Program studiów PEDAGOGIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów PEDAGOGIKA"

Transkrypt

1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Humanistyczny Program studiów PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny 216/217 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 września 216 r. UCHWAŁA NR 7//216 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Zgodnie z: - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 214r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia; - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 212 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; - UCHWAŁĄ NR 2//215 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 czerwca 215 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania programów kształcenia i oceny realizacji efektów kształcenia Gorzów Wielkopolski 216 r.

2 Spis treści 1. Nazwa wydziału prowadzącego kierunek studiów 4 2. Nazwa kierunku studiów 4 3. Poziom kształcenia 4 4. Profil kształcenia 4 5. Forma studiów 4 6. Liczba semestrów i liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia 4 7. Moduły zajęć zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów 4 8. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiągniętych przez studenta Plany studiów Łączna liczb punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów Liczba punków, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Możliwość wyboru modułów zajęć, którym przypisano punkty w wymiarze nie mniejszym niż % liczby punktów, o której mowa w ust. 1 pkt Określenie dla każdego z obszarów kształcenia procentowego udziału liczby punktów w łącznej liczbie punktów, o której mowa w ust. 1 pkt Wymiar procentowy punktów o których mowa w ust. 1 pkt 2, służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych Informacja o warunkach, sposobach i kadrze prowadzącej zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym Informacja o uwzględnianiu w programie kształcenia wniosków z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy, a w przypadku gdy uczelnia prowadzi własny monitoring karier zawodowych absolwentów również wniosków z analizy wyników tego monitoringu Informacja o wykorzystaniu w pracach mających na celu określenie programu kształcenia doświadczeń i wzorców międzynarodowych Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym wymaga osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia zakładanych w programie kształcenia Pozostałe informacje Zasady rekrutacji, wymagania wstępne Ogólne cele kształcenia Opis przyjętych efektów kształcenia Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni 36 2

3 24.5. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni Określenie obszarów kształcenia i dyscyplin naukowych Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjętych uchwałą Senatu Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Wymogi związane z ukończeniem studiów Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi 38 ZAŁĄCZNIKI

4 1. Nazwa wydziału prowadzącego kierunek studiów Wydział Humanistyczny 2. Nazwa kierunku studiów Pedagogika 3. Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia, licencjackie 4. Profil kształcenia Profil praktyczny 5. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 6. Liczba semestrów i liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów; w celu uzyskania kwalifikacji odpowiadających I poziomowi kształcenia należy zdobyć 18 punktów 7. Moduły zajęć zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów Program i plan studiów stacjonarnych obejmuje ogółem 1849 godzin, na studiach niestacjonarnych 1119 godzin i 18 punktów. Szczegółowe przypisanie do każdego przedmiotu (również modułu) punktów oraz efektów kształcenia przedstawiono w tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szczegółowy opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla kierunku pedagogika profil praktyczny, zgodny z Uchwałą nr 7//216 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zamieszczono w załączniku nr 1. 4

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Biomedyczne podstawy rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wychowawcza Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika czasu wolnego Edukacja zdrowotna Terapia środowiska rodzinnego Podstawy logopedii Profilaktyka uzależnień Podstawy resocjalizacji Warsztat kompetencji interpersonalnych Współpraca szkoły z rodziną Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Edukacja artystyczna z metodyką Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Interwencja kryzysowa Struktura i organizacja pomocy społecznej Podstawy pracy socjalnej z metodyką Projekt socjalny Instytucje rynku pracy, wspieranie zatrudnienia Superwizja pracy z rodziną Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 1. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA D. M O D U Ł O B I E R A L N Y : A S Y S T E N T R O D Z I N Y E. DYPLOMOWANIE WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W18 1 K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U4 1 1 K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U22 1 K_U K_U K_U25 1 K_U26 1 K_U K_U28 1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Biomedyczne podstawy rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wychowawcza Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika czasu wolnego Edukacja zdrowotna Terapia środowiska rodzinnego Podstawy logopedii Profilaktyka uzależnień Podstawy resocjalizacji Warsztat kompetencji interpersonalnych Współpraca szkoły z rodziną Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Edukacja artystyczna z metodyką Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Zdrowie publiczne Socjologia zdrowia Psychologia zdrowia Promocja zdrowia Seksuologia Pierwsza pomoc przedmedyczna Trening zdrowotny Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 2. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA D. M O D U Ł O B I E R A L N Y : P R O M O C J A Z D R O W I A E. DYPLOMOWANIE WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U25 1 K_U K_U K_U28 1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

7 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Biomedyczne podstawy rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elem Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wych. Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Pedagogika terapeutyczna Pedagogika czasu wolnego Edukacja zdrowotna Terapia środowiska rodzinnego Podstawy logopedii Kompetencje doradcze i terapeutyczne n-la Zaburzenia rozwojowe u dzieci Sposoby poznawania dziecka Współpraca szkoły z rodziną Metodyka pedagogiki terapeutycznej Edukacja artystyczna z metodyką Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Interwencja kryzysowa Struktura i organizacja pomocy społ. Podstawy pracy socjalnej Projekt socjalny Instytucje rynku pracy. Superwizja pracy z rodziną Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 3. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C.MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA D.MODUŁ OBIERALNY: ASYSTENT RODZINY E. DYPLOMOWANIE WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U19 1 K_U K_U K_U22 1 K_U K_U K_U25 1 K_U26 1 K_U K_U28 1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

8 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Biomedyczne podstawy rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elem. etyki Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wychowawcza Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Pedagogika terapeutyczna Pedagogika czasu wolnego Edukacja zdrowotna Terapia środowiska rodzinnego Podstawy logopedii Kompetencje doradcze i terapeutyczne na-la Zaburzenia rozwojowe u dzieci Sposoby poznawania dziecka Współpraca szkoły z rodziną Metodyka pedagogiki terapeutycznej Edukacja artystyczna z metodyką Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Podstawy animaloterapii Podstawy psychoterapii Animowanie pracy terapeutycznej Animaloterapia Specjalne potrzeby edukacyjne Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 4. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika terapeutyczna z animaloterapią A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA D. MODUŁ OBIERALNY: E. ANIMALOTERAPIA DYPLOMOWANIE WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W6 1 1 K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U12 1 K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U19 1 K_U K_U K_U K_U K_U K_U25 1 K_U26 1 K_U K_U28 1 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

9 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Biomedyczne podstawy rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wychowawcza Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Wiedza o języku polskim Wiedza o naukach matematycznych Wiedza o naukach przyrodniczych Podstawy logopedii Kształcenie zint. w pedagogice przedszk. i wczesnoszk. Pedagogika wczesnoszkolną Współpraca szkoły z rodziną Edukacja polonistyczna z metodyką Edukacja matematyczna z metodyką Edukacja przyrodnicza z metodyką Edukacja plastyczna z metodyką Edukacja muzyczna z metodyką Edukacja techniczno-informatyczna Metodyka edukacji zdrowotnej i wychowania fiz. Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Pedagogika przedszkolna z metodyką Prawo opiekuńcze Wyrównywanie szans edukacyjnych Terapia środowiska rodzinnego Promocja zdrowia Techniki pamięci w nauczaniu Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 5. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA D. MODUŁ OBIERALNY: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA E. DYPLOMOWANIE WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W6 1 1 K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W18 1 K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

10 EFEKTY KSZTAŁCENIA Język obcy Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej Technologie informacyjne Emisja głosu i ergonomia Kultura języka polskiego Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Socjologia ogólna Socjologia edukacji Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i wychowawcza Pedagogika ogólna BHP Media w edukacji Historia myśli pedagogicznej Teoretyczne podstawy wychowania Dydaktyka ogólna Pedagogika społeczna Elementy pedagogiki specjalnej Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Praktyka psychologiczno-pedagogiczna Wiedza o języku polskim Wiedza o naukach matematycznych Wiedza o naukach przyrodniczych Podstawy logopedii Kształcenie zintegr. w pedagogice przedszkoln. I wczesnoszk. Pedagogika wczesnoszkolna Współpraca szkoły z rodziną Edukacja polonistyczna z metodyką Edukacja matematyczna z metodyką Edukacja przyrodnicza z metodyką Edukacja plastyczna z metodyką Edukacja muzyczna z metodyką Edukacja techniczno-informatyczna Metodyka edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego Projektowanie działań edukacyjnych Praktyka metodyczna Zdrowie publiczne Socjologia zdrowia Psychologia zdrowia Promocja zdrowia Seksuologia Pierwsza pomoc przedmedyczna Trening zdrowotny Praktyka metodyczna Seminarium dyplomowe Wykład monograficzny Wykład ogólnouczelniany Wykład ogólnouczelniany Praca dyplomowa Tabela 6. Moduły zajęć - zajęcia - wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów na kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE C. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA D. MODUŁ E. OBIERALNY: DYPLOMOWANIE PROMOCJA ZDROWIA WIEDZA K_W K_W K_W K_W K_W K_W6 1 1 K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W UMIEJĘTNOŚCI K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U12 1 K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U25 1 K_U K_U K_U KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

11 8. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiągniętych przez studenta Oparcie programu studiów na efektach kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych daje szanse na odpowiednie przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy. Stwierdzenie osiągnięcia przez studentów założonych efektów kształcenia musi podlegać weryfikacji na każdym etapie. Weryfikacja ta jest wieloaspektowa i wielokierunkowa. Przebieg weryfikacji następuje na podstawie różnego rodzaju sprawdzianów zarówno ustnych jak i pisemnych czy w formie sprawdzianów praktycznych umiejętności. Dokonując weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia uwzględnia się również obserwację i aktywność zarówno przygotowania się studenta do zajęć jak również wykonywanie przez niego określonych zadań. W trakcie całego procesu kształcenia student jest zobligowany również do wykonywania różnego rodzaju prac pisemnych na podane tematy. Ważnym wyznacznikiem osiągniętych efektów kształcenia jest również ustne wypowiadanie się studenta na wybrane tematy. Dłuższa wypowiedź czy formułowanie i rozwiazywanie problemów daje szansę na wykazanie się studentów wybranymi umiejętnościami. Dodatkowym sposobem weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia są m.in. ćwiczenia praktyczne i praktyka, w ramach których student zarówno obserwuje lekcje lub zajęcia, przygotowuje je i prowadzi. Poprzez dziennik praktyk dokonuje się analizy osiągniętych przez studenta efektów kształcenia. Inne, wybrane formy sprawdzania efektów kształcenia to m.in. egzaminy, kolokwia, projekty, prezentacje czy praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. Wykorzystywana taka różnorodność form weryfikacji osiąganych przez studenta efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia daje szansę na wnikliwą ocenę ich osiągania. Pomocny w sposobie weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia jest także przyjęty w Wydział Humanistyczny system metod oceniania (tabela nr 7 ). Tabela 7. System metod oceniania Wydziału Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Ocena formująca F1 sprawdzian (ustny, pisemny, wejściówka, sprawdzian praktyczny umiejętności, kolokwium cząstkowe, sprawdzian praktyczny umiejętności wyszukiwania i prezentacji informacji z materiałów źródłowych itd.), F2 obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć, ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć i jako pracy własnej, sprawdzenie czytania kanonu lektur, prace domowe itd.), F3 praca pisemna (pisemne wypowiedzi na podstawie źródła historycznego, referat, ćwiczenia pisemne sprawdzające poziom umiejętności samodzielnej interpretacji/analizy utworu literackiego, formułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, przygotowanie materiału dziennikarskiego, recenzja, esej, raport, pisemne prace translatorskie itd.), F4 wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, prezentacja pisemnych interpretacji, opis prezentacji multimedialnej, formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat, prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego, debata, rozwiązywanie problemu, formułowanie i rozwiązywanie problemu, przemówienie, recytacja tekstu, interpretacja tekstu, omówienie referatu problemowego, wypowiedź problemowa, analiza projektu itd.), F5 ćwiczenia praktyczne (kwerendy biblioteczne, ćwiczenia sprawdzające umiejętności, zaliczenie technik pedagogicznych), F6 zaliczenie praktyki (obserwacja/hospitacja lekcji praktykanta, omówienie zajęć praktykanta, arkusz przebiegu praktyki). Ocena podsumowująca P1 egzamin (ustny, pisemny, test sprawdzający wiedzę z całego przedmiotu itd.), P2 kolokwium (ustne, pisemne, kolokwium podsumowujące semestr, test sprawdzający wiedzę z całego przedmiotu, rozmowa podsumowująca przedmiot i wiedzę), P3 ocena podsumowująca powstała na podstawie ocen formujących, uzyskanych w semestrze, P4 praca pisemna (projekt, referat, esej, raport, materiał dziennikarski itd.), P5 wystąpienie/rozmowa (prezentacja, przemówienie, recytacja tekstu, interpretacja tekstu, omówienie referatu problemowego, wypowiedź problemowa, wypowiedź w języku obcym, materiał dziennikarski itd.), P6 dokumentacja praktyki, P7 ocena pracy dyplomowej, P8 egzamin dyplomowy. 11

12 Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest przez WH PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na rożnych etapach kształcenia przy wykorzystaniu procedury oceny stopnia realizacji założonych efektów kształcenia. Zgodnie z tą procedurą analizowane są następujące czynności/zadnia: 1) wypełnianie i ocena karty przedmiotu (sylabusów), 2) zaliczenie przedmiotów przez studentów (zaliczenie wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów), 3) zaliczenie praktyk (w tym weryfikacja efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych), 4) obrona pracy dyplomowej (w tym weryfikacja założonych w programie kształcenia efektów kształcenia dla seminarium dyplomowego i przygotowanie pracy dyplomowej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego). W ramach poszczególnych zadań wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za realizację oraz nadzór wskazanych czynności oraz termin ich realizacji. Stosowane przez WH wybrane mierniki dla weryfikacji poziomu osiągania efektów kształcenia przedstawia tabela nr 8. Tabela 8. Mierniki dla weryfikacji poziomu osiągania efektów kształcenia Lp. Zadanie Mierniki ilościowe Mierniki jakościowe 1. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów/ modułów 2. Obrona pracy dyplomowej 3. Zaliczenie praktyk zawodowych 1. Oceny z zaliczeń i egzaminów 2. Współczynnik zaliczeń w ramach poszczególnych przedmiotów w pierwszym terminie 3. Odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok /semestr 1. Oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego 2. Oceny prac dyplomowych wystawiane przez promotorów i recenzentów 3. Odsetek studentów, którzy obronili pracę dyplomową w terminie 4. Odsetek prac odrzuconych przez system Antyplagiat 1. Opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki. 2. Ocena osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia na podstawie badań skierowanych do pracodawców i studentów 1. Wnioski z hospitacji zajęć 2. Adekwatność pytań egzaminacyjnych i zaliczeniowych do zakładanych efektów kształcenia 1. Dostosowanie pytań na egzamin dyplomowy do weryfikowanych efektów kształcenia 2. Przestrzeganie zasad pisania prac dyplomowych i zasad dyplomowania Przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie i programie praktyk Weryfikacja w zakresie oceny efektów kształcenia obejmuje wszystkie kategorie obszarów. 12

13 9. Plany studiów Prezentowane plany studiów stacjonarnych określają: zestawy modułów/przedmiotów kształcenia, usytuowanie tych modułów/przedmiotów w poszczególnych semestrach i latach studiów, formy prowadzenia zajęć, wymiar zajęć, formy zaliczenia zajęć i przedmiotów, ilość punktów. 13

14 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 9. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 w tym: Lp Nazwa przedmiotu 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności intelektualnej Zo Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii Zo z elementami etyki Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki specjalnej Zo Diagnoza i terapia pedagogiczna Zo Edukacja regionalna i międzykulturowa 9 Praktyka psychologicznopedagogiczna Zo Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika opiekuńczo wychowawcza Moduł wiedzy 1 Pedagogika opiekuńczowychowawcza E Pedagogika czasu wolnego Zo Edukacja zdrowotna Zo Terapia środowiska rodzinnego Z o 5 Podstawy logopedii E Profilaktyka uzależnień Zo Podstawy resocjalizacji Zo Warsztat kompetencji Z interpersonalnych o Współpraca szkoły z rodziną Zo 3 3 Moduł metodyczny 1 Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej E Edukacja artystyczna z metodyką Z o 12 Projektowanie działań edukacyjnych Zo Praktyka metodyczna Zo 3 3 D. Moduł obieralny: asystent rodziny Interwencja kryzysowa E Struktura i organizacja pomocy 2 społecznej Zo Podstawy pracy socjalnej z 3 metodyką asystenta rodziny E Projekt socjalny Zo 3 3 Instytucje rynku pracy, wspieranie 5 zatrudnienia i organizacje pożytku publicznego Zo Superwizja pracy z rodziną Zo Praktyka metodyczna Zo 5 5 E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa sem. 6 sem. RAZEM

15 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 1. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia Lp. Nazwa przedmiotu ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. w tym: w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności intelektualnej Zo Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju 8 Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Zo Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do 11 psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki specjalnej Zo Diagnoza i terapia pedagogiczna Zo Edukacja regionalna i 8 międzykulturowa Zo Praktyka psychologicznopedagogiczna 9 Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika opiekuńczo wychowawcza Moduł wiedzy Pedagogika opiekuńczowychowawcza 1 E Pedagogika czasu wolnego Zo Edukacja zdrowotna Zo Terapia środowiska 4 rodzinnego Z o Podstawy logopedii E Profilaktyka uzależnień Zo Podstawy resocjalizacji Zo Warsztat kompetencji 8 interpersonalnych Z o Współpraca szkoły z rodziną Zo 3 3 Moduł metodyczny Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej E Edukacja artystyczna z 11 metodyką Z o Projektowanie działań 12 edukacyjnych Zo Praktyka metodyczna Z o 3 3 D. Moduł obieralny: promocja zdrowia Zdrowie publiczne E Socjologia zdrowia Zo Psychologia zdrowia Zo Promocja zdrowia E Seksuologia Zo Pierwsza pomoc przedmedyczna Zo Trening zdrowotny Zo Praktyka metodyczna Zo 5 5 E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa Zo 1 1 RAZEM

16 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 11. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny Lp. Nazwa przedmiotu ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. w tym: w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności intelektualnej Zo Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju 8 Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Zo Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki specjalnej Zo Diagnoza i terapia pedagogiczna Zo Edukacja regionalna i 8 międzykulturowa Zo Praktyka psychologicznopedagogiczna 9 Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika terapeutyczna Moduł wiedzy 1 Pedagogika terapeutyczna E Pedagogika czasu wolnego Zo Edukacja zdrowotna Zo Terapia środowiska 4 rodzinnego Zo Podstawy logopedii E Kompetencje doradcze i 6 terapeutyczne nauczyciela Zo Zaburzenia rozwojowe u dzieci Zo Sposoby poznawania dziecka Z Współpraca szkoły z 9 rodziną Zo o 3 3 Moduł metodyczny Metodyka pedagogiki 1 terapeutycznej E Edukacja artystyczna z metodyką Z Projektowanie działań 12 edukacyjnych Zo o Praktyka metodyczna Z 3 3 o D. Moduł obieralny: asystent rodziny Interwencja kryzysowa E Struktura i organizacja 2 pomocy społecznej Zo Podstawy pracy socjalnej E Projekt socjalny z metodyką 4 asystenta rodziny Zo 3 3 Instytucje rynku pracy, 5 wspieranie zatrudnienia i Zo organizacje pożytku publicznego Superwizja pracy z rodziną Zo Praktyka metodyczna Zo Interwencja kryzysowa E E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa Zo 1 1 RAZEM

17 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 12. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika terapeutyczna z animaloterapią Lp. Nazwa przedmiotu ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. w tym: w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności intelektualnej Zo Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju 8 Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Zo Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki specjalnej Zo Diagnoza i terapia pedagogiczna Zo Edukacja regionalna i 8 międzykulturowa Zo Praktyka psychologicznopedagogiczna 9 Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika terapeutyczna Moduł wiedzy 1 Pedagogika terapeutyczna E Pedagogika czasu wolnego Zo Edukacja zdrowotna Zo Terapia środowiska Z 4 rodzinnego o Podstawy logopedii E Kompetencje doradcze i 6 terapeutyczne nauczyciela Zo Zaburzenia rozwojowe u dzieci Zo Sposoby poznawania dziecka Z Współpraca szkoły z 9 rodziną Zo o 3 3 Moduł metodyczny Metodyka pedagogiki 1 terapeutycznej E Edukacja artystyczna z metodyką Z Projektowanie działań 12 edukacyjnych Zo o Praktyka metodyczna Z 3 3 o D. Moduł obieralny: animaloterapia Podstawy animaloterapii E Podstawy psychoterapiii Zo Animowanie terapeutycznej pracy E Animaloterapia Zo Specjalne potrzeby Zo 3 3 edukacyjne 6 Praktyka metodyczna Zo 5 5 E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa Zo 1 1 RAZEM

18 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 13. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną Lp Nazwa przedmiotu ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. w tym: w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności Zo intelektualnej 4 Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Zo Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki Zo specjalnej Diagnoza i terapia Zo pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Zo Praktyka psychologicznopedagogiczna Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna Moduł wiedzy 1 Wiedza o języku polskim Zo Wiedza o naukach matematycznych Zo Wiedza o naukach przyrodniczych Zo Podstawy logopedii E o Kształcenie zintegrowane w 5 pedagogice przedszkolnej i Zo wczesnoszkolnej 6 Pedagogika wczesnoszkolna E Współpraca szkoły z rodziną Zo Moduł metodyczny 8 Edukacja polonistyczna z metodyką E Edukacja matematyczna z metodyką E Edukacja przyrodnicza z metodyką Zo Edukacja plastyczna z metodyką Zo Edukacja muzyczna z metodyką Zo Edukacja techniczno-informatyczna Zo Metodyka edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego Zo Projektowanie działań edukacyjnych Zo Praktyka metodyczna Zo 3 3 D. Moduł obieralny: pedagogika przedszkolna Pedagogika przedszkolna z 1 metodyką E Prawo opiekuńcze Zo 2 2 Wyrównywanie szans 3 edukacyjnych Zo Terapia środowiska rodzinnego Zo Promocja zdrowia Zo Techniki pamięci w nauczaniu Zo Praktyka metodyczna Zo 5 5 E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa 1 1 RAZEM

19 Forma zaliczenia Ogółem Tabela 14. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika-profil praktyczny, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia Lp Nazwa przedmiotu ROK I ROK II ROK III 216/ / /219 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. w tym: w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe Język obcy E Wychowanie fizyczne Z Ochrona własności Zo intelektualnej 4 Technologie informacyjne Zo Emisja głosu i ergonomia Zo Kultura języka polskiego Zo Biomedyczne podstawy E rozwoju Wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki Zo Socjologia ogólna E Socjologia edukacji Zo Wprowadzenie do psychologii E Psychologia rozwojowa i 12 wychowawcza E Pedagogika ogólna E BHP Z B. Przedmioty kierunkowe Media w edukacji Zo Historia myśli pedagogicznej E Teoretyczne podstawy 3 wychowania E Dydaktyka ogólna E Pedagogika społeczna E Elementy pedagogiki Zo specjalnej Diagnoza i terapia Zo pedagogiczna Edukacja regionalna i międzykulturowa Zo Praktyka psychologicznopedagogiczna Zo 2 2 C. Moduł specjalnościowy pedagogika wczesnoszkolna Moduł wiedzy 1 Wiedza o języku polskim Zo Wiedza o naukach matematycznych Zo Wiedza o naukach przyrodniczych Zo Podstawy logopedii E o Kształcenie zintegrowane w 5 pedagogice przedszkolnej i Zo wczesnoszkolnej 6 Pedagogika wczesnoszkolna E Współpraca szkoły z rodziną Zo Moduł metodyczny 8 Edukacja polonistyczna z metodyką E Edukacja matematyczna z metodyką E Edukacja przyrodnicza z metodyką Zo Edukacja plastyczna z metodyką Zo Edukacja muzyczna z metodyką Zo Edukacja techniczno-informatyczna Zo Metodyka edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego Zo Projektowanie działań edukacyjnych Zo Praktyka metodyczna Zo 3 3 D. Moduł obieralny: promocja zdrowia Zdrowie publiczne E Socjologia zdrowia Zo Psychologia zdrowia Zo Promocja zdrowia E Seksuologia Zo Pierwsza pomoc przedmedyczna Zo Trening zdrowotny Zo Praktyka metodyczna Zo 5 5 E. Dyplomowanie Seminarium dyplomowe Zo Wykład monograficzny E Wykład ogólnouczelniany Zo Wykład ogólnouczelniany Zo Praca dyplomowa 1 1 RAZEM

20 1. Łączna liczb punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć a) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 18 punktów b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: punktów c) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych obejmuje: ćwiczenia, warsztaty i praktykę zawodową i wynosi 115 punktów (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny, pedagogika terapeutyczna z asystentem rodziny lub promocją zdrowia, 112 punktów (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia, pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia), 114 punktów (pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną). 11. Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych Język obcy, wychowanie fizyczne, wykłady monograficzne, wykłady ogólnouczelniane = 17 punktów (studia stacjonarne: tab. 9, 1, 11, 12, 13, 14). 12. Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów Zgodnie z Uchwałą nr 7//216 z dnia 23 lutego 2165 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla kierunku pedagogika profil praktyczny Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przyporządkował kierunek studiów do dwóch obszarów kształcenia: społecznego i humanistycznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 211 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - Dz. U. Nr 253, poz. 152), stąd student w ramach zajęć musi uzyskać 18 punktów z ww. obszarów. 13. Liczba punków, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego W ramach zajęć z języka obcego student musi uzyskać 6 punktów na studiach stacjonarnych (tabele 9, 1, 11, 12, 13, 14). 14. Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego W ramach zajęć z wychowania fizycznego student musi uzyskać 2 punkty (tabele 9, 1, 11, 12, 13, 14). 15. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Praktyka zawodowa realizowana na kierunku pedagogika umożliwia studentom weryfikację wiedzy w praktyce, sprawdzenie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a także poznanie specyfiki i perspektyw na rynku pracy. Praktyki odbywają się m.in. w szkołach podstawowych, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach, urzędach, przedsiębiorstwach, organizacjach i zakładach, do pracy w których przygotowuje się student w trakcie kształcenia na kierunku pedagogika, na wybranej specjalności studiów. Praktyka może odbywać się również poza granicami kraju. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika realizowana jest w wymiarze 21 godzin. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna odbywa się po pierwszym semestrze studiów. Praktyki metodyczne w zakresie specjalności i specjalizacji realizowane i zaliczane są na trzecim i czwartym semestrze studiów. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk zawodowych określa Regulamin Praktyk Zawodowych w Wydziale Humanistycznym. Pedagogika studia I stopnia (załącznik nr 2 ). Praktykę student odbywa w okresie wakacji lub w okresie zajęć dydaktycznych, w dni wolne od tych zajęć, o ile instrukcja określonej formy praktyki przewiduje taką możliwość. Studenta obowiązuje czas pracy zgodnie z kodeksem pracy i regulaminem pracy obowiązującym w zakładzie, w którym student odbywa praktykę. 2

21 Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z podstawowym systemem czasu pracy określonym w art kodeksu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą. 16. Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych Praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczna i metodyczne) odbywają się w drugim, piątym i szóstym semestrze. Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach praktyk wynosi 1 punktów (szczegółowe informacje: tabele nr 9, 1, 11, 12, 13, 14). 17. Możliwość wyboru modułów zajęć, którym przypisano punkty w wymiarze nie mniejszym niż % liczby punktów, o której mowa w ust. 1 pkt 2. W ramach programu na kierunku pedagogika student ma możliwość wyboru spośród trzech modułów specjalnościowych: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczna, pedagogika wczesnoszkolna (każdemu modułowi przypisane jest 51 punktów ). Ponadto student dokonuje wyboru modułu obieralnego (uzupełniającego obraną specjalność): asystent rodziny, promocja zdrowia, animaloterapia, pedagogika przedszkolna (każdemu przypisane jest 28 punktów ) ryc. 1. W ramach modułu podstawowego student dokonuje wyboru zajęć z języka obcego: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego lub języka francuskiego (każdemu przypisane jest 6 punktów ). Moduł dyplomowanie umożliwia studentowi wybór prowadzącego seminarium dyplomowe (12 punktów ) oraz wybór zajęć w ramach wykładów ogólnouczelnianych (2 punkty ) co stanowi 55% liczby punktów ANIMALO- TERAPIA PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA ASYSTENT RODZINY PEDAGOGIKA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA PROMOCJA ZDROWIA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Ryc. 1. Struktura specjalności i przypisanych im punktów na kierunku pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 18. Określenie dla każdego z obszarów kształcenia procentowego udziału liczby punktów w łącznej liczbie punktów, o której mowa w ust. 1 pkt 2. Procentowy udział punktów dla obszarów kształcenia humanistycznego i społecznego wynosi 5%/5% w łącznej liczbie punktów. 21

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów pedagogika

Program studiów pedagogika Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Humanistyczny Program studiów pedagogika studia drugiego stopnia profil praktyczny 07/08 Zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR2/5a. 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka

Załącznik NR2/5a. 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka Załącznik NR2/5a Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PROCEDURA weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku RAPORT z weryfikacji efektów kształcenia w programach SPS, SDS na kierunku Matematyka rok akademicki 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo