Konsultacje społeczne Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata raport z badania ankietowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsultacje społeczne Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata raport z badania ankietowego"

Transkrypt

1 do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 27/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 marca 2014r. Konsultacje społeczne Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata raport z badania ankietowego 1

2 I. Metodologia Badanie ankietowe w ramach tworzenia Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata miało na celu hierarchizację celów w podziale na trzy sfery funkcjonalne działalności Miasta: potrzeby społeczne mieszkańców, zasoby i potencjały Miasta oraz sprawy gospodarcze i promocja Miasta. W każdej z części mieszkańcy, dzieląc określoną pulę nadawali rangi ważności poszczególnym celom operacyjnym odnoszącym się do poszczególnych celów strategicznych. Materiał zawarty w dokumencie stanowi materiał pomocniczy, do wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji celów i zadań wynikających ze Strategii. II. Próba W badaniu udział wzięło łącznie 80 osób, spośród których znacząca większość (77) z nich wypełniła ankietę w wersji CAWI, to jest, za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy Manager. Jedynie 3 ankiety zostały wypełnione w formie papierowej (PAPI). Wśród osób, które wypełniły ankietę, znacząco przeważali mężczyźni (61 osób, 76,25%), zaś jeśli chodzi o rozkład pod względem wieku to najliczniejsze były grupy lata (21 osób, 26,25%), lata (18 osób, 22,50%) i lata (17 osób, 21,25%). Można więc stwierdzić, iż większość respondentów stanowiły osoby w wieku produkukcyjnym. Dla porównania tylko 1 respondent (1,25%) miał ponad 65 lat). Tabela 1. Respondenci według płci. Płeć Liczba Odsetek Kobieta 19 23,75% Mężczyzna 61 76,25% Tabela 2. Respondenci według wieku. Wiek Liczba Odsetek do 24 lat 8 10,00% lata 21 26,25% lata 18 22,50% lata 17 21,25% lata 11 13,75% powyżej 65 lat 1 1,25% brak odpowiedzi 4 5,00% Próbę stanowiły głównie osoby wykształcone aż 61 respondentów (76,25%) miało wykształcenie wyższe. Pozostałe kategorie były reprezentowane równomiernie, z wyjątkiem 2

3 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (1 osoba, 1,25%) oraz podstawowym (brak). Tabela 3. Respondenci według wykształcenia. Wykształcenie Liczba Odsetek Podstawowe 0 0,00% Zasadnicze 1 1,25% zawodowe Policealne 6 7,50% Średnie 6 7,50% Policealne 6 7,50% Wyższe 61 76,25% Jeśli chodzi o status zawodowy, to większość osób biorących udział w badaniu (58 osób, 72,5%) była aktywna zawodowo. Znacznie mniejsze były odsetki bezrobotnych oraz pozostających na emeryturze bądź rencie. Wśród osób, które zaznaczyły opcję inne pojawiali się studenci (również pracujący). Tabela 4. Respondenci według statusu zawodowego. Status Liczba Odsetek zawodowy Pracujący 58 72,50% Emeryci/ 7 8,75% renciści Bezrobotni 4 5,00% Inne 11 13,75% Większość osób biorących udział w badaniu mieszka obecnie w Przemyślu (57 osób, 71,25%). Wśród innych miejsc zamieszkania pojawiały się takie miasta jak Rzeszów i Kraków, ale także Dusseldorf. Ponad trzy czwarte respondentów (62 osoby, 77,5%) mieszka w Przemyślu od urodzenia. Natomiast w przypadku przyjezdnych przeważa grupa, która sprowadziła się do miasta ponad 20 lat temu (13 osób, 16.25%). Tabela 5. Respondenci według miejsca zamieszkania. Miejsce Liczba Odsetek zamieszkania Przemyśl 57 71,25% Inne 23 28,75% 3

4 Tabela 6. Respondenci według czasu zamieszkiwania w Przemyślu. Czas zamieszkiwania Liczba Odsetek w Przemyślu Od urodzenia 62 77,50% Poniżej 10 lat 2 2,50% lat 3 3,75% Powyżej 20 lat 13 16,25% Analiza odpowiedzi na pytania o osiedle, na którym mieszkają respondenci wykazuje stosunkowo równomierny podział. Największą grupę stanowili mieszkańcy Osiedla nr 1 Stare Miasto (9 osób, 11,25%). Natomiast osiedla Nr 4 Lipowica, Nr 6 Kazanów, Stefana Rogozińskiego, Nr 10 Mikołaja Kopernika, Nr 14 Juliusza Słowackiego oraz Nr 15 Marii Konopnickiej były reprezentowane tylko przez jednego respondenta. Tabela 7. Respondenci według osiedli zamieszkania. Osiedle Liczba Odsetek Osiedle Nr 1 Stare Miasto 9 11,25% Osiedle Nr 2 Kmiecie 3 3,75% Osiedle Nr 3 Warneńczyka 7 8,75% Osiedle Nr 4 Lipowica 1 1,25% Osiedle Nr 5 Salezjańskie 6 7,50% Osiedle Nr 6 Kazanów 1 1,25% Osiedle Nr 8 Stefana Rogozińskiego 1 1,25% Osiedle Nr 9 Zygmunta Krasińskiego 2 2,50% Osiedle Nr 10 Mikołaja Kopernika 1 1,25% Osiedle Nr 11 Lwowskie 2 2,50% Osiedle Nr 12 Waleriana Łukasińskiego 2 2,50% Osiedle Nr 14 Juliusza Słowackiego 1 1,25% Osiedle Nr 15 Marii Konopnickiej 1 1,25% Osiedle Nr 16 Adama Mickiewicza 8 10,00% 4

5 Osiedle Nr 18 Rycerskie 2 2,50% Osiedle Nr 19 Krakowskie 2 2,50% Inne 15 18,75% Brak odpowiedzi 16 20,00% III. Wyniki badania 1. Cele w zakresie potrzeb społecznych mieszkańców. 1) Cel strategiczny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Spośród ośmiu wskazanych działań, osoby biorące udział w badaniu zdecydowanie uznały za najważniejszą poprawę sytuacji materialnej mieszkańców Miasta odpowiedź ta otrzymała 30,95% wszystkich. Kolejne w były wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży (15,95%) oraz atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu (13,06%). Za najmniej ważne uznana została z kolei budowa społeczeństwa informacyjnego (4,70% wszystkich ). Tabela 8. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców. Miejsce w Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców 30,95% 1 Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży 15,95% 2 Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu 13,06% 3 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości usług medycznych zakładów opieki zdrowotnej Lepsze warunki rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców 9,94% 4 9,58% 5 Poprawa bezpieczeństwa w Mieście 7,95% 6 Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie 7,86% 7 Budowa społeczeństwa informacyjnego 4,70% 8 5

6 Wykres 1. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców. 4,70% 7,86% 7,95% 30,95% 9,58% 9,94% 15,95% 13,06% Poprawa sytuacji materialnej mieszkanców Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości usług medycznych zakładów opieki zdrowotnej Lepsze warunki rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa w Mieście Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie oraz będących w potrzebie Budowa społeczeństwa informacyjnego 2. Cele w zakresie zasobów i potencjałów Miasta. 1) Cel strategiczny: Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój Dla realizacji pierwszego celu w obszarze zasobów i potencjałów miasta respondenci uznali za priorytetowy cel operacyjny Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta (24,63%). Niemal równie ważna w opinii respondentów była rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna (22,15%). Najmniej przyznano odpowiedzi Nowoczesny system świadczenia e-uslug w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych (7,79%). 6

7 Tabela 9. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. Miejsce w Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta 24,63% 1 Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna 22,15% 2 Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy społecznej 16,21% 3 Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe) 15,48% 4 Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych 13,75% 5 Nowoczesny system świadczenia e-uslug w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych 7,79% 6 Wykres 2. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. 7,79% 13,75% 24,63% 15,48% 22,15% 16,21% Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy społecznej Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe) Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych Nowoczesny system świadczenia e-uslug w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych 7

8 2) Cel strategiczny: Zrównoważony ład przestrzenny Wszystkie cztery wymienione cele operacyjne otrzymały zbliżone oceny. Nieznacznie więcej respondenci przyznali poprawie estetyki Miasta (27,44%), zaś najmniej działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Miasta (20,25%). Tabela 10. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zrównoważony ład przestrzenny. Miejsce w Poprawa estetyki Miasta 27,44% 1 Rozwój obszaru miejskiego 26,59% 2 Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni 25,72% 3 publicznej Zachowany krajobraz kulturowy Miasta 20,25% 4 Wykres 3. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zrównoważony ład przestrzenny. 20,25% 27,44% 25,72% 26,59% Poprawa estetyki Miasta Rozwój obszaru miejskiego Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej Zachowany krajobraz kulturowy Miasta 8

9 3) Cel strategiczny: Czyste środowisko Wśród wymienionych celów operacyjnych mających przyczynić się do realizacji celu strategicznego: Czyste środowisko, osoby wypełniające ankietę za priorytetowe uznały Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej (22,52%) oraz Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska naturalnego (21,23%). Najniższy priorytet został przyznany działaniom w ramach celu Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa (11,65%). Tabela 11. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Czyste środowisko. Miejsce w Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej 22,52% 1 Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska 21,23% 2 naturalnego Uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta 16,98% 3 Uporządkowana gospodarka odpadami 15,50% 4 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 12,13% 5 Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 11,65% 6 Wykres 4. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Czyste środowisko. 12,13% 15,50% 11,65% 22,52% 21,23% 16,98% Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska naturalnego Uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta Uporządkowana gospodarka odpadami Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 9

10 4) Cel strategiczny: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. Za najważniejsze dla realizacji celu strategicznego: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe uznano działania w ramach celu operacyjnego Poprawa stanu technicznego zabytków (44,08% ), najniższy priorytet przyznany został podtrzymywaniu tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego (22%). Tabela 12. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. Miejsce w Poprawa stanu technicznego zabytków 44,08% 1 Promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz 33,92% 2 pełniejsze wykorzystanie jego potencjału Podtrzymywanie tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego 22,00% 3 Wykres 5. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. 22,00% 44,08% 33,92% Poprawa stanu technicznego zabytków Promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału Podtrzymywanie tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego 5) Cel strategiczny: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Prawie połowa wszystkich (46,38%) została przyznana przez respondentów ograniczeniu niekorzystnych zjawisk demograficznych takich jak depopulacja Miasta jako kluczowemu celowi operacyjnego. Najmniej otrzymał z kolei cel Wzrost aktywność obywatelskiej (18,54%). 10

11 Tabela 13. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Miejsce w Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne depopulacja 46,38% 1 Miasta Szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb 35,08% 2 rynku pracy Wzrost aktywności obywatelskiej 18,54% 3 Wykres 6. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 18,54% 35,08% 46,38% Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne depopulacja Miasta Szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy Wzrost aktywności obywatelskiej 3. Cele w sferze spraw gospodarczych i promocji miasta 1) Cel strategiczny: Wzrost potencjału gospodarczego Miasta Spośród 9 wymienionych, najwięcej otrzymała realizacja celu operacyjnego Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście (23,90%). Kolejne dwa cele w ważności to Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla (23,90%) oraz Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP i dużych przedsiębiorstw (13,07%). Najmniej otrzymało natomiast kreowanie marki Miasta (6,96%). Tabela 14. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. Miejsce w Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście 23,90% 1 11

12 Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla 14,75% 2 Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, 13,07% 3 MSP i dużych przedsiębiorstw Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych 10,35% 4 Wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła 8,56% 5 Pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka 7,86% 6 gospodarczego Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz samozatrudnienia 7,46% 7 Wzrost współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi oraz 7,10% 8 instytucjami otoczenia biznesu Kreowanie marki Miasta 6,96% 9 Wykres 7. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Wzrost potencjału gospodarczego Miasta. 14,75% 6,96% 13,07% 7,10% Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP i dużych przedsiębiorstw Wzrost współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła 7,86% 10,35% Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz samozatrudnienia 23,90% 7,46% 8,56% Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście Pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla Kreowanie marki Miasta 12

13 IV. Podsumowanie W poniższej tabeli znajdują się cele operacyjne wskazane przez osoby biorące udział w badaniu jako priorytetowe dla realizacji wymienionych celów strategicznych. Sfera funkcjonalna Cel strategiczny Priorytetowy cel operacyjny Cele w zakresie potrzeb Poprawa jakości i standardu Poprawa sytuacji materialnej społecznych mieszkańców życia mieszkańców mieszkańców Cele w zakresie zasobów i potencjałów Miasta. Cele w sferze spraw gospodarczych i promocji miasta Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój Zrównoważony przestrzenny ład Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Poprawa estetyki Miasta Czyste środowisko Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Wzrost potencjału gospodarczego Miasta Poprawa stanu technicznego zabytków Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne depopulacja Miasta Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście Osoby, które wskazały na potrzebę uzupełnienia listy celów najczęściej koncentrowały się na sferze gospodarczej (przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie przedsiębiorczości, specjalna strefa ekonomiczna) a także budowaniu atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego dostępności komunikacyjnej. Zaproponowane zostały również konkretne inwestycje zarówno w sferze infrastruktury drogowej jak i obiektów takich jak basen czy kino. 13

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW 30.06.2017 NOTY METODOLOGICZNE NOTY METODOLOGICZNE Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie wyników badania przeprowadzonego wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach GPRMM na lata przeprowadzonego w okresie r.

Raport z badania oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach GPRMM na lata przeprowadzonego w okresie r. Raport z badania oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach GPRMM na lata 2016-2025 przeprowadzonego w okresie 23.01-17.02.2018 r. INFORMACJA O BADANIU CEL Poznanie opinii społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 2016 2026 1. Metodologia badania W dniach 03.06.-29.06.2016 roku przeprowadzone zostało

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata

Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 Spotkanie konsultacyjne Ostrołęka, 7.03.2017 r. Program rewitalizacji Programrewitalizacji to wieloletni program działań w sferzespołecznej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice 2020+

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice 2020+ Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice 2020+ DIAGNOZA STRATEGICZNA WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Raport o stanie miasta Mysłowice 2006 2011 Materiały z warsztatów dla Radnych i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI

ANKIETA. na potrzeby opracowania. Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata  WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI ANKIETA na potrzeby opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 Szanowni Państwo, " WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI Celem badania jest poznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy.

Informujemy że ankieta ma charakter anonimowy. Szanowni Państwo, W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych 2014-2020 wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Załącznik nr 4 B Cele strategiczne SRWL Działania RPO- LUBUSKIE 2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBYWATELSKIE

CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM OBYWATELSKIE RAPORT Z KONSULTACJI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH - KRAKÓW, 20 LIPCA 2017 - 1. WPROWADZENIE Niniejszy raport jest podsumowaniem konsultacji prowadzonych wśród przedstawicieli organizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ II Obszar i czas realizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy Oleszyce 2.1. Obszar rewitalizacji Obszar objęty Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROCESU WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

RAPORT EWALUACYJNY PROCESU WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA RAPORT EWALUACYJNY PROCESU WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Katowice, maj 2013 1 Raport ewaluacyjny opracowany przez: Regionalne Centrum Analiz Strategicznych (RCAS) Wydział Planowania

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 2020 /projekt 06.2013/ Bielsko-Biała, 04.07.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina. Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Raport z badania ankietowego w ramach projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 1. Metodologia badania W dniach 03.10.2016.-28.10.2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta TARNÓW W 2020 MARZEC 2011

Strategia rozwoju miasta TARNÓW W 2020 MARZEC 2011 Strategia rozwoju miasta TARNÓW W 2020 ZAŁOśENIA MARZEC 2011 TENDENCJE W OTOCZENIU GLOBALIZACJA ZMIANY DEMOGRAFICZNE SYTUACJA GEOPOLITYCZNA ZMIANY STYLU śycia INFORMATYZACJA ROSNĄCA KONKURENCJA ADRESACI

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 15 października 2018 r. Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Analiza spójności Strategii Rozwoju Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Analiza spójności Strategii Rozwoju Morawica ze strategiami rozwoju województwa i powiatu Wykonawca: ResPublic

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne - Kalisz, 11 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania Analiza

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Indykatywny harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Indykatywny harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata załącznik do uchwały nr 2815/300/IV/2013 z dnia 10.12.2013 r. Planowany termin konkursu Alokacja Priorytet Działanie / poddziałanie (nabór projektów) mln EUR 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem

Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Przeprowadzono I etap konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Uzgodniono z Wojewodą Śląskim i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości Prognozy Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych w ramach Strategii Rozwoju MOF Malborka na lata 2014 2020 Raport z konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata Warsztat projektowy nr 2. Rymanów, 19 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata Warsztat projektowy nr 2. Rymanów, 19 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rymanów na lata 2017-2023 Warsztat projektowy nr 2 Rymanów, 19 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny 2

Warsztat strategiczny 2 Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku Warsztat strategiczny 2 Artur Kubica, Bartosz Tyrna Nowy Targ, 19/04/2018 Plan warsztatu Prezentacja wizji rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla:

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla: Szanowni Państwo, w związku z prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na celu zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 marca 2014r. Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 Dokument opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU - skierowana do mieszkaoców regionu Szanowni Paostwo, W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka pracami związanymi

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Opola w latach

Strategia rozwoju Opola w latach Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020 Poziomy planowania strategicznego: PROPOZYCJE ZADAŃ DZIAŁANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW PRIORYTETY I CELE ROZWOJU WIZJA OPOLE 2020 W I Z J A O P O L

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko... 3

SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko... 3 PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego do roku 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 Cieszyn, 2013

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023 1. Metodologia badania W dniach od 13.03-30.03.2017 roku

Bardziej szczegółowo

1. Założenia konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego... 6

1. Założenia konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego... 6 1 Opracowanie: 2 Spis treści 1. Założenia konsultacji społecznych... 4 2. Wyniki badania ankietowego... 6 3. Przebieg i wnioski z otwartego spotkania informacyjnego i warsztatowego... 10 3 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

Program operacyjny na lata : Mazowsze

Program operacyjny na lata : Mazowsze MEMO/08/118 Bruksela, dnia 26 lutego 2008 r. Program operacyjny na lata 2007-2013: Mazowsze 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Bukowsko? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych

Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych Nr 1 Atrakcyjni na rynku pracy, koszt w PLN Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych (bezrobotnych), które z własnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Profesjonalne Kadry Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego Starostwo Powiatowe w Żninie Urząd Miejski w Łabiszynie Urząd Gminy w Gąsawie Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Raport z badań diagnozujących zjawiska i czynniki kryzysowe w Dębicy

Raport z badań diagnozujących zjawiska i czynniki kryzysowe w Dębicy Raport z badań diagnozujących zjawiska i czynniki kryzysowe w Dębicy 1 1. Spis treści 2. Opis przeprowadzonego badania... 3 3. Wyniki badania Centrum... 4 4. Charakterystyka demograficzna respondentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia...

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca przebieg ankietyzacji w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i

Informacja podsumowująca przebieg ankietyzacji w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i Informacja podsumowująca przebieg ankietyzacji w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna, mającej na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI Załącznik 3. do Strategii #Warszawa2030 POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI Projekt do uzgodnień 31 stycznia 2018 r. Realizacja Strategii #Warszawa2030 jest współzależna z realizacją dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo