Dyrektywa 2014/34/UE vs. 94/9/WE Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę i badania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywa 2014/34/UE vs. 94/9/WE Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę i badania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego"

Transkrypt

1 Dyrektywa 2014/34/UE vs. 94/9/WE Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę i badania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

2 Kompetencje Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC posiada status jednostki notyfikowanej o numerze 1461, nadany przez Komisję Europejską, w zakresie 4 dyrektyw między innymi dla: Dyrektywy "maszynowej" 2006/42/WE; Dyrektywy ATEX 2014/34/UE; Dyrektywy "Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE; Dyrektywy "hałasowej" 2000/14/WE;

3 Kompetencje Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC 099), Akredytowane laboratorium badawcze LABOREx na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1340)

4 Kompetencje Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Uprawnienia w zakresie oceny zgodności z normami IECEx

5 Zakres działalności OBAC nie jest związany z jakąkolwiek działalnością projektową bądź produkcyjną, co pozwala utrzymać absolutnie bezstronny i poufny charakter naszej działalności certyfikującej.

6 Tematyka Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. I. Dyrektywa ATEX 94/9/WE vs. 2014/34/UE w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Rozwoju II. III. Kryteria podziału na grupy i kategorie Badania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego realizowane w Laboratorium Laborex OBAC Sp. z o.o.

7 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Rozwoju

8 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE 26 lutego 2014r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę nr 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia i opublikowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do 19 kwietnia 2016 r.

9 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE 2014/34/UE 19 kwietnia kwietnia 2016

10 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE

11 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE U S T AWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie swojej regulacji wdraża 12 dyrektyw w tym Dyrektywę 2014/34/UE (ATEX) 1) zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów; 2) obowiązki podmiotów gospodarczych; 3) warunki i tryb udzielania akredytacji; 4) zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność; 5) zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej ; 6) zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

12 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

13 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Dyrektywa 2014/34/UE obejmuje produkty, które są nowe na rynku Unii w chwili wprowadzania do obrotu; są to nowe produkty wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę na terytorium Unii albo produkty, bez względu na to, czy są one nowe czy używane, importowane z państwa trzeciego, Dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dostaw, w tym do sprzedaży wysyłkowej.

14 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Deklaracja zgodności powinna być pojedyncza. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego podmiotów gospodarczych wspomniana pojedyncza deklaracja zgodności UE może mieć formę pliku dokumentów, na który składają się odpowiednie poszczególne deklaracje zgodności. Ustanowiono obowiązkowe wymagania dla jednostek certyfikujących,

15 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Wprowadzono zapisy systematyzujące i wyjaśniające pojęcia takie jak: określono na nowo zakres dyrektywy wprowadzając słowo produkt zdefiniowany jako: urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej sprzęt zabezpieczający, sterujący i regulacyjny, komponenty, które mają być częścią urządzeń i systemów ochronnych Pojęcie części i podzespoły zastąpiono słowem komponenty

16 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Przestrzeń wybuchowa -> atmosfera wybuchowa Przestrzenie zagrożone wybuchem -> atmosfera potencjalnie wybuchowa

17 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Nowe definicje wprowadzone w Dyrektywie Atex: udostępnienie na rynku - oznacza dostarczenie produktu do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie wprowadzenie do obrotu - oznacza pierwsze udostępnienie produktu na rynku Unii,

18 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE ocena zgodności - oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczące produktu, zawarte w niniejszej dyrektywie, użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - oznacza użycie produktu zalecane przez producenta przez przypisanie urządzenia do szczególnej grupy i kategorii urządzeń lub przez dostarczenie wszelkich informacji wymaganych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu ochronnego, sprzętu lub komponentu

19 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Zaktualizowano zapisy dla podmiotów gospodarczych takich jak: Producenci (bez większych zmian) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub która wykorzystuje go do własnych celów Upoważnieni przedstawiciele oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę w Unii, posiadającą pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań

20 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Importerzy oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza do obrotu w Unii produkt pochodzący z państwa trzeciego Dystrybutorzy oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt na rynku Jednostki oceniająca zgodność oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, badania, certyfikację i inspekcję W przypadku usług wykonywanych dla producenta, Jednostka Notyfikowana może podzlecać część swojej działalności tylko za zgodą klienta.

21 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Obowiązki producentów: Zaprojektowanie i wytworzenie zgodnie z wymaganiami załącznika 2, Sporządzenie dokumentacji technicznej i ocena zgodności, Deklaracja zgodności i oznakowanie CE wyrobu (komponenty - świadectwo zgodności oraz brak CE), Przechowywanie dokumentacji przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu, Zapewnienie powtarzalności, jakości oraz zgodności z wymaganiami dla produkcji, Identyfikacja produktu,

22 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Obowiązki producentów c.d: Zapewnienie instrukcji obsługi, Wycofywanie produktu niezgodnego, zapewnienie środków zapobiegawczych, Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielenie wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

23 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Upoważnieni przedstawiciele: Pisemne upoważnienie producenta, Obowiązek tworzenia dokumentacji nie wchodzi w zakres obowiązków Umożliwienie przechowywania dokumentacji, deklaracji, świadectw przez okres 10 lat, Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielenie wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu, ( w razie potrzeby usunięcie zagrożeń)

24 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Importerzy: Wprowadzanie do obrotu wyrobów zgodnych z wymaganiami, Zapewnienie przeprowadzenia (przez producenta) odpowiedniej procedury oceny zgodności ( producent zapewnia zgodność z wymaganiami ) Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku II, nie wprowadza produktu do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność ( w razie potrzeby usunięcie zagrożeń),

25 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Importerzy c.d. : Jeżeli produkt stwarza zagrożenie, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku, Podanie nazwy identyfikującej importera lub znaku towarowego oraz adresu kontaktowego na produkcie - na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do produktu Zapewnienie dołączenia do produktu instrukcji obsługi oraz informacji na temat bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym, Zapewnienie odpowiedniego transportu i przechowywania, Zapewnienie badań kontrolnych oraz ewidencja skarg,

26 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Importerzy c.d. : Przechowywanie dokumentacji przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu, Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielenie wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

27 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Dystrybutorzy: Udostępnienie produktu na rynku z należytą starannością, Sprawdzenie czy produkt posiada oznakowanie i odpowiednie dokumenty w tym Instrukcję obsługi w języku łatwo zrozumiałym dla konsumenta, Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku II, nie wprowadza produktu do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność ( w razie potrzeby usunięcie zagrożeń)

28 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Dystrybutorzy c.d. : Jeżeli produkt stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku, Zapewnienie odpowiedniego transportu i przechowywania Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielenie wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

29 Dyrektywa ATEX 2014/34/UE vs 94/9/WE Certyfikaty wydane na podstawie dyrektywy 94/9/WE (ATEX ) są dalej ważne!

30 KRYTERIA PODZIAŁU NA GRUPY I KATEGORIE

31 Zabezpieczenia Ex w oparciu ATEX i normy EN/IEC oraz EN ISO Podział urządzeń na grupy Grupa I Grupa II Grupa III Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku w kopalniach gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku w miejscach występowania gazowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach. Urządzenia podzielono na 3 podgrupy: 1. IIA (propan) 2. IIB (etylen) 3. IIC (wodór) Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytku w miejscach występowania pyłowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach. Urządzenia podzielono na 3 podgrupy: 1. IIIA (lotne włókna palne) 2. IIIB (pył nieprzewodzący) 3. IIIC (pył przewodzący)

32 Zabezpieczenia Ex w oparciu ATEX i normy EN/IEC oraz EN ISO Podział urządzeń na kategorie Grupa I Grupa II Grupa III Kategorie przynależne: M1 bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Ma M2 wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Mb Kategorie przynależne: 1G bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Ga 2G wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Gb 3G normalny poziom zabezpieczenia, EPL Gc Kategorie przynależne: 1D bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Da 2D wysoki poziom zabezpieczenia, EPL Db 3D normalny poziom zabezpieczenia, EPL Dc

33 Badania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego realizowane w Laboratorium Laborex OBAC Sp. z o.o.

34 Badania klimatyczne realizowane w oparciu o normy serii: 60079,13463, 80079

35 Badania termiczne realizowane w oparciu o normy serii: 60079,13463, 80079

36 Badania termiczne realizowane w oparciu o normy serii: 60079,13463, 80079

37 Badania przeniesienia wybuchu realizowane w oparciu o normę oraz badania ciśnieniowe realizowane w oparciu o normy serii: 60079

38 Badania przeniesienia wybuchu realizowane w oparciu o normę oraz badania ciśnieniowe realizowane w oparciu o normy serii: 60079

39 Badania układów iskrobezpiecznych realizowane w oparciu o normę:

40 Badania ogniw/baterii realizowane w oparciu o normę:

41 Badania wytrzymałości na uderzenie realizowane w oparciu o normę:

42 Badania wpustów kablowych/badania wyciągania kabla realizowane w oparciu o normę:

43 Badania elektrostatyki realizowane w oparciu o normy: , ,

44 Badania stopnia ochrony IP realizowane w oparciu o normy: ( ), 60529,

45 Dziękuję za uwagę

Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha. Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego.

Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha. Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego. Obowiązki podmiotów gospodarczych, nowi uczestnicy łańcucha Krzysztof Zawiślak Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego 1 Wspólne obowiązki w każdej z dyrektyw nowego podejścia DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/34/UE dokumenty. Michał Górny GIG KD BARBARA.

Dyrektywa 2014/34/UE dokumenty. Michał Górny GIG KD BARBARA. Dyrektywa 2014/34/UE dokumenty Michał Górny GIG KD BARBARA 1 Historia zmian w Polsce Dyrektywa 2014/34/UE warsztaty Warszawa 26.11.2015 r. 2 Zmiany w stosunku do okresu przedunijnego Producenci musieli

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/309 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Dokument nr. Firma HAJER INC Katowice, ul. Śląska Polska. Zasilacz iskrobezpieczny Typ: ZS 1Ex Nr fabryczny:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Dokument nr. Firma HAJER INC Katowice, ul. Śląska Polska. Zasilacz iskrobezpieczny Typ: ZS 1Ex Nr fabryczny: Zasilacz iskrobezpieczny Typ: ZS 1Ex DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE Wyrób spełnia wymagania zawarte w następujących normach zharmonizowanych: PN-EN 60079-0:2013-03 + A11:2014-03 (EN

Bardziej szczegółowo

System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego. Bielsko-Biała, 12 września 2018 r.

System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego. Bielsko-Biała, 12 września 2018 r. System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego Bielsko-Biała, 12 września 2018 r. Podstawy prawne systemu w Polsce Procedury i zasady kontroli określono w: rozporządzeniu PE i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Ltd. Jednostka Notyfikowana Nr

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Ltd. Jednostka Notyfikowana Nr Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Ltd. Jednostka Notyfikowana Nr 1461 www.obac.com.pl Ośrodek OBAC posiada status jednostki notyfikowanej nr 1461 nadany przez Komisję Europejską. Obsługujemy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Oznakowanie CE / Znak CE w praktyce Znak CE (skrót od Conformite Europeenne) jest wymogiem stawianym przez Parlament Europejski i opisanym w dyrektywach odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. RYNKU WEWNĘTRZNEGO, PRZEMYSŁU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MŚP Bruksela, 1 lutego 2019 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady

Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady III INDEX conference on explosion and process safety in the industry 19-20.10.15, Kraków, Polska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Piotr Tarnawski. Kierownik Jednostki

Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Piotr Tarnawski. Kierownik Jednostki Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Piotr Tarnawski Kierownik Jednostki Po co certyfikować kotły według wymagań PN EN 303-5:2012? 2 Aby potwiedzić parametry: 1. bezpieczeństwa, 2. emisyjności i

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 22 czerwca 2016 r. QMS EMS BHP Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2019 r. Poz. 544

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2019 r. Poz. 544 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2019 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2014L0032 PL 27.01.2015 001.003 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Jan Siudecki Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 grudnia 2018 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT CO MUSISZ WIEDZIEĆ O ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 765/2008 W ZAKRESIE AKREDYTACJI I NADZORU RYNKU ORAZ USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz. U poz z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/62 Dz. U. 2016 poz. 542 U S T AWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 15 luty 2017 r. QMS EMS BHP Nazwa

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/149 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego)

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja zgodności CE SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U. C/Llevant 4 08150 Parets del Valles (Hiszpania) Deklaruje, że wentylator

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/104 U S T AWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579. 1), 2) o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/79 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/51. Dz.U poz USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Rozdział 1

Kancelaria Sejmu s. 1/51. Dz.U poz USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/51 Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów; 2) obowiązki podmiotów gospodarczych; 3) warunki i tryb udzielania akredytacji; Dz.U. 2016 poz. 542

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego w Polsce zmiany

System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego w Polsce zmiany 1 System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego sprzętu elektrycznego w Polsce zmiany Katarzyna Bednarz Naczelnik Wydziału Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 System nadzoru rynku w obszarze niskonapięciowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 96. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom marca Wydanie polskie. Spis treści DYREKTYWY

Dziennik Urzędowy L 96. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom marca Wydanie polskie. Spis treści DYREKTYWY Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 96 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 29 marca 2014 Spis treści I Akty ustawodawcze DYREKTYWY Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/45 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak Zmiany w dyrektywie ATEX Krzysztof Zawiślak Projekt nowej dyrektywy ATEX Nowa dyrektywa ATEX: była procedowana w Grupie Komisji Europejskiej w latach 2009-10; była procedowana w Grupie Harmonizacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1 Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1 (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art.

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, Magdalena Moder Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Listopad

Bardziej szczegółowo

czyli zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Warszawa, dnia 23 września 2015 r.

czyli zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Warszawa, dnia 23 września 2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności czyli zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017 WYBRANE ZMIANY W USTAWIE O WYROBACH BUDOWLANYCH Warszawa, kwiecień 2017 Nowe regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.6.2019 L 152/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/107 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ATEX DLA GAZÓW I PYŁÓW

INFORMACJA ATEX DLA GAZÓW I PYŁÓW KOMPLETTE OZNACZENIA ATEX ANTRIEBSSYSTEME AUS DLA SILNIKÓW EINER HAND I REDUKTORÓW PL INFORMACJA ATEX DLA GAZÓW I PYŁÓW KOMPLETNE ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE OD JEDNEGO WYTWÓRCY BEZPIECZNE n Niezawodne produkty

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 31.3.2016 L 81/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA.

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA. Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy Łukasz Surowy GIG KD BARBARA 1 ATEX oznakowanie 2 Zakres dyrektywy ATEX urządzenia maszyny, sprzęt, przyrządy systemy ochronne - zadaniem

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/357 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

A8-0147/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

A8-0147/ POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.1.2016 A8-0147/ 001-202 POPRAWKI 001-202 Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Sprawozdanie Catherine Stihler Urządzenia spalające paliwa gazowe A8-0147/2015 (COM(2014)0258

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1645 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 898. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY ATEX I NORM ZHARMONIZOWANYCH

ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY ATEX I NORM ZHARMONIZOWANYCH Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 101 Gerard Kałuża Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna BARBARA, Mikołów ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i zarządzanie jakości. w logistyce. w logistyce Europejskie podejście. cią. R. akad. 2009/2010 WSL.

Normalizacja i zarządzanie jakości. w logistyce. w logistyce Europejskie podejście. cią. R. akad. 2009/2010 WSL. (2) Wprowadzenie Od róŝnorodności do standardów Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie jakością w logistyce Standardy projakościowe w logistyce Obsługa klienta w procesach logistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 lipca 2018 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 2 czerwca 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Leszek Oszczygiel Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles

Leszek Oszczygiel Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles Ocena systemu zgodności i wybrane zagadnienia dotyczące certyfikacji i standaryzacji (Conformity assessment and selected issues of certification and standardization) Opracowano na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 72/24 15.3.2018 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 2/2017 KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA - AKTUALNE ZMIANY nowe wymagania o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

DOSTOSOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA - AKTUALNE ZMIANY nowe wymagania o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DOSTOSOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA - AKTUALNE ZMIANY nowe wymagania o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Termin: 25 maja 2018r. Miejsce szkolenia: Łódź, INESS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1570 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE 28.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/27 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2019 C(2019) 1821 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 12.3.2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w oparciu o PN-EN

Certyfikacja urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w oparciu o PN-EN Damian Bąk 1, Piotr Lesiak 1, Alina Wolańska 1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB Certyfikacja urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych.

Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych. Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych 1. Wprowadzenie 2. 3. 4. 5. Czym jest oznakowanie CE oraz znak budowlany dla wyrobu budowlanego? 6. Zasadnicze charakterystyki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1, 2. (Dz. U. poz. 542; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1, 2. (Dz. U. poz. 542; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. U160542 1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 1, 2 (Dz. U. poz. 542; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1228 i 1579) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4) Rozdział 2 Ocena

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ L 218/82 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ PR-ATEX Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Atmosfera wybuchowa i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 2014/34/UE (ATEX), Atmosfera wybuchowa oznacza mieszaninę z powietrzem, w warunkach atmosferycznych,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie delegowane, drony w krajowym systemie oceny zgodności Paulina Rutkowska

Rozporządzenie delegowane, drony w krajowym systemie oceny zgodności Paulina Rutkowska Rozporządzenie delegowane, drony w krajowym systemie oceny zgodności Paulina Rutkowska Specjalista ds. bezzałogowych statków powietrznych Obejmuje zakresem zastosowania wszystkie bezzałogowe statki powietrzne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE

I N F O R M A T O R. Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE I N F O R M A T O R Instytut Techniki Górniczej Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice Ocena zgodności wg Dyrektywy 2014/34/UE Moduły: B, F, C1, G Wydanie

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Notyfikowanym i Dobrowolnym

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Notyfikowanym i Dobrowolnym Strona 1 z 16 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Notyfikowanym i Dobrowolnym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 16 1. Informacje ogólne jest jednostką akredytowaną AC - 197

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy dla wprowadzania wyrobów do obrotu Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki Pakiet towarowy Obszar zharmonizowany 1. Decyzja 768/2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących cych wprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne.

Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne. Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne. Małgorzata Antczak Poznań, październik 2015r. EUROPEJSKI WSPÓLNY RYNEK WYROBÓW BUDOWLANYCH Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, ).

Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, ). Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, 201-2019). L.p. Nazwa bloku Tematyka Prowadzący 1. 2. 3. Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 2014/68/UE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2014/29/UE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 kwietnia 2017 r. AC

Bardziej szczegółowo