SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Tytuł postępowania : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018 Znak postępowania: RGK I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1

2 Gmina Zabłudów adres: ul. Rynek 8, Zabłudów, adres strony internetowej: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą. 2. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury tzw. odwróconej o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do niniejszej ustawy. 4. Tytuł postępowania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/ znak postępowania: RGK III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/ Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 20, szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i warunkami dotyczącymi sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. W przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu aby zapewnić wykonanie usługi równocześnie we wszystkich częściach. Zamawiający w razie konieczności może skierować sprzęt do odśnieżania do innych sektorów niż wynika to z umowy, po cenie zaoferowanej w niniejszym postępowaniu. 4. Warunki wykonywania zamówienia: usługa zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Zabudów powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, przepisami bhp, p.poż. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, a także jej pozostałych załącznikach, w szczególności zgodnie z treścią Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 1) odśnieżanie dróg; 2) podstawianie do dyspozycji Zamawiającego na każde jego wezwanie (w czasie określonym w umowie) sprzętu sprawnego technicznie i przystosowanego do odśnieżania; 3) wyposażenie sprzętu do odśnieżania w lampy sygnalizacyjne i oświetlenie oraz łączność z kierującymi pracami zimowego utrzymania. 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 2

3 usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzeń. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: operatorów sprzętu, tj. kierowców jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczbę osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 5) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału; 3

4 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału; c) zdolności technicznej lub zawodowej, w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca powinien wykazać: 1. iż wykonał nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi w zakresie objętym zamówieniem o wartości min ,00 zł brutto, każda usługa /nie dotyczy zadań 18-20/, 2. iż dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z opisem poszczególnych części zamówienia /nie dotyczy zadania 20/, 3. iż dysponuje co najmniej 2 osobami, posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokościach wyposażonych w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego /dotyczy zadania 20/. Zastrzeżenie : W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony powyżej w ust. 1 pkt 2c ppkt.1 -dot. wykonanych usług zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 zamówień w zakresie objętym zamówieniem. Usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie przynajmniej jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ. 3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa do oferty: 4

5 1) oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania oferty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru tj. Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO składa następujące oświadczenia lub dokumenty: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub finansowej: 1) wykaz wykonanych usług, zawierający min. 2 usługi w zakresie objętym zamówieniem o wartości min ,00 zł brutto, każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 2)wykaz urządzeń technicznych (sprzętu) przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dla każdego zadania oddzielnie) - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 3)oświadczenie, iż wykonawca przy realizacji Zadania nr 20 będzie dysponował co najmniej 2 osobami, posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokościach, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego. 4)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie składa się w trybie określonym w ust. 3 niniejszego rozdziału. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 5

6 w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu należy załączyć do oferty. Dokument ten powinien być podpisany przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału a także w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy, w punktach 1, 2, 5, 6 składane są przez Wykonawców wspólnie, oświadczenia wskazane w ust. 2 pkt 4 niniejszego rozdziału a także w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy, w punktach 3 i 4 składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający. 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z późn. zm.). 10. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 6

7 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej: adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, Zabłudów, adres poczty elektronicznej: nr faksu : wew Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy. VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1 Piotr Krysiuk - Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, Zabłudów, pokój nr Julita Wiewiórka - Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, Zabłudów, pokój nr 204. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł, Zadanie zł. 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów , z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/ RGK Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. 6 listopada 2017 r. do godz Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta z dopiskiem WADIUM i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 7

8 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco: Oferta w przetargu nieograniczonym Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018" RGK Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w SEKRETARIACIE Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, Zabłudów, pokój nr 106 (I piętro) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 6 listopada 2017 r. do godz Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1. 8

9 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sala konferencyjna) w dniu 6 listopada 2017 r. o godz XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty powinna uwzględnić wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 2. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT. 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 5. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ocen ofert i ich znaczeniem: 1) Cena 60 % 2) Czas rozpoczęcia usługi 40 % Ad. 1) ocena ofert w kryterium cena będzie wyliczona w następujący sposób: Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według formuły: Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Cb - cena oferty rozpatrywanej wskaźnik stały 60 % - procentowe znaczenie kryterium cena Ad. 2) ocena ofert w kryterium czas rozpoczęcia usługi odbędzie się wg następującego sposobu: Ilości punktów przyznawane ofertom za czas rozpoczęcia usługi: od wezwania Zamawiającego: 0-3 godzin 40 pkt. 4 7 godzin 20 pkt godzin 0 pkt. 9

10 Wykonawcy powinni wskazać na formularzu ofertowym czas rozpoczęcia usługi zgodnie z wyżej określonymi zapisami tylko pełne godziny (tj. liczbowo). Określenie czasu rozpoczęcia usługi przez Wykonawcę w inny sposób niż podany powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią SIWZ. Za rozpoczęcie usługi Zamawiający rozumie przystąpienie Wykonawcy do wykonywania zadania zgodnie z treścią SIWZ (wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). W przypadku braku określenia w treści oferty ilości godzin Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy czas reakcji tj. od 8 10 godzin i przyzna 0 punktów. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru: C + P = S gdzie: S suma punktów przyznana ofercie, C - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena P ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium czas rozpoczęcia usługi XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA PUBLICZNEGO 1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2 Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 3 Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5 Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 10

11 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. WZÓR UMOWY 1. Wzór umowy stanowi Załącznik 8 do SIWZ. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art g ustawy). 2. Odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2 określenia warunków udziału w postępowaniu, 3 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4 odrzucenia oferty odwołującego, 5 opisu przedmiotu zamówienia, 6 wyboru najkorzystniejszej oferty. XIX. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zatwierdzam : BURMISTRZ /-/ Adam Tomanek Zabłudów, r. Wykaz załączników do SIWZ: 1) załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 2) załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy 3) załącznik nr 3 informacja o przynależności do grupy kapitałowej 4) załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług 5) załącznik nr 5 wykaz sprzętu 6) załącznik nr 6 wzór oświadczenia do Zadania nr 20 7) załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części 8) załącznik nr 8 wzory umów 11

12 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego FORMULARZ OFERTOWY I. Dane Wykonawcy: 1. Pełna nazwa: Adres:... telefon:...fax:... adres poczty elektronicznej ( ):... II. Cena oferty: Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018 RGK , zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ofertową obliczoną w następujący sposób: ZADANIE NR 1 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Bobrowa, Tatarowce i drogi Tatarowce Łukiany Zajezierce i Bobrowa Płoskie Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m słownie wartość brutto: Liczba km Cena jedn. netto za km w zł Cena jedn. brutto za km w zł Podatek VAT % Razem brutto: ZADANIE NR 2 Wartość brutto 12

13 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Kuriany, Płoskie, Kamionka, Protasy, Halickie, Białostoczek, Łubniki Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Liczba km za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 12 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 28 słownie wartość brutto: Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: ZADANIE NR 3 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Kuriany, Płoskie, Kamionka, Protasy, Halickie, Białostoczek, Łubniki Liczba km Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 12 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 28 słownie wartość brutto: Cena jedn. netto za km w zł Cena jedn. brutto za km w zł Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: ZADANIE NR 4 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Wielkie i Tylwickie, Teodorowo, Rudnica, Małynka, Żywkowo, Ochremowicze Liczba km Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 14 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 21 słownie wartość brutto: Cena jedn. netto za km w zł Cena jedn. brutto za km w zł Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: ZADANIE NR 5 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Wielkie i Tylwickie, Teodorowo, Rudnica, Małynka, Żywkowo, Ochremowicze Liczba km Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 14 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 21 słownie wartość brutto: Cena jedn. netto za km w zł Cena jedn. brutto za km w zł Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: 13

14 ZADANIE NR 6 Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Ryboły, Pawły, Dawidowicze, Ciełuszki, Kaniuki i całość drogi Ryboły Rzepniki Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Liczba km za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 24 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 36 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 7 Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Zwierki, Skrybicze, Kudrycze, Krynickie, Rzepniki, Koźliki Liczba km Cena jedn. netto Cena jedn. brutto za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 20 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 30 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 8 Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Liczba km za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 12 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 28 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 9 Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Liczba km za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 12 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 28 słownie wartość brutto: Wartość brutto Podatek VAT % Razem brutto: 14

15 ZADANIE NR 10 Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Liczba km za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 12 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 28 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 11 Wartość brutto Podatek VAT % Razem wartość brutto: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy Liczba km Cena jedn. netto Cena jedn. brutto za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 15 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 35 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 12 Wartość brutto Podatek VAT % Razem wartość brutto: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy Liczba km Cena jedn. netto Cena jedn. brutto za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 15 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 35 słownie wartość brutto: ZADANIE NR 13 Wartość brutto Podatek VAT % Razem wartość brutto: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy Liczba km Cena jedn. netto Cena jedn. brutto za km w zł za km w zł Odśnieżenie drogi na szerokość 4 m 15 Odśnieżenie drogi na szerokość 6 m 35 słownie wartość brutto: Czas rozpoczęcia usługi max.: godzin od wezwania Zamawiającego Wartość brutto Podatek VAT % Razem wartość brutto: 15

16 ZADANIE NR 14 Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy 1 jednostka do odśnieżania spycharka gąsienicowa z pługiem przednim skośnym. cena netto zł / godzinę stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / godzinę słownie cena brutto ZADANIE NR 15 Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy 1 jednostka do odśnieżania spycharka gąsienicowa z pługiem przednim skośnym. cena netto zł / godzinę stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / godzinę słownie cena brutto ZADANIE NR 16 Sprzęt ciężki w razie obfitych odpadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy 1 jednostka do odśnieżania spycharka gąsienicowa z pługiem przednim skośnym. cena netto zł / godzinę stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / godzinę słownie cena brutto ZADANIE NR 17 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką solno piaskową 30% soli /70% piachu chodników i parkingów w miejscu wskazanym przez Zmawiającego 1) za odśnieżanie bez posypywania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł /100 m 2 słownie cena brutto. 2) Za odśnieżanie z posypywaniem piaskiem stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto 3) Za odśnieżanie z posypywaniem mieszanką solno piaskową 30% soli/70% piachu stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł/ 100 m 2 słownie cena brutto 4) Za posypywanie piaskiem bez odśnieżania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 16

17 słownie cena brutto 5) Za posypywanie mieszanką solno piaskową 30% soli/70% piachu stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto. ZADANIE NR 18 Odśnieżanie i posypywanie piaskiem schodów w miejscu wskazanym przez Zmawiającego 1) Za odśnieżanie bez posypywania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto: 2) Za odśnieżanie z posypywaniem piaskiem stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto: 3) Za posypywanie piaskiem bez odśnieżania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto:.. ZADANIE NR 19 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką solno piaskową 30% soli/70% 1) Za odśnieżanie bez posypywania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto. 2) Za odśnieżanie z posypywaniem piaskiem stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto 3) Za odśnieżanie z posypywaniem mieszanką solno piaskową 30% soli/70% piachu stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto 4) Za posypywanie piaskiem bez odśnieżania stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto 17

18 5) Za posypywanie mieszanką solno piaskową 30% soli/70% piachu stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto ZADANIE NR 20 Odśnieżanie dachów na budynkach stanowiących własność Zamawiającego: Za odśnieżanie stawka podatku VAT: %, cena brutto: zł / 100 m 2 słownie cena brutto: III. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w niej określone. 2. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia : sukcesywnie do dnia r. 3. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Wymagane w SIWZ wadium zostało wniesione w dniu. w formie Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami): NIE TAK należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 7. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać: bez udziału podwykonawców* / przy udziale podwykonawców* (Wskazać zakres powierzonych podwykonawcom prac i nazwę podwykonawcy) 8. Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA : NIE TAK na stronach od do... oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty. (w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji) 10. Zapoznałem się ze standardami zimowego utrzymania dróg oraz techniką i technologią prowadzenia prac przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg w sezonie 2017/2018 r. 11. Jestem/ nie jestem* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).... (podpis Wykonawcy)..., dnia. 18

19 (miejscowość) Załączniki do oferty : * niepotrzebne należy skreślić 19

20 Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nr sprawy RGK Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/ Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia..... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) 2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów :., w następującym zakresie:.., (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)..... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) 20

21 3.* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ustawy... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) 4.* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:.... (miejscowość), dnia. r. (podpis) 5. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia... (miejscowość), dnia. r. (podpis) 6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji... (miejscowość), dnia. r. (podpis) * w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia w punktach 3 i 4 składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie 21

22 Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (Pieczęć firmowa Wykonawcy) Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu...., dnia (miejscowość) (podpis Wykonawcy) Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu...., dnia. (miejscowość) (podpis Wykonawcy) 22

23 . (Pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór wykazu wykonanych usług WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz wykonanych usług, tj. dwóch usług o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: Lp. Przedmiot usługi Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana Data wykonania usługi Wartość usługi brutto Do wykazu załączam dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie... (podpis Wykonawcy)..., dnia. (miejscowość) 23

24 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór wykazu sprzętu (Pieczęć Wykonawcy) WYKAZ SRZĘTU (PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA) ZADANIE NR.!!! należy wypełnić oddzielnie dla każdej części zamówienia oświadczam, że przy wykonywaniu zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018 reprezentowana przeze mnie firma dysponuje lub będzie dysponować m.in. następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu : Lp. 1 Opis sprzętu (rodzaj sprzętu, nazwa producenta, model, moc w KM) Rok produkcji Liczba jednostek Podstawa prawna dysponowania sprzętem (nazwa właściciela sprzętu) 2.. (podpis Wykonawcy)..., dnia. (miejscowość) Uwaga: w przypadku sprzętu wynajętego, dzierżawionego, użyczonego należy załączyć wstępne porozumienie, zobowiązanie do współpracy lub umowę z właścicielem sprzętu 24

25 Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór oświadczenia Zad. nr 20 (Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż przy wykonywaniu zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018 w Zadaniu nr 20 odśnieżanie dachów na budynkach stanowiących własność Zamawiającego dysponuję /* będę dysponował.. pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokościach. * niepotrzebne skreślić 25

26 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2017/2018. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki Wykonawcy : 1. Do wykonawcy będzie należało utrzymanie stanu gotowości i podstawianie do dyspozycji zamawiającego na każde jego wezwanie sprzętu sprawnego technicznie i przystosowanego do odśnieżana. 2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i w załącznikach stanowiących jej integralną część. 3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wiedzy o topografii dróg gminnych. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia lub mające związek z nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 5. Wykonawca zapewnia sprzęt do realizacji zamówienia zgodnie z treścią złożonej oferty. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy tak, aby rozpocząć w pełnym zakresie realizację zamówienia (we wszystkich częściach zamówienia jednocześnie) zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego. 6. Wykonawca powinien wyposażyć sprzęt do odśnieżania w lampy sygnalizacyjne i oświetlenie oraz łączność z kierującymi pracami zimowego utrzymania. 7. Zamawiający w razie konieczności może skierować sprzęt do odśnieżania do innych sektorów niż wynika to z umowy, po cenie zaoferowanej w niniejszym postępowaniu. Przedmiot zamówienia stanowią następujące zadania: ZADANIE NR 1 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Bobrowa, Tatarowce i drogi Tatarowce Łukiany Zajezierce i Bobrowa Płoskie Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 60% na szerokość 6 m, 40% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 2 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Kuriany, Płoskie, Kamionka, Protasy, Halickie, Białostoczek, Łubniki Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. 26

27 Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 3 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Kuriany, Płoskie, Kamionka, Protasy, Halickie, Białostoczek, Łubniki Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 4 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Wielkie i Tylwickie, Teodorowo, Rudnica, Małynka, Żywkowo, Ochremowicze Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 35 km w tym 60% na szerokość 6 m, 40% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 5 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Rafałówka, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Wielkie i Tylwickie, Teodorowo, Rudnica, Małynka, Żywkowo, Ochremowicze Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 35 km w tym 60% na szerokość 6 m, 40% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 6 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Ryboły, Pawły, Dawidowicze, Ciełuszki, Kaniuki i całość drogi Ryboły Rzepniki Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem lub koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 60 km w tym 60% na szerokość 6 m, 40% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 7 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie sołectw: Zwierki, Skrybicze, Kudrycze, Krynickie, Rzepniki, Koźliki Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem lub koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 50 km w tym 60% na szerokość 6 m, 40% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 8 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum) : 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. 27

28 Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 9 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 10 Zakres: Odśnieżanie dróg na terenie miasta Zabłudów i sołectw: Ostrówki, Aleksicze, Sieśki, Gnieciuki, Kucharówka, Kowalowce Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 80 KM z pługiem, koparko-spycharka z pługiem lub samochód ciężarowy z pługiem. Ilość km do odśnieżania: 40 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 11 Zakres: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy. Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania równiarka samojezdna z pługiem przednim oraz lemieszem roboczym. Ilość km do odśnieżania: 50 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 12 Zakres: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy. Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania równiarka samojezdna z pługiem przednim oraz lemieszem roboczym. Ilość km do odśnieżania: 50 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 13 Zakres: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy. Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania równiarka samojezdna z pługiem przednim oraz lemieszem roboczym. Ilość km do odśnieżania: 50 km w tym 70% na szerokość 6 m, 30% na szerokość 4 m. ZADANIE NR 14 Zakres: Sprzęt ciężki w razie obfitych opadów śniegu do odśnieżania dróg na terenie całej gminy. Sprzęt niezbędny do realizacji zadania (minimum): 1 jednostka do odśnieżania spycharka gąsienicowa z pługiem przednim skośnym. 28

Urząd Miejski w Zabłudowie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2018/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Urząd Miejski w Zabłudowie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2018/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 644797-N-2018 z dnia 2018-11-06 r. Urząd Miejski w Zabłudowie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zabłudów w sezonie zimowym 2018/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, WROCŁAW

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, WROCŁAW Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

AZ/3840/40/2016 Zał. nr 01 do SIWZ

AZ/3840/40/2016 Zał. nr 01 do SIWZ Zał. nr 01 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

AZ/3840/41/2016 Zał. nr 01 do SIWZ

AZ/3840/41/2016 Zał. nr 01 do SIWZ Zał. nr 01 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SP1OZ Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok, ul. Czackiego 8 tel./fax (085)

SP1OZ Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok, ul. Czackiego 8 tel./fax (085) Załącznik nr 1 do SIWZ nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy adres do korespondencji: e-mail:.. tel... fax.:... /miejscowość i data/ FORMULARZ OFERTOWY Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej wifi i DECT z ich montażem

Modernizacja i rozbudowa sieci teletechnicznej wraz z dostawą urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej wifi i DECT z ich montażem Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

..., nr tel./fax...

..., nr tel./fax... Załącznik Nr 1 do SIWZ Ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Gmina Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax..../..... REGON:...NIP:...

Bardziej szczegółowo

Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2017/2018 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax.../... REGON:...NIP:... Osoba upoważniona do kontaktów... Adres:...

FORMULARZ OFERTOWY. Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax.../... REGON:...NIP:... Osoba upoważniona do kontaktów... Adres:... Załącznik Nr 1 do SIWZ Gmina Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice FORMULARZ OFERTOWY Ofertę przetargową składa: Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax..../..... REGON:...NIP:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Cena jednostkowa za roboczogodzinę (zł ) netto A B C D E F G %

FORMULARZ OFERTOWY. Cena jednostkowa za roboczogodzinę (zł ) netto A B C D E F G % Załącznik nr 2 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15 NIP: 542-323-00-46 WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa: Siedziba: Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska

FORMULARZ OFERTY. Gmina Płaska Płaska Płaska Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY..... miejscowość, data Gmina Płaska Płaska 53 16-326 Płaska Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców): Dane teleadresowe (w przypadku oferty

Bardziej szczegółowo

Wykonawca/Wykonawcy:...

Wykonawca/Wykonawcy:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,...

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1...,... Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie ul. Wojska Polskiego 48, 18 500 Kolno tel./fax.: (86) 278 29 16 e-mail: pzd@powiatkolno.pl FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1...,... miejsce dnia Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY z ogólnej liczby stron SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA im. TWÓRCÓW POLSKIEJ MIEDZI w JĘDRZYCHOWIE 59-101 Polkowice, Jędrzychów 24A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę ryczałtową netto. .zł plus VAT % co daje kwotę w wysokości zł brutto

Oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę ryczałtową netto. .zł plus VAT % co daje kwotę w wysokości zł brutto Dane rejestrowe Wykonawcy/Oferenta: Załącznik nr 1 do SIWZ Pełna nazwa: Adres: NIP/REGON:... Adresy / numery do porozumiewania się: Numer telefonu:.. E-mail:.. Adres pocztowy:.. Adresat: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utworzenia trasy spacerowej

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica w celu utworzenia trasy spacerowej Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek

Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: ... pieczęć Wykonawcy/Wykonawców Załącznik nr 1 do SIWZ Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Zadanie nr I:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający: Gmina Klukowo ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo NIP 722-152-60-98 REGON 450670189 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający: Gmina Klukowo ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo NIP 722-152-60-98 REGON 450670189 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2017/2018

Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2017/2018 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

O F E R T A ZAMAWIAJĄCY

O F E R T A ZAMAWIAJĄCY ... pieczęć Wykonawcy REGON:... NIP:... O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY Gmina Błonie reprezentowana przez Burmistrza Błonia WZP.271.13.2019 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach

FORMULARZ OFERTOWY. Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy.. Załącznik nr 1 do SIWZ dane do korespondencji: e-mail:.. fax.:... FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę i przebudowę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy do Zad UMOWA. zawarta w dniu r. w Zabłudowie, pomiędzy:

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy do Zad UMOWA. zawarta w dniu r. w Zabłudowie, pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy do Zad. 1-13 UMOWA zawarta w dniu..2017 r. w Zabłudowie, pomiędzy: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, reprezentowaną przez: Adama Tomanka Burmistrza Zabłudowa,

Bardziej szczegółowo

Sowiogórski Raj budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

Sowiogórski Raj budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.2/2019 Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe kelner, barman i barista dla uczniów szkół zawodowych I.

Bardziej szczegółowo

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY

ADM /2016 Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15 NIP: 542-323-00-46 WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa: Siedziba: Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferuję wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości:... zł, obliczoną jn.

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferuję wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości:... zł, obliczoną jn. Załącznik nr 1 do SIWZ nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy /miejscowość i data/ tel.:.. dane do korespondencji: e-mail:.. fax.:... Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni

Tajemnice militarnych podziemi zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ (zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia)

O F E R T A. SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ (zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ... pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY Zakład Usług Komunalnych w Błoniu w imieniu którego występuje Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Błonia WZP.271.14.2017 Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY

RI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Ciechanowiec zwana dalej Zamawiającym ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@ciechanowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca

Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH UL. SZEWSKA 37, 50-139 WROCŁAW FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy

Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy IiR.271.3.10.2016 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Eko Głuszyca tu mieszkam, tu żyję budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca

Eko Głuszyca tu mieszkam, tu żyję budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Wykonawca/Wykonawcy:...

Wykonawca/Wykonawcy:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO III NUMER POSTĘPOWANIA: 28/ZP/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO III NUMER POSTĘPOWANIA: 28/ZP/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO III NUMER POSTĘPOWANIA: 28/ZP/2018 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 GPI

Załącznik nr 1 GPI GPI.271.2.2019 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:,,dostawa żwiru gruboziarnistego na potrzeby bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Oferta Dostawcy. Zakup samochodu ciężarowego

Oferta Dostawcy. Zakup samochodu ciężarowego Formularz Nr 1 Oferta Dostawcy Zakup samochodu ciężarowego Miasto i Gmina Lipsko ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku 27-300 Lipsko ul. Solecka 88 I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji na przebudowę

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2016/2017

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2016/2017 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

Zakup wozu strażackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres) FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1.. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ

Projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu współfinansowany ze środków RPO WŁ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mediów na zlecenie Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mediów na zlecenie Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mediów na zlecenie Zamawiającego Rozdział 1 Informacje podstawowe 1.1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Oferta 21

Rozdział 2 Oferta 21 Rozdział 2 Oferta 21 OFERTA (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Do Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Św. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: ZDP - SD/7DW-DP/17 Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku Rybnik, ul. Jankowicka 49 Znak sprawy: ZP- SD/7DW - DP/17

znak sprawy: ZDP - SD/7DW-DP/17 Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku Rybnik, ul. Jankowicka 49 Znak sprawy: ZP- SD/7DW - DP/17 Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49 Znak sprawy: ZP- SD/7DW - DP/17 Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na dwa zadania. 1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa... Adres...

OFERTA. Nazwa... Adres... NO-223/IX/17 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. zł (słownie:.. ...)

FORMULARZ OFERTOWY. zł (słownie:.. ...) Znak sprawy: UG.71.1.017 Załącznik Nr 1 do SIWZ Gmina Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice Ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax..../...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o.

FORMULARZ OFERTY. DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do IDW Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku

Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Wykonawca:.. (pełna nazwa/firma, adres).. (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:.. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Termin płatności faktur [dni]:

FORMULARZ OFERTY. Termin płatności faktur [dni]: Załącznik nr 1 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy:. Nazwy wykonawców występujących wspólnie (1) : Adres wykonawcy:.. Zarejestrowane adresy wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu

OFERTA. Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/Lider Konsorcjum * Nazwa i adres firmy:.. tel./fax. :... NIP: REGON:. e-mail: http: MIASTO ŻYWIEC Rynek 2 34-300 Żywiec OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 etap I I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.5/2017 Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

CZ.I Przebudowa drogi powiatowej nr 2646G Silno Ostrowite Ciechocin o dł. ok. 4,41 km.

CZ.I Przebudowa drogi powiatowej nr 2646G Silno Ostrowite Ciechocin o dł. ok. 4,41 km. Dział B. DRUK OFERTY O F E R T A... (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... POWIAT CHOJNICKI ul. 31 Stycznia 56 89-600 CHOJNICE e-mail... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GINA BISKUPICE zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane ADM

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane ADM Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres wykonawcy...... Adres do korespondencji:... e mail:... tel.... fax:... 2016 r. /miejscowość/ Stadion Miejski " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

... ) 2) stawka podatku VAT... %, łączna kwota podatku VAT... zł (słownie : )

... ) 2) stawka podatku VAT... %, łączna kwota podatku VAT... zł (słownie : ) Znak sprawy: UG.271.19.2017 Załącznik Nr 1 do SIWZ Gmina Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice FORMULARZ OFERTOWY Ofertę przetargową składa: Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Województwo:...Powiat:... Tel./Fax..../...

Bardziej szczegółowo

... Nr NIP/ REGON BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A

... Nr NIP/ REGON BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A Formularz nr 3... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu... e-mail... Nr NIP/ REGON BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Informacje podstawowe

Rozdział 1 Informacje podstawowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów na zlecenie Zamawiającego Rozdział 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr P w miejscowości Bronisław

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr P w miejscowości Bronisław załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 550135P w miejscowości Bronisław Gmina Krzykosy ul. Głowna 37

Bardziej szczegółowo

elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku"

elektroenergetycznych oraz asysta techniczna podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres wykonawcy...... Adres do korespondencji:... e mail:... tel.... fax:... 2016 r. /miejscowość/ Stadion Miejski " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz PRZESŁANEK WYKLUCZENIA. na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz PRZESŁANEK WYKLUCZENIA. na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr 9 do SIWZ /składany wraz z ofertą/ Wykonawca nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy.. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - oświadczenie wstępne składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE DYDAKTYCZNE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE DYDAKTYCZNE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLEŚNICY Załącznik nr 1 do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) województwo:... powiat:... REGON:... NIP:... Nr telefonu: (0- )... Nr fax: (0- )... e-mail:... Konto bankowe do zwrotu wadium:...... OFERTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Załącznik nr 1a Zamawiający: Wykonawca: Gmina Bisztynek ul. Kościuszki 2 11-230 Bisztynek (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: (imię, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu do sieci Zamawiającego

System kontroli dostępu do sieci Zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu... e-mail... Nr NIP/ REGON BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Aleje Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW

S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW S P E C Y F I KACJA I S T OTNYCH W A R U N KÓW ZA M ÓWIENIA na zakup, dostawę i rozładunek kruszywa budowlanego (dolomit) na drogach i ulicach na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI CT. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr L w miejscowości Panieńszczyzna

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI CT. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr L w miejscowości Panieńszczyzna ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.74.2016.CT Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105988L w miejscowości Panieńszczyzna Komisja przetargowa: Zatwierdzam:... SPIS TREŚCI: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku"

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres wykonawcy...... Adres do korespondencji:... e mail:... tel.... fax:... 2016 r. /miejscowość/ Stadion Miejski " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo