Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 08/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 08/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)"

Transkrypt

1 Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 08/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Catherine STIHLER PL PL

2

3 Projekt poprawki 6965 === IMCO/6965 === Dodaj: Ogółem Treść: Projekt pilotażowy Szkolenia dla MŚP w zakresie praw konsumentów w erze cyfrowej Uwagi: Dodaj następujący tekst: Niniejszy projekt pilotażowy powinien pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w respektowaniu ustawodawstwa z dziedziny ochrony praw konsumenta w środowisku internetowym. Lepsze przestrzeganie przepisów zmniejszy liczbę problemów napotykanych przez konsumentów i pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie problemów z organami egzekwowania prawa. podmiot wybrany przez Komisję opracowałby oraz udostępniłby za darmo stowarzyszeniom konsumentów i przedsiębiorców moduły szkoleniowe dla MŚP w zakresie prawa umów i prawa marketingowego dotyczących internetu, obejmujących dyrektywę 2011/83/UE (dyrektywa w sprawie praw konsumentów), dyrektywę 2000/31/WE (dyrektywę w sprawie handlu elektronicznego) oraz stosowne ustawodawstwo krajowe w państwach członkowskich. Moduły zostałyby opracowane jako pozainternetowe kursy szkoleniowe dla wszystkich 28 państw członkowskich (plus Norwegia i Islandia), w językach wszystkich państw członkowskich UE. W drugiej fazie projektu możliwe byłoby też dostosowanie modułów do ich używania online oraz ich przetłumaczenie na język angielski, aby ułatwić również handel transgraniczny. Zachęcałoby się stowarzyszenia konsumentów i przedsiębiorców do wykorzystania tych modułów w ramach programów szkoleniowych oferowanych MŚP i dotyczących ich obowiązków. Etap początkowy projektu trwałby od połowy 2015 r. do połowy 2016 r. i zostałby przeznaczony na opracowanie modułów szkoleniowych oraz procesu funkcjonowania, po czym nastąpiłby etap prowadzenia projektu. Wraz z upływem czasu moduły szkoleniowe byłyby usprawniane i poprawiane dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników oraz ze względu na zmiany w prawodawstwie wymagające wniesienia uzupełnień do modułów. Pierwsza konferencja gromadząca wszystkie zainteresowane strony (stowarzyszenia konsumentów i przedsiębiorców, prawników, organy władzy), a po niej kolejne konferencje organizowane co dwa lata dałyby możliwość ocenienia poczynionych postępów, analizę zastosowania, ocenę skuteczności i nadanie tym pracom widocznego charakteru. Podstawa prawna: Dodaj następujący tekst: Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 3

4 zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2012 (Dz.U. L 298 z , s. 1). Wyniki badań wykazały, że w wielu MŚP brakuje podstawowej znajomości odpowiednich przepisów UE transponowanych do prawa krajowego. Zmiany modeli biznesowych w środowisku internetowym oraz nowe ustawodawstwo zawierające specjalne przepisy dotyczące produktów online i marketingu online, takie jak dyrektywa w sprawie praw konsumentów, a także powiązania z ustawodawstwem sektorowym tworzą bardzo złożone otoczenie, w którym małym firmom trudno samodzielnie funkcjonować. Lepsze przestrzeganie przepisów zmniejszy liczbę problemów napotykanych przez konsumentów i pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie problemów z organami egzekwowania prawa. Projekt poprawki 6964 === IMCO/6964 === Pozycja Projekt pilotażowy Twoje podróże w Europie program do zastosowania w urządzeniach mobilnych p.m p.m p.m Ogółem p.m p.m p.m Korzystanie w Europie z internetu poprzez telefon komórkowy zwiększyło się ponad dwukrotnie między 2010 a 2012 r. Podróżując po Europie, obywatele często mają problemy, np. z powodu odwołanych lotów. Aplikacja ta mogłaby być pomocna przy natychmiastowym rozwiązywaniu sporów z podmiotami handlowymi własnymi siłami. Sprawnie działające systemy rynku wewnętrznego w całej UE będą zachętą dla konsumentów do poszukiwania rozwiązań problemów pojawiających się podczas nabywania produktów i usług na jednolitym rynku. Projekt poprawki 6963 === IMCO/6963 === Pozycja Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku p.m p.m Ogółem p.m p.m

5 Angażowanie zainteresowanych stron w dalszy rozwój jednolitego rynku to zadanie nietracące na aktualności i szczególnie ważne w dobie słabego wzrostu gospodarczego. W związku z sukcesem pierwszego forum jednolitego rynku oraz w świetle doświadczeń zdobytych dzięki tygodniowi jednolitego rynku należy wzmocnić wysiłki mające na celu przybliżenie obywatelom jednolitego rynku. Dzięki temu wydarzeniu możliwe będzie zidentyfikowanie przeszkód, które należy usunąć, aby dokończyć tworzenie jednolitego rynku, a także udostępnienie narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, co przyczyni się do lepszej widoczności i postrzegania PE w korzystniejszym świetle. Projekt poprawki 6962 === IMCO/6962 === Artykuł Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji Ogółem Projekt poprawki 6961 === IMCO/6961 === Pozycja Wydatki pomocnicze na program ochrony konsumentów Ogółem Projekt poprawki 6960 === IMCO/6960 === 5

6 Artykuł Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów Ogółem Projekt poprawki 6959 === IMCO/6959 === Artykuł Wspieranie funkcjonowania i modernizacji unii celnej Ogółem Projekt poprawki 6958 === IMCO/6958 === Artykuł Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Podatki i unia celna Ogółem

7 Projekt poprawki 6957 === IMCO/6957 === Przedłożona przez: Ildikó Gáll-Pelcz, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Pozycja Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku p.m p.m Ogółem p.m p.m Angażowanie zainteresowanych stron w dalszy rozwój jednolitego rynku to zadanie nietracące na aktualności i szczególnie ważne w dobie słabego wzrostu gospodarczego. W związku z sukcesem pierwszego forum jednolitego rynku oraz w świetle doświadczeń zdobytych dzięki tygodniowi jednolitego rynku należy wzmocnić wysiłki mające na celu przybliżenie obywatelom jednolitego rynku. Dzięki temu wydarzeniu możliwe będzie zidentyfikowanie przeszkód, które należy usunąć, aby dokończyć tworzenie jednolitego rynku, a także udostępnienie narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, co przyczyni się do lepszej widoczności i postrzegania PE w korzystniejszym świetle. Projekt poprawki 6956 === IMCO/6956 === Artykuł Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Rynek wewnętrzny i usługi Ogółem Projekt poprawki 6955 === IMCO/6955 === Przedłożona przez: Maria Grapini, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Pozycja Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 7

8 Ogółem Strategia Europa 2020 określiła badania i innowacje jako czynniki kluczowe dla osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Horyzont 2020 reprezentuje nowe podejście, mające na celu wsparcie innowacyjnych działań MŚP, niosąc pozytywne skutki gospodarcze. W tym kontekście należy zwiększyć o EUR środki na płatności w pozycji , aby wesprzeć innowacyjne projekty MŚP. Projekt poprawki 6954 === IMCO/6954 === Pozycja Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) Ogółem Projekt poprawki 6953 === IMCO/6953 === Przedłożona przez: Maria Grapini, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Artykuł Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych Ogółem Środki na płatności w artykule budżetu należy zwiększyć o EUR w celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego. Zwiększenie środków jest konieczne, aby ułatwić wprowadzenie systemu informacji o normach technicznych i przepisach oraz wdrożyć prawodawstwo UE w zakresie wyrobów medycznych, kosmetyków, środków spożywczych, produktów leczniczych, klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów, maszyn oraz bezpieczeństwa i jakości środowiska. 8

9 Projekt poprawki 6952 === IMCO/6952 === Artykuł Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych Ogółem Projekt poprawki 6951 === IMCO/6951 === Przedłożona przez: Maria Grapini, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Dodaj: Ogółem Treść: Zwiększenie środków na dopłaty do oprocentowania pożyczek udzielanych MŚP Uwagi: Dodaj następujący tekst: Dodać, co następuje: dodać pozycję w budżecie Zwiększenie środków na dopłaty do oprocentowania pożyczek udzielanych MŚP. Dostęp do środków finansowych jest kluczowy dla rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Europejskie modele finansowania biznesu oraz programy wsparcia pozostają w związku z tym ogromnie ważnym instrumentem. W tym kontekście proponuje się dodanie nowej pozycji w budżecie w celu ułatwienia dostępu do unijnych dopłat do oprocentowania pożyczek udzielanych MŚP. Niniejszy projekt pilotażowy wymaga finansowania w wysokości EUR przez okres dwóch lat. Projekt poprawki 6950 === IMCO/6950 === Przedłożona przez: Maria Grapini, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 9

10 Pozycja Wydatki pomocnicze na Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) Ogółem Aby przyczynić się do umocnienia konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw UE, zwłaszcza MŚP, oraz aby wesprzeć istniejące MŚP, promować kulturę przedsiębiorczości, zachęcać do rozwoju MŚP i generować zrównoważony wzrost gospodarczy należy dbać o wystarczające środki finansowe przeznaczane na program COSME. W związki z tym zarówno środki na płatności, jak i środki na zobowiązania w pozycji budżetowej należy podnieść o EUR.. 10

Przywrócenie projektu budżetu (PB). =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Przywrócenie projektu budżetu (PB). =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Projekt poprawki 6975 === IMCO/6975 === Pozycja 02 01 04 01 Wydatki pomocnicze na Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) 02 01 04 01 2 740 400

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 06/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013)

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 06/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 06/09/2012 BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Rapporteur: Cornelis de JONG PL PL Projekt poprawki 6900 ===

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 05/09/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014)

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 05/09/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 05/09/2013 BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ PL PL Projekt poprawki 7000 ===

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 03/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013)

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 03/09/2012. BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 03/09/2012 BUDGETARY AMENDMENTS (2013 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2013) Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ PL PL Projekt poprawki 6925 ===

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/08/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016)

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/08/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 31/08/2015 BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Rapporteur: Reimer BÖGE PL PL Projekt poprawki 6600 === INTA/6600

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 171/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2018 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2018 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 03/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Reimer Böge PL PL Projekt poprawki 6978 === INTA/6978

Bardziej szczegółowo

(2) Podstawę prawną do organizowania kursów szkoleniowych w dziedzinie zdrowia roślin stanowi dyrektywa Rady 2000/29/WE ( 4 ).

(2) Podstawę prawną do organizowania kursów szkoleniowych w dziedzinie zdrowia roślin stanowi dyrektywa Rady 2000/29/WE ( 4 ). 29.3.2019 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/3 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie finansowania programu Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dostęp p do informacji naukowej i jej rozpowszechnianie w kontekście konkurencyjności ci oraz innowacyjności

Dostęp p do informacji naukowej i jej rozpowszechnianie w kontekście konkurencyjności ci oraz innowacyjności Dostęp p do informacji naukowej i jej rozpowszechnianie w kontekście konkurencyjności ci oraz innowacyjności ci Unii Europejskiej dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. ŚWSZ w Katowicach IX Krajowe FORUM

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 78 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0009/55. Poprawka. Marine Le Pen w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0009/55. Poprawka. Marine Le Pen w imieniu grupy ENF 27.1.2016 A8-0009/55 55 Motyw A A. mając na uwadze, że negocjacje w sprawie porozumienia TiSA powinny pozwolić zapewnić skuteczne regulacje na szczeblu międzynarodowym, a nie obniżyć uregulowania na szczeblach

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/618

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/618 22.3.2019 A8-0206/618 618 Motyw 1 (1) W celu utworzenia bezpiecznego, wydajnego i odpowiedzialnego społecznie sektora transportu drogowego konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrony

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni 6.4.2016 A8-0278/2 2 Motyw A A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe narzędzie przywracania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii; A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 1 DG G 2A

10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 lipca 2017 r. (OR. en) 10939/17 ADD 5 COR 2 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.6.2019 r. COM(2019) 270 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302

Bardziej szczegółowo

8944/17 dj/mi/gt 1 DG G 3 C

8944/17 dj/mi/gt 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2017 r. (OR. en) 8944/17 COMPET 305 IND 103 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli Nr poprz. dok.: 8630/17 COMPET 278 IND 96 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2018 COM(2018) 398 final 2018/0222 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art.

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 02/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Pervenche BERÈS

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 02/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Pervenche BERÈS Committee / Commission ECON Meeting of / Réunion du 02/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Pervenche BERÈS PL PL Projekt poprawki 6600 Odpowiednia linia budżetowa : S2-6

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 2.10.2013 2013/2117(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

10919/19 ADD 2 mo/dh/mg 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 2 mo/dh/mg 1 ECOMP.2.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2019 r. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 1232015 2015/2011(BUD) PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu 1 do budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska 10 priorytetów w 10 scenariuszach Jednolity rynek cyfrowy. Sylwia K. Mazur, Scenariusz 2, Załącznik 1

Komisja Europejska 10 priorytetów w 10 scenariuszach Jednolity rynek cyfrowy. Sylwia K. Mazur, Scenariusz 2, Załącznik 1 Komisja Europejska 10 priorytetów w 10 scenariuszach Jednolity rynek cyfrowy Sylwia K. Mazur, Scenariusz 2, Załącznik 1 Komisja Europejska informacje ogólne Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając

Bardziej szczegółowo

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 29.5.2012 2011/0299(COD) PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA EUROPA PODPROGRAM MEDIA. dostępność środków po przyjęciu budżetu na rok 2018 przez władzę budżetową,

KREATYWNA EUROPA PODPROGRAM MEDIA. dostępność środków po przyjęciu budżetu na rok 2018 przez władzę budżetową, KREATYWNA EUROPA PODPROGRAM MEDIA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/18/2017: WSPARCIE NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO RYNKÓW OSTRZEŻENIE: Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest uzależnione od:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza i inteligentne specjalizacje regionu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza i inteligentne specjalizacje regionu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza i inteligentne specjalizacje regionu Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INNOWACYJNOŚCI

POLITYKA INNOWACYJNOŚCI POLITYKA INNOWACYJNOŚCI Innowacje odgrywają coraz większą rolę w naszej gospodarce. Przynoszą korzyści wszystkim obywatelom zarówno konsumentom, jak i pracownikom. Mają one kluczowe znaczenie dla tworzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. ustanawiającego Program InvestEU

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. ustanawiającego Program InvestEU KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU {SEC(2018) 293 final}

Bardziej szczegółowo

6622/16 mb/mm 1 DG G 3A

6622/16 mb/mm 1 DG G 3A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) 6622/16 WYNIK PRAC Od: Do: RADA (ds. KONKURENCYJNOŚCI) Delegacje Nr poprz. dok.: 6260/16 Dotyczy: MI 111 COMPET 103 CONSOM 45 PI 21 IND 41 ECOFIN

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW DOTYCZĄCEJ TRANSGRANICZNEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO DO UTWORÓW OSIEROCONYCH

WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW DOTYCZĄCEJ TRANSGRANICZNEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO DO UTWORÓW OSIEROCONYCH KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.5.2011 SEK(2011) 616 wersja ostateczna C7-0138/11 -PL WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW DOTYCZĄCEJ TRANSGRANICZNEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

FORUM JEDNOLITEGO RYNKU DEKLARACJA KRAKOWSKA

FORUM JEDNOLITEGO RYNKU DEKLARACJA KRAKOWSKA FORUM JEDNOLITEGO RYNKU Kraków, 3-4 października 2011 r. DEKLARACJA KRAKOWSKA Pierwsze Forum Jednolitego Rynku zgromadziło europejskich obywateli, przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0359 (COD) 9316/17 JUSTCIV 112 EJUSTICE 65 ECOFIN 418 COMPET 415 EM 312 SOC 398 CODEC 833 NOTA Od:

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza cele i działania

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza cele i działania Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza cele i działania dr Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego program Kreatywna Europa (2021

Bardziej szczegółowo

15122/07 ppa/dj/dz 1

15122/07 ppa/dj/dz 1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 listopada 2007 r. (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 2832. POSIEDZENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ ds. KONKURENCYJNOŚCI (RYNKU WEWNĘTRZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2016 r. COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku

Nowe działania PARP w POWER Warszawa, 29 września 2017 roku 2017 Nowe działania PARP w POWER 2018+ Warszawa, 29 września 2017 roku Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Cel szczegółowy 1: Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach Obszar:

Bardziej szczegółowo

Komisja Prawna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia DOKUMENT ROBOCZY

Komisja Prawna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia DOKUMENT ROBOCZY PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 3.6.2013 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Cyfrowej Polski Jerzy Kwieciński

Wyzwania Cyfrowej Polski Jerzy Kwieciński Wyzwania Cyfrowej Polski 2014-2020 Jerzy Kwieciński XXII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina, WDW Jawor, 16-17 czerwca 2014 1 2 Agenda 1. Dlaczego Polska Cyfrowa jest tak ważna? 2.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Koncepcja SMART SPECIALISATION a Polityka Spójności UE po 2014

Koncepcja SMART SPECIALISATION a Polityka Spójności UE po 2014 Koncepcja SMART SPECIALISATION a Polityka Spójności UE po 2014 Małgorzata Rudnicka Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Wydział Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO

INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO 2014+. Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Całkowita kwota alokacji dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

ROLA PARTNERSTW STRATEGICZNYCH I MOBILNOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS+

ROLA PARTNERSTW STRATEGICZNYCH I MOBILNOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS+ ROLA PARTNERSTW STRATEGICZNYCH I MOBILNOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna uczniów i kadry VET Akcja 2 Partnerstwa strategiczne VET AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Staże zawodowe za granicą

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020 Najnowsze komunikaty i projekty rozporządzeń KE Zespół ds. funduszy UE

Perspektywa finansowa 2014-2020 Najnowsze komunikaty i projekty rozporządzeń KE Zespół ds. funduszy UE Perspektywa finansowa 2014-2020 Najnowsze komunikaty i projekty rozporządzeń KE Zespół ds. funduszy UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

10130/10 mik/kt/kd 1 DG C IIB

10130/10 mik/kt/kd 1 DG C IIB RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 maja 2010 r. (27.05) (OR. en) 10130/10 TELECOM 58 COMPET 171 RECH 200 NOTA Od: COREPER Do: Rada Nr wniosku Kom.: 9981/10 TELECOM 52 AUDIO 17 COMPET 165 RECH 193 MI 168

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku. Warszawa, 28 czerwca 2018 r.

Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku. Warszawa, 28 czerwca 2018 r. Przyszłość programów Interreg i EIS po 2020 roku Warszawa, 28 czerwca 2018 r. Środki finansowe na Interreg 2021-2027 2014-2020 8,9 mld EUR (2,75% na PS): Transgraniczny 74,05% Transnarodowy - 20,36% Międzyregionalny

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0021/4. Poprawka. Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0021/4. Poprawka. Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE 8.2.2017 A8-0021/4 4 Ustęp 1 1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa oraz działania Komisji mające na celu rozpoznanie źródeł ożywienia sektora

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny Załącznik do Uchwały Nr XLIV/805/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku S T A T U T Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 29.2.2012 2011/XXXX(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku

Bardziej szczegółowo

COSME 2014-2020. Katowice, 26.11.2014

COSME 2014-2020. Katowice, 26.11.2014 COSME 2014-2020 Katowice, 26.11.2014 COSME 2014-2020 Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises (2014 2020) Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt. Transformacja Gospodarcza Subregionu Konińskiego kierunek wodór. 12 grudnia 2018r.

Konferencja pt. Transformacja Gospodarcza Subregionu Konińskiego kierunek wodór. 12 grudnia 2018r. Konferencja pt. Transformacja Gospodarcza Subregionu Konińskiego kierunek wodór 12 grudnia 2018r. O AGENCJI Działamy na rynku ponad 25 lat Jesteśmy spółką Marszałka Województwa Wielkopolskiego utworzoną

Bardziej szczegółowo