Uwarunkowania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce"

Transkrypt

1 Uwarunkowania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce Maciej Stryjecki Warszawa, 24 maja 2012 r.

2 Plan prezentacji O Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Morska Energetyka Wiatrowa w polskim systemie elektroenergetycznym Zapotrzebowanie na energię w perspektywie roku 2030 Możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię do roku 2030 planowanymi inwestycjami Energy mix 2030, a rozwój MFW Możliwości przyłączenia MFW do KSE Koszty i zyski z rozwoju MEW Poziom wsparcia, a decyzje inwestycyjne Koszty MFW w perspektywie roku 2025 Przychody generowane przez rynek MFW w perspektywie do roku 2025 Działania niezbędne dla wykorzystania potencjału morskiej energetyki w Polsce Działania polityczne Działania infrastrukturalne Działania środowiskowe

3 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Jest niezależną organizacją pozarządową, założoną w grudniu 2009 r., której celami statutowymi są m.in.: działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającegowpływ na rozwój energetyki zrównoważonej, wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej, inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego. Realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez: rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania idei zrównoważonej energetyki, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji, działalność edukacyjną, rozumianą jako, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównoważonej energetyce, organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych, przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku energetycznego, tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi fundacji.

4 Projekty realizowane przez FNEZ w roku 2012 Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich Tworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych w energetyce odnawialnej Serwisy internetowe: w przygotowaniu

5 Analiza zapotrzebowania na moc w systemie metodyka Analizując bilans mocy w krajowym systemie energetycznym należy wyróżnić: moc zainstalowaną moc znamionową deklarowaną przez producenta jednostki wytwórczej, moc osiągalną maksymalną moc trwałą, jaką dana jednostka wytwórcza może osiągnąć wsposóbciągły przez zdefiniowany okres czasu, przy dobrym stanie wszystkich urządzeń i w optymalnym, normalnym trybie pracy, moc dyspozycyjną (kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa KSE) to moc osiągalna pomniejszona o tzw. ubytki mocy, na które składają się: okresowe ubytki mocy spowodowane przez czynniki niezależne od elektrowni takie jak: wzrost temperatury wody chłodzącej, warunki hydrologiczne w elektrowniach wodnych, zmiana parametrów obciążenia ciepłowniczego w elektrociepłowniach. ubytki mocy związane z przeprowadzaniem planowanych remontów wszystkich rodzajów: poawaryjnych, bieżących, średnich i kapitalnych. nieplanowane ubytki mocy związane z awariami, rozruchem i innymi zdarzeniami ruchowymi. W realiach Polski posługiwanie się mocą zainstalowaną jako parametrem systemu elektroenergetycznego nie jest precyzyjne, ponieważ prowadzi do błędnegoprzekonaniao dużejnadwyżcemocy. W dalszej części posłużono się parametrem mocy osiągalnej.

6 Analiza zapotrzebowania na moc w systemie metodyka Zapotrzebowanie szczytowe na moc [GW] W 2011 roku maksymalny poziom zapotrzebowania szczytowego na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniósł 26,6 GW. (ZSM) 40,0 30,0 26,6 CAGR = 2,2% 28,4 31,2 36,0 Wg Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata autorstwa PSE Operator, ZSM wzrośnie do 36 GW w 2025 roku, aśrednioroczna stopa wzrostu (CAGR) w okresie wynosić będzie 2,2%. 20,0 Jednocześnie zgodnie z rynkowymi prognozami (prognoza Global Insight z 13. stycznia 2012) średnioroczna stopa wzrostu realnego PKB wyniesie ok. 3,9%. 10,0 Oznacza to, iż PSE Operator zakłada, iż szczytowe zapotrzebowanie na moc będzie rosło wraz z rozwojem gospodarki w Polsce, jednakśrednie tempo tego wzrostu będzie prawie dwukrotnie niższe niż tempo wzrostu realnego PKB. 0, Zmiana relacji skumulowanych wskaźników wzrostu ZSM oraz realnego PKB ( ) -2,2% -1,9% Uwzględniając konieczność zwiększania efektywności energetycznej, FNEZ założyła, że relacjapomiędzy wzrostem PKB a wzrostem zapotrzebowania na moc szczytową będzie maleć wnastępujący sposób: i. w okresie spadek o 2,2% rocznie, ii.w okresie spadek o 1,9% rocznie, iii.w okresie i po 2025 spadek 0,4% rocznie. W ostatnim kroku dla każdego z okresów oszacowano poziom zapotrzebowania szczytowego na moc zgodnie z poniższą formułą: -0,4%

7 Prognoza zapotrzebowania szczytowego na moc i na moc osiągalną w latach [GW] Prognoza mocy osiągalnej a zapotrzebowanie szczytowe na moc w latach [GW] ,8 46,2 47,5 48,8 50,0 51,3 52,6 53,8 55,1 56,3 Prognoza 36,9 36,8 37,3 38,4 39,4 40,2 41,1 41,9 42,6 43,4 26,6 26,5 26,8 27,6 28,4 29,0 29,5 30,1 30,7 31,2 32,3 33,3 34,2 35,1 36,0 36,9 37,8 38,7 39,6 40, Moc osiągalna źródeł krajowych Zapotrzebowanie szczytowe na moc Źródło: Opracowanie własne Stabilne tempo wzrostu gospodarczego (ponad 2,8% rocznie za wyjątkiem 2012 roku) spowoduje istotny wzrost Zapotrzebowania szczytowego na moc. Zapotrzebowanie szczytowe na moc wzrośnie w okresie o ponad 52,5% i w roku 2030 osiągnie poziom 40,5 GW. Średnioroczna stopa wzrostu w całym okresie projekcji wyniesie 2,2%. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, iż stosunek mocy osiągalnej do ZSM zostanie utrzymany na stałym poziomie z 2011 roku i wynosił będzie w całym okresie projekcji 139%.

8 Prognoza łącznej mocy osiągalnej źródeł krajowych w latach [GW] 60 Moc w systemie - struktura paliwowa - obecne aktywa oraz pewne projekty inwestycyjne ,9 37,3 37,7 38,6 39,5 4,2 4,8 5,4 6,0 6,5 0,8 1,0 1,3 1,9 2,2 9,7 9,6 9,3 9,4 9,9 44,3 45,0 45,4 45,8 46,1 46,2 42,0 42,8 8,3 8,9 9,7 10,0 10,3 10,6 7,1 7,7 2,5 2,8 3,9 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 9,3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,6 47,2 47,3 47,1 46,7 47,7 49,0 10,9 11,1 11,4 11,7 11,9 12,2 1,5 5,9 3,0 3,0 3,0 4,5 6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,8 8,2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 OZE Energia jądrowa Gaz Węgiel brunatny Węgiel kamienny 10 22,3 21,9 21,7 21,3 20,9 23,1 23,5 23,3 23,0 22,4 22,1 21,8 21,5 20,8 19,1 18,3 17,3 16,1 15, W oparciu o przeprowadzone analizy dotyczące poziomu mocy osiągalnej elektrowni zawodowych, elektrociepłowni, źródeł OZE (w tym szczytowych) oraz elektrowni jądrowych można stwierdzić, iż poziom mocy osiągalnej w KSE wzrośnie z poziomu 36,9 GW w roku 2011 do poziomu ok. 49,0 GW w roku Zdecydowanie największy udział wstrukturzemocyosiągalnej będą posiadały elektrownie zawodowe ich udział zmieni się zpoziomu68,4% (25,2 GW) w roku 2011 do 45,0% (22,1 GW) w roku Udział elektrociepłowni zmieni się z poziomu 20,4% (7,5 GW) w roku 2011 do 17,8% (8,7 GW) w roku 2030, natomiast na źródła OZE i atomowe w roku 2030 będzie przypadać odpowiednio 24,9% (12,2 GW) i 12,2% (6,0 GW).

9 Szacunkowy niedobór mocy osiągalnej w perspektywie roku 2030 [GW] ,8 37,3 38,4 36,9 37,3 37,7 Różnica między zapotrzebowaniem na moc a mocą zainstalowaną 39,4 40,2 41,1 41,9 42,0 42,8 38,6 39,5 53,8 52,6 51,3 50,0 48,8 47,5 46,2 44,8 43,4 42,6 47,2 47,3 47,1 44,3 45,0 45,4 45,8 46,1 46,2 46,7 7,1 5,5 4,0 2,8 2,5 56,3 55,1 49,0 47,7 7,4 7, Różnica Moc osiągalna Moc w systemie 20 0,0 0,0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,

10 ENERGY MIX 2030 Przy uwzględnieniu nieuniknionych ubytków mocy oraz planowanych inwestycji w nowe moce w poszczególnych źródłach, generacja MFW o mocy 6 7 GW mieści się w granicach zapotrzebowania na moc w systemie w perspektywie lat ,0 50,0 40,0 30,0 1,9 2,3 2,8 3,4 4,0 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 9,7 9,6 9,3 9,4 9,9 6,0 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 4,6 5,1 5,6 6,1 6,4 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,4 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,5 3,0 3,5 3,0 4,2 3,0 4,5 6,0 4,7 5,5 9,3 8,8 6,0 8,8 8,8 6,5 8,8 8,8 8,8 7,0 8,6 7,5 8,2 20,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 10,0 22,3 21,9 21,7 21,3 20,9 23,1 23,5 23,3 23,0 22,4 22,1 21,8 21,5 20,8 19,1 18,3 17,3 16,1 15,3 0, WK 28% 15,3 GW WB 14% 7,7 GW Gaz 13% 7,5 GW EJ 11% 6 GW Wodne 3% 2 GW Bio + PV >5 MW 5% 2,7 GW Wiatr ląd 13% 7 GW Wiatr morze 11% 6 GW Mikrogeneracja 2% 1 GW Zapotrzebowanie GW

11 MFW w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Kluczowym problemem wpływającym na możliwość rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, jest zapewnienie możliwości przyłączenia MFW dokse. Słabo rozwinięta sieć przesyłowa i brak dużych źródeł odbiorczych na północy kraju, przy dużej koncentracji energetyki wiatrowej na lądzie i małej mocy źródeł bilansowych, a także słaba przepustowość połączeń transgranicznych ograniczają wznaczącysposób możliwości przyłączenia MFW do KSE. PSE Operator informuje, żedoroku2020istniejemożliwość przyłączenia 0,5 GW z MFW i kolejne 0,5 GW do roku Jeżeli nie zostaną zwiększone możliwości przyłączeniowe MFW w perspektywie lat oraz nie zostanie zmienione prawo unieważniające decyzje lokalizacyjne w 8 lat od ich wydania przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę, morska energetyka wiatrowa nie będzie się w Polsce rozwijać. Należy pamiętać że: MFW są źródłami znacznie bardziej stabilnymi niż LFW Po roku 2020 przewiduje się znaczący przyrost generacji gazowej, stabilizującej system Jednym z priorytetów UE jest budowa międzynarodowych morskich sieci energetycznych

12 Niezbędne elementy systemu wsparcia Odpowiedni okres stabilności wsparcia, ze stałym współczynnikiem korekcyjnym Gwarancja dostępu do sieci Elementy systemu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej Współczynnik korekcyjny gwarantujący konkurencyjność rynku i opłacalność inwestycji Utrzymanie stabilności i przewidywalności pozostałych elementów systemu wsparcia 12

13 Efektywność ekonomiczna inwestycji Państwo Wysokość wsparcia [cents/kwh] Trwałość wsparcia [lata] Przyłącze Wielka Brytania 15,23 25 Operator Niemcy Operator Francja Inwestor Szwecja 10,5 + dotacje inwestycyjne Polska 11,7 15 Operator Brak okresu gwarantowanego Inwestor DLA PROJEKTÓW ODDALONYCH O 30 KM OD BRZEGU, REALIZOWANYCH NA GŁEBOKOŚCI POWYŻEJ 30 M, MINIMALNY PRZYCHÓD GWARANTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI TO CENTÓW/kWh w okresie 15 lat 13

14 Wysokość wsparcia 700 PLN / MWh Okres Okres Współczynnik na poziomie 490 zł/mwh (2,1) Współczynnik na poziomie 295 zł/mwh (1,5) Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

15 Koszty i zyski KOSZT INWESTYCJI ,5 mld zł KOSZT WSPARCIA ,8 mld zł Opłaty z tytułu pozwoleń 1 mld Przychody krajowego przemysłu morskiego Przychody wytwórców 25,8 mld 37,9 mld Podatki Podatki od wynagrodzeń 12,1 mld 0,06 mld Koszty redukcji CO2 7,6 mld SUMA ZYSKÓW BUDŻETOWYCH 20,5 mld zł 15

16 Co trzeba zrobić żeby wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego? Polityka Uchwalić do końca 2012 roku ustawę o OZE z systemem wsparcia gwarantującym konkurencyjny, stabilny i efektywny system wsparcia. Znowelizować politykę energetyczną Polski do roku 2030 i Krajowy Plan Działań wprowadzając harmonogram i narzędzia rozwoju morskiej energetyki, jako ważnego składnika polskiego energy mix w perspektywie Utworzyć fundusz celowy na rozwój morskiego przemysłu i energetyki, finansowany wpływami z opłat za pozwolenia lokalizacyjne na morzu i wspierający rozwój infrastruktury stoczniowej, portowej oraz elektroenergetycznej na morzu. Objąć patronatem i wsparciem rządowym i samorządowym realizację pierwszego, pilotażowego projektu MFW o mocy ok. 200 MW, w przypadku opracowania takiego projektu przez reprezentatywną dla krajowego rynku grupę inwestorów.

17 Co trzeba zrobić żeby wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego? Infrastruktura Wskazać możliwości przyłączeniowe MFW w perspektywie do roku 2030 oraz zakres niezbędnych inwestycji w zakresie tworzenia infrastruktury przesyłowej na morzu i lądzie, źródeł bilansujących,połączeń transgranicznych. Opracować harmonogram i kosztorys przyłączania kolejnych MFW posiadających PSZW. Znowelizować ustawę o obszarach morskich w zakresie utrzymania ważności PSZW dla projektów, które oczekują na wydanie warunków przyłączenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Operatora. Przygotować projekt budowy morskich systemów elektroenergetycznych oraz stworzyć warunki do pozyskania środków UE na jego realizację,oraz środków prywatnych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Opracować program modernizacji polskich portów i stoczni na cele organizacji zaplecza logistycznego i wytwórczego dla bałtyckiego rynku morskiej energetyki wiatrowej.

18 Co trzeba zrobić żeby wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego? Środowisko Uruchomić krajowy program badawczy środowiska morskiego, realizowany wspólnie przez inwestorów oraz instytucje państwowe, mający na celu pozyskanie wiarygodnych i weryfikowalnych danych o środowisku morskim oraz oddziaływaniachmfw. Wypracować standardy procedur ocen oddziaływania na środowisko dla MFW. Opracować koncepcję przestrzenną oraz zatwierdzić korytarze lokalizacyjne dla infrastruktury przyłączeniowej MFW na obszarach morskich i lądowych.

19 Organizacje branżowe i eksperckie Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej i Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej pracują nad propozycjami gotowych rozwiązań w postulowanych sprawach. Propozycje te będziemy zgłaszać właściwym instytucjom oraz przedstawicielom Parlamentu i zabiegać o podjęcie ich wdrażania. W kontekście potrzeb zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki i przemysłu morskiego oraz możliwości jakie w tym zakresie daje morska energetyka wiatrowa POLSKI NIE STAĆ NA ZANIECHANIA W TWORZENIU KRAJOWEGO RYNKU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

20 Dziękuję za uwagę! ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY

Maciej Stryjecki. Słupsk 21 stycznia 2013 r

Maciej Stryjecki. Słupsk 21 stycznia 2013 r Maciej Stryjecki Słupsk 21 stycznia 2013 r Niezbędne czynniki rozwoju rynku MFW Stabilne cele ilościowe, zapewniające efekt skali Dostępność lokalizacji i możliwość odbioru energii Konkurencyjność rynku

Bardziej szczegółowo

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Maciej Stryjecki. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 3 fundamenty rynku MFW Dostępność lokalizacji System wyboru i rezerwacji lokalizacji Ocena oddziaływania na środowisko Efektywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek 5 pytań na dobry początek Warszawa, 28 luty 218 r. 1 5 pytań na dobry początek 1. Czy Polska potrzebuje nowych mocy? 2. Jakich źródeł energii potrzebuje Polska? 3. Jakie technologie wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej.

Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej. Warszawa, 09 sierpnia 2012 r. Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej. W związku z podjęciem w Polsce dyskusji na temat porównania wysokości

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Jakub Sokołowski, Maciej Stryjecki

Jakub Sokołowski, Maciej Stryjecki Jakub Sokołowski, Maciej Stryjecki Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Posiedzenie w sprawie uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego materiały poseminaryjne 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na podstawie Programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w Polsce aktualizacja 2018 r. Warszawa, 1 marca 2018 r. 1 Morska energetyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w polskim systemie elektroenergetycznym stan obecny, perspektywy Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.

Morska energetyka wiatrowa w polskim systemie elektroenergetycznym stan obecny, perspektywy Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Morska energetyka wiatrowa w polskim systemie elektroenergetycznym stan obecny, perspektywy Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 20 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto liczyć pieniądze

Dlaczego warto liczyć pieniądze Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. PEP 2040 - Komentarz Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce? DOBRZE JUŻ BYŁO Pakiet Zimowy Nowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009 FUNDACJJA NA RZECZ ENERGETYKII ZRÓWNOWAŻONEJJ Warszawa, 21 czerwca 2010r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009 I. Dane podstawowe Nazwa Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Al. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 FUNDACJJA NA RZECZ ENERGETYKII ZRÓWNOWAŻONEJJ Warszawa, 29 czerwca 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 I. Dane podstawowe Nazwa Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Al. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 10.10.2017 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Dr Joanna Maćkowiak Pandera O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE

Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE Maciej Bukowski WiseEuropa Warszawa 12/4/217.wise-europa.eu Potencjał węgla kamiennego i brunatnego Mt Krajowy potencjał węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Henryk TYMOWSKI Wiceprezes Zarządu PKE S.A. Dyrektor ds. Rozwoju Eugeniusz BIAŁOŃ Dyrektor Projektów Budowy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Gdańsk, 20 stycznia 2012 r. STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Kształtowanie nowego systemu wsparcia produkcji energii

Bardziej szczegółowo

Otoczenie regulacyjne morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Otoczenie regulacyjne morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Otoczenie regulacyjne morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Jakie warunki musi spełniać atrakcyjny rynek morskiej energetyki wiatrowej? Realizowalność projektów Realizowalność projektów zdolność do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 F u n d a c ja n a r z e c z E n e r g e ty k i Z r ó w n o w a żo n e j PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 Cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 12 kwietnia 2018, Gdańsk MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Konferencja Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?, 29 października 2014 r.

Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Konferencja Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?, 29 października 2014 r. Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Konferencja Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?, 29 października 2014 r. 2 Cel główny Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Tworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi. Projekt Baltic InteGrid. Warszawa, 27 lutego 2017 r.

Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi. Projekt Baltic InteGrid. Warszawa, 27 lutego 2017 r. Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi Projekt Baltic InteGrid Warszawa, 27 lutego 2017 r. 1 Partnerzy projektu Budżet projektu: EUR 3 971 104,00 Czas trwania projektu: 2016-2019 Źródło

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Aleksander Gabryś, Manager, Ernst & Young Słupsk, 21 stycznia 2013 roku Agenda 1 2 Skala inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?)

Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Ubezpieczenie rozwoju OZE energetyką sterowalną ( systemową?) Opartą o krajowe zasoby paliw Waldemar Szulc 1 Jakie maja być krajowe źródła energii? lityka klimatyczna UE powoduje, że wne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Morskiej Energetyki i Przemysłu Morskiego w Polsce - streszczenie menadżerskie - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Program Rozwoju Morskiej Energetyki i Przemysłu Morskiego w Polsce - streszczenie menadżerskie - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Program Rozwoju Morskiej Energetyki i Przemysłu Morskiego w Polsce - streszczenie menadżerskie - 1 Warszawa, 2013 r. Autor zespół ekspertów Fundacji na rzecz

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Transformacja energetyki: nowy rynek energii, klastry

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.

Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040 Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP24 Forum Energii O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej, bezpiecznej, czystej i innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej

Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej Pilotażowe klastry energii jako narzędzie budowy energetyki obywatelskiej dr inż. Sylwia Całus sylwia.calus@el.pcz.czest.pl Politechnika Częstochowska dr inż. Maciej Sołtysik maciej.soltysik@pse.pl Centrum

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) w w w. p t m e w. p l Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł. Warszawa, 28 luty 2018 r.

Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł. Warszawa, 28 luty 2018 r. Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł Warszawa, 28 luty 2018 r. 1 Struktura Potencjał morskiej energetyki i przemysłu morskiego Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Wyniki analizy

Bardziej szczegółowo

1 Dokument opracowany przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach projektów Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na

1 Dokument opracowany przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach projektów Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na 1 Wstęp Dyskusja nad zasadnością rozwoju morskiej energetyki wiatrowej ( MEW ) w Polsce trwa od kilku lat. Decyzje o rozwoju rynku MEW nie są łatwe ze względu na innowacyjność tej technologii, wysokie

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan,

8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan, 8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan, 19.12.2017 O nas Forum Energii to think tank zajmujący się energetyką Wspieramy transformację energetyczną Naszą misją jest tworzenie fundamentów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MFW W POLSCE DO STANU READY TO BUILD KONIECZNOŚĆ STWORZENIA MECHANIZMÓW PRAWNYCH SPRZYJAJĄCYCH UTWORZENIU PEŁNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW I USŁUG NA KOLEJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2009 PODSUMOWANIE SEMINARIUM PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY POLSKO-SKANDYNAWSKIEJ W ZAKRESIE ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU

LISTOPAD 2009 PODSUMOWANIE SEMINARIUM PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY POLSKO-SKANDYNAWSKIEJ W ZAKRESIE ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU PODSUMOWANIE SEMINARIUM PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY POLSKO-SKANDYNAWSKIEJ W ZAKRESIE ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU LISTOPAD 2009 FUNDACJA NA RZECZ ENERGETYKI ZRÓWNOWAZONEJ AL. WILANOWSKA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE Debata Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku - wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE Targi RE-energy Expo, Warszawa, 11 października 2018 roku Prognoza

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Filary polityki energetycznej UE II Strategiczny Przegląd Energetyczny KE (bezpieczeństwo energetyczne)

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU Prof. dr hab. Maciej Nowicki 1 POLSKI SYSTEM ENERGETYCZNY NA ROZDROŻU 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność ich wyłączenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Bilans energetyczny (miks)

Bilans energetyczny (miks) Politechnika Śląska PPTE2050 Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni REAKTYWNY PROGRAM ODDOLNEJ ODPOWIEDZI NA PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE POTRZEBNY W LATACH 2019-2020 Bilans

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej pod patronatem: K O N F E R E N C J A Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska. Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż.

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż. Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej Symulator WME Katalog kosztów referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Perspektywy energetyki jądrowej j w Polsce Procesy inwestycyjne 18.09.2008 Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki T. J., Min.Gosp., 18 września 2008 1 35000 30000 25000 20000 15000

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki Konwersatorium Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Maksymilian Przygrodzki Katowice, 18.03.2015 r Zakres tematyczny System elektroenergetyczny Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r 2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2014 2028 04/2014 NR 4 (90) listopada 2014 ISSN 1506-090X Spis treści Raport Prezesa URE Informacja na temat planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo