RODZAJE WENTYLACJI I SPOSOBY DYSTRYBUCJI POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZAJE WENTYLACJI I SPOSOBY DYSTRYBUCJI POWIETRZA W POMIESZCZENIU"

Transkrypt

1 Wentylacja i klimatyzacja - definicje 0 RODZAJE WENTYLACJI I SPOSOBY DYSTRYBUCJI POWIETRZA W POMIESZCZENIU RODZAJE WENTYLACJI Wentylacja - podział WENTYLACJA NATURALNA WENTYLACJA MECHANICZNA WENTYLACJA HYBRYDOWA WENTYLACJA NATURALNA WENTYLACJA NATURALNA WYMIANA POWIETRZA W POMIESZCZENIU WYWOŁANA RÓśNICĄ TEMPERATUR (GĘSTOŚCI) POWIETRZA LUB/I DZIAŁANIEM WIATRU WENTYLACJA SZYBOWA (GRAWITACYJNA) p=h*g*(ρ i ρ e ) [Pa] C ρ POW = 1,32 kg/m C ρ POW = 1,18 kg/m 3-10 C C h h C ρ POW = 1,13 kg/m 3 ZIMA: dla t=30 0 C, h=10m p= 14 [Pa] ρe ρ i ρe ρ i LATO: dla t=-10 0 C, h=10m p= -5 [Pa] ZIMA ρ e > ρ i LATO ρ e < ρ i 9,81Pa = 1mmH 2 O 14Pa = ok. 1,4mmH 2 O 1

2 Wentylacja naturalna Siły wywołujące przepływ powietrza: Siła wyporu termicznego p =(ρ1 ρ2) g h [Pa] Siła naporu wiatru p = 0,5 cx ρ w 2 [Pa] Dla budynków wysokich i wysokościowych przy silnych wiatrach ciśnienie wiatru osiąga wartości Pa co przy niskiej klasie szczelności budynku w sposób znaczący oddziaływuje na środowisko wewnętrzne budynku Wentylacja naturalna Aerodynamiczne współczynniki opływu budynków Wentylacja naturalna Współczynniki opływu aerodynamicznego budynku Wentylacja naturalna Budynek jednostrefowy - Pantheon c. AD125 - wentylacja naturalna w staroŝytności Wentylacja naturalna Budynek wielostrefowy (De Montford University widok ogólny) Wentylacja naturalna Budynek wielostrefowy (De Montford University - wentylacja naturalna) 2

3 WYKORZYSTANIE NATURALNYCH SIŁ POWODUJĄCYCH WYMIANĘ POWIETRZA Wentylacja naturalna Budynki B4 i B6 Daimler Benz Potsdamer Platz w Berlinie Struktury budynku z atrium: Centralne atrium i komin słoneczny Wentylacja naturalna WENTYLACJA HYBRYDOWA Reistag Berlin ( ) Szczególne atrium układ wentylacji i naświetlenia naturalnego WENTYLACJA HYBRYDOWA jest połączeniem wentylacji naturalnej i mechanicznej. Wykorzystuje naturalne siły występujące w budynku i jego otoczeniu (grawitacja i oddziaływanie wiatru), a w przypadku ich zaniku wykorzystanie wspomagania mechanicznego. Wentylacja wspomagana mechanicznie moŝe występować niezaleŝnie od wentylacji naturalnej lub sprzęŝona w jeden układ. Wentylacja hybrydowa Wentylacja hybrydowa higrosterowana 3

4 Wentylacja hybrydowa higrosterowana Wentylacja hybrydowa w szkole Wentylacja hybrydowa w szkole Wentylacja hybrydowa w szkole WENTYLACJA MECHANICZNA Wentylacja mechaniczna wywiewna WYWIEWNA NAWIEWNA NAWIEWNO- WYWIEWNA 4

5 Wentylacja mechaniczna nawiewna Wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna Porównanie systemów wentylacji ORGANIZOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ POMIESZCZENIE (wentylacja mechaniczna) STREFA PRZEBYWANIA LUDZI Wydzielony obszar pomieszczenia, w którym obecni są w sposób ciągły jego uŝytkownicy W pomieszczenia mieszkalnych, biurowych i szkolnych moŝna przyjąć, Ŝe strefa przebywania rozpoczyna się w odległości: 0,5-0,75m od ścian zewnętrznych z oknami (~0,6m), 0,2-0,5m od innych ścian (~0,3m), 0,0m od posadzki, a jej wysokość wynosi: 1,8-2,0m dla pozycji stojącej (~1,8m), 1,1-1,3m dla pozycji siedzącej (~1,1m). ORGANIZOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ POMIESZCZENIE Warunki właściwego przepływu powietrza przez pomieszczenie: Cała strefa przebywania ludzi musi być stale omywana przez powietrze nawiewane (świeŝe) bez powodowania odczucia przeciągu i dyskomfortu dla uŝytkowników. Powietrze powinno być usunięte z pomieszczenia po maksymalnej asymilacji zanieczyszczeń (substancji gazowych, ciepła, pary wodnej,...) Miarą właściwego przepływu powietrza przez pomieszczenie są dwa wskaźniki: skuteczność wentylacji i sprawność wymiany powietrza. 5

6 ORGANIZOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ POMIESZCZENIE SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI I SPRAWNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA ZALEśĄ GŁÓWNIE OD: SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI jest miarą stopnia w jakim usuwane są zanieczyszczenia StęŜenie zanieczyszczeń w powietrzu usuwanym ε = x 100% SW Średnie stęŝenie zanieczyszczeń w pomieszczeniu SPRAWNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane (praktycznie max %) ε = Najkrótszy z moŝliwych (idealny) czas wymiany powietrza w pomieszczeniu (kubatura/ilość powietrza nawiewanego) x 100% SWP Rzeczywisty czas wymiany powietrza w pomieszczeniu (uwzględnia ile powietrza świeŝego jest usuwane z pomieszczenia) ZADANIEM PROJEKTANTA JEST TAKIE ZWYMIAROWANIE I ROZMIESZCZENIE KRATEK NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ABY SKUTECZNOŚĆ WENTYLACJI I SPRAWNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA OSIĄGAŁY MOśLIWIE NAJWIĘKSZE WARTOŚCI Rozmieszczenia kratek nawiewnych i wyciągowych Rodzaju zastosowanych kratek Ilości powietrza nawiewanego Prędkości nawiewu RóŜnicy temperatur powietrza nawiewanego i usuwanego Występujących zakłóceń np. ruchów termicznych, aktywności osób w pomieszczeniu, mebli, itp. Rodzaju występujących zanieczyszczeń (substancje gazowe, nadwyŝki ciepła, zapachy, cząstki stałe) ORGANIZOWANIE WYMIANY POWIETRZA W POMIESZCZENIU SPROWADZA SIĘ DO: ORGANIZOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ POMIESZCZENIE Odpowiedniego rozmieszczenia elementów nawiewu i wywiewu powietrza w stosunku do strefy przebywania ludzi i źródeł zanieczyszczeń Takiego doboru rodzaju i ilości elementów nawiewu i wywiewu powietrza aby w sposób odpowiedni omywać niezbędna ilością powietrza strefę przebywania ludzi, tzn. tak aby nie powodować uczucia dyskomfortu a wskaźniki skuteczności wentylacji i sprawności wymiany powietrza osiągnęły maksymalne wartości. Decydujący wpływ na rozkład i organizację wymiany powietrza mają strugi nawiewne (powietrze wypływające z nawiewników), gdyŝ ich zasięg jest duŝo większy niŝ elementów wywiewu powietrza (wywiewników). d d v v d ~70 d Efekt Coanda - zjawisko fizyczne polegające na tym, iŝ strumień gazu lub płynu ma tendencje do przylegania do najbliŝej znajdującej się powierzchni np. ściany lub innej przegrody. Efekt nazwany od nazwiska odkrywcy - rumuńskiego inŝyniera Henri Coanda w 1934 r. Efekt Coanda wykorzystuje się m.in. do konstruowania hydrokinetycznych elementów sterujących. Zjawisko Coanda ma teŝ zastosowanie w konstrukcji i działaniu nawiewników liniowych - powietrze wypływając z nawiewnika z pewną prędkością wzdłuŝ powierzchni sufitu, powoduje powstanie strefy podciśnienia i "przyklejenie się" strumienia do sufitu oraz "podmieszanie" powietrza z pomieszczenia. Zjawisko to umoŝliwia wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem do strefy pracy - powietrze ma uśrednioną temperaturę oraz mniejszą prędkość (rys. 1 Trane). SPOSOBY PRZEPŁYWU POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z GÓRY DO DOŁU JEDNOSTRONNY ŚCIENNY JEDNOSTRONNY SUFITOWY DWUSTRONNY ŚCIENNY b/h > 2,5 3 6

7 SPOSOBY PRZEPŁYWU POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z GÓRY DO GÓRY SPOSOBY PRZEPŁYWU POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z DOŁU DO GÓRY JEDNOSTRONNY ŚCIENNY SUFITOWY Z NAWIEWEM PIONOWYM Z NAWIEWEM POZIOMYM Z NAWIEWEM Z POSADZKI TECHNICZNEJ DWUSTRONNY ŚCIENNY b/h > 2,5 3 NAWIEW SPOD SIEDZEŃ SPOSOBY PRZEPŁYWU POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z DOŁU DO DOŁU RODZAJE PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ POMIESZCZENIE Podstawowe rodzaje przepływu powietrza przez pomieszczenie: WYPOROWY Z NAWIEWEM PIONOWYM JEDNOSTRONNYM MIESZAJĄCY TŁOKOWY (laminarny) ZWARCIOWY PRZEPŁYW WYPOROWY (ŹRÓDŁOWY) Powietrze o t N < t I jest nawiewane z niską prędkością na poziomie podłogi, napotykając źródła ciepła ogrzewa się i unosi pod sufit, skąd jest usuwane. PRZEPŁYW MIESZAJĄCY Powietrze nawiewane jest ze względnie duŝą prędkością, zwykle z poziomu sufitu lub spod okien,w sposób pozwalający na równomierny rozkład zanieczyszczeń w całym pomieszczeniu (ε SWP = 50%) 7

8 PRZEPŁYW TŁOKOWY Przepływ powietrza odbywa się w jednym określonym kierunku podobnie do ruchu tłoka w cylindrze. Ze względu na wymagane duŝe prędkości powietrza (0,35-0,4m/s) nie stosowany przy wysokich wymaganiach komfortu cieplnego (ε SWP = 100%) PRZEPŁYW ZWARCIOWY Część powietrza nawiewanego jest kierowana bezpośrednio do kratki wywiewnej, bez uprzedniego dotarcia do strefy przebywania ludzi (krótkie zwarcie). Jest wynikiem błędów projektowych i naleŝy go bezwzględnie unikać. WENTYLACJA MIESZAJĄCA Najczęściej występujący rodzaj wentylacji mechanicznej pomieszczeń. Dobrze zaprojektowany doskonale nadaje się zarówno do ogrzewania jaki i chłodzenia pomieszczeń komfortowych WENTYLACJA MIESZAJACA I WYPOROWA PRZYKŁADY anemostat sufitowy WENTYLACJA MIESZAJACA I WYPOROWA PRZYKŁADY anemostat sufitowy WENTYLACJA MIESZAJĄCA Zasięg nawiewnika l 0,2 odległość w osi strumienia od nawiewnika, w której średnia prędkość nawiewanego powietrza wynosi 0,2 m/s b h V=0,2m/s l 0,2 Strumienie współzaleŝne - zasięg wypadkowy l p A k p 2,0 l p = l 0,2 x k p 4 ilość nawiewników 3 x V x m/s 1,5 2 1,0 0 0,4 0,8 1,2 A / b h - przeliczanie zasięgu x = l 0,2 x 0,2 v x Np.: l 0,2 = 3,0m, l 0,4 =1,5m 8

9 WENTYLACJA MIESZAJĄCA Rozmieszczenie nawiewników w suficie 1,8m L m L v Minimalna odległość między nawiewnikami L m nie powodująca interferencji pomiędzy nimi: L m = k v (l 0,2/1 +l 0,2/2 ) L v = k v x l 0,2 t 0 8 C ELEMENTY MAJĄCE DECYDUJĄCY WPŁYW NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WENTYLACJI MIESZAJĄCEJ Aktywność osób i typ pomieszczenia Jest podstawa do określenia wymaganych w pomieszczeniu parametrów komfortu cieplnego Wymiary i kubatura pomieszczenia Decydują ilości o rozmieszczeniu elementów nawiewu i wywiewu powietrza Wymagana ilość powietrza nawiewanego (świeŝego) Np.: t = -6 0 C, l 0,2/1 = l 0,2/2 = 5,0m L m =7,2m -12 0,3 0,5 0,7 0,9 k v t 0 C (nawiew pomieszczenie) Według kryteriów: higienicznego, usuwania nadmiernych zysków ciepła lub wilgoci, wymaganej krotności wymian, itp. ELEMENTY MAJĄCE DECYDUJĄCY WPŁYW NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WENTYLACJI MIESZAJĄCEJ Maksymalne chwilowe zyski ciepła NaleŜy uwzględnić wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła (słońce, oświetlenie, ludzie, urządzenia elektryczne, itp.) z uwzględnieniem akumulacji ciepła w przegrodach budowlanych WENTYLACJA WYPOROWA Powietrze o temperaturze niŝszej od temperatury w pomieszczeniu nawiewane jest z niską prędkością z poziomu podłogi, rozprzestrzenia się wzdłuŝ posadzki pomieszczenia i po napotkaniu źródeł ciepła (np. ludzi), ogrzewa się i unosi do góry tworząc formę komina termicznego. Wraz z ogrzanym powietrzem unoszą się wydzielane w pomieszczeniu zanieczyszczenia. Wypadkowa prędkość powietrza Nie naleŝy przekraczać dopuszczalnych w danych warunkach prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi Wypadkowy poziom hałasu Dla kaŝdego pomieszczenia naleŝy obliczyć wynikowy poziom dźwięku powodowany przez urządzenia klimatyzacyjne i porównać z wartościami dopuszczalnymi WENTYLACJA WYPOROWA Koncepcja wentylacji wyporowej opiera się na świadomym wytworzeniu w pomieszczeniu dwóch stref róŝniących się zdecydowanie parametrami powietrza. W dolnej części pomieszczenia (wysokość do ok. 1.1 m od podłogi przy pracy siedzącej lub 1.8 m przy pracy w pozycji stojącej) tworzona jest "strefa czysta". Nad nią znajduje się "strefa zanieczyszczona" charakteryzująca się podwyŝszonymi stęŝeniami zanieczyszczeń powietrza. Taką stratyfikację uzyskuje się doprowadzając w sposób niskoburzliwy, bezpośrednio do strefy przebywania ludzi, powietrze chłodniejsze od temperatury pomieszczenia. Powietrze świeŝe ścielące się po podłodze porywane jest przez strumienie konwekcyjne tworzące się wokół osób oraz przedmiotów o ciepłych powierzchniach i transportowane jest ponad strefę przebywania ludzi gdzie umieszcza się wywiewniki. Wykorzystując człowieka jako siłę napędową ruchu powietrza w bezpośrednim jego otoczeniu uzyskuje się jakość powietrza lepszą niŝ przeciętna dla pomieszczenia. Niestety takiemu rozwiązaniu towarzyszy stratyfikacja temperatury powietrza, mogąca stać się przyczyną dyskomfortu WENTYLACJA MIESZAJACA I WYPOROWA PRZYKŁADY nawiewnik źródłowy kolumnowy 9

10 WENTYLACJA MIESZAJACA I WYPOROWA PRZYKŁADY nawiewnik źródłowy płaski ELEMENTY MAJĄCE DECYDUJĄCY WPŁYW NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WENTYLACJI ŹRÓDŁOWEJ Aktywność osób i typ pomieszczenia Jest podstawa do określenia wymaganych w pomieszczeniu parametrów komfortu cieplnego. Zastosowanie wentylacji wyporowej w pomieszczeniach o duŝym zanieczyszczeniu powietrza z ciepłymi źródłami zanieczyszczeń, jest bardzo korzystne, ze względu na bardzo niski stopień indukcji powietrza (brak unoszenia i cyrkulacji pyłów i kurzu) Wymiary i kubatura pomieszczenia W pomieszczeniach wysokich nie ma konieczności wentylowania całej kubatury pomieszczenia zanieczyszczenia mogą gromadzić się w duŝej przestrzeni pod sufitem. W pomieszczeniach tych wentylacja wyporowa osiąga zadawalający poziom skuteczności wentylacji i sprawności wymiany powietrza przy stosunkowo niewielkich ilościach nawiewanego powietrza. ELEMENTY MAJĄCE DECYDUJĄCY WPŁYW NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE WENTYLACJI ŹRÓDŁOWEJ Konwekcyjne ruchy powietrza w pomieszczeniu Wielkość i rozmieszczenie dominujących strumieni konwekcyjnych (ludzie, maszyny, nasłonecznienie, itp. ), ma decydujący wpływ na ruch powietrza w pomieszczeniu i skuteczność wentylacji. WENTYLACJA WYPOROWA rozplanowanie pomieszczenia BIURA WIELOOSOBOWE nawiewniki wyporowe naleŝy umieszczać w miejscach, w których uŝytkownicy pomieszczeń nie przebywają w sposób ciągły lub w pobliŝu moŝliwych do rozróŝnienia ciągów komunikacyjnych Rozplanowanie pomieszczenia Ze względu na to, Ŝe rozmieszczenie źródeł ciepła ma decydujący wpływ na końcowy efekt działania wentylacji, konieczna jest znajomość ich rozlokowania w pomieszczeniu (usytuowanie i typ mebli, rozmieszczenie maszyn i urządzeń). WENTYLACJA WYPOROWA rozplanowanie pomieszczenia BIURA INDYWIDUALNE nawiewniki wyporowe powinno się umieszczać na ścianie oddzielającej biuro od korytarz, gdy jest to niemoŝliwe nawiewnik naleŝy umieścić po stronie przeciwnej niŝ ta, przy której siedzi pracownik WENTYLACJA WYPOROWA rozplanowanie pomieszczenia Profil wypływającego strumienia powietrza z nawiewników naleŝy dopasować do strefy przebywania ludzi w pomieszczeniu Nieprawidłowo Prawidłowo 10

11 ROZDZIAŁ POWIETRZA - INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ POWIETRZA doprowadzanie i odprowadzanie powietrza do i z wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeń, przy wykorzystaniu przewodów powietrznych (kanałów), kształtek, elementów regulacyjnych i elementów nawiewu (nawiewników) i wywiewu (wywiewników) powietrza ROZDZIAŁ POWIETRZA I OSPRZĘT WENTYLACYJNY Wymagania stawiane przewodom powietrznym (kanałom): Gładkość powierzchni wewnętrznej jak najmniejsza chropowatość Powierzchnie wewnętrzne nie zbierające pyłu i łatwe do czyszczenia Niehigroskopijne powierzchni wewnętrzne i zewnętrzne NIEPALNOŚĆ Trwałość i odporność na korozję SZCZELNOŚĆ Mała waga ROZDZIAŁ POWIETRZA - INFORMACJE OGÓLNE Materiały stosowane do budowy kanałów wentylacyjnych: Blacha stalowa ocynkowana Blachy inne (stalowa czarne, aluminiowe, miedziane, ołowiane) Płyty (wapniowo-krzemowe, gipsowe, włókna mineralne,...) Tworzywa sztuczne (PCW i polietylen) instalacje kwasoodporne Cement włóknisty bezazbestowy Mur i beton wentylacja poŝarowa Ceramika i kamionka instalacje chemoodporne Przewody elastyczne flex (aluminium, tworzywa sztuczne, guma,...) ROZDZIAŁ POWIETRZA - przewody wentylacyjne Szorstkość przewodów ε - wpływa na współczynnik tarcia λ i opory przepływu powietrza Rury z PCW ε =0,01 mm Rury blaszane łączone na zakładkę ε =0,15 mm Kanały z cementu włóknistego Kanały betonowe gładkie Kanały betonowe szorstkie Kanały murowane szorstkie Przewody elastyczne ε =0,15 mm ε =0,50 mm ε =1 3 mm ε =3 5 mm ε =0,2 3 mm Najczęściej - blacha stalowa ocynkowana ROZDZIAŁ POWIETRZA - przewody wentylacyjne Kanały okrągłe typu spiro ROZDZIAŁ POWIETRZA - przewody wentylacyjne Kształtki z blachy stalowej ocynkowanej - okrągłe 11

12 ROZDZIAŁ POWIETRZA przewody wentylacyjne Wykonywanie kanałów prostokątnych płytowych Nawiewniki ścienne - kratki Nawiewniki ścienne - kratki Elementy regulacyjne do kratek wentylacyjnych Z kierownicami poziomymi regulowanymi Z kierownicami pionowymi Przepustnica wielopłaszczyznowa Kierownice powietrza Przepustnica wielopł. z kierownicami powietrza Z kierownicami poziomymi nieprzezierne Z kierownicami poziomymi stałymi Blacha perforowana Blacha perforowana z kierownicami powietrza Przepustnica wielopłaszczyznowa Przepustnice klapowe Sposoby wykonywania regulacji Do zabudowy poziomej Z kierownicami poziomymi i wkładem filtracyjnym Nawiewniki dyszowe Nawiewniki sufitowe - zawory wentylacyjne Struga pozioma Profil strugi Sposób montaŝu 12

13 Nawiewniki sufitowe - zawory wentylacyjne Nawiewnik sufitowy anemostat (prostokątny 4-stronny) Struga pionowa lub pozioma (nastawiana) Anemostaty - nawiewniki o małym zasięgu strugi i duŝej indukcji (zasysaniu) powietrza z pomieszczenia - wiele małych szczelin. Nawiewnik sufitowy anemostat (okrągły regulowany) Nawiewnik sufitowy wirowy regulowany Nawiewnik sufitowy wirowy do sufitów podwieszanych Nawiewnik sufitowy okrągły z małymi regulowanymi dyszami (łezkowy) MoŜliwe profile wypływu: Rozproszony 1, 2, 3, 4 kierunkowy Styczny Pionowy Jednocześnie pionowy i poziomy 13

14 Nawiewnik sufitowy kwadratowy z małymi regulowanymi dyszami (łezkowy) Nawiewnik sufitowy perforowany Nawiewnik sufitowy szczelinowy Nawiewnik podłogowy Nawiewniki źródłowe - półokrągły ELEMENTY DO REGULACJI AERODYNAMICZNEJ Przepustnica odcinająco-regulacyjna jednopłaszczyznowa 14

15 ELEMENTY DO REGULACJI AERODYNAMICZNEJ Przepustnica regulacyjno pomiarowa tęczówkowa ELEMENTY DO REGULACJI AERODYNAMICZNEJ Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa ELEMENTY DO REGULACJI AERODYNAMICZNEJ Automatyczne regulatory przepływu DOBÓR I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI CZERPNIE POWIETRZA - zasysanie powietrza zewnętrznego USYTUOWANIE po stronie pn. pn-w. w miejscu zacienionym i przewiewnym, z dala od zanieczyszczeń i tras komunikacyjnych, z dala od wyrzutni (min.10m w poziomie), min. 3m nad terenem (wyjątek czerpnia wolnostojąca - min. 0,6m i dachowa min. 0,5m) RODZAJE ścienna (zalecana), terenowa, dachowa (tylko gdy niema innej moŝliwości). DOBÓR naleŝy określić powierzchnię wlotu powietrza, którą naleŝy tak dobrać aby prędkość powietrza na wlocie do czerpni była nie większa niŝ 3m/s (powierzchnia netto). BUDOWA Najczęściej Ŝaluzje zabezpieczone dodatkowo siatką tak by nie zasysać deszczu i zanieczyszczeń stałych (liście,...). STARTY CIŚNIENIA z katalogów lub z prędkości i współczynnika oporów miejscowych ζ. DOBÓR I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI WYRZUTNIE POWIETRZA - usuwanie powietrza zanieczyszczonego USYTUOWANIE najczęściej na dachu, w sposób nieuciąŝliwy dla otoczenia, z dala od czerpni, okien, drzwi (min.10m w poziomie, dla powietrza zanieczyszczonego min. 20m), w wyjątkowych wypadkach w ścianie lub w terenie ale z ograniczeniami. RODZAJE dachowe dyfuzorowe (przykryte daszkiem), ścienne (nie zalecane), terenowe (nie zalecane), dachowe pochodniowe (do duŝych prędkości powietrza i powietrza zanieczyszczonego). DOBÓR naleŝy określić powierzchnię wylotu powietrza, którą naleŝy tak dobrać aby prędkość powietrza na wlocie z wyrzutni wynosiła: dla wyrzutni dyfuzorowych max. 2m/s, ściennych max. 3m/s, pochodniowych 10-15(40) m/s. BUDOWA Z blachy ocynkowanej lub malowanej, połączona z konstrukcją budynku w sposób odporny na działanie czynników atmosferycznych. DOBÓR I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI PRZEWODY POWIETRZNE (KANAŁY WENTYLACYJNE) PROJEKTOWANIE ustalenie układu (tras) sieci kanałów, dobór ich przekrojów i kształtek oraz określenie elementów regulacji aerodynamicznej. ZALECENIA Przewody naleŝy prowadzić w miarę symetrycznie i najkrótszą drogą. W przewodzie głównym (magistrali) naleŝy stosować min. ilość kształtek i o niskich oporach. Zmiana przekroju przewodu magistralnego powinna następować jeŝeli strumień powietrza zmieni się min. o 30%. STARTY CIŚNIENIA z katalogów lub z prędkości i współczynnika oporów miejscowych ζ. 15

16 DOBÓR I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI METODY OKREŚLANIA PRZEKROJÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DOBÓR I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI PRĘDKOŚCI POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH [m/s] METODA STAŁEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU POWIETRZA prędkość powietrza w całej sieci kanałów powinna odpowiadać prędkości wymaganej (zalecanej) dla danego rodzaju zanieczyszczeń lub transportowanego materiału. Stosowana jest w instalacjach odciągów miejscowych i transporcie pneumatycznym. Przykładowo: odciągi trocin 13-25m/s, pył węglowy 15-20m/s. METODA STAŁEJ WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA OPORÓW LINIOWYCH R L tak dobieramy przekroje przewodów aby wartość R L była w miarę stała we wszystkich przewodach (zalecana ekonomicznie uzasadniona wartość R L = 0,5-1,5 Pa/m, średnio 1 Pa/m). METODA ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI POWIETRZA wg dopuszczalnych prędkości powietrza w kanałach (najczęściej ze względów akustycznych). Największą prędkość przyjmuje się przy wentylatorach lub centralach i zmniejsza się ją w miarę oddalania się od nich. Obecnie jest najczęściej stosowana metoda. POZIOM HAŁASU NISKI NORMALNY WYSOKI PRZEMYSŁOWY ZALECANE MAKSYMALNE maszynownia przewody podejścia maszynownia przewody podejścia OBLICZANIA HYDRAULICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH p cz-1 = p cz-2 = p cz-3 = p cz-4... OBLICZANIA HYDRAULICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Całkowite straty ciśnienia (wymagany spręŝ wentylatora) są sumą: cz p W3-1 = p W3-3 p STR = p + + L Σ Z [Pa] p m _ + + w3 w2 w1 Strat ciśnienia związanych z pokonaniem oporów tarcia (strat liniowych) - p L - zarówno dla kanału ssawnego jak i tłocznego dla danej linii. Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnych polegają na określeniu strat ciśnienia przy przepływie powietrza przez kanały ssawny i tłoczny, znajdujące się na drodze powietrza elementy instalacji (centrala wentylacyjna, osprzęt wentylacyjny, kolana, trójniki, itd.) oraz elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki lub wywiewniki) dla przewodu głównego (najniekorzystniejszego hydraulicznie). Dodatkowo naleŝy wyznaczyć wielkość strat ciśnienia potrzebnych do wyrównania ciśnienia w węzłach, tak by straty ciśnienia dla dowolnego punktu odbioru (nawiewnika/wywiewnika) były w warunkach obliczeniowych sobie równe. Miejscowych strat ciśnienia - p m - związanych z przepływem powietrza przez elementy zaburzające przepływ powietrza (kolana, trójniki, zwęŝki,...) o określonym współczynniku strat miejscowych ζ Strat miejscowych związanych z przepływem powietrza przez urządzenia obróbki i dystrybucji powietrza (elementy centrali wentylacyjnej, nawiewniki, wywiewniki) o moŝliwych do określenia stratach ciśnienia Z - wyraŝonych w [Pa]. OBLICZANIA HYDRAULICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Strat liniowe p L (wg Darcy-Weissbacha): λ = 4RH p L w 2 ρ 2 λ - współczynnik tarcia R H - promień hydrauliczny [m] w - prędkość przepływu powietrza [m/s] ρ - gęstość powietrza [kg/m 3 ] l - długość odcinka prostego [m] l [Pa] A R H = [m] U A - powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu [m 2 ] U - obwód zwilŝony przewodu [m] OBLICZANIA HYDRAULICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Strat liniowe p L dla przewodów kołowych o średnicy d: λ w p 2 ρ L = l [Pa] d 2 λ w jeŝeli 2 ρ = R d 2 L to p L = R L l [Pa] R L - współczynnik oporów liniowych [Pa/m] - do odczytania z tablic lub nomogramów Strat liniowe p L dla przewodów prostokątnych o wymiarach a x b: λ p L = 2ab a+b w 2 ρ 2 l [Pa] 2ab a+b =d r [m] - średnica równowaŝna - średnica przewodu okrągłego, o takich samych oporach liniowych co przewód prostokątny o wymiarach a x b, przy takiej samej prędkości przepływu powietrza 16

17 OBLICZANIA HYDRAULICZNE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH CZYSZCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Strat miejscowe p m ζ = Σζ p m w 2 ρ 2 [Pa] - bezwymiarowy współczynnik oporów miejscowych - do odczytania z tablic lub katalogów, dotyczy zmian: przekroju, kierunku, wlotów i wylotów z przewodów, łączenia i dzielenia strumieni, przepływu przez elementy zaburzające przepływ (wiry, deformacje strumienia). Strat miejscowe Z - określone doświadczalnie straty ciśnienia na elementach instalacji (elementy centrali, nawiewniki, wywiewniki,...) CZYSZCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 17

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy :

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : 1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : - pierwsza to wentylacja Sali gimnastycznej, będzie ona realizowana

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie

Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie X X testregistrierung Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie Typ -180 Wielokątna obudowa, wypływ powietrza 90 lub 180, do wentylacji obszarów przemysłowych i stref komfortu Wielokątne nawiewniki wyporowe

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN ASN 1.4.2. Anemostat nawiewny kołowy ANO 1.4.3. Anemostat wywiewny ASW 1.4.4. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK. Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne

STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK. Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne STRULIK INFO 1 INFORMACJA STRULIK Elementy nawiewne (nawiewniki) wymagania funkcjonalne i strukturalne STRULIK INFO 1 2 STRULIK INFO Elementy nawiewne systemów dystrybucji powietrza. Wymagania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Ścienny nawiewnik typu BKZ Ogólnie BKZ służy do nawiewu w wentylacji mieszającej bez przeciągów. i BKZ są wyjątkowo ciche i dobrze wprowadzają powietrze nawiewane do mniejszych pomieszczeń, takich jak

Bardziej szczegółowo

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach X X testregistrierung Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach Typ Kratki wentylacyjne z płaską ramką czołową - dostępne także w wykonaniu liniowym Nowe kratki

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna IB-R

Kratka wentylacyjna IB-R Kratka wentylacyjna IB-R Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis...3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach X X testregistrierung Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach Typ Odporne na uderzenia piłką kratki z aluminium, z usta wionymi na stałe poziomymi kierownicami

Bardziej szczegółowo

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach X X testregistrierung Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, parapetach lub prostokątnych przewodach Typ Typ - Kratki wentylacyjne, wykonane z aluminium, z indywidualnie regulowanymi, poziomymi kierownicami

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe. Typ QSH. Do pomieszczeń przemysłowych z procesami zanieczyszczającymi. 04/2019 DE/pl PD QSH 1

Nawiewniki wyporowe. Typ QSH. Do pomieszczeń przemysłowych z procesami zanieczyszczającymi. 04/2019 DE/pl PD QSH 1 X X testregistrierung Typ Tryb chłodzenia, wypływ powietrza w kształcie dzwonu Tryb ogrzewania, pionowy wypływ powietrza Do pomieszczeń przemysłowych z procesami zanieczyszczającymi powietrze z wypływem

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie

Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie X X testregistrierung Nawiewniki wyporowe do montażu na ścianie Typ -3 Prostokątna obudowa, nawiew jednostronny lub trójstronny, do wentylacji obszarów przemysłowych i stref komfortu Smukłe, zajmujące

Bardziej szczegółowo

Zawór wyciągowy. Zawór nawiewny

Zawór wyciągowy. Zawór nawiewny Zawór wyciągowy SR-E D [mm] Op.*) katologowa [PLN/SZT] Zakup >500 szt.**) [PLN/SZT] 80 7 33,02 5,06 100 7 34,76 5,50 125 7 41,71 7,55 150 7 62,53 10,42 160 7 66,02 11,45 200 7 83,41 14,81 250 7 130,57

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWK-3

Nawiewnik wirowy NWK-3 Nawiewnik wirowy NWK- Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie kwadratowej NWK- stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m,

Bardziej szczegółowo

Zespół nawiewno-wywiewny KWB

Zespół nawiewno-wywiewny KWB Zespół nawiewno-wywiewny KWB Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 74 63-980 - 0 Telefax +49 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA KRT INFORMCYJN v. 1.0 2015 WERSJ POLSK KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nawiewniki powietrza wb KRT INFORMCYJN Dwb nawiewniki powietrza PRZEZNCZENIE i TYPY NWIEWNIKÓW Nawiewniki -1 rys:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki sufitowe. Typ DLQL. Do poziomego jedno do czterostronnego nawiewu powietrza, do pomieszczeń komfortu, z ekranem przesłaniającym

Nawiewniki sufitowe. Typ DLQL. Do poziomego jedno do czterostronnego nawiewu powietrza, do pomieszczeń komfortu, z ekranem przesłaniającym X X testregistrierung Typ Nawiew poziomy, jednostronny Nawiew poziomy, dwustronny Nawiew poziomy, czterostronny Poziome podłączenie przewodu Do poziomego jedno do czterostronnego nawiewu powietrza, do

Bardziej szczegółowo

2.2. Nawiewniki Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1

2.2. Nawiewniki Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1 2.2. Nawiewniki 2.2.1. Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1 Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wyporowy okrągły NWJ-P jednopłaszczowy

Nawiewnik wyporowy okrągły NWJ-P jednopłaszczowy Opis i zastosowanie Nawiewniki wyporowe pozwalają na sprawne i wydajne usunięcie zanieczyszczeń z obszarów produkcji oraz strefy pracy, bez niepotrzebnego mieszania go z czystym powietrzem nawiewanym.

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki Cennik urządzeń wentylacyjnych Anemostaty i kratki A-TEC Systemy Instalacyjne Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 31 tel. (058) 309 10 97, tel./fax (058) 322 10 97 e-mail: a-tec@a-tec.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-3

Nawiewnik wirowy NWO-3 Nawiewnik wirowy NWO- Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie okrągłej NWO- stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe. Typ VD. Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami. 04/2019 DE/pl PD VD 1

Nawiewniki wirowe. Typ VD. Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami. 04/2019 DE/pl PD VD 1 X X testregistrierung Typ Nawiew poziomy, wirowy Nawiew pionowy Siatka ochronna Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza Kwadratowe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami powietrza

Bardziej szczegółowo

1 szczelina 83 53 62,00 88,00 147,00. 2 szczeliny 127 97 150,00 181,00 225,00. 3 szczeliny 171 141 196,00 260,00 326,00

1 szczelina 83 53 62,00 88,00 147,00. 2 szczeliny 127 97 150,00 181,00 225,00. 3 szczeliny 171 141 196,00 260,00 326,00 WIELKOŚĆ 4 5 6 7 8 WYMIAR 412 x 412 469 x 469 498 x 498 598 x 598 623 x 623 TYP CENA [PLN/SZT.] ASW 70,00 75,00 85,00 95,00 101,00 ASW-P 145,00 173,00 203,00 295,00 301,00 OPCJE : Blacha kwasoodporna =

Bardziej szczegółowo

MANDÍK TPM 007/ NAWIEWNIK WIROWY z kierownicami nieruchomymi VVPM 300, 400, 500, 600, 625

MANDÍK TPM 007/ NAWIEWNIK WIROWY z kierownicami nieruchomymi VVPM 300, 400, 500, 600, 625 MANDÍK TPM 007/99 WAŻNE OD: 1.12.1999 NAWIEWNIK WIROWY z kierownicami nieruchomymi VVPM 300, 400, 500, 600, 625 Wymiary w mm, masy w kg Niniejsze warunki techniczne ustalają serię produkowanych rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Ścienny nawiewnik źródłowy WQA

Ścienny nawiewnik źródłowy WQA Ścienny nawiewnik źródłowy WQA Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

HENRYK GRZEGORZ SABINIAK WENTYLACJA

HENRYK GRZEGORZ SABINIAK WENTYLACJA HENRYK GRZEGORZ SABINIAK WENTYLACJA Politechnika Łódzka Łódź 2017 S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ż S Z Y C H P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A Recenzent prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wirowy nawiewnik podłogowy BDA

Wirowy nawiewnik podłogowy BDA Wirowy nawiewnik podłogowy BDA Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI ZAKOŃCZENIE INSTALACJI 2 ZAKOŃCZENIE INSTALACJI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZERPNIE ŚCIENNE Czerpnia ścienna ST-JWN... 3 Czerpnia ścienna typu ST-JWN-V... 4 Czerpnia ścienna ST-JDN... 7 Czerpnia ścienna ST-TKF...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ w pomieszczeniach natrysków i szatni Centralnej Ciepłowni

Bardziej szczegółowo

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH ST-DVW - stalowy, kwadratowy nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach przeznaczony do montażu w skrzynce rozprężnej ST-DRW - stalowy, okrągły nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach

Bardziej szczegółowo

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 04.00 CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Anemostat nawiewny prostokątny ANP

Anemostat nawiewny prostokątny ANP Opis i zastosowanie Anemostaty sufitowe przeznaczone są do wentylacji grawitacyjnej, nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, nawiewnych i wywiewnych. Do montażu na

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST ST WENTYLACJA

Specyfikacja Techniczna ST ST WENTYLACJA ST.00.00.04. WENTYLACJA 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, instalacji pneumatycznej dla Dokumentacji Projektowej: Projekt

Bardziej szczegółowo

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA.  KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA KARTA INFORMACYJNA v.. 205 WERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian HFD nawiewniki Z FILTREM absolutnym fd KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA hfd nawiewniki z filtrem absolutnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Liniowy nawiewnik wirowy typu WKA Ogólnie Liniowy nawiewnik ścienny typu WKA jest nawiewnikiem wirowym do montażu na ścianie lub suficie. WKA jest nawiewnikiem o stałym charakterze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 14/ZO/2019 PROJEKT: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka TM Nawiewniki szczelinowe SWAN to nawiewnik szczelinowy przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza, które może być nawiewane z temperaturą

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 42/ZO/2018 PROJEKT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres: BUDYNEK NR 13, UL.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie X X testregistrierung Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie Typ Nawiew jednostronny, skośny Do oszczędzającego przestrzeń montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkiele tową

Bardziej szczegółowo

Typ nawiewnika. perforowany Dane techniczne. Szybki dobór nawiewnika wyporowego NWJ-1 NWJ NWJ NWJ-1 355

Typ nawiewnika. perforowany Dane techniczne. Szybki dobór nawiewnika wyporowego NWJ-1 NWJ NWJ NWJ-1 355 Opis i zastosowanie Nawiewniki wyporowe NWJ-1 stosowane są w pomieszczeniach przemysłowych lub użyteczności publicznej, w miejscach gdzie zachodzi potrzeba doprowadzenia dużej ilości świeżego powietrza.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wirowy nawiewnik sufitowy DO-SR-F

Wirowy nawiewnik sufitowy DO-SR-F Wirowy nawiewnik sufitowy DOSRF Spis treści Opis... 3 Materiał... 3 Wykonanie... 3 Wyposażenie dodatkowe... 3 Zamocowanie... 3 Wykonanie i wymiary... 4 Wymiary... 4 Wyposażenie dodatkowe wymiary... 5 Legenda...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik sufitowy 4-DF

Nawiewnik sufitowy 4-DF Nawiewnik sufitowy 4-DF Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewnik wirowy typu DDQ-V Ogólnie Nawiewnik wirowy DDQ-V jest nawiewnikiem o zmiennym charakterze strugi powietrza, wykonany z aluminium przeznaczony do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE

Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE 2 Regulowany nawiewnik wirowy SDZA Regulowany sufitowy nawiewnik dalekiego zasięgu SDZA jest przeznaczony do zastosowań w budynkach komercyjnych i przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe. Typ RFD

Nawiewniki wirowe. Typ RFD X X testregistrierung Typ Nawiew poziomy, wirowy Bez profilowanej dyszy Z profilowaną dyszą Okrągła płyta czołowa O niskim poziomie mocy akustycznej do pomieszczeń komfortu i obszarów przemysłowych, z

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, para petach lub prostokątnych przewodach

Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, para petach lub prostokątnych przewodach X X testregistrierung Kratki wentylacyjne do montażu w ścianach, para petach lub prostokątnych przewodach Typ X-GRILLE-Cover Symetryczny profil kierownic i osłony Kratki wentylacyjne z wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik podłogowy wirowy PWAA

Nawiewnik podłogowy wirowy PWAA Nawiewniki podłogowe PWAA stosowane są w pomieszczeniach wykorzystywanych w telekomunikacji, ośrodkach komputerowych, pomieszczeniach biurowych, tam gdzie są źródła ciepła i duże obciążenie cieplne. Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe. Typ VDL. Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami. 04/2019 DE/pl PD VDL 1

Nawiewniki wirowe. Typ VDL. Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami. 04/2019 DE/pl PD VDL 1 X X testregistrierung Typ Nawiew poziomy, wirowy Przestawiane kierownice Siatka ochronna Do wysokich pomieszczeń, z regulowanymi kierownicami powietrza Okrągłe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne

Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne Normy Budownictwo Pasywne i Energooszczędne PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria doboru instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia basenu.

2. Kryteria doboru instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia basenu. 1 Kryteria doboru instalacji klimatyzacyjnych hal basenowych (przykłady doboru). Wpływ konstrukcji i typu hal basenowych na wielkość instalacji klimatyzacyjnej, oraz koszty eksploatacji. 1. Wstęp Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Nawiew powietrza do pomieszczenia - wpływ na wielkość instalacji klimatyzacyjnej Prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest istotnym zagadnieniem w instalacjach klimatyzacyjnych powietrznych,

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

Wirowy nawiewnik sufitowy DHV

Wirowy nawiewnik sufitowy DHV Wirowy nawiewnik sufitowy DHV Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon: +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax: +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Spis treści Opis...3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik sufitowy DQC

Nawiewnik sufitowy DQC Nawiewnik sufitowy DQC BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo