Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW"

Transkrypt

1 Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy z dnia 12 listopada 2012 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: - Uchwałą Nr 335/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r.

2 ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE UTP... 2 ODDZIAŁ PRZEPISY OGÓLNE... 2 ODDZIAŁ PRZEPISY SZCZEGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W DNIU WDROŻENIA SYSTEMU UTP... 3 ROZDZIAŁ II... 7 CZASOWY POWRÓT DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE WARSET... 7 ODZIAŁ PRZEPISY OGÓLNE... 7 ODDZIAŁ POWRÓT DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE WARSET BEZPOŚREDNIO PO WDROŻENIU SYSTEMU UTP... 9 ODDZIAŁ POWRÓT DO NOTOWAŃ W SYSTEMIE WARSET W POZOSTAŁYCH W PRZYPADKACH ROZDZIAŁ III WZNOWIENIE NOTOWAŃ W SYSTEMIE UTP ODDZIAŁ PRZEPISY OGÓLNE ODDZIAŁ PRZEPISY SZCZEGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W DNIU WZNOWIENIA NOTOWAŃ W SYSTEMIE UTP

3 Rozdział I Zasady przejścia do notowań w systemie UTP Oddział 1 Przepisy ogólne 1 1. Przejście z notowań instrumentów finansowych w obecnym systemie transakcyjnym (systemie WARSET) do notowań w nowym systemie transakcyjnym (systemie UTP) następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 2. Rozpoczęcie notowań w systemie UTP następuje z dniem wdrożenia przez GPW systemu UTP, zwanego dalej dniem wdrożenia UTP, określonym przez Zarząd Giełdy w odrębnej uchwale. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna zostać podana do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia notowań w systemie UTP Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do obrotu instrumentami finansowymi w systemie UTP stosuje się wskazane poniżej przepisy giełdowe, zwane dalej przepisami obowiązującymi w systemie UTP : 1) na rynku giełdowym: a) przepisy Rozdziałów I XIX Regulaminu Giełdy, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r., z późn. zm., b) przepisy Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalonych Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r., z późn. zm., c) inne przepisy giełdowe obowiązujące na rynku giełdowym, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Giełdy lub Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, o których mowa w lit. a) i b); 2) w alternatywnym systemie obrotu: a) przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów Załącznika Nr 2a Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system WARSET) oraz przepisów Załącznika Nr 6a Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system WARSET), b) inne przepisy giełdowe obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, o którym mowa w lit. a). 2. Do spraw wszczętych, a nie rozpatrzonych przed dniem wdrożenia UTP, stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej. 2

4 3 Zlecenia maklerskie przekazane na giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane w systemie WARSET przed dniem wdrożenia UTP, tracą ważność Jeżeli Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej, od dnia wdrożenia systemu UTP instrumenty finansowe notowane dotychczas w systemie WARSET notowane są: a) na rynku giełdowym - w tym samym systemie notowań, w którym były notowane na ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET przed dniem wdrożenia UTP, przy czym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane oraz warranty opcyjne notowane są w systemie animatora rynku w segmencie wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy, b) w alternatywnym systemie obrotu w tym samym systemie notowań (bez określania rynku notowań), w którym były notowane w ostatnim dniu obrotu w systemie WARSET przed dniem wdrożenia UTP - z zastrzeżeniem postanowień odrębnej uchwały Zarządu Giełdy. 2. System notowań dla instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu począwszy od dnia wdrożenia UTP ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP. 5 Jednostką transakcyjną jest jeden instrument finansowy, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP zostanie ustalona inna jednostka transakcyjna. Oddział 2 Przepisy szczególne obowiązujące w dniu wdrożenia systemu UTP 6 1. Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym w dniu wdrożenia UTP, z wyłączeniem obrotu w systemie animatora rynku, odbywa się według następującego harmonogramu: 1) notowania w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych): godz godz godz godz

5 2) notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych: godz godz godz godz ) notowania w systemie notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych: godz godz godz godz ) notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego: godz godz godz godz godz godz godz

6 5) notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego: godz godz godz godz Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym w systemie animatora rynku w dniu wdrożenia UTP odbywa się według następującego harmonogramu: godz godz godz Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu w dniu wdrożenia UTP odbywa się według następującego harmonogramu: 1) notowania w systemie notowań ciągłych: a) dla instrumentów finansowych (z wyłączeniem dłużnych instrumentów finansowych): godz godz godz godz b) dla dłużnych instrumentów finansowych: godz godz godz godz

7 2) notowania w systemie kursu jednolitego: godz godz godz godz godz godz godz Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, dla statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów, dla instrumentów notowanych w systemie notowań ciągłych w dniu wdrożenia UTP jest ostatni kurs zamknięcia tych instrumentów z notowań w systemie WARSET, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziałów I i XIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET oraz przepisów ust. 2 4 i Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla kontraktów terminowych w dniu wdrożenia UTP jest ostatni dzienny kurs rozliczeniowy dla danej serii kontraktów z notowań w systemie WARSET (z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET), a w przypadku jego braku - kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 3. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla opcji w dniu wdrożenia UTP jest kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 4. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla jednostek indeksowych w dniu wdrożenia UTP jest ostatni kurs zamknięcia tych instrumentów z notowań w systemie WARSET, a w przypadku jego braku kurs odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 5. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego w dniu rozpoczęcia notowań w systemie UTP jest ostatni kurs jednolity tych instrumentów z notowań w systemie WARSET, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziałów I i XIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET oraz przepisów ust W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić inny niż określony zgodnie z przepisami w ust. 1 5, kurs odniesienia obowiązujący w dniu wdrożenia UTP. 6

8 7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do czasu określenia dla danych instrumentów finansowych pierwszego kursu odniesienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP. 8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do instrumentów notowanych w systemie animatora rynku. 8 W dniu wdrożenia UTP za poziom referencyjny, o którym mowa w 43 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, dla instrumentów notowanych w systemie animatora rynku przyjmuje się kurs odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję określony dla tych instrumentów po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. Przepisy 7 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. Rozdział II Czasowy powrót do notowań w systemie WARSET Odział 1 Przepisy ogólne 9 1. Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę w sprawie czasowego powrotu z notowań w systemie UTP do notowań w systemie WARSET określając w szczególności pierwszy dzień notowań w systemie WARSET (dzień powrotu do notowań w systemie WARSET). 2. Uchwała Zarządu Giełdy, o której mowa w ust. 1, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest niezwłocznie członkom giełdy, Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. 4. Przekazanie uchwały, o którym mowa w ust. 3, następuje za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet lub za pomocą faksu - na wskazane przez te podmioty adresy internetowe lub numery telefonów Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do obrotu instrumentami finansowymi w okresie powrotu do notowań w systemie WARSET stosuje się wskazane poniżej przepisy giełdowe, zwane dalej przepisami obowiązującymi w systemie WARSET : 1) na rynku giełdowym: a) przepisy Rozdziału XX Regulaminu Giełdy oraz odpowiednio pozostałe przepisy Regulaminu Giełdy (z wyłączeniem przepisów Rozdziału VI Oddział 1 oraz 7

9 przepisów Rozdziałów IX XIV), w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r., z późn. zm., b) przepisy Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego uchwalonych Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 r., z późn. zm., zwanych dalej Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego w systemie WARSET, c) inne przepisy giełdowe obowiązujące na rynku giełdowym, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Giełdy lub Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET, o których mowa w lit. a) i b); 2) w alternatywnym systemie obrotu: a) przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów Załącznika Nr 2 Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) oraz przepisów Załącznika Nr 6 Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP), b) inne przepisy giełdowe obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, o którym mowa w lit. a). 2. Do spraw wszczętych, a nie rozpatrzonych przed dniem powrotu do notowań w systemie WARSET, stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej. 11 Zlecenia maklerskie przekazane na giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane w systemie UTP przed dniem powrotu do notowań w systemie WARSET, tracą ważność Zarząd Giełdy może unieważnić wszystkie transakcje giełdowe zawarte w ostatnim dniu sesyjnym, odpowiednio ostatnim dniu obrotu w alternatywnym systemie obrotu, przed dniem powrotu do notowań w systemie WARSET. 2. Unieważnienie transakcji oznacza również uznanie za nieważne kart umów dotyczących tych transakcji Jeżeli Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej, od dnia powrotu do notowań w systemie WARSET instrumenty finansowe notowane dotychczas w systemie UTP notowane są: a) na rynku giełdowym - w tym samym systemie notowań, w którym były notowane na ostatniej sesji giełdowej w systemie UTP, przy czym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane oraz warranty opcyjne są notowane w systemie notowań ciągłych niebędącym systemem animatora rynku, b) w alternatywnym systemie obrotu w tym samym systemie notowań (bez określania rynku notowań), w którym były notowane w ostatnim dniu obrotu w systemie UTP. 2. System notowań dla instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu począwszy od dnia powrotu do notowań w systemie WARSET ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie WARSET. 8

10 3. Jednostką transakcyjną w okresie powrotu do notowań w systemie WARSET jest jeden instrument finansowy, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie WARSET zostanie ustalona inna jednostka transakcyjna. 14 W okresie powrotu do notowań w systemie WARSET na rynku giełdowym w systemie kursu jednolitego nie są przyjmowane do realizacji następujące rodzaje zleceń maklerskich: a) po każdej cenie (PKC), b) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO). 15 W okresie powrotu do notowań w systemie WARSET w alternatywnym systemie obrotu w odniesieniu do instrumentów innych niż dłużne instrumenty finansowe nie są przyjmowane do realizacji następujące rodzaje zleceń maklerskich: a) po każdej cenie (PKC), b) po cenie rynkowej (PCR), c) po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO). Oddział 2 Powrót do notowań w systemie WARSET bezpośrednio po wdrożeniu systemu UTP 16 Przepisy niniejszego Oddziału stosuje się w przypadku, gdy powrót do notowań w systemie WARSET nastąpi w dniu sesyjnym/dniu obrotu następującym bezpośrednio po dniu wdrożenia systemu UTP Jeżeli Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej, od dnia powrotu do notowań w systemie WARSET, instrumenty finansowe notowane są w tym samym systemie notowań, w którym były notowane na ostatniej sesji giełdowej przed dniem wdrożenia systemu UTP. 2. System notowań dla instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w okresie powrotu do notowań w systemie WARSET ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie WARSET Kursem odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest kurs odniesienia dla kursu otwarcia obowiązujący dla danych instrumentów finansowych w dniu wdrożenia UTP, określony zgodnie z przepisami 7 Rozdziału I niniejszych Zasad Ciągłości Działania. 2. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest kurs odniesienia dla kursu jednolitego obowiązujący dla 9

11 danych instrumentów finansowych w dniu wdrożenia UTP, określony zgodnie z przepisami 7 Rozdziału I niniejszych Zasad Ciągłości Działania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić inny niż określony zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, kurs odniesienia obowiązujący w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do czasu określenia dla danych instrumentów finansowych pierwszego kursu odniesienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP. Oddział 3 Powrót do notowań w systemie WARSET w pozostałych w przypadkach 19 Przepisy niniejszego Oddziału stosuje się w przypadku, gdy powrót do notowań w systemie WARSET nastąpi w dniu sesyjnym/dniu obrotu innym niż dzień, o którym mowa w Kursem odniesienia dla instrumentów notowanych w systemie notowań ciągłych w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest ostatni kurs zamknięcia dla tych instrumentów z notowań w systemie UTP, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz przepisów ust. 2 5 i Kursem odniesienia dla kursu otwarcia dla obligacji strukturyzowanych, certyfikatów strukturyzowanych oraz warrantów opcyjnych w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest ostatni znany poziom referencyjny dla danych instrumentów określony zgodnie z przepisami 43 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP. 3. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia dla kontraktów terminowych w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest ostatni dzienny kurs rozliczeniowy dla danej serii kontraktów z notowań w systemie UTP (z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 9 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP), a w przypadku jego braku - kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie UTP zgodnie z przepisami Rozdziału 9 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP. 4. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia dla opcji w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie UTP zgodnie z przepisami Rozdziału 9 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP. 5. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia dla jednostek indeksowych w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest: a) ostatni kurs rozliczeniowy tych instrumentów jeżeli dzień ten przypada po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego, b) w pozostałych przypadkach ostatni kurs zamknięcia tych instrumentów z notowań w systemie UTP, a w przypadku jego braku - kurs odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję określony po zakończeniu ostatniej sesji 10

12 giełdowej w systemie UTP zgodnie z przepisami Rozdziału 9 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP. 6. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET jest ostatni kurs jednolity tych instrumentów z notowań w systemie UTP, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz przepisów ust W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić inny niż określony zgodnie z przepisami w ust. 1 6, kurs odniesienia obowiązujący w pierwszym dniu powrotu do notowań w systemie WARSET. 8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do czasu określenia dla danych instrumentów finansowych pierwszego kursu odniesienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie WARSET. Rozdział III Wznowienie notowań w systemie UTP Oddział 1 Przepisy ogólne Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę w sprawie wznowienia notowań w systemie UTP określając w szczególności pierwszy dzień notowań w systemie UTP (dzień wznowienia notowań w systemie UTP). 2. Uchwała Zarządu Giełdy, o której mowa w ust. 1, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest niezwłocznie członkom giełdy, Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. 4. Przekazanie uchwały, o którym mowa w ust. 3, następuje za pomocą poczty elektronicznej przy zastosowaniu sieci Internet lub za pomocą faksu - na wskazane przez te podmioty adresy internetowe lub numery telefonów Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, do obrotu instrumentami finansowymi w systemie UTP po wznowieniu notowań w tym systemie stosuje się wskazane poniżej przepisy giełdowe, zwane dalej przepisami obowiązującymi w systemie UTP : 1) na rynku giełdowym: a) przepisy Rozdziałów I XIX Regulaminu Giełdy, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r., z późn. zm., 11

13 b) przepisy Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalonych Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r., z późn. zm., c) inne przepisy giełdowe obowiązujące na rynku giełdowym, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Giełdy lub Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, o których mowa w lit. a) i b); 2) w alternatywnym systemie obrotu: a) przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów Załącznika Nr 2a Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system WARSET) oraz przepisów Załącznika Nr 6a Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system WARSET), b) inne przepisy giełdowe obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu, o ile nie zostały uchylone i nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, o którym mowa w lit. a). 2. Do spraw wszczętych, a nie rozpatrzonych przed dniem wznowienia notowań w systemie UTP, stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej. 23 Zlecenia maklerskie przekazane na giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane w systemie WARSET przed dniem wznowienia notowań w systemie UTP, tracą ważność Jeżeli Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej, od dnia wznowienia notowań w systemie UTP instrumenty finansowe notowane dotychczas w systemie WARSET notowane są: a) na rynku giełdowym - w tym samym systemie notowań, w którym były notowane na ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET przed dniem wznowienia notowań w systemie UTP, przy czym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane oraz warranty opcyjne są notowane w systemie animatora rynku w tym samym segmencie, w którym były notowane uprzednio w systemie UTP, b) w alternatywnym systemie obrotu w tym samym systemie notowań (bez określania rynku notowań), w którym były notowane w ostatnim dniu obrotu w systemie WARSET przed dniem wznowienia notowań w systemie UTP. 2. System notowań dla instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu począwszy od dnia wznowienia notowań w systemie UTP ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP. 25 Jednostką transakcyjną jest jeden instrument finansowy, chyba że zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP zostanie ustalona inna jednostka transakcyjna. 12

14 Oddział 2 Przepisy szczególne obowiązujące w dniu wznowienia notowań w systemie UTP Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym w dniu wznowienia notowań w systemie UTP, z wyłączaniem obrotu w systemie animatora rynku, odbywa się według następującego harmonogramu: 1) notowania w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych): godz godz godz godz ) notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych: godz godz godz godz ) notowania w systemie notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych: godz godz godz godz

15 4) notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego: godz godz godz godz godz godz godz ) notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego: godz godz godz godz Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym w systemie animatora rynku w dniu wznowienia notowań w systemie UTP odbywa się według następującego harmonogramu: godz godz godz Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu w dniu wznowienia notowań w systemie UTP odbywa się według następującego harmonogramu: 1) notowania w systemie notowań ciągłych: a) dla instrumentów finansowych (z wyłączeniem dłużnych instrumentów finansowych): godz. 6: godz godz

16 godz b) dla dłużnych instrumentów finansowych: godz godz godz godz ) notowania w systemie kursu jednolitego: godz godz godz godz godz godz godz Jeżeli Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej, harmonogramy notowań określone w ust. 1 i 3 obowiązują również w odniesieniu do obrotu instrumentami finansowymi w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie lub odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli debiut ten przypada w dniu wznowienia notowań w systemie UTP Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, dla statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów, dla instrumentów notowanych w systemie notowań ciągłych w dniu wznowienia notowań w systemie UTP jest ostatni kurs zamknięcia tych instrumentów z notowań w systemie WARSET przed dniem wznowienia, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziałów I i XIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET oraz przepisów ust. 2 4 i Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla kontraktów terminowych w dniu 15

17 wznowienia notowań w systemie UTP jest ostatni dzienny kurs rozliczeniowy dla danej serii kontraktów z notowań w systemie WARSET przed dniem wznowienia (z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET), a w przypadku jego braku - kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 3. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla opcji w dniu wznowienia notowań w systemie UTP jest kurs teoretyczny określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET przed dniem wznowienia zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 4. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, dla jednostek indeksowych w dniu wznowienia notowań w systemie UTP jest ostatni kurs zamknięcia tych instrumentów z notowań w systemie WARSET przed wznowieniem, a w przypadku jego braku kurs odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję określony po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET zgodnie z przepisami Rozdziału II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. 5. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego w dniu wznowienia notowań w systemie UTP jest ostatni kurs jednolity tych instrumentów z notowań w systemie WARSET przed dnem wznowienia, z zastrzeżeniem przepisów Rozdziałów I i XIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET oraz przepisów ust W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić inny niż określony zgodnie z przepisami w ust. 1 5, kurs odniesienia obowiązujący w dniu wznowienia notowań w systemie UTP. 7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do czasu określenia dla danych instrumentów finansowych pierwszego kursu odniesienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w systemie UTP. 8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do instrumentów notowanych w systemie animatora rynku. 28 W dniu wznowienia notowań w systemie UTP za poziom referencyjny, o którym mowa w 43 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, dla instrumentów notowanych w systemie animatora rynku przyjmuje się kurs odniesienia dla kursu otwarcia na następną sesję określony dla tych instrumentów po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w systemie WARSET przed dniem wznowienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie WARSET. Przepisy 27 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 16

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect. Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC

Rynek NewConnect. Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC Rynek NewConnect Wybrane kwestie dotyczące zasad, obrotu instrumentami notowanymi na NC 2 Zasady obrotu na NC platforma obrotu istniejąca technologia (WARSET) notowania od poniedziałku do piątku systemy

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy W związku z wprowadzaniem nowego systemu transakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 września 2010 r.) ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Rocznik Giełdowy 2013 Organizacja obrotu giełdowego Rok 2012 był ostatnim pełnym rokiem działania systemu transakcyjnego Warset, który funkcjonował na GPW od 2000 r. 15 kwietnia 2013 r. rozpocznie działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.) ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I... 6 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP Załącznik do Uchwały Nr 333/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst jednolity)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone

Bardziej szczegółowo

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 21 stycznia 2019 r.) Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP Załącznik do Uchwały Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP DZIAŁ I 8 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOPUSZCZANIA I WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET)

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET) Załącznik do Uchwały Nr 339/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2a do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Harmonogram sesji Notowania kontraktami terminowymi na indeks TGe24 na sesji giełdowej odbywają się od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Bardziej szczegółowo

W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile

W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile W4 Animator zostaje zwolniony w trakcie danej sesji giełdowej z obowiązku kwotowania z chwilą przekroczenia jednego z poniższych limitów (o ile zostały określone w umowie): Limit dziennego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

GPWyyyymmdd wyca.dat - plik zawiera dane z Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot

GPWyyyymmdd wyca.dat - plik zawiera dane z Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot Dane do wyceny aktywów Nazwa pliku: Nazwa pliku po zakończeniu sesji: Nazwa pliku po aktualizacji: Nazwa pliku po zakończeniu sesji po aktualizacji: GPWyyyymmddhhmi000wyca.dat - plik zawiera dane z Giełdy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł Załącznik Nr 1 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY 1. Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy: 1.1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy: Załącznik Nr 12 Wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym, uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy Wymogi i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku program SuperAnimator

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. UTP Następca WARSETU. Departament Internetu i Komunikacji Marketingowej. Warszawa, 12 marca 2013 r.

TYTUŁ PREZENTACJI. UTP Następca WARSETU. Departament Internetu i Komunikacji Marketingowej. Warszawa, 12 marca 2013 r. TYTUŁ PREZENTACJI UTP Następca WARSETU Warszawa, 12 marca 2013 r. Universal Trading Platform System transakcyjny autorstwa NYSE Technologies spełniający światowe standardy handlu, wdrożony w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.) Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator WIG20 (według

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu 1 ROZDZIAŁ 1 5 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

transakcje są zawierane Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

transakcje są zawierane Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) Zasady obrotu Na rynku NewConnect spółka może wybrać jeden z dwóch rynków: rynek kierowany zleceniami (z udziałem Animatora Rynku) lub rynek kierowany cenami (z udziałem Market Makera). Możliwe są notowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu na Catalyst

Zasady obrotu na Catalyst Zasady obrotu na Catalyst Zasady obrotu na rynkach GPW Platformą transakcyjną dla rynków prowadzonych przez GPW jest system WARSET. W ramach rynku Catalyst emitent instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń Załącznik Nr 11 Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym I. Minimalne wymogi animowania

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1523/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 1523/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Nr 1523/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP W związku z wejściem w życie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 69/20/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie 24 kwietnia 2019 r. Szczegółowe zasady anulowania

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 6 grudnia 2011 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 130/28/16 z dnia 13 maja 2016 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 130/28/16 z dnia 13 maja 2016 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 130/28/16 z dnia 13 maja 2016 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r.

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r. Regulamin Giełdy Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. 1 ROZDZIAŁ I... 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II... 7 WARUNKI I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Slide 1 Instytucje rynku kapitałowego Slide 2 Instytucje rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Centralny organ administracji rządowej. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE (według

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo