporządzenie MEN z 2013 r. w/ s zasad i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 3

4 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szczególności przez: - prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, - wsparcie dzieci i młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej, - pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także wychowawczych. Powyższa pomoc jest udzielana w formie: - indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, - terapii rodzin - grup wsparcia, - prowadzenia mediacji, - interwencji kryzysowej, - warsztatów, - porad i konsultacji, - wykładów i prelekcji, - działalności informacyjno szkoleniowej. 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na: a) udzielaniu (nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, czy placówce) pomocy w: - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, - planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, - rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, a także indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; c) współpracy na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informatyczno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, czy placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;./. 4

5 e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; g) udzielaniu - we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologicznopedagogicznej. Powyższe zadania są realizowane w szczególności w formie: - porad i konsultacji, - udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - udziału w zebraniach rad pedagogicznych, - warsztatów, - grup wsparcia, - wykładów i prelekcji, - prowadzenia mediacji, - interwencji kryzysowej, - działalności informacyjno - szkoleniowej, - organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń. 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy tych instytucji w zakresie: a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratora oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkól i placówek, których wypełnienie jest badane organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, c) realizacji podstaw programowych, d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) analizy i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z punktu poprzedniego, g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę, placówkę. Wspomaganie przedszkoli, szkól i placówek obejmuje: - pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły placówki, - ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb w/w, - zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, - wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków realizacji zaplanowanych form wspomagania. Zadania z punktów 3 oraz 4 do dnia 31 grudnia 2015 roku mogą być realizowane przez poradnię. Obligatoryjnie PPP realizuje je od 1 stycznia 2016 roku../. 5

6 5. Poradnia może również organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu. 6. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami psychologicznopedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO 8 Poradnia wydaje opinie, informacje i orzeczenia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. 9 Poradnia wydaje opinie w/s określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.), w ustawie z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. 10 Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 11 Osoba składająca w/w wniosek może dołączyć do niego posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki także opinię nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w w/w instytucjach. 12 Jeżeli do wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. 13 Jeśli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia o którym mowa powyżej nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w paragrafie 10, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia zaświadczenia. 14 W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej informując o tym osobę składającą wniosek../. 6

7 15 Opinia poradni zawiera: 1. oznaczenia poradni wydającej opinię. 2. numer opinii, 3. datę wydania opinii, 4. podstawę prawną opinii, 5. imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły, placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka/pełnoletniego ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku wydanie opinii, 7. stanowisko w /s której opinia dotyczy oraz jej szczegółowe uzasadnienie, 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem lub pełnoletnim uczniem, 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem lub pełnoletnim uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu, 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię, 11. podpis dyrektora. 16 Poradnia na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia wydaje informację o wynikach przeprowadzonych diagnoz. 17 W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające. 18 Zespoły orzekające wydają: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 4. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 19 Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach zespoły orzekające wydają także opinie i orzeczenia dla niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem. 20 Zespoły orzekające wydają w/w orzeczenia oraz opinie dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni../. 7

8 21 W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce zamieszkania ucznia. 22 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych wydaje zespół naszej PPP, gdy dziecko mieszka w Świętochłowicach. 23 Zespół działający w poradni wydaje opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci, które zamieszkają w Świętochłowicach. 24 Zespół orzekający pracuje zgonie z rozporządzeniem MEN z 2008r.(Dz. U. nr 173, poz. 1072) oraz Procedurami Zespołu Orzekającego Porani Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach Powołuje go dyrektor poradni w formie zarządzenia. 25 W skład zespołu wchodzą: 1.dyrektor lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący, 2. psycholog, 3. pedagog, 4. lekarz, 5. inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. 26 Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na druku obowiązującym w poradni, zgodnym z w/w rozporządzeniem. 27 Przewodniczący ZO zawiadamia wnioskodawcę o terminie jego posiedzenia. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. 28 Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego. 29 Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują jego uczestnicy. 30 W przypadku uwzględnienia wniosku ZO wydaje odpowiednio: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,./. 8

9 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 4. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wg wzorów zamieszczonych w właściwym rozporządzeniu MEN. 31 W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół wydaje odpowiednio: 1.orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, 2. orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, 3. orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, 4. orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 5. opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wg wzorów zamieszczonych w właściwym rozporządzeniu MEN. 32 Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie: zmiany okoliczności, potrzeby zmiany zaleceń lub potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie. 33 Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia. 34 Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie. 35 W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie nowego orzeczenia związanego z paragrafem 32 i 33 zespół wydaje: 1. orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczeni o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, 3. orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wg wzorów zamieszczonych w właściwym rozporządzeniu MEN. 36 Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. 37 Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 38 Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. 39 Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie../. 9

10 40 Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia. 41 Orzeczenia i opinie wymienione w 18 doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego w trzech egzemplarzach. 42 Orzeczenia i opinie wymienione w 31 i 35 doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego w jednym egzemplarzu. ORGANY PORADNI 43 Organami poradni są : 1. Dyrektor poradni, 2. Rada Pedagogiczna. 44 Dyrektor poradni: 1. kieruje bieżącą działalnością poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami - zgodnie z odrębnymi przepisami, 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, 4. opracowuje i przedstawia szczegółowe przydziały zadań dla pracowników, 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 6. powołuje i przewodniczy zespołom orzekającym, 7. występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników, 8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 9. dyrektor poradni w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki, b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności statutowej placówki, c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: - organizowanie szkoleń i narad, - motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, - przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego; 10. w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 dyrektor placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia, wynikające z działalności statutowej placówki, 11. dyrektor poradni opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 12. do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego../. 10

11 45 Rada Pedagogiczna: 1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni. 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni. 3. Zebrania planowe rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań zgodnie z regulaminem rady. 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę placówki, b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad poradnią w celu doskonalenia pracy poradni. 46 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, projekt planu finansowego placówki, 2. wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 3. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć. 47 Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora ze stanowiska lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w placówce. 48 Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 49 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 50 Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 51 Zasady współdziałania dyrektora i rady pedagogicznej: 1. dyrektor kieruje pracami rady pedagogicznej,./. 11

12 2. dyrektor jest odpowiedzialny za realizację uchwał rady pedagogicznej, 3. sprawy sporne między dyrektorem i radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący. ORGANIZACJA PORADNI 52 Poradnią kieruje dyrektor. 53 Podstawową jednostką organizacyjną poradni są działy, które określone są corocznie przez dyrektora poradni przy współudziale rady pedagogicznej - odpowiednio do potrzeb środowiska. 54 Poradnia realizuje działania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. 55 Kwalifikacje pracowników pedagogicznych to ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii lub inne specjalistyczne związane zgodne z wykonywaną pracą oraz przygotowanie pedagogiczne. 56 Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 56 Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej świadczonej przez poradnię. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu zawartym z dyrektorem poradni we współpracy z wyznaczonymi przez dyrektora pracownikami pedagogicznymi oraz pod nadzorem dyrektora Poradni. 57 Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi. 58 Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy i Regulamin Pracy. 59 Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania, 2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w punkcie 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3. dokumentacja, o której mowa wyżej może być prowadzona także w formie elektronicznej; natomiast za zgodą organu prowadzącego poradnię w/w dokumentacja, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, 4. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,./. 12

13 5. dziennik zajęć specjalistycznych z grupą, 6. księgę ewidencji przyjętych dzieci i młodzieży, 7. dokumentację badań (karta indywidualna), 8. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, 9. protokoły posiedzeń zespołów orzekających, 10. terminarz zajęć pracowników pedagogicznych poradni, 11. inną dokumentację związaną z nadzorem pedagogicznym zgodnie z odrębnymi przepisami. 60 Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku. 61 W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 62 Do zadań psychologa i pedagoga w poradni należy: 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole, placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 3. udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogiczna w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza szkolnym uczniów, 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach kryzysowych, 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 63 Do zadań logopedy w poradni należy: 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,./. 13

14 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminacji jej zaburzeń, 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka, 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 64 Do zadań doradcy zawodowego w poradni należy: 1. diagnozowanie uczniów pod kątem planowania kształcenia i zdobywania zawodu, 2. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomoc w planowania kształcenia i kariery zawodowej, 3. gromadzenie i aktualizacja informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkolę i placówkę, współpraca ze szkołami w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego, 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 65 Do zadań pracowników administracji należy prowadzenie: 1. dokumentacji poradni, 2. sekretariatu, 3. kadr, 4. spraw księgowych powierzonych do prowadzenia w placówce przez MZO 66 Do zadań pracowników obsługi należy: 1. zapewnienie czystości w pomieszczeniach poradni, 2. utrzymywanie pomieszczeń poradni, sprzętu i urządzeń w stanie gotowości do pracy, 3. wykonywanie bieżących, niewielkich napraw i wdrażanie rozwiązań technicznych usprawniających pracę. 67 Szczegółowy zakres zadań pracowników poradni określa dyrektor. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 68 Poradnia jest publiczną placówką działającą na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013 r. 69 Poradnię obowiązują zasady: 1. dobrowolności, 2. nieodpłatności, 3. poufności badań i terapii../. 14

15 70 Poradnia używa pieczątki: P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Świętochłowice ul. Sądowa 1 NIP , tel./fax Statut zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/14/15 w dniu r. 15

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRUSZKOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRUSZKOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRUSZKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2 (zwana dalej Poradnią) jest publiczną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH Załącznik nr 1 do Statutu Poradni REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w PP-P w CZŁUCHOWIE opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25 729 Kielce tel. sek. 041/ 34 58 609, 041/ 249 59-99, fax 041/ 34 53 239 mzppp1@wp.pl www.mzppp.pl Statut Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Orzekających

Regulamin Zespołów Orzekających Regulamin Zespołów Orzekających REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM. Miejsce Piastowe, 21 maja 2013 r.

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM. Miejsce Piastowe, 21 maja 2013 r. STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM Miejsce Piastowe, 21 maja 2013 r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 14 Postanowienia ogólne. Rozdział 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 24 z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. w Drawsku Pomorskim. obowiązuje od dnia 5 września 2013 r.

S T A T U T. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. w Drawsku Pomorskim. obowiązuje od dnia 5 września 2013 r. PPP-0114-1/2013 S T A T U T Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim obowiązuje od dnia 5 września 2013 r. Tekst jednolity według aktualnego prawa oświatowego. 1 S P I S R O Z D Z I A Ł

Bardziej szczegółowo

Regulamin. działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy.

Regulamin. działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy. Regulamin działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy. Podstawa prawna: 1. Art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE Opracowany w oparciu o: Art. 71 b ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp.

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp. Regulamin Zespół Orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/ 2011 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2011r.

Uchwała Nr 3/ 2011 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Nr 3/ 2011 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1 w Z a m o ś c i u R E G U L A M I N P R A C Y ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO ZAMOŚĆ 2011 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ S T A T U T SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Katowicach SPIS TREŚCI Podstawy prawne...3 POSTANOWIENIA OGÓLNE...4 Opiniowanie...7 Orzekanie...8 ORGANY PORADNI...8 ORGANIZACJA PORADNI...10

Bardziej szczegółowo

1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zawierciu

1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zawierciu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie tel./fax. 0*32 67 223 83 e-mail: sekretariat@poradnia.zawiercie.powiat.pl STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w ZAWIERCIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i zakres działalności

Rozdział 1 Nazwa i zakres działalności Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/ 12 / 13 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologicznej w Ostrołęce z dnia 19 marca 2013r. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce (tekst jednolity) Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE Statut opracowano w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/;

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 22-400 Zamość ul. Okrzei 24 tel./fax: 084-639-59-96 email: poradnia2@o2.pl www.ppp2zamosc.eu REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH 1. W poradni działają zespoły orzekające,

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH Statut sporządzono w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy i rozporządzenia wykonawcze MEN, Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

STATUT. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 2. Rozdział II Cele i zadania Poradni 3. Rozdział III Organy Poradni 4. Rozdział IV Organizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE, UL.MIŃSKA 1/5 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA M-1U0 PUCK, ul. Kolejowa 7 tei./fax (0-58) 673-25-69 NIP 587-13-20-762 REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku Na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PPPP w Lesznie z dnia 15.X.2010r. Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Dz.U.2008.173.1072 z dnia 2008.09.30 Wersja od: 30 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 Warszawa, ul. Otwocka 3

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 Warszawa, ul. Otwocka 3 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 Warszawa, ul. Otwocka 3 (tekst jednolity) 1 Postanowienia ogólne 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Uchwała nr 3/16/17 Rady Pedagogicznej z dnia 25.01.2017 r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 30 stycznia 2017 r. 1 R o z d z i a ł I P o s t a n o w i e n i a o g ó

Bardziej szczegółowo

Poradnia. Psychologiczna Pedagogiczna. w Zamościu S T A T U T. Poradnia. Psychologiczno Pedagogicznej. w Zamościu

Poradnia. Psychologiczna Pedagogiczna. w Zamościu S T A T U T. Poradnia. Psychologiczno Pedagogicznej. w Zamościu Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Zamościu S T A T U T Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. nr 59 )

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni

R E G U L A M I N Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni Załącznik nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdyni R E G U L A M I N Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH SPIS TREŚCI Podstawy prawne... 3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA PORADNI... 4 Rozdział III OPINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu S T A T U T Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 w Katowicach 2 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Podstawy prawne... 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania poradni..... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W MIELCU OPRACOWANY NA PODSTAWIE Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach SPIS TREŚCI Podstawy prawne... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 Opiniowanie... 8 Orzekanie... 9 ORGANY PORADNI...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Załącznik nr 4 do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3. w Katowicach S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 w Katowicach 2 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Podstawy prawne... 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania poradni..... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach 2 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Podstawy prawne... 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ II Cele i

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Uchwała nr 3/12/13 Rady Pedagogicznej Z dnia 05.03.2013r. S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Marzec 2013 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej Poradnią

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU UL. G. NARUTOWICZA SŁUPSK

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU UL. G. NARUTOWICZA SŁUPSK STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU UL. G. NARUTOWICZA 9 76-200 SŁUPSK www.ppp.slupsk.pl e-mail ppp.slupsk1@poczta.onet.pl 0 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne

Dolnośląskie Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Dolnośląskie Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WROCŁAW 2018 DANE

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W STRZYŻOWIE 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie ul. Żegańska 1a

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie ul. Żegańska 1a STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie ul. Żegańska 1a I. Postanowienia ogólne 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie S T A T U T Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie Tczew, 16.03.2013 r. S P I S R O Z D Z I A Ł Ó W I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I ZADANIA PORADNI III. ORGANIZACJA PRACY PORADNI IV. ORGANY

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KRAKOWIE UL. CHMIELOWSKIEGO 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, zwana dalej Poradnią, jest

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku Uchwała Nr 6/2012/2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku z dnia 15 marca 2013 roku Za podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku Uchwała Rady Pedagogicznej PPP w Nisku Nr 8 /2012-2013 z dn. 25.04.2013r Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nisku Poradnia działa na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2017/2018 z 14 września 2017 r. REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH Na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne str.3 II. Cele i zadania Poradni.str.5 III. Organy Poradni.str.10 IV. Pracownicy Poradni..str.13

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2935 UCHWAŁA Nr L/1445/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany siedziby poradni psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 2

STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 2 STATUT Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaśle 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaśle zwana dalej poradnią ma swą siedzibę w Jaśle, przy ul. Słowackiego 6. 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PŁOCKU Tekst jednolity według aktualnego prawa oświatowego. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MILÓWCE

S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MILÓWCE S T A T U T PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MILÓWCE Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT. PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późniejszymi zmianami.). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W B U S K U Z D R O J U

S T A T U T P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W B U S K U Z D R O J U Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku -Zdroju Załącznik nr 1 28-100 Załącznik Busko nr Zdrój, 1 do Uchwały Al. A. Mickiewicza nr 1 rady Pedagogicznej 27 tel./fax (041) 3783597 e-mail: pppbusko@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI Sporządzony na podstawie: Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Zdrowia Rodziny. 1 Postanowienia ogólne

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Zdrowia Rodziny. 1 Postanowienia ogólne Kamionki, 2018-05-15 Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Zdrowia Rodziny 1 Postanowienia ogólne 1. Poradnia nosi nazwę Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu

Statut. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Bytom 2013 2 Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity Dz.U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CHEŁMNIE Styczeń 2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Rydzynie

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Rydzynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PPPP w Rydzynie z dnia 14.IX.2017r. Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Rydzynie Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Tekst ujednolicony - zawierający zmiany uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 kwietnia 2013r. Uchwałą Nr 10 /2012 13 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 ul. Jedności Narodowej 112 50-301 Wrocław tel. (71)798 68 29 sekretariat@ppp2.wroc.pl www.ppp2.wroc.pl STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I U mieszczącej się przy ul. Bema 4

S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I U mieszczącej się przy ul. Bema 4 Załącznik do Uchwały Nr 7/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w statucie P O R A D N I S T A T U T P S Y C H O L O G I C Z N O P E D A G O G I C Z N E J W O Ś W I ĘC I M I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2017 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KŁECKU

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2017 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KŁECKU Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2017 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KŁECKU 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. z dnia... 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

STATUT. POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w BODZENTYNIE Bodzentyn ul. Wolności 1A

STATUT. POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w BODZENTYNIE Bodzentyn ul. Wolności 1A STATUT POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w BODZENTYNIE 26-010 Bodzentyn ul. Wolności 1A Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 21 marca 2003r. (z późn. zmianami) /tekst ujednolicony: 27 listopada

Bardziej szczegółowo